Arbejdsmarkedsudvalget

Publiceret 13-01-2014

Mandag den 13-01-2014 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Valg af formand og næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget


Efterretningssager
2 Udvalgsintroduktion

Medlemmer:

Lone Birgit Halskov Møller Jørgen Emil Simonsen
Knud Antonsen Trine Mette Egetved-Sørensen
Betina Sølver Hansen Anders Gerner Frost
Michael Hemming Nielsen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Gribskov Produktionsskole. Forstanderen er fratrådt efter gensidig aftale. Der er ansat en konstitueret leder frem til ansættelsen af ny forstander. Stillingsopslag er på vej. Det er vigtigt at der kommer ro omkring skolen.
Efter en uvildig udført revision har der vist sig et merforbrug i 2013 på 300.000 - 350.000 kr. Merudgiften dækkes af Gribskov Kommune. Det forventes at merudgiften i 2014 bliver i samme størrelsesorden.

Erhvervsskolen Nordsjælland indleder pr. 1. marts 2014 et samarbejde med Gribskov Kommune om etablering af 4 lokale undervisningsspor, der gør det muligt for unge at starte på følgende på uddannelser tømrer, murer, maler og vvs. Aftalen er indgået for en prøveperiode på 2 år. De enkelte startforløb varer 20 uger. Herefter er det meningen, at den unge fortsætter uddannelsesforløbet i Hillerød.

Arbejdsmarkedudvalgets mødedag. Der var enighed om, at mødedagen er onsdage fra kl. 7.00.

Åbne

1. Valg af formand og næstformand for Arbejdsmarkedsudvalget
00.22A00 - 2013/41364

Sagsfremstilling
På det konstituerende møde den 9. december 2013 blev der udpeget 7 til Arbejdsmarkedsudvalget.

Efter styrelseslovens § 22, stk. 1, vælger udvalget selv sin formand og næstformand.

Byrådet besluttede den 9.12.2013 en ny styrelsesvedtægt.
Efter vedtægten er der følgende udvalg med antal medlemmer.

Arbejdsmarkedsudvalget 7 medlemmer
Børneudvalget 7 medlemmer
Erhvervs- og Turismeudvalget 9 medlemmer
Kultur- og Idrætsudvalget 9 medlemmer
Plan- og Miljøudvalget 7 medlemmer
Social- og Sundhedsudvalget 5 medlemmer
Teknisk udvalg 7 medlemmer

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 971, af 25. juli 2013, § 22, stk. 1

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at vælge formand for udvalget og
 2. at vælge næstformand for udvalgetBeslutning

 1. Lone Møller blev valgt som formand
 2. Jørgen Simonsen blev valgt som næstformandEfterretningssager

2. Udvalgsintroduktion
15.20A00 - 2013/40091

Sagsfremstilling
I forbindelse med de nye fagudvalgs tiltrædelse er der planlagt en introduktion til de enkelte udvalgs områder. Processen for introduktionen strækker sig over udvalgsmøderne i januar, februar og marts. Proces og indhold for disse møder er som angivet herunder:

Udvalgsmøderne i januar:

 • Introduktion til udvalgets opgaveportefølje,
 • fakta på området,
 • overordnede udviklingstendenser,
 • eksterne samarbejdsrelationer og arrangementer med politisk deltagelse,
 • sager/projekter der skal introduceres,
 • politiker og strategier og
 • besigtigelser og besøg.Udvalgsmøderne i februar:

 • Budget - budgetgrundlag, proces for budgetlægning og budgetopfølgning
 • årshjul for udvalget.Udvalgsmøderne i marts:

 • Temamøde om hvad udvalget vil arbejde med og hvordan.Formålet med introduktionen er at skabe en ramme for udvalgets område og ansvar, så udvalget er bekendt med de overordnede rammer herfor. Det er derfor ikke en fuldstændig introduktion til hele udvalgets område. Dette vil ske løbende hen over de kommende udvalgsmøder samt i forbindelse med konkrete sagsfremstillinger.
Introduktionen på dette møde tager således udgangspunkt i temaerne angivet for januarmøderækken. Se også vedlagte bilag.


Læsevejledning til vedlagte kompendium
Kompendiet er en samling af præsentationer og bilag for alle fagudvalg. Det er ikke en forudsætning at hele materialet er læst til mødet, men en mulighed for at orientere sig i materialet samt spørge ind til dette på mødet.

Materialet er meget forskelligartet i opstilling og omfang. Dette skyldes, at udvalgene har forskellige opgaveporteføljer, og dermed forskellig grad af forklaringsbehov samt, at der i kommende sagsfremstillinger vil ske en særskilt introduktion i forbindelse med den konkrete behandling af sagen. Ens for alle udvalg er dog, at der er en præsentation med vedlagte bilag. Bilagene indeholder samme emner for alle udvalg. Alle udvalg vil således have følgende struktur i kompendiet:

 • Præsentation
 • Bilag:
  - Udvalgets opgaveportefølje
  - Fakta på området
  - Overordnede udviklingstendenser, der har betydning for udvalgets opgaver (hvor
  relevant ift. det overordnede notat)
  - Eksterne samarbejdsrelationer på udvalgets område og arrangementer med politisk
  deltagelse
  - Sager/projekter der skal introduceres
  - Besigtigelser og besøg (hvor dette er relevant)


Der kan være udvalg, hvor det er mest hensigtsmæssigt ift. introduktionen at sammenskrive nogle af punkterne.

Forrest i kompendiet ligger de overordnede notater som udviklingstendenser for Gribskov Kommune og en samlet oversigt over kommunens strategier og politikker.

På kommunens hjemmesiden under Politik og indflydelse / Politikker og strategier kan den samlede oversigt over Gribskov Kommunes politikker og strategier ses elektronisk.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Kompendie
(Kompendiet er udsendt i papir med brev d. 21.12.2013. Medlemmerne skal medbringe kompendiet til mødet.)

Til introduktionen på dette møde, se under fanebladet 2 vedr. Arbejdsmarkedsudvalget i kompendiet.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at tage introduktionen til efterretningBeslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
07:00 AM

Mødet hævet:
09:00 AM