Ældrerådet

Publiceret 17-11-2014

Mandag den 17-11-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
38 Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget: Træning som udvidet del af tilbud om
Dagcenter


Efterretningssager
39 Synshandicappede borgeres mulighed for at blive visiteret til handicapkørsel

40 Tilsyn i hjemmeplejen 2014

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

38. Dagsorden Social- og Sundhedsudvalget: Træning som udvidet del af tilbud om Dagcenter
29.09G00 - 2014/21278

Sagsfremstilling

Dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet med henblik på høring af punkt om etablering af træningstilbud som udvidet del af tilbud om dagcenter;

På Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 10. september 2014 besluttede udvalget at styrke og supplere den nuværende palette af indsatser, der understøtter borgernes muligheder for træning og vedligeholdelse af funktionsniveau. Udvalget bad administrationen om at udarbejde forslag til, hvordan træning kan tilbydes som en udvidet del af dagcentertilbuddet.

Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på dels en orientering om, hvordan træningen tænkes tilrettelagt som en udvidet del af dagcentertilbuddet og dels beslutning om, hvorvidt dette skal tilbydes på henholdsvis 2, 4 eller 5 plejecentre.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 10. september 2014 en række indsatser, som samlet styrker borgernes muligheder for træning og vedligeholdelse af funktionsniveau.

Beslutningen indbefatter 1) tilbud om genoptræning efter Serviceloven op til 24 gange træning, 2) at målgruppen, der får begrænset hjælp eller ingen hjælp, tilbydes træning som en udvidet del af tilbudet om dagcenteraktivitet (forebyggende træning i dagcentertilbud) og 3) at selvtræningskontingentet nedsættes, samt at der kobles et tilbud om fysioterapeutisk konsultation til selvtrænerordningen.

Punkt 1 blev behandlet på Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 5. november 2014 med Godkendelse af kvalitetsstandard for Genoptræning med op til 24 gange.

Punkt 3, styrkelse af selvtrænerordningen sker ved at nedsætte kontingentet fra 500,- til 250,- kr. årligt og ved, at adgang til fysioterapeut-konsultation kobles til selvtrænerordningen. Administrationen tilrettelægger dette initiativ i dialog med plejecenterleverandører med selvtræneradgang og interesserede selvtrænere.

Denne sagsfremstilling (Punkt 2), indeholder beskrivelse af, hvordan træning, som en udvidet del af dagcenteraktivitet, kan tilrettelægges samt beslutningsforslag til, hvorvidt dette skal implementeres på 2, 4 eller 5 plejecentre.

Midlerne til træning som en udvidet del af dagcenteraktivitet og billigere adgang og støtte til selvtrænerordningen er indsatser, der er prioriteret i regi af Pulje til Løft af Ældreområdet for 2015. Indsatsen forventes af starte op fra 1. januar 2015.

Træning
2015
2016
2017-18
Billigere adgang og støtte til selvtræning
250.000
250.000
250.000
Forebyggende træning i dagscentertilbud
500.000
500.000
500.000


Træning som en udvidet del af dagcentertilbuddet
Målgruppen er dels borgere med funktionsnedsættelse, defineret som svære begrænsninger og som derfor ville være berettiget til personlig pleje med aktiverende sigte, men som ikke modtager dette. (Ofte vil der være en pårørende, der påtager sig opgaven at hjælpe i hjemmet). Herudover er målgruppen de borgere, der, igen på baggrund af svære begrænsninger modtager praktisk hjælp og kun har kommunalt støttet indsats hver 14. dag. Alle borgere skal være visiteret til dagcenter da det særlige tilbud om træning, er en tillægsydelse til kvalitetsstandard for aktivitet og dermed ses som et samlet tilbud.

Formålet med at styrke træningen i dagcentertilbuddet er at understøtte, at borgerne fastholder funktionsniveau.

Indholdet i dagcentertilbuddet vil være en visiteret indsats, som omhandler individuel fysisk aktivitet ved fysioterapeut for træning af specifikke problemstillinger. Et eksempel kan være en borger, som udover den almindelige fysiske aktivitet har behov for at træne forflytninger, for at ægtefællen fortsat kan hjælpe med plejeopgaver. Denne forflytningstræning, eksempelvis teknik og muskelstyrke, ville normalt foregå i forbindelse med plejeaktiviteterne i hjemmet, hvis det var Hjemmeplejen, der varetog plejeopgaven.

Der skal udarbejdes tillæg til kvalitetsstandard for Aktivitet.

Modeller for etablering af træning som en udvidet del af dagcentertilbuddet
Nedenfor beskrives tre modeller for etablering af træning som en udvidet del af dagcentertilbuddet på 5, 4 eller 2 centre.

Model Indhold Økonomi - overslag
1

5 centre
1 hold, 2 x ugentligt á 1 time 130.000
2

(4 centre, ikke Udsigten)
1 hold, 2 x ugentligt á 1 time 104.000,-
3

2 centre (ex Bakkebo og Helsinge)
2 hold, 2 x ugentligt á 1 time 104.000,-


Potentiale for at styrke de fysiske aktiviteter på dagcentrene
Opfølgningen med plejecenterleverandørerne viser, at der fortsat er et udviklingsfelt ift. at sikre, at dagcentrets brugere tilbydes alsidige fysiske aktiviteter som understøttelse til at udskyde funktionstab. Denne indsats er en vigtig del af udbuddets grundide og indskrevet i servicebeskrivelse for dagcentrenes funktion. På nuværende tidspunkt har alle centre stor succes med (stole)gymnastik, som tiltrækker mange dagcenterbrugere og centerbeboere. Der er dog fortsat interesse for at videreudvikle tilbud om fysiske aktiviteter på dagcentrene.

På baggrund af dialogen med leverandørerne kan det konkluderes, at der er et generelt udviklingsbehov og potentiale i at arbejde med øget kvalitet af de fysiske aktiviteter på dagcentrene, samt at der er opbakning til at arbejde videre med dette.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at indsatsen tilbydes på alle 5 plejecentre, for at borgere ikke risikerer at skulle skifte dagcenter for at kunne modtage denne tillægsindsats.
Administrationen vurderer, at indsatsen kan tilbydes på alle plejecentre, der kan eventuelt være behov for konkret at se på tilkøb af enkelte træningsredskaber på Plejecenter Udsigten.

Administration vil i den igangværende dialog og kvalitetsopfølgning med plejecenterleverandørerne (dialogmøder og driftsmøder) have fokus på, at leverandørerne får styrket de fysiske aktiviteter i dagcentertilbuddet, så disse udvikles til de behov, borgerne har.

Lovgrundlag
LBK nr 1023 af 23/09/2014 § 86, stk 2 og § 81

Økonomi
Forudsætninger i forhold til ovenstående beregninger er følgende:

 • Borgere visiteres til særligt tilbud om fysioterapeutisk vejledt indsats som tillæg til allerede visiteret dagcenter. Det er altså kun den øgedeudgift til den særlige tillægsvisitation, der indgår i modellerne ovenfor. (Udgift til dagcenter og evt kørsel er allerede en del af det nuværende budget/ økonomi)
 • Økonomien er beregnet i forhold til en timepris på kr 250,- til fysioterapeut
 • Volumen på antal borgere i målgruppen til den særlige visiterede indsats er anslået til 20 aktive borgere løbende. Der kan træne ca 5 borgere indenfor en ramme på 1 time, hvilket vil sige, at model 1 og 2 blot har ét hold borgere hvorimod model 3 har 2 hold borgere om ugen.

Prisberegning: 1 hold, 2 timer om ugen á kr 250,- i 52 uger = 26.000,-

De resterende midler anbefales i første omgang anvendt som buffer, hvis målgruppen for den visiterede indsats skulle vise sig at være større. Antallet af borgere i målgruppen tager afsæt i det antal borgere, som administrationen har vurderet kan have brug for træning som en udvidet del af dagcentertilbud. Vurderingen er lavet på baggrund af erfaringer i forbindelse med revisitationen op til indførelse af nye kvalitetsstandarder. Det kan endvidere være nødvendigt at gennemgå Udsigtens træningssal for eventuelt behov for tilkøb af enkelte redskaber, hvis model 1 tiltrædes.

Høring
Dialog med interessenter (leverandører, selvtrænere og ældreråd)
Der er afholdt møde med repræsentanter for alle leverandører af Plejecentre med dagcenterfunktion om status på implementering servicebeskrivelsens fokus på mere fysisk træning i aktiviteten i dagcentrene. Derudover er der afholdt møde med Ældrerådet, en uformel drøftelse ml. administration og Ældreråd, om udfordringer og ønsker om fremtidige indsatser for ældre borgere. Endvidere er der tidligere på efteråret afholdt møde med aktive selvtrænere.

Ældrerådets høringssvar af den 17.11.14

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet at afgive høringssvar.

Beslutning
Ældrerådet indstiller, at man følger administrationens anbefaling om, at der etableres træning på alle fem centre som en udvidet del af dagcentertilbuddet (model 1).

Efterretningssager

39. Synshandicappede borgeres mulighed for at blive visiteret til handicapkørsel
13.05Ø00 - 2014/39860

Sagsfremstilling
Ældrerådet orienteres med denne sag om, at administrationen forelægger en sag for Social- og Sundhedsudvalget til efterretning, idet kommunen har modtaget en borgerhenvendelse med ønske om, at blinde og stærkt svagsynede borgere kan visiteres til
handicapkørsel under Movia Flextrafik.

Orienteringen til Social- og Sundhedsudvalget gengives i det følgende.

Sagen beskriver:

 1. Hvordan handicapkørslen er i dag
 2. Hvad handicapkørslen koster i dag
 3. Overvejelser om at lade blinde og stærkt svagtsynede borgere bliver omfattet af handicapkørslen
 4. Estimat for udgifter ved at lade blinde og stærkt svagtsynede borgere bliver omfattet af handicapkørslen
 5. Det videre arbejde


1. Ordningen i dag
Handicapkørsel er en ordning under Movia Flextrafik, der skal sikre, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som øvrige borgere, selvom de ikke kan benytte almindelige busser og tog. Kørselsordningen dækker hele Movias område, det vil sige hele Sjælland, Lolland, Falster og Møn samt de brofaste øer. Kørslen foregår på alle årets dage og hele døgnet.

Der er tale om kollektiv handicapkørsel fra dør til dør. Der er ofte flere passagerer med i vognen, og der køres af og til en omvej for at samle flere op.

For at komme med i ordningen skal borgeren være kørestolsbruger eller have et ganghjælpemiddel, der er bevilget.

Der er formentlig allerede i dag blinde og stærkt svagtsynede borgere med i ordningen, idet nogle synshandicappede borgere er bevilliget et ganghjælpemiddel. Det registreres dog ikke, om borger har et synshandicap, da det er ganghjælpemidlet, der er afgørende.

Handicapordningen omfatter kun kørsel til fritidsformål, f.eks. besøg hos familie og venner, indkøb og kulturelle aktiviteter. Dvs. kørsel til f.eks. læge, hospital eller fysioterapeut udføres ikke under ordningen. Ordningen giver ret til 104 ture pr. kalenderår.

Hvis brugerne har behov for at køre mere end 104 ture i et kalenderår, kan de søge hos Center for Social og Sundhed, som i særlige tilfælde har mulighed for at visitere til flere ture. Brugerne kan gratis medtage f.eks. børn under 12 år og fører- eller servicehund, samt betale for at få ledsagere med.

2. Det koster ordningen i dag
For medlemmer af ordningen
Medlemmer betaler 300 kr. i medlemsgebyr og har ret til 104 ture pr. kalenderår. Dvs. bliver man medlem efter 1. januar, betaler man kun medlemsabonnement for de måneder, der er tilbage af året, og får heller ikke ret til alle 104 ture.

Prisen for en tur med Flextrafik beregnes ud fra afstanden i kilometer mellem 2 adresser. Turen beregnes ud fra den kortest mulige rute afrundet til nærmeste antal hele kilometer.

Taksten udregnes på baggrund af prisen for en kontantbillet til bus og tog i Hovedstads- området. Handicaptaksterne reguleres ved den årlige takstregulering i januar måned. Grundtaksten er i 2014 24 kroner inklusiv 5 kilometer. Derefter koster kørslen 2,40 kroner pr. kilometer de efterfølgende 35 kilometer, og kørsel derudover 1,20 krone pr. kilometer.

For Gribskov Kommune
I 2013 var der i gennemsnit ca. 106 brugere pr. måned. Ordningen kostede i direkte kørselsomkostninger ca. 1,4 mio. kr i 2013. Hver bruger kostede således i gennemsnit ca. 13.000 kr. pr år til direkte kørsel. Hertil kommer administrationsudgifter til Movia på i alt ca. 150.000 kr. årligt.

Udgiften afholdes under Teknisk Udvalg.

3. Overvejelser om at lade blinde og stærkt svagtsynede borgere bliver omfattet af ordningen
Lovgivning
Lov om trafikselskaber forpligtiger kommunerne til at sikre transport til fritidsaktiviteter for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Det er Trafikselskaberne, der ifølge loven skal udføre kørslen, og det er kommunerne, der visiterer og finansierer.

Blinde og svagtsynede er som udgangspunkt ikke omfattet af ordningen, men det fremgår af et svar fra Transportministeren til Folketingets Socialudvalg d. 15. maj 2014, at kommunerne kan vælge at visitere andre end stærkt bevægelseshæmmede - eksempelvis blinde og svagtseende - til ordningen. Det fremgår dog ikke, om det kommunerne kan gøre, er gennem deres trafikselskab eller enkeltvis. Formuleringen i lovbemærkningerne er "at trafikselskaberne kan tilbyde andre grupper af handicappede at deltage i ordningen."

Argumenter for
De borgere med synshandicap, som tilmelder sig ordningen kan få stor glæde af den.

 • I et forsøgt i 2009 iværksat af Transportministeriet for medlemmer af Dansk Blindesamfund i de tidligere Vestsjællands og Storstrøms Amter, svarede 90 procent at kørselsordningen bidrager til bedre livskvalitet og tilsvarende, at de bliver mindre afhængige af andre, og at op imod 25 procent af turene ikke ville være gennemført, hvis ikke de havde haft muligheden for Movia Handicapkørsel. Det skal hertil bemærkes, at det statslige forsøg ikke medførte, at der blev afsat midler til at udvide ordningen, samt at forsøget ikke har medført ændringer i Lov om Trafikselskaber, der netop er blevet revideret.


Supplement til Flextur

 • Den åbne flexkørsel (Flextur) giver kun mulighed for at blive kørt fra kantsten til kantsten, hvorimod der i den individuelle handicapkørsel er mulighed for transport fra dør til dør samt hjælp ved ud- og indstigning. Dette betyder konkret, at synshandicappede, kan have svært ved at benytte Flextur, når de skal et sted hen, de ikke kender godt, da de ikke har mulighed for ved ankomsten, at finde dørtelefoner, opgange og lign.
 • Ikke alle kommuner deltager i Flextur, hvilket betyder, at man ikke kan anvende Flextur i f.eks. Hillerød, Københavns eller Frederiksberg Kommune.


Argumenter imod
Uensartet serviceniveau i Movia området

 • I henhold til lovbemærkningerne er det Trafikselskabet, der kan vælge at tilbyde ordningen til andre typer af handicappede. Helsingør kommune har dog tolket som, at det er op til den enkelte kommune, om ordningen skal udvides til andre typer af handikappede. Det vil imidlertid være hensigtsmæssigt med en afklaring i Trafikselskabet på tværs af kommunerne, om hvilke typer af handicap, ordningen skal omfatte. Dette skal særligt ses i lyset af, at kommunerne gennem Trafikselskaberne har mulighed for tværgående indsatser, der forbedrer tilgængeligheden til den kollektive trafik for blinde og stærkt svagtsynede. Sådanne indsatser vil kunne gøres mere målrettede, såfremt der er ensartede serviceniveauer på tværs af kommuner. Indsatserne vil være hæftet op på Movias tilgængelighedspolitik.


Andre målgrupper kan forventes også at ville gøre krav om at blive en del af ordningen.

 • En beslutning om at visitere blinde og stærkt svagtsynede til handicapkørsel kan give anledning til, at også andre handicapgrupper vil ansøge om visitation til Movias individuelle handicapkørsel.


Andre veje til at forbedre blinde og svagtsynede borgeres vilkår

 • I andre sammenhænge arbejdes der med en målsætning om at gøre borgerne selvhjulpne. Der er f.eks. gennemført en renovering af Vejby Station over de seneste år. Den er finansieret af Lokalbanen, Kommunen og Trafikstyrelsen. Dansk Blindesamfund blev i den sammenhæng involveret i arbejdet med at gøre stationen mere tilgængelig for synshandicappede. Arbejdet kan ses som et godt eksempel på en investeringsstrategi, der også sigter på at gøre borgerne selvhjulpne, uden at øge driftsomkostninger til f.eks. Flextrafik
 • Målrettet information til blinde og stærkt svagtsynede om Flextur kan understøtte, at borgere med synshandicap i højere grad bliver selvhjulpne ved at tilgængeligheden til transport styrkes.


4. Estimat for udgifter ved at lade blinde og stærkt svagtsynede borgere blive omfattet af ordningen
I Danmark findes der ikke noget centralt register over antallet af blinde og stærkt svagtsynede. Derfor må man bruge statistiske beregninger for at finde frem til udbredelsen i Danmark. Udenlandske undersøgelser tyder på, at 1 procent af befolkningen har en synsstyrke på under 33 procent af det normale syn. Ud af disse regner man med, at cirka halvdelen har en synsstyrke på under 10 procent af det normale syn, og det er denne gruppe, der betegnes som blinde eller stærkt svagtsynede.

Oversat til Gribskov betyder det, at der er ca. 200 blinde eller stærkt svagtsynede, som potentielt kan blive omfattet af ordningen.

Det vil ikke være alle blinde og stærkt svagtsynede, som vil ønske at benytte Movia Handicapkørsel. Nogle vil kunne klare sig med Flextur og taxa. Andre vil kun bruge ordningen et mindre antal gange. Målgruppens alderssammensætning (mange ældre), ordningens indbyggede restriktioner (bestillingsfrister, omvejskørsel, loft over antallet af ture) og egenbetalingen sætter også en grænse for mange synshandicappede, der vil benytte ordningen.

Det er ikke muligt præcist at beregne, hvor mange der vil gøre brug af ordningen.

Men ud fra data fra det etårige forsøg under Transportministeriet i 2009 kan det antages, at ca. 25 blinde og stærkt svagtsynede borgere vil tilmelde sig, da erfaringerne fra forsøget peger på, at ca. 10 til 15 procent vil gøre brug af ordningen.

Da de direkte kørselsudgifter pr. borger, der anvender ordningen, var på ca. 13.000 kr. i 2013 i Gribskov Kommune, vil 25 flere borgere, der anvender ordningen på samme måde som de eksisterende brugere, give en merudgift på ca. 325.000 kr. årligt i 2013 priser.

5. Det videre arbejde
Administrationen anbefaler at fastholde den nuværende ordning. Endvidere anbefaler administrationen, at spørgsmålet, om ordningen skal udvides, søges afklaret via Movias repræsentantskab sammen med de øvrige kommuner. Samtidig vil administrationen følge Helsingørs brug af ordningen i forhold blinde og stærkt svagtsynede borgere. En evt. kommunal udvidelse af ordningen i Gribskov Kommune kan tænkes ind i budgetprocessen for 2016 og følge afklaringen om adgang til ordningen på tværs af kommunerne i Trafikselskabet.Lovgrundlag
Lov om trafikselskaber § 11

Økonomi


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Ældrerådet mener, at blinde og stærkt svagtsynede skal sidestilles med andre handicappede.

Ældrerådet mener endvidere, at kørselsordningen for blinde og stærkt svagtsynede skal sættes i gang snarest muligt.
40. Tilsyn i hjemmeplejen 2014
27.36A00 - 2014/45270

Sagsfremstilling
Center for Social og Sundhed (CSS) har i perioden august - oktober 2014 gennemført uanmeldte tilsyn hos samtlige leverandører af personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene i Gribskov Kommune, dvs. Attendo Care, Aleris Omsorg, Bonderosens Pleje og Rengøring A/S, BM Pleje samt Estrids Pleje og Hjemmeservice A/S. På baggrund af tilsynene er der for hver leverandør udarbejdet en rapport, der beskriver, hvordan praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje varetages af den enkelte leverandør.

I dette dagsordenspunkt præsenteres Ældrerådet for de konklusioner og problemer, der er beskrevet i rapporterne. Ældrerådet orienteres ligeledes om de tiltag, der er iværksat af administrationen på baggrund af tilsynene. Alle tilsynsrapporterne er vedhæftet som bilag.

Ledelsen hos de enkelte leverandører har haft mulighed for at kommentere de respektive rapporter. Eventuelle kommentarer er indsat som bilag bagerst i rapporterne.

Ældrerådet gøres opmærksom på, at CSS endnu ikke har modtaget kommentarer fra alle leverandører, hvilket betyder, at der tages forbehold for administrationens vurdering og planlagte opfølgning på enkelte tilsyn. Det er nedenfor noteret hvor disse forbehold tages.

Om det uanmeldte kommunale tilsyn
Tilsynet er en del af den af den kvalitets- og tilsynspolitik, som blev godkendt af SSU den 22.2.2012 og som fremgår af kommunens servicebeskrivelse på området.
Det uanmeldte tilsyn skal sikre, at den hjælp, den enkelte borger modtager, er i overensstemmelse med de ydelser, der er visiteret til, gældende standarder og borgerens aktuelle behov. Herudover skal tilsynene bidrage til at skabe læring og udvikling hos den enkelte leverandør.

Kvalitetsopfølgningen på området sker desuden i forbindelse med de revisitationer, der udføres løbende af CSS, samt ved de regelmæssige dialogmøder mellem den enkelte leverandør og en fast visitator fra CSS.

Ved tilsynet vurderes det, udfra fastsatte fokusområder, hvordan leverandøren varetager de visiterede opgaver.
Fokusområderne omfatter
1) om borgerne er tilfredse med den udførte hjælp og pleje
2) om borgerne modtager de bevilgede ydelser
3) om kvalitetsstandarden på området respekteres, herunder om der er udarbejdet en målrettet plan for de bevilgede indsatser og om de krævede forebyggende tiltag er implementeret
4) om dokumentation er fyldestgørende i forhold til kvalitetsstandarderne og den gældende lovgivning på området
5) om medarbejderne har adgang til faglig sparring
6) om leverandøren har de fornødne kompetencer til at udføre de visiterede opgaver

I modsætning til plejecentrene er hjemmesygeplejen ikke aktuelt genstand for tilsyn fra embedslægen. Det er kommunalbestyrelsens ansvar at sikre, at hjemmesygeplejen udføres af personale med de nødvendige uddannelsesmæssige kvalifikationer. Tilsynet har derfor et særligt fokus på den sygeplejefaglige dokumentation og om det personale, der varetager opgaver af sygeplejefaglig karakter, er tilstrækkeligt vejledt og instrueret.

De tilsyn, der danner baggrund for de her præsenterede rapporter, er de første af deres art i Gribskov Kommune. Tilsynene er blevet udført af 2 medarbejdere fra CSS i fællesskab: En visitator med sygeplejefaglig baggrund samt kommunens kvalitetskoordinator. De enkelte tilsyn omfatter både besøg på leverandørens kontor og besøg i de udvalgte borgeres hjem. For hver leverandør blev der besøgt 3 borgere. Hos hovedleverandøren, Attendo Care, blev der dog besøgt 4 borgere.

Tilsynets vurdering
Tilsynene munder ud i de her præsenterede tilsynsrapporter, hvor tilsynets observationer, konklusioner og anbefalinger beskrives.

Tilsynets observationer beskrives i et afrapporteringsskema. I skemaet uddybes de forhold, der har vakt tilsynets opmærksomhed og baggrunden for denne opmærksomhed beskrives. Afrapporteringsskemaet danner baggrund for de konklusioner, som tilsynets endelige anbefalinger tager afsæt i. På baggrund af konklusionernes karakter tager tilsynet stilling til, hvornår det næste tilsyn skal gennemføres. Det præciseres, om der er tale om et opfølgende tilsyn inden for en kort tidshorisont, eller om der tale om et almindeligt tilsyn det følgende år.

Om tilsynets anbefalinger og myndighedens opfølgning
CSS kan som opfølgning på tilsynet iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure, afhængigt af tilsynets anbefalinger til de enkelte leverandører.

Nedenfor er kort beskrevet tilsynets konklusioner og anbefalinger, administrationens vurdering samt de tiltag, der måtte være iværksat på baggrund af tilsynet. De nærmere detaljer fremgår af de enkelte tilsynsrapporter.

Uanmeldt tilsyn hos Attendo Care:
Der har den 19., 22. og 26. august 2014 været gennemført tilsyn hos Attendo
Care.

Attendo Care blev i forbindelse med det nye udbud valgt som hovedleverandør af
hjemmepleje og hjemmesygepleje i kommunen. Attendo Care skulle derfor ifølge
kontrakten overtage plejen af de borgere, som indtil da havde modtaget hjælp fra
PlejeGribskov og som ikke havde valgt anden leverandør, da PlejeGribskov ophørte
med udføre hjemmepleje. Attendo Care har i flere år været leverandør af såvel
hjemmepleje som hjemmesygepleje.

Tilsynets konklusioner og anbefalinger:

.• Borgertilfredshed:
De adspurgte borgere er tilfredse med den udførte hjælp og pleje.

• Sammenhæng mellem visiteret og udført hjælp:
Der var mindre uoverensstemmelser mellem den udførte og den visiterede
hjælp.
Tilsynet anbefaler, at Attendo Cares ledelse sikrer, at visitationen adviseres,
når en borger ikke længere har behov for visiterede ydelser.

.• Dokumentation:
Dokumentationen er mangelfuld på flere områder, men leverandøren er bevidst om
dette og arbejder målrettet på at rette op på disse forhold.
Tilsynet anbefaler, at Attendo Cares ledelse fortsat sikrer en høj prioritering af den
aktuelle indsats i fht den faglige dokumentation.

• Anvendes en rehabiliterende og aktiverende tilgang?
Hverken mundtlige udsagn fra borgerne eller den tilhørende dokumentation bekræfter, at en rehabiliterende og aktiverende tilgang er implementeret i plejen.
Tilsynet anbefaler, at Attendo Cares ledelse tager skridt til at sikre, at borgerne inddrages i udførelsen af de visiterede hjemmeplejeopgaver i højere grad end det sker aktuelt.

• Forebyggende tiltag:
Leverandøren arbejder med triage, men udfører ikke Rejse-sig-sætte-sig-test og systematisk vægtkontrol i forbindelse med udførelse af plejeopgaver. Disse tiltag vil blive implementeret inden udgangen af året.
Tilsynet anbefaler, at Attendo Cares ledelse sikrer, at de krævede screeningsværktøjer implementeres snarest.

Anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer, herunder faglig sparring:
Tilsynet vurderer, at leverandøren har de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer, både til borgerrettet opgaveløsning og til den sygeplejefaglig sparring, der sker i dagligdagen samt ved de hyppige, planlagte møder til dette formål.

•Øvrige bemærkninger:
Tilsynet vurderer at leverandøren arbejder målrettet på at implementere de krav, som Gribskov Kommune har opstillet for hjemmeplejen for borgere i eget hjem, men at leverandøren har mødt udfordringer i forbindelse med overgangen til et nyt elektronisk omsorgssystem, overdragelsen af den tidligere hovedleverandørs borgere og personalemæssige ressourcer og planlagte tiltag bl.a. derfor ikke er fuldt implementeret.

Tilsynets anbefalede opfølgning
Tilsynet vurderer, at der bør udføres tilsyn hos leverandøren i 2015.

Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten vidner om fejl og mangler hos leverandøren, men at disse kun indebærer en ringe risiko for patientsikkerheden. Det vurderes samtidig, at de beskrevne fejl og mangler skyldes den meget betydeligt øgede arbejdsbyrde, der har været forbundet med overdragelsen af hjemmeplejen og hjemmesygeplejen af PlejeGribskovs tidligere borgere. Endeligt vurderes det, at leverandøren selv er bevidst om de nævnte fejl og mangler og arbejder målrettet på oprettelse af disse.

Uanmeldt tilsyn hos Aleris Omsorg:
Der har den 4. og 5. september 2014 været gennemført tilsyn hos Aleris Omsorg.

Aleris Omsorg har i flere år været leverandør af såvel hjemmepleje som
hjemmesygepleje i Gribskov Kommune. Udbuddet har ikke umiddelbart haft store
konsekvenser for arten og omfanget af Aleris Omsorgs opgaver på
hjemmeplejeområdet.

Tilsynets konklusioner og anbefalinger:

• Borgertilfredshed:
De besøgte borgere udtrykte tilfredshed med udførte pleje og praktiske hjælp.

• Sammenhæng mellem visiteret og udført hjælp:
De adspurgte borgere modtog i det væsentligste den visiterede hjælp.

. • Dokumentation:
Der var fejl og mangler. Næsten alle relevante sygeplejefaglige handleplaner var dog oprettet i det elektroniske omsorgssystem. Der manglede handleplaner i forhold til praktisk hjælp og personlig pleje.

Tilsynet anbefaler, at Aleris Omsorgs ledelse sikrer, at der rettes op på disse fejl og mangler.

• Anvendes en rehabiliterende og aktiverende tilgang?
Tilsynet vurderer, at tilgangen til plejen kun i beskedent omfang var rehabiliterende og aktiverende.
Tilsynet anbefaler, at Aleris Omsorgs ledelse sikrer, at pleje og praktisk hjælp generelt udføres med henblik på at fremme den enkeltes mulighed for at klare sig selv.

• Forebyggende tiltag:
Leverandøren er endnu ikke begyndt en systematisk implementering af krævede screeningsværktøjer. Disse værktøjer forventes taget i anvendelse inden årets udgang.
Tilsynet anbefaler, at Aleris Omsorgs ledelse snarest tager skridt til at implementere de krævede screeningsværktøjer.

Anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer, herunder faglig sparring:
Tilsynet vurderer, at leverandøren har de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer, både til borgerrettet opgaveløsning og til den sygeplejefaglig sparring, der sker i dagligdagen. Regelmæssigt planlagte sygeplejefaglige møder gennemføres ikke aktuelt.

• Øvrige bemærkninger:
Aleris Omsorg har tidligere anvendt triage. Man afholdt i den forbindelse ugentlige sygeplejefaglige møder til drøftelse af borger, der udviste tegn på helbredsmæssige forandringer. Tilsynet anbefaler, at Aleris Omsorgs ledelse overvejer, om denne mødepraksis kunne genoptages.

Tilsynets anbefalede opfølgning
Tilsynet vurderer, at der bør udføres tilsyn hos leverandøren i 2015.

Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at tilsynsrapporten vidner om fejl og mangler hos leverandøren, men at disse kun indebærer en ringe risiko for patientsikkerheden. CSS vil gennem dialogmøder og driftsmøder sikre at de fundne fejl og mangler bliver rettet op.

Uanmeldt tilsyn hos Bonderosens Pleje og Rengøring A/S:
Der har den 18. og 20. august 2014 været gennemført tilsyn hos Bonderosens
Pleje og Rengøring A/S

Bonderosens Pleje og Rengøring A/S er en af de 3 leverandører, der i forbindelse
med det nye udbud, der har været gældende på siden 1.5.2014, blev godkendt
som leverandør af hjemmesygepleje. Leverandøren havde indtil da udelukkende
være godkendt til at varetage praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje.

Leverandøren blev i foråret udvalgt til afprøve den aktuelt anvendte tilsynsmodel.
For det aktuelle tilsyn gælder derfor, at der også er taget stilling til, hvordan
leverandøren har arbejdet videre med de opmærksomhedspunkter, der blev
formidlet i foråret.

Tilsynets konklusioner og anbefalinger:

• Borgertilfredshed:
De adspurgte borgere var ikke fuldt tilfredse med leverandøren; den manglende
tilfredshed skyldtes kvaliteten af rengøringen.
Tilsynet anbefaler, at Bonderosens ledelse sikrer, at omfanget af den udførte
rengøring er i overensstemmelse med Gribskov Kommunes kvalitetsstandarder
på området.

• Sammenhæng mellem visiteret og udført hjælp:
Der var i ét tilfælde uoverensstemmelse mellem den visiterede og den udførte hjælp; visitationen var ikke orienteret om, at borgers behov for hjælp havde ændret sig og at dele af hjælpen derfor ikke blev udført.
Tilsynet anbefaler, at Bonderosen ledelse sikrer, at visitationen orienteres, når en borgers behov for hjælp ændres.


.• Dokumentation:
Kvaliteten af dokumentationen var mangelfuld på alle punkter og vurderedes at udgøre en risiko for de berørte borgeres sikkerhed.
Tilsynet anbefaler, at Bonderosen ledelse sikrer, at den borgerrelaterede dokumentation opfylder både Gribskov Kommune og Sundhedsstyrelsens krav på området.


• Anvendes en rehabiliterende og aktiverende tilgang?
Leverandøren anvender tilsyneladende ikke en rehabiliterende og aktiverende
tilgang i udførelse af hjælp og pleje.
Tilsynet anbefaler, at Bonderosens ledelse sikrer, at der anvendes en aktiverend
og rehabiliterende tilgang i plejen, når dette er relevant.

• Forebyggende tiltag:
De undersøgte borgeres habitualtilstand var i alle tilfælde beskrevet i det
ændringsskema, der er en del af den af kommunen krævede triage, men der blev
ikke fulgt systematisk op på tegn på ændringer i helbredstilstanden hos den enkelte
borger. Kommunen stiller krav om, leverandøren regelmæssigt vejer og
gennemfører rejse-sig-sætte sig-test (RSS) for alle borgere. Dette blev ikke gjort
systematisk.
Tilsynet anbefaler, at Bonderosens ledelse sikrer, at de krævede, forebyggende
tiltag implementeres snarest.

Anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer, herunder faglig sparring:
Leverandøren råder over sygeplejefaglige kompetencer i dagligdagen, men disse
syntes ikke at blive tilstrækkeligt anvendt: Sygeplejefaglige opgaver blev ikke udført
med den fornødne omhu; sygeplejefaglige instrukser var mangelfulde og der var
ikke klare retningslinjer for videredelegering af sygeplejefaglige opgaver.
Tilsynet anbefaler, at Bonderosens ledelse sikrer, at sygeplejefaglige opgaver
udføres med omhu og at sygeplejefaglige kompetencer anvendes i fornødent
omfang.

• Øvrige bemærkninger:
Leverandøren har arbejdet konstruktivt med de anbefalinger, som CSS formidlede
som følge af det omtalte "test-tilsyn" i foråret.
Bonderosens Pleje og Rengøring gør en indsats for at skabe aktiviteter i
lokalsamfundet, bla.a. foredragsseancer, hvor kommunens borger inviteres til at
deltage.

Tilsynets anbefalede opfølgning
Tilsynet vurderer, at der bør aflægges opfølgende tilsyn i indeværende år. Det
opfølgende tilsyn forventes gennemført i november 2014.

Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at det kommunale tilsyns fund omkring "Dokumentation" og
"Anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer" er kritiske, idet der er påvist forhold
med risiko for borgeren. CSS har på den baggrund tildelt Bonderosens Pleje og
Rengøring A/S et rødt påbud, som pålagde leverandøren at rette op på de kritiske
forhold inden for 3 uger efter modtagelsen af påbuddet.

Leverandørens opfølgning på påbuddet
Bonderosens Pleje og Rengøring A/S har på baggrund påbuddet fremsendt
handleplaner, der beskrev, hvordan man ville rette op på de beskrevne kritiske fejl
og mangler inden den angivne tidsfrist. Leverandøren har udover de af CSS
krævede handleplaner valgt at fremsende handleplaner for gennemførelse af
tilsynets øvrige anbefalinger.

CSS har forholdt sig til de fremsendte handleplaner og de ugentlige statusser, som
var krævet i henhold til påbuddet. Der er desuden afholdt 2 møder med
leverandøren. På denne baggrund vurderer administrationen, at Bonderosens Pleje
og Rengøring A/S har rettet op på de kritiske fejl og mangler, der blev beskrevet i
tilsynsrapporten.

Uanmeldt tilsyn hos BM Pleje:
Der har den 16. og 18. september 2014 været gennemført tilsyn hos BM Pleje.

BM Pleje er en af de 3 leverandører, der i forbindelse med det nye udbud, der har
været gældende på siden 1.5.2014, blev godkendt som leverandør af
hjemmesygepleje. Leverandøren havde indtil da udelukkende være godkendt til at
varetage praktisk hjælp og hjælp til personlig pleje.

Tilsynets konklusioner og anbefalinger:

• Borgertilfredshed:
De besøgte borgere udtrykte tilfredshed med udførte pleje og praktiske hjælp.

• Sammenhæng mellem visiteret og udført hjælp:
Ingen af de besøgte borgere modtog fuldt ud den visiterede hjælp. Visitationen
var ikke blevet orienteret om, at de berørte borgeres behov havde ændret sig.
Der var ikke overensstemmelse mellem den ydede og den fakturerede hjælp.
Tilsynet anbefaler, at BM Plejes ledelse sikrer, at visitationen orienteres, når en
borgers behov ændrer sig, samt at det sikres, at der faktureres i overensstemmelse
med den ydede hjælp.

.• Dokumentation:
Der var grundlæggende fejl og mangler i dokumentationen, blandt andet i
forbindelse med medicinhåndteringen. Nødvendige sygeplejefaglige handleplaner
var ikke oprettet i noget tilfælde.
Tilsynet anbefaler, at der hurtigst muligt rettes op på de nævnte fejl og mangler.

• Anvendes en rehabiliterende og aktiverende tilgang?
Der blev ikke anvendt en aktiverende eller rehabiliterende tilgang i plejen.
Tilsynet anbefaler, at BM Plejes ledelse sikrer, at plejepersonalet anvender en
aktiverende og rehabiliterende tilgang i plejen.

• Forebyggende tiltag:
De krævede screeningsværkstøjer blev ikke anvendt systematisk. Leverandøren var
ikke bekendt med den triagemodel, Gribskov Kommune ønsker anvendt i
hjemmeplejen.
Tilsynet anbefaler, at BM Plejes ledelse sikrer, at de krævede screeningsredskaber
tages i anvendelse snarest.

Anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer, herunder faglig sparring:
Tilsynet vurderer, at leverandøren råder over de nødvendige sygeplejefaglige
kompetencer til borgerettet opgaveløsning og til at imødekomme behov for faglig
sparring, både i det daglige og ved ugentlige møder.

•Øvrige bemærkninger:
Tilsynet er efterladt det indtryk, at den ledelsesmæssige struktur er opbygget på
en måde, der samler væsentlig plejerelateret viden hos én person, den
sygeplejefaglige daglige leder, og at det ikke kan udelukkes, at dette kan have
konsekvenser for plejen af borgerne i tilfælde af den daglige leders fravær.

Tilsynets anbefalede opfølgning
Tilsynet anbefaler opfølgende tilsyn hos leverandøren i januar 2015

Administrationens vurdering af tilsynet
CSS vurderer, at det kommunale tilsyns fund var kritiske, idet de påviste forhold
kan have betydning for patientsikkerheden. Det er i særdeleshed den mangelfulde
dokumentation omkring medicinhåndteringen og den manglende dokumentation af
sygeplejefaglige problemstillinger, der giver anledning til bekymring.
Administrationen afventer leverandørens kommentering af tilsynsrapporten inden
endelige stillingentagen til vurdering og opfølgning.

Uanmeldt tilsyn Estrids Pleje og Hjemmeservice A/S:
Der har den 27. og 29. oktober været gennemført tilsyn hos Estrids Pleje og Hjemmeservice A/S. Denne leverandør er en af de 3 leverandører, der i forbindelse med det udbud, der trådte i kraft den 5.1.14 blev godkendt til at udføre hjemmesygepleje i Gribskov Kommune. Leverandøren havde indtil da udelukkende udført personlig pleje og praktisk hjælp

• Borgertilfredshed:
To af de besøgte borgere udtrykte tilfredshed med udførte pleje og praktiske hjælp.
Én borger var ikke helt tilfreds med kvaliteten af rengøringen.
Tilsynet anbefaler, at leverandøren sikrer, at den udførte rengøring svarer til
servicebeskrivelsen på området.

• Sammenhæng mellem visiteret og udført hjælp:
Der var nogenlunde overensstemmelse mellem omfanget af den udførte hjælp
og de visiterede ydelser; i et tilfælde fik borger dog smurt fødder i stedet for hjælp
til måltiderne. Der er faktureret for flere ydelser, end der var bevilget og udført.
Tilsynet anbefaler, at Estrid's ledelse sikrer, at visitationen orienteres, når en
borgers behov ændrer sig, samt at der faktureres i overensstemmelse med den
ydede hjælp.

.• Dokumentation:
Der var mangler, idet ikke alle nødvendige handleplaner var udarbejdet.
Leverandøren havde udarbejdet handleplaner for visiterede indsatser.
Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at det påbegyndte arbejde med handleplaner
fortsættes og videreudvikles, således at handleplanerne i relevant omfang bliver
mere målrettede og problemløsende i deres udformning.

• Anvendes en rehabiliterende og aktiverende tilgang?
Plejepersonalet anvender tilsyneladende ikke en rehabiliterende og aktiverende
tilgang.
Tilsynet anbefaler at leverandørens ledelse sikrer, at plejepersonalet
anvender en rehabiliterende og aktiverende tilgang i plejen.

• Forebyggende tiltag:
De screeningsværktøjer, som kommunen kræver anvendt i plejen, var ikke
implementerede. Leverandøren vil tage screeningsredskaberne i anvendelse inden
udgangen af året.
Tilsynet anbefaler, at leverandørens ledelse sikrer, at disse redskaber tages i brug
snarest og at plejepersonalet generelt har fokus på forebyggelse af
helbredsmæssige forringelser

Anvendelse af sygeplejefaglige kompetencer, herunder faglig sparring:
Leverandøren råder ikke aktuelt over de nødvendige sygeplejefaglige kompetencer.
Man ønsker at ansætte en sygeplejerske; i øjeblikket sparres der med en anden
leverandør ved behov for sygeplejefaglige kompetencer. Der er mulighed for faglig
sparring i dagligdagen, men der er ikke faste mødeflader til dette formål.
Tilsynet anbefaler, at leverandørens ledelse sikrer, at der er de nødvendige
sygeplejefaglige kompetencer i organisationen, samt at ledelsen overvejer om
(syge)plejefaglig sparring og vidensdeling kunne optimeres, eksempelvis med
udgangspunkt i triagen ved ugentlige "tavlemøder".

•Øvrige bemærkninger:
Leverandøren havde ikke udarbejdet sygeplejefaglige instrukser og at de øvrige
sete instrukser var flere år gamle.
Tilsynet anbefaler, at ledelsen sikrer, at der bliver udarbejdet de af
Sundhedsstyrelsen krævede sygeplejefaglige instrukser og at øvrige instrukser
opdateres.

Tilsynets anbefalede opfølgning
Tilsynet vurderer, at der bør udføres tilsyn i 2015.

Administrationens vurdering af tilsynet
Center for Social og Sundhed vurderer, at det kommunale tilsyns fund kan blive
kritisk og sår tvivl om, der er tilstrækkelige sygeplejefaglige kompetencer til stede,
til at vurdere de sygeplejefaglige problemstillinger, der opstår i hverdagen omkring
borgerne og deres kompleksitet samt til at udføre visiterede sygeplejeydelser efter
Sundhedsloven.
Administrationen afventer leverandørens kommentering af tilsynsrapporten inden
endelige stilllingentagen til vurdering og opfølgning.

Administrationens samlede vurdering:
Det er første gang, der har været tilsyn af denne art blandt leverandørerne af hjemmepleje i Gribskov Kommune. Tilsynet er blevet gennemført ca. 6 mdr. efter, det nye udbud på området trådte i kraft. Tilsynsrapporterne vidner om, at det har været en meget omfattende opgave for leverandørerne at skulle forholde sig til nye servicebeskrivelser, nye afregningsmodeller og et nyt elektronisk omsorgssystem.

CSS vurderer, at tilsynsrapporterne vidner om, at der er fejl og mangler hos alle leverandørerne.

Nogle tilsynsrapporter har givet anledning til påbud eller til at planlægge opfølgende tilsyn. De iværksatte tiltag vedrører nye leverandører af hjemmesygepleje og er givet på baggrund af sygeplejefaglige problemstillinger. Tilsynet har på denne måde bidraget til at synliggøre, at der er store udfordringer forbundet med omstillingen fra leverandører af hjemmepleje til leverandør af hjemmesygepleje.

De øvrige fejl og mangler centrerer sig omkring dokumentationen, den aktiverende og rehabiliterende tilgang samt de screeningsredskaber til forebyggelse, der kræves anvendt i plejen.

I forhold til dokumentationen er det i høj grad kommunens nye krav om handleplaner ifht den personlige pleje og praktiske hjælp, der har voldt problemer. Der har ikke tidligere været krævet anvendelse af målrettede handleplaner på disse områder.

Disse handleplaner er tæt forbundet med den aktiverende og rehabiliterende tilgang. Det er i handleplanen, at det bliver synligt, at borger har været inddraget i at opstille mål for indsatsen. Det er her, det beskrives, om borger forventer få et bedre funktionsniveau eller om målet blot er vedligeholdelse af funktionsevne. Det er også her det beskrives, hvilke aftaler der er for, hvilke delopgaver borgeren selv kan og vil udføre.

De fleste leverandører mangler at få implementeret screeningsredskaber til opsporing af tegn på helbredsændringer. Det er CSS's forventning, at resultaterne fra de jævnlige screeninger vil kunne fødes ind i de dialogmøder, der netop er blevet implementeret mellem visitationen og leverandører af hjemmepleje, og at dette i sig selv vil virke motiverende i fht at få screeninger udført.

Som det fremgår af ovenstående vil CSS gennemføre opfølgende tilsyn hos visse leverandører inden for kort tid. Der gennemføres tilsyn hos alle leverandører af hjemmepleje i 2015. Herudover vil den løbende og fortsatte kvalitetsopfølgning som vanligt være en del af de tilbagevendende revisitationer og desuden finde sted i samspillet med plejen under dialogmøderne.

Lovgrundlag
Sundheds- og Forebyggelsesministeriets bekendtgørelse nr. 1601 af 21/12/2007
Sundhedsstyrelsens vejledning nr. 102 af 11/12/2006
Bekendtgørelse om af lov om retsikkerhed og administration på det sociale område nr. 1019 af 23/09/2014 §§ 15 og 16
Bekendtgørelse af lov om social service §§ 151 og 151c

Økonomi


Bilag
Bilag 1 ÆR 171114: Attendo Care Kommunalt tilsyn 2014 (2014/45270 006)
Bilag 2 ÆR 171114: Aleris Omsorg Kommunalt tilsyn 2014 (2014/45270 002)
Bilag 3 ÆR 171114 Bonderosen Kommunalt tilsyn 2014 (2014/45270 003
Bilag 4 ÆR 171114: BM Pleje Kommunalt tilsyn 2014 - uden leverandørsvar (2014/45270 004)
Bilag 5 ÆR 171114: Estrids Pleje Kommunalt tilsyn 2014 - uden leverandørsvar (Bilag 5 ÆR 171115)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at:

 1. tage orienteringen om det kommunale tilsyn hos leverandører af personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem udenfor plejecentrene til efterretningBeslutning
Ældrerådet kan ikke bare tage de gennemførte tilsyn hos leverandører af personlig pleje og hjemmesygepleje til borgere i eget hjem til efterretning.

Det er stærkt betænkeligt, at ingen af de fem leverandører arbejder ud fra reglerne om rehabilitering og aktiverende indsats.

Ingen af de fem leverandører opfylder Sundhedsstyrelsens 12 krav om sygeplejefaglige optegnelser.

Tilsynet har observeret kritiske fund, der kan have betydning for patientsikkerheden.

Dette er både generelle og alvorlige mangler, som Ældrerådet ser på med stor alvor.

På baggrund af ovenstående og rapporternes konklusioner anmoder ÆR om et møde med SSU snarest efter næste SSU møde den 26. november 2014.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM