Ældrerådet

Publiceret 27-10-2014

Mandag den 27-10-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
35 Aflastnings-demenspladser
36 Politisk sag vedrørende eventuel justering af vejledende rådighedsbeløb - p
ersonlige tillæg og enkeltydelser


Efterretningssager
37 Status på implementering af CSS-udbud

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

35. Aflastnings-demenspladser
85.00G00 - 2014/22350

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet med henblik på høring af kvalitetsstandard for aflastningsophold for borgere med demens, inden godkendelse af denne i Social- og Sundhedsudvalget.

Indledning
Som en del af Ældrepulje 2014 ansøgte Gribskov Kommune, og fik bevilget midler til oprettelse af 2 aflastningspladser til borgere med demens.

Formål
Formålet med oprettelse af pladserne er at aflaste ægtefælle eller andre pårørende, der passer en hjemmeboende borger med demens. Hensigten er at give den plejegivende ægtefælle eller pårørende mulighed for lidt "luft" i plejen af en borger med demens, med henblik på at borgeren kan forblive i eget hjem længere. Det betyder alt andet lige, at den demente borgers flytning til plejebolig eller lignende kan udsættes, hvilket er til gavn og glæde for både den demente borger og for ægtefælle/pårørende, samt mindsker presset på plejeboligpladser.

Under opholdet er formålet at give den demente borger den nødvendige pleje og vurdere om der evt. er behov for justeringer fremadrettet, med henblik på at borgeren efterfølgende kan have et så aktivt og selvstændigt liv som muligt.

Visitationskriterier
Der er udarbejdet visitationskriterier for visitation til og anvendelse af pladserne, som Ældrerådet høres om inden behandling i Social- og Sundhedsudvalget. Da der ikke er lovgivningsmæssige mindstekrav knyttet til oprettelse og drift af pladserne, er det Social- og Sundhedsudvalget, der fastsætter serviceniveauet for pladserne. Pladserne er oprettet, fordi der er stort behov herfor som følge af stigningen i antallet af borgere med demens.

Serviceniveau
Borgere med demens kan visiteres til et ophold, efter konkret individuel vurdering og efter aftale med visitator, såfremt de er demente og hjemmeboende og:

 • deres ægtefælle eller pårørende, som ellers varetager den daglige pleje af borgeren, har behov for aflastning,
 • hvis borgeren skal have vurderet sit funktionsniveau, eller
 • hvis borgeren har et akut plejebehov, der ikke kan opfyldes i eget hjem


Der aftales konkrete, individuelle mål for opholdet, der skal inddrage borgerens samlede ressourcer.

Der kan under ophold på pladserne ydes:

1. Sygepleje
2. Genoptræning
3. Særlige behov
4. Personlig pleje
5. Rengøring
6. Tøjvask
7. Mad og måltider

Ydelserne 1-3 visiteres individuelt og konkret efter allerede gældende kvalitetsstandarder. Ydelserne 4-7 visiteres efter allerede gældende kvalitetsstandarder efter niveau i 3 "pakker" (som er beskrevet i kvalitetsstandarden).

Borgeren skal selv betale for transport til og fra opholdet samt betale den alm. sats for egenbetaling for ophold.

Opholdslængde
Borgere kan opholde sig på en plads i op til 2 uger ad gangen. Hvis borgeren under opholdet indlægges på hospitalet i mere end 48 timer, udskrives borgeren fra pladsen. Dette er "almindelig" standard i en række øvrige kommuner.

Hyppighed
En borger kan i udgangspunktet max visiteres til et ophold 2 gange om året. Er der behov for yderligere skal det vurderes, om borgeren skal visiteres til en plejebolig.


Lovgrundlag
Lov om Social Service, LBK nr. 1023 af 23.9.2014, §84, stk. 2.

Økonomi
Gribskov Kommune fik til oprettelse af pladserne bevilget 500.000 kr. for 2014 via Ældrepuljen. Pladserne er søgt videreført i Ældrepulje-ansøgning 2015.

Bilag
Bilag til Ældrerådet den 27. oktober 2014: Kvalitetsstandard for aflastnings-demenspladser (2014/22350 005)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Ældrerådet

 1. afgiver høringssvar til kvalitetsstandarden for de 2 aflastnings-demenspladser.

  Beslutning

Ældrerådet finder det positivt, at der oprettes to aflastningspladser for demente hjemmeboende borgere,
og Ældrerådet har ikke yderligere krav til kvalitetsstandarden for de to aflastningspladser.
36. Politisk sag vedrørende eventuel justering af vejledende rådighedsbeløb - personlige tillæg og enkeltydelser
15.20G00 - 2014/34905

Sagsfremstilling
1. Baggrund for forlæggelse af sagen
Dagsordenspunktet forelægges Social- og Sundhedsudvalget på baggrund af en konkret borgerhenvendelse, hvor følgende spørgsmål er rejst om:

 1. det vil være rimeligt at pristalsregulere det vejledende rådighedsbeløb for folkepensionister i forbindelse med behandling af ansøgninger om personlige tillæg?
 2. man ikke ved beregningen af det vejledende rådighedsbeløb, vil anerkende flere udgiftsarter, end man gør nu?


2. Tidligere beslutninger
Sammenlægningsudvalget besluttede vejledende retningslinier for rådighedsbeløb og faste udgifter og indtægter ved bevilling af personligt tillæg på møde d. 19. juni 2006, pkt. 56, således:

  • vejledende rådighedsbeløb: 4.256 kr. for enlige (svarende til 88 % af pensionens grundbeløb) og 6.529 kr for par (svarende til 135 % af pensionens grundbeløb).
  • børnerelaterede indtægter og udgifter skulle holdes ude ved beregningen af personlige tillæg.


Socialudvalget besluttede vejledende retningslinjer for rådighedsbeløb og faste udgifter og indtægter ved bevilling af enkeltydelser på møde d. 20. november 2007, pkt. 27, således:

  • vejledende rådighedsbeløb: 2.800 kr. pr. voksne og 1.500 kr. pr. barn.


Social- og Sundhedsudvalget besluttede vejledende retningslinier for rådighedsbeløb mv. på møde d. 13. april 2011, pkt. 43, således:

  • vejledende rådighedsbeløb for pensionister (folkepensionister samt alle førtidspensionister): 4.790 kr. for enlige og 7.360 kr. for samlevende/ægtepar.
  • vejledende rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere m.v.: 3.000 kr. for enlige og 5.600 kr. for samlevende/ægtepar.
  • vejledende rådighedsbeløb pr. barn: 1.500 kr.

Dette er de nu gældende vejledende retningslinier for rådighedsbeløb i Gribskov Kommune.

Social og Sundhedsudvalget traf samtidig beslutning om at nedenstående vejledende retningslinjer for nødvendige faste udgifter og for indtægter, som medtages ved beregningen af borgerens vejledende rådighedsbeløb.

Boligudgifter

  • Husleje/terminsudgifter, hvor boligudgiften skal være rimelig ift. indtægten.
  • Ejendomsskat incl. renovation, hvor folkepensionister og førtidspensionister med 'gammel' førtidspension skal have udnyttet muligheden for at optage lån til ejendomsskat eller boligydelseslån.
  • Varme og el samt vandafgift
  • Husforsikring, pligtig grundejerforening, pligtigt bidrag til antenne/kabel-TV
  • Afdrag på boligindskudslån
  • Vandafledningsafgift
  • Tømningsafgift


Øvrige udgifter

  • TV-licens
  • Internet/telefon, som medtages med max 200 kr.
  • Familie-/indboforsikring.
  • Børnebidrag, som jf. principafgørelse 28-06 fra Ankestyrelsen, skal medtages uanset om det betales eller ej.
  • HUR-netkort, som kun medtages for pensionister.
  • Transport ifm. arbejde eller uddannelse, som medtages for andre end pensionister og til billigste offentlige transportmiddel.
  • Bilforsikring vedr. handicapbil. Dog ikke hvis det dækkes som merudgift efter serviceloven.
  • Daginstitutionsbetaling.
  • Sygesikringen Danmark. Max svarende til gruppe 2.
  • Falck abonnement. Max svarende til Family-basis.
  • Kontingent til A-kasse/fagforening incl. efterlønsbidrag.
  • Medicin - restbetaling ift. helbredstillæg. Medtages kun for folkepensionister og førtidspensionister med 'gammel' førtidspension. Skal være lægeligt dokumenteret.

Indtægter

  • samtlige indtægter efter skat excl. børneydelser
  • for folkepensionister incl. supplerende pensionsydelse ('ældrecheck').
  • børneydelser kan medtages ved beregningen, når børnene får gavn af det ansøgte

Dette er de nu gældende vejledende retningslinier for nødvendige faste udgifter og for indtægter i Gribskov Kommune.

3. Lovgivning og beslutning om serviceniveau
Personlige tillæg kan ydes til folkepensionister (pensionslovens § 14) og til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension før 1.1.2003 (førtidspensionslovens § 17, stk. 2), hvis deres økonomiske forhold er særligt vanskelige.

Der kan ikke ydes hjælp til personlige tillæg til førtidspensionister, der har fået tilkendt førtidspension d. 1.1.2003 eller senere. Denne målgruppe kan alene modtage hjælp til enkeltydelser efter aktivlovens kapitel 10, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldte.

Målgruppen for enkeltydelser er primært (udover førtidspensionister der har fået tilkendt førtidspension d. 1.1.2003 og senere) kontanthjælpsmodtagere, fængslede, ressourceforløbsydelsesmodtagere, ledighedsydelsesmodtagere og revalidender.

Det skal bemærkes, at aktivlovens § 83 vedrørende hjælp til samvær med egne børn under 18 år, som ikke bor hos ansøgeren samt hjælp til rejseudgifter med henblik på kontakt til børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndighedsindehaveren (bortførelser) er en særbestemmelse, som også omfatter alle pensionister.

Hvad er fælles for enkeltydelser og personlige tillæg?
Begge ydelser kan tildeles efter en konkret og individuel vurdering af borgerens økonomi, dvs. en økonomisk trangsvurdering. Bevilling af ydelser forudsætter, at det økonomiske behov ikke kan afhjælpes gennem private midler eller støtte efter anden lovgivning. Ydelserne kan derfor betragtes som samfundets nederste sikkerhedsnet for de omfattede målgrupper.

Dette indebærer nogle principper for sagsbehandling og afgørelser om tildeling af disse ydelser, som understøttes af Ankestyrelsens praksis og praksisundersøgelser fra de sociale nævn:

  • at der normalt ikke kan ydes hjælp til udgifter, som borgeren har påtaget sig, før der er søgt om hjælp (gælder dog ikke aktivlovens § 82 a vedrørende tandpleje).
  • at der skal foretages en økonomisk vurdering af om borgeren selv kunne have afholdt udgiften eller burde have sparet op (gælder dog ikke aktivlovens § 82 a vedrørende tandpleje).
  • at det skal vurderes om det ansøgte er rimeligt og nødvendigt
  • at der ikke kan ydes hjælp efter aktivlovens § 81 til forudsigelige udgifter, der ikke har helt afgørende betydning for familiens livsførelse.
  • at det skal overvejes, om personer med en lavere indkomst normalt vil kunne afholde en udgift, som det ansøgte.


De to ydelser er beskrevet yderligere i bilag 2 og 3.

Hjælp mod tilbagebetaling
Uanset hvor hensigtsmæssigt det kan forekomme, er det et ufravigeligt krav for at kræve tilbagebetaling, at ansøger også er berettiget til enkeltydelse eller personligt tillæg. Bestemmelserne om tilbagebetaling af enkeltydelse eller personligt tillæg kan derfor aldrig benyttes på en måde, så kommunen kommer til at fungere som en bank, der yder rentefrie lån til borgerne.

Ved ansøgning vurderes først, om borgeren er berettiget til ydelsen. Hvis dette er tilfældet, kan det undtagelsesvis vurderes, om der er grundlag for senere tilbagebetaling af ydelsen. Der er således tale om to selvstændige vurderinger, hvor der er præcise regler for, hvornår der er grundlag for tilbagebetaling af ydelserne. Der kan fx kræves tilbagebetaling, hvis borgeren, der er berettiget til en ydelse, indenfor kortere tid har mulighed for at betale tilbage.

'Skøn under regel'
Administrationen skal fremhæve, at der i hvert enkelt tilfælde skal foretages en konkret og individuel vurdering. Der må ikke anvendes absolutte beløbsgrænser (kaldet 'skøn under regel'). Interne retningslinier må kun tillægges vejledende værdi med det formål at sikre, at sagerne behandles ens, og dermed er i overensstemmelse med lighedsgrundsætningen (at det lige skal behandles lige).

Der tages i forbindelse med fastsættelsen af ansøgerens rådighedsbeløb udgangspunkt i borgerens faste nødvendige udgifter og indtægter.

Ankestyrelsen beslutter kun (klagesager) at ændre kommunernes afgørelser om personlige tillæg eller enkeltudgifter, såfremt der er truffet åbenlyst urimelige afgørelser.

Ankestyrelsen (før 1.7.2013 Det sociale Nævn) har ikke besluttet at ændre afgørelser i klagesager med begrundelse i, at Gribskov Kommune har truffet afgørelse på baggrund af et for lavt rådighedsbeløb, eller har manglet at medtage nødvendige faste udgifter i forbindelse med opgørelsen af borgerens rådighedsbeløb. Gribskov Kommune følger gældende ankepraksis.

Beslutning om serviceniveau
Kommunalbestyrelsen, konkret SSU, kan beslutte et serviceniveau, hvor det er tilladt at beslutte vejledende retningslinier for

  • hvilke indtægter og nødvendige faste udgifter, der kan indgå ved vurdering af berettigelse til en ydelse, samt
  • hvilket vejledende beløb borgeren skønnes at burde have til rådighed, når de (vejledende) nødvendige faste udgifter er betalt.


4. Niveauet i andre kommuner
Nedenstående tabel giver en oversigt over vejledende rådighedsbeløb i de tidligere kommuner i det gamle Frederiksborg Amt på baggrund af den seneste undersøgelse afsluttet i juli 2013. Vejledende rådighedsbeløb for pensionister i Gribskov Kommune ligger væsentligt over gennemsnittet for de nævnte kommuner.

Kommune
Pensionister
- enlige
Pensionister
- gift/samliv
Kontanthjælps
-modtagere
- enlig
Kontanthjælps-modtagere
- gift/samliv
Barn
Allerød
3.400
6.200
2.800
5.200
1.100
Egedal
3.756
5.970
2.800
5.600
Fredensborg
3.800/4.010
5.800/7.445
3.000
5.000
Frederikssund
3.250
5.500
3.250
5.500
700
Furesø
3.200
5.400
3.000
5.000
600
Halsnæs
4.643
6.964
3.000
5.000
858
Helsingør
4.000
7.000
3.200
5.500
1.300
Hillerød
4.933
7.835
2.860
5.252
1.144/1.487
Hørsholm
3.000
6.000
3.000
6.000
1.000/1.500
Rudersdal
5.100
8.200
3.375/3.640
6.730
1.247
Gribskov
4.790
7.360
3.000
5.600
1.500
Gennemsnit
3.990
6.640
3.077
5.489
1.130


Det vejledende rådighedsbeløb for både enlige og gifte/samlevende pensionister i Gribskov Kommune ligger væsentligt over gennemsnittet i de tidligere kommuner i det gamle Frederiksborg Amt. De vejledende rådighedsbeløb for kontanthjælpsmodtagere m.v. i Gribskov Kommune ligger til gengæld meget tæt på det gennemsnitlige niveau i kommunerne i det tidligere Frederiksborg Amt.

Administrationen har været i kontakt med 3 andre kommuner (Helsingør, Halsnæs og Lyngby-Taarbæk) med spørgsmål, om der sker pristalsregulering af de vejledende rådighedsbeløb. Ingen af de nævnte kommuner praktiserer pristalsregulering af rådighedsbeløbene.

5. Administrationens anbefaling
Administrationen skal anbefale, at der ikke sker automatisk pristalsregulering af de vejledende rådighedsbeløb for pensionister i Gribskov Kommune og at disse fastholdes på nuværende niveau, så længe de vejledende rådighedsbeløb ligger væsentlig over gennemsnittet for de tidligere kommuner i det gamle Frederiksborg Amt.

Administrationen skal samtidig anbefale, at de nuværende nødvendige faste udgifter og indtægter jf. ovenfor under afsnit 2 fastholdes i forbindelse med beregningen af rådighedsbeløb.

Lovgrundlag
LBK nr. 190 af 24. februar 2012 af lov om aktiv socialpolitik kap. 10 (§§ 81-85).
Socialministeriets vejledning nr. 39 af 5. marts 1998 om aktiv socialpolitik, kap. 10.
Socialministeriets vejledning nr. 105 af 23. oktober 2002 om førtidspension fra 1. januar 2003, kap. 1, pkt. 4.

LBK nr. 1116 af 23. september 2013 af lov om social pension §§ 14, stk. 1.
Socialministeriets vejledning nr. 53 af 31. august 2007 om folkepension efter lov om social pension, kap. 11.

LBK. nr. 1232 af 29. oktober 2013 af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. § 17, stk. 2.
Socialministeriets vejledning nr. 54 af 31. august 2007 om førtidspension efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., kap. 12.

Økonomi
Delramme 34202 - Forsørgelse og bolig

Der er i 2014 afsat et nettobudget på ca. kr. 6,2 mill. til personlige tillæg og helbredstillæg efter pensions- og førtidspensionsloven samt enkeltudgifter efter aktivlovens bestemmelser. Der har samlet set været et forbrug på ca. kr. 3,25 mill. efter årets første 9 måneder, svarende til et forbrug på ca. 52 % af årets budget. Med nuværende forbrug vil der være et mindre forbrug på ca. 30 % af budgettet, svarende til ca. kr. 1,8 mill. Det primære mindre forbrug forventes at komme fra enkeltydelsesområdet.

Enkeltydelser
Der er for 2014 afsat ca. netto kr.2,8 mill. kr. til enkeltydelser og efterlevelseshjælp efter aktivlovens kapitel 10 a (som ikke er en del af denne forelæggelse),

Der er pr. 30.9.2014 forbrugt ca. kr. 1,1 mill, svarende ca. 39 % af årets budget. Med nuværende forbrug vil der være et mindre forbrug på ca. 48 % af budgettet, svarende til ca. kr. 1,3 mill.

Personlige tillæg m.v.
Der samlet afsat ca. netto kr. 3,4 mill. til personlige tillæg samt helbredstillæg (som ikke er en del af denne forelæggelse) .

Der er pr. 30.9.2014 forbrugt ca. kr. 2,2 mill., svarende til ca. 65 % af budgettet. Med nuværende forbrug vil der være et mindre forbrug på ca. 14 % af budgettet, svarende til ca. kr. 0,5 mill.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 - Vejledende rådighedsbeløb 2013 i Region Hovedstaden

Bilag 2 - Personlige tillæg

Bilag 3 - Enkeltydelser

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at tage orientering vedrørende vejledende rådighedsbeløb m.v. til efterretning.
 2. at afgive høringssvar vedr. administrationens indstilling til Social- og Sundhedsudvalget om
  1. at vejledende rådighedsbeløb for pensionister og kontanthjælpsmodtagere m.v. fastholdes som hidtil
  2. at vejledende rådighedsbeløb for børn fastholdes som hidtil
  3. at vejledende faste udgifter ved beregning af rådighedsbeløb fastholdes som hidtil
  4. at vejledende indtægter ved beregning af rådighedsbeløb fastholdes som hidtil

   Beslutning

Ældrerådet tager orientering om vejledende rådighedsbeløb til efterretning og kan acceptere, at de vejledende rådighedsbeløb, samt vejledende udgifter og indtægter for beregning af rådighedsbeløb under punkterne a, b, c og d fastholdes som hidtil.

Efterretningssager

37. Status på implementering af CSS-udbud
29.00G00 - 2014/30603

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet som en orientering om status på implementeringen af udbuddet på Social- og Sundhedsområdet, som trådte i kraft 1. maj 2014 og 1. juni 2014.

Dagsordenspunktet indeholder en gennemgang af de indgåede delaftaler, og hvordan implementeringen af disse er forløbet. Det drejer sig om følgende delaftaler:

 • Delaftale 1: Fuld drift af Plejecenter Skovsminde med alle opgaver relateret til centerets beboere
 • Delaftale 2: Fuld drift af Plejecenter Bakkebo med alle opgaver relateret til centerets beboere
 • Delaftale 3: Fuld drift af Plejecenter Udsigten med alle opgaver relateret til centerets beboere
 • Delaftale 4: Fuld drift af Plejecenter Trongården/Helsingegården med alle opgaver relateret til centerets beboere
 • Delaftale 5: Fuld drift af center for midlertidigt ophold Toftebo med alle opgaver relateret til centeret samt særlig sygeplejemæssig indsats rettet mod alle Kommunens borgere
 • Delaftale 6: Hjemmepleje, hjemmesygesygepleje, og vedligeholdende træning i borgerens eget hjem
 • Delaftale 7: Borgerrettet drift af genoptræningscenter (Bymosevej) samt relaterede genoptræningsydelser, herunder beskæftigelsesrettet træning og tilbud til borgere med kronisk lidelse
 • Delaftale 8: Madservice til visiterede hjemmeboende borgere i Gribskov Kommune
 • Delaftale 9: Fuld drift af de sociale botilbud ”Skipperstræde” og ”Kirkeleddet” med alle opgaver relateret til de sociale botilbuds beboere samt socialpædagogisk støtte rettet mod borgere i eget hjem
 • Herudover kommer leverandører på fritvalgsområdet for hjemmepleje og madservice.


Overordnet
I maj måned trådte delaftale 6 og aftalerne med leverandørerne på fritvalgsområdet i kraft - dvs hjemmepleje for borgere der er hjemmeboende. I juni måned trådte de øvrige delaftaler i kraft og frivalgsleverandøren for mad. Den samlende værdi af kontrakterne er vurderet til ca. 290 mio kr. årligt.

Der er lagt mange kræfter i forberedelsen og gennemførelsen af både driftsstart i maj og juni, samt den efterfølgende implementering af indholdet i de nye aftaler både fra leverandørernes og myndighedens side. Den overordnede vurdering er, at borgerne har mærket ganske lidt til ændringer ifm. driftstart, hvilket er positivt. Dette er blandet andet begrundet i meget få henvendelser fra berørte borgere og pårørende.

I implementeringsprocessen er der blevet lagt stor vægt på følgende forhold:

 • Tydelig kommunikation til borgere og medarbejdere bl.a. gennem breve og dialogmøder. Der blev i perioden udsendt over 3000 breve og informationsskrivelser til borgere
 • Revisiteringer indenfor alle områder, med ændringer i serviceniveau
 • Gnidningsfri virksomhedsoverdragelse og grundig dialog med medarbejderne
 • Tæt opfølgning på IT-delen, herunder omsorgssystem, hardwaren, netværk etc.
 • Uddannelse og kompetenceudvikling af medarbejdere, eksempelvis ift nyt serviceniveau
 • Opfølgning mellem leverandører og myndighed på løbende statusmøder
 • Oprettelse af ny samarbejdsorganisering, som understøtter tæt dialog mellem myndighed og leverandører
 • Udvikling af nye værktøjer til opfølgning på kontrakter og kvalitet


Det er administrationens vurdering, at der er arbejdet hårdt og målrettet fra alle sider for at få implementeringen til at lykkes. Der gives herunder en status for dette implementering af de nye aftaler.

Status på de enkelte delaftaler
Plejecentre
Alle plejecentrene er i drift med samme leverandør som før udbuddet. Attendo driver Udsigten, Aleris driver Bakkebo og Skovsminde og PlejeGribskov driver Helsingegården og Trongården. Leverandørerne arbejder målrettet med de nye elementer i kontrakterne. Ét af fokusområderne er implementering af elektroniske handleplaner, som forventes færdigudarbejdet for alle borgere senest 1/1 2015. Der arbejdes derudover målrettet med områderne "den aktiverende og rehabiliterende tilgang" og "øget udbud af aktiviteter i løbet af dagen". Administrationen følger op på disse områder på dialogmøder og driftsmøder med leverandørerne.

På flere plejecentre er der ændret på madservice med de nye kontrakter. På Skovsminde og Bakkebo er der implementeret et nyt madkoncept kaldet "fra jord til bord". Det betyder blandt andet at maden laves fra bunden, med deltagelse af beboerne og at disse er med til at bestemme dagens menu. På Helsingegården produceres mad til beboerne på Helsingegården og Trongården samt Toftebo. PlejeGribskov overvejer at etablere madproduktion på Trongården, så der producers lokalt på begge plejecentre.

Det har vist sig, at åbningstider og indhold i dagcentret på plejecentrene praktiseres forskelligt blandt leverandørerne. Derfor er der påbegyndt en dialog med leverandørerne og igangsat et arbejde, om præcisering og afstemning af indehold på området. Dette vil bl.a. blive koblet til den politiske beslutning på møde den 10. september 2014 om, at dagcentrene i højere grad skal tilbyde fysisk træning til borgerne, samt oprettelsen af et dagcentertilbud specifikt rettet mod borgere med demens.

Hjemmeplejen
Attendo er hovedleverandør af hjemmeplejen og kontrakten startede 1. maj 2014. De har pt. tilknyttet 836 borgere. Størsteparten af nye borgere kommer fra PlejeGribskov, som ikke længere driver hjemmeplejen.

Kommunen har erkendt, at der har været en række tekniske udfordringer forbundet med indførelsen af ny elektronisk omsorgsjournal (Avaleo Omsorg), herunder udfordringer ifm. opsætningen af skemaer og handleplaner i Avaleo. Det forventes at alle handleplaner er færdiglavet senest 1/1 2015. På medarbejdersiden er det konstateret, at der i forbindelse med overdragelse af medarbejdere fra Gribskov Kommune til Attendo, ikke har været et tilstrækkeligt og fyldestgørende administrationsgrundlag for arbejdstidsplanlægning, lønfastsættelse m.v., hvilket ligeledes har medført en række problemstillinger for Attendo efter den 1. maj 2014. Disse forhold er blevet håndteret i en gensidig dialog.

Derudover skal det nævnes at målsætningen om at indarbejde den vedligeholdende træning i plejeopgaven, har krævet nye kompetencer blandt medarbejderne, som endnu ikke er implementeret fuldt ud. Attendo har dog lagt en plan for implementeringen på dette område, som administrationen følger op på.

Det er vurderingen, at alle involverede er gået konstruktivt og ansvarligt til opgaven og har haft fokus rettet mod borgerne, hvilket har betydet, at overgangen er foregået så gnidningsfrit som muligt for vores borgere.

Attendo har som hovedleverandør valgt at dele kommunen op i fire områder med hvert sit udekørende team. Der arbejdes målrettet med implementeringen af de elektroniske handleplaner og med at lægge den vedligeholdende træning ind i plejen. Sidstnævnte område har ekstra stor bevågenhed i drøftelserne mellem myndighed og leverandør på dialogmøderne og driftsmøderne.

Attendo har ansat terapeuter som sammen med plejepersonalet sikrer planlægning og kompetenceudvikling omkring den vedligeholdende træning. For både hovedleverandør og fritvalgsleverandører gælder, at der i efteråret 2014 vil blive foretaget et uanmeldt kommunalt tilsyn. Dette tilsyn har blandt andet til hensigt at følge op på den aktiverende og rehabiliterende tilgang herunder implementeringen af den vedligeholdende træning i tilrettelæggelsen af plejen.

De nye kvalitetsstandarder giver mulighed for at borgerne kan få op til 5 bade om ugen. Ud af 253 borgere er der 23 borgere der får 3-5 bade ugentligt. De resterende borgere har valgt 1-2 bade om ugen.

Fritvalgsleverandør - hjemmeplejen
Der er pt. følgende leverandører på fritvalgsområdet i kommunen; Bonderosens Pleje og Rengøring, BM Pleje, Estrids Pleje og Hjemmeservice, Aleris Omsorg, der er godkendt til at levere praktisk hjælp, personlig pleje og sygepleje. Derudover er Helt Rent Hjemmeservice og Kits Service kompagni godkendt til at levere praktisk hjælp. Alle er kendte leverandører, som også tidligere servicerede borgere i kommunen. Dog er det nyt at de førstnævnte leverandører også er godkendt til sygepleje.

Markedsandelene pr. september 2014

Leverandør Markedsandel
Bonderosen: 15 %
Aleris: 7 %
BM Pleje: 5%
Kits: 3 %
Estrids: 2 %
Helt Rent: 1 %
Hovedleverandør: Attendo: 66%


Der er ekstra bevågenhed på sygeplejeopgaverne, handleplanerne og den vedligeholdende træning. Disse opgaver har for flere leverandører været en større opgave end forventet. Konkret har der været en række indkøringsvanskeligheder ifm udførelsen af sygeplejeopgaverne, og oprettelsen af handleplaner på alle borgerne. Derudover har målsætningen om at indarbejde den vedligeholdende træning i plejeopgaven, krævet nye kompetencer blandt medarbejderne, som endnu ikke er implementeret fuldt ud.

Administrationen vurderer at disse områder skal have ekstra opmærksomhed, hvilket bl.a. sker på de nye ugentlige dialogmøder mellem visitatorer og leverandører, hvor der løbende foregår en gensidig orientering og dialog om borgerens behov og faglig refleksioner. Herunder faglige drøftelser og sparring om det nye serviceniveau. Dialogmøderne er opstartet i løbet september og oktober måned, og afholdes ugentligt for plejeleverandørerne og på plejecentrene, eller hver 4 uge for leverandører der alene er godkendt til praktisk hjælp. Der er tilknyttet faste visitatorer til hver leverandør, og der er udarbejdet en fast skabelon for struktur for møderne. Der følges bla. systematisk op på borgere, der er visiteret til hverdagsrehabilitering og borgere, der ligger i kategorierne gul og rød i Triage-værktøjet.

Som ovenfor beskrevet vil der også hos disse leverandører gennemføres et uanmeldt kommunalt tilsyn.

Den vedligeholdende træning
I forbindelse med udbuddet blev serviceniveauet ændret for den vedligeholdende træning, der nu indgår, som en del af hjælpen til praktisk hjælp og personlig pleje. Omlægningen skete som et led i at understøtte den aktiverende tilgang i plejen.

Omlægning af den vedligeholdende træning har betydet, at de tilbud, som nogle borgere har modtaget, ikke har svaret til deres forventninger. Dette har primært været gældende for den gruppe af borgere, der ikke modtager personlig pleje og dermed ikke modtager den løbende træning sammen med plejen.

For at sikre, at denne gruppe borgere fastholder deres funktionsniveau, vedtog Social- og Sundhedsudvalget den 10. september 2014 en række nye modeller for træning / genoptræning efter serviceloven for den gruppe af svækkede ældre borgere, der har behov for mere træning for at fastholde funktionsniveau og forebygge funktionstab.

Toftebo - center for midlertidigt ophold
PlejeGribskov driver nu Center for midlertidig ophold - Toftebo. Det har været en god opstart med samme daglige ledelse som tidligere. Virksomhedsoverdragelsen fra Aleris til PlejeGribskov forløb uden større vanskeligheder, men krævede mange administrative ressourcer.

Dette områder har også mærket udfordringer ift omsorgssystem og handleplaner, som er håndteret løbende.

Den nye akutfunktion er blevet opbygget hen over sommeren og er nu i drift. Funktionen dækker bl.a. særlig sygeplejemæssig indsats og sygeplejefaglig sparring med andre leverandører. Der har indtil videre været få henvendelser til akutfunktionen, og der forgår pt. et samarbejde med plejecentre, hjemmepleje og sociale botilbud, hvor indhold og form på akutfunktionen udfoldes yderligere.

Genoptræningscentret og genoptræningsydelse
Aleris driver Genoptræning Gribskov. Der har været en række udfordringer på IT-området, bl.a. ifm netværk og Internetadgang i implementeringsfasen, som er blevet håndteret.

Et af de nye elementer i kontrakten er, at Aleris igangsætter ukomplicerede genoptræningsforløb udenom visitationen, ifm genoptræningsplanerne fra hospitalerne. I den forbindelse er der opbygget nye arbejdsgange. Derudover er rehabiliteringsforløbene startet godt op.

Genoptræning Gribskov er i gang med at udvide åbningstider og ændre i strukturen i træningstilbudene. Der flyttes træningsaktiviteter fra træningscentret på Bymosevej til Bakkebo, Helsingegården og Skovsminde. Det sker for at skabe rum på Bymosevej til den øgede mængde træningsopgaver. Åbningstiden udvides om eftermiddagen på Bymosevej to dage om ugen pr. 1. nov. De udvidede træningstider udenfor almindelig arbejdstid har været en mulighed hele tiden jvf kontrakten, men da efterspørgsel ikke har været til stede før nu, etableres det først nu. Genoptræning Gribskov har i den forbindelse oplevet sporadisk efterspørgsel fra borgerne efter sene træningstider, primært fra erhvervsaktive og unge, der går i gymnasiet og ikke må have fravær. Ca. 50 % af hver gruppe.

I forbindelse med valideringsperiodens afslutning er Aleris vendt tilbage ift. det beskæftigelsesrettede tilbud med en melding om, at de modtager færre borgere end forventet. Gribskov Kommune er i dialog med Aleris herom.

Madservice
Det Danske Madhus KRAM er hovedleverandør, og Din Private Kok er leverandør på fritvalgsområdet. Ud af 301 borgere leverer Det Danske Madhus Kram, mad til 229. I opstarten var der udfordringer omkring kørelisterne, og nogle borgere oplevede at få mad fra begge leverandører. Dette er håndteret.

Borgeren kan vælge mellem at få maden leveret varm eller som kølemad, der kan opvarmes i ovn eller mikroovn. Varm mad leveres dagligt , kølemad leveres 2 gange om ugen. Der kan som minimum vælges mellem 2 hovedretter og en forret eller en dessert. Derudover kan der tilkøbes bl.a madpakker i forskellige størrelser.
Maden bliver leveret i emballage, der er brugervenlig og specielt egnet til ældre med gigtsvage fingre samt synshandicappede. Desuden skal emballagen forhindre at madkomponenterne løber sammen.

Det skal bemærkes, at der kun har været ganske få henvendelser fra borgere, der har udtrykt utilfredshed med maden.

Botilbud og Socialpædagogisk Støtte
Aleris har fortsat driften af botilbuddene Kirkeleddet 8 og Skipperstræde samt socialpædagogisk støtte til borgere med omfattende fysisk handicap i eget hjem. Der arbejdes målrettet med de nye elementer i kontakten i tæt og god dialog mellem parterne, og der er afholdt det første driftsmøde.

Der arbejdes efter de nye kontraktkrav med enkelte undtagelser. Særligt fokuseres der på igangværende ombygning af køkkenet på Kirkeleddet 8 inden udgangen af 2014, således at leverandøren kan udmønte kontraktkravet om borgernes deltagelse i madlavning. Endvidere er det nye krav om arbejdsbeklædning under udmøntning i dialog med leverandøren. Endelig er it-understøttelsen via Avaleo Social under opsætning og forventes i drift i 4. kvartal 2014.

Det videre arbejde

Der arbejdes med en række indsatser som opfølgning på og udvikling af samarbejdet med leverandørerne herunder:

 • Innovationspartnerskabet: Opstart af innovationspartnerskabet i november måned 2014. Formålet med innovationspartnerskabet er at sikre innovation inden for social- og sundhedsområdet, og den primære opgave er at iværksætte innovationsprojekter. Partnerskabet består af Kommunen samt alle de leverandører, der har fået tildelt delaftaler 1-7 og 9. Derudover de fritvalgsleverandører på delaftale 6 med en omsætning på over 10 % af den samlede årlige omsætning for delaftale 6. Deltagerne i Partnerskabet er Aleris Omsorg A/S, Attendo A/S, PlejeGribskov, Bonderosen Pleje og Rengøring A/S, BM Pleje og Gribskov Kommune. Partnerskabet oprettes jf. kontrakten.
 • Samarbejdsorganisering: Oprettelse af en ny samarbejdsorganisation med bedre mulighed for løbende sparring og dialog mellem myndighed og leverandører er igangsat. Samarbejdsorganiseringen indeholder en række mødefora: dialogmøder, driftsmøder, bilaterale møder og tværgående samarbejdsforum. Dermed kan der endnu mere målrettet sættes fokus på forhold som den aktiverende tilgang, triage og forebyggelse til gavn for borgerne. Strukturen implementeres jf. Servicebeskrivelserne
 • Udviklings- og kvalitetsenhed: Oprettelse af en udviklings- og kvalitetsenhed, som har til formål at følge op på at kontrakterne overholdes. Denne enhed er under etablering og skal arbejde med udvikling og kvalitetsopfølgning på alle delaftalerne.


Derudover er der igangsat en række kompetenceudviklingsprojekter, som alle understøtter arbejdet med de nye kontrakter. Flere af disse er igangsat i regi af puljen Løft til Ældreområdet for 2014:

 • Kompetenceudvikling for frontmedarbejdere: Gennemførelse af et kompetenceudviklingsforløb for medarbejderne i plejen og i træningen. Formålet er at give medarbejderne i plejen et kompetencemæssigt løft, så kommunens nye servicebeskrivelser og kvalitetsstandarder kommer til at virke i praksis herunder oversætte de aktiverende, rehabiliterende og kompenserende indsatser til hverdagsbrug, fremme den forebyggende indsat, udarbejde den gode handleplan, tilegne sig en praksisnær viden og erfaring med rehabiliteringsforløb, fremme forståelsen for og anvendelsen af velfærdsteknologi og samarbejdet med civilsamfund. Aktiviteten er besluttet ifm udmøntning af ældrepuljen og igangsættes i slutning af 2014.
 • Kortlægning: Kortlægning med fokus på den aktiverende og rehabiliterende tilgang, hvis formål er at undersøge, hvordan plejen og myndighedsenheden har arbejdet med den aktiverende, rehabiliterende og kompenserende tilgang eksempelvis med baggrund i de udarbejdede handleplaner. Aktiviteten er besluttet ifm udmøntning af ældrepuljen og opstartes i slutningen af 2014. Aktiviteten skal bla. belyse nye og mere effektive måder at arbejde med den aktiverende tilgang.
 • Kompetenceudvikling om effekter: Gennemførelse af et læringsforløb blandt medarbejdere og ledelse i administrationen, der skal etablere effekt- og resultatstyring indenfor centerets ansvarsområder, herunder konkrete effektmål på kontraktuelle forhold. Aktiviteten er besluttet ifm udmøntning af ældrepuljen 2014, og er igangsat.

Desuden er igangsat:

 • Introkursus for nye medarbejdere: Udvikling og igangsættelse af introduktions- og informationskursus om ældre- og sundhedsområdet for leverandørernes medarbejdere, jf. servicebeskrivelserne. Disse kurser vil foregå løbende for nye medarbejdere i området, og afholdes første gang i starten af 2015.
Økonomi
Økonomien opfølges løbende i budgetopfølgingsrapporteringerne. Der er intet særskilt at rapportere i forbindelse med denne sag.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.


Beslutning
Ældrerådet tager orienteringen om status for implementering af CSS-udbud til efterretning med følgende forbehold:

Ældrerådet er overbevist om, at der mangler personale til plejen, og at alt for mange administrative og praktiske opgaver udføres af plejepersonale, hvorved der tages tid fra den primære plejeopgave.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM