Ældrerådet

Publiceret 26-05-2014

Mandag den 26-05-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
12 Sundhedsaftale III - høring af politiske visioner
15 Puljen "Løft af ældreområdet" - justering af anvendelse


Efterretningssager
13 Ældremesse 2014
14 Sensommerudflugt 2014
16 Seniorcenter i Gilleleje
17 Lokaler Frivilligcenter Helsinge

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Leif Dræbye

Meddelelser:
Centerchef Malene Størup og Tine Baatrup fra Center for Social og Sundhed, Gribskov Kommune, deltog fra 12.00 – 13.00 om Forebyggelse.
Åbne

12. Sundhedsaftale III - høring af politiske visioner
29.30G00 - 2013/27795

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Ældrerådet med henblik på input til høringssvar, som Byrådet skal afgive til Sundhedskoordinationsudvalget. Sagen vedrører udkast til den politiske del af den ny sundhedsaftale, som skal indgås mellem Region Hovedstaden og de 29 kommuner i regionen inden udgangen af 2014.

På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 4. juni 2014 og på møde i Byrådet den 23. juni 2014 forelægges sagen med følgende sagsfremstilling:

Sundhedskoordinationsudvalget (SKU) forestår udarbejdelsen af udkast til den nye sundhedsaftale. SKU er sammensat på tværs af kommuner, region og almenpraksis, og Gribskov Kommune har sammen med fire andre kommuner i Region Hovedstaden plads i SKU. SKU har nu udarbejdet udkast til den politiske del af aftalen, som er sendt i høring i kommunerne. I dette dagsordenspunkt præsenteres udkastet til drøftelse med henblik på afgivelse af høringssvar, som tilgår SKU.

Sundhedsaftale III - baggrund
Sundhedsaftalen er et redskab til at sikre sammenhæng og koordinering af indsatser i forløb, der går på tværs af sektorerne kommune, hospital og praktiserende læger, så borgerne får en positiv oplevelse af deres forløb. Kommunerne får løbende en større og større rolle at spille i det nære sundhedsvæsen, hvor korte indlæggelser og øget ambulant behandling i stigende grad tegner tendensen på sundhedsområdet. Her er det afgørende, at kommunerne i fællesskab finder fælles løsninger - sammen med regionen og almen praksis.

Regeringen har besluttet, at der fremover alene skal være én sundhedsaftale pr. region frem for en for hver kommune. Der har derfor i regi af KKR været en proces på tværs af kommuner for at skabe fælles retning om input til de politiske visioner for Sundhedsaftale III.

I det foreliggende udkast til den politiske del af sundhedsaftalen er der taget afsæt i disse input fra kommunerne såvel som i input fra det foregående SKU samt fra administrative og faglige nøgleinteressenter. Se høringsbrev til høringsparterne i bilag 2.

Den politiske del af sundhedsaftale 2015-18 - indhold i udkastet
De nævnte parter lægger op til, at aftalens politiske del skal bestå af få klare politiske mål, samt at tilhørende målsætninger skal have fokus på de effekter, som borgeren skal opleve som følge af sundhedsaftalen. Udkastet er bygget op omkring fire overordnede visioner med tilhørende to til tre forslag til politiske målsætninger. Målsætningerne er udvalgt af SKU ud fra et hensyn om at dække visionerne og samtidig begrænse antallet af målsætninger og deraf omfanget af indikatorer, der skal følges op på i aftaleperioden.

De foreslåede målsætninger er afstemt med de lovgivningsmæssige krav til aftalen. Dog har Sundhedsstyrelsens vejledning et meget højt detaljeringsniveau, hvorfor det ikke er muligt at dække alle krav fra vejledningen i den politiske del af aftalen. Det gælder f.eks. krav om særligt fokus på en række specifikke målgrupper. Sådanne krav vil blive dækket ind i den administrative del af sundhedsaftalen, hvori der ligeledes vil indgå forslag til indikatorer, der skal anvendes i forbindelse med opfølgning på aftalen.

De fire politiske visioner, tilhørende politiske målsætninger samt de områder, hvor samarbejdet skal videreudvikles for at nå i mål med målsætningerne fremgår i oversigtsform af nedenstående tabel. Hele oplægget til den politiske del af sundhedsaftalen fremgår af bilag 1. Målsætningsformuleringerne beskrevet i bilag 3 er tænkt som inspiration til den politiske drøftelse i kommunerne og illustrerer bredden i drøftelserne omkring aftalen.

Politiske visioner Politiske målsætninger Indsatsområder
1. At borgerne oplever høj kvalitet og sammenhæng i indsatsen
 1. At borgerne sikres samme høje kvalitet i forebyggelse, behandling og pleje samt rehabilitering uanset, hvor i sundhedsvæsenet opgaven løses.
 2. At færre borgere indlægges på hospital, hvor det kan forebygges gennem en tidlig og koordineret indsats.
 3. At borgere med samtidig psykisk og somatisk sygdom oplever en sammenhængende og koordineret indsats.
 1. Ensartet høj kvalitet
 2. Koordination i det sammenhængende forløb
 3. IT og digitalisering
 4. Systematisk kompetenceudvikling på tværs af sektorer
 5. Rådgivning på tværs af sektorer

For uddybning se side 5-6 i bilag 1.
2. At borgerne oplever at være samarbejdspart i eget forløb og medvirker i udviklingen af det sammenhængende sundhedsvæsen
 1. At borgere, herunder pårørende oplever at være aktiv samarbejdspart i eget forløb i det omfang, de ønsker det.
 2. At borgere understøttes i at mestre egen sygdom med udgangspunkt i egne ressourcer og behov i hele forløbet.
 3. At borgere deltager, når vi træffer beslutninger om, hvordan vi indretter sundhedsvæsenet.
 1. Samarbejdskultur
 2. Telesundhed
 3. Organisatorisk samarbejde
For uddybning se side 8 i bilag 1.
3. At sundhedsvæsenet bidrager til at skabe mere lighed i sundhed
 1. At borgere med psykisk sygdom får flere gode leverår.
 2. At borgere med både psykisk sygdom og misbrug sikres en samtidig og koordineret indsats.
 3. At flere sårbare borgere sikres en tidlig og forebyggende indsats, der er målrettet deres behov og ressourcer.
 1. Forebyggelse og tidlig opsporing
 2. Målrettede indsatser
 3. Sammenhæng mellem sundheds-, social- og beskæftigelsesområdet
 4. Kompetenceudvikling og forskning
 5. For uddybning se side 10 i bilag 1.
4. At udvikle og udbrede nye samarbejdsformer
 1. At udvikle og implementere nye organisatoriske modeller for fælles drift, mål og samfinansiering på tværs kommuner, hospitaler og praksissektor.
 2. At udvikle en model for, hvordan de regionale og kommunale prioriterede midler til sammenhængende løsninger på sundhedsområdet samlet kan bidrage til at understøtte fælles samarbejdsprojekter, der knytter sig til sundhedsaftalen.
 1. Nye samarbejdsformer med integrerede indsatser
 2. Midler til prioritering af sammenhængende løsninger
 3. For uddybning se side 12 i bilag 1.


Tidsplan og næste skridt
Efter høringsprocessen i kommunerne udarbejdes endeligt udkast sideløbende med udkast til den administrative del. Samlet udkast sendes i høring i kommunerne i september-oktober 2014, mens der i løbet af august afholdes både administrativt og politisk dialogmøde.

Social- og Sundhedsudvalget afholder dialogmøde om Sundhedsaftalen den 3. juni 2014. Invitation udsendes til Ældrerådet.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler Byrådet at tiltræde den politiske del af sundhedsaftalen. Det er administrationens vurdering, at den politiske del af sundhedsaftalen sætter en god ramme for det videre arbejde med aftalen og baner vej for en enkel og fokuseret sundhedsaftale.

Lovgrundlag
LBK nr. 913 den 13/07/2012: Sundhedsloven, kap. 62.

BEK nr. 778 den 13/08/2009: Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler, §§ 3, 4 og 7.

VEJ nr. 9698 den 21/08/2009: Vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler pkt. 2.2 og pkt. 3.

Økonomi
Det er forudsat, at midlerne til sundhedsområdet, som indgår i økonomiaftalen for 2014, indgår i udrulningen af sundhedsaftalen. Den økonomiske del vurderes, når det endelige resultat af sundhedsaftalen er kendt

Bilag

 1. SSU 04.06.2014: Høringsudkast politisk aftale SAIII (2013/27795 027)
 2. SSU 04.06.2014: Høringsbrev SAIII (2013/27795 026)
 3. SSU 04.06.2014: Inspirationsmateriale (2013/27795 029)Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at afgive input til høringssvar til de politiske visioner for Sundhedsaftale III, som Byrådet skal afgive til Sundhedskoordinationsudvalget.Beslutning
Ældrerådet er enige i de politiske målsætninger i Sundhedsaftalen og vil nøje følge udviklingen.
15. Puljen "Løft af ældreområdet" - justering af anvendelse
27.00G00 - 2013/42416

Sagsfremstilling

Denne sag forelægges Ældrerådet med henblik på høringssvar. Sagen omhandler en justering af den konkrete anvendelse af midler til ét af de indsatsområder, der er bevilget midler til fra puljen "Løft af Ældreområdet” fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet.
Sagen behandles på SSU d. 4.6.2014.

På møde d. 5.2.2014 besluttede Social - og Sundhedsudvalget (SSU) hvilke indsatsområder, Gribskov Kommune skulle ansøge om midler til fra puljen "Løft af Ældreområdet” - en pulje fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Sagen blev efterfølgende behandlet i Økonomiudvalget (ØU) og Byrådet (BY).

I dette dagsordenspunkt skal Social- og Sundhedsudvalget træffe beslutning om en eventuel justering af den konkrete anvendelse af midlerne, til dét indsatsområde der omhandler, at beboere på plejecentre får mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt. Sagen har forinden været i høring hos Ældrerådet (ÆR).

Baggrund

Om puljen "Løft af Ældreområdet":
Partierne bag Finansloven for 2014 besluttede at afsætte 1 mia. kr. til fordeling mellem kommunerne i 2014 til løft af ældreområdet. Midlerne blev udmøntet gennem en ansøgningspulje. Gribskov Kommune havde mulighed for at ansøge om 8,5 millioner kr. i 2014. Byrådet i Gribskov Kommune besluttede at ansøge om midler til i alt 12 indsatsområder til en samlet værdi af 8,5 millioner kr. Alle indsatsområder og midler blev bevilget af Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Midlerne skal anvendes i 2014.

Om indsatsområdet mulighed for vin, øl eller snaps til maden:
Ét af de ansøgte indsatsområder omhandlede, at give beboere på plejecentre mulighed for at få ét glas vin, øl eller snaps til maden én gang ugentligt. Der er ansøgt og bevilget 100.000 kr. til at udmønte netop dette indsatsområde i 2014.

Ønske om justering af midlernes anvendelse
I forbindelse med opstart af indsatsens udmøntning på kommunes plejecentre, har flere af leverandørerne på plejecentrene udtrykt ønske om, at kunne anvende de afsatte midler bredere og mere fleksibelt, således at flere beboere får gavn af de bevilgede midler. Baggrunden herfor er, at indtagelse af alkohol er uhensigtsmæssigt eller direkte frarådes for nogle beboere, det gælder eksempelvis beboere med særlige medicinbrug eller beboere som lider af demens.
For at sikre, at alle beboere får gavn af de ansøgte midler, er der derfor et ønske om, at midlerne ikke alene anvendes til øl, vin og snaps, men også kan anvendes til andre ekstra lækkerier og oplevelser i hverdagen, som eksempelvis is på Gilleleje Havn, lækkerier fra bageren, frugt eller lignende.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at SSU tiltræder en beslutning om, at de bevilgede midler til indsatsen der handler om, at tilbyde beboere på plejecenter mulighed for at få et ekstra glas vin, øl eller snaps til maden ugentligt, kan anvendes mere fleksibelt, og også bruges på andre ekstra lækkerier og oplevelser i hverdagen.

Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138


Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet
1. at afgive input til SSU's beslutningen om, hvorvidt de bevilgede midler til indsatsen vedr. at tilbyde beboere på plejecenter mulighed for at få ét ekstra glas vin, øl eller snaps til maden ugentligt kan anvendes mere fleksibelt, og dermed give mulighed for anvendelse til ekstra lækkerier og oplevelser i hverdagen.

Beslutning
Ældrerådet tilslutter sig indstillingen.

Efterretningssager

13. Ældremesse 2014
00.01G00 - 2014/19263

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt forelægges Ældrerådet som en orientering om rammerne for afholdelse af den årlige Ældremesse i Gribskov Kommune.

Ældremessen finder hvert år sted på FN´s internationale Ældredag 1. oktober

Formålet med Ældremessen er, at give kommunens borgere +65 år mulighed for at mødes og få indsigt i den mangfoldighed der er af leverandører, produkter, foreninger og muligheder generelt på ældreområdet.


De seneste år har messen været afholdt i Mosteriet i Græsted - Tanken er, at messe afholdes i forskellige lokalområder år efter år. I år er det valgt at afholde Ældremessen i Kultursalen ved Gribskov Gymnasium.


Indholdsskitse for Ældremessen:

 • Ældremessen afholdes i kultursalen + foyeren på Gribskov Gymnasium
 • Ældremessen afvikles i tidsrummet 13.30 - 16.30
 • Administrationen invitere borgere + 65 til at besøge messen
 • Administrationen invitere private firmaer, leverandører, frivillige og mfl. til at udstille produkter og fortæller om serviceydelser.
 • Der serveres kaffe, lagkage og frugt.

 

Administrationen udarbejder et egentligt program hvor de forskellige udstillerne vil blive præsenteret.

I 2013 var der tilmeldt 49 stande bestående af til ældremessen og deltagerantallet var et sted mellem 250 og 350 personer.

I 2013 blev Gribskov Kommunes Seniorpris uddelt første gang. Overrækkelsen af denne fandt sted på Ældremessen hvilket den også forventes at blive i år.

Seniorprisen der uddeles til en person, en gruppe, en forening eller en organisation, uddeles for at påskønne og anerkende den frivillige indsats på ældreområdet i Gribskov samt skabe opmærksomhed om den frivillige indsats på ældreområdet i Gribskov.

Et indstillingsråd indstiller op til tre kandidater til Social- og Sundhedsudvalget som træffer den endelige beslutning om hver der skal indstilles til Seniorprisen.

LovgrundlagØkonomi


Miljøforhold


Høring


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, og meddeler samtidig, at man gerne vil deltage med en stand på Ældremessen.
14. Sensommerudflugt 2014
00.01G00 - 2014/19154

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Ældrerådet som orientering om årets sensommerudflugt.

I lighed med tidligere år afholdes igen i år sensommerudflugt for en række borgere i Gribskov Kommune.

Social- og Sundhedsudvalget inviterer visiterede borgere på en halvdagsudflugt, der afholdes fordelt over fire forskellige datoer. Deltagere på de hver enkelt af de fire dage fordeles så vidt muligt efter områder, antal kørestole og rollatorer. Der påregnes et deltagerantal pr. dag på ca. 120 personer - tidligere år har Gillelejeturen været den mest eftertragtede.
Annoncering af ledige pladser til udflugten annonceres i UgePosten primo august, hvor eventuelt ledige pladser tilbydes ikke visiterede borgere over 65 år.

Udflugten indledes med opsamling forskellige steder i området, hvorefter der køres en tur rundt i kommunen inden der afsluttes med frokost et udvalgt sted.

Udflugten planlægges og arrangeres i samarbejde med et udflugtsudvalg bestående af fire frivillige damer.

I år afholdes sensommerudflugterne 2. -3. september og 16. -17. september.

Som leverandør af transport for udflugten er valgt Nordsjællands Turist Fart, der også stod for transporten i 2012. Ligeledes er valgt samme udflugtsmål som i 2012, nemlig Restaurant Fredensborghusene.

Udgifterne til Sensommerudflugten afholdes som tidligere år ved en egenbetaling på kr. 100,-. Gribskov Kommune dækker den øvrige del af udgifterne.

Egenbetaling er tidligere blevet dækket ved at udgiften blev opkrævet via pensionen. Denne mulighed findes ikke længere og derfor skal egenbetaling finde sted via netbank eller indbetalingskort.

Det foreslås at borgere der ikke er så stærke i brugen af netbank, finder andre at indbetale sammen med i fællesskab.

Der vil i forbindelse med selve arrangementerne være brug for en række hjælpere. Der har tidligere været drøftelser om hvorvidt disse skal holdes udgiftsfrie. Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at disse hjælpere får dækket deres egenbetaling af Gribskov Kommune, både som en påskønnelse af deres indsats, men lige såvel for, at det ikke skal være forbundet med en udgift at hjælpe Gribskov Kommune med at afholde sensommerudflugten.

Økonomi
Administrationen har modtaget et samlet tilbud fra Nordsjællands Turist Fart på følgende:

Buskørsel, kr. 72.000,- excl. moms.
Frokost incl. 1 øl/vand kr. 168,- pr. person. Ved 400 pers. kr. 67.200,-

I alt kr. 139.200,-.

I 2013 udgjorde udgifterne:

Buskørsel, kr. 55.500,- excl. moms.
Frokost incl. 1 øl/vand/glas vin, kr. 210,- pr. person. Ved 400 pers. 84.000

I alt kr. 139.500,-.

Hertil kommer udgift til musiker der i lighed med 2013 koster kr. 10.000,-

Egenbetaling for deltagelse i turen foreslås i lighed med 2013 at udgøre kr. 100,- pr. deltager.


Høring


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at:

 1. Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.Beslutning
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning, idet Ældrerådet bakker administrationens indstilling op. (bl.a. at frivillige hjælpere ikke skal betale).
16. Seniorcenter i Gilleleje
29.00G00 - 2014/19222

Sagsfremstilling
I budgetaftalen for 2014-17 blev det besluttet at afsætte 0,4 mio. kr. til etablering af et seniorcenter i Gilleleje i 2014. Det fremgår af budgetaftalen at seniorcentret skal være brugerdrevet og drives af frivillige kræfter. Seniorcentret i Gilleleje skal være i tråd med konceptet for Gribskov Seniorcenter, hvor kommunens borgere mødes og der kan foregå de aktiviteter, som brugerne efterspørger. Der er i budgetaftalen ikke afsat midler til den løbende drift.

Modeller for etablering af Seniorcenter i Gilleleje forlægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på drøftelse og at udvalget træffer beslutning om hvordan der skal arbejdes videre med etablering af et seniorcenter.

I det følgende fremlægges de mulige modeller for etablering af et Seniorcenter i Gilleleje herunder de forventede driftsomkostninger samt det koncept som Gribskov Seniorcenter er baseret på.

Mulige lokaliteter og modeller for etablering af Seniorcenter i Gilleleje:

Model A
Vesterbrogade 56, "Pyramiden" - stueetagen som er på 1.127 m2
Der er et lille køkken.
Ejendommen er planlagt udbudt til salg og huser nu bibliotek, museum og kultursal til skiftende udstillinger.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 120.000
samt yderligere midler til vedligeholdelse.
Adgangsforhold til ejendommen er handicapvenlige og bus nr 360R , 362 og 363 kører til døren.


Model B
Parkvej - Oasen som er på 379 m2 inkl. køkken
Ejendommen er en del af Gilbjergskolen og står p.t. tom.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 38.180,69
og et ikke kendt beløb til vedligeholdelse.En del af ejendommen er nyrenoveret.
Ejendommen er i et plan med handicapvenlige adgangsforhold og bus nr 363 kører på Parkvej ca 200 m at gå og der er 400 m at gå fra Gilleleje Øst trinbræt.

Model C
Kulturhavnen fase II er ved at blive etableret eller fase III , der ventes påbegyndt primo 2015.
I Kulturhavnen fase II er planlagt bibliotek, biograf og andre borgerrettede aktiviteter.
Huslejen for 500 m2. vil ligge i omegnen af 6.250.000,- dertil kommer udgifter et ukendt beløb til drift og vedligeholdelse.
Ejendommen er centralt beliggende i Gilleleje, 100 m fra Gilleleje Station og adgangsforholdene er handicapvenlige.

Model D
Stæremosevej 57 - Stæremosen er på 842 m2 med et fint køkken.
Ejendommen er beliggende i industriområde og står tom.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 83.436,32
og et ikke kendt beløb til vedligeholdelse.
Ejendommen har handicapvenlige adgangsforhold og bus nr 940 R og 363 har stoppested på Hillerødvejen, hvorfra der er 250 - 300 m at gå og Lokalbanen har trinbræt i Stæremosen.

Model E
Gasværksvej 21b - Gilleleje Børnehave som er på 523 m2 inkl. køkken
Ejendommen er en del af Gilleleje Børnehuse og står p.t. tom.
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 97.806,72
og et ikke kendt beløb til vedligeholdelse.
Ejendommen er i et plan og har handicapvenlige adgangsforhold og er beliggende 300 m gang fra Gilleleje Øst trinbræt og ca. 300 m fra Parkvej, hvor bus 363 kører.

Model F
Birkevang 214 - 1. salen i "Gillelejehuset" som er på 747 m2 , inkl. køkkenet som i første omgang skal deles med Center for Social - og Sundhed (CSS)
Der skal påregnes årlige omkostninger til el, vand, og varme på min. kr. 268.127,50
og et ikke kendt beløb til vedligeholdelse.
Lokalerne står tomme, men det vil være nødvendigt med en sikkerhedsmæssig afgrænsning til de lokaler der for øjeblikket er i brug af CSS.
Ejendommen har elevator, hvilket muliggør adgang for kørestolsbrugere og gangbesværede. Ejendommen er beliggende 300 m gang fra Gilleleje Øst trinbræt og Bus 363 kører på Parkvej, hvorfra der er ca 200 m.

Model G
Vesterbrogade 54, " Det gamle Rådhus" - stueetagen og den del af 1. sal, der ikke er i brug samlet areal 643 m 2,
inkl. køkken i tilslutning til cafe' og multirum med plads til 50 personer..
En del af 1. salen bruges af Søren Kierkegaard fonden til udstillingen og Kultur & Fritid har kontorlokaler der.
De årlige omkostninger til el, vand, og varme er kr.135.428
og et ikke kendt beløb til vedligeholdelse.
Ejendommen har handicapindgang, -lift og -toilet og bus nr 360R , 362 og 363 kører til døren.

Koncept for Gribskov Seniorcenter
Et Seniorcenter i Gilleleje forventes baseret på det koncept, som Gribskov Seniorcenter er baseret på. Nedenfor fremgår konceptet og driftsomkostninger.

Gribskov Seniorcenters vision er at give Gribskov Kommunes seniorer 60+ og førtidspensionister en aktiv og indholdsrig tilværelse, med bl.a. kreativitet, idræt og positivt samvær. Gribskov Seniorcenters mission er:

 • Til stadighed at udvikle det netværksskabende miljø.
 • Give mulighed for at styrke samhørighedsfølelsen.
 • I videst muligt omfang skabe attraktive rammer for alle ønskede aktiviteter.
 • Inddrage medlemmerne mest mulig i Centrets drift.
 • Gribskov Seniorcenters motto efterleves: Et levende center - hvis du gør dit til det.

Drift af Gribskov Seniorcenter
De årlige driftsomkostninger i Seniorcenter Gribskov i Helsinge udgør kr. 800.000 kr. Driftsomkostninger dækker løn til en fuldtidsansat leder, en social- og sundhedsuddannet aktivitetsmedarbejder på 25 timer og en rengøringsmedhjælper ligeledes på 25 timer.

Alle udgifter til tværgående aktiviteter og inventering dækkes dels af et årligt medlemskontingent på kr. 300,- og dels af medlemmernes egenbetaling af materialer til de enkelte aktiviteter.

Lederen har personaleansvar og er koordinerende i forhold til sikkerhed, alle aktiviteter og brug af lokaler. Og ikke mindst at varetage rollen som inspirator, konfliktløser og mediator, således at alle medlemmer kan holde fokus på aktiviteterne, det sociale samvær og dermed sikres en god oplevelse som bruger af centeret.

Der er etableret et brugerråd, hvor lederen er født medlem. Brugerrådet har indflydelse på drift af centeret og er medbestemmende i forhold til alle aktiviteter.

Seniorcenter Gribskov har i øjeblikket 650 medlemmer, hvoraf ca 102 kommer fra Græsted, Gilleleje og Dronningmølle. Det er indtrykket at borgerne i vid udstrækning er medlemmer af flere foreninger og benytter sig af de muligheder det giver.

En mulighed kunne være at have et samlet Seniorcenter Gribskov med en afdeling i Gilleleje og en i Helsinge. Fælles ledelse, ansatte aktivitetsmedarbejdere og rengøringsmedarbejdere begge steder. Det vil være rationelt i relation til drift omkostninger.

Administrationens anbefalinger
Administrationen anbefaler, at der i den videre proces omkring udformning af konceptet for et Seniorcenter i Gilleleje dels hentes erfaringer fra hvad andre kommuner gør. Og dels inviterer Ældrerådet, frivillige, seniorklubber, foreninger med flere som allerede eksisterer i Gilleleje til dialogmøde om, hvordan et Seniorcenter i Gilleleje kan se ud og hvordan det skal drives.

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. drøfte hvordan det videre arbejde med etablering af seniorcenter i Gilleleje tilrettelægges herunder hvordan centret drives
 2. administrationen udarbejder et procesforslag for etablering af seniorcenter i GillelejeLovgrundlag
Lov om Social Service § 79

Økonomi
I Budget 14 - 17 er afsat 0,4 mio. kr. i 2014 til etablering af et seniorcenter i Gilleleje.
Der er ikke i henhold til budgetaftalen afsat midler til den løbende drift.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at Ældrerådet drøfter sagen og og giver input til de videre arbejde i et høringssvar.

  Beslutning

Ældrerådet anbefaler, at der arbejdes videre med muligheden for at oprette et samlet seniorcenter-Gribskov med en afdeling i Helsinge (som allerede eksisterer) og en afdeling i Gilleleje .
Ældrerådet lægger desuden vægt på, at afdelingen i Gilleleje placeres centralt (f.eks. model G).
Ældrerådet forventer at få forelagt det udarbejdede procesforslag til udtalelse.
17. Lokaler Frivilligcenter Helsinge
29.00G00 - 2014/02541

Sagsfremstilling
Frivilligcenter Helsinge har i flere omgange gjort opmærksom på behov for større lokaler til at huse deres mange aktiviteter. Dels ved henvendelse fra frivilligcentret til borgmesteren i februar 2014 og dels på et møde med udvalgsformanden for Social- og Sundhedsudvalget i marts 2014.

Sagen forlægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at der træffes beslutning om løsning på lokaleudfordringerne.

Ældrerådet får sagen til orientering.

Lokaleønsker fra Frivilligcenter Helsinge
Frivilligcenter Helsinge efterspørger centralt placerede lokaler i Helsinge, da presset på lokaler er stigende, og fordi man ønsker yderliger at styrke samspillet på det frivillige område. Frivilligcenter Helsinge består af en bygning på 298 kvm Møllehallen, Møllestien 6 i Helsinge er på 200 kvm og ligger i fysisk tilknytning til Frivilligcentret.

MølleHallen er ikke godkendt til benyttelse, men frivilligcenteret har anvendt hallen til større arrangementer. Desværre har en undersøgelse vist at bygningen ikke er sundhedsmæssig forsvarligt at opholde sig i. Der er både målt forhøjede svampesporer på loftet over Møllehallen og asbest i støvdeponi i Møllehallen samt asbest i støvdeponi på loftet over Møllehallen.Undersøgelsen er foretaget af Skandinavisk biomedicinsk institut A/S.
Pr. 15 maj er Møllehallen aflåst og bygningen rømmes med hjælp fra Gribskov kommune.
Dette betyder, at Frivilligcenter Helsinge reelt kun kan benytte lokaler i bygningen på 298 kvm og har et akut behov for mere plads.

Administrationen fremlægger i denne sag mulige scenarier ift. lokalekapaciteten for Frivilligcenter Helsinge:

Scenarium 1: Administrationen bidrager til at der indgås aftaler om, at Frivilligcenter Helsinge får brugsret til lokaler i kommunale bygninger I Helsinge området.

Det er administrationens vurdering, at der vil kunne stilles kommunale lokaler til rådighed til at dække det akutte daglige behov. Disse lokaler kan stilles til rådighed uden beregning for frivilligcenteret, da bygningerne er i brug og indeholdt i ejendomsrammen. På længere sigt er der behov for yderligere afklaring med henblik på mere permanente aftaler..
.

Dagplejehuset: Dagplejehuset ligger 2 minutters gå afstand fra Frivilligcenter Helsinge. Her findes mødelokaler indrettet til 10 personer med stole, mødebord, Internetadgang og kaffemaskine. Engangsservice anbefales, da der ikke er køkkenfaciliteter tilknyttet. Mødelokalet ligger på 1. sal og har egen indgang, så man ikke generes af dagplejehusets øvrige aktiviteter.
Mødelokalet benyttes kun sparsomt pt. og det vurderes fra Dagplejekonsulenterne, at man vil kunne aftale alternative løsninger. Frivilligcenter Helsinge kan tilbydes gratis brugsret til mødelokalet på fast daglig basis eller alternativt på faste dage.

Kunstnerhuset på Møllestien:
Kunstnerhuset ligger overfor Frivilligcenter Helsinge og bruges primært i dagtimerne. Der er 91 medlemmer til huset, som rummer mange spændende aktiviteter. En af lokalekoordinatorerne i Kunstnerhuset har peget på, at huset har ledig lokalekapacitet fortrinsvis på hverdage efter klokken 17:00. I øjeblikket er der ikke meget aktivitet planlagt på fredage og derfor vil det også pt. være muligt at benytte lokalerne om fredagen i dagtimerne. Der er i huset plads til 25 personer med stole og borde. Frivilligcenter Helsinge kan tilbydes gratis brugsret til lokalerne efter aftale med Lokalekoordinator fra huset, som vil sørge for at booke den lokaleplads, der ønskes inden for ovennævnte rammer.

Til enkeltstående større arrangementer (ca. 50 mennesker), som f.eks. generalforsamlinger kan Frivilligcenter Helsinge tilbydes at benytte lokaler på andre nærliggende faciliteter. En mulighed er f.eks. Menighedshuset ved Helsinge Kirke, som kan lånes til enkeltstående arrangementer efter aftale med Menighedsrådet og præsterne. Derudover kan Frivilligcenter Helsinge tilbydes mulighed for at booke større kommunale lokaler, f.eks. Byrådssalen på Helsinge Rådhus eller mødelokaler på Helsinge bibliotek, hvis der er plads.

Scenarium 2: Andre faste lokaliteter i kommunale bygninger tilbydes udenfor Helsinge by. For at styrke og understøtte den brede lokale frivillighed i Gribskov Kommune, kan det give mening at have flere lokaliteter til Frivillige som en slags "Satellitter" rundt omkring i de mange lokalsamfund i kommunen. Det kan tale for at undersøge lokalefaciliteter, som er geografisk mere spredt placeret, f.eks. i Blistrup. Desuden er der, som led i indsatsen for at bygningsoptimere, flere kommunale bygninger, som er rømmet eller skal rømmes rundt omkring i kommunen, f.eks. på daginstitutionsområdet.

Dertil skal nævnes, at Frivilligcenter Græsted også peger på, at de har store udfordringer med for lidt lokalekapacitet. Dette peger yderligere på et behov for at undersøge lokalefaciliteter udenfor Helsinge området.

Scenarium 3: Genopretning af Hallen.
Center for Ejendomsservice i Gribskov Kommune har udarbejdet en rapport vedr. udgifter i forbindelse med genopretning af hallen. Et skøn er, at det vil koste ca. 1,3 mio kr. at sikre at bygningen genoprettes og er i sundhedsmæssig forsvarlig stand. Det skal oplyses, at der til udgiften på ca. 1,3 mio kr. skal beregnes ekstra udgifter til drift og vedligehold på ca. 30.000 kr. om året. Men til gengæld forventes energibesparelser på ca. 6-10.000 kr. om året. pga. istandsættelsen.

Området ved Møllebakken er udlagt til byudvikling i form af nybyggeri og fortætning. Der er ikke nogen tidshorisont for byudviklingen, men kommunen har gennem mange år opkøbt en del ejendomme i området. Det må forventes, at et fremtidigt projekt vil omfatte nedrivning at de fleste bygninger i området.

Administrationens anbefaler, at der træffes beslutning om lokaleudfordringerne i Frivilligcenter Helsinge jf. scenarium 1, som på den helt korte bane kan løse de skitserede udfordringer. Administrationen anbefaler samtidig, at en afdækning af lokalebehov og frivillig aktivitetstyper igangsættes med henblik på at kunne vurderer løsningsmuligheder, der retter sig mod det samlede frivilligområde, som skitseret i scenarium 2.

Administrationen vurderer, at en genopretning af hallen ikke vil være realistisk, som skitseret i scenarium 3 - hverken i et økonomisk eller byudviklingsmæssigt perspektiv.

Lovgrundlag
LBK nr. 810 af 19/07/2012, Bekendtgørelse af lov om social service, §§ 18 og 79.
Kommunalfuldmagtsreglerne.

Økonomi
Scenarie 1 vil som udgangspunkt ikke medføre økonomiske konsekvenser, da de relevante bygninger er i brug og drift og vedligehold er på ejendomsrammen. Brug vil derfor være på lige fod med kommunal brug af bygningerne.
Hvis centeret skal bruge større lokaler ved enkeltstående lejligheder og der ikke er store kommunale lokaler at booke, kan der blive tale om udgifter til lokaleleje.

Scenarie 2 vil ikke i første omgang medføre økonomi, da scenariet anbefaler, at der igangsættes analysearbejde. Der lægges op til en efterfølgende behandling I Social- og Sundhedsudvalget, hvor de økonomiske konsekvenser vil blive anskueliggjort.

Scenarie 3 vil medføre en udgift på 1,3 mio kr. samt en årlig udgift på ca. 30.000 kr.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet,
1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning
Ældrerådet tager med beklagelse orienteringen til efterretning.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
05:30 PM