Ældrerådet

Publiceret 27-04-2014

Søndag den 27-04-2014 kl. 10:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 Høring: Velfærdsteknologi - SSU

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:
Ældrerådet takker administration og udvalg for en positiv behandling af ældrerådets anmodning om tilskud til dækning af udgifter til nødvendigt it-udstyr og opkobling.
Åbne

11. Høring: Velfærdsteknologi - SSU
29.00G00 - 2014/02542

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges Ældrerådet med henblik på, at Ældrerådet afgiver høringssvar i forhold til udmøntning af midler til velfærdsteknologi.

Høring om udmøntning af midler til velfærdsteknologi
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget drøfter principperne for udmøntning af midler til Velfærdsteknologi, og derudover beslutter at prioritere midlerne fra ældrepuljen til velfærdsteknologiske projekter på de sociale botilbud.

Baggrund
Der er øremærket 1 mio. kr. årligt til velfærdsteknologi fra Ældrepuljen i perioden 2012-15. Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde d. 13.11.2013 at investere i teknologier indenfor forflytning og løft, personlig hygiejne, demensteknologi og PCer til frivillige IT ambassadører, og tiltræde at behandle investeringsplan for 2014-2015 i 1. halvår 2014.

I begyndelsen af 2014 blev der udarbejdet en række evalueringsrapporter om de hidtidigt afprøvede teknologier - benløftere, hygiejnestole, vasketoilet og onlinetræning. Her var konklusionerne bl.a.

  • Forflytningsteknologi og hygiejnestole: Borgerne har oplevet, at de blev mere selvhjulpne og kunne deltage mere i egen pleje, som desuden blev oplevet som mere værdig. Medarbejderne har oplevet stor forbedring af det fysiske arbejdsmiljø. Derudover findes et besparelsespotentiale.
  • Vasketoiletter: Evalueringen konkluderer, at for de rette borgere kan vasketoilettet have stor gevinst for både hygiejne, sundhed, livskvalitet. Herudover kommer forbedring af hjælperens fysiske arbejdsmiljø.
  • Online træning: Projektet forventes genoptaget i samarbejde med de nye leverandører, herunder muligheder for IT-baseret genoptræning. Der findes en række teknologier, som kan understøtte den fysio- og ergoterapeutiske genoptræning og gøre borgerne uafhængig af fysisk fremmøde, træningstider samt manglende lyst til gruppesammenhænge. IT-baseret genoptræning kan bruges som et redskab til eksempelvis at lette overgangen til egentræning og/ eller selvtræning.


For en uddybning henvises til evalueringsrapporten i bilag 1.

Investeringer
På et møde den 05.02.2014 vedtog Social og Sundhedsudvalget at søge midler til velfærdsteknologi fra puljen ”Løft af Ældreområdet” fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Anbefalingerne til velfærdsteknologiske projekter/investeringer var bl.a. baseret på de erfaringer Gribskov kommuner har samlet op i de ovenfor nævnte evalueringer. Kommunen har efterfølgende fået godkendt ansøgningen og vil modtage midler til følgende projekter indenfor det velfærdsteknologiske område:

  • Implementering af online træning og IT baseret genoptræning.
  • Implementering af loftslifte med tilhørende integreret plejestole på alle kommunens plejecentre.
  • Implementering af demensteknologi på de plejecentre, som endnu ikke har installeret en ”demensalarm”.


Disse teknologier vil blive implementeret i løbet at 2014.

Forslag til fremtidige investeringer
Situationen er således den, at kommunen har modtaget midler fra puljen ”Løft af Ældreområdet” til investeringer i de planlagte velfærdsteknologiske områder på ældreområdet.

Derfor anbefaler administrationen at pengene fra ældrepuljen primært benyttes til velfærdsteknologiske projekter på social området. Det anbefales at der investeres i:

  • Social IT: Der findes en række teknologier, der anvendes af brugere til kommunikation, sociale netværk og samvær, underholdning, leg, mestring og læring - under fællesbetegnelsen social IT. Teknologierne henvender sig primært til borgere indenfor det sociale område. Beslutning om yderligere investering kan ske medio 2014 efter undersøgelse af de forskellige teknologier på markedet.

Principper for det fremtidige arbejde
Det anbefales videre at der fortsat arbejdes ud fra de allerede fastlagte principper for investeringer indenfor velfærds- og social teknologi, jf. Social og Sundhedsudvalgets møde d. 13/11-2013:

"Teknologierne skal fortsat understøtte en eller flere af nedenstående parametre:

  • Forbedre borgernes sundhed - herunder understøtte borgernes evne til at mestre egen livssituation samt styrke den mentale og fysiske sundhed" Dette kan bl.a. ske gennem kommunikationsteknologier, som kan styrke sociale netværk.
  • "Forbedre borgernes livskvalitet - herunder understøtte den daglige tryghed og sikkerhed, samt styrke borgernes selvhjulpenhed".
  • "Forbedre personalets arbejdsmiljø - gennem mindre nedslidning og øget motivation blandt medarbejderne". Dette skal være med til at sikre attraktive arbejdspladser, som giver lyst til at arbejde videre med området.
  • "Skabe større effektivitet - herunder optimere processer så eksempelvis vente- og spildtid undgås, uden det fører til reduceret kvalitet". Dette kan medvirke til at skabe ekstra tid til 'borger-nær service'.

Ydermere hedder det i Servicebeskrivelse for borgere i botilbud at: "Gribskov Kommune ønsker en løbende udvikling og implementering af nye velfærdsteknologiske løsninger, som skabes i samarbejde mellem leverandørerne, borgerne og videnspersoner. De nye løsninger skal, sammen med en aktiverende tilgang og en systematisk rehabilitering, hjælpe borgere med fysiske begrænsninger og handicaps til at bevare selvhjulpenhed og uafhængighed.
Gribskov Kommune arbejder med udgangspunkt i, at velfærdsteknologien skal øge
livskvalitet, sundhed og effektivitet samt forbedre arbejdsmiljøet for medarbejderne".

Det videre forløb
Administrationen vil med afsæt i Social og Sundhedsudvalgets beslutning på førstkommende møde vedr. udmøntning af midlerne til velfærdsteknologi til juni-mødet fremlægge forslag til konkrete investeringsspor, teknologier og afprøvninger, der kan arbejdes videre med i 2014.


Lovgrundlag
LBK nr 1093 af 05/09/2013: Lov om social service, kap. 16 om personlig hjælp, omsorg og pleje §§ 83, 85, 86
LBK nr 913 af 13/07/2010: Sundhedsloven, kap. 38 om hjemmesygepleje og kap. 39 om genoptræning

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: SSU 07.05.2014: Evalueringsrapport Benløfter (2014/02542 001) (8 sider)
Bilag 2: SSU 07.05.2014: Evalueringsrapport Hygiejnestol (2014/02542 002) (9 sider)
Bilag 3: SSU 07.05.2014: Evalueringsrapport Onlinetræning (2014/02542 003) (10 sider)
Bilag 4: SSU 07.05.2014: Evalueringsrapport Vasketoilet (2014/02542 004) (8 sider)

Læsevejledning:
En eller flere af evalueringsrapporterne kan læses, hvis man ønsker uddybning af det, der er beskrevet om evalueringerne i sagsfremstillingen.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet

 1. at afgive høringssvar om udmøntning af midler til velfærdsteknologi

  Beslutning

Det er Ældrerådets opfattelse, at midlerne fra puljen”Løft af ældreområdet” skal benyttes
i overensstemmelse med alle punkterne i den fremsendte ansøgning.

Det er endvidere ældrerådets holdning, at midler fra ældrepuljen først og fremmest skal anvendes til at forbedre de ældres forhold og give øget livskvalitet både for beboere på plejehjem og for udeboende borgere.


Mødet startet:
10:00 AM

Mødet hævet:
02:00 PM