Ældrerådet

Publiceret 31-03-2014

Mandag den 31-03-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Ældreråd - rammeaftale, budget, diæter og ansøgning om it


Efterretningssager
10 Embedslægen tilsynsrapport 2013, Trongården

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:
Centerchef Malene Størup deltog i mødet kl. 9-10.

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

9. Ældreråd - rammeaftale, budget, diæter og ansøgning om it
27.69.40S00 - 2014/07784

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Ældrerådet med henblik på at afgive høringssvar til Social- og Sundhedsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen drejer sig om fastsættelse af budget og rammevilkår for Ældrerådet i Gribskov Kommune samt stillingtagen til Ældrerådets ønske om at kunne disponere budgetmidler til it-understøttelse af arbejdet.

Baggrund
På møde den 9. maj 2011 traf Byrådet beslutning om fastlæggelse af rammerne og størrelsen af Ældrerådets budget for årene 2011 og 2012, idet det blev besluttet, at budgettet skulle tages op til aktiv vurdering af Social- og Sundhedsudvalget igen i 2013. På samme byrådsmøde blev der truffet beslutning om Retningslinjer for udbetaling af diæter, befordringsgodtgørelse m.v. for Ældrerådet i Gribskov Kommune.

På møde den 4. februar 2013 traf Byrådet beslutning om, at rammevilkårene for Ældrerådet skal revurderes i begyndelsen af byrådsperioden 2014-2017. Rammevilkårene omfatter foruden den konkrete størrelse af årsbudgettet en ramme for, hvad de afsatte budgetmidler kan anvendes til.

Budget
Ældrerådets driftsbudget blev ved Byrådets beslutning den 9. maj 2011 fastsat til i alt 130.000 kr. ud fra følgende vejledende budgetforudsætninger:

Diæter 68.000 kr.
Befordringsgodtgørelse 22.000 kr.
Andre udgifter 37.000 kr.

Iht. den fastsatte ramme dækker "andre udgifter" over kontingent til Danske Ældreråd, kursusgebyrer, forplejning i forbindelse med mødeaktivitet, kopiering og porto samt hjemmeside.

Budgettet er blevet pristalsreguleret årligt og andrager 136.750 kr. i 2014.

Forbrug af budgettet
I 2011 har Ældrerådet forbrugt i alt 130.094 kr.
I 2012 har Ældrerådet forbrugt i alt 113.723 kr.
I 2013 har Ældrerådet forbrugt 119.858 kr. med følgende udgiftsfordeling:

Diæter
73.395 kr.
Befordring
14.175 kr.
Andre udgifter
- kontorartikler inkl. pc til sekretær 9.341 kr.
- møder 6.102 kr.
- kurser/konferencer 16.845 kr.
32.288 kr.
I alt
119.858 kr.


Diæter og befordringsgodtgørelse m.v. - rammevilkår for Ældrerådet
Byrådet godkendte på møde den 9. maj 2011 retningslinjer for udbetaling af diæter for befordringsgodtgørelse til Ældrerådet i Gribskov Kommune.

Ældrerådets medlemmer kan få udbetalt diæter og befordringsgodtgørelse til følgende aktiviteter:

 • Ældrerådsmøder forudsat, at der foreligger en dagsorden
 • Deltagelse i kurser med undervisningsindhold samt Danske Ældreråds årskonference
 • Deltagelse i seminarer efter anmodning fra Byrådet
 • Varetagelse af hverv efter anmodning fra Byrådet (dialoggruppen vedr. trafikbetjening, lokale trafiksikkerhedsråd, 2 årlige dialogmøder med SSU, centerrådsmøder og kostråd)


Derudover kan der udbetales befordringsgodtgørelse (men ikke diæter) til andre kommunale aktiviteter forbundet med Ældrerådets virksomhed, f.eks. formøder med administrationen, erfamøder, ældremesse, dialogmøder med bredere deltagerkreds, ad hoc møder med Gribskov Kommune og møder i Regionsældrerådet.

Ift. anvendelse af offentlig transport har Ældrerådet oplyst, at der tidligere er indgået aftale mellem Ældrerådet og Gribskov Kommune om, at udgifter til anvendelse af offentlig transport uden dokumentation kompenseres med 130 kr. pr. dag, svarende til udgiften til en 24-timers billet til alle zoner. Der kan imidlertid ikke findes dokumentation for aftalen, og der har ikke i 2013 været refunderet udlæg af den art. Kommunens praksis ift. borgere, der har krav på kørselsgodtgørelse, er, at der refunderes en udgift svarende til billigste offentlige transportmiddel.

I diætvejledningen er endvidere anført, at Ældrerådets medlemmer kan deltage i Danske Ældreråds Årskonference, men at deltagelse i andre kurser/konferencer betinger forudgående politisk stillingtagen. Der er efterfølgende indgået aftale mellem Ældrerådet og Kommunen om, at Ældrerådet inden for det bevilligede årsbudget selv godkender kursus-/konferencedeltagelse, forudsat at kursusdeltagelsen har relevans for Ældrerådets arbejde.

Ansøgning om it-udstyr til Ældrerådets medlemmer
Byrådet traf på møde den 4. februar 2013 uden præjudice beslutning om at godkende udgift til indkøb af pc til Ældrerådets sekretær, idet indkøb af it-udstyr ligger uden for rammerne af den af Byrådet vedtagne bevilling til Ældrerådet. Udgiften kunne derfor ikke afholdes over Ældrerådets budget uden forudgående godkendelse af Byrådet. Beslutningen indebærer, at pc'en er kommunens ejendom, at pc'en kun må anvendes i forbindelse med Ældrerådets virke, og at pc'en ikke vedligeholdes eller serviceres af kommunen.

Sekretariatsbetjeningen af og kommunikationen med Ældrerådet foregår på nuværende tidspunkt primært pr. e-mail, og dagsordener udsendes elektronisk pr. mail som vedhæftede pdf-filer. Åbne dagsordener offentliggøres endvidere på kommunens hjemmeside. Det hænder undtagelsesvist, at sekretariatet tilbyder at printe bilag for Ældrerådets medlemmer, hvis bilagene er meget omfangsrige.

Ældrerådet har ved henvendelse af 8. februar 2014 til borgmesteren fremsat ønske om at få stillet det nødvendige it-udstyr til rådighed. Ældrerådet begrunder ønsket med, at det er centralt for Ældrerådets virke, at den gensidige kommunikation kan foregå elektronisk, og at det er vigtigt, at Ældrerådets medlemmer kan være online, når Ældrerådet holder møder. Derudover anfører Ældrerådet, at den digitale udvikling i dag er så stor, at det er vigtigt for det enkelte medlem af Ældrerådet at følge med i den, samt at det - da det er lovpligtigt for alle, herunder også de ældste borgere, at kommunikere elektronisk - vil være meget vigtigt for Ældrerådet, at medlemmerne er rustet så godt som muligt.

Ældrerådet har på møde med administrationen den 24. marts 2014 uddybet Ældrerådets henvendelse til borgmesteren. Ældrerådet anfører, at Ældrerådet og kommunen gennem en årrække har kommunikeret pr. mail, og at Ældrerådet også indbyrdes anvender elektronisk kommunikation i forbindelse med Ældrerådets arbejde. Ældrerådet udfører et omfattende stykke arbejde som folkevalgte medlemmer af Ældrerådet, og medlemmerne har indtil nu anvendt deres eget privatindkøbte it-udstyr til arbejdet. Arbejdet, der bl.a. omfatter modtagelse af store datamængder fra kommunen samt et behov for at kunne søge information på internettet både i forbindelse med Ældrerådets møder og selve mødeforberedelsen, indebærer, at Ældrerådets medlemmer har behov for it-udstyr af en bedre kvalitet end en normal husstand af medlemmernes karakter ville have, hvis de ikke var medlemmer af Ældrerådet, med en deraf forøget udgift til følge. Ældrerådet kompenseres efter den nuværende rammeaftale økonomisk alene for den tid, der anvendes til egentlig mødeafholdelse (diæter) samt kørselsudgifter, idet der dog ikke ydes diæter for en lang række møder. Ældrerådet finder det ikke rimeligt, at Ældrerådets medlemmer selv skal have økonomiske udgifter til it-udstyr for at kunne varetage det vigtige og tidskrævende Ældrerådsarbejde, ligesom Ældrerådet ikke mener, at de kan agere som værdige og velfungerende samarbejdsparter ifht. kommunen, hvis kommunen ikke understøtter medlemmernes behov for de fornødne it-mæssige værktøjer i arbejdet.

Da Ældrerådets medlemmer for de flestes vedkommende allerede råder over privat indkøbt it-udstyr og dermed allerede har haft private økonomiske omkostninger for at kunne varetage arbejdet i Ældrerådet, har Ældrerådet fremsat ønske om, at medlemmer fremfor at få stillet kommunalt it-udstyr til rådighed bliver økonomisk kompenseret for den udgift, de hver især selv afholder til it-udstyr og opkoblinger af den fornødne kvalitet. Ældrerådet har vurderet, at disse omkostninger andrager 3.200 kr. pr. medlem baseret på anslående udgifter til pc, software, MS-licenser, printer og ekstra netopkobling. De nuværende budgetterede omkostninger til printerpatroner og papir må derimod forventes at blive reducerede.


Ældrerådet foreslår, at kompensationen i praksis udmøntes således:

Hvert ældrerådsmedlem kan inden for den fireårige valgperiode indkøbe it udstyr for ca. 12.800 kr. Det enkelte medlem foretager selv indkøbet, der blandt andet kan bestå af: computer, tablet, printer og mobile netopkoblinger. Ældrerådet administrerer selv, at det samlede indkøb sker inden for en årlig budgetramme på 7 x 3.200 kr. = 22.400 kr., der tillægges Ældrerådets budget. Afregningen sker efter fremlæggelse af bilag. Ved fremsendelse af bilag vedrørende telefon-/internetregninger accepteres, at ekstraomkostningen er en på tro og love vurderet del af regningen.


Praksis i andre kommuner
Administrationen har rettet henvendelse til en række andre kommuner i Hovedstadsområdet med spørgsmål om, hvordan sekretariatsfunktionen i kommunens administration kommunikerer med Ældrerådets medlemmer, og i hvilket omfang andre kommuner stiller it-udstyr til rådighed for kommunens Ældreråd. Der er modtaget svar fra fire kommuner:

I Helsingør Kommune kommunikeres primært med Ældrerådet ved anvendelse af mail eller telefon. Mødemateriale sendes ud til medlemmer pr. mail. Ælderrådet har fået bevilliget midler til indkøb af pc'er. Netopkobling betales af medlemmerne selv, men udgiften refunderes over Ældrerådets driftsbudget. Der deltager en sekretær fra kommunen i Ældrerådets møder.

I Brøndby Kommune kommunikeres i det daglige primært via mail. Dagsorden udsendes via politiker-web, og der printes et eksemplar af dagsordenen, som Seniorrådets medlemmer kan kopiere på rådhuset efter behov. Seniorrådet har fået stillet en pc til rådighed på deres kontor, som er beliggende på en af kommunens ældrecentre. Kommunens Ældrechef deltager som sekretær på Seniorrådets møder.

I Kalundborg Kommune kommunikeres i det daglige primært via mail. Dagsorden udsendes via politiker-web. Der sendes ikke papirpost til Ældrerådets medlemmer. Der stilles ikke it-udstyr til rådighed for Ældrerådets medlemmer. Medlemmerne får refunderet udgifter til køb af printerblæk over Ældrerådets budget. Papir kan hentes på rådhuset. Hvis ældrerådet måtte ønske at købe f.eks. tablets til alle, skal det indkøbes over kommunens it-afdeling og betales over Ældrerådets eget budget. Der deltager en sekretær fra kommunen i Ældrerådets møder. Sekretæren medbringer en bærbar pc og skriver Ældrerådets beslutninger direkte ind i den elektroniske KMD-dagsorden på møderne.

I Halsnæs Kommune kommunikeres pr. mail og telefon. Kommunen har gjort klar til at være fuldelektronisk og vil i foråret 2014 sende dagsordener ud elektronisk. Ældrerådets medlemmer har fået udleveret en pc med printer, men anvender deres private netværk. Der deltager en sekretær fra kommunen i Ældrerådets møder.

Jura
Iht. retssikkerhedsloven § 31, stk. 2, betaler Kommunalbestyrelsen udgifterne til rådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker dette. Det er kommunalbestyrelsen, der afhængigt af lokale forhold beslutter, hvilke udgifter Ældrerådet får dækket, jf. vejledning om Ældreråd pkt. 20. Ældrerådet har i forretningsorden vedtaget af Ældrerådet den 6. januar 2014 fastsat, at kun Ældrerådets medlemmer deltager i Ældrerådets møder.

I kommunestyrelseslovens § 8a er fastsat, at Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at materiale, som skal være tilgængeligt for eller sendes til et eller flere medlemmer af Kommunalbestyrelsen, kun formidles elektronisk. Kommunalbestyrelsen skal i den forbindelse godtgøre medlemmernes udgifter til det fornødne udstyr m.v. eller stille dette udstyr m.v. til rådighed for medlemmerne. Denne bestemmelse omfatter ikke Ældrerådets medlemmer. Dertil kommer, at valg til Byrådet er et borgerligt ombud, mens valg til andre (lovbestemte) råd, nævn og bestyrelser er frivilligt arbejde.

Iht. Ankestyrelsens praksis anses computere i dag som udgangspunkt som sædvanligt indbo. Udviklingen og digitaliseringen i samfundet indebærer, at computer og internet i dag er en væsentlig bestanddel ved dagligdags kommunikation samt ved kommunikation med offentlige myndigheder. En standardcomputer er set i lyset af samfundsudviklingen et forbrugsgode, der indgår i sædvanligt indbo, og som enhver, der måtte ønske det, kan anskaffe sig.

Løsningsmodeller
Der kan anføres følgende forskellige løsningsmodeller ift. Ældrerådets behov for at anvende it-udstyr i forbindelse med varetagelsen af ældrerådsarbejdet:

 1. Ældrerådets forslag: Hvert ældrerådsmedlem kan inden for den fireårige valgperiode indkøbe it udstyr for ca. 12.800 kr. Det enkelte medlem foretager selv indkøbet, der blandt andet kan bestå af: computer, tablet, printer og mobile netopkoblinger. Ældrerådet administrerer selv, at det samlede indkøb sker inden for en årlig budgetramme på 7 x 3.200 kr. = 22.400 kr., der tillægges Ældrerådets budget. Afregningen sker efter fremlæggelse af bilag. Ved fremsendelse af bilag vedrørende telefon-/internetregninger accepteres, at ekstraomkostningen er en på tro og love vurderet del af regningen.

  Administrationen vurderer, at en forudsætning for model 1 er, at evt. indkøbt materiel er kommunens ejendom og skal tilbageleveres til kommunen ved et medlems udtræden af Ældrerådet.
 2. At hæve det nuværende årsbudget på 136.750 kr. med 12.600 kr. til i alt 149.350, samt at imødekomme Ældrerådets ønske om at kunne disponere budgetmidler til indkøb af it-udstyr i form af pc, tablet, printer, bredbånd og mobilbredbånd inden for rammerne af budgettet. Budgetforøgelsen svarer til en årlig merudgift på 1.800 kr. pr. medlem. Evt. indkøbt kommunens ejendom materiel og skal tilbageleveres til kommunen ved et medlems udtræden af Ældrerådet.
 3. At fastholde det nuværende årsbudget på 136.750 kr., men at imødekomme Ældrerådets ønske om at kunne disponere budgetmidler til indkøb af it-udstyr i form af pc, tablet, printer, bredbånd og mobilbredbånd inden for rammerne af budgettet. Evt. indkøbt kommunens ejendom materiel og skal tilbageleveres til kommunen ved et medlems udtræden af Ældrerådet.
 4. At afslå at imødekomme Ældrerådets ønske om kompensation/mulighed for at indkøbe it-udstyr over Ældrerådets budget med henvisning til, at it-udstyr er sædvanligt indbo, og at Ældrerådet ikke i lovgivningen er tillagt særlige rettigheder ift. it-udstyr, ligesom Byrådet i februar 2013 har bevilliget en bærbar pc til Ældrerådets sekretær.Der har i forbindelse med forelæggelse for Byrådet i februar 2013 været anført forskellige betænkeligheder ved at stille it-udstyr til rådighed for Ældrerådet, idet Ældrerådets juridiske grundlag ikke er forskelligt fra en lang række andre lovbestemte råd, nævn og bestyrelser i kommunen, f.eks. handicaprådet samt skolebestyrelser og daginstitutionsbestyrelser. Betænkelighederne har udspring i, at kommunen ud fra ligebehandlingsprincippet kan skabe præcedens for, at der i forbindelse med de lovbestemte råd og nævns arbejde generelt stilles kommunalt betalt it-udstyr til rådighed. Det er derfor administrationens anbefaling, at eventuel beslutning om at bevillige midler til erhvervelse af it-udstyr sker ved at ændre Ældrerådets rammebevilling således, at Ældrerådet under posten "kopiering og kontorartikler" kan disponere midler til indkøb af bærbar pc eller tablet til Ældrerådets medlemmer.

Ældrerådet har hverken i 2012 eller i 2013 udnyttet hele budgetrammen. Det anbefales derfor, at budgetrammen fastsættes på en måde, så Ældrerådet kan disponere midler til it-udstyr indenfor budgetrammen. Det forudsættes herved, at medlemmer, der over midler fra Ældrerådets budget får stillet en pc til rådighed, ikke længere vil have udgifter til print.


Administrationens indstilling til Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalg og Byråd
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at tiltræde en af de foreslåede modeller nr. 1-4 for budget og indkøb af it-udstyr til Ældrerådet
 2. at tiltræde, at Ældrerådets budget årligt prisfremskrives i overensstemmelse med økonomiafdelingens normale prisfremskrivninger,
 3. at tiltræde, at Ældrerådets rammevilkår tilpasses, så Ældrerådet inden for budgettet selv kan beslutte at deltage i kursus- og konferencevirksomhed med emner, der har relevans for Ældrerådets arbejde,
 4. at tiltræde, at godtgørelse af udgifter til kørsel med offentlig transport følger kommunens almindelige udgiftsregler, og
 5. at tiltræde, at de af Byrådet fastsatte rammevilkår for Ældrerådets arbejde, herunder budget, diæter og kørselsgodtgørelse administrativt tilrettes iht. Byrådets beslutning af pkt. 1-4.

  Lovgrundlag

LBK nr 983 af 08/08/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område § 31, stk. 2.
VEJ nr 40 af 11/05/2011 om ældreråd.


Økonomi
Ifølge oplysninger fra kommunens IT-afdeling koster en bærbar pc ca. 4.500 kr. ekskl. moms. og bredbåd koster 249 kr. pr. måned pr. opkobling.

For 7 medlemmer af Ældrerådet bliver omkostningerne herefter:
Pc'er (engangsudgift): 31.500 kr. ekskl. moms.
Bredbånd: 20.916 kr. pr. år, svarende til i alt 83.664 kr. i den 4-årige valgperiode.

Mobilt bredbånd med medium hastighed kan erhverves for priser fra 99 kr. pr. måned.

Ældrerådets forslag vedr. en forøgelse af budgetrammen til indkøb af it-udstyr samt refundering af medlemmernes udgifter til netværksopkoblinger og telefoni indebærer en årlig budgetforøgelse med 22.400 kr., svarende til i alt 89.600 kr. i den 4-årige valgperiode.

Ældrerådets nuværende budget udgør 130.000 kr. i 2011-grundbeløb svarende til 136.750 kr. i 2014-niveau.

Bilag
Bilag til SSU 9. april 2014 - Henvendelse af 8. februar 2014 fra Ældrerådet til Borgmester Kim Valentin med ønske om IT-udstyr til rådets medlemmer.

Bilag til SSU 9. april 2014 - budget for Ældrerådet, vedtaget af Byrådet den 9. maj 2011.

Retningslinjer for udbetaling af Diæter og befordringsgodtgørelse m.v. for Ældrerådet i Gribskov Kommune, vedtaget af Byrådet den 9. maj 2011.Administrationens indstilling

Ældrerådet bedes afgive bemærkninger til rammevilkårene for Ældrerådets arbejde, herunder de beskrevne læsningsmodeller samt den i sagsfremstillingen angivne indstilling til Social- og Sundhedsudvalget samt Økonomiudvalg og Byråd.

Beslutning
Ældrerådet anbefaler,
at udvalget tiltræder den af Ældrerådet selv foreslåede model 1. Det forudsættes, at indkøbt udstyr afskrives med 25% i anskaffelsesåret og med 25 % i efterfølgende år, hvorefter medlemmerne kan købe udstyret til den nedskrevne værdi.

Ældrerådet går desuden ud fra, at netopkoblingen dækker såvel mobil- som fastnetopkobling.

Ældrerådet har ikke bemærkninger til de øvrige punkter.

Efterretningssager

10. Embedslægen tilsynsrapport 2013, Trongården
27.00G00 - 2013/30591

Sagsfremstilling

Embedslægens tilsynsrapport for plejecenteret Trongården sendes hermed i høring hos Ældrerådet. Tilsynsrapporten sendes desuden i høring hos Centerrådet på Trongården, og behandles efterfølgende på møde i Social- og Sundhedsudvalget. Tilsynsrapporten er sammen med det der tilhørende prikskemaer vedlagt som bilag.

Baggrund
Embedslægen (herefter EL) har gennemført uanmeldt tilsyn på Trongården Plejecenter
d. 19. december 2013. På baggrund af tilsynet har embedslægen udarbejdet en rapport om de sundhedsmæssige forhold på plejecenterene samt de eventuelle anbefalinger til forbedringer. Denne dagsorden indeholder de væsentligste anbefalinger fra EL, og Gribskov Kommunes opfølgning herpå.

Embedslæge tilsyn
EL gennemfører hvert år et uanmeldt tilsynsbesøg på kommunens plejecentre. Ved tilsynet vurderes de sundhedsfaglige forhold ud fra fastsatte fokusområder. Derudover vælges der hvert år et særligt tema, som embedslægen har fokus på. Temaet anvendes udelukkende til belysning af området og indgår ikke i beskrivelsen af eventuelle fejl og mangler ved tilsynet. I 2013 har der ikke være fokus på et område i form af et særligt tema. Der forventes igen at være et særligt tema i forbindelse med plejehjemstilsynene i 2014.
EL kan vælge at springe et årligt tilsyn på et center over, hvis det vurderes, at der ikke er
fejl og mangler der indebærer risiko for patientsikkerhed.


Embedslægens anbefalinger og myndighedens opfølgning
Center for Social og Sundhed kan som opfølgning på EL tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder eventuel brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i Center for Social og Sundheds løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører tilsyn på centrene.


EL- tilsynet på Trongården
Embedslægen har d. 19. december 2013 været på tilsyn på Trongården.
Konklusionen på tilsynet var, at:

 • det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at der ved tilsynet blev fundet fejl og mangler, som samlet kun indebærer ringe risiko for patientsikkerheden.
 • der blev fundet fejl og mangler indenfor områderne dokumentation i de sygeplejefaglige optegnelser, medicinhåndtering og patientrettigheder.
 • det var Sundhedsstyrelsens vurdering, at ledelsen og personalet havde arbejdet konstruktivt og målrettet for at imødekomme Sundhedsstyrelsens krav ved tilsynet i 2012.
 • Ved tilsynet kunne det konstateres, at næsten alle Sundhedsstyrelsens krav var opfyldt.


Sundhedsstyrelsen har ved tilsynet fundet afvigelser fra gældende regler inden for sundhedsområdet, som giver anledning til følgende krav:

 • at opfølgning og evaluering af iværksat pleje og behandling er beskrevet
 • at præparatets aktuelle handelsnavn fremgår af medicinlisten
 • at det fremgår af dokumentationen, hvem der varetager beboernes helbredsmæssige interesser.
 • at informeret samtykke til behandling bliver dokumenteret i de sygeplejefaglige optegnelser, ligesom beboernes og de pårørendes tilkendegivelser på baggrund af den givne information.


Trongården har efter tilsynet fremsendt handleplan over ovenstående krav til Embedslægen. Handleplanen beskriver, hvilke løsninger der er iværksat , hvilken effekt de har haft, og hvordan effekten er vurderet. Embedslægen har på den baggrund vurderet, at næste tilsyn på Trongården vil finde sted i 2015.

Administrationens vurdering:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner er positive.
Der er arbejdet målrettet for at efterleve kravene fra tilsynet i 2012. Center for Social og Sundhed ser ingen anledning til at følge yderligere op på tilsynet.Lovgrundlag
Sundhedslovens § 219, stk. 1 og 2 og lovbekendtgørelse nr. 913 af 13/7 2010.

Bilag

1. Embedslægens tilsynsrapport Trongården, 2013
2. Prikskema for Trongården, 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive kommentarer på embedslægens tilsynsrapport 2013 for plejecentret Trongården.

  Beslutning

Ældrerådet tager Embedslægens tilsynsrapport 2013 fra Trongården til efterretning.


Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:00 PM