Ældrerådet

Publiceret 03-03-2014

Mandag den 03-03-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
4 Kørsel til aktivitet, genoptræning og læge - høring om serviceniveau
5 Høring: Dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget 2014
6 Uanmeldte tilsyn på Bakkebo Plejecenter og Ellen Mariehjemmet 2013
7 Henvendelse fra Movia vedr. rejsekortets besøgstjeneste
8 ÆR-mødeplan 2014

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Inger Lymark
Leif Dræbye


Meddelelser:Åbne

4. Kørsel til aktivitet, genoptræning og læge - høring om serviceniveau
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling

Dette punkt forelægges Ældrerådet med henblik på at Ældrerådet afgiver høringssvar i forhold til serviceniveau i kørsel til aktivitet, genoptræning og læge

Høring om serviceniveau for kørsel til aktivitet, genoptræning og læge
Social- og Sundhedsudvalget behandlede på deres møde den 5. februar 2014 udkast til serviceniveau for kørsel til læge, til aktivitet og til genoptræning.

I den forbindelse foretages der høring af Ældrerådet i Gribskov Kommune.

Selve udbudsformen for kørsels traf Byrådet beslutning om d. 27. januar 2014:

 • Kørsel til træning og til læge udbydes i regi af Movia Flextrafik.
 • Kørsel til aktivitet udbydes kommunalt.


Det er således serviceniveauet for kørsel der nu skal vedtages og som høringen vedrører.

Serviceniveauet består af to dele:

 1. kvalitetsstandarder, der fastlægger kriterierne for at borgerne kan blive visiteret til befordring eller befordringsgodtgørelse
 2. servicen i den kørsel, som er aktuel, når der er visiteret til befordring.


Skematisk kan det ønskede serviceniveau, som høringen angår vises således:

Kørselstype Visitationskriterier Service i kørsel Godtgørelse
Læge Ingen Flextur (åben) Ja
Træning Sundhedsfaglig vurdering af om borger kan transportere sig selv Flextrafik (lukket) Til pensionister der genoptrænes efter sundhedsloven og som selv kan transportere sig
Aktivitet Borgere der visiteres til aktivitet har som udgangspunkt bevilliget kørsel Som nuværende:
 • Max 50 min transport til aktivitet og være fremme 10 min. før aftalt tid
 • Max 1 time fra den tid, som hjemtransport er bestilt til, til borgeren er hjemme igen.
Derudover krav i udbud om at yde den hjælp der er nødvendig for hver enkel borger.
Nej


Uddybende indebærer det ønskede serviceniveau følgende for del forskellige kørselstyper.

Lægekørsel:

 • Der visiteres som udgangspunkt ikke til lægekørsel. Borgeren har mulighed for selv at anvende Flextur.
 • Borgere får den godtgørelse de er berettiget til.
 • Mener borgeren sig ikke i stand til at anvende Flextur kan kommunen bestille Flextrafik (med hjælp) til dem.
 • Kørselsordningen til lægehjælp evalueres efter 1 år, for at sikre at ordningen fungerer tilfredsstillende for borgerne.


Træningskørsel:

 • Der lægges en sundhedsfaglig vurdering til grund for om borgeren skal visiteret til Flextrafik.
 • Pensionister der genoptrænes efter sundhedsloven og som selv kan transportere sig får godtgørelse
 • Der lægges op til at serviceniveauet følger Movias generelle krav angående tid i vognen og de ekstra services der kan bestilles (tid og hjælp chaufføren skal give borgeren, solokørsel, direkte kørsel etc.)


Aktivitetskørsel:

 • Borgere der visiteres til aktivitet skal som udgangspunkt have bevilliget kørsel
 • Der lægges op til at fastholde nuværende krav til servicetider, med tekniske krav der skal gøre det lettere at følge op
 • Derudover krav i udbud om at der ydes den hjælp der er nødvendig for hver enkel borger.


Under bilag er vedlagt

 • Forslag til kvalitetsstandarder for kørsels til genoptræning efter sundhedsloven, kørsel til genoptræning efter serviceloven, og kørsel til aktivitet
 • Protokol fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 5. februar 2014.

  Lovgrundlag
 • Sundhedsloven §§ 170-174 , Kapitel 3 i Bekendtgørelse om befordring og befordringsgodtgørelse efter sundhedsloven (BEK nr 1662 af 27/12/2013)
 • Serviceloven § 117, LBK nr 1093 af 05/09/2013

  Økonomi

-

Bilag

Administrationen anbefaler Ældrerådet

 1. at afgive høringssvar om serviceniveau for kørsel til aktivitet, genoptræning og læge

  Beslutning

For kørsel til aktiviteter, der udbydes kommunalt, anbefaler Ældrerådet, at serviceniveauet bliver mindst som det, MOVIA tilbyder, og chauffører skal have samme uddannelse, som Movia´s chauffører.
Desuden finder ÆR ikke, at de nuværende krav skal indgå i udbuddet.
5. Høring: Dialogmøder med Social- og Sundhedsudvalget 2014
29.00G00 - 2014/02111

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget (SSU) har på deres møde den 5. februar 2014 truffet beslutning om at høre Ældreråd, Handicapråd, Centerråd og bruger- og oprørende råd om form og indhold for afholdelse af dialogmøder i 2014.

Social- og Sundhedsudvalget drøftede på den 5. februar 2014 to modeller for afholdelse af dialogmøder. En model som tager afsæt i sidste års mødestruktur (model 1), hvor udvalget holdt møde med foreninger, interesseorganisationer m.fl Og en model (model 2), hvor der afholdes et større dialogmøde, og hvor der er også er mulighed for at drøfte behov og ønsker til at holde bilaterale møder med interesseorganisationer, foreninger mv. Tanken er, at ét større dialogmøde kan skabe grundlag for en større samlet debat og input, der kan inspirere det politiske arbejde i Social- og Sundhedsudvalget

Udvalget besluttede på deres møde den 5. februar 2014 at

 1. Model 2 tiltrådt med bemærkning om, at centerråd tilføjes som høringspart.
 2. Tiltrådt med bemærkning om, at tema om sundhedsaftaler sendes i høring, og at centerråd tilføjes som høringspart. På det første møde drøftes behov og ønsker til at holde bilaterale møder med interesseorganisationer, foreninger mv.


Social- og Sundhedsudvalget ønsker at modtage Ældrerådets input og kommentarer til afholdelse af et større dialogmøde for flere interessenter, som planlægges ud fra et tema om de nye sundhedsaftaler, som indgås mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen i løbet af efteråret 2014.

Tanken er, at der på dialogmødet bl.a. vil blive drøftet:

 • Hvordan påvirker sundhedsaftalerne borgerne?
 • Hvad betyder det, når vi taler om "mere borger - mindre patient" ?
 • Og hvad har foreninger, råd, interesseorganisationer og pårørende mulighed for at påvirke i arbejdet med sundhedsaftalerne?

På samme dialogmøde vil Social- og Sundhedsudvalget også drøfte input og ønsker til at holde bilaterale møder med interesseorganisationer, foreninger m.fl.

Lovgrundlag
Servicelov §§ 16, 18 og 79
Retssikkerhedsloven § 36
Integrationsloven kapitel 8

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet drøfter og kommer med kommentarer og input til Social- og Sundhedsudvalgets forslag om at afholde et større dialogmøde for flere interessenter.
 2. Ældrerådet drøfter og kommer med kommentarer og input til Social- og Sundhedsudvalgets forslag om, at det overordnede tema på et større dialogmøde skal handle om de nye sundhedsaftaler.

  Beslutning

Ældrerådet mener, at der skal indbydes til et eller flere offentlige møder, hvor SSU inviterer alle borgere til drøftelse af de kommende sundhedsaftaler. Ældrerådet understreger, at dette kun handler om nævnte møder om sundhedsaftalerne.

Ældrerådet ønsker fortsat at holde dialogmøder med SSU alene, da ÆR repræsenterer ca. 12.500 borgere, og da der er mange spørgsmål af betydning for netop denne gruppe.
6. Uanmeldte tilsyn på Bakkebo Plejecenter og Ellen Mariehjemmet 2013
27.00G00 - 2013/22792

Sagsfremstilling

Der blev gennemført uanmeldt tilsyn på Bakkebo Plejecenter d. 30. og 31. oktober og d. 1., 4. og november 2013. På Ellen Mariehjemmet blev der gennemført uanmeldt tilsyn d. 22. oktober 2013. Tilsynsrapporterne sendes hermed i høring hos Ældrerådet. Tilsynsrapporterne behandles samlet i Social- og Sundhedsudvalget d. 9.4.13. Tilsynsrapporten fra de uanmeldte tilsyn på Bakkebo og Ellen Mariehjemmet er vedlagt som bilag.


Formål med tilsyn
Formålet med det uanmeldte tilsyn er at få et reelt og dækkende indtryk af, hvordan den daglige praksis er på det pågældende plejecenter. Det uanmeldte tilsyn gennemføres som en del af den samlede kvalitetssikring og opfølgning på ydelser, der leveres til kommunens ældre og borgere med handicap, primært efter Serviceloven.

Proces for tilsyn
Det uanmeldte tilsyn forberedes og gennemføres af Tilsynsenheden i samarbejde med en medarbejder fra Center for Social og Sundhed, som varetager den sundhedsfaglige del af tilsynet. Tilsynet udføres i overensstemmelse med den politisk besluttede manual for det lovpligtige tilsyn på plejecentre i Gribskov Kommune. Ved dette tilsyn anvendtes observationsmetoden i væsentligt omfang, herunder tilstedeværelse ved måltider, kombineret med de samtaler undervejs, der opstår med borgere og medarbejdere. Forud for tilsynet foretager Center for Social og Sundhed et tilfældigt udvalg af et antal beboere på hvert plejecenter. Disse borgeres beboermapper gennemgås ved tilsynet.

Indhold i tilsynsrapporten
Rapporten omfatter en beskrivelse af plejecentret, gennemgang af skriftligt materiale om udvalgte beboere, gennemgang af interviews med medarbejdere og ledelse samt Tilsynets konklusioner.

Tilsynsenhedens anbefalinger og myndighedens generelle opfølgning
Myndigheden (Center for Social og Sundhed) kan som opfølgning på Tilsynsenhedens tilsyn iværksætte forskellige initiativer, herunder evt. brug af påbudsprocedure afhængig af tilsynets anbefalinger til de pågældende centre. Det gælder for alle tilsyn, at efterlevelse af anbefalinger indgår i myndighedens løbende kvalitetsopfølgning og dialog med leverandørerne på driftsmøder. Her skal leverandørerne redegøre for og dokumentere implementering af tiltag. En del af den faste opfølgning forankres desuden omkring centervisitatorerne, der løbende fører individuelle tilsyn på plejecentrene.

Nedenfor er kort skitseret tilsynets konklusioner og anbefalinger i forbindelse med de uanmeldte tilsyn på Bakkebo Plejecenter og Ellen Marie Hjemmet samt administrationens vurdering heraf. I Tilsynsrapporterne fremgår nærmere detaljer.

Uanmeldt tilsyn på Bakkebo Plejecenter:

Tilsynets konklusion:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Bakkebo d. 30. og 31. oktober og d. 1., 4. og november 2013. Konklusionen ved tilsynet er, at:

 • der arbejdes målrettet med indsatser, der følger op på anbefalinger og bemærkninger fra tilsynet i oktober 2012.
 • de borgere som tilsynet talte med, udtrykte tilfredshed med den udførte pleje, forplejning, det sociale miljø, og omgangstonen borgere og medarbejdere imellem.
 • Bakkebo´s medarbejdere og ledelse har fokus på at skabe gode rammer for borgerne.
 • Bakkebo har fokus på forebyggelse af indlæggelser.Tilsynet havde følgende anbefalinger:

 • at der fortsat arbejdes med at højne kvaliteten af handleplanerne, især med fokus på en stringent tilgang til begreberne i handleplaner, således at evaluering og retning for videre indsats fremstår klart.
 • at demenshandleplaner gennemgås for aktualitet.
 • at smiley-skemaerne anvendes ens medarbejderne imellem og relateres til de iværksatte aktiviteter.
 • at aktuel handleplan for træning med plan for opfølgende træning i plejen, fremgår af borgermappen.
 • at handleplan og status for bevilget træning fremsendes til ”Center for Social og Sundhed”.
 • at Bakkebo ser på mulighederne ift. aftensmåltidets indtagelse i Caféen , herunder muligheder for at medarbejderne kan medvirke til at skabe gode rammer, for mere dialog, hygge og samling ved bordene


Administrationens vurdering af tilsynet på Bakkebo:
Center for Social og Sundhed vurderer, at tilsynets konklusioner generelt er positive.
Der et arbejdet målrettet og sket fremdrift på de områder det uanmeldte tilsyn påpegede i 2012.
Center for Social og Sundhed vurderer, at der bør ske opfølgning på Tilsynes anbefalinger.
Opfølgningen vil ske ved hjælp af visitator på plejecentret samt på kommende driftmøde mellem ledelsen på plejecentret og Center for Social og Sundhed.Uanmeldt tilsyn Ellen MarieHjemmet:

Tilsynets konklusion:
Tilsynsenheden har gennemført uanmeldt tilsyn på Ellen Marie Hjemmet d. 22. oktober
2013. Konklusionen ved Tilsynet er, at:

 • der er fulgt op på de anbefalinger, der blev givet i forbindelse med Embedslægens tilsyn 2013
 • der er sammenhæng mellem pleje, forplejning, træning og aktiviteter. Sammenhængen med træningen er der og bliver tilgodeset på forskellig vis, selv om der ikke er en egentlig træningsenhed på EMH
 • der er stort fokus på forebyggelige indlæggelser, samt stor opmærksomhed på ikke at anvende magt eller indgreb i selvbestemmelsesretten
 • beboerne er tilfredse og glade for at bo på EMH og meget tilfredse med forplejningen


Tilsynet havde følgende anbefalinger

 • at de handleplaner, der er iværksat i forhold til Embedslægens tilsyn, tidssættes
 • at den handleplan, der omhandler beskrivelsen af beboernes træningsbehov justeres, således at et fokus på beboernes træningsbehov sikresAdministrationens vurdering af tilsynet på Ellen Mariehjemmet:
Plejehjemmet Ellen Marie Hjemmet er en selvejende institution uden driftsoverenskomst med Gribskov kommune. Derfor har Tilsynsenheden tidligere fulgt op på evt. anbefalinger fra det uanmeldte tilsyn. Indtil der foreligger en afklaring af ansvarsplaceringen efter de lovmæssige ændringer i tilsynsformen, vil Center for Social og Sundhed midlertidigt foretage denne evt. opfølgning.

Center for Social og Sundhed finder ikke, at anbefalinger ved det uanmeldte tilsyn af 22. oktober 2013 giver anledning til yderligere opfølgning.Lovgrundlag
LBK nr 810 af 19/07/2012: Lov om Social Service § 151

LBK nr 442 af 09/06/2004: Retsikkerhedsloven §§ 15 og 16

Økonomi
-

Bilag

1. Bilag: Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Bakkebo Plejecenter, 2013
2. Bilag: Tilsynsrapport, uanmeldt tilsyn på Ellen Mariehjemmet, 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet:

 1. at afgive høringsrapport til tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn på Bakkebo 2013
 2. at afgive kommentar til tilsynsrapporten for uanmeldt tilsyn på Ellen Mariehjemmet 2013
Beslutning
Ældrerådet har med interesse læst Tilsynets konklusioner for både Bakkebo og Ellen Mariehjemmet og forventer, at Tilsynets uddybende anbefalinger og handleplaner udføres snarest.

Som tidligere tilkendegivet og også anført i Ældrerådets forventningspapir for 2014, finder Ældrerådet, at tilsynsrapporterne i den nuværende form ikke giver et reelt indtryk af forholdene og eventuelle mangler på kommunens plejehjem.
7. Henvendelse fra Movia vedr. rejsekortets besøgstjeneste
27.69.40G00 - 2014/08232

Sagsfremstilling
Movia har i mail stilet til Gribskov Kommune v/borgmester Kim Valentin skrevet som følger:

"Kære Kim Valentin

Movia planlægger sammen med DSB og Metroselskabet at stoppe salget af klippekort den 1. juni 2014 i hovedstadsområdet. For at få en god dialog med klippekortsbrugerne har Movia oprettet en besøgstjeneste, som er klar til at deltage i arrangementer i hovedstadsområdet og fortælle brugerne af den kollektive trafik om rejsekort.

Vi vurderer, at der er et særligt behov for et tilbud rettet mod de ældre, da de kan have svært ved at blive trygge ved at bruge elektroniske løsninger som rejsekort. Derfor vil Movia gerne hjælpe dem godt i gang med rejsekort ved at fortælle om rejsekort, besvare spørgsmål og hjælpe med at bestille et rejsekort. Ældre, der allerede har et rejsekort, men som har spørgsmål til brugen af rejsekort, er selvfølgelig også velkomne.
Konceptet er, at Movia stiller op med personale og udstyr, mens Ældrerådet som arrangør står for det praktiske setup, invitation til arrangementet og evt. markedsføring af arrangementet lokalt i kommunen. Vi foreslår, at der sigtes på møder med i omegnen af 50 deltagere, men det aftales endeligt med hvert enkelt Ældreråd.

Movia deltager i arrangementerne efter først-til-mølle-princippet frem til 1. maj 2014. Derfor er det vigtigt, at vi kommer hurtigt i gang med planlægningen og at kommunens Ældreråd kontakter Movia snarest muligt, så vi kan få planlagt nogle gode arrangementer til gavn for de ældre.
For at kunne hjælpe så mange så muligt håber jeg, at du vil støtte op om initiativet og at du vil viderebringe denne opfordring til Ældrerådet i din kommune.

Henvendelse vedr. arrangementer kan ske til Movia Kundecenter, Birgitte Troelsen, bt@moviatrafik.dk. Ligeledes hører vi gerne fra dig, hvis du vurderer, at der er behov for arrangementer for andre borgere.


Venlig hilsen

Dorthe Nøhr Pedersen
Adm. direktør"


Lovgrundlag
RSL §§ 30-31.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet drøfter, om Ældrerådet er interesseret i at indgå i et samarbejde med Movia som beskrevet i Movias henvendelse til kommunen.

  Beslutning

Ældrerådet finder Movias henvendelse interessant og opfordrer Borgerservice til at arrangere og annoncere et møde i samarbejde med kommunens it-ambassadører, således at interesserede borgere kan komme og få oprettet et rejsekort.
8. ÆR-mødeplan 2014
27.69.40G00 - 2013/40267

Sagsfremstilling
Byrådet har på møde den 27. januar 2014 vedtaget Byrådets og udvalgenes mødeplan for 2014.

Administrationen foreslår, at Ældrerådet lige som 2013 indpasser Ældrerådets møderække i forhold til Social- og Sundhedsudvalgets ordinære møder, således at Ældrerådet kan behandle sagerne og fremsende høringsvar betids nok til, at Ældrerådets input og tilkendegivelser kan nå at blive sagsbehandlet og sendt ud sammen med den normale udsendelse af SSU's dagsordenmateriale, der udsende på ugedagen før SSU's møde.

Ud over de ordinære møder vil der også kunne besluttes ekstraordinære ældrerådsmøder efter behov.

SSU-mødedato, ordinært møde Forslag til ÆR-mødedato
Onsdag den 9. april Mandag den 31. marts
Onsdag den 7. maj Mandag den 28. april
Onsdag den 4. juni Mandag den 26. maj
Onsdag den 13. august Mandag den 5. august
Onsdag den 10. september Mandag den 1. september
Onsdag den 8. oktober Mandag den 29. september
Onsdag den 5. november Mandag den 27 oktober
Onsdag den 26. november Mandag den 17. november
Lovgrundlag
RSL § 31

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at

 1. Ældrerådet fastlægger sin mødeplan for 2014 ud fra Social-og Sundhedsudvalgets ordinære mødeplan.

  Beslutning
Ældrerådets mødeplan for 2014, ordinære møder
Mandag den 31. marts
Mandag den 28. april
Mandag den 26. maj
Mandag den 4. august
Mandag den 1. september
Mandag den 29. september
Mandag den 27 oktober
Mandag den 17. november
Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
01:15 PM