Ældrerådet

Publiceret 27-01-2014

Mandag den 27-01-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
3 Løft til ældreområdet - Finanslov 2014

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

3. Løft til ældreområdet - Finanslov 2014
27.00G00 - 2013/42416

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget er på den 13. januar 2014, dagsordenens punkt nr. 4, blevet orienteret om de midler til løft af ældreområdet, der er afsat til kommunerne i forbindelse med Finansloven for 2014. Det blev indstillet til udvalget, at udvalget besluttede at anvende midlerne til at sikre det kommende serviceniveau på ældre/sundhedsområdet, som er besluttet i forbindelse med udbuddet samt at sende beslutningen i høring i Ældrerådet.

På mødet traf Social- og Sundhedsudvalget beslutning om, at

 1. tage orienteringen om midler til løft af ældreområdet til efterretning
 2. midlerne til løft af ældreområdet prioriteres til at fastholde det nye besluttede serviceniveau, herunder med udvidelse af bl.a. adgang til bl.a. bad, idet udvalget besluttede, at følgende tiltag tænkes ind, såfremt der er økonomisk råderum, når resultatet af udbuddet kendes:
  1) ekstra mellemmåltid for borgere på plejecentre (fra 2 til 3),
  2) tilbud til plejehjemsbeboere om vin, snaps eller øl en gang ugentligt,
  3) projekt med fokus på borgere uden pårørende på plejecentre vedr. øgede aktiviteter og omsorg
 3. sende sagen i høring hos Ældrerådet.


Sagen forelægges igen for Social- og Sundhedsudvalget på februar mødet, så formuleringen af Gribskov Kommunes ansøgning om andel i de afsatte midler afspejler det økonomiske resultat af det kommende udbud. Administrationen arbejder aktuelt på at afdække udbudsøkonomien, som forventes at foreligge til februar mødet.

Sagen forelægges for Ældrerådet mhp. Ældrerådets afgivelse af høringssvar og bemærkninger til anvendelse af ældrepuljen.


Løft til ældreområdet
Partierne bag Finansloven for 2014 besluttede at afsætte 1 mia. kr. til fordeling mellem kommunerne i 2014 til løft af ældreområdet.

Ansøgning /krav til at få del i midlerne
Der skal ansøges om ekstra indsatser, og revisionen skal efterfølgende godkende, at midlerne er anvendt til de beskrevne indsatser. Indsatserne kan bl.a. omfatte:

 • Styrket rehabilitering
 • Bedre praktisk hjælp og personlig pleje (f.eks. rengøring og bad)
 • Bedre forhold for de svageste ældre f.eks på plejehjem


Krav til indsatser
Midlerne udmøntes første gang i 2014 gennem en ansøgningspulje. For at få del i midlerne skal kommunerne indsende en ansøgning, hvoraf det fremgår, hvilke indsatser kommunen ønsker at iværksætte for det ansøgte beløb. I forbindelse med ansøgning om midler skal kommunerne blandt andet:

 • redegøre for indsatser, formål med indsatsen og angivelse af målgruppe.
 • sikre at midlerne anvendes til indsatser, der ligger udover det eksisterende budget på ældreområdet
 • indsende budget for indsatserne og kommunens eksisterende budget på ældreområdet.


Puljen udmøntes i både 2014 og 2015 gennem årlige ansøgningspuljer, hvorefter der gøres status på anvendelsen af midlerne med henblik på vurdering af, hvorvidt midlerne skal overgå til det kommunale bloktilskud.

Udmøntning af midler i Gribskov Kommune
Gribskov Kommune har været i gang med at gennemgå hele sundheds- og ældreområdet i forbindelse med det igangværende udbud, herunder at fastlægge serviceniveau. Målsætningen har været at fastholde det eksisterende serviceniveau og dermed den økonomiske ramme svarende til det afsatte budget på ældreområdet.

Samtidig har det været ambitionen at løfte kravene til opgavevaretagelsen, så den afspejler aktuel viden og nationale anbefalinger og politiske ønsker og ambitioner. Heri indgår bl.a., at kravene til faglige kompetencer er skærpet, ligesom anbefalingerne fra bl.a. Hjemmehjælpskommissionen samt den Nationale Handlingsplan for "Den ældre medicinske patient" er skrevet ind i kravene i udbudsmaterialet.

Af de konkrete tiltag, der nu ligger som en del af det kommende serviceniveau, som ikke er budgetlagt før resultatet af udbuddet kendes, kan der peges på følgende indsatser:

 1. Borgere på plejecenter - Gribskov Kommunes plejecentre stiller krav til, hvad man forstår ved et godt plejecenter med basis i bl.a. Ældrekommisionens rapport om livskvalitet og selvbestemmelse. Heri indgår bl.a., at der skal tilbydes aktivitet for centerets beboere dagligt også i weekender, og aktiviteterne skal kunne foregå både dag og aften både på centeret og uden for centeret på gå ture. Centrene skal opleves om levende, aften og weekend. Her er tale om en ændring, idet aktivitet primært lå i dagtimerne på hverdage.
 2. Borgere i eget hjem - Gribskov kommune har fokus på, hvad man forstår ved en god hjemmehjælp med basis i bl.a. Hjemmehjælpskommisionens rapport om fremtidens hjemmehjælp - ældres ressourcer i centrum for en sammenhængende indsats. Heri indgår, at bad tilbydes til alle visiterede borgere - også borgere på plejecentre - efter behov. Her er tale om en ændring fra et tilbud om bad ugentligt.
 3. Borgere både på plejecentre og i eget hjem rummer flere konkrete indsatser, herunder:
  1. En palliativ indsats som har til formål at fremme livskvaliteten og retter sig mod de fysiske, psykiske, sociale og åndelige lidelser, der for den syge og for de nærmeste kan være forbundet med livstruende sygdom og død. Palliativ indsats er tværfaglig og varetages i et samarbejde mellem relevante fagpersoner, den syge og de nærmeste pårørende.
  2. En forebyggende indsats, så borgere i risiko for at miste færdigheder opspores tidligt og følges systematisk (krav om triage, som er et fagligt værktøj med henblik på at forebygge indlæggelser). Derudover fokus på ernæring (forebygge for lidt ernæring på plejecentre) samt mobilitet ved brug af rejse og sætte sig test.
  3. Månedlige cafe-arrangementer på alle kommunens plejecentre med mulighed for fællesspisning for at forebygge ensomhed og fremme fællesskabet.
  4. Et skærpet krav til de faglige kompetencer så praktisk hjælp og personlig pleje løftes af faguddannet personale samt krav om flerfaglighed hvor indsatserne går på tværs og f.eks. omfatter træning.

   Lovgrundlag

Lov om Social Service § 83, 86 m.fl.
Sundhedsloven § 138

Økonomi
Der afsat 1 mia. kr. til løft af ældreområdet i kommunerne. Udfra en objektiv fordelingsnøgle for udgiftsbehovet kan Gribskov kommune ansøge om 8,5 mio kr i 2014.

Bilag
BILAG SSU 13.01.2014: Udmelding om Ældrepuljen fra Social-, Børne- og Integrationsministeriet
Referat fra Social- og Sundhedsudvalgets møde den 13. januar 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Ældrerådet, at
1. komme med kvalitative input til anvendelse af ældrepuljen.

Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Ældrerådets tidligere beslutninger:

20-01-2014:
Ældrerådet i Gribskov Kommune kan ikke tiltræde, at midlerne - fra ”Ældrepuljen” til løft af ældreområdet - bruges til at fastholde det besluttede serviceniveau.
Ældrerådet mener, at midlerne fra ”Ældrepuljen” skal anvendes til reelle ekstraydelser.Beslutning
3. Løft til Ældreområdet – Finanslov 2014

I fortsættelse af Ældrerådets høringssvar af 20.01.2014 tilføjes:

Ældrerådet mener, at den overvejende del af Ældrepuljen skal anvendes til følgende reelle ekstraydelser:

1. Styrke demensindsatsen
2. Styrke selvtræningen
3. Flere ture i Det Fri

Det er Ældrerådets mål, at indsatsen ydes over for borgere på plejehjem og især over for hjemmeboende borgere.

Indsats Formål med indsats
1.
Bedre indsats målrettet borgere med demens.

Ansættelse af det nødvendige og tilstrækkelige antal demenskonsulenter

 • tidlig opsporing af demens med henblik på udredning.
 • motion for demente med professionel instruktør
 • hjælp til pårørende
 • stimulerende aktiviteter, som f.eks. ”Demenskontakten”.
 • Etablering af og drift af pårørendegrupper
2.
Selvtræning på alle plejehjem med de nødvendige redskaber
Selvtræning med instruktør
Udvidelse af timetallet
 • At bidrage og inspirere til den forebyggende indsats
 • Decentralisering
 • Bedre , mere attraktiv og mere motiverende træning
 • Flere muligheder for at træne
3.
Ud i det fri med visiteret ledsager
 • Alle borgere, der ikke selv kan komme ud, skal have mulighed for at komme ud i frisk luft mindst en gang om ugen.

Mødet startet:
09:00 AM

Mødet hævet:
12:00 PM