Ældrerådet

Publiceret 06-01-2014

Mandag den 06-01-2014 kl. 09:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Høringsvar vedr. kørselsordninger på ældre- og sundhedsområdet

Medlemmer:

Torben Møgelhøj Else Hjortkilde
Inger Lymark Birthe Bille Hansen
Leif Dræbye Claus Sætter-Lassen
Annelise Torne Zinck  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Høringsvar vedr. kørselsordninger på ældre- og sundhedsområdet
13.05P00 - 2012/63552

Sagsfremstilling
På møde den 12. december 2013 behandlede Ældrerådet en sag om fremtidig befordringsmodel for kørsel til plejecentre (aktivitetstilbud) og genoptræning.

Den nuværende kontrakt om befordring på ældre- og sundhedsområdet udløber per 31. juli 2014, og der skal derfor tages stilling til, på hvilken måde kørslen fremover skal varetages.

Der skal foretages et valg af, hvorvidt kørslen skal
1. udbydes af kommunen
2. varetages af Movia Flextrafik
3. udbydes i en kombination af kommunalt udbud og Movia Flextrafik.

Der er således tre mulige modeller for fremtidig befordring.

I høringsmaterialet der er vedlagt som bilag, og er sendt til medlemmerne af rådet med e-mail den 26. november, gennemgås model 1 (mulighederne ved at vælge eget udbud), og model 2 (mulighederne ved en Movia løsning).

Social- og Sundhedsudvalget tog på sit møde den 22. maj 2013 beslutning om at få udarbejdet en kørselsanalyse i samarbejde med konsulentfirmaet Tetraplan, der rådgiver inden for trafikplanlægning og -modellering.

Ud fra bl.a. denne analyse kom administrationen frem til at indstille model 2 til Social- og Sundhedsudvalget den 2. oktober 2013. Dvs. en model hvor Movia overtager ansvaret for udbud og planlægning, mens kommunen fortsat varetager visitation og budgetansvar.

Social- og Sundhedsudvalget besluttede at sende Administrationens indstilling i høring i Ældrerådet og Handicaprådet, og på møde den 13. november 2013 godkendte Social- og Sundhedsudvalget høringsmaterialet.

Ældrerådet afgav den den 13. december 2013 følgende høringssvar:

"Ældrerådet mener – ud fra det foreliggende høringsmateriale - at både kørsel til træning og kørsel til læge/speciallæge fremover mest hensigtsmæssigt varetages af MOVIA Flextrafik, dvs. model 2.

Ældrerådet tager dog forbehold for det endelige svar, idet der forinden bør afholdes et dialogmøde med det besluttende udvalg.

I øvrigt mener Ældrerådet, at beslutningen bør omfatte alle 37 kommunale kørselsordninger."


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Høringsmateriale til Handicapråd og Ældreråd

Administrationens indstilling
Ældrerådet har besluttet, at drøfte sagen igen på møde den 6. januar 2014.

Beslutning
Det nyvalgte Ældreråd har ikke deltaget i høringsprocessen, men ønsker at fremføre følgende:

Ældrerådet mener ikke, at der på det foreliggende grundlag kan træffes en afgørelse om udbud af kørsel.

Ældrerådet har sammen med Handicaprådet været indbudt til dialogmøde med de besluttende udvalg den 5. december 2013. Mødet blev aflyst på grund af storm. Der blev herefter indkaldt til et erstatningsmøde den 10. december. Her mødte kun Ældrerådet (2010 – 13) og Ældrerådet (2014 – 17) og én repræsentant for SSU. Der har således ikke været holdt den lovede og i oplægget beskrevne (og helt nødvendige) dialog. I øvrigt mener vi, at også trafikdialoggruppen bør deltage i dialogen.

Grundlæggende er Ældrerådet enigt i det afgåede Ældreråds høringssvar.

Det er vigtigt, at samspillet med den kollektive trafiks flexturordning vurderes. Det er også vigtigt, at der ses på lovgrundlaget for de i alt 37 kommunale kørselsordninger (se bilag), herunder mulighederne for at bevilge befordringsgodtgørelse i stedet for kørsel. Endelig kan en eventuel ændring af serviceniveauet hidrørende fra ældrepuljen få betydning.

Bilag til høringssvar: Hvilke kommunale kørselsordninger findes der, pris
Mødet startet:


Mødet hævet: