Temaudvalg 2012-2013

Publiceret 26-09-2013

Torsdag den 26-09-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
20 Temaudvalg 2012-13: Oplæg til afrapportering til Byrådet

Medlemmer:

Janne Danielsen Morten Jørgensen
Birgit Roswall Poul-Erik Engel Høyer
Peter Jarl Sahlberg Pia Foght
Susan Kjeldgaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Morten Jørgensen
Peter Jarl Sahlberg
Susan Kjeldgaard


Meddelelser:
Åbne

20. Temaudvalg 2012-13: Oplæg til afrapportering til Byrådet
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
Sagen forelægges med henblik på drøftelse af afrapportering til Byrådet den 4-11-2013. Råudkast til oplægget er vedlagt som bilag.

På Temaudvalgets møde den 04-06-2013 blev det besluttet at strukturere udvalgets afrapportering til Byrådet omkring følgende emner:

  1. De tre spor; "Gribskov leger", "Gribskov ruller og "Gribskov fortæller" (baggrund og status samt det eventuelt foreløbigt planlagte forløb)
  2. "Natur der bevæger" - partnerskab med Naturstyrelsen (baggrund og status samt det foreløbigt planlagte forløb) (indarbejdes som del af "Gribskov Leger")
  3. Kortlægning af de aktuelle borgerrettede og forebyggende indsatser i kommunen (baggrund og overblik)
  4. Perspektivering/forslag til videre forebyggelses- og sundhedsstrategiske indsatser omkring overskrifterne "Sundhed gennem samarbejde", "Sundhed og fakta", samt "Borgerdeltagelse og koordination med andre initiativer/projekter ol.
  5. Udvalgets erfaringer med afprøvning af nye (sam)arbejdsformer i forbindelse med pkt. 1 og 2, hvor løsninger omkring forebyggelse og sundhed skabes i samspil med andre.


Tidsplan
På udvalgets møde den 27-08.2013 tiltrådte udvalget at et foreløbigt oplæg til afrapportering forelægges til dialog i Byrådet på et temamøde den 04-11-2013.

En endelig opsamling og oplæg af Temaudvalgets arbejde fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 02-11-2013 og Byrådet den 16-12-2013.

Sagen forelægges udvalget på mødet den 26-09-2013 med henblik på, at udvalget drøfter afrapporteringen med særligt fokus på at:

  • fortsætter dialog/brainstorm om ovennævnte pkt. 4: Perspektivering/forslag til videre forebyggelses- og sundhedsstrategiske indsatser(fortsættelse af drøftelser fra sidste møde).
  • drøfte ovennævnte pkt. 5: Udvalgets erfaringer med afprøvning af nye (sam)arbejdsformer i forbindelse med pkt. 1 og 2, hvor løsninger omkring forebyggelse og sundhed skabes i samspil med andre.

Da dette er udvalgets sidst planlagte møde, lægges der derfor op til, at administrationen sammen med udvalgsformanden justerer oplægget på baggrund af udvalgets drøftelser og yderligere inputs fra administrationen frem mod Byrådets møde den 04-11-2013.
Udvalgets medlemmer vil få oplægget til kommentering i løbet af uge 43, så det kan finjusteres på baggrund af eventuelle inputs, inden det udsendes til Byrådet som optakt til temamødet den 04-11-2013.

Efter Byrådets drøftelse den 04-11-2013 sammensætter administrationen oplægget til et afrapporteringspapir sammen med udvalgsformanden. Dette vil ligeledes blive sendt i 'høring' hos udvalgets medlemmer i uge 46, inden det endelige papir fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 02-11-2013 og Byrådet den 16-12-2013.


Dialog/brainstorm om pkt. 4 (perspektivering)
Perspektivering/forslag til videre forebyggelses- og sundhedsstrategiske indsatser har udvalget valgt at fokusere omkring overskrifterne "Sundhed gennem samarbejde", "Sundhed og fakta", samt "Borgerdeltagelse og koordination med andre initiativer/projekter ol."

a. Sundhed gennem samarbejde: Temaudvalget har haft som mål at understøtte mere og bedre sundhed (bevægelse, kost og fællesskaber) gennem samarbejde i og med lokalsamfundene; med udvalget og administrationen i en mere faciliterende rolle. De foreløbige erfaringer bør indgå i afrapporteringen til Byrådet - både de positive ting, men også de ting der har været svære i processen, herunder også besværlighederne for udvalget selv, at finde en klar mission og rolle fordi udvalget jo netop hele vejen igennem har erkendt afhængigheden af, at nogen lokalt ville være "legekammerat". Det har så heller gjort det nemmere, at der har været sat gang i så mange sideløbende initiativer flere steder i kommunen.

I udvalgets møder med repræsentanter for lokalsamfund er der udviklet en række ideer, hvoraf nogle har formet sig til konkrete initiativer i de tre spor og/eller givet inspiration til fremadrettede, nye måder at organisere arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på. F.eks. blev der i Ideudviklingsseminaret den 25.2.13, fremført et forslag om lokale sundhedsambassadører, som mere systematisk kan spille sammen med den professionelle administrative organisation. Man kan se det, som en slags udvidet "sundhedsorganisation" som evt. kan indgå i en større programsatsning på borgerrettet sundhed og forebyggelse i 2014 og frem.

Hvilke andre nye måder at organisere arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse har forløbet givet inspiration til?

b. Sundhed og fakta: Temaudvalget har fået kortlagt hvad der allerede er i gang og blev overrasket over omfanget. Kortlægningen kan med fordel formidles aktivt på kommunens hjemmeside og anvendes i det videre arbejde. Det har ikke ligget i Temaudvalgets målsætning for alvor, at se på, om der er sammenhæng mellem udviklingsfelterne i Sundhedsprofilen (altså de steder hvor GKs befolkning er relativt mere usunde end i andre kommuner) og indsatserne.
Udvalget har i sine drøftelser peget på, at der er behov for mere fælles viden om, hvilke indsatsområder der er og behov for politisk prioritering af fokusområder. Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme risikerer at blive lidt diffust med mindre det kobles op på tydelige målsætninger, som bygger på konkret viden om borgernes sundhedstilstand. En mulighed, som Temaudvalget kan fremhæve i sin afrapportering til Byrådet er, at anbefale et samlet program for sundhed på tværs af sektorerne på baggrund af den kommende sundhedsprofil og forebyggelsespakkerne, og at involvere lokalsamfundene (evt. sundhedsambassadørerne, jf. ovenfor) i dette.

Hvilke rammer vil være vigtige at sætte for et sådan eventuelt program? (f. eks. tidsramme, politisk organisering (f. eks. gennem et nyt temaudvalg), økonomi og ressourcer, samarbejdspartenere m.v.)

c. Borgerdeltagelse og koordination med andre initiativer/projekter ol.: Det er lykkedes udvalget at komme i god og konstruktiv dialog med borgere, der har haft lyst til det. Både dette og kortlægningen af sundhedsindsatser vidner om et kæmpe engagement blandt borgere og foreninger. Det har imidlertid været en udfordring for udvalget at navigere i forhold til alle de andre tiltag og processer, som har været og er i gang i Gribskov Kommune og som også handler om borgerdeltagelse og hvor der i nogen grad trækkes på de samme borgere. F. eks." Hellere Helsinge" som også har født en række gode ideer til lokale tiltag der handler om fællesskaber og sundhed.

Hvordan kan det forebygges at kommunen (politiske udvalg og administration) i sin iver efter at invitere til borgerdeltagelse kommer til at fremstå ukoordineret og usammenhængende?Udvalget indledte drøftelserne om de tre punkter på sidste møde. De foreløbige ideer fra udvalget og administrationen, fremgår af vedlagte bilag. Målet med drøftelsen på dette møde er at supplere dette.


Dialog/brainstorm om pkt. 5 ((sam)arbejdsformer)
Udvalgets har høstet en del erfaringer med afprøvning af nye (sam)arbejdsformer, hvor løsninger omkring forebyggelse og sundhed skabes i samspil med andre.

Tidligt i forløbet besluttede udvalget ikke, at ville indtage en moraliserende tilgang. Derimod skulle tilgangen være at inspirere/give et blidt puf mod det sunde valg.

Udvalget har i arbejdet oplevet, at der blandt en række borgere er interesse, vilje og ideer til at skabe løsninger og styrke lokale indsatser alene og i samspil med kommunen i denne faciliterende rolle. Ligeledes har udvalgets arbejde synliggjort at der kræves en tværsektoriel og tværfaglig indsats internt i organisationen. Og at der i samspillet med borgerne er et behov for flydende beslutningsgange, som det til tider kan være svært at imødekomme med den nuværende kommunale organisering.
Hvad skal til for at kommunen kan agere bedre og mere fleksibelt i den faciliterende rolle?

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Råudkast til udvalgets afrapportering [Temaudvalget 26.09.2013] - blev eftersendt inden mødet

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

  1. at godkende den foreslåede tidsplan for afrapportering af udvalgets arbejde.
  2. at drøfte det forelagte råudkast til afrapporteringen til Byrådets temamøde den 04-11-2013.Beslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

Fraværende var Morten Jørgensen, Peter Jarl Sahlberg og Susan Kjeldgaard.Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
05:00 PM