Temaudvalg 2012-2013

Publiceret 27-08-2013

Tirsdag den 27-08-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
19 Temaudvalg 2012-13: Afrapportering af Temaudvalgets arbejde - Indledende di
alog om perspektivering for udvalgets arbejde


Efterretningssager
15 "Natur der bevæger" partnerskabsaftale. Status på arbejdet
16 "Gribskov Leger" - status på arbejdet
17 "Gribskov Ruller - fra event til gode vaner" - status på arbejdet
18 "Gribskov Fortæller- Hvad sker der i Gribskov?" - status på arbejdet

Medlemmer:

Janne Danielsen Morten Jørgensen
Birgit Roswall Poul-Erik Engel Høyer
Peter Jarl Sahlberg Pia Foght
Susan Kjeldgaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
Morten Jørgensen var fraværende på en del af mødet.


Fraværende:

Meddelelser:
Åbne

19. Temaudvalg 2012-13: Afrapportering af Temaudvalgets arbejde - Indledende dialog om perspektivering for udvalgets arbejde
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
På Temaudvalgets seneste møde den 4.06.13 blev det besluttet at strukturere udvalgets afrapportering til Byrådet omkring følgende emner:

 1. De tre spor; "Gribskov leger", "Gribskov ruller og "Gribskov fortæller" (baggrund og status samt det eventuelt foreløbigt planlagte forløb)
 2. "Natur der bevæger" - partnerskab med Naturstyrelsen (baggrund og status samt det foreløbigt planlagte forløb)
 3. Kortlægning af de aktuelle borgerrettede og forebyggende indsatser i kommunen (baggrund og overblik)
 4. Perspektivering/forslag til videre forebyggelses- og sundhedsstrategiske indsatser omkring overskrifterne "Sundhed gennem samarbejde", "Sundhed og fakta", samt "Borgerdeltagelse og koordination med andre initiativer/projekter ol.
 5. Udvalgets erfaringer med afprøvning af nye (sam)arbejdsformer i forbindelse med pkt. 1 og 2, hvor løsninger omkring forebyggelse og sundhed skabes i samspil med andre.


Administrationen anbefaler, at et foreløbigt oplæg til afrapportering forelægges til dialog i Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013, hvor der også planlægges afholdt et byrådstemamøde med udvalgets afrapportering som det ene af to temaer (se mere om det andet tema sidst i denne sagsfremstilling).

En endelig opsamling og oplæg af Temaudvalgets arbejde fremsendes til endelig godkendelse i Økonomiudvalget den 02.11.2013 og Byrådet den 16.12.2013.

Sagen forelægges udvalget på mødet den 27.08.2013 med henblik på, at udvalget indleder dialog/brainstorm om ovennævnte pkt. 4: Perspektivering/forslag til videre forebyggelses- og sundhedsstrategiske indsatser. Sagen genoptages på udvalgets næste (og sidste planlagte) møde den 26.09.2013, hvor administrationen vil forelægge et samlet oplæg til afrapportering ift. alle 5 punkter til videre drøftelse i udvalget og forberedelse af byrådstemamødet den 4. november 2013.

Indledning af dialog/brainstorm om pkt. 5 (perspektivering)
Perspektivering/forslag til videre forebyggelses- og sundhedsstrategiske indsatser har udvalget valgt at fokusere omkring overskrifterne "Sundhed gennem samarbejde", "Sundhed og fakta", samt "Borgerdeltagelse og koordination med andre initiativer/projekter ol."

a. Sundhed gennem samarbejde: Temaudvalget har haft som mål at understøtte mere og bedre sundhed (bevægelse, kost og fællesskaber) gennem samarbejde i og med lokalsamfundene; med udvalget og administrationens i en mere faciliterende rolle. De foreløbige erfaringer bør indgå i afrapporteringen til Byrådet - både de positive ting men også de ting der har været svære i processen, herunder også besværlighederne for udvalget selv med at finde en klar mission og rolle fordi udvalget jo netop hele vejen igennem har erkendt afhængigheden af, at nogen lokalt ville være "legekammerat".

I udvalgets møder med repræsentanter for lokalsamfund er der udviklet en række ideer, hvoraf nogle har formet sig til konkrete initiativer i de tre spor og/eller givet inspiration til fremadrettede, nye måder at organisere arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på. F.eks. blev der i Ideudviklingsseminaret den 25.2.13, fremført et forslag om lokale sundhedsambassadører, som mere systematisk kan spille sammen med den professionelle administrative organisation. Man kan se det, som en slags udvidet "sundhedsorganisation" som evt. kan indgå i en større programsatsning på borgerrettet sundhed og forebyggelse i 2014 og frem.

Hvilke andre nye måder at organisere arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse har forløbet givet inspiration til?
b. Sundhed og fakta: Temaudvalget har fået kortlagt hvad der allerede er i gang og blev overrasket over omfanget. Kortlægningen kan med fordel formidles aktivt på kommunens hjemmeside og anvendes i det videre arbejde. Det har ikke ligget i Temaudvalgets målsætning for alvor, at se på, om der er sammenhæng mellem udviklingsfelterne i Sundhedsprofilen (altså de steder hvor GKs befolkning er relativt mere usunde end i andre kommuner) og indsatserne.
Udvalget har i sine drøftelser peget på, at der er behov for mere fælles viden om, hvilke indsatsområder der er og behov for politisk prioritering af fokusområder. Arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme risikerer at blive lidt diffust med mindre det kobles op på tydelige målsætninger, som bygger på konkret viden om borgernes sundhedstilstand. En mulighed, som Temaudvalget kan fremhæve i sin afrapportering til Byrådet er, at anbefale et samlet program for sundhed på tværs af sektorerne på baggrund af den kommende sundhedsprofil og forebyggelsespakkerne, og at involvere lokalsamfundene (evt. sundhedsambassadørerne, jf. ovenfor) i dette.

Hvilke rammer vil være vigtige at sætte for et sådan eventuelt program? (f. eks. tidsramme, politisk organisering (f.eks. gennem et nyt temaudvalg), økonomi og ressourcer, samarbejdspartenere m.v.)

c. Borgerdeltagelse og koordination med andre initiativer/projekter ol.: Det er lykkedes udvalget at komme i god og konstruktiv dialog med borgere, der har haft lyst til det. Både dette og kortlægningen af sundhedsindsatser vidner om et kæmpe engagement blandt borgere og foreninger. Det har imidlertid været en udfordring for udvalget at navigere i forhold til alle de andre tiltag og processer, som har været og er i gang i Gribskov Kommune og som også handler om borgerdeltagelse og hvor der i nogen grad trækkes på de samme borgere. F.eks." Hellere Helsinge" som også har født en række gode ideer til lokale tiltag der handler om fællesskaber og sundhed.

Hvordan kan det forebygges at kommunen (politiske udvalg og administration) i sin iver efter at invitere til borgerdeltagelse kommer til at fremstå ukoordineret og usammenhængende?

Målet med denne indledende drøftelse/brainstorm i udvalget omkring de tre punkter, er at udvalget brainstormer og drøfter sine umiddelbare og foreløbige ideer. Idéerne vil så efterfølgende indgå som input til det samlede oplæg der udarbejdes af administrationen frem mod udvalgets næste møde den 26.09.2013. Udvalgets formand vil på mødet indlede med en kort præsentation som optakt til drøftelsen.

Orientering om evaluering af det at anvende temaudvalg/§17, stk. 4-udvalg
Til orientering planlægges der sideløbende, og på Temaudvalgets opfordring, at der bliver gennemført en samlet evaluering af det, at anvende temaudvalg i det kommunalpolitiske arbejde på baggrund af erfaringerne i de fire § 17, stk. 4 - udvalg, som har været nedsat i byrådsperioden 2010-2013. De 4 udvalg er Erhvervs- og Turismeudvalget, Ny skoleudvalg, Attraktive kommuneudvalg og Temaudvalg om sundhed og forebyggelse.

Evalueringen skal danne grundlag for anbefalinger til det kommende byråd.
Sigtet er at belyse erfaringerne ud fra et generelt og fremadrettet fokus på, at anvende § 17, stk. 4 - udvalg i byrådsarbejdet. Omvendt vil det derfor ikke være en evaluering af de enkelte udvalgs processer og resultater. Således er formålet med evalueringen fremskuende og generaliserende, hvorfor konkrete enkeltstående problemstillinger eller anbefalinger fra de enkelte udvalg ikke bliver fremstillet i evalueringsrapporten.
Den samlede evaluering af de fire udvalg, vil blive drøftet som det andet tema på byrådstemamødet den 4. november 2013, efter drøftelsen af Temaudvalgets afrapportering.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.


Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at godkende den foreslåede tidsplan for afrapportering af udvalgets arbejde.
 2. at indlede drøftelserne om udvalgets foreløbige ønsker til indholdet i den videre perspektivering af udvalgets arbejde.Beslutning
1. Tiltrådt
2. Tiltrådt

Morten Jørgensen fraværende under en del af punktet.


Efterretningssager

15. "Natur der bevæger" partnerskabsaftale. Status på arbejdet
20.00G00 - 2013/17841

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på at give en status for arbejdet.

Baggrund
Baggrunden for etableringen af en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er, at det vil kunne bidrage til at skabe flere og bedre udendørsaktiviteter og oplevelser for alle borgere og turister i Gribskov Kommune end det er tilfældet i dag. Herunder et ønske om, at udnytte og videreudvikle de allerede eksisterende faciliteter. Indsatser der alle ligger i fin tråd med Temaudvalgets arbejde.

Gribskov Kommune har fantastiske naturområder med skove, søer, strande og hav. Det er oplagt at bruge, udvikle og integrere alt dette meget mere bevidst i undervisnings- og fritids-øjemed end hidtil.

Gribskov Kommune har på mange områder allerede et godt samarbejde med Naturstyrelsen, der vil blive styrket ved en partnerskabsaftale. Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland er allerede involveret i flere fælles engagementer.

Som en del af dette har Gribskov Kommune fået en invitation fra DGI Nordsjælland om, at være part i projekt Natur der bevæger.

Natur der bevæger er et netværkssamarbejde mellem 6 kommuner i Hovedstadsområdet, med det mål at motivere skoler, institutioner, borgere og turister til at bruge de mange attraktive naturområder i Gribskov Kommune og samtidig inddrage lokale foreninger og frivillige i projektet.

Status
Natur der Bevæger har fuldtidsansat konsulent Caroline Andersen som tovholder på projektet i de 3 nordsjællandske kommuner; Hørsholm, Rudersdal og Gribskov. I Gribskov Kommune indtænkes kommunens Grejbank, som en del af projektet. Grejbanken er hjemmehørende under Gribskov Ungdomsskole .
Der har været afholdt det første Kick Off møde i Gilleleje den 25. juni 2013 for interessenter, hvor flere lærere, frivillige og medlemmer fra Temaudvalget deltog.

Handleplan for Natur der bevæger 2013 og 2014

 • Natur der bevæger deltager i efteråret 2013 i informationsmøder på samtlige skoler. Pædagogisk rådsmøder eller møder for nøglepersoner på skolerne.
 • Målgruppen på skolerne vil i 2013/2014 primært være mellemtrinnet, men de steder det passer ind i projekter og liniefag på skolerne, vil Natur der bevæg indgå i disse.
 • Konkrete undervisningsforløb på skift mellem skoler for mellemtrinnet. Alle skoler, også privatskolerne tænkes ind i forløbet i den treårige projektperiode.
 • Der tages kontakt til foreninger med interesse for friluftaktiviteter. Aktiviteter planlægges og afvikles i foreningerne og i samarbejde med den lokale skole.
 • Netværk mellem deltagere i Natur der bevæger oprettes.
 • Netværk mellem kommuner, der deltager i Natur der bevæger oprettes.


Konkret handling her og nu

 • Natur der bevæger deltager i Naturens Dag den 8. september 2013
 • Natur der bevæger deltager i Gang i Gribskov den 11. og 12. september 2013
 • Natur der bevæger deltager i Børnefestivalen i forbindelse med Helsinge den gode Børneby den 13. og 14. september 2013.
 • Natur der bevæger deltager i efteråret med et forløb for MTB - cykling på mountainbikes for liniefagsholdet, Krop og Sundhed, på Gilbjergskolen.

Der vil ske en løbende orientering til Kultur- og Idrætsudvalget,Planudvalget, Børneudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget.

Erfaringerne med Natur der bevæger vil indgå det generelle arbejde med forebyggelse og sundhed.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.


Økonomi
Finansieringen fordeles mellem 4 udvalg og indgår i RS3, hvor hvert udvalg skal
tage nedenstående reduktion med i projektperiodens år 2013, 2014 og 2015.
Projektet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget efter Temaudvalgets ophør, at
Kultur- og Idrætsudvalget også afholder udgifterne i 2013 og bevillingen tilgår Kultur-
og Idrætsudvalget.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
1. Tiltrådt, med bemærkning om at projektet kobles på "Gribskov Leger".

Morten Jørgensen var fraværende.

16. "Gribskov Leger" - status på arbejdet
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på at give en status for arbejdet med "Gribskov Leger".

"Gribskov Leger", danner rammen for fællesskaber og samarbejde om sundhed - og gerne lidt konkurrence - mellem mindre lokalsamfund.

I "Gribskov Leger" har udvalget fokus på at styrke og udvikle lokale fællesskaber på tværs af aldersgrupper omkring bevægelse og/eller sund kost - og gerne i en ramme så kommunens skønne natur kommer i spil. Som et eksempel på en sådan leg, inviterer udvalget alle med til at lægge skatteposter ud rundt om i kommunen, så man efterfølgende kan gå på jagt efter dem med sin GPS. Målet er at øge antallet af poster, så vi får skabt kreative ruter af forskellige sværhedsgrader, i hele kommunen. Udvalget står for kommunikation om konceptet og projektet og financierer et antal poster der lægges ud af frivillige.

Kort status
Der er ikke iværksat nogle aktiviteter endnu.

Det videre forløb
Idé.
Der planlægges sammen med motoriktovholderene fra Børnehaverne Geocaching event i Valby Hegn, Græsted Folkepark og Gilleleje Strandbakker. Der findes skatte og hver børnehave lægger en ny skat ud. Tovholder Flemming Carlslund Larsen.

I forbindelse med Natur der Bevæger (NDB) , introduceres Geocaching på skolerne. Klasser på udvalgte skoler udlægger skatte på skolens område, til brug for de andre klasser. Tovholder på " Natur der bevæger" er Caroline Andersen.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.


Økonomi
Temaudvalget har afsat 15.000 kr, her af 7.000 kr til præmier af det samlede budget på 200.000 kr (tiltrådt af ØU 27.6.2013 og godkendes endeligt af Byrådet 2.9.2013)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
1. Tiltrådt.

Morten Jørgensen var fraværende.

17. "Gribskov Ruller - fra event til gode vaner" - status på arbejdet
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på at give en status for arbejdet med "Gribskov Ruller - fra event til gode vaner".

"Gribskov ruller" - fra event til gode vaner, handler om at arrangere en konkurrence blandt skoleklasser om at cykle længst henover nogle uger i eftersommeren. Målet er at få en masse børn og unge (og måske også deres forældre og venner?) til at cykle mere i hverdagen - også efter konkurrencen er ovre. Initiativer kobler sig fint til en række andre igangværende eller planlagte initiativer. Projektet ledes af den lokale idemand Torben Møller Hansen fra Vejby i samarbejde med administrationen. Administrationen hjælper til med kontakten til skolerne og kommunikation omkring projektet. Udvalget financierer med præmier og kampagnemateriale.

Kort status på aktiviteter under Gribskov Ruller og om det videre forløb
Fra event til gode vaner - er ikke igangsat endnu.
Torben Møller kontaktes om det videre forløb. Vi kan ikke nå at sætte det i gang her i efteråret, men kan starte op i foråret 2014, hvis der kommer tovholdere på skolen og der kan afsættes ressourcer til planlægning og kommunikation.

Kampagnen "Alle børn cykler"som det ville være naturligt at lægge sig op ad, afvikles allerede nu fra den 2. til 13. september.

Sæbekassebilløb - Kulturnatten Gilleleje.Ole Thomsen, ADHD foreningen, har taget initiativ til et sæbekasseløb til kulturnatten i Gilleleje, lørdag den 24. august 2013. Der udloves en vandrepokal til det sjoveste køretøj. Der er udarbejdet et koncept for "Sæbekasseløb i Gribskov" : Alle kan være med i "sæbekasseløb stafetten" dvs. holdes der en byfest, gadekærsfest, beboerfest, kulturnat eller lignende og der arrangeres et sæbekasse løb, gå vandrepokalen videre til dette arrangement. Det er altid det sjoveste køretøj vandrepokalen går videre til. Øvrige præmier står arrangører selv for.

Cykelbusser - Start den 27. august for elever på Nordstjerneskolen. Der er oprettet to ruter. Rute 1. Fra Ramløse over Skærød til Nordstjerneskolen
Rute 2. Fra Nejlinge via Kongensgave, Birkevange til Nordstjerneskolen.
Busserne kører selvfølgelig retur om eftermiddagen. Hver bus har en voksen "buschauffør".

Cykellegepatruljer - Der har været afholdt et kursus den 24. maj, med deltagelse af elever fra Nordstjerneskolen og Gribskolen. Cykellegepatruljerne har været i gang før sommerferien på begge skoler.
Mål med cykellegepatruljerne er at give eleverne bedre forudsætninger for at færdes i trafikken. Gennem leg og øvelser, trænes motorik og cykelfærdigheder. Der opbygges baner der træner svære manøvre, og derigennem modvirker usikkerhed og styrt.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.


Økonomi
Temaudvalget har afsat 15.000 kr af det samlede budget på 200.000 kr (tiltrådt af ØU 27.6,2013 og godkendes endeligt af Byrådet 2.9.2013). Af de 15.000 kr er ADHD-foreningen tildelt 2.000 kr til sæbekasseløb.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
1. Tiltrådt.

Morten Jørgensen var fraværende.

18. "Gribskov Fortæller- Hvad sker der i Gribskov?" - status på arbejdet
85.00G00 - 2013/16086

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på at give en status for arbejdet med "Gribskov Fortæller".

Temaudvalget har under "Gribskov Fortæller", arbejdet med nye veje i markedsføring af- og kommunikation om - sunde aktiviteter man som borger og turist kan deltage i. Temaudvalget ønsker der kan kommunikeres bedre og mere offensivt om kommunens arrangementer/ events/tilbud, for at få flere til at deltage i sunde fællesskaber, at synliggøre mulighederne i kommunen - naturen, cyklestier m.v. og at få sundhed og forebyggelse mere " frem på lystavlen".

Kommunen har allerede en version 1 af " Det sker i Gribskov", som kan ses på kommunens hjemmeside.

Under udarbejdelse af version 2, vil brugergrupper blive inddraget omkring kategorier, layout m.v. Plan for dette er under udarbejdelse. Fra Temaudvalget inddrages Morten Jørgensen, Birgit Roswall og Pia Foght.

Kultunaut er i fuld gang med at udvikle portalen. Den vil i første omgang være som en hjemmeside som både fungerer til mobil-telefoner og computere.
Kultunaut regner med at have en fungerende prototype klar inden udgangen af august 2013.

Herefter er det planen af teste portalen på udvalgte brugere, for at vurdere hvilke tilretninger der skal laves før den kan lanceres.

Portalen skal derudover implementeres og markedsføres. Dette vil ske i samarbejde med Center for Kultur, Fritid og Turisme.

Peter Frøge og Torben Møller Hansen har derudover tilbudt at give sparring i forbindelse med implementering og markedsføring af de uorganiserede brugergrupper.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, § 17, stk. 4, LBK nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.


Økonomi
Temaudvalget har afsat 55.000 kr, af det samlede budget på 200.000 kr (tiltrådt af ØU 27.6.2013 og godkendes endeligt af Byrådet 2.9.2013).


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
1. Tiltrådt.

Morten Jørgensen var fraværende.Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM