Temaudvalg 2012-2013

Publiceret 04-06-2013

Tirsdag den 04-06-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
10 Temaudvalg 2012-13: Status for udvalgets foreløbige arbejde
12 Natur der bevæger - en partnerskabsaftale
13 Temaudvalg 2012-13: Budget
14 Temaudvalg 2012-13: Erfaringer og perspektivering

Medlemmer:

Janne Danielsen Morten Jørgensen
Birgit Roswall Poul-Erik Engel Høyer
Peter Jarl Sahlberg Pia Foght
Susan Kjeldgaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.

Fraværende:
Peter Jarl Sahlberg
Pia Foght


Meddelelser:Åbne

10. Temaudvalg 2012-13: Status for udvalgets foreløbige arbejde
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
På Temaudvalgets møde den 29.01.2013, fastlagde udvalget et nærmere kommissorium for udvalgets arbejde. Kommissoriet blev fastlagt på baggrund af drøftelse på udvalgets møder den 23.10.2012 og den 29.11.2012, Byrådets overordende kommissorium, samt mellemliggende drøftelser i udvalget.

Efterfølgende har udvalget afholdt et Idéudviklingsseminar den 25. februar 2013, hvor en række borgere fra kommunens mindre lokalområder og foreninger blev inviteret til at videreudvikle de idéer til konkrete aktiviteter, som udvalget på forhånd havde drøftet - og nok så meget, at udvikle nye ideer sammen med udvalget og hinanden.

På udvalgets møde den 13.04.2013 viderebearbejdede Temaudvalget rammerne for de tre spor Gribskov Leger, Gribskov Ruller og Gribskov Fortæller på baggrund af Ideerne fra Ideudviklingsseminariet. Projekterne blev præsenteret på et åbent borgermøde den 13.05.2013, hvor også adfærdsforsker og en af landets førende "nudging"-eksperter Pelle Guldborg Hansen fortalte om hvordan man kan give et blidt puf mod det sunde valg.

I det følgende gives en status for det foreløbige arbejde. Ligesom der forelægges et oplæg til stillingtagen af Temaudvalget i forhold til tidligere ønske fra udvalget om afprøvning af borgerbudgettering som metode.

Det nærmere kommissorium fastlagt på udvalgets møde den 29.01.2013
Udvalgets primære mål er at inspirere borgere i alle aldre til at bevæge sig mere og spise sundere for her igennem at fremme en sundere livsstil.

Det skal ske ved at udvikle fællesskaber, der motiverer til at deltage i nye og kendte typer af aktiviteter i og på tværs af byer/lokalsamfund i kommunen, og som samtidig er attraktive for turister og besøgende i kommunen.

Herigennem ønsker udvalget at bidrage til sætte Gribskov Kommune synligt på landkortet som en kommune, der går nye veje for at fremme sundhed bl.a. ved at anvende kommunens attraktive natur og bygge på kommunens meget aktive foreningsliv og lokalråd, frivillighedscentre m.v.

De konkrete indsatser skal udvikles og gennemføres sammen med borgere i byer, råd, foreninger, institutioner og virksomheder, der har lyst til at deltage i og bidrage til arbejdet.

Det er endvidere et mål at afprøve og evaluere nye (sam)arbejdsformer, hvor løsninger skabes i samspil med andre og hvor samarbejdspartnere i og uden for kommunen inviteres til et forpligtende samarbejde; både i og mellem udvalgets møder.
Læring fra afvikling af seminaret den 25. februar og borgermødet den 13. maj var begge led i dette arbejde. Opsamling på deltagernes evaluering af borgermødet den 13.05.013 vil blive præsenteret på mødet.

3 "spor"
Temaudvalget fastlagde på sit møde den 29.01.2013 - 3 "spor" for arbejdet som blev finjusteret på mødet den 12.03.2013 på baggrund af inputs fra Ideudviklingsseminariet, som efterfølgende er blevet videre bearbejdet af administrationen og udvalgsformanden:

 1. "Gribskov Leger", danner rammen for fællesskaber og samarbejde om sundhed - og gerne lidt konkurrence - mellem mindre lokalsamfund. I "Gribskov Leger" har udvalget fokus på at styrke og udvikle lokale fællesskaber på tværs af aldersgrupper omkring bevægelse og/eller sund kost - og gerne i en ramme så kommunens skønne natur kommer i spil. Som et eksempel på en sådan leg, inviterer udvalget alle med til at lægge skatteposter ud rundt om i kommunen, så man efterfølgende kan gå på jagt efter dem med sin GPS. Målet er at øge antallet af poster, så vi får skabt kreative ruter af forskellige sværhedsgrader, i hele kommunen. Udvalget står for kommunikation om konceptet og projektet og financierer et antal poster der lægges ud af frivillige.
 2. "Gribskov ruller" - fra event til gode vaner, handler om at arrangere en konkurrence blandt skoleklasser om at cykle længst henover nogle uger i eftersommeren. Målet er at få en masse børn og unge (og måske også deres forældre og venner?) til at cykle mere i hverdagen - også efter konkurrencen er ovre. Initiativer kobler sig fint til en række andre igangværende eller planlagte initiativer. Projektet ledes af den lokale idemand Torben Møller Hansen fra Vejby i samarbejde med administrationen. Administrationen hjælper til med kontakten til skolerne og kommunikation omkring projektet. Udvalget financierer præmier og kampagnemateriale.
 3. "Gribskov Fortæller", om nye veje i markedsføring af - og kommunikation om - sunde aktiviteter man som borger og turist kan deltage i. Her vil udvalget stå for at der etableres en elektronisk kommunkationsplantform hvor alle kan se hvilke sundheds- og forebyggende aktiviteter, der er i de enkelte lokalområder. Platformen udformes i tæt dialog med en gruppe borgere. Udvalget forestår desuden markedsføring af platformen.

Sideløbende har udvalget fået gennemført en kortlægning af de aktuelle borgerrettede, forebyggende indsatser i kommunen. Kortlægningen er overleveret til Social- og Sundhedsudvalget som vil anvende kortlægningen i de videre strategier for forebyggelse i Gribskov Kommune. Kortlægningen viser, at der er virkelig mange indsatser i gang - både i kommunalt regi, i frivilligt regi og samarbejdet mellem sektorerne. Med "Gribskov fortæller" vil udvalget styrke formidlingen af, hvad der er i gang og inspirere endnu flere til at deltage.

Udover at søsætte og markedsføre de konkrete initiativer de kommende måneder, vil udvalgets arbejde lægge grundlag for et styrket samarbejde i de lokale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og forhåbentlig vil aktiviteterne og samarbejderne have potentialer til at være levedygtige i mange år frem over.

Borgerbudgettering
Udvalget har tidligere drøftet muligheden for at afprøve borgerbudgettering som metode. På grund af begrænsede midler der vil kunne afsættes til dette i forhold til de øvrige igangsatte aktiviteter, anbefaler administrationen at udvalget ikke afprøver denne metode i fuld skala. Det anbefales i stedet at det sker i 'miniformat' i forbindelse med Gribskov ruller, hvor de deltagende skoler og Torben Møller Hansen selv fordeler et af udvalget fastsat beløb på hhv præmier, kampagnemateriale mv. der er behov for i forbindelse med projektet.
Der henvises i øvrigt til separat punkt på dagsordenen angående budget.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Jf Budgetaftalte 2013 er der afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at godkende ovenstående status.
 2. at tage deltagernes evaluering af mødet den 13.5.213 til efterretning og indtænke input fra evaluering i udvalgets videre arbejde.
 3. at godkende at udvalget afprøver borgerbudgettering som metode i lille skala i forbindelse med Gribskov Ruller.Beslutning
1. Tiltrådt, med bemærkning om at udvalgets medlemmer fordeler sig på de tre spor i det videre arbejde.
2. Tiltrådt.
3. Tiltrådt.

Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.

12. Natur der bevæger - en partnerskabsaftale
20.00G00 - 2013/17841

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Temaudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Sagen forelægges med henblik på udvalgets stillingtagen til om kommunen skal indgå i projektet, Natur der bevæger som en del af et partnerskab mellem Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og DGI Nordsjælland med et tværfagligt sundhedsfremmende formål for børn og unge.

Baggrunden for etableringen af en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er at det vil kunne bidrage til at skabe udendørs aktiviteter og oplevelser for alle borgere og turister i Gribskov Kommune. Herunder et ønske om, at udnytte og videreudvikle de allerede eksisterende faciliteter. Indsatser der alle ligger i fin tråd med Temaudvalgets arbejde.

Gribskov Kommune har fantastiske naturområder med skove, søer, strande og hav og det er oplagt at bruge, udvikle og integrere alt dette meget mere bevidst i undervisnings- og fritids-øjemed end hidtil.

Gribskov Kommune har på mange områder allerede et godt samarbejde med Naturstyrelsen, der vil blive styrket ved en partnerskabsaftale. Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland er desuden allerede involveret i flere fælles engagementer.

Som en del af dette har Gribskov Kommune fået en invitation fra DGI Nordsjælland om at være part i projekt Natur der bevæger.

Natur der bevæger er et netværkssamarbejde mellem 6 kommuner i Hovedstadsområdet, med det mål, at motivere skole, institutioner, borger og turister til at bruge de mange attraktive naturområder kommune har, til bevægelse i naturen og at inddrage foreninger og frivillige i projektet.

Derudover har Gribskov Ungdomsskole allerede etableret en Mobil Grejbank til brug for friluftsaktiviteter for skoler og institutioner. Den Mobile Grejbank kan blive en aktiv part i dette partnerskab. Det vil betyder større og hurtigere spillerum vedrørende tiltag og projekter og flere muskler i et fundraising mæssigt perspektiv.

Formålet med at lave en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er:

 • At styrke den fælles indsats for udendørs sundhedsfremmende aktiviteter for kommunens borger og turister.
 • At styrke indsatser, der støtter op om de kommunale politiker på Sundheds-, Børne og unge -, Kultur og Idræts- og Planstyringsområdet.
 • At styrke det generelle motions- og sundhedsniveau
 • At gøre dette i naturen

 • Kort om Natur der Bevæger:
  Natur der bevæger startede op på Amager Strand i efteråret 2010. I dag, to år senere, kan det konstateres, at indsatsen har virket! De tidligere inaktive børn er blevet mere fysisk aktive, de ressourcesvage børn inkluderes i sunde fællesskaber, familierne udvikler en sundere livsstil og projektet har vist, at når det frivillige foreningsliv kan være en central spiller i bestræbelsen på at løse lokale velfærdsopgaver.

  Derfor ønsker DGI, at brede projektet ud til at omfatte 6 andre kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Dette vil også give nye muligheder tværkommunale samarbejder - flere niveauer.

  Projektets varighed
  1. januar 2013 – 31. december 2015

  Projektets geografi
  Natur der Bevæger kan implementeres i et eller flere grønne områder i Gribskov Kommune, hvor både urban geografi og store skov-, eng- og strandområder kan danne grundlag for at aktiviteterne.

  Projektets vision
  Natur der Bevæger har en vision om at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos børn og voksne gennem natur og friluftsliv og sunde fællesskaber.

  Projektets formål
  Formålet med Natur der Bevæger at gøre natur og friluftsliv til en integreret del af børns hverdag i tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv.

  Projektets målgruppe
  Primær: Børn og unge 6 – 16 år og deres familier, herunder ressourcesvage børn og unge.
  Sekundær: Frivillige ledere og instruktører i motions og friluftsforeninger.

  Herudover vil Natur der Bevæger involvere inaktive voksne, besøgende og brugere af naturområder og pædagogisk fagpersonale (lærere, pædagoger og medhjælpere), hvor det er muligt.

  Metoder
  • Aktivitetsudviklingmålrettet børn og unge, børnefamilier og inaktive brugere med særligt fokus på ressourcesvage og inaktive (børn og unge).
  • Foreningsudvikling og etablering af nye aktive fællesskaber indenfor friluftsliv.
  • Uddannelse af instruktører i natur- og friluftsaktiviteter.
  • Samarbejde mellem eksisterende og nye aktører med fokus på natur og friluftsliv.

  Lovgrundlag
  -

  Økonomi
  Administrationen foreslår, at Temaudvalget søger at dække udgifterne til Natur der Bevæger det første år. Hvorefter udgifterne deles mellen SUND, Børn og unge, Plan, Kultur, Fritid og Turisme.
  Årlige udgifter:
  Partnerskab Naturstyrelsen kr. 40.000
  Natur i Bevægelse projekt midler kr. 120.000 ( projektet løber over en 3 årig periode)


  Bilag
  1. Projektbeskrivelse Natur der bevæger

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget
  1. at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådets godkendelse at deltage i projekt Natur der bevæger
  2. at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådets godkendelse at bevillingen indgår i RS 3 Kultur- og Idrætsudvalget


  Beslutning
  1. Tiltrådt med bemærkning om at der afsættes midler til hele projektperioden, dvs. 3 gange 160.000 kr.
  2.
  a. Tiltrådt, projektet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget efter Temaudvalgets ophør.
  b. Sagen sendes til Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Evt. forslag og ønsker fra de 3 udvalg ift. aktiviteter og målgrupper videresendes til Temaudvalget.

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.


  13. Temaudvalg 2012-13: Budget
  29.30A00 - 2012/41266

  Sagsfremstilling
  I forbindelse med etablering af Temaudvalget om forebyggelse og sundhed, er der i budgettet afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.

  Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på stillingtagen til hvordan de tildelte midler skal fordeles for resten af Temaudvalgets virkeperiode. Administrationen fremstiller 2 alternative forslag til dette.

  Foreløbigt er følgende disponeret:
  Strategisk sparring fra SUS, samt afholdelse af Ideudviklingsseminar 25.2.2013 kr 35.260
  Forplejning i forbindelse med Ideudviklingsseminar 25.2.2013 kr 9.000
  Afvikling af borgermøde den 13.5 med oplæg af Pelle G. Hansen kr 15.000

  Samlet forbrug pr. 230513: kr 59.260


  Alternativ A
  Det resterende beløb på 140.740 kr foreslås anvendt til følgende:

  Aktivitet Beløb Bemærkning
  Etablering af kommunikationsplatform (Gribskov Fortæller)
  51.100 kr
  heraf drift i 6 md. for i alt 5.100 kr.
  Markedsføring af Gribskov Fortæller
  5.000 kr
  Skattejagt: skatte og markedsføring om projektet
  10.000 kr
  Heraf 5.000 kr til skatte.
  Præmie og informationsmateriale til Gribskov Ruller
  10.000 kr
  Projekt Natur der bevæger med DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen
  60.000 kr
  Dækker del af bidrag i projektets 1. år ud af 3 med årligt samlet bidrag på 120.000 kr. Dækker evt ikke partnerskab med Naturstyrelsen. Se separat dagsordenpunkt.
  Buffer til materialer, forplejning i forbindelse med møder m.v.
  4.640 kr
  i alt
  140.740 kr
  Ovennævnte betyder der vil mangle 60.000 kr (+40.000 kr) til finansiering af det første år til Natur der bevæger med DGI Nordsjælland (Se separat dagsordenpunkt). Der gøres desuden opmærksom på at der kun er begrænsede ressourcer til markedsføring af de igangsatte initiativer.


  Alternativ B
  Det resterende beløb på 140.740 kr foreslås anvendt til følgende:

  Aktivitet Beløb Bemærkning
  Etablering af kommunikationsplatform
  51.100 kr
  heraf drift i 6 md. for i alt 5.100 kr. Se separat dagsordenpunkt
  Markedsføring af Gribskov Fortæller
  55.000 kr
  Inkl de særlige tiltag der laves lokalt
  Skattejagt: skatte og markedsføring om projektet
  15.000 kr
  Heraf 7.000 kr til skatte.
  Præmie og informationsmateriale til Gribskov Ruller
  15.000 kr
  Buffer til materialer, forplejning i forbindelse med møder mv.
  4.640 kr
  i alt
  140.740 kr
  Ovennævnte betyder der vil mangle 120.000 kr (+40.000 kr) til finansiering af det første år til Natur der bevæger med DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen (Se separat dagsordenpunkt). Til gengæld rummer forslaget en mulighed for en ordenlig markedsføring af de igangsatte initiativer og et større beløb til præmier.


  Lovgrundlag
  -

  Økonomi
  I forbindelse med etablering af Temaudvalget om forebyggelse og sundhed, er der i budgettet afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.


  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget:
  1. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ A og
  2. at anmode Økonomiudvalget om at indstille til Byrådet at der bevilges ekstra 105.000 kr til Natur der bevæger
  3. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ B og
  4. at anmode Økonomiudvalget om at indstille til Byrådet at der bevilges ekstra 165.000 kr til Natur der bevæger


  Beslutning
  1. Ikke tiltrådt.
  2. Ikke tiltrådt.
  3. Tiltrådt.
  4. Tiltrådt, med bemærkning om at der bevilges til hele projektperioden på 3 år, dvs. 3 gange 160.000 kr.

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.

  14. Temaudvalg 2012-13: Erfaringer og perspektivering
  29.30A00 - 2012/41266

  Sagsfremstilling

  Resultater inden for borgerrettet forebyggelse og sundhed bør ses i et langsigtet perspektiv: resultaterne viser sig ofte først på langt sigt, men kræver investering i indsats nu.
  Temaudvalget har med sit arbejde ønsket at inspirere til varige indsatser og resultater, bl.a. gennem nye måder at samarbejde på.

  I sin afrapportering til Byrådet anbefaler administrationen, at Temaudvalget fokuserer på erfaringer og muligheder videre frem inden for tre felter:
  1. Sundhed gennem samarbejde
  2. Sundhed og fakta
  3. Borgerdeltagelse, koordination
  4. Politikerrollen og rammevilkår for § 17.4 udvalg

  Sundhed gennem samarbejde:

  Erfaringer: Temaudvalget har haft som mål at understøtte mere og bedre sundhed (bevægelse, kost og fællesskaber) gennem samarbejde i og med lokalsamfundene; med udvalget og administrationens i en mere faciliterende rolle. De foreløbige erfaringer bør indgå i afrapporteringen til Byrådet - både de positive ting men også de ting der har været svære i processen, herunder også besværlighederne for udvalget selv med at finde en klar mission og rolle fordi udvalget jo netop hele vejen igennem har erkendt afhængigheden af, at nogen lokalt ville være "legekammerat".

  Perspektivering - muligheder videre frem: I udvalgets møder med repræsentanter for lokalsamfund er der udviklet en række ideer. Dels til konkrete aktiviteter, jf. dagsordenspunktet om status på udvalgets arbejde. Dels til fremadrettede, nye måder at organisere arbejdet med sundhedsfremme og forebyggelse på. F.eks. blev der i Ideudviklingsseminaret den 25.2, fremført et forslag om lokale sundhedsambassadører som mere systematisk kan spille sammen med den professionelle administrative organisation. Man kan se det som en slags udvidet "sundhedsorganisation" som evt. kan indgå i en større programsatsning på borgerrettet sundhed og forebyggelse i 2014 og frem.

  Sundhed og fakta

  Erfaringer: Temaudvalget har kortlagt hvad der allerede er i gang og blev overrasket over omfanget. Kortlægningen er opstillet en alternativ måde af Center for Social og Sundhed , som har stået for arbejdet, og kan med fordel formidles aktivt på kommunens hjemmeside og anvendes i det videre arbejde. Det har ikke ligget i Temaudvalgets målsætning for alvor at se på, om der er sammenhæng mellem udviklingsfelterne i Sundhedsprofilen (altså de steder hvor GKs befolkning er relativt mere usunde end i andre kommuner) og indsatserne.

  Perspektivering - muligheder videre frem: Udvalget har i sine drøftelser peget på, at der er behov for mere fælles viden om, hvilke indsatsområder der er og behov for politisk prioritering af fokusområder. Arbejdet med sundhed og sundhedsfremme risikerer at blive lidt diffust med mindre det kobles op på tydelige målsætninger som bygger på konkret viden om borgernes sundhedstilstand. En mulighed, som Temaudvalget kan fremhæve i sin afrapportering til Byrådet er, at beslutte et samlet program for sundhed på tværs på baggrund af den kommende sundhedsprofil og forebyggelsespakkerne, og at involvere lokalsamfundene (evt. sundhedsambasssadørerne, jf. ovenfor) i dette.

  Borgerdeltagelse - koordination

  Erfaringer. Det er lykkedes udvalget at komme i god og konstruktiv dialog med borgere, der har haft lyst til det. Både dette og kortlægningen af sundhedsindsatser vidner om et kæmpe engagement blandt borgere og foreninger. Det har imidlertid været en udfordring for udvalget at navigere i forhold til alle de andre tiltag og processer, som har været og er i gang i Gribskov Kommune og som også handler om borgerdeltagelse og hvor der i nogen græd trækkes på de samme borgere. F.eks. Hellere Helsinge som også har født en række gode ideer til lokale tiltag der handler om fællesskaber og sundhed.

  Perspektiver - muligheder videre frem: Ovenstående bør indgå i afrapporteringen til Byrådet, evt. med nogle bud på, hvordan det forebygges at kommunen (politiske udvalg, administration) i sin iver efter at invitere til borgerdeltagelse kommer til at fremstå ukoordineret og usammenhængende.

  Politikerrollen og rammer for §17.4 udvalg

  Erfaringer: Temaudvalget fik en svær start. Tidsperspektivet for udvalgets arbejde var fra starten begrænset af, at udvalget blev sat i værk sent i byrådsperioden (godt et år til kommunalbestyrelsesvalget) og med godt et år til sit arbejde. Det er væsentligt kortere tid end de øvrige temaudvalg de facto har haft i Gribskov Kommune, samtidig med, at udvalget brugte en del tid på at afklare sit kommissorium. Een af de erfaringer, som Temaudvalget kan fremhæve i sin afrapportering til Byrådet er således tidsdimensionen (at der skal være tid og kræfter til opgaven fra alle - såvel politikere som administrationen) og at der skal være en klar mission når Byrådet nedsætter et temaudvalg. Andre erfaringer som kan indgå i afrapporteringen er, hvordan politikerne har oplevet deres rolle og administrationens rolle samt de evalueringer der er samlet ind fra borgernes deltagelse.

  Perspektivering - muligheder videre frem:Temaudvalgets afrapportering til Byrådet kan indgå i en mere reflekterende afrapportering om at arbejde i og med §17.4 udvalg. Det anbefales at der gennemføres et egentligt evaluerende møde i Temaudvalget som faciliteres professionelt (intern eller ekstern) og at dette samt ovenstående vinkler danner grundlag for temaudvalgets rapportering om politikerrollen og rammer for §17.4 udvalg.


  Lovgrundlag
  -

  Økonomi
  -

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget:
  1. at godkende ovenstående punkter 1-4 (erfaringer og perspektivering) som afsæt for afrapportering til Byrådet


  Beslutning
  1. Tiltrådt.

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.
  Sager behandlet på lukket møde:
  Punkt 11: Gribskov fortæller "Det sker der i Gribskov" og APP - version 2


  Mødet startet:
  03:00 PM

  Mødet hævet:
  04:25 PM