Temaudvalg 2012-2013

Publiceret 12-03-2013

Tirsdag den 12-03-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
9 Fokus i Temaudvalgets arbejde

Medlemmer:

Janne Danielsen Morten Jørgensen
Birgit Roswall Poul-Erik Engel Høyer
Peter Jarl Sahlberg Pia Foght
Susan Kjeldgaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Morten Jørgensen m/afbud
Pia Foght m/afbud


Meddelelser:Åbne

9. Fokus i Temaudvalgets arbejde
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
På Temaudvalgets møde den 29.01.2013, fastlagde udvalget et nærmere kommissorium for udvalgets arbejde. Kommissoriet blev fastlagt på baggrund af drøftelse på udvalgets møder den 23.10.2012 og den 29.11.2012, Byrådets overordende kommissorium, samt mellemliggende drøftelser i udvalget.

Efterfølgende har udvalget afholdt et Idéudviklingsseminar den 25. februar 2013, hvor en række borgere fra kommunens mindre lokalområder og foreninger blev inviteret til at videreudvikle de idéer til konkrete aktiviteter, som udvalget på forhånd havde drøftet og nok så meget sammen med udvalget og hinanden at udvikle nye ideer.

I det følgende lægger administrationen op til drøftelse af de næste skridt for udvalgets arbejde.

Det nærmere kommissorium fastlagt på udvalgets møde den 29.01.2013
Udvalgets primære mål er at inspirere borgere i alle aldre til at bevæge sig mere og spise sundere for her igennem at fremme en sundere livsstil.

Det skal ske ved at udvikle fællesskaber, der motiverer til at deltage i nye og kendte typer af aktiviteter i og på tværs af byer/lokalsamfund i kommunen, og som samtidig er attraktive for turister og besøgende i kommunen.

Herigennem ønsker udvalget at bidrage til sætte Gribskov Kommune synligt på landkortet som en kommune, der går nye veje for at fremme sundhed bl.a. ved at anvende kommunens attraktive natur og bygge på kommunens meget aktive foreningsliv og lokalråd, frivillighedscentre m.v.

De konkrete indsatser skal udvikles og gennemføres sammen med borgere i byer, råd, foreninger, institutioner og virksomheder, der har lyst til at deltage i og bidrage til arbejdet.

Det er endvidere et mål at afprøve og evaluere nye (sam)arbejdsformer, hvor løsninger skabes i samspil med andre og hvor samarbejdspartnere i og uden for kommunen inviteres til et forpligtende samarbejde; både i og mellem udvalgets møder.
Læring fra afvikling af seminaret den 25. februar var første led i dette arbejde.

Temaudvalget fastlagde på sit møde den 29.01.2013 - 3 "spor" for arbejdet:

 1. "Gribskov Leger", der skal være rammen for fællesskaber og samarbejde om sundhed - og lidt konkurrence - mellem mindre lokalsamfund. I "Gribskov Leger" har udvalget fokus på at styrke og udvikle lokale fællesskaber på tværs af aldersgrupper omkring bevægelse og/eller sund kost - og gerne i en ramme så kommunens skønne natur kommer i spil. For eksempel kan en positiv legende konkurrence mellem mindre lokalsamfund indgå.
 2. "Gribskov ruller" - events, der kobler sig til udvalgte eksisterende initiativer, der sætter sundhed og Gribskov Kommune synligt på dagsordenen. Hovedmålene her er: at motivere flere til at deltage i de udvalgte events, at vinkle de(n) udvalgte events så sundhed for alle og forebyggelse kommer endnu mere i fokus, og at skabe øget synlighed af kommunen ved aktivt at markedsføre/brande Gribskov gennem de(n) udvalgte events. Men også bruge det til at afdække hvordan kommunen bedre kan understøtte foreninger, interesseorganisationer og andre aktører omkring sundhedsfremmende lokale initiativer.
 3. "Gribskov Fortæller", om nye veje i markedsføring af - og kommunikation om - sunde aktiviteter man som borger og turist kan deltage i. Her vil udvalget arbejde med, hvordan der gennem partnerskaber med lokale butikker/virksomheder og andre f.eks. Visit Nordsjælland kan kommunikeres bedre og mere offensivt om kommunens arrangementer/events/tilbud mhp: at få flere til at deltage i sunde fællesskaber, at synliggøre mulighederne i kommunen - naturen, cykelstier m.v., og at få sundhed og forebyggelse mere "frem på lystavlen".


Sideløbende har udvalget fået gennemført en kortlægning af de aktuelle borgerrettede, forebyggende indsatser i kommunen. Kortlægningen er overleveret til Social- og Sundhedsudvalget som vil anvende kortlægningen i de videre strategier for forebyggelse i Gribskov Kommune. Kortlægningen viser, at der er virkelig mange indsatser i gang - både i kommunalt regi, i frivilligt regi og samarbejdet mellem sektorerne. Med "Gribskov fortæller" vil udvalget styrke formidlingen af, hvad der er i gang og inspirere endnu flere til at deltage.

Resultater af udvalgets Ideudviklingsseminar den 25. februar
På seminaret den 25. februar blev der arbejdet med udvikling af følgende projektidéer:

 1. Geocaching - find de skjulte skatte, hvor nye lokale ruter etableres.
 2. Kommunikation - App og opslagstavle, hvor målet er at synliggøre de mange eksisterende lokale tilbud. Både elektronisk via en app og med en "opslagstavle" i lokalområdet.
 3. "Byer i bevægelse", hvor der arrangeres en konkurrence mellem byer om, hvem/hvilken by der bevæger sig mest.
 4. "Fra event til gode vaner", hvor der etableres en fællesorienteret konkurrerende baseret på "vi cykler til arbejde" mellem skoler/skoleklasser.
 5. Kommunikation - Fælles platform, hvor der udvikles en fælles platform på nettet med information om sundhedsfremmende aktiviteter i kommunen.
 6. Aktiviteter - for flere generationer, hvor der udvikles aktiviteter der kan rumme flere generationer.
 7. Kommunikation - "Vi mødes ved gadekæret", for alle som ønsker "det uforpligtende møde" om en aktivitet.


Rapport fra seminaret er vedlagt som bilag sammen med en evaluering af seminaret.

Administrationens anbefalinger til udvalgets videre arbejde på baggrund af seminaret
På baggrund af inputs fra seminaret den 25. februar, med efterfølgende evaluering, anbefaler administrationen følgende for udvalgets videre arbejde:

1: at "Gribskov Leger" og "Gribskov Ruller" kombineres til ét spor: "Gribskov Leger og Ruller" med konkurrence som det samlende element. Her foreslås at invitere interesserede lokalsamfund til videreudvikling og planlægning af lokale aktiviteter for borgere i alle aldre og bevægelsesforudsætninger - og evt i konkurrence mellem byer til afgørelse i en weekend i september (f.eks. "vi mødes ved gadekæret i x-by") (projektidé nr. 3, 6 og 7 samt evt. nr. 1). Konkret foreslås at næste skridt bliver snarest muligt at invitere til et nyt seminar, hvor de borgere som er anført som tovholder på projektideerne inviterer deres bagland fra lokalsamfund med, og hvor der også inviteres helt åbent f.eks. via pressen, brev til lokalråd og øvrige kanaler kommunen har til lokale foreninger, således at alle interesserede har mulighed for at deltage og så alle lokalsamfund har mulighed for at tilmelde sig.
Som led i konkurrenceelementet indbygges en vis grad af borgerbudgettering til afprøvning af denne metode.
Ligeledes foreslås snarest muligt atinvitere interesserede skoler med tilhørende lokalsamfund til videreudvikling af projektidé nr. 4 til opstart i samme weekend/uge i september, evt. i kombination med en form for "bilfri dag".
2: at sporet om "Gribskov Fortæller" fokuseres omkring afdækning af mulighed for udvikling af projektidé nr. 2 (og delvis nr. 5) omkring udvikling af en applikation (app) som kommunikationsplatform med oplysninger om lokale sundheds og forebyggende aktiviteter.

3: at deltagerne fra seminaret (og andre interesserede) holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og at deltagerne inviteres til at deltage i det videre projektudvikling.

4: at der frem til næste møde udarbejdes forslag til budget for udvalgets videre arbejde.

Udover at søsætte konkrete sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter de kommende måneder, vil udvalgets arbejde lægge grundlag for et styrket samarbejde i de lokale sundhedsfremmende og forebyggende indsatser, og forhåbentlig vil aktiviteterne og samarbejderne have potentialer til at være levedygtige i mange år frem over.

Perspektivering - Temaudvalgets resultater i lyset af sundhedsprofil 2014
Temaudvalget ønsker, jf. ovenfor, at inspirere til varige indsatser og resultater og især til nye måder at samarbejde om at skabe resultater på.

Resultaterne inden for borgerrettet forebyggelse og sundhed bør dels ses i et langsigtet perspektiv; resultaterne viser sig på langt sigt men kræver investering i indsats nu.

Kortlægningen af de borgerrettede, forebyggende indsatser har som sagt vist, at der er mange tiltag i gang. De indsatser som Temaudvalget igangsætter, har primær fokus på deltagelse i lokalområdets aktiviteter og at det sker af lyst med bevægelse og leg samt sundkost som omdrejningspunkt. Og måske vil de - særligt hvis de får en mere varig karakter - oven i købet bidrage til at påvirke den sundhedsprofil, som regionen udarbejder hvert 4 år, i en positiv retning. Næste sundhedsprofil foreligger i april 2014.

De lidt videre perspektiver på Temaudvalgets arbejde - og afrapportering til Byrådet september 2013 kan være:

 • at udvalget er lykkedes med at etablere et forpligtende samarbejde med 2 eller flere lokalsamfund. Og at samarbejdsmodellen dokumenteres sammen med lokalsamfundene og kan indgå som et bud på en generisk model for samarbejde der kan videreføres i GK's udvikling af sundhed og forebyggelse i 2014 og frem. F.eks. blev der i ideudviklingsseminaret fremført et forslag om lokale sundhedsambassadører - det er blot et ud af flere elementer der kan indgå i anbefalingerne til det nye byråd og det kommende udvalg for sundhed, om en art udvidet "sundhedsorganisation".
 • at udvalget i sin afrapportering til BY kan anbefale, hvordan lokalsamfund f.eks. kan involveres i at formulere forpligtende og langsigtede mål for udvikling af sundhed og forebyggelse i GK med afsæt i den sundhedsprofil der foreligger 2014.
 • at erfaringerne med borgerbudgettering evalueres og dokumenteres. Flere og flere kommuner gør forsøg med borgerbudgettering som et led i at involvere borgerne i prioritering af ressourcer og lokalt engagement i at skabe effekt af dem. Dette bør indgå i TUs erfaringsopsamling og formidling til BY.
 • at der også sker en dokumentation undervejs af politikerrollen i et §17.4 udvalg - med vægt på hvordan politikerne selv oplever politikerrollen.Lovgrundlag
-

Økonomi
Jf Budgetaftalte 2013 er der afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.

Bilag
Bilag 1: Rapport fra Temaudvalgets Idéudviklingsseminar 25.02.2013
Bilag 2: Deltagernes evaluering af Temaudvalgets Idéudviklingsseminar 25.02.2013
Bilag 3: Byrådets kommissorium for Temaudvalget af 03.09.2012

Indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at kombinere "Gribskov Leger" og "Gribskov Ruller" til et spor og igangsætte de af administrationen ovenfor foreslåede initiativer (projektidé nr. 3, 4, 6 og 7).
 2. at fokusere spor 3 ("Gribskov Fortæller") på at udvikle projektidé nr. 2 (og til dels nr. 5) - applikation (app) med oplysninger om lokale sundheds og forebyggende aktiviteter.
 3. at tage deltagernes evaluering af seminariet til efterretning og indtænke input fra evaluering i udvalgets videre arbejde.
 4. at deltagerne fra seminaret (og andre interesserede) holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og at deltagerne inviteres til at deltage i det videre projektudvikling.
 5. at der frem til næste møde udarbejdes forslag til budget for udvalgets videre arbejde.
 6. at drøfte perspektivering for udvalgets arbejde ifht sundhedsprofil 2014.
 7. at videresende dagsordenpunktet til Økonomiudvalget og Byrådet som orientering om udvalgets arbejde.Beslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at projektide 6 indgår i alle projekterne og at projektide 1 også indgår.
 2. Tiltrådt, med bemærkning om at alle typer aktiviteter i Gribskov Kommune omfattes og at erfaringer indgår i udvalgets samlede anbefaling til byrådet, samt at muligheder forelægges til næste møde.
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt, med bemærkning om at tovholderne inddrages i forberedelse af næste seminar.
 5. Tiltrådt, med bemærkning om at rammer for borgerbudgettering forelægges til næste møde.
 6. Udsættes til næste møde.
 7. Udsættes til næste møde.

Fraværende: Morten Jørgensen og Pia Foght.


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM