Temaudvalg 2012-2013

Publiceret 29-01-2013

Tirsdag den 29-01-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
6 Forebyggelse
7 Fokus i Temaudvalgets arbejde
8 Borgersamspil om tema 1: Gribskov leger

Medlemmer:

Janne Danielsen Morten Jørgensen
Birgit Roswall Poul-Erik Engel Høyer
Peter Jarl Sahlberg Pia Foght
Susan Kjeldgaard  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:

Åbne

6. Forebyggelse
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
Denne dagsorden er en fortsættelse af den dagsorden om forebyggelse, som Temaudvalget drøftede på mødet d. 29. nov 2012 (pkt. 3). Her blev udvalget præsenteret for et rids over lokale og nationale tendenser indenfor borgerrettet forebyggelse. På selve mødet fik udvalget formidlet en første version af overblik over aktuelle borgerrettede forebyggelsesindsatser i form af en grafisk fremstilling af tilbud indenfor fem områder:

 • Alkohol
 • Fysisk aktivitet for børn
 • Fysisk aktivitet for voksne
 • Mental sundhed
 • Tobak

I denne dagsorden er der yderligere suppleret med området 'Seksuel sundhed', da også dette område fremhæves særskilt af Sundhedsstyrelsen i en forebyggelsespakke.

Administrationen har arbejdet videre med at kvalificere overblikket over aktuelle indsatser med mere præcise beskrivelser af hhv. målgrupper for indsatser, indhold i indsatser og samarbejdspartnere. Desuden har administrationen sammenholdt de nuværende indsatser med viden fra sundhedsprofilen 2010 om, på hvilke områder borgene i Gribskov Kommune har de største sundhedsmæssige udfordringer.

Anden version af overblikket over borgerettede forebyggelsesindsatser er udformet som en grafisk figur pr temaområde med et tilhørende skema, der uddyber indsatser. Disse figurer og skemaer er vedlagt som bilag.

Anbefaling
Administrationen anbefaler Temaudvalget at godkende overblik over forebyggelsesindsatser og at udvalget i sit videre arbejde understøtter indsatser, der allerede er i gang, jf. kortlægningen.

Administrationen anbefaler endvidere, at Temaudvalget sender dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget og at Temaudvalgets kortlægning formidles på kommunens hjemmeside.

Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Figurer over forebyggelsesindsatser
Bilag 2: Skema over forebyggelsesindsatser
Bilag 3: Uddrag af Sundhedsprofil 2010 for Gribskov Kommune


Indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at godkende overblik over forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune
 2. at fokusere sit videre arbejde på at understøtte nogle af de indsatser, som allerede er i gang
 3. at formidle overblikket på hjemmesiden
 4. at videresende dagsordenen til Social- og SundhedsudvalgetTidligere udvalgsbeslutninger
Temaudvalget 29. november 2012 - pkt. 3

 1. Temaudvalget drøftede og tog orienteringen til efterretning
 2. Temaudvalget besluttede at genoptage sagen på sit næste møde
 3. Temaudvalget besluttede at videresende dagsorden til Social- og Sundhedsudvalget til orientering


Fraværende: Poul-Erik Høyer

Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt med bemærkning om at TU vil arbejde med udvikling af en app med tilknytning til kulturnaut.
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt


7. Fokus i Temaudvalgets arbejde
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
Baggrund
Temaudvalget har holdt møde den 23.10 2012 og den 29.11 2012. På baggrund af drøftelser på disse møder og på baggrund af Byrådets kommissorium samt mellemliggende drøftelser i udvalget, præsenteres i dette dagsordenpunkt et forslag til kommissorium for udvalgets arbejde.

I separat punkt på dagsordenen præsenteres et oplæg til et åbent møde, hvor udvalget inviterer mulige samarbejdspartnere fra lokalsamfund og byer i kommunen til at samarbejde om at udvikle ideerne et skridt videre.

Kommissorium - målsætninger

Udvalgets primære mål er at inspirere borgere i alle aldre til at bevæge sig mere og spise sundere for her igennem at fremme en sundere livsstil.

Det skal ske ved at udvikle fællesskaber, der motiverer til at deltage i nye og kendte typer af aktiviteter i og på tværs af byer/lokalsamfund i kommunen, og som samtidig er attraktive for turister og besøgende i kommunen.

Herigennem ønsker udvalget at bidrage til sætte Gribskov Kommune synligt på landkortet som en kommune, der går nye veje for at fremme sundhed bl.a. ved at anvende kommunens attraktive natur og bygge på kommunens meget aktive foreningsliv og lokalråd, frivilligcentre m.v.

De konkrete indsatser skal udvikles og gennemføres sammen med borgere i byer, råd, foreninger, institutioner og virksomheder, der har lyst til at deltage i og bidrage til arbejdet.

Det er endvidere et mål at afprøve og evaluere nye (sam)arbejdsformer, hvor løsninger skabes i samspil med andre og hvor samarbejdspartnere i og uden for kommunen inviteres til et forpligtende samarbejde; både i og mellem udvalgets møder.

Idéer
Udvalget er kommet med en række idéer til, hvad udvalget gerne vil arbejde med for at realisere målene. Idéerne er bevidst holdt på et indledende og åbent plan i en erkendelse af, at der kan komme bedre idéer på bordet i dialog med borgere, lokalråd, foreninger, virksomheder o.a. Og også i en erkendelse af, at når ideerne skal føres ud i livet og være levedygtige, så skal andre end udvalget selv synes, at idéerne er gode, og have lyst til at lægge kræfter i at udvikle og realisere dem.

Derfor vil udvalgets næste skridt være at invitere til et åbent møde i februar/marts, nærmere herom i separat punkt på dagsordenen.

Administrationen forelægger her idéerne i en bearbejdet form, hvor de er samlet i tre overordnede spor. Sporene fremlægges m.h.p., at udvalget i dette møde kan sætte flere ord på sporene og idéerne, og supplere med yderligere:

 1. Samarbejde om sundhed - og lidt konkurrence - mellem byer i kommunen ("Gribskov Leger")
 2. "Events" der sætter sundhed og Gribskov Kommune synligt på dagsordenen ("Gribskov ruller", "Grøn uge er sund uge")
 3. Fortælle turister og borgere i kommunen om mulighederne - nye veje i markedsføring og kommunikation ("Gribskov fortæller").


Nedenfor beskrives administrationens anbefalinger til hvad sporene mere konkret kan rumme:
Spor 1. Samarbejde om sundhed - og lidt konkurrence - mellem byer i kommunen
Udvalget har i sine drøftelser vægtet højt, at det handler om at udvikle fællesskaber, hvor det man er fælles om, er bevægelse og/eller sund kost - og gerne i en ramme, hvor kommunens skønne natur anvendes og synliggøres. Udvalget har desuden prioriteret, at alle aldersgrupper skal kunne deltage, og at aktiviteterne skal kunne foregå på tværs af aldersgrupper.

Herudover er udvalget kommet med følgende input, som administrationen har søgt at indarbejde:

 • Ønske om at få borgere i de enkelte byer/lokalsamfund til at arbejde sammen - fremme fællesskab. Ældre borgere og borgere med handicap skal kunne deltage og folk, der ellers ikke ville være sammen, skal bringes sammen. Også børnehaver, skoler og tilbud for ældre skal med.
 • Forslag om konkurrence mellem byer/lokalsamfund, f.eks. gå flest km/borger. Lokalsamfund kan mødes et antal søndage med konkurrencer m.v. - med formål om at komme ud og lave ting sammen på tværs. Efter tur kan de invitere hele kommunen med til en dag - besøgsdag hos hinanden. Konkurrencer kan f.eks. gennemføres i nærliggende naturområder som skov, strand o.lign. Facebook side kan oprettes, hvor alle kan følge, hvad der sker.


På baggrund af ovenstående er administrationens forslag er, at udvalget sætter fokus på leg. Rammen udfoldes nedenfor:

Gribskov Leger
"Vi holder ikke op med at lege, fordi vi bliver ældre. Vi bliver ældre, fordi vi holder op med at lege." Sådan lyder et berømt citat. At lege handler om at være sammen indenfor de rammer, som legen sætter. Om at have det sjovt. Om at bevæge sig, være kreative og møde hinanden i legen. Leg forebygger alderdom - som citatet sætter fokus på - og i legen bringes mennesker sammen på tværs af aldre og sociale skel.

Temaudvalget foreslås at vælge temaet 'leg i naturen' som fokus for en positiv konkurrence mellem kommunens byer/lokalsamfund. Deltagere vil være de byer/lokalsamfund, der har lyst til at deltage i et forpligtende samarbejde i perioden; det kan være 2 eller 5 eller flere.

I marts/april arbejder hver by/lokalsamfund i perioden med to faste elementer:

 • Hvilke legeredskaber eller legeområde ønsker man at etablere, som kan blive til fælles glæde og gavn for alle kommunens indbyggere og turister? Fx at indrette et område i skoven med gynger. At lave en bane, hvor der kan spilles beachvolley. At opsætte flytbare skaterrampe, der kan bruges på parkeringspladser i weekender e.l.
  Hver by/lokalsamfund tildeles et beløb, som deltagerne i 'Gribskov Leger', selv kan budgettere. Beløbets størrelse kan evt. afhænge af, hvor mange foreninger/institutioner/deltagere byen eller lokalsamfundet kan mobilisere til at deltage (konkurrenceelementet).
 • Hvilke(n) leg(e) ønsker man at invitere interesserede til i maj/juni i lokalområdet eller nærliggende naturområder (evt. med tilhørende lokale madretter). Deltagere vil være alle, der har lyst til at lege, bevæge sig, udfordre sig selv og hinanden. Legedagene kan kombineres med aktiviteter, der handler om sund kost og lokale fødevarer.


På en række søndage i maj/juni 2013 inviterer de deltagende byer/lokalsamfundene så på skift til fælles legedag i skoven, på stranden, på parkeringspladsen eller lignende - afhængigt af muligheder og beliggenhed. Der inviteres gennem lokalavis, børneintra, på plejecentre, i foreningsverdenen på botilbud for borgere med handicap etc.

De overordnede rammer for videreudvikling af Spor 1 anbefales at ske i et samarbejde mellem Temaudvalget og deltagerene i et åbne møde i februar/marts, nærmere beskrevet i separat dagsordenpunkt. Efterfølgende udvikles de lokale legedage i et samarbejde mellem Temaudvalget og de lokale borgere, foreninger, netværk, institutioner, virksomheder og andre interesserede.

Spor 2. "Events" der sætter sundhed og Gribskov Kommune synligt på dagsordenen
Kortlægningen af forebyggelsesindsatser i Gribskov Kommune viser, at der er gang i mange aktiviteter. Administrationen anbefaler derfor, at udvalget kobler sig på "events", der allerede er i støbeskeen med følgende mål for øje:

 • Motivere flere til at deltage
 • Vinkle "events" så sundhed for alle og forebyggelse kommer endnu mere i fokus
 • Skabe synlighed ved aktivt at markedsføre/brande Gribskov Kommune gennem "events"


Med dette afsæt er administrationens anbefaling følgende:

Gribskov ruller
Cykelløbet Copenhagen Gran Fondo kører gennem Helsinge by søndag den 12. maj 2013 i tidsrummet 9.00 - 15.00. Gran Fondo er et af flere kvalifikationsløb til amatør VM for landevejsløb i 2015. Det overvejes om butikker skal holde åbent og under selve cykelløbet vil der være forskellige arrangementer i Helsinge by. Det er en forventning at, arrangementet vil sætte fokus på at cykle.
Ramløse cykelmotion inddrages i planlægningen, hvor udvalget foreslås at overveje om der kan afholdes et mindre cykelløb for børn, ældre og handicappede (f.eks. rullestol) i forbindelse med cykelløbet. Dette kunne så være afsættet for et årligt cykelløb for, hvor samvær, hygge og motion er i højsædet, gerne med en eller flere foreninger som tovholder.
I samme periode afholdes "vi cykler til skole", som der kan kobles til. For at appellere til børn og unge der ikke har den store interesse i at cykle, kunne Gribskov ruller også indbefatte løb på rulleskøjter, skeete boats, løbehjul, sæbekasse ræs osv.

Grøn Uge er også Sund Uge
Grøn Uge arrangeres årligt af Det Grønne Dialogforum i tæt samarbejde med Plan- og Miljøudvalget. Ugen gennemføres i år i uge 22 under emnet "Naturen for alle sanser" med institutionsbørn som den primære målgruppe. Større eller mindre events og aktiviteter planlægges i samarbejde med kultur- og idrætsforeninger, kulturinstitutioner, turist- og erhvervsforeninger, frivillighuse, "smag på Nordsjælland", landboforeningen m.v.
Særligt samarbejder Grøn Uge med projekt "Haver til Maver" som 'skydes i gang' under Grøn Uge, lige som der er fokus på at øge institutionernes brug af de lokale naturområder. Grøn uge sætter dermed i 2013 fokus på det sunde liv for børnene med mere motion, bevægelse og sund kost. Temaudvalget anbefales at gå i dialog med Det Grønne Dialogforum om/hvordan udvalget kan bidrage til yderligere at supplere fokus på sundhed og forebyggelse under Grøn Uge.

Temaudvalget kan overveje at invitere foreninger, interesseorganisationer og andre interesserede til et åbent møde for at drøfte, hvordan kommunen kan understøtte sundhedsfremmende lokale initiativer.

Spor 3. Nye veje i markedsføring og kommunikation
Temaudvalget om attraktiv kommune påpegede i sin rapport til Byrådet, at kommunen er for dårlig til at fortælle om alt det positive, der rent faktisk foregår rundt om i kommunen. Både for at understøtte, at flere borgere deltager i aktiviteter rundt om i kommunen og dermed tager del i sunde fællesskaber (både borgere der bor i kommunen og turister/besøgende) og for at støtte op om, at flere bosætter sig og/eller holder ferie/bruger deres fritid netop her i kommunen.

Administrationen anbefaler derfor, at Temaudvalget som det tredje spor følger det tidligere temaudvalgs arbejde op ved aktivt at afprøve nye veje i markedsføring og kommunikation bredt for borgere og gæster.

Gribskov fortæller
I "Gribskov fortæller" arbejder Temaudvalget med, hvordan der gennem partnerskaber med lokale butikker/virksomheder og andre f.eks. Visit Nordsjælland kan kommunikeres bedre og mere offensivt om kommunens arrangementer/events/tilbud mhp:

 • at få flere til at deltage i sunde fællesskaber
 • at synliggøre mulighederne i kommunen - naturen, cykelstier m.v.
 • at få sundhed og forebyggelse mere "frem på lystavlen".


Konkret anbefaler administrationen, at Temaudvalget sætter fokus på kommunikation via de 'skærme', som mange butikker og kommunale virksomheder (skoler, biblioteker etc) allerede har opsat. Et selvstændigt mål er at få opsat (flere) skærme i kommunale bygninger, hvor borgerne kommer - f.eks. borgerservice, biblioteker, plejecentre, skoler.

Indsatsen kan eventuelt gennemføres som et pilotprojekt m.h.p. evaluering og anbefalinger til Erhvervs- og Turismeudvalget og Byrådet om udbredelse i 2014.


Anbefaling
Administrationen anbefaler at udvalget godkender de beskrevne målsætninger og vedtager at arbejde
videre med de tre spor som kan formidles som:

 • Gribskov leger
 • Gribskov ruller
 • Gribskov fortæller


Udvalgets næste skridt vil være at videreudvikle ideerne i samarbejde med virksomheder, foreninger, borgere og andre.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
Se ovenfor

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at godkende målsætninger for udvalgets arbejde.
 2. drøfte og godkende de tre spor som afsæt for udvalgets videre arbejde.
 3. at udvalgets næste skridt er at gå i dialog med mulige samarbejdspartnere inden for de tre spor.Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt, med bemærkning om at spor 1 fokuseres mod de mindre lokalsamfund og at der indgår et større fælles arrangement i efteråret.
 3. Tiltrådt.

8. Borgersamspil om tema 1: Gribskov leger
29.30A00 - 2012/41266

Sagsfremstilling
I dette dagsordenpunkt præsenteres et forslag til et åbent møde til afholdelse inden næste udvalgsmøde den 12. marts. Tanken er at udvalget inviterer mulige samarbejdspartnere fra byer/lokalsamfund i kommunen til at samarbejde om at videreudvikle ideerne i Spor 1, Gribskov leger (Samarbejde om sundhed - og lidt konkurrence - mellem byer/lokalsamfund i kommunen).

Næste skridt - åben invitation til fælles ideudvikling
Temaudvalget foreslås at invitere lokale borgere til at videreudvikle idéerne i det ovennævnte spor, og supplere med nye. Det vil foregå ved et arrangement, hvor både borgere og politikere bliver inspirerede til nye vinkler, og hvor formen adskiller sig fra et traditionelt møde.

Arrangementet holdes i perioden mellem dette udvalgsmøde, og udvalgets næste møde d. 12. marts 2013. Følgende datoer foreslås:

 • en weekend eftermiddag (anbefales): i uge 8 eller 9 eller
 • en hverdag fra kl 16: mandag den 18.2, torsdag d 21.2, eller mandag d 25.2


Udover at bryde en traditionel mødeform har udvalget ønsket, at mad - det at lave mad sammen - indgår som et element i arrangementet. Nedenfor er en overordnet ramme for arrangementet beskrevet. Sigtet er, at udvalget drøfter forslaget og kommer med input, så administrationen efterfølgende kan planlægge et mere detaljeret program, annoncere og udsende invitationer til arrangementet.

Administrationen foreslår, at arrangementet afholdes på Nordstjerne Skolen. Der vil være plads til ca 40 deltagere, heraf vil udvalget og administrationen udgøre ca 12. Udvalget inviterer et antal lokale borgere under hensyn til at mange lokalområder repræsenteres. Det anbefales, at invitationer sendes til borgerforeninger, lokalråd og idrætsforeninger. Evt. resterende pladser tildeles efter 'først til mølle' princippet.

Det foreslås, at selve arrangementet får form af en arbejdende workshop med legende elementer indbygget. Deltagerne inddeles i hold, og vil undervejs i arrangementet arbejde med forskellige spor - herunder et 'mad-spor', hvor de bidrager til at lave et fælles måltid i skolekøkkenet under ledelse af en dygtig - og gerne kendt, lokal - kok. Kokken vil indledningsvist holde et kort inspirationsoplæg med fokus på at arbejde med at udvikle idéer til nye opskrifter med sunde og gerne lokale tilsnit.

For at understøtte at det bliver muligt hurtigt at arbejde videre med og omsætte idéer, vil workshoppen blive tilrettelagt indenfor en overordnet ramme, hvor der sættes fokus på:

 • Hvad vil vi?
 • Hvad kan vi?
 • Hvad gør vi?


Workshoppen vil have 'to halvlege'. I første havleg arbejdes med de første to spørgsmål ('Hvad vil vi?', 'Hvad kan vi?'), i anden halvleg er der fokus på 'Hvad gør vi'. Imellem de "to halvlege" spiser deltagerne det måltid, som alle har bidraget til at forberede. Målet er, at workshoppen munder ud i konkrete aftaler om videre tiltag.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Temaudvalget:

 1. at drøfte og godkende det overordnede forslag til rammeprogram og deltagelse
 2. at beslutte dato for arrangementetBeslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at invitationer til mødet sendes målrettet.
 2. 25. februar kl.16

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:30 PM