Teknisk Udvalg

Publiceret 27-11-2013

Onsdag den 27-11-2013 kl. 07:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
135 Udbud af vejserviceopgaver 2014

Lukkede
136 Udbud af vejserviceopgaver 2014

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Susan Kjeldgaard
Børge Sørensen Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Klaus Nielsen
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Klaus Nielsen

Meddelelser:Åbne

135. Udbud af vejserviceopgaver 2014
05.00G00 - 2013/34393

Sagsfremstilling
På mødet i Teknisk Udvalg den 13. november blev sagen udsat.

Denne sagsfremstilling er ikke fuldstændig. Den fuldstændige sagsfremstilling fremgår alene af den lukkede dagsorden.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 16. januar 2013 at opsige en række af vejdriftskontrakterne. Denne beslutning blev bl.a. truffet på baggrund af at kontrakterne var udløbet, og at arbejdet med genudbud ønskedes fordelt over en toårig periode af hensyn til ressource- og tidsforbruget.

Et kommende udbud ønskedes udarbejdet i afgrænsede fagspecifikke udbud i stedet for de nuværende partnerskabsaftaler.

Opgaverne er opdelt på følgende fagudbud.
Brolægning
Broreparation
Færdselstavler og vejinventar
Fejning af stier og kørebaner
Ukrudtsbekæmpelse
Affald
Rabatgræs
Kørebaneafmærkning
Rabatregulering, grus- pladser og veje
Tømning af rendestensbrønde mv.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1048 af 3/11/2011 af lov om offentlige veje (vejloven) §10.

Bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet).

Bekendtgørelse nr. 710 af 20/08/2002 af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).

Økonomi
Nuværende budget under ramme 310.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

  1. At tiltræde at udbyde opgaverne på baggrund af administrationens udarbejdede materiale

    Beslutning
  1. Tiltrådt

Fraværende : Klaus Nielsen


Lukkede
136 Udbud af vejserviceopgaver 2014

Beslutning

  1. Teknisk udvalg besluttede at udbyde opgaverne.

Fraværende: Klaus Nielsen


Mødet startet:
07:05 AM

Mødet hævet:
08:20 AM