Teknisk Udvalg

Publiceret 13-11-2013

Onsdag den 13-11-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
118 RS4 2013 - Det Tekniske Område
120 Gribvand - revideret betalingsvedtægt
121 Gribvand - takster for tømningsordningerne i 2014
122 Gribvand - takster for kloakforsyningen i 2014
123 Varmeforsyningsplan - endelig vedtagelse
124 Spildevandsplan 2013-2017 - endelig vedtagelse
129 Strandtrappe på Kommunens areal ved Klitgårdens Grundejerforening
130 Udbud af vejserviceopgaver 2014


Efterretningssager
119 Gribvand - resultatstatus 3. kvartal 2013
125 Private spildevandsanlæg i det åbne land - Status
126 Julehøjstien - Reetablering langs jernbanen?
127 Dige langs Højbro Å
128 Bekæmpelse af bjørneklo - status
131 Ny Rottekontrakt - resultat af udbud
132 Trafiksanering af krydset Nakkehoved Strandvej/Hillerødvejen 2014, arbejdet er indledt.
133 Trafiksikkerhedsaktiviteter efteråret 2013


Lukkede
134 Udbud af vejserviceopgaver 2014
Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Susan Kjeldgaard
Børge Sørensen Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Klaus Nielsen
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt, dog udsættes punkt. 130/134 til nyt ekstraordinært møde d. 27/11-2013

Fraværende:

Meddelelser:
- 2 viderfilm om biosortering, produceret af 6. klasse, blev vist.
- vejsyn på havregårdsvej udsættes til 2014.
- vejvandsbidrag for 2011 afregnet med 3,5 mio. kr.
- vejadgang GL. Frederiksborg vej genbehandles i sdministrationen
- VVM-screening vedr. Klitgårdens grundejerforening behandles på PMU d. 27/11-2013
- Status for ekspropriationssag cykelsti Græsted - Helsinge, breve til berøte lodsejere
- Ansøgning til cykelrute på nordkysten til national cykelrute
- Rapport fra vejdirektoratet om forundersøgelse af motortrafikvej Helsinge-Gilleleje blev udsat

Åbne

118. RS4 2013 - Det Tekniske Område
00.32Ø00 - 2013/30003

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus (RS).

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne fjerde resultatstatus indeholder:

 • Ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer
 • Opfølgning på kvalitet


Fokus i denne fjerde resultatstatus er Bevillingsstyring. Der skal søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Den fjerde resultatstatus er desuden en "Stor" resultatstatus, det betyder, at rapporteringen skal give mulighed for, ud over økonomiske data, at orientere sig om data vedr. mængder, kvalitetsdata, vurderinger af effektiviseringsindsatser m.m.


Resultatstatus på Det Tekniske Område

Den kvalitative opfølgning:
Formålet med Resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af,
hvordan det går i det Tekniske Område i Gribskov Kommune.
Resultatstatus formidler udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske
og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav
realiseres - vist ved at angive status som grøn, gul eller rød.

Resultatstatus (RS4, se bilag) viser at de fleste mål er opfyldt (grøn) eller forventes opfyldt delvist (gul).


Den økonomiske opfølgning:

Resume

Konklusioner
Resultatet for Det tekniske område viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som er en afvigelse på 0,5 %. Der indstilles budgetændringer for 0,3 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Et samlet overblik af det forventede regnskab er vist i nedenstående tabel.Resume af forudsætninger
Konklusionerne på Det Tekniske Område i forhold til nødvendige indsatser og mindreforbrug er baseret på forudsætninger om, at der ikke kommer nogen jordforureningssager i 2013, idet der tidligere har være afsat midler til evt. jordforureningssager. Vurderingen er imidlertid at der ikke kommer nogen jordforureningssager i 2013, med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som resultat.

Resume af årsager
De primære årsager til det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. indenfor Det Tekniske Område skyldes:

Et merforbrug på vejområdet ramme 310 på 2,2 mio. kr. primært som følge af et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af stigning i belysningsudgiften til DONG samt gennemførelse af projektet vedr. overdragelse af belysningsudgiften til de private veje og at der er foretaget afregning af vejafvandingsbidrag. Endvidere er der et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra de øvrige områder under administration vejområdet.

Der har været en tilbageholdenhed på projekter indenfor ramme 313 Vand, med et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. som resultat, grundet forventet merforbrug på vejbelysning som angivet ovenfor.

Der forventes et mindreforbrug på ramme 314 Kollektiv trafik på 1,0 mio. kr. som følge af et mindreforbrug på busdrift, der kan henføres til udskydelsen af udfasningen af klippekort som rejsehjemmel.

På Ejendomsudgifter indenfor ramme 318 Ejendomsudgifter, TEK forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette sammensætter sig primært af færre udgifter til ejendomsskat på 0,2 mio. kr., husleje på 0,1 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til gartner.

Der forventes et mindreforbrug på ramme 320 Plan og Byg på ialt kr. 0,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært et forventet mindreforbrug på jordforureningssager på 0,5 mio. kr. som følge af en vurdering af, at der ikke kommer nogen jordforureningssager i 2013, samt et merforbrug på driftsudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af at DUT midler til Natura 2000 og vandhandleplanerne fejlagtigt blev fjernet i forbindelse med ændring af lønsumsbudgettet ved den nye organisering.

På ramme 321 Beredskab forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en indgået ny brandslukningsaftale med Falck, der giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. pr. år første gang i 2013. Et merforbrug til uddannelse på 0,1 mio. kr. i forbindelse med indkøb af ny redningsbåd, samt et merforbrug på 0,04 mio. kr. som følge af beslutningen om at bibeholde slangetender ved Helsinge Station.

Endelig forventes der et merforbrug på Ejendomsudgifter indenfor ramme 328 på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes merforbrug til vedligehold på 0,1 mio. kr.

Omplaceringer og tillægsbevillinger
Der søges omplaceret for i alt 2,0 mio. kr. 1,0 mio. fra delramme 31340 Vand til delramme 31050 Udendørs belysning og trafiksignaler, samt 0,7 mio. kr. fra delramme 31060 Administration vejområdet til delramme 31050 Udendørsbelysning og trafiksignaler, til finansiering af merforbruget på belysningsudgiften til DONG, samt til gennemførelsen af projektet vedr. overdragelsen af belysningsudgiften til de private veje.

Endvidere søges der omplaceret 0,3 mio. kr. fra delramme 31410 Busdrift til delramme 32120 Redningsberedskab, for at dække det merforbrug der er på beredskabsområdet, som følge af den indgåede brandslukningsaftale med Falck, ekstra uddannelse i forbindelse med indkøb af ny redningsbåd, samt bibeholdelse af slangetender ved Helsinge Station.

Endelig søges der tillægsbevillinger, der skal til og fra kassebeholdningen for i alt 0,3 mio. kr., der fordeler sig som:

Til Kassebeholdningen


31410 Busdrift under Kollektiv trafik

-0,8 mio. kr.

31810 Materialegårde

-0,1 mio. kr.

31811 Grønne områder

-0,3 mio. kr.

31821 Entrerise 1+2

-0,3 mio. kr.


Fra kassebeholdningen
0,3 mio. kr. tages fra kassebeholdningen til delramme 31340 Vand, som følge af manglende budget ift. harmonisering af ejendomsskatter.

Tilførsel af DUT midler til Natura 2000 og vandhandleplanerne 0,8 mio. kr. til delramme 32001 Myndighed, driftsudgifter tages ligeledes fra kassebeholdningen.

Ligesom merforbruget på 0,1 mio. kr. på delramme 32810 Beredskab tages fra kassebeholdningen.

ForsyningsområdetForsyning drift
Samlet set forventes der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på affaldsområdet, hvilket skyldes en merindtægt i 2013 vedr. afregninger for 2011 og 2012, sammen med mindre affaldsmængder og et mersalg af genanvendeligt materiale til Vestforbrændningen.

Der søges tillægsbevillinger, der skal til og fra kassebeholdningen for i alt 3,3 mio. kr., der fordeler sig som: ( inden for det brugerfinansierede område)

Merforbruget på Affald, drift 1,9 mio. kr. fra delramme 31750 tages fra kassebeholdningen, medens merindtægterne Affald, indtægter på 5,2 mio. kr. på delramme 31760 skal tilgå kassebeholdningen, inden for det brugerfinansierede område.Forsyning anlæg
Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Baggrunden for dette mindreforbrug skyldes dels forsinkelse i projekteringen af det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer som forventes afsluttet i 2014, dels at projektet nedsænket containere er udskudt til 2014.

Yderligere gennemgang

Ramme 310 Veje
Der forventes et merforbrug på vejområdet på 2,2 mio. kr. Dette sammensætter sig primært af:

Et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra de øvrige områder under administration vejområdet. Hvor de 0,7 mio. kr. flyttes til at dække en del af det samlede merforbrug der er på belysningsområdet til dækning af belysningsudgiften til DONG, samt til gennemførelse af projektet vedr. overdragelse af belysningsudgiften til private veje.

Belysningsudgiften til DONG samt gennemførelse af projektet vedr. overdragelse af belysningsudgiften til de private veje, har et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. Dette merforbrug forventes dækket dels af de ovenfor nævnte 0,7 mio. kr., dels af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på vandområdet, som skyldes en tilbageholdenhed på projekter, samt af et overført mindreforbrug fra 2012 på 1,0 mio. kr. Således at DTO samlet set holder sig indenfor deres budget.

Afregning af vejafvandingsbidrag, med 3,5 mio. kr. jvf. afgørelse af 24.10.213, som er 0,2 mio. kr. mere end hidtil forventet.

Ramme 318 Ejendomsudgifter
Der er et forventet mindreforbrug på Ejendomsudgifter indenfor ramme 318 på 0,6 mio. kr. Dette sammensætter sig primært af færre udgifter til ejendomsskat på 0,2 mio. kr. , husleje på 0,1 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til gartner. Der indstilles en budgetændring på 0,6 mio. kr. til sænkning af merforbrug på de øvrige ejendomsrammer, herunder det forventede merforbrug på Ejendomsudgifter ramme 328 på 0,1 mio. kr.

Optimering af bygningsmassen
De endelige konsekvenser af arbejdet med optimering af kommunens bygningsmasse, herunder køb og salg samt ændret anvendelse af ejendommene, arbejdes der fortsat med, hvorfor det ikke er indarbejdet i vurderingen i RS 4. Administrationen er i gang med at udarbejde en redegørelse af hvorledes disse ændringer i bygningsmassen vil påvirke forbrug og budget på området i 2013. Dette vil danne grundlag for budgetmæssige ændringer i 2014.

Anlægsregnskab
Der aflægges anlægsregnskab for anlægsprojektet Vejby Station, der vedr. Gribskov Kommunes økonomiske bidrag til Lokalbanen A/S til ombygning og renovering af Vejby Station samt etablering af to indkørsler. Anlægsregnskabet er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag

LBK nr 971 af 25/07/2013, §40

Økonomi

Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

 • Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
 • ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger

  Bilag

Økonomioversigt Det Tekniske Område

Tillægsbevillinger og omplaceringer


Anlægsregnskab Vejby Station

RS 4 rapport

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Teknisk udvalg:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende resultatstatus for Det Tekniske udvalgs område.
 2. godkender omplaceringer mellem delrammer indenfor Teknisk Udvalgs område jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  31050 Udendørs belysning og trafiksignaler
  739.000,00
  31060 Administration vejområdet
  -739.000,00
 3. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  32120 Redningsberedskab
  240.000,00
  31410 Busdrift
  -240.000,00
  31050 Udendørs belysning og trafiksignaler
  1.000.000,00
  31340 Vand
  -1.000.000,00
  31340 Vand
  240.000,00
  31410 Busdrift
  -760.000,00
  32001 Myndighed, driftsudgifter
  765.000,00
  31810 Materialegårde
  -96.000,00
  31811 Grønne områder
  -263.000,00
  31821 Entreprise 1+2
  -278.000,00
  32810 Beredskab
  82.000,00
  31750 Affald, drift
  1.880.000,00
  31760 Affald, indtægter
  -5.217.000,00
 4. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende fremlagte anlægsregnskab vedr. Vejby Station.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt


120. Gribvand - revideret betalingsvedtægt
06.00P00 - 2013/35740

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet.

Gribvand har udarbejdet revideret betalingsvedtægt, som skal træde i kraft fra 1. januar 2014. Byrådet skal godkende vedtægten, der er vedlagt som bilag.

Fra 2014 er der kommet nye regler om variabelt vandafledningsbidrag for virksomheder (Trappemodellen). Det har gjort det nødvendigt at revidere den gældende betalingsvedtægt, som er fra 1. januar 2012.

Betalingsvedtægten regulerer forholdet mellem Gribvand og forbrugerne, herunder

 • regler for tilslutning til Gribvands kloak
 • regler for afledning af spildevand
 • ejerforhold af ledninger
 • udmatrikuleringer
 • private byggemodninger
 • bidrag (fast og variabelt bidrag, særbidrag, vejbidrag)
 • tidsfrister
 • afdragsordninger


Ifm. revisionen har Gribvand tillige foretaget en generel gennemgang af betalingsvedtægten, bl. a. for at opdatere betalingsvedtægtens formuleringer, således at formuleringerne er i overensstemmelse med de gældende regler, herunder opgavefordelingen mellem kommunen og selskabet. Betalingsvedtægten ligger stadig forholdsvis tæt op ad Miljøstyrelsens gældende standardbetalingsvedtægt.
I forbindelse med gennemskrivningen har der endvidere været en vis fokus på at formulere bestemmelserne enkelt og klart.

Gennemskrivningen indebærer kun få materielle ændringer til betalingsvedtægtens indhold. De væsentligste ændringer er

- Indførelse af trappemodel for det variable bidrag (lovbestemt)

- Tydeliggørelse af regler om opkrævning og afregning af bidrag i særlige situationer (vandforbrugende virksomheder, ledningsbrud, manglende måleraflæsning mv.) fastsættelse og opkrævning af gebyrer samt regler om afdragsordninger

- Tydeliggørelse af reglerne om opkrævning af tilslutningsbidrag og overtagelse af anlæg i forbindelse med byggemodning

- Justering af betalingsvedtægtens ordlyd for at sikre overensstemmelse mellem lovgivningen og betalingsvedtægtens indhold.

Vurdering
Administrationen vurderer, at Kommunen bør godkende Gribvands forslag til ny betalingsvedtægt til ikrafttrædelse 1. januar 2014.

Lovgrundlag
LBK nr 633 af 07/06/2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.
Ifølge Betalingslovens §3 skal Gribvand lave en vedtægt om betalingsordning for kloakforsyningen og tømningsordningerne. Vedtægten skal godkendes af Kommunen.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Vedtægten skal offentliggøres

Bilag
Bilag TEK den 13.11: Revideret betalingsvedtægt

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende den reviderede betalingsvedtægt

  Beslutning
 1. Tiltrådt


121. Gribvand - takster for tømningsordningerne i 2014
06.03Ø00 - 2012/05650

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet.

Gribvand skal hvert år fastsætte takster for tømningsordningerne, der skal hvile i sig selv - d.v.s. at bidraget skal dække udgifterne til at drive ordningerne. Byrådet skal godkende taksterne.

Gribvand driver tømningsordninger for h.h.v. bundfældningstanke og samletanke. Ordningerne har kørt siden 1. januar 2012 og er obligatoriske for alle ejendomme med spildevandstanke.

I samarbejde med Kundeforum har Gribvand evalueret ordningerne mhp. nyt udbud fra 2014. Evalueringen har peget på, at indførelse af KSA-vogne ( kombineret slamsuger og afvanding ) kunne reducere omkostningerne ved tømningsordningen for bundfældningstanke.
Teknisk Udvalg har drøftet resultaterne af evalueringen den 27. februar 2013.

Udbudet er nu gennemført og takster for 2014 er beregnet ud fra den nye kontrakt.

Med den nye KSA-løsning vil entreprenøren i højere grad selv stå for slutdisponering af slammet, der således ikke giver udgifter til behandling på Gribvands renseanlæg. Tømningsprisen dækker et administrationsbidrag på 175 kr/ejendom samt udgifter til tømning, kørsel og behandling af slam på 375 kr/tømning.

Samlet takstblad er vedlagt som bilag. I tabellen nedenfor ses sammenligning til takster for 2013 på udvalgte takster.

Antal ejendomme
sommerhuse
/ helårs huse
2013
kr excl moms
2014
kr excl moms
Bundfældningstank, ordinær tømning (KSA) 995/1515
779,78
550,00
Bundfældningstank, ekstra tømning (KSA)
984,78
575,00
Bundfældningstank, lille vogn med alm. slamsuger 85/25
779,78/984,78
1010,16
Samletank, tømning af tank på 2,5 m3 500/160
490,00
400,00
Behandlingsbidrag pr. år
414,64
414,64
Samletank, ekstra volumen pr. m3
50,00
50,00
Håndtering af tunge dæksler
200,00
100,00
Tillæg for lang slange
100,00
95,00


Det ses, at priserne generelt er lavere for både samletanke og bundfældningstanke i 2014. Undtaget er dog ejendomme med snævre adgangsforhold, hvor der skal særlige køretøjer i brug. Disse ca. 110 ejendomme tømmes med lille vogn og traditionel slamsuger. Øvrige ejendomme, som ikke ønsker KSA-tømning kan bestille tømning med lille vogn og alm. slamsuger.

Vurdering
Byrådet skal ved sin godkendelse - den såkaldte legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, d.v.s. at hvile i sig selv-princippet overholdes. Gribvand oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet Deloitte i overensstemmelse med betalingsloven. Administrationen kan dermed anbefale Byrådet, at taksterne godkendes.

Lovgrundlag

LBK nr 633 af 07/06/2010 Bekendtgørelse af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v.

Økonomi

Tømningsordningerne drives af Gribvand og skal hvile i sig selv. Takster fastsættes på baggrund af budget korrigeret for eventuelle akkumulerede overskud/underskud.
Omsætning for 2014 forventes at være 790.000 kr for samletanke og 1.300.000 kr for bundfældningstanke.

Gribskov Kommune betaler for tømning af Kommunens ukloakerede ejendomme på lige fod med øvrige kunder.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 TEK den 13.11:Tømningsordning takstblad 2014
Bilag 2 TEK den 13.11:Takster tømningsordning - Indstilling til GV bestyrelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende taksterne for tømningsordningerne i 2014

  Beslutning
 1. Tiltrådt122. Gribvand - takster for kloakforsyningen i 2014
06.03Ø00 - 2012/05650

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet med henblik på, at kloakforsyningens nye takster kan træde i kraft fra 1. januar 2014.

Gribvand skal fastlægge sine takster for 2014. Takstfastsættelsen skal godkendes af kommunalbestyrelsen. Ifølge lovgivningen indenfor vandsektoren kontrolleres takstfastsættelsen af Forsyningssekretariatet, som på baggrund af tidligere års regnskaber fastsætter prislofter for selskaberne.

Gribvands forslag til takstblad er vedlagt som bilag.

Prisloft
Forsyningssekretariatets afgørelse om prisloft for 2014 forventes først i december 2013. Afgørelsen bør ifølge loven foreligge hvert år i oktober. Imidlertid har verserende klagesager resulteret i, at Forsyningssekretariatet er blevet underkendt af Konkurrenceankenævnet og at afgørelser om prisloft for 2012, 2013 og 2014 skal laves om. Gribvands revisor har dog foretaget en beregning ud fra gældende regler og afgørelser, der viser et forventet prisloft på 93.539.437 kr hvilket giver en variabel takst på 42,95 kr/m3 ex moms.

Takster for 2014
Taksterne for kloakforsyningen består af en fast og en variabel takst;

 • Den faste takst udgør det lovbestemte loft på maksimalt 500 kr, som er pristalsreguleret.
 • Den variable takst er fastsat ud fra Kommunens spildevandsplan, Gribvands investeringsplan og det forventede prisloft for 2014. Fra 2014 betyder nye regler (trappemodellen), at den variable takst reduceres trinvist for virksomheder med stort vandforbrug.


Gribvand har fremlagt 5 scenarier for variabel takst for sin bestyrelse den 1. oktober 2013:

1. Fuld udnyttelse af forventeligt prisloft (42,95kr./m3)
2. Nuværende takst 2013 fastholdes (40,25 kr./m3)
3. Nuværende takst reguleres efter byggeindekset på 0,7% (40,53 kr./m3)
4. Nuværende takst reguleres med inflationen på 1,6% (40,89 kr./m3)
5. Nuværende takst reguleres mellem inflationsreguleringen og prisloftet (41,55 kr./m3) og udtrykker det investeringsniveau, der indebærer at intentionerne i spildevandsplanen vedr. kloakering af Ørby indfries

Bestyrelsen i Gribvand har på besluttet at vælge scenarie 5.

Beregningen i dette scenarie er efterfølgende administrativt korrigeret for konsekvenser af trappemodellen, hvor 57 virksomheder med frist medio oktober har søgt om reduceret vandafledningsbidrag. Gribvand oplyser at taksten i scenarie 5 derfor er 41,61 kr/m3 ex moms for de kunder, der har et forbrug under 500 m3. For kunder med et forbrug på 500-19.999 m3 bliver taksten 39,94 kr./m3. Med nævnte takster udnytter selskabet ikke prisloftet fuldt ud.

Gribvands administration bemærker desuden, at taksten i scenarie 5 giver plads til de investeringer, som fremgår af det aktuelle forslag til spildevandsplan, men at en eventuel kloakering af Rågeleje Udsholt ikke kan rummes i nærværende forslag til takst.

Øvrige satser
Takstbladet omfatter ligeledes takster for kloaktilslutning. Disse takster er fastsat ud fra standardtilslutningsbidraget på 30.000 kr (dækker både spildevand og regnvand). Standardtilslutningsbidraget blev indført i 1987 og er efterfølgende pristalsreguleret.

Ud over afregning i.f.t. kloakforsyningen opkræver Gribvand statsafgifter vedr. vand og spildevand. Satserne for statsafgifterne er faste og skal ikke godkendes af Kommunen. Gribvand har ligeledes fastlagt en række gebyrer i.f.m. opkrævning og afregning, som heller ikke skal godkendes af Kommunen.

Vurdering
Byrådet skal ved sin godkendelse - den såkaldte legalitetskontrol - påse, at taksterne er beregnet i overensstemmelse med lovgivningen, d.v.s. at prisloftet og hvile i sig selv-princippet overholdes. Gribvand oplyser, at taksterne er beregnet af revisionsfirmaet Deloitte i overensstemmelse med betalingsloven. De ligger inden for prisloftet og hvile i sig selv princippet-overholdes. Administrationen kan dermed anbefale Byrådet, at taksterne godkendes.

Lovgrundlag
Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/6-10 , Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/6-09, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.

Formålet med Betalingsloven (jf.§1) er at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.
Ifølge Betalingsloven §3 skal spildevandsselskabet fastsætte takster én gang årligt under hensyntagen til det udmeldte prisloft. Taksterne skal godkendes af den kommune, hvor selskabet ligger.
Prisloftet fastsættes af et statsligt prisloftsekretariat, jf. §6 i vandsektorloven.

Økonomi
Taksten forudsætter et vejbidrag fra Kommunen på 3.280.000 kr. for afledning af vand fra kommunale og private veje i 2014. Udgiften afholdes af delramme 31060 'Administration vejområdet' indenfor budgettet på 3.369.000 kr.

En husstand bruger i gennemsnit 110 m3 vand om året, hvilket med den foreslåede takst giver et årligt variabelt bidrag på 4.577 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 TEK den 13.11 :Takster 2014
Bilag 2 TEK den 13.11:Takster for kloakforsyning - Indstilling til GV bestyrelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at godkende taksterne for kloakforsyningen i 2014

  Beslutning
 1. Ingen beslutning, idet scenarie 1 havde tilslutning fra Socialdemokraterne + SF (3)

Scenarie 2 havde tilslutning fra Venstre og Dansk Folkeparti (3)
Scenarie 5 havde tilslutning fra Nyt Gribskov (1), hvorfor der ikke var flertal for nogen af scenarierne. Sagen sendes videre til behandling i ØU/BY med ovennævnte tilkendegivelser fra partierne.

123. Varmeforsyningsplan - endelig vedtagelse
13.03A00 - 2013/10706

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til beslutning i byrådet.

Byrådet besluttede 17/6 2013 at sende forslag til varmeforsyningsplan i 10 ugers høring. Høringen var fra 27/6 til 5/9 2013. Der er indkommet 2 høringssvar til forslag til varmeforsyningsplan. Høringssvar samt administrationens vurdering af konsekvenserne for varmeforsyningsplanen fremgår af vedlagte bilag.

Konsekvenser af høringssvar for varmeforsyningsplanen
Af de to indkomne høringssvar er det administrationens vurdering, at 2 bemærkninger i det ene høringssvar er af oplysende karakter og indarbejdes i varmeforsyningsplanen.

De øvrige bemærkninger og det andet høringssvar vurderes ikke, at give anledning til ændringer i varmeforsyningsplanen, se bilag.

Lovgrundlag
Varmeforsyningsplanen har alene ingen individuel retslig virkning, idet konkret varmeforsyningsplanlægning som f.eks. udlægning af et område til fjernvarme med tilslutningspligt skal behandles som et individuelt projektforslag og på basis af samfundsøkonomiske beregninger. Men planen er et vigtigt planlægningsredskab for kommunens varmeforsyning, i det den kan udstikke nogle linier og principper for den generelle varmeforsyningsplanlægning i samspil med andre planlægningsværktøjer f.eks. når indkomne projektforslag skal vurderes.

Økonomi
-

Miljøforhold
Fjernvarmen er vigtig i fremtidens energisystem med en stor andel af vedvarende energi. Dels kan fjernvarmen produceres på mange forskellige brændsler, og dels vil fjernvarmen fremover få en meget vigtig rolle i forhold til indpasningen af vedvarende energi og balancering af elnettet via elkedler og varmepumper. Fjernvarme er valgt som et fokusområde i den strategiske energiplan pga. de forventede positive miljømæssige gevinster, ligesom det også er i fin tråd med kommunens klimapolitik om at nedbringe CO2-udslippet.

Høring
Forslag til varmeforsyningsplan har været i 10 ugers høring. Høringssvar er refereret i bilag og kan ligeledes findes på sagen.

Forud for den offentlige høring var varmeforsyningsplanen også til drøftelse i de lokale dialogfora, ligesom der har været afholdt et arrangement i efteråret 2012, hvor forsyningsselskaberne, herunder fjernvarmeværkerne og HMN, afgav input til idéfasen og navnlig forslag til hvordan man kan arbejde for en udbredelse af den kollektive forsyning, hvor det samfundsøkonomisk og miljømæssigt giver mening.

Bilag
Bilag 1 TEK den 13.11 Bilag Høringssvar og vurdering af disse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde varmeforsyningsplanen med ovenstående ændringer

  Beslutning
 1. Tiltrådt124. Spildevandsplan 2013-2017 - endelig vedtagelse
06.00P00 - 2012/52277

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til beslutning i byrådet.

Byrådet besluttede 17/6 2013 at sende forslag til spildevandsplan 2013-2017 i 10 ugers høring. Høringen var fra 27/6 til 5/9 2013. Der er indkommet 3 høringssvar til forslag til spildevandsplanen. Høringssvar samt administrationens vurdering af konsekvenserne for spildevandsplanen fremgår af vedlagte bilag.

Konsekvenser af høringssvar for spildevandsplanen
Af de tre indkomne høringssvar er det administrationens vurdering, at et giver anledning til ændringer i planen. Administrationen forslår, at spildevandsplanens tekst ændres således, at stedbetegnelse for det nye centrale spildevandsanlæg i Højet erstattes af "nyt anlæg" hvor placeringen ikke er specificeret.

De to andre høringssvar vurderes, at være indeholdt i spildevandsplanen og de investeringer der bliver lavet på sigt.

Under høringen har Gribvand Spildevand også indsendt nogle faktuelle ændringer til deres investeringsplan og projektkatalog.

Ændringerne betyder:

2013: Nedlæggelse af Dronningmølle Renseanlæg udskydes til 2018-2019. Der lægges nye spildevandsledninger fra Stokkebro Rågemark-, Vejby-, Tisvilde-, Græsted-, Dronningmølle- og Udsholt Renseanlæg mod nyt anlæg.

2014: Påbegyndelse af nyt renseanlæg og slammineraliseringsanlæg skydes til 2015. Der arbejdes videre med nye spildevandsledninger.

2015: Nyt renseanlæg og slammineraliseringsanlæg påbegyndes.

2016: Der arbejdes videre med nyt renseanlæg og slammineraliseringsanlæg samt med ny udløbsledning til Kattegat. Der etableres spildevandsledning fra Smidstrup Renseanlæg til nyt anlæg

2017: Nyt renseanlæg og slammineraliseringsanlæg færdiggøres.

2018 til 2019: Ny spildevandsledning fra Gilleleje Renseanlæg til nyt anlæg laves, alle anlæg på nær Helsinge og det nye anlæg nedlægges.

Den nye investeringsplan betyder samlet set, at tidsplanen for de store projekter med renseanlæggene ændres, men der vil for borgerne ikke ske ændringer i forsyningssikkerheden. Der ændres heller ikke på tidsplanen for kloakeringerne af landsbyerne.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven LBK nr 879 af 26/06/2010
§ 28: Kommunen laver en plan for bortskaffelse af spildevand

Økonomi
Spildevandsplanen indeholder ikke nye tiltag i forhold til de allerede vedtagne spildevandsplaner og plantillæg. Der er således ingen konsekvenser for Kommunens eller Gribvands økonomiske forhold.

Miljøforhold
De miljømæssige krav i de nu aflyste vandplaner er allerede indarbejdet i gældende spildevandsplangrundlag.

Høring
Forslag til spildevandsplanen har været i 10 ugers høring. Høringssvar er refereret i bilag og kan ligeledes findes på sagen

Bilag
Bilag 1 TEK den 13.11: Høringssvar og administrationens vurdering

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde spildevandsplanen med ovenstående ændringer

  Beslutning
 1. Tiltrådt


129. Strandtrappe på Kommunens areal ved Klitgårdens Grundejerforening
82.16P00 - 2013/31657

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Teknisk Udvalg.

Klitgårdens Grundejerforening ønsker at retablere den trappe, som tidligere har ført fra Grundejerforeningens fællesareal ned over skrænten til vandet. Trappen blev taget ned i 2007 som følge af erosion af skrænten.

Teknisk Udvalg har 2/10-13 besluttet

 1. at kommunen giver foreløbigt tilsagn som lodsejer til opsætning af trappe på kommunens areal ved Klitgårdens Grundejerforening
 2. at administrationen beder Klitgårdens Grundejerforening vende tilbage med nærmere beskrivelse vedr. trappen
 3. at administrationen på baggrund af input fra grundejerforeningen vender tilbage til udvalget med konkrete forslag til vilkår for opsætning af trappe på kommunens grund


Klitgårdens Grundejerforening har oplyst, at man grundet tidspres ikke har haft mulighed for at udarbejde den ønskede redegørelse for trappen. Samtidig ønsker foreningen, at Naturstyrelsen hurtigt kan komme i gang med at behandle sagen om trappen. Det oplyses, at Naturstyrelsen betinger sig et tilsagn uden forbehold fra kommunen for at ville behandle sagen. Derfor beder foreningen om et tilsagn uden forbehold til opsætning af trappen.

Forslag til vilkår
Administrationen foreslår følgende vilkår vedr. retablering af trappe på kommunens grund

 • Klitgårdens Grundejerforening skal indhente fornødne tilladelser jf. gældende lovgivning til opsætning af trappen
 • Trappen ejes af Klitgårdens Grundejerforening, som afholder alle udgifter til etablering, drift og vedligehold af trappen
 • Klitgårdens Grundejerforening skal afholde alle udgifter til at tage trappen ned igen, når den er udtjent eller hvis den ikke længere ønskes
 • Klitgårdens Grundejerforening skal sikre afspærring og eventuelt tage trappen ned, hvis der sker skred af trappe eller skrænt eller på anden måde opstår fare i.f.m. trappen
 • Aftale om opsætning af trappe på Kommunens grund giver ikke et ekstra ansvar for kommunen i relation til behovet for kystsikring
 • Der skal være offentlig adgang til trappen, hvilket skal understøttes af skiltning i området
 • Trappen skal udføres, så den passer ind i omgivelserne
 • Klitgårdens Grundejerforening kan søge støtte til trappen via kommunens pulje til private strandadgange på lige fod med øvrige ansøgere
 • Trappen skal være opsat inden for 2 år. Ellers bortfalder denne aftale.
 • Kommunen kan opsige aftalen med en frist på 5 år


Vurdering
Administrationen vurderer, at Naturstyrelsen i.f.m. tilladelse til trappen efter strandbeskyttelseslinjen vil stille krav til udformning af trappen, som sikrer, at den passer ind i omgivelserne.
Administrationen vurderer, at øvrige vilkår er generelle, og kan stilles uden at der foreligger konkret redegørelse for trappen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde at kommunen giver tilsagn som lodsejer til opsætning af trappe på kommunens areal ved Klitgårdens Grundejerforening på ovenstående vilkår

  Beslutning
 1. Tiltrådt, med bemærkning om at de 2 sidste vilkår om tidsfrister slettes130. Udbud af vejserviceopgaver 2014
05.00G00 - 2013/34393

Sagsfremstilling
Denne sagsfremstilling er ikke fuldstændig. Den fuldstændige sagsfremstilling fremgår alene af den lukkede dagsorden.

Teknisk Udvalg besluttede på mødet den 16. januar 2013 at opsige en række af vejdriftskontrakterne. Denne beslutning blev bl.a. truffet på baggrund af at kontrakterne var udløbet, og at arbejdet med genudbud ønskedes fordelt over en toårig periode af hensyn til ressource- og tidsforbruget.

Et kommende udbud ønskedes udarbejdet i afgrænsede fagspecifikke udbud i stedet for de nuværende partnerskabsaftaler.

Opgaverne er opdelt på følgende fagudbud.
Brolægning
Broreparation
Færdselstavler og vejinventar
Fejning af stier og kørebaner
Ukrudtsbekæmpelse
Affald
Rabatgræs
Kørebaneafmærkning
Rabatregulering, grus- pladser og veje
Tømning af rendestensbrønde mv.

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 1048 af 3/11/2011 af lov om offentlige veje (vejloven) §10.

Bekendtgørelse nr. 712 af 15/06/2011 om fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter (udbudsdirektivet).

Bekendtgørelse nr. 710 af 20/08/2002 af lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (virksomhedsoverdragelsesloven).

Økonomi
Nuværende budget under ramme 310.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. At tiltræde at udbyde opgaverne på baggrund af administrationens udarbejdede materiale

  Beslutning
 1. Udsat til ekstraordinært møde d. 27/11-2013
Efterretningssager

119. Gribvand - resultatstatus 3. kvartal 2013
88.16K00 - 2012/32393

Sagsfremstilling
Hermed forelægges resultatstatus for 3. kvartal 2013 vedr. Gribvand. Ifølge ejerstrategien skal Gribvand rapportere kvartalsvist til kommunen. Ud over opfølgning på budget og regnskab rapporteres på de parametre, som indgår i selskabets egen strategi.
Gribvands rapportering for 3. kvartal er vedlagt som bilag. Nedenfor er en gennemgang af rapporten set i forhold til målene i ejerstrategien.

Mål for selskaberne

 • at Gribvands anlægsaktiver bevares
 • at Gribvands serviceniveau ift. borgere, lodsejere og kunder er i overensstemmelse med byrådets ønsker
 • at opgaveløsningen i både Gribvand og Kommunen sker optimalt og koordineret ift. borgernes interesser
 • at Gribvands aktiviteter og investeringsplaner løbende understøtter kommunens planer ift. miljøbeskyttelse; herunder beskyttelse af vandområder, grundvand, klimasikring og CO2-reduktion


Økonomiopfølgning viser at ved udgangen af 3. kvartal har omkostningerne været lavere end budgetteret. Det skyldes delvist manglende indbetaling af vejbidrag fra Gribskov Kommune for 2013. Kommunes indbetaling af vejbidrag sker ujævnt og med nogen forsinkelse. Gribvand har ansøgt prisloftssekretariatet om at indtægten fordeles over 5 år.
SKAT har bedt om materiale fra Gribvand for de 3 første driftsår mhp at vurdere, om der skal rejses en skattesag. Det kan i givet fald betyde højere takster for forbrugerne. Prisloftsafgørelser for 2011-2013 skal laves om og kan også få betydning for taksten. Nye afgørelser forventes i december 2013.
Mængderabat for spildevandsrensning indføres fra 2014 for erhvervskunder, som har ansøgt.
For meget indbetalt spildevandsafgift for perioden 2002-2011 til staten er tilbagebetalt, hvilket incl. renter udgør 4,7 mio kr.

Mål for udvikling af selskaberne

 • at Gribvand løbende skal kortlægge og analysere mulighederne for samarbejde/fusioner med andre forsyninger og/eller forsyningsarter.
 • at Gribvand løbende arbejder på at reducere CO2-udledningen - jf klimakommunekravene
 • at selskabet løbende skal honorere de generelle og individuelle effektiviseringsmål, som Forsyningssekretariatet melder ud og som i sidste ende medvirker til en kontrolleret udvikling i taksten


Ny kontrakt på tømningsordningen træder i kraft fra 2014. Udbudet er udført som EU-udbud i fællesskab med Helsingør Forsyning og har resulteret i et fald i priserne på tømningsordningerne.
Benchmarking viser, at Gribvand i forhold til andre selskaber har en meget stor mængde uvedkommende vand, som giver uforholdsmæssigt store udgifter til pumpning og rensning af spildevand. Derudover giver den decentrale rensestruktur forøgede udgifter i forhold til andre forsyningsselskaber.

Mål for koordinering mellem selskab og kommune

 • at Gribvand giver besked inden budgetlægningen om aktiviteter i Gribvand, som kan føre til udgifter for Kommunen
 • at planlægning i Kommunen og Gribvand løbende koordineres
 • at Gribvand deltager i sagsforberedende arbejde og bidrager med aktive og konstruktive forslag til planlægningsarbejdet uanset, om det er initieret af Kommunen eller af Gribvand
 • at interesser i køb og salg af arealer og ejendomme koordineres løbende
 • at der sker en smidig udveksling af informationer om spildevandsanlæggenes drifts- og miljømæssige tilstand m.h.p. at sikre miljøbeskyttelsen
 • at der sker en smidig udveksling af oplysninger om ændringer i spildevandsforhold på private ejendomme, som danner udgangspunkt for kundebetjening og sagsbehandling hos h.h.v. Gribvand og Kommunen
 • at der sker en koordinering af større informationstiltag


Bassiner ved VP-torvet og Lærkevej færdiggøres i foråret 2014. Gribvand samarbejder med Kommunen og Bascon om muligheder for rekreativ anvendelse af det kommende regnvandsbassin på Lærkevej.

Gribvand er i gang med at lave model-beregninger af risiko for oversvømmelser, som skal danne grundlag for revision af Kommunens klimatilpasningsplan i 2014. Resultaterne forventes klar ved årsskiftet. De første resultater fra Gilleleje viser god overensstemmelse mellem modellen og de kendte problemområder.

De 5 nye nedbørsmålere, som Gribvand har købt, drives af DMI og indgår i det landsdækkende nedbørsmålesystem. Driftsdata foreligger nu for 3 måneder og viser den tørre sommer. Gribvand påtænker at stille data til rådighed på hjemmesiden.

Kloakering af Sandet er afsluttet og det blev markeret i august. Kloakering af Mårum Tinghuse, Valby, Højelt og Laugø er i gang og forventes afsluttet ved årsskiftet i overensstemmelse med spildevandsplanen.

Renovering af pumpestationer pågår fortsat.

Tilstand af eksisterende regn- og spildevandsbassiner er kortlagt og viser behov for renovering. Visse steder er akutte indsatser sat i værk ift. sikkerhed og hygiejne.

Mål for serviceniveau hos Gribvand

 • at serviceniveauet for kloakforsyningen i Gribskov lever op til normerne i Danmark
 • at variationen i taksterne for Gribvand minimeres i videst muligt omfang
 • at Gribvands egen strategi vedr. betjening af kunderne lægger sig tæt op ad Kommunens service- og kvalitetspolitik, således at borgerne sikres en ensartet service hos såvel Kommune som selskab
 • at Gribvand sørger for erfaringsopsamling og evaluering inden næste udbud af ordningerne m.h.p. at sikre at service og kvalitet afstemmes ift. kundernes ønsker og forventninger


Gribvand har afholdt valg af forbrugerrepræsentanter, som skal indtræde i bestyrelsen fra 1. januar 2014. Erik Larsson og Bjarne Frølund er valgt som repræsentanter, mens Mark Palina er suppleant.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag TEK den 13.11: Ejerrapport Q3 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg at

 1. Kvartalsrapport for 3. kvartal 2013 tages til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt125. Private spildevandsanlæg i det åbne land - Status
06.00A00 - 2012/01481

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til efterretning i Teknisk Udvalg.

Folketinget vedtog i 1997 et tillæg til miljøbeskyttelsesloven, som skal styrke indsatsen for en forbedret spildevandsrensning på ejendomme i det åbne land, der ikke er offentligt kloakeret. Det omfatter både almindelige landejendomme og ejendomme i sommerhusområder, som har direkte udledning af spildevand til dræn, vandløb og søer. Målet er, at give bedre vandkvalitet og dermed bedre miljø og naturværdier i vandløb og søer.

Siden 2009 har administrationen været i gang med at gennemgå kloakforholdene på ejendomme med private spildevandsanlæg.

Status for de undersøgte ejendomme
I Gribskov Kommune er der ca. 3400 ejendomme uden offentlig kloak. Af disse er ca. 125 planlagt kloakeret. Det drejer sig om Højelt, Laugø, del af Ørby, del af Mårum Tinghuse, del af Faksemosevej og resten af Valby, mens Sandet nu er færdigkloakeret.

Ca. 1315 ejendomme i Rågeleje Udsholt området ligger udenfor offentlig kloak. Her afventer planer om eventuel kloakering den politiske beslutning samt Gribvand Spildevands budget for tiden efter 2017. Besluttes der, at området ikke skal kloakeres, vil ejendommenes spildevandsforhold skulle undersøges i lighed med de andre ejendomme i det åbne land med dertil knyttet sagsbehandling.

Af de resterende ejendomme har 604 fået påbud om forbedret spildevandsrensning, heraf er 140 sager helt afsluttet, mens 443 er igangværende på forskellige stadier. Ca. 315 ejendomme er undervejs i undersøgelsesproceduren, resten er undersøgt og fundet i orden.

Foreløbig har 7 lodsejere taget i mod tilbud om kontraktligt medlemsskab af kloakforsyningen Gribvand Spildevand A/S som følger de udstedte påbud.

I 2012-2013 er 13 ejere meldt til politimyndigheden, fordi de ikke har indfriet påbudet om forbedret spildevandsrensning. Der er faldet dom i 5 sager, dommene er bøde samt tvangsbøder indtil spildevandsforholdet er bragt i orden. 2 sager er trukket tilbage, fordi ejer har bragt orden i tingene inden sigtelse.

Overbliksskema

Ejendomme uden offentlig kloak ca 3405
Ejendomme med planlagt kloakering ca 125
Ejendomme gennemgået i 2009-2013 ca 1650, heraf har 604 fået pålagt forbedret rensning, mens resten er fundet i orden
Ejendomme som er under undersøgelse ca 315
Ejendomme der ikke er undersøgt ca 1315 ejendomme i Rågeleje-Udsholt


Det videre forløb
I den resterende del af 2013 vil de sidste 315 ejendomme blive færdigbehandlet og eventuelle varsler og påbud vil blive sendt ud primo 2014. Det er forventningen, at alle påbud er opfyldt senest primo 2015. Der kan dog være enkelte sager, der af forskellige årsager, trækker ud.

De uvisse forhold omkring hvorvidt der skal eller ikke skal kloakeres i Rågeleje Udsholt området betyder, at Gribskov Kommune ikke når i mål med undersøgelser eller kloakering af alle ejendomme uden offentlig kloak inden udgangen af 2015, som er deadline i forhold til de statslige vandplaner.

Lovgrundlag
Miljøbeskyttelsesloven, lovbekendtgørelse 879 af 26. juni 2010 og vejledningen om håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven vejledning 10376 af 20. oktober 2005 samt lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber nr. 633 af 7. juni 2010.

Påbud om forbedret spildevandsrensning har baggrund i et tillæg til miljøbeskyttelsesloven fra 1997. Påbud bliver givet efter miljøbeskyttelseslovens §30. Afgørelser efter §30 kan ikke påklages, når det handler om spildevandsanlæg under 30 PE (personækvivalenter) som i disse tilfælde.

Håndhævelse af miljøbeskyttelsesloven er beskrevet i miljøstyrelsens vejledning fra 2005. Af denne fremgår det, at proceduren for håndhævelse er følgende, skriftligt varsel om påbud jf. miljøbeskyttelseslovens §75, i varslet oplyses også om ret til aktindsigt og der opfordres til at bidrage med oplysninger. Efter en rimelig tidsfrist, her én måned, får ejer det egentlige påbud. Heraf fremgår det, hvilke frister der skal opfyldes. Det fremgår videre af vejledningen, at ved overskridelse af tidsfrist i forbindelse med påbud, skal myndigheden indgive politianmeldelse.

I forbindelse med påbud om forbedret spildevandsrensning skal ejere af helårsbeboelse tilbydes medlemsskab af kloakforsyningen jf. lov om betalingsregler. Vælger ejer dette, vil løsningen oftest blive et minirenseanlæg på ejendommen ejet og drevet af kloakforsyningen.

Økonomi
Håndhævelsen medfører ikke direkte udgifter for Kommunen ud over de sager, hvor Kommunen indgår som grundejer.

Kommunens arbejde med påbud om forbedret spildevandsrensning i det åbne land, har givet meget arbejde til de lokale kloakmestre. Alle ejendomme, der har fået påbud, samt dem der frivilligt vil forbedre deres kloakanlæg, skal have udarbejdet en ansøgning og etableret et nyt spildevandsanlæg. Dette skal gøres af en autoriseret kloakmester. Af ansøgningerne fremgår, at lodsejerne typisk vælger en lokal kloakmester.

Dertil kommer arbejdet med reparationer af øvrige private anlæg - ofte gamle siveanlæg. Via den kommunale tømningsordning får kommunen nu en registrering af de fejl og mangler, der findes på anlæggene. Gribskov kommune skal som tilsynsmyndighed sørge for, at lodsejerene får udbedret dette, og det arbejde skal ligeledes udføres af autoriserede kloakmestre.

Miljøforhold
I regionplan 2005 som danner grundlag for vandplanerne, blev der for alle målsatte kommunale vandløb lavet en liste over, hvilke forhold der medvirkede til, at målsætningen for flora og fauna ikke var opfyldt.

For samtlige vandløbssystemer i Gribskov Kommune, Pandehave Å, Esrum Å, Søborg Kanalsystemet, Orebjerg Rende, Højbro Å systemet, Annisse Vandløbet og
Pøle å systemet er en af de medvirkende årsager påvirkning af spildevand fra dårligt kloakerede ejendomme i det åbne land.

Når alle ejendommene i det åbne land har fået godkendte spildevandsforhold, forventes derfor en forbedring af miljøforholdene og naturværdierne i vandløbene i kommunen.

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Tiltrådt, med bemærkning om at muligheder for finansiering af mindre landbrug m.m. undersøges, hvorefter dagen kommer til orientering i udvalget.126. Julehøjstien - Reetablering langs jernbanen?
01.00G00 - 2012/53602

Sagsfremstilling
Sagen er til orientering i Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg har bedt administrationen undersøge muligheden for at retablere Julehøjstien som et klippet spor langs jernbanen, således der genskabes en forbindelse fra Vejby til Farvergårdsvej, men langs banen i stedet for ind over ejendommen Farvergårdsvej 15.

Som det fremgår af vedlagte kort, er banearealet ikke bredt nok til også at rumme en sti det pågældende stykke. Jernbanen ligger lavt og den skråning der optager terrænforskellen mellem banen og markerne nord for denne ligger udenfor banearealet. Det vil af praktiske og sikkerhedsmæssige grunde derfor være nødvendigt at anlægge stien på skråningskronen, også for at komme op til Farvergårdsvej.

Arealet nord for jernbanen er matrikel nr. 2 b Ørby by og er en del af ejendommen Farvergårdsvej 15, hvor stien tidligere har ligget. Arealet ligger som nævnt højere end jernbanen og der er plantet et læhegn på skråningskronen. Anlæg af stien vil derfor skulle ske nord for dette læhegn eller medføre at læhegnet fjernes og eventuelt genplantes nord for en ny sti.

Såfremt Teknisk Udvalg ønsker at fortsætte projektet, skal der erhverves areal fra den private ejendom Farvergårdvej 15, enten ved en frivillig aftale eller ved ekspropriation.

Administrationens vurdering
Det er ikke muligt at retablere Julehøjstien på jernbanens areal, hvorfor der enten skal erhverves areal fra en privat ejendom eller indgås en aftale med ejeren af denne private ejendom om udlæg af en privat fællessti jf. privatvejlovens bestemmelser.

Gribskov Kommune kan, jf. vejloven kapitel 5, ekspropriere arealer til anlæg af offentlig infrastruktur som stier når almenvellet kræver det. Det følger af bestemmelsen, at der skal være en væsentlig samfundsmæssig interesse og nytteværdi af et sådan anlæg for at kunne gennemføre en ekspropriation.

Hvis Julehøstien retableres vil den udmunde i Farvergårdsvej ved broen over jernbanen. Julehøjstien har tidligere fortsat fra Farvergårdsvej til Ørby Station, men dette stistykke eksisterer ikke længere. Oversigtsforholdene ved broen er ikke optimale på det sted.

Lovgrundlag
Lov nr. 1537 om private fællesveje, afsnit II Private fællesveje på landet, § 11
Lovbekendtgørelse nr. 1048 om offentlige veje, kapitel 5 Ekspropriation og taksation, § 43 stk. 1

Økonomi
Der er ikke udarbejdet overslag.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Oversigtskort over arealer til reetablering af Julehøjstien

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde, at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt, med bemærkning om at administrationen undersøger de matrikulære skel, og forlægger sagen for udvalget igen .127. Dige langs Højbro Å
06.02P00 - 2012/02726

Sagsfremstilling
Denne sag er til orientering til Teknisk Udvalg.

Frederiksborg Amt har i 2005/2006 udført et projekt med et dige langs Højbro Å i Stokkebro-Rågemark.

Efter oversvømmelser langs Højbro å i 2009, langs Plovmandsvang ved Stokkerup Grundejerforening, fik kommunen foretaget en hydraulisk vurdering af hele Højbro Å. Beregningerne blev udført af Orbicon og resultaterne blev stillet til rådighed for lodsejerne i foråret 2010. Konklusionen var at oversvømmelserne ikke var koblet til vandafledning fra Helsinge By og at en forlængelse af det eksisterende dige kunne give en bedre sikring mod oversvømmelser omkring Plovmandsvang.

På baggrund heraf fortog kommunen en opmåling af det eksisterende dige, mens Grundejerne rekvirerede en yderligere specifik vurdering af, hvor langt diget eventuelt skulle forlænges.
Orbicon anbefalede, at diget blev forlænget, og vurderede at det ikke ville have negativ konsekvenser for andre lodsejere både op-og nedstrøms på Højbro Å.

Kommunen har overfor lodsejerne tilkendegivet, at man kan tillade at grundejerne laver et dige i overensstemmelse med beregningerne i rapporten fra Orbicon.

Kommunen har gjort opmærksom på, at et sådan projekt er en reguleringssag efter vandløbsloven, og at er vil være grundejerforeningen eller de berørte bredejere der skal betale, samt stå for projektet.

I foråret 2011 har Grundejerforeningerne indledt samarbejde med Orbicon om at få udarbejdet et projekt, til godkendelse i kommunen.
I efteråret 2012 modtog kommunen følgende statusmeddeles fra grundejere foreningen.

"Status lige nu er altså, at vi ikke kan rejse tilstrækkelig med opbakning til i
fællesskab at løfte opgaven med en forlængelse af diget på egen hånd. Hvis
problemet med oversvømmelser langs Højbro å falder inden for rammrne af
kommunens handlingsplan for klimatilpasninger, vil det altså være relevant at
tage problemet med her.
"

Lodsejere langs Pandehave Å (Solbakkevej) og Esrum Å (Bekkasinvænget) er p.t. selv i gang med private digeprojekter langs kommunale vandløb.

Vandmiljøgruppen har via Grundejerkontaktudvalget fremsat ønske om en politisk forelæggelse af problemstillingen ved Højbro Å.

Vurdering
Administrationen vurderer, at etablering af diger som udgangspunkt skal etableres af de lodsejere, som måtte have interesse heri. Og at det skal dokumenteres, at det kan ske uden negative konsekvenser for andre lodsejere, miljøinteresser, vandløbets kapacitet samt driftsomkostningerne.

Hvis Kommunen ønsker at støtte projekter om diger langs vandløb, skal der sikres lige adgang for lodsejerne til at opnå støtte. Det kan f.eks. gøres ved at lave en pulje, hvor lodsejerne kan søge støtte på lige vilkår (parallelt til f. eks. pulje til private adgange til kysten).

Lovgrundlag
Vandløbsloven; Lovbekendtgørelse 1208 af 30-09-2013.
Kommunen driver kommunale vandløb i overensstemmelse med regulativerne. Det dige, der er udført ved Højbro Å af Frederiksborg Amt, bør indarbejdes i regulativet som en del af det offentlige vandløb, der skal vedligeholdes af kommunen. Kommunen er ikke erstatningspligtig ved eventuelle oversvømmelser, hvis regulativet overholdes.

Bek. 1436 af 11-12-2007 om vandløbsregulering og -restaurering m.v.
Ændringer på vandløb, forudsætter en reguleringssag. Ifølge loven er det de bredejere, som har nytte af projektet, der skal betale. Alternativt skal man blive enige om en anden fordeling af omkostningerne.

Økonomi
Hidtil har der ikke været afsat midler i Kommunens budget til diger langs vandløb. Såfremt man ønsker, at Kommunen skal bidrage til løsninger skal man være opmærksom på principperne i Kommunalfuldmagten.

Grundejerne oplyser, at et dige ved Højbro Å kan udføres for omkring 100.000 kr.

Miljøforhold
Vandløbenes vandføringsevne fastlægges i regulativerne. Ved ekstreme afstrømningssituationer vil vandløbet gå over sine bredder. Det er en naturlig proces som giver enge og moser langs vandløb på lavbundsarealer. Disse arealer giver levesteder for mange planter og dyr og er ofte beskyttet af Naturbeskyttelsesloven. Tidligere tiders udstykninger er nogle gange placeret på lavbundsarealer.

Høring
-

Bilag
Kommentarer fra landliggersammenslutningen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Tiltrådt128. Bekæmpelse af bjørneklo - status
09.00Ø00 - 2012/33571

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune vedtog i 2007 en indsatsplan om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo.
Indsatsplanen gælder hele kommunen, både på kommunale og private arealer.

Siden 2007 har Kommunen derfor bekæmpet kæmpe bjørneklo på kommunale arealer og langs de kommunale vedligeholdte vandløb (2-meter bræmmen). Kommunen fører desuden tilsyn med bekæmpelsen på private arealer.

Bekæmpelsen af kæmpe bjørneklo har siden 2007 været en succes. Der meldes om kraftig tilbagegang af planten, helt ned til 50 % og det kan også ses på de årlige udgifter.

I 2007 var der ca. 1200 kendte lokaliteter med kæmpe bjørneklo i Kommunen. I 2013 er lokaliteterne faldet til ca. 900, men der dukker stadig nye lokaliteter op. Disse tal stemmer ikke overens med et fald i bjørnekloens samlede udbredelse med 50 %. Det er fordi de enkelte lokaliteters størrelse er blevet væsentlig mindre(tætheden), end det er de enkelte lokaliteter som er forsvundet helt.

I 2013 er der udført 215 tilsyn med bjørneklo på private arealer. Det har resulteret i 38 påbud, hvoraf 8 som følge af manglende efterlevelse står til at blive politianmeldt. Som noget nyt har vi i 2013 tilbudt lodsejer at deltage ved tilsynet mhp. at formidle viden om metoder til bekæmpelse og eventuelt foretage manglende bekæmpelse på stedet.

Hvis der sker frøspredning fra kæmpe bjørnekloen har man spiredygtige frø i jorden 5-7 år efter. Da planten ind imellem dukker op på nye steder og at bekæmpelsen ikke altid er effektiv nok på private arealer er det svært, at komme planten fuldstændig til livs.


Lovgrundlag
Bek. nr. 862 af 10/09/2009 om bekæmpelse af kæmpe bjørneklo
Gribskov Kommunes indsatsplan for bekæmpelse af kæmpe bjørneklo

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Tiltrådt131. Ny Rottekontrakt - resultat af udbud
09.13G00 - 2013/27605

Sagsfremstilling
Denne sag er til orientering for Teknisk Udvalg.

Teknisk Udvalg har på mødet den 11. september 2013 bemyndiget administrationen til at udbyde rottebekæmpelsen og indgå ny kontrakt.

Udbud er nu gennemført og der er kommet to tilbud, som ligger prismæssigt tæt på hinanden. Den billigste, er også den der har gjord mest ud af at beskrive alternative metoder til gift, for at bekæmpe rotterne. Hvilket er med til at understøtte kommunens rottebekæmpelsesplan 2013-2015.

Kontrakten bliver indgået ud fra tildelingskriterierne. Kontraktsum er på 846.000. kr/år. Den eksisterende kontrakt lyder på 360.000 kr/år.

Øgede krav til dokumentation af det udførte arbejde og krav om, at der skal stilles en digital løsning til rådighed, har gjort at udgiften til entreprenøren stiger. Administrationen har forhørt sig hos andre kommuner, der har haft rottebekæmeplse i udbud efter den nye bekendtgørelse. Prisniveauet i disse kommuner er på samme niveau.

Ordningen for rottebekæmpelse brugerfinansieres af lodsejerne og skal hvile i sig selv. Takster fastsættes ud fra budget- og kontraktsum. Budgettet dækker udgifter til entreprenøren samt kr. 55.000 til den kommunale administration.

Den enkelte ejendom betaler et bidrag til rottebekæmpelse, som udgør en procent mæssig andel af kommunens udgifter til bekæmpelsen. Andelen beregnes som den aktuelle ejendomsværdis andel af den totale ejendomsværdi i kommunen.

I 2014 er budgettet på i alt kr. 901.000.

Bidraget for 2013 har været mellem 10-20 kr. for et gennemsnitligt enfamiliehus i Gribskov kommune. I 2014 bliver bidraget ca 20-40 kr.

Lovgrundlag
Bek. 696 af 26-06-2012 om forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Økonomi
Rottebekæmpelsen er forbrugerfinansieret og skal hvile økonomisk i sig selv. Ud fra budgettet opkræver Kommunen bidrag fra grundejerne. Opkrævning sker sammen med ejendomsskatten.

Miljøforhold
Et vigtigt element i den nye rottebekendtgørelse er, at denne skal være med til at sikre, at giftforbruget ved bekæmpelse og forebyggelse af rotter fremover bliver reduceret. Dette er indarbejdet som et vilkår i udbudsmaterialet.

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Tiltrådt132. Trafiksanering af krydset Nakkehoved Strandvej/Hillerødvejen 2014, arbejdet er indledt.
05.01G00 - 2013/30933

Sagsfremstilling
Dette punkt er en orientering af udvalget om planer og igangværende aktivitet for trafiksanering af krydset Nakkehoved Strandvej og Hillerødvejen

Såvel i Trafiksikkerhedsplanen fra 2009 som i den nye Trafiksikkerhedsplan for 2013-2020 er krydset Nakkehoved Strandvej/Hillerødvejen og strækningen mod øst til Gilleleje station udpeget som den mest uheldsbelastede strækning i kommunen.
Der er de seneste 5 år sket 17 overvejende vigepligts-uheld, 7 med personskade, ingen dræbte men 4 alvorligt tilskadekomne.
Sanering af krydset er på anlægsbudgettet for 2014 og det indledende arbejde med projektet er sat i gang, idet, der er udsendt og modtaget tilbud på rådgiverydelse for hele opgaven.

På baggrund af tilbud er der valgt rådgiver på opgaven, som på baggrund af ulykkestal og analyser vil udarbejde skitser til hvilken teknisk løsning, der bedst reducerer antallet af ulykker samt giver mest trafiksikkerhed i øvrigt for samtlige trafikanter, både i krydset og på strækningen frem mod Gilleleje station.
Der vil i løbet af november blive holdt et indledende møde, hvor aftalegrundlag og tidsplan lægges endeligt fast.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Sanering af krydset Nakkehoved Strandvej/Hillerødvej er på budget 2014 med 5 mio. kr plus fremskrivning.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt133. Trafiksikkerhedsaktiviteter efteråret 2013
05.00G00 - 2013/01379

Sagsfremstilling
Dette punkt er til orientering af Teknisk Udvalg om de trafiksikkerhedsaktiviteter, der er afsluttet eller igangværende i efteråret 2013.

I 2013 er følgende trafiksikkerhedsskabende aktiviteter enten gennemført eller igangværende.

 1. Hjortevildtkampagne i april, Lokal kampagne - vejkantsplakater
 2. Spritkampagne i juni, National kampagne - vejkantsplakater
 3. Husk Byzonen i Juli, Lokal kampage: - vejkantsplakater
 4. Skolestartskampagne for de nye 0.klasser blev gennemført i august. Plakater ved alle kommunens skoler gjorde bilister opmærksom på at passe på de nye små trafikanter. Eleverne fik som en del af Folkeskolens obligatoriske færdselsundervisning, opgavehæfter om trafik. Alle klasselærere har kunnet tilmelding deres klasse til Rådet for Sikker Trafiks konkurrence med chance for præmier af 1000,- kr til klassekassen (betalt af Gribskov). To klasser i Gribskov deltog og fik begge overrakt præmier i oktober.
 5. Cykelbus for Nordstjerneskolens elever. Som et forsøg blev der de to sidste uger af august i samarbejde med Gribskov motionscykelklub og en idrætslærer fra Nordstjerneskolen, gennemført en ordning med, at en voksen kørte foran cyklisterne fra to opsamlingssteder i hhv fra Ramløse Skole og fra Stenlandsengen. Trods behovsundersøgelse og massiv oplysning på forældreintra var der kun meget ringe tilslutning til ordningen; max 2 børn pr. dag, Derfor blev den indstillet efter 2 uger. Planen var at fortsætte frem til efterårsferien. Der undersøges og arbejdes på hvordan aktiviteten kan genopstå med større tilslutning.
 6. Fartkampagne i oktober, National kampagne - vejkantslakater og tegnekonkurrence for skolernes FO'er. Fidusen i Græsted og Oasen i Gilleleje deltog og modtog præmier og trafikkagemænd. Fernisering på BLIK, Græsted åbnet af Bo Jul. Tegningerne vises også på Pyramiden i Gilleleje.
 7. Tisvilde trafiikkultur er opstartet med stor lokalt engagement for at gøre en indsats for at påvirke både den lokale og gæsternes trafikadfærd med den positive tilgang - her i Tisvilde passer vi på hinanden i trafikken.
 8. Lygtekampagne i november, lokal kampagne - vejkantsplakater i byområderne. Koordineret med refleksuddeling på skolerne.
 9. Trafiksikkerhed i Gribskov - et fælles ansvar. Trafiksikkerhedsplan 2013-2020 på BY 4. nov. til endelig vedtagelse. Forum for Trafiksikkerhed der er oprettet ud fra Følgegruppen inddrages i det kommende års arbejde med kampagner i relation til planens indsatsområder.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
1. at tage orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Tiltrådt


Lukkede
134 Udbud af vejserviceopgaver 2014

Beslutning

Udsat
Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:50 PM