Teknisk Udvalg

Publiceret 04-02-2013

Mandag den 04-02-2013 kl. 16:15

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Gribvand : takster 2013 for spildevandsforsyningen

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Susan Kjeldgaard
Børge Sørensen Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Klaus Nielsen
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Ingen
Åbne

13. Gribvand : takster 2013 for spildevandsforsyningen
06.03Ø00 - 2012/05650

Sagsfremstilling
Baggrund
Takster for tømningsordningerne i 2013 blev godkendt af Byrådet i december 2012. Taksterne for spildevandsforsyningen er endnu ikke behandlet af Byrådet, da afgørelse om prisloft fra det statslige Forsyningssekretariat lader vente på sig. Forsinkelsen skyldes tvister om de individuelle effektiviseringskrav, hvor mange forsyninger har protesteret mod de metoder, som Forsyningssekretariatet anvender.

Gribvands bestyrelse ønsker dog at fastsætte en ramme for taksterne mhp. at kunne udsende opkrævninger i foråret 2013. Opkrævning udsendes som a-conto-afregning to gange årligt og justeres endeligt ved måleraflæsning i slutningen af året.

Gribvands bestyrelse har på deres møde den 11. januar 2013 behandlet ramme for takster. Indstilling til bestyrelsen er vedlagt som bilag. Gribvand anmoder Byrådet om at godkende en ramme for taksterne.

Takster 2013
Gribvand forventer at prisloftet vil resultere i en variabel takst på mellem 41,68 og 46,06 kr/m3. De anmoder Kommunen om at godkende denne ramme under følgende forudsætninger:

  • Prisloftet udnyttes fuldt ud
  • Selskabet opkræver det maksimalt muligt faste vandafledningsbidrag
  • Selskabet opkræver vejbidrag på 8%
  • Administrative gebyrer fastholdes
  • Taksten fastsættes endelig af bestyrelsen når der foreligger et godkendt prisloft fra Forsyningssekretariatet


Den beregnede takst forudsætter, at Kommunen betaler et Vejbidrag på 5,568 mio kr i 2013.
Byrådet har drøftet Vejbidraget den 8. Oktober 2012 og tog forbehold for størrelsen heraf, såfremt der kommer nærmere afklaring af regelgrundlaget.

Den variable takst for afledning af spildevand er siden 2010 steget fra 34,85 kr /m3. Stigningen er sket i en periode, hvor vandforbruget er faldet tilsvarende, således at den samlede indtægt til Gribvand har været den samme. Forbrugere, som følger udviklingen i det generelle vandforbrug, vil således ikke opleve en øget udgift som følge af takststigningerne.

Vurdering
Gribvand oplyser, at beregningerne er sket i overensstemmelse med Betalingsloven. Dog er prisloftet endnu ikke godkendt af Forsyningssekretariatet. Kommunens godkendelse omfatter alene kontrol af legalitet.

Administrationen vurderer på den baggrund, at Byrådet kan godkende rammen for takster for 2013 med forbehold for Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse og med forbehold for en nærmere afklaring af regelgrundlaget vedr Vejbidraget.

Byrådets godkendelse vil indebære, at Gribvand kan udsende a´contoopkrævninger i første halvår 2013. Når Forsyningssekretariatets afgørelse foreligger, vil sagen blive forelagt Byrådet på ny, således at taksten kan fastlægges endeligt og efterregulering kan finde sted.


Lovgrundlag
Betalingsloven, Lovbekendtgørelse nr. 633 af 7/6-10 , Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber.
Formålet med Betalingsloven (jf.§1) er at sikre hensynet til princippet om omkostningsdækning, herunder dækning af miljømæssige og ressourcerelaterede omkostninger, og prissætning med tilskyndelsesvirkning. Derudover skal der tages hensyn til, at de forskellige vandanvendelsessektorer yder et passende bidrag, og til princippet om, at forurener betaler.
Ifølge Betalingsloven §3 skal spildevandsselskabet fastsætte takster én gang årligt under hensyntagen til det udmeldte prisloft. Taksterne skal godkendes af den kommune, hvor selskabet ligger.
De nærmere regler for betaling fastsættes i en vedtægt, der ligeledes skal godkendes af kommunen.

Vandsektorloven, Lov nr. 469 af 12/6-09, Lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold.
Prisloftet fastsættes af et statsligt prisloftsekretariat, jf. §6 i vandsektorloven.


Økonomi
Kommunens vejbidrag afregnes via fra konto 2013100600, Vejbidrag


Miljøforhold
-


Høring
-


Bilag
Dokumenter fra Gribvands bestyrelsesmøde


Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet,

  1. at godkende ramme for Gribvands spildevandstakster for 2013 med forbehold for Forsyningssekretariatets prisloftafgørelse, der vil blive fulgt op af en senere byrådsbeslutning og med forbehold for nærmere afklaring af regelgrundlaget vedr VejbidragetBeslutning
Venstre fremsatte ændringsforslag om uændret vandafledningsafgift kr. 37,28 + pris- og lønregulering + moms.
Ændringsforslaget blev afvist.

  1. Ikke tiltrådt, taksterne fastsættes først når prisloftet er udmeldt.


Venstre undlod at underskrive protokollen.Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
04:50 PM