Teknisk Udvalg

Publiceret 16-01-2013

Onsdag den 16-01-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Kommuneplan 2013-25
2 Trafikselskaber - Trafikbestilling 2014
3 Idrætsvej - parkering og trafikforhold - gl. sag 2011/09382
10 Græsted Fjernvarme, nye vedtægter til godkendelse


Efterretningssager
4 Generel orientering om gadebelysning i Gribskov Kommune
5 Ekspropriation til cykelsti mellem Græsted og Helsinge - sagsforløb efter V
D afgørelse af 05.11.2012
6 Grundejerkontaktudvalget - kommissorium og forretningsorden
7 Trafiksikkerhedstiltag ifm åbning af ny skole
8 Færdselssikkerhedskommissionens handleplan i høring
12 Afhentning af dagrenovation og mulighed for dispensation for afstandskrav


Lukkede
9 Fremtidig vejdrift og entrepriseopdeling - Kontraktforlængelse
11 Tildeling af kontrakter for indsamling af dagrenovation i GK pr. 1. maj 2013

Medlemmer:

Bo Jul Nielsen Susan Kjeldgaard
Børge Sørensen Jannich Petersen
Jørgen Emil Simonsen Klaus Nielsen
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

1. Kommuneplan 2013-25
01.02P00 - 2012/36046

Sagsfremstilling
Udarbejdelse af Kommuneplan 2013-25 er igangsat af Økonomiudvalget den 13.08.2012, og målsætningerne for arbejdet er fastlagt i Planstrategi 2013. Centrale emner til revision er blandt andet infrastruktur. I kommuneplanen fastlægges mere konkrete rammer for udviklingen og arealanvendelsen indenfor de enkelte temaer.

Udarbejdelsen af Kommuneplan 2013-25 sker parallelt - og i tæt samspil - med udarbejdelsen af flere andre større planer, herunder Strategisk energiplan, Spildevandsplan og Klimatilpasningsplan.

Økonomiudvalget har i henhold til styrelsesvedtægten ansvaret for kommuneplanlægning. Teknisk Udvalg forventes at komme med en indstilling til Økonomiudvalget vedrørende planlægningen af temaet 'Infrastruktur og Tekniske anlæg'.

Hermed forelægges udkast til de vigtigste ændringer i forbindelse med kommuneplanrevisionen for de emner, der hører under kategorien infrastruktur og tekniske anlæg. De væsentligste ændringer indenfor dette område er

 • Indarbejdelse af tankegangen om en infrastruktur-akse mellem kommunecentrene
 • Udpegning af areal til pendler-parkering ved krydsning mellem Lokalbane og overordnet vejnet


Udkast til ændringer er beskrevet mere detaljeret i vedlagte bilag 'Udkast til vigtigste ændringer i Kommuneplan 2013 indenfor 'Infrastruktur og Tekniske Anlæg'

Overordnet faseinddeling og tidsplan for kommuneplanarbejdet
Den overordnede tidsplan for udarbejdelsen af Kommuneplan 2013-25, herunder inddragelse og politisk behandling er besluttet på tidligere møder.

Tidsplanen nedenfor er opdateret i forhold til at de politiske møder er fastlagt for 2013:

Fase Politisk behandling Inddragelse
3. kvartal 2012 - 2. kvartal 2013 Analyser og Udarbejdelse af forslag til Kommuneplan 13 27.02.2013: TEK Første samlede bud på indhold for Infrastruktur og Tekniske Anlæg 4. kvartal 2012 og 1. kvartal 2013
de fire dialogfora høres ift. relevante emner
15.05.2013- 17.06.2013 Politisk godkendelse af forslag til Kommuneplan 2013-25 Derefter godkendes forslag på
PMU/ØU/BY
Juni-august 2013 10 ugers offentlig fremlæggelse offentlig høring med borgermøde
September 2013 Administrativ behandling af indsigelser
25.09.2013- 04.11.2013 Politisk vedtagelse af Kommuneplan 2013-25 PMU/ØU/BYLovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, jf lovbekendtgørelse 937 af 24.09.09 med senere ændringer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Miljøforhold
Kommuneplan 2013-25 vil blive miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer.

Ændringer i kommuneplanens indhold, ændret baggrundsviden eller ændrede forudsætninger for planlægning i øvrigt, vil blive screenet i forhold til at vurdere om der, på grund af kommuneplanens indhold, er miljøfaktorer, der påvirkes i væsentlig grad.

En samlet liste over de miljøfaktorer, der vurderes at påvirkes eller hvor det er nødvendigt med en nærmere vurdering for at fastslå den egentlige påvirkning, sendes i høring hos berørte myndigheder i forbindelse med en indledende scoping.

Efterfølgende udarbejdes en miljørapport, hvor de enkelte miljøfaktorer gennemgås, og hvor der gennemgås mulige alternativer. Miljørapporten er med til at kvalificere beslutningsoplægget og sendes i høring sammen med forslag til kommuneplan.

Høring
Tidlig inddragelse
I forbindelse med udarbejdelse af forslaget til Kommuneplan 2013-25 inddrages de allerede etablerede fora i Gribskov Kommune. Det er Det Grønne Dialogforum, Gribskov Erhvervsråd, Dialogforum for Lokalsamfund og Grundejerkontaktudvalget.

De nævnte fora orienteres løbende om kommuneplanarbejdet. I løbet af 1. kvartal vil relevante emner endvidere blive forelagt de forskellige fora til drøftelse.

Herudover inddrages andre særlige eksterne interessenter og myndigheder om specifikke emner efter behov, herunder Vejdirektoratet og Lokalbanen i forbindelse med revision af infrastruktur og landbrugserhvervet i forbindelse med revision af landbrugsplanlægningen.

Offentlighedsfase
Forslag til Kommuneplan 2013-25 skal offentliggøres i mindst 8 uger, jf. Planloven, §24. På grund af at perioden ligger i sommerferien, forløber den over 10 uger.

Under offentlighedsfasen vil blive afholdt et 'borgermøde'. Mødet forventes afholdt i stil med det møde der blev holdt i forbindelse med Planstrategi 2012 og som ét samlet møde for de større planer der er i høring samtidigt, jf beslutning i Plan- og Miljøudvalget den 05.09.2012.


Bilag
Udkast til vigtigste ændringer i Kommuneplan 2013 indenfor Trafik og Teknik

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at tage status for arbejdet med udarbejdelse af kommuneplan forslag til efterretning og eventuelt afgive bemærkninger hertil.

  Beslutning
 1. Tiltrådt2. Trafikselskaber - Trafikbestilling 2014
13.05P00 - 2012/40403

Sagsfremstilling
Dette dagsordenspunkt er det første af tre dagsordenspunkter frem i mod trafikbestilling 2014, som skal være afgivet inden 1. maj 2013. Det vil sige, at processen planlægges afsluttet på Teknisk Udvalgs møde den 10. april 2013. I løbet af processen vil der afholdes to møder i Teknisk Udvalgs dialoggruppe for kollektiv trafik hhv den den 28. januar og den 19. marts. Sideløbende med processen i Teknisk Udvalg foregår der en proces under Børneudvalget, hvor mulighederne for at integrere dele af elevbefordring og kollektiv trafik undersøges. Såfremt Børneudvalget beslutter, at dele af elevbefordringen skal håndteres i den almindelige åbne kollektive trafik, vil dette få betydning for trafikbestillingen.

Formålet med dette dagsordenspunkt er at få fastlagt hvilke undersøgelser administrationen skal gennemføre forud for trafikbestillingen, samt at give Udvalget et overblik over den estimerede økonomi for 2014. Endelig har punktet til formål at evaluere den omlægning af rute 361, der blev besluttet ved seneste trafikbestilling.

Økonomi
Der redegøres nærmere for de økonomiske estimater i økonomi-afsnittet nedenfor. Baseret på Movias budgetoverslag for 2014 og på det forventede budget til kollektiv trafik i Gribskov Kommune vurderes der at at være en 'buffer' på ca. 1 mio kr. Basisbudget for 2014 ventes at foreligge fra Movias side medio januar. Følgebrev til budget 2013 inkl. budgetoverslag for 2014 er vedlagt som bilag.
Grundet store udsving i udgifterne til kollektiv trafik har det tidligere år vist sig, at det er er fornuftigt, at arbejde med en 'buffer' i budgettet. Dette skyldes bl.a. at især oliepriserne kan svinge meget. Administrationen forventer at modtage et opdateret budget/estimat fra Movia i løbet af januar.

Undersøgelser forud for trafikbestilling

1: Flextur og søndagskørsel
Som i tidligere år har administrationen især modtaget bemærkninger fra borgerne vedr. manglende søndags-kørsel på de lokale ruter 361, 362 og 363. Særligt har der været bemærkninger fra sommerhusområder, der argumenterer for behovet for søndagskørsel. Administrationen vurderer, at det har stor psykologisk betydning for lokalområderne, hvorvidt der er søndagskørsel. I praksis tilbydes Flextur alle ugens dage, og denne vil pr. 17. januar 2013 blive mere attraktiv ved indførelse af lavere takster. Flextur er et alternativ til rutekørsel, der tilpasser sig til behovet, og dermed er det samfundsøkonomisk set fordelagtigt på tidspunkter og i områder, hvor passagertallet forventes at være lavt fx om søndagen. Flexturen har få men tilbagevendende brugere, og på den baggrund konkluderer administrationen, at Flexturen er et relevant produkt, men at kendskabet ikke er udbredt endnu.

Den 17.11.10 behandlede Teknisk udvalg spørgsmålet om weekendbetjening på de lokale ruter. På baggrund af de beregninger, der forelå på daværende tidspunkt kan det konkluderes, at 2 times drift om søndagen i 'indkøbstimerne' vil betyde ekstra-udgifter for omkring en halv million kroner.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at udvalget drøfter, hvorvidt der skal foretages opdaterede beregninger af omkostningerne ved søndagskørsel, og/eller hvorvidt der skal hentes pris-overslag fra Movia på en kampagne, der vil øge kendskabet til Flexturen. Der gøres opmærksom på, at øget brug af Flextur også vil medføre øgede udgifter for kommunen.

2: Elevbefordring i kollektiv trafik
Børneudvalget behandlede 08.01.13 spørgsmålet om elevbefordring i den kollektive trafik. Administrationens indstillinger var, at der træffes princip-beslutning om befordring af elever i den kollektive trafik, samt at oplæg til fremtidigt serviceniveau sendes i høring. Børneudvalgets beslutning foreligger ikke ved udfærdigelsen af dette dagsordenspunkt.

Hovedtanken ved elevbefordring i den kollektive trafik er, at det vil være en fordel for den kollektive trafik idet, at der vil komme flere passagerer, samt at eleverne allerede i en tidlig alder vil vænne sig til at benytte den kollektive trafik. Det vil desuden være en fordel for eleverne, idet de vil opleve en øget fleksibilitet med et Movia-elevkort fx i forbindelse med fritidsaktiviteter. Hovedudfordringen er at klarlægge, hvordan den kollektive trafik kan indrettes så flest mulige elever kan benytte den, samt at finde løsninger for de elever for hvem den kollektive trafik ikke er en mulighed fx på grund af afstand til stoppesteder eller trafikfarlige veje. Administrationen forventer, at der er behov for ekstern konsulent-bistand til at udføre denne analyse. En foreløbig analyse viser, at imellem 70 og 80% af de befordringsberettigede elever med de nuværende busruter vil kunne benytte kollektiv trafik. Der er i dette overslag ikke taget højde for hvilket service-niveau, der fastlægges hvad angår afstand til stoppesteder og transporttid.

På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at Udvalget i samarbejde med Børneudvalget og ved inddragelse af ekstern konsulentbistand undersøger muligheder og konsekvens ved elevbefordring i den kollektive trafik.

3: Evaluering af omlægningen af 361
I forbindelse med trafikbestilling 2012 besluttede Teknisk Udvalg den 13.04.2011 at omlægge rute 361 fra Græsted til Helsinge, bl.a. andet med henblik på betjening af forbindelsen Valby - Helsinge og på baggrund af ønske fra Rågeleje-området om forbindelse til Helsinge. Denne ruteomlægning trådte i kraft december 2011. En sammenligning af de opregnede gennemsnitlige hverdags-passagertal for perioden jan-jul 2011 med perioden jan-jul 2012 viser en passagertalsstigning på ruten på omkring 7 %. Samme regnestykke for lørdagskørslen i samme periode viser en passagertalsstigning på omkring 3%. På den baggrund konkluderer administrationen, at omlægningen er vel modtaget passagerne, og det anbefales ikke, at der foretages yderligere opfølgning ud over den almindelige overvågning af passagertalsudviklingen.

Lovgrundlag
Lov 582 af 24-06-2005 om trafikselskaber §3 og §5, jf lovbekendtgørelse 412 af 11.04.2010 med senere ændringer.

Økonomi
Følgende er baseret på Movias budgetoverslag 2014, som det fremgår at 2. behandlingen af budget for 2013 af 13. september 2012. Basisbudget for 2014 foreligger ikke på nuværende tidspunkt, men ventes offentliggjort medio januar.

Det vurderes, at forventet budget 2014 for kollektiv trafik kan overholdes ved fastholdelse af nuværende trafikbetjening.

Gribskov Kommune forventes at have ca 25,8 mio. kr. til rådighed til kollektiv trafik i 2014. Denne sum er beregnet ud fra flg.:

  • 25,4 mio. kr. (forventet budget ud fra overslagsår i Budget 2013, i 2013-priser)
  • ca 0,4 mio. kr, forventet p/l-fremskrivning af overslagsår, i størrelsesorden ca 1,5%. Beløb her er alene et skøn af hvad den endelige fremskrivning vil være når den vedtages i Budget 2014.


Movia har udarbejdet budgetoverslag for 2014, der viser et forventet behov for finansiering på 24,8 mio. kr. fordelt på følgende poster:

   • Busdrift: 23,9 mio. kr.
   • Flextur: 0,4 mio. kr.
   • Afdrag på lån til drift og rejsekort: 0,5 mio. kr.


Det kan i øvrigt oplyses, at kommunen har modtaget en positiv efterregulering af for meget indbetalt acontobetaling i 2011 på 0,2 mio. kr.Samlet set er den foreløbige vurdering, at der vil være en mindreudgift på ca. 1,0 mio. kr. Heri er ikke indregnet efterreguleringen for 2011. Der arbejdes som omtalt under Børneudvalget med muligheden for elev-befordring med kollektiv trafik. Dette vil betyde øgede udgifter til busdrift, da kapaciteten vil skulle øges og der eventuelt skal planlægges nye ruter. Til gengæld spares der på posten til alm. skolebuskørsel (7,4 mio. kr.), og der forventes øgede passager-indtægter. Der skal derfor etableres en model for fordelingen af udgifter mellem Teknisk Udvalg og Børneudvalget.

Miljøforhold
-

Høring
Der afholdes møder i Teknisk Udvalgs dialoggruppe for kollektiv trafik mandag den 28. januar og tirsdag den 19. marts.

Bilag
Følgebrev til budget 2013 inkl. budgetoverslag for 2014

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at

 1. der foretages opdaterede beregninger på omkostninger ved søndagskørsel på lokale ruter.
 2. der indhentes tilbud fra Movia på kampagne til forbedring af kendskabet til Flextur.
 3. der i samarbejde med Børneudvalget og ved inddragelse af konsulentbistand undersøges muligheder og konsekvens ved elevbefordring i den kollektive trafik.
 4. evalueringen af omlægningen af rute 361 tages til efterretning.

  Tidligere udvalgsbeslutninger

-

Beslutning

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt
 4. Tiltrådt3. Idrætsvej - parkering og trafikforhold - gl. sag 2011/09382
05.00G00 - 2012/33158

Sagsfremstilling
Der er siden 2011 arbejdet med forslag til forbedring af trafik- og parkeringsforhold ved Idrætsvej i Gilleleje, af hensyn til skoletrafik og trafikken til idrætsanlægget.

Forslaget har været i høring hos Gilleleje Skole og skolebestyrelse, Gilleleje Boldklub, Gribvand samt TDC, og der er efterfølgende foretaget tilretninger i forhold til interessenternes individuelle ønsker og fælles accept.

Det reviderede forslag beskrives kort som:

 • At Idrætsvej skiltes med indkørsel forbudt efter det nye klubhus, med arbejdskørsel og varelevering tilladt.
 • At parkering samles og optimeres som en samlet parkeringsplads ved forbedring af eksisterende grusparkering.
 • At skolesti afmærkes mod syd forbi indkørsel til renseanlæg og der etableres en afgrænsning mellem sti og vej.


Forslaget blev efter Teknisk Udvalgs behandling den 16.05.2012 sendt til udtalelse hos Børneudvalget og Kultur- og Idrætsudvalget med følgende udfald:

Børneudvalget:
Udvalget anbefaler at der opsættes relevant skiltning. A stemte imod anbefaling, og foreslog, at der på det tekniske område findes finansiering til det forslag, som er fremlagt i sagsfremstillingen.

Kultur- og Idrætsudvalget:
Tog sagen til efterretning og ønskede at sagen sendes til Økonomiudvalget med henblik på at udpege finansiering.

Der ses således ikke enighed mellem de tre fagudvalg omkring det reviderede forslag, da Børneudvalget har tiltrådt forslaget.

Administrationen ønsker derfor Teknisk Udvalgs stillingtagen til sagens videre forløb.

Lovgrundlag
Ingen

Økonomi
Overslag for skiltning, afmærkning og ændring af grusparkering:

2 x skilte 5.000,-
Afmærkning og afgrænsning af sti 25.000,-
Ændring af grusparkering 120.000,-

Sum 150.000,-

Ved finansiering inden for Udvalgets egen driftsramme foreslås, udgiften afholdt inden for tilkøb for driftsentreprise 1 og 4.

Miljøforhold
Ingen

Høring
Ingen

Bilag
Revideret forslag til forbedring af Idrætsvej

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at udvalget tager beslutning om det forelagte forslag ønskes gennemført
 2. at udvalget i givet fald beslutter forslaget gennemført inden for egen driftsramme for 2013

  Beslutning
 1. Tiltrådt, idet udvalget anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget og Børneudvalget, at de selv påtager sig ansvaret for, at deres brugere informeres med henblik på adfærdspåvirkning.
 2. Tiltrådt


10. Græsted Fjernvarme, nye vedtægter til godkendelse
13.03A00 - 2012/63907

Sagsfremstilling
Baggrund
Græsted Fjernvarme A.m.b.A. har fremsendt udkast til nye vedtægter til godkendelse hos Gribskov Kommune. Vedtægterne skal godkendes af Gribskov Kommune, inden de kan træde i kraft.

Når kommunen skal godkende de nye vedtægter, skyldes det, at kommunen ved Byrådets beslutning den 18. august 2008 har stillet garanti for Græsted Fjernvarmes optagelse af et lån på 23 mio. kr. i forbindelse med udbygning af kedelkapaciteten. Varmeforsyningslovens stiller ikke krav om kommunal godkendelse af vedtægtsændringer, men kommunen har en interesse i at sikre sig, at vedtægterne værner om selskabets forsvarlige drift og dens værdier, således at garantien ikke kommer til udbetaling på et utilsigtet grundlag. Det er derfor i § 6.9 i de gamle vedtægter og § 6.10 i udkastet til nye vedtægter bestemt, at vedtægtsændringer kræver kommunens godkendelse, sålænge kommunen har stillet garanti for selskabets gæld.

Administrationen har gennemgået de nye vedtægter og sammenholdt dem med de tidligere gældende (bilag 1). De gældende vedtægter er fra 1997, og ændringer er begrundet i en opfordring fra brancheforeningen Dansk Fjernvarme om at få vedtægterne opdateret.

Forslaget til nye vedtægter har Græsted Fjernvarmes bestyrelse selv udarbejdet med udgangspunkt i standardvedtægterne fra Dansk Fjernvarme. Forslaget er i meget vid udstrækning baseret på Dansk Fjernvarmes standardvedtægter udsendt juni 2010, som Dansk Fjernvarme har udarbejdet og haft til gennemsyn hos Energitilsynet. Energitilsynet har vejledt Dansk Fjernvarme om vedtægternes udformning, og de kan derfor anses for indirekte vurderet af Energitilsynet som værende i overensstemmelse med gældende lovgivning og praksis.

Vurdering
Administrationen har vurderet udkastet fra Græsted Fjernvarme, og har efterfølgende været i dialog med fjernvarmeselskabet omkring ændringerne. Den væsentligste ændring er §5 omkring udtrædelsesvilkår, i det andelshavere indtrådt fra og med den 1. januar 2010, kan udtræde med en måneds skriftlig varsel med forbehold for lovmæssige begrænsninger, mens andelshavere indtrådt før 2010 kan udtræde med 18 måneders varsel. Denne ændring er begrundet med nye regler for opsigelsesvarsler pr. 1. januar 2010 medført af ændringer i forbrugeraftaleloven. Det skal fremhæves, at der ikke findes nogen lovgivning for andelsselskaber (som f.eks. Græsted Fjernvarme) på linie med selskabsloven, som gælder for aktie- og anpartsselskaber. Så meget desto mere er det vigtigt, at et andelsselskab sikrer sig, at vedtægterne er ajourførte og afspejler fyldestgørende rammer for selskabets aktiviteter, hvilket er tilfældet her. Endelig vurderes det, at de nye vedtægter værner om selskabets forsvarlige drift og dens værdier, således at kommunale garantier ikke kommer til udbetaling på et utilsigtet grundlag.

Det er derfor administrationens vurdering, at udkastet til nye vedtægter vil sætte en god ramme for, at fjernvarmeselskabet fortsat kan leve op til sit hovedformål, nemlig etablere og drive kollektiv varmeforsyning i forsyningsområdet i overensstemmelse med lovgivningen.
Derfor anbefaler administrationen, at vedtægterne godkendes med forbehold for, at de også vedtages på generalforsamlingen.

Videre proces
Vedtægterne er allerede godkendt på den ekstraordinære generalforsamling 22. oktober 2012, som blev afholdt pga. for få fremmødte til den ordinære generalforsamling, og afventer således kun Gribskov Kommunes godkendelse.

Lovgrundlag
Lov nr. 382 om Varmeforsyning af 15. juni 1990
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning nr. 1184 af den 14. december 2011
Det fremgår af vedtægterne i hhv. gamle som nye vedtægter, at de skal godkendes af Gribskov Kommune, hvilket er almindelig praksis og begrundet i kommunegarantier for evt. låneoptagelse omtalt i sagsfremstillingen.

Økonomi
Ingen

Miljøforhold
Ingen

Høring
Ingen

Bilag
Gamle og nye vedtægter

Indstilling
Administrationen indstiller, at Teknisk Udvalg anbefaler Økonomiudvalget at anbefale
Byrådet:
1. at godkende nye vedtægter for Græsted Fjernvarme A.m.b.A.

Beslutning

 1. Tiltrådt

Susan Kjeldgaard deltog ikke i behandlingen af punktet.

Efterretningssager

4. Generel orientering om gadebelysning i Gribskov Kommune
05.01G00 - 2012/64610

Sagsfremstilling
Den udendørs belysning - gadebelysningen - er et stort og væsentligt driftsområde i Gribskov Kommune. Nedenfor gennemgås de forskellige delopgaver og -projekter indenfor området.

Daglig drift
I dag driver DONG udendørsbelysning (UB)langt det meste af kommunens gadebelysning og vi afregner kvartalsvis bagud. Dette fungerer og der er løbende dialog med DONG om afregning og fejlmeldinger. DONG kan pålægge Gribskov Kommune udgifter som kommer på baggrund af anden myndigheds ændring i lovgivning.

Oprydningsprojektet
Gribskov Kommune har påpeget en masse uoverensstemmelser mellem de data kommunen fik udleveret af DONG på de enkelte vejstrækninger og hvad administrationen så i virkeligheden. DONG har derfor, på eget initiativ, valgt at gennemkøre kommunen for at få tilrettet data og indmålt masterne. Dette arbejde startede i sommeren 2010 og var en langt mere omfattende opgave end DONG havde troet, så den første tilkendegivelse af at projektet var gennemført til årsskiftet 2010/2011 blev ændret til årsskiftet 2011/2012, men projektet blev først færdig til årsskiftet 2012/2013.

Det har resulteret i at der i en periode har været dobbeltfaktureret på dele af forsyningens kabellagte områder. Dette er enkeltstående fejl, og ikke generelle. Oprydningsprojektet beløber sig til ca. 300.000 kr. i kommunens favør. Udvalget blev på sidste møde i 2012 orienteret om, at pengene forventes anvendt i forbindelse med udskiftningen af armaturer, der hvor det vil være hensigtsmæssigt at bruge andre løsninger end gratisløsningerne, som beskrevet nedenfor.

Under oprydningsprojektet er der også fundet uoverensstemmelser mellem registreringen af hvor der er reduktion (delvis slukning af lamper) og hvordan det er i virkeligheden, samt hvad der stod hvor, og kørte på hvilken tændplads. Alt dette har samlet set ingen økonomisk konsekvens, da der er noget som går den ene vej og andet den anden.

Kabellægning af forsyningen
DONG forsyninghar kabellagt en del områder fra dec 2011 og frem til årsskiftet 2012/2013.

Kabellægning af udendørs belysning
De områder DONG forsyning har kabellagt siden 2010 har ikke fået renoveret gadebelysningen, og det er også tilfældet på bl.a. nogle af de gamle amtsveje og private fællesveje som er kabellagt før 2010. Gribskov Kommune har ikke afsat midler til kabellægning af gadebelysningen før 2014/15, hvorfor de eksisterende master, armaturer og luftledninger til belysningen bevares.

Renovering og betydning af EU-direktiv
EU-direktivet skal forbedre miljøet på energiområdet, og det har betydning for gadebelysningen, da 1-pulver og kviksølv lyskilder skal udfases. Da mange af de armaturer, som har disse lyskilder også har mange år på bagen og også nærmer sig renovering, kan det med fordel svare sig at skifte hele armaturet til nye moderne armaturer med tidssvarende lyskilder.

Derfor står Gribskov Kommune overfor at skulle udskifte ca halvdelen af armaturerne fra nu og frem mod 2015. DONG tilbyder nogle gratisløsninger, som dog indebærer færre valgmuligheder. Som beskrevet under oprydningsprojektet vil der være tilfælde, hvor det vil være mere hensigtsmæssigt at vælge en af de løsninger, som ikke kan rummes indenfor gratisløsningerne. Dette kan med fordel sammentænkes med de budgetmidler der er afsat til kabellægning i 2014/15, da der i mange tilfælde vil være sammenfald mellem disse to grupper.

Overdragelse af gadebelysningen
Byrådet har tidligere besluttet at overdrage belysningen på de private fællesveje til grundejerne. Projektet er under gennemførelse i 2013. Som udgangspunkt er det de eksisterende anlæg der overdrages til borgene på de private fællesveje med belysning.

Belysningsnetværk:
Gribskov kommune har været initiativtager til etableringen et netværk om gadebelysning med de andre nordsjællandske kommuner. Dette har udviklet sig til at andre kommuner også har vist interesse, og netværket i dag består af 15 kommuner, som deltager i større eller mindre omfang.

Elektronisk vejudstyr
Signalanlæg, torontoblink ved fodgængerovergange og intelligente tavler er eksempler på noget af det elektroniske vejudstyr vi har i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
Lov om offentlige veje 312 09.06.1971 med seneste LBK 1048 (03.11.2011)
Lov om private fællesveje 1537 21.12.2010

Økonomi
I 2012 har Gribskov Kommune brugt 7,6 mio. kr til drift og vedligeholdelse af gadebelysning og elektronisk vejudstyr i kommunen. Heraf er de 250.000 kr til reparationer og investeringer.

I 2013 har Gribskov Kommune et budget på 7 mio. kr. til drift og vedligeholdelse af gadebelysning og elektronisk vejudstyr i kommunen.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. At tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 1. Tiltrådt5. Ekspropriation til cykelsti mellem Græsted og Helsinge - sagsforløb efter VD afgørelse af 05.11.2012
05.01G00 - 2012/63619

Sagsfremstilling
Der forelægges her til efterretning omkring klagesag over arealekspropriation til cykelsti mellem Græsted og Helsinge.

Vejdirektoratet har den 05.11.2012 truffet afgørelse om, at Gribskov Kommunes ekspropriationsbeslutning af 18.06.2012 er ulovlig, efter klage fra ejer af Græstedvej 51.

Vejdirektoratet behandler i sin afgørelse den konkrete klage over 2. ekspropriation, men træffer afgørelsen ud fra mangel begået ved den 1. ekspropriation. Vejdirektoratet har ikke påpeget egentlige fejl i forbindelse med 2. ekspropriation.

Det er Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse om fornyet VVM-screening, som Vejdirektoratet fastholder som en tilblivelsesmangel, uagtet at der er foretaget fornyet VVM-screening, der ikke ændrer på forudsætningerne for ekspropriationerne. Til oplysning er den nye VVM-screening ikke er påklaget.

Vejdirektoratets afgørelsen er tolkningsmæssigt uklar og der er en række aspekter, som ikke synes at være taget i betragtning i direktoratets sagsbehandling. Denne uklarhed rejser endvidere tvivl om hvordan Gribskov Kommune kan løse sagen korrekt i det videre forløb.

Sagen er derfor blevet vurderet af advokat Mogens Moe fra advokatfirmaet Horten. Mogens Moe stiller sig meget kritisk over for Vejdirektoratets sagsbehandling, og har tilskrevet Vejdirektoratets jf. vedlagte skrivelse, med ønskes om at Vejdirektoratet genoptager sagen.

Vejdirektoratet har bekræftet modtagelsen og vi afventer i øjeblikket Vejdirektoratets genoptagelse af sagen. Udvalget vil blive orienteret så snart der er nyt herom.

I seneste artikel i Frederiksborg Amtsavis af 23.11.2012, beskrives endvidere fredede orkideer på ejendommen Græstedvej 51 og ekspropriationsareal til cykelsti.

Der er ikke tidligere registreringer af orkideer på lokaliteten. Der er ikke mose eller anden beskyttet natur. Orkideer er ikke konstateret ved VVM-screening. Orkideerne vokser i en mindre skovbeplantning.

Lokaliteten er besigtiget af kommunens biolog Nina Kjær Pedersen, som har gennemgået lokaliteten og projektgrundlaget.

Det er vurderet at forekomst af orkideen Rød Skovhullæbe på ejendommen ikke er truet eller vil lide overlast som følge af cykelstien, såvel i forhold til færdig etablering af sivegrøft og ved den efterfølgende drift. Denne vurdering er taget efter dialog med Naturstyrelsen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Vejdirektoratet afgørelse af 05.11.2012
Skrivelse fra Horten til Vejdirektoratet af 05.12.2012

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. At tage sagen til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt6. Grundejerkontaktudvalget - kommissorium og forretningsorden
00.13G00 - 2012/17678

Sagsfremstilling
Grundejerkontaktudvalget (GKU) er et dialogforum nedsat at Teknisk Udvalg. Kontaktudvalget er sammensat af repræsentanter fra de tre paraplyorganisationer for grundejerforeninger i Gribskov Kommune, repræsentanter fra Teknisk Udvalg og repræsentanter fra Plan- og Miljøudvalget:

 • Formand for Teknisk Udvalg
 • Formand for Plan- og Miljøudvalget
 • 6 medlemmer fra Grundejersammenslutningen (helårsbeboere i Gribskov Kommune)
 • 3 medlemmer fra Grundejerforbundet (grundejerforeninger fra sommerhusområder i det tidligere Græsted-Gilleleje Kommune)
 • 3 medlemmer fra Landliggersammenslutningen (grundejerforeninger fra sommerhusområder i det tidligere Helsinge Kommune)


Formanden for Teknisk Udvalg er formand for kontaktudvalget. Formændene for de tre paraplyorganisationer og formanden for Teknisk Udvalg udgør formandsgruppen.

GKU´s virke baseres på en forretningsorden der sidst er revideret i 2008. Der har været tiltag til at revidere forretningsordenen og udarbejde et egentligt kommissorium.

De tre formænd for paraplyorganisationerne har afholdt møder med formand for Teknisk Udvalg, borgmester og kommunaldirektør og denne har efterfølgende, på et møde i GKU den 13. december udmeldt de principper der skal danne grundlag for en ny forretningsorden:

 • Paraplyorganisationerne vil kunne sætte punkter på dagsordenen og disse vil ufiltreret blive fremlagt ved møderne, sådan som de er formuleret af organisationerne.
 • Ligeledes vil administrationen kunne sætte punkter på dagsordenen.
 • Fælles for de punkter der sættes på dagsordenen er, at der alene kan skrive beslutningsreferater på baggrund af en indstilling til beslutning. Der vil ikke blive skrevet forhandlingsreferater.
 • GKU vil have mulighed for at bede administrationen om at udarbejde oplæg til kommende dagsordener.


Det følger af kommunaldirektørens udmelding til GKU, at administrationen udarbejder et skriftligt forslag til forretningsorden og kommissorium som udsendes til medlemmerne af GKU medio februar og som kan behandles på mødet i GKU i marts.

Af drøftelserne i GKU den 13. december fremgår det, at kommissorium og forretningsorden også skal omfatte arbejdsgrupperne under GKU. Det var endvidere et ønske, at såvel formænd som næstformænd for Teknisk Udvalg og Plan- og Miljøudvalget deltager fast i GKU´s møder, samt at hele Teknisk Udvalg inviteres til møderne.

GKU afholder 4 møder á 2 timers varighed om året. Endvidere er der en række arbejdsgrupper under GKU, hvoraf nogle er aktive og nogle er hvilende. Der er pt. 5 aktive grupper og de afholder hver 4 møder á 1½-2 timers varighed om året. Administrationen vil i oplæg til forretningsorden foreslå, at der afsættes et maksimalt årligt timetal på 8 + 30 timer til møder i henholdsvis GKU og arbejdsgrupper. Der vil dog ikke være noget til hinder for, at arbejdsgrupperne mødes uden administrationen, men der er behov for at kunne styre ressourceforbruget på området.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. At tage orienteringen til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt7. Trafiksikkerhedstiltag ifm åbning af ny skole
05.13G00 - 2013/00508

Sagsfremstilling
Åbningen af Nordstjerneskolen betyder ny skolevej for mange elever, og for at opnå størst mulig sikkerhed og hurtig tilvænning til den nye trafiksituation er der foretaget både fysiske anlæg og kampagnemæssige tiltag ift. regulering af trafik og parkering.

Fysiske anlæg
Fodgængerfelt med rød flade på hhv. Vestergade og Boagervej
Hastighedsdæmpning til 30 km/h incl. 5 Bump på Boagervej
Vejbaneindsnævring vha. midterheller på Skolegade fra Nordre Parkvej til Boagervej.
Parkeringsforbud langs den sydlige side af Vestergade fra Kildevej til Bovænget på hverdage fra kl. 7.30 til 8.30.

Kampagnetiltag
Administrationen har i samarbejde med Nordstjerneskolens ledelse og skolebestyrelse udarbejdet materiale til oplysning af bilister og cyklende elever og forældre om trafiksikker adfærd og hensigtsmæssig parkering omkring skolen. Der er særligt fokus på cykling. Følgende tiltag er iværksat:

 • Oprettelse af et interaktivt trafikspil, hvor elever og forældre kan øve den nye sikre skolevej fra Ramløse og Helsinge vest til Nordstjerneskolen. Spillet ligger på skolens intranet
 • Skiltning med 'Nye trafikanter' ved de to nye røde fodgængerovergange på hhv. Vestergade og Boagervej
 • Ophængning af plakater med 'Kiss 'n' Ride' ved afsætningspladsen tættest på tennisbanerne. Flyers til uddeling til fejlparkerede biler.
 • Lygtekampagne der minder om at have lovligt lys på cyklerne i den mørke tid - strækker sig over hele kommunen og omfatter også gratis postkort på bibliotekerne.
 • Præmiering af standhaftige vintercyklister på Nordstjerneskolen ved uddeling af trafikvest og arm/fod reflekser, også kaldet Slap Wraps


For yderligere at fremme cyklismen særligt blandt børn og unge, i og omkring Helsinge, arbejdes der, med Nordstjerneskolen som omdrejningspunkt, videre i samarbejde med bl.a. Ungdomsskolen, Helsinge Hallerne og Gribskov Cykle Motion (tidl. Ramløse Cykel Motion) med kampagner og konkurrencer til foråret. Formålet er at få flere til at tage cyklen til og fra skole og fritidsaktiviteter samt at tænke cyklen ind i flere aktiviteter. Det er hensigten at gøre Helsinge til en mere cykelvenlig by og at bruge erfaringerne til at udvide aktiviteterne til hele kommunen.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Udgifterne til anlæg og kampagner er afholdt under hhv. anlægsprojektet og trafiksikkerhedsrammen

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Kampagneskilte til trafik omkring den ny skole

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning

 1. Tiltrådt8. Færdselssikkerhedskommissionens handleplan i høring
05.13G00 - 2012/60299

Sagsfremstilling
Færdselssikkerhedskommissionen er nu fremkommet med et udkast til en national handleplan for 2013-2020. Plan er i høring til 08.03.2013, hvor bl.a. KL er høringsberettet.

Færdselssikkerhedskommissionen holde fast i at følge EU´s målsætning fra 2010 om en halvering af trafikdræbte frem mod 2020 og har desuden valgt at have tilsvarende målsætninger for alvorligt og lettere tilskadekomne. Det er en skærpelse af tidligere handlingsplaners målsætninger om reduktionen af antallet af dræbte og tilskadekomne. Det langsigtede mål, som handlingsplanen styrer mod er at der i 2020 maksimalt skal være 120 dræbte, 1000 alvorligt og 1000 lettere tilskadekomne i trafikken.

De 10 punkter som fremlagt på mødet i november er stadig kommissionens fokusområder. Derudover er der kommet to ikke ulykkesrelaterede områder med.

Fokus på de ulykker, der er flest af
For at opnå målsætningerne for 2020 er der behov for, at der arbejdes samtidigt på flere områder for at forbedre trafiksikkerheden. De følgende 10 fokusområder tegner sig for næsten alle ulykker

1. Høj hastighed
2. Spiritus, narko og medicin
3. Uopmærksomhed
4. Manglende sele- og hjelmbrug
5. Ulykker med fodgængere
6. Ulykker med cyklister og knallertførere
7. Ulykker med unge bilister (op til 24 år)
8. Mødeulykker
9. Eneulykker
10. Ulykker i kryds i åbent land

To ikke-ulykkesrelaterede områder er ligeledes medtaget. Kommunerne er ansvarlig for den største del af vejnettet og har den nære kontakt til borgerne. Forskning og viden vil give det bedst mulige grundlag for de mest effektfulde indsatser.

11. Kommunalt trafiksikkerhedsarbejde
12. Behov for forskning og viden

Kommissionens plan danner grundlag for revisionen af trafiksikkerhedsplanen i Gribskov kommune, hvor de indledende analyser af uheld herunder udpegning af sorte pletter, dvs. hvor er der sket flest uheld, blev gennemført i 2012.

Det videre arbejde med utryghedsanalyse; hvor oplever borgere utryghed i trafikken samt udvælgelse af kommunale indsatsområder, fortsætter i 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Udgifter til analyser afholdes af trafiksikkerhedsrammen

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Færdselssikkerhedskommissionens udkast til handleplan

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:
1. at tage orienteringen til efterretning

Tidligere udvalgsbeslutninger
Teknisk Udvalgs beslutning den 21.11.2012
Orientering om forventninger til Færdselssikkerhedskommissionens handlingsplan blev taget til efterretning.

Beslutning

 1. Tiltrådt12. Afhentning af dagrenovation og mulighed for dispensation for afstandskrav
07.18G00 - 2013/00634

Sagsfremstilling
I den tidligere Helsinge Kommune har der siden etablering af biosorteringsordningen (siden sidst i 1980érne) været et såkaldt afstandskrav på 5 meter. Afstandskravet har været fastsat i Regulativ for husholdningsaffald. Kravet har som nævnt været gældende i tidligere Helsinge Kommune, og er indført i Regulativet for Gribskov Kommune gældende fra 1. januar 2009 med ikrafttrædelse pr. 1. maj 2009. I forhold til daværende Regulativ var der mulighed for dispensation, og der blev dispenseret for implementering af afstandskravet til 1. maj 2013. Dette for at sikre en blød og lempelig overgang fra 45 meter til 5 meter for helårshuse i den tidligere Græsted-Gilleleje Kommune særligt i relation til koteletgrunde mv. Afstandskravet er nu implementeret i forbindelse med implementering af biosortering, som netop er gennemført.

I praksis betyder ændringen, at borgerne skal placere eller sætte spanden/containeren frem til tømning (eller have en permanent standplads) maksimalt 5 meter fra skel mod vej.
På den baggrund har administrationen fået henvendelser fra ældre, handicappede eller gangbesværede borgere med ønske om dispensation for 5 meters reglen. Henvendelserne kommer fra borgere, der har problemer med enten at køre skraldespande frem (hvis disse ikke permanent kan stå maksimalt 5 meter fra skel mod vej) eller at gå ud med skraldeposen fra køkken til skraldespand/container.

Udvalgsformanden har bedt administrationen undersøge, hvorvidt der er mulighed for at dispensere for denne 5 meter regel.

Der er i "Regulativ for husholdningsaffald" og i Affaldsbekendtgørelsen ingen mulighed for at få dispensation for 5 meters reglen. Regulativet kan ændres, så der indarbejdes mulighed for dispensation i forhold til enkeltstående tilfælde med begrundelse i tekniske forhold. Et alternativ hertil kan være at ændre 5 meters reglen (og øge afstanden).

Det skal pointeres, at der ikke er tale om dispensation for øvrige regler om adgangsforhold. Hvis disse ikke opfylder AT´s vejledninger og regler for afhentning af dagrenovation kan der ikke afhentes dagrenovation.

Administrationen arbejder videre med problematikken og fremlægger dette for Teknisk Udvalg på et af de næstkommende møder.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 1. Tiltrådt


  Lukkede

9. Fremtidig vejdrift og entrepriseopdeling - Kontraktforlængelse
Beslutning
Teknisk Udvalg tiltrådt indstilling vedr. kontrakterne


11. Tildeling af kontrakter for indsamling af dagrenovation i GK pr. 1. maj
Beslutning
Teknisk Udvalg tiltrådt indstilling vedr. kontrakterne


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM