Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 06-12-2013

Fredag den 06-12-2013 kl. 12:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
134 Ældrerådsvalg 2013, behandling af modtaget valgklage

Medlemmer:

Pia Foght Janne Danielsen
Ulla Dræbye Lone Birgit Halskov Møller
Lasse Røssell Birgit Roswall
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:

Meddelelser:Åbne

134. Ældrerådsvalg 2013, behandling af modtaget valgklage
27.69.40G00 - 2012/28901

Sagsfremstilling
Efter Valgbestyrelsens opgørelse af resultatet af Ældrerådsvalget på møde den 28. november 2013, har valgsekretariatet ved e-mail af samme dag modtaget en klage over valget fra Jens C.H. Lauritzen, der er blevet valgt som 1. suppleant med et personligt stemmetal på 323 stemmer. Klager ønsker en stillingtagen til, om valget kan anses for at være korrekt afholdt.

Iht. Valgprocedure for Ældrerådsvalget pkt. 16, stk. 3, afgøres valgklager af Byrådet efter indstilling fra Social og Sundhedsudvalget efter forudgående høring af det siddende Ældreråd.
Hvis klagen tages til følge på en måde, der indebærer, at valgets erklæres for ugyldigt, skal der foretages omvalg. Funktionsperioden for det siddende Ældreråd vil da blive forlænget, indtil omvalget er afgjort.

Klagen
Klager anfører, at de opstillede kandidater ikke har været givet lige muligheder for at udtrykke sig i folderen "Valg til Ældrerådet", der er udsendt sammen med valgmaterialet. Klager anfører til støtte for sit synspunkt, at der i valgprocedure for Ældrerådsvalget, vedtaget af Social- og Sundhedsudvalget på møde den 21. august 2013 er angivet to forskellige krav til den præsentationstekst, som kandidaterne kunne få trykt i det valgmateriale, der blev udsendt til vælgerne:

  • I valgprocedurens pkt. 5 vedr. frister fremgår, at kandidater til ældrerådsvalget samtidig med kandidatanmeldelsen skal aflevere en tekst på højst 500 tegn til brug for præsentationsfolderen.
  • I samme valgprocedure pkt. 8 vedr. kandidatanmeldelser fremgår, at der gives hver kandidat mulighed med højst 500 anslag at beskrive, hvad vedkommende især vil arbejde for i Ældrerådet.

Klager oplyser, at anslag og tegn ikke opgøres på samme måde, idet tegn tælles uden mellemrum, mens anslag tælles med mellemrum.

Klager har lavet en optælling af det antal tegn/anslag, hver enkelt kandidats præsentationstekst indeholder. Af optællingen fremgår, at kun to kandidater er blevet præsenteret i valgfolderen med en tekst på under 500 anslag. Det er klagers påstand, at forskellen på længden af præsentationsteksterne med stor sandsynlighed har haft indflydelse på vælgernes overvejelser om, hvilken kandidat de ville stemme på.

Gennemgang af præsentationsteksterne
Ved godkendelsen af præsentationsteksterne i forbindelse med udarbejdelsen af præsentationsfolderen har valgsekretariatet fortolket valgprocedurens bestemmelser således, at hver kandidat havde ret til at få trykt en præsentationstekst på højst 500 tegn.

Flere kandidater fremsendte en tekst, der var betydeligt længere. Disse tekster blev af valgsekretariatet beskåret til en længde af højst 500 tegn og fremsendt til godkendelse hos kandidaten. De fremsendte præsentationstekster, der ikke overskred en længde på 500 tegn, er blevet godkendt og trykt som fremsendt.

I nedenstående tabel er kandidaternes præsentationstekster opgjort i antal tegn/anslag og sammenholdt med valgresultatet.

Der ses ikke umiddelbart en direkte sammenhæng mellem antal anslag/tegn og kandidatens personlige stemmetal.

Kandidat
Anslag/tegn
Klagers opgørelse
Anslag/tegn
Valgsekretariatets opgørelse
(auto-ordoptælling fra korrekturtrykket)
Forholds-
mæssig tekstlængde antal anslag (længst = nr. 1 osv.)
Antal stemmer ved valget
Valg-
resultat, valgt som nr.
uden ml.rum
med ml.rum
uden ml.rum
med ml.rum
Birthe Bille Hansen
423
509
429
516
8
583
5
Jens C.H. Lauritzen
426
500
426
498
9
323
8
Torben Møgelhøj
453
532
453
529
7
803
2
Inger Lymark
491
592
491
589
4
363
7
Leif Dræbye
497
604
497
599
1
675
4
Annelise Torne Zinck
496
591
497
593
3
821
1
Birthe Grøndahl
358
428
358
428
10
92
10
Else Hjortkilde
501
584
499
578
5
493
6
Gitte Ziwes
501
599
499
597
2
301
9
Claus Sætter-Lassen
449
537
450
539
6
731
3

Lovgrundlag
LBK nr. 983 af 08/08/2013 om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30-33 m. tilhørende vejledning nr. 40 af 11/05/2011 om ældreråd.
Valgprocedure for Ældrerådsvalg i Gribskov Kommune den 26. november 2013 som vedtaget af Social og Sundhedsudvalget den 21. august 2013.

Økonomi
Udgiften til afholdelse af et Ældrerådsvalg andrager ca. 300.000 kr.

Høring
Valgklagen har været sendt i høring hos det siddende Ældreråd, der også er valgbestyrelse ved ældrerådsvalget. Ældrerådet har enstemmigt afgivet følgende udtalelse:

"Ældrerådet vurderer, at alle har haft lige adgang til fortolkning af valgproceduren. De udformede tekster fremstår ligeværdige, og Ældrerådet vurderer derfor ikke, at fortolkningen har haft indflydelse på valgresultatet.
Ældrerådet mener derfor, at valget kan anses for korrekt afholdt."

Bilag
Bilag 2: Følgebrev til klage
Bilag 2: Klagetekst
Bilag 3: Kandidatpræsentionsfolder
Bilag 4: Valgprocedure

Administrationens indstilling
På baggrund af det siddende Ældreråds udtalelse indstiller administrationen til Social og Sundhedsudvalget at anbefale Byrådet, at

  1. Klagers påstand om, at kandidaterne ikke er givet lige muligheder for at udtrykke sig i folderen "Valg til Ældrerådet", afvises.
  2. Ældrerådsvalget i Gribskov Kommune den 26. november 2013 anses for at være korrekt afholdt.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social og Sundhedsudvalgets beslutning den 06-12-2013:
Anbefaling tiltrådt.

BeslutningMødet startet:
12:00 PM

Mødet hævet:
12:30 PM