Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 11-09-2013

Onsdag den 11-09-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
100 Udbud Social og sundhed 2014: Serviceniveau
108 RS3 2013 SSU
109 1. behandling af budget 2014-2017
110 Styringsaftale til rammeaftale 2014
111 Evaluering af serviceniveau Gribskov Bo- og Støttecenter
112 Evaluering af serviceniveau Voksenstøtte
113 Fælles borgere - fælles praksis: Effektmål for samarbejdet om og med fælles
borgere
114 Indstilling af Seniorpris
115 Indstilling af Frivilligpris
116 Høringsvar fra Gribskov Kommune til Region Hovedstadens
Børne- og ungepolitik


Lukkede
101 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 1-4
(Borgere på plejecenter)
102 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 5
103 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 6

(Borgere i eget hjem uden for plejecenter)
104 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 7

(Træning og rehabilitering)
105 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 8

(Madservice til hjemmeboende visiterede borgere)
106 Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 9 (Drift
af sociale botilbud og relaterede ydelser)


Efterretningssager - Lukket
107 Udbud Social og Sundhed 2014: Orientering om resultat af prækvalifikation

Medlemmer:

Pia Foght Janne Danielsen
Ulla Dræbye Lone Birgit Halskov Møller
Lasse Røssell Birgit Roswall
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsordenen blev godkendt.
Flemming Møller og Peter Jarl Sahlberg var i kraft af deres funktion som gruppeformænd for hhv. G og O inviteret til at deltage i behandlingen af punkterne om udbud, punkt 100-107 (begge incl.), da partierne ikke er repræsenteret i udvalget.


Fraværende:
Lone Birgit Halskov Møller
Lasse Røssell


Meddelelser:
· Deltagelse i temamøde vedr. sundhedshus i Helsingør
· Deltagelse i event vedr. alkoholkampagne


Åbne

100. Udbud Social og sundhed 2014: Serviceniveau
27.00G00 - 2013/04262

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 21. august 2013 første udkast til kvalitetsstandarderne for Rehabilitering, Faldforebyggelse og Beskæftigelsesrettet træning og tiltrådte at sende dem i høring.

Høringsprocessen er nu overstået og kvalitetsstandarderne foreligger i en præcisereret form til godkendelse for SSU, jf. bilag 1.

Justeringer af kvalitetsstandarderne
Kvalitetsstandarderne udgør det politisk fastlagte serviceniveau i forbindelse med udbuddet og indgår i Servicebeskrivelse for træning og rehabilitering, som SSU får forelagt i punkt 107 på nærværende dagsorden.

På baggrund af høringen og Social- og Sundhedsudvalgets input den 21. august er der foretaget enkelte justeringer i kvalitetsstandarderne. Ændringerne er markeret med blå skrift i standarderne, og administrationen har i bilag 2 anført kommentarer til høringssvarene.

De præciseringer, der er gennemført, opsummeres nedenfor:

Kvalitetstandard Præcisering siden 21. august
Generelt Definition af begrebet ”mestring” er indført i en fodnote.
Rehabilitering - KOL, diabetes og hjerte-kar Det er præciseret at
 • træningen som udgangspunkt foregår på hold af 12 personer
 • leverandøren er forpligtet til at bidrage til fælles monitorering vedtaget i tværsektorielle samarbejdsfora i region hovedstaden.
Rehabilitering - cancer Det er præciseret at
målgruppen består af borgere, som jobcenteret efter lægehenvisning vurderer at have behov for træning/rehabiliteringsforløb og/eller vurdering af funktionsniveau i forbindelse med fravær fra arbejdsmarkedet.
et kriterium for tildeling er, at borgeren modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller ingen ydelse men er i en situation, hvor jobcenteret fagligt vurderer, at borgeren vil have gavn af forløbet.
træningen som udgangspunkt foregår på hold af 12 personer
leverandøren er forpligtet til at bidrage til fælles monitorering vedtaget i tværsektorielle samarbejdsfora i region hovedstaden.
Faldforebyggelse Det er præciseret
at indsatsen indeholder både træning på hold og teoretisk undervisning hver gang
hvad betegnelsen ”nærfald” defineres som
at undervisningen indeholder 8 moduler, som gentages 2 gange
at forløb foregår på hold af 8 personer og foregår i dagtimerne i tidsrummet kl 9-14
Beskæftigelsesrettet træning Det er præciseret at
målgruppen er borgere bosiddende i Gribskov Kommune, som jobcenteret efter lægehenvisning vurderer har behov for træning og/ eller vurdering af funktionsniveau i forbindelse med fravær fra arbejdsmarkedet.
borgere, som modtager en ydelse fra jobcenteret, er forpligtede til at tage imod tilbud om forløb, mens borgere, der ikke er på en ydelse, ikke er forpligtede hertil.
tildeling af ydelsen sker efter en faglig vurdering i jobcenteret.
det er en forudsætning for visitation, at borgeren modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller ingen ydelse men er i en situation, hvor jobcenteret vurderer, at borgeren vil have gavn af forløbet.
det er en forudsætning for visitation, at borgeren ikke deltager i andre aktive træningsforløb bevilget af Gribskov Kommune
hele forløbet varer 8 uger, hvor borger møder ind 3 gange ugentligt af 2 timer. Indhold i forløbet er præciseret.
betaling for træning afregnes pr. gang. Gribskov Kommune kommer således ikke til at betale for træning, der ikke gennemføres.
opgaven omkring placering af ledige i løntilskud m.v., der indgår i udbuddet, alene omhandler borgere, der er bevilget et beskæftigelsesrettet genoptræningsforløb.


Administrationen anbefaler, at Social- og Sundhedsudvalget tiltræder kvalitetsstandarderne for Rehabilitering, Faldforebyggelse og Beskæftigelsesrettet træning med de tilføjede ændringer.

Lovgrundlag
Lov om social service, Sundhedsloven, Lov om aktiv beskæftigelse

Økonomi
-

Høring

Kvalitetsstandarderne har været i høring i FU Social, Sundhed og Arbejdsmarked den 19. august, i LU Center for Social og Sundhed den 19. august, LU Center for Arbejdsmarked den 21. august, Ældrerådet den 19. august og Handicaprådet den 28. august.

Høringssvarene er samlet i bilag 2.


Bilag

 1. BILAG SSU 11.09.13: Kvalitetsstandarder for Rehabilitering, Faldforebyggelse og Beskæftigelsesrettet træning
 2. BILAG SSU 11.09.2013: Høringssvar vedr. serviceniveauAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tage de modtagne høringssvar til efterretning
 2. tiltræde kvalitetsstandard for Rehabilitering - KOL, diabetes og hjertekar
 3. tiltræde kvalitetsstandard for Rehabilitering - cancer
 4. tiltræde kvalitetsstandard for Faldforebyggelse
 5. tiltræde kvalitetsstandard for Beskæftigelsesrettet træningBeslutning
1. Taget til efterretning
2. Tiltrådt med beslutning om, at der som minimum kører et rehabiliteringshold hver anden måned.
3. Tiltrådt med beslutning om, at leverandøren skal give pris på, hvad det vil koste at køre hold med hhv. 5 og 12 deltagere.
4-5. Tiltrådt.

Lasse Røssel, Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.

108. RS3 2013 SSU
00.32Ø00 - 2013/17281

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne fjerde resultatstatus er en "lille" resultatstatus, dvs. at det primært er en opfølgning på økonomien.

Denne resultatstatus er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved resultatopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2014-2017.

Vurdering af årets økonomiske resultat på SSU's område

RS 3 økonomioversigt for Social- og Sundhedsudvalget

Negative beløb = indtægter/
mindreudgifter/overskud
Beløb i 1.000 kr.
Vedtaget budget 2013
Kor. budget 2013 ex. overf.
Forventet regnskab 2013
Mer-/
mindre udgifter
Indstil. budget-
ændr.
340 Tilsyn, drift og myndig.
34.045
40.985
39.159
-1.826
0
341 Sundhed
462.359
462.404
466.564
4.160
-4.526
342 Social
367.275
363.547
361.022
-2.525
0
344 Virksomheder
0
0
7.000
7.000
0
348 Ejendomsudgifter
12.845
12.845
14.122
1.277
0
I alt
876.524
879.781
887.867
8.086
-4.526


Som det fremgår af oversigten forventes der i RS 3 et samlet merforbrug på 8,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,3 mio. kr. i forhold til RS 2, hvor det forventede merforbrug for året lød på 2,8 mio. kr.

Tilsyns-, drifts- og myndighedsrammen (administrationsrammen) tegner sig for et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket er et fald i det forventede forbrug på rammen på 2,1 mio. kr. i forhold til RS 2, hvor der blev forventet et merforbrug på 0,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er først og fremmest vakante stillinger, som er fastholdt vakante i lyset af udviklingen af økonomien i øvrigt.

Det forventede merforbrug på sundhedsrammen er steget fra 1,4 mio. kr. til 4,2 mio. kr. Forværringen i forhold til RS 2 kan primært henføres til hjælpemiddelbudgettet, hvor der forventes et samlet merforbrug på 3,1 mio. kr. i forhold til forventningen ved RS 2. Årsagen til forværringen er blandt andet et større forbrug til kropsbårne hjælpemidler, at mindreforbruget til genbrugshjælpemidler ikke bliver lige så stort som forventet ved RS 2 samt flere udgifter til handicapbiler.

socialrammen er det forventede mindreforbrug faldet fra 3,6 mio. kr. til 2,5 mio. kr. Ændringen kan dels tilskrives handicaprammen, der har bevæget sig fra et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. til et merforbrug på 1,6 mio. kr., hvilket skyldes at 3,6 mio. kr. af budgettet på handicapområdet er flyttet til sundhedsrammen, jf. indstilling vedr RS 2, og dels at forsørgelse og boligstøtteområdet fra RS 2 til RS 3 har bevæget sig fra balance (0) til mindreforbrug på 2,5 mill. kr.

Ved RS 2 var det vurderingen, at der for hele året ville tegne sig et merforbrug på virksomhedsrammen på 4,5 mio. kr., som i sin helhed kunne tilskrives underskud på driften på PlejeGribskov. Den nye vurdering i forhold til RS 3 er desværre forsinket i forhold til den aktuelle rapporttering. Foreløbige resultater tyder dog på, at PlejeGribskovs driftsunderskud vil stige og er her lagt ind med 7 mio kr. men kan ende på sidste års niveau, som var 9,7 mio kr.

Endelig er det rapporterede merforbrug vedr ejendomsrammen steget med ca. 1 mio. kr. fra RS 2 til RS 3. Stigningen tilskrives højere forbrugsudgifter i forhold til 2012.

Ændring af budget
Som det fremgår af tabeloversigten ovenfor, indstilles det, at sundhedsrammen reduceres med 4.526 tkr. Reduktionen vedrører hjælpemiddelområdet, som er reduceret med 4.441 tkr., fordi lovgivningen vedrørende høreapparater er ændret således, at hele ansvaret og dermed også afholdelsen af alle udgifter er overgået til regionerne den 1. januar 2013. Reduktionen svarer til det afsatte budget til høreapparater reduceret med de udgifter, der er afholdt i 2013 vedr. høreapparater bevilget i 2012. Herudover er budgettet reduceret med 85 tkr. svarende til SSUs andel af finansieringen af projekt Natur i bevægelse, jf. ØU 27.6.2013.

For en mere detaljeret gennemgang af prognosen for regnskab 2013, henvises der til den bilagte økonomioversigt.

Opmærksomhedspunkter
Følgende opmærksomhedspunkter og forbehold i forbindelse med prognoseresultatet skal dog trækkes særligt frem her:

 1. I RS 2 blev det ligeledes nævnt, at bonus og refusionsordningerne vedr. SOSU-elever, som resultat af ændring af lov om "arbejdsgivernes elevrefusion", ændres grundlæggende. Der gives bl.a. ikke længere bonus for voksenelevers gennemførelse af uddannelsen. Ændringen vurderes at betyde et indtægtstab for kommunen på 2,0-2,4 mio. kr. i 2013 - dette tab indgår i prognosevurderingen. Der forventes søgt tillægsbevilling til dækning af dette indtægtstab ved RS 4 senere i år.
 2. For så vidt angår velfærdsteknologi er der i 2013 afsat 1 mio. kr. Pt. er der forbrugt kr. 0,3 mio. kr. til afprøvning af online træning og hygiejne og forflytningsteknologi. Administrationen undersøger pt. det fremtidige behov, bl.a. i samarbejder med leverandørerne på Social- og Sundhedsområdet. Derudover er der afsat kr. 100.000 til tværkommunalt samarbejde med andre nordsjællandske kommuner, hvor der arbejdes på, hvordan teknologi kan understøtte tidlig opsporing.


Opfølgning vedr. midlertidig hjemmehjælp og egenbetaling
Udvalget har spurgt administrationen om oplysninger vedr. midlertidig hjælp. Administrationen kan oplyse, at der forventes indtægter på under 0,1 mio. kr. for hele året, baseret på sidste års niveau, hvor der var indtægter på 55.000 kr. Hen over året er der knap 100 ydelser pr. måned, fordelt på plejepakker, rengøring og tøjvask. Månedligt er forbruget ca. 0,1 mio. kr.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, § 40.

Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:
Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger


Bilag

SSU BILAG 11.09.2013: Økonomioversigt RS 3


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende resultatstatus for Social- og Sundhedsudvalgets område.
 2. at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer, jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplaceringer
  34102 Hjælpemidler
  - 4.441.000 kr.
  40410 Kassebeholdningen
  4.441.000 kr.
  34104 Sundhedsfremme og tilskud
  -84.687 kr.
  38050 Idræt
  84.687 kr.
  I alt
  0 kr.Beslutning
1.-2. Tiltrådt med bemærkning om, at SSU ønsker punkt om egenbetaling vedr. midlertidig hjemmehjælp på kommende møde.

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

109. 1. behandling af budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling

Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalg og Byråd.

Økonomiudvalget har den 26. august 2013 foretaget 1. behandling af budget 2014 med overslagsår.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og andre ændringer af teknisk karakter. Ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget, samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder. Investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten, er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015, mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2013

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

Den 03.-11. september Budgetbehandling i fagudvalg.
Den 23. september 2. behandling i Økonomiudvalget.
Den 7. oktober 2. behandling i Byrådet.Ændringer af SSUs budget for 2014-2017
SSUs budget 2014-2017 er reguleret med følgende ændringer:

Øvrige tekniske ændringer
Der er tale om tekniske ændringer, som er sket i 2013, men som har virkning for det tekniske grundlag for budget 2014 til 2017.

 • Organisationsændring, lønsumskorrektion
  Budgetændring: 5.317 tkr. i 2014 og frem. Ændringen vedrører organisationsændringen, som blev gennemført i 2013, og blandt andet indebar tilpasning og ændring i de tildelte lønbudgetter, samt at Tilsynsenheden og den del af det gl. virksomhedsdrift, der havde til opgave at yde faglig og administrativ bistand til de kommunale virksomheder indenfor social- og sundhedsområdet, blev overført til Social- og Sundhedsudvalget.
 • 0,9 procent lønsumskorrektion
  Budgetændring: -646 tkr. i 2014 og -639 tkr. i 2015 og frem
  Ændringen vedrører en korrektion for sænkning af KL's p/l-regulering for 2013.
 • Korrektion af ejendomsrammer
  Budgetændring: -114 tkr. 2014 og frem.

Lov- og regelændringer m.v.
Ændringerne under dette punkt vedrører først og fremmest ny lovgivning, som har betydning for Gribskov Kommunes budgetter og kompenseres via DUT-princippet. Et enkelt af punkterne DUT-kompenseres ikke, nemlig lovændringen vedr. arbejdsgivernes elevrefusion.

 • Lov nr 1380 af 05/03/2013 - Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love.
  Budgetændring: -3.423 tkr. i 2014, -3.948 tkr. i 2015 og -4.650 tkr. i 2016 og 2017.
  Loven vedrører reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførels
  e af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.
 • Lov nr 218 af 05/03/2013 - Lov om ændring af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om social pension og lov om individuel boligstøtte.
  Budgetændring: 6.104 tkr. i 2014, 5.938 tkr. i 2015 og 5.619 tkr. i 2016 og 2017.
  Loven vedrører frivillig overgang til førtidspension efter lov om social pension.
 • Lov nr 922 af 18/09/2012 - Gældende Lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love.
  Budgetændring: -1.445 tkr. i 2014 og frem.
  Loven vedrører afskaffelse af fradragsret m.v. for indbetalinger til kapitalpension, hvilket påvirker det tekniske beregningsgrundlag for førtidspensionen
 • Lov nr 1399 af 23/12/2012 - Gældende Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik.
  Budgetændring: 808 tkr. i 2014, 822 tkr. i 2015, 1.364 tkr. i 2016 og frem.
  Loven vedrører tilskud til personer, der modtager de laveste ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, til dækning af udgifter til alle former for forebyggende og behandlende tandpleje.
 • Lov nr 1400 af 23/12/2012 - lov om ændring af lov om social service og sundhedsloven.
  Budgetændring: 4.871 tkr. i 2014 og frem.
  Lover vedrører høreapparater og betyder, at hele ansvaret for, og den fulde finansiering af området, overgår fra kommunerne til regionerne.
 • Lov nr 608 af 12/06/2013 - lov om socialtilsyn.
  Budgetændring: -932 tkr. fra 2014 og frem.
  Loven indebærer, at tilsynet med sociale tilbud, plejefamilier o.l. overgår fra den enkelte kommune til én kommune i hver region. I hovedstadsregionen er det Frederiksberg Kommune. Tilsynsteamet nedlægges som konsekvens heraf. For institutionsbårne foranstaltninger betales udgiften af tilbuddet og indregnes i taksten. Gribskov Kommune har på Social- og Sundhedsudvalgets område fortsat ansvaret for tilsyn med plejecentre.
 • Lov nr 1347 af 21/12/2012 - gældende lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Elevrefusion og forskellige andre love.
  Budgetændring: 3.856 fra 2014 og frem.
  Loven vedrører finansieringsomlægning af skolepraktikydelse, omlægning af arbejdsgiverbidrag, ophævelse af præmie, løntilskud og bonus samt nye, midlertidige tilskudsordninger. Omlægningen indebærer, at der ikke længere udbetales bonus og præmier for voksenelever, medens tilskuddet for under 25-årige reduceres kraftigt.
 • Fælles udmøntningsplan for den nationale handlingsplan for den ældre medicinske patient.
  Budgetændring: 160 tkr. fra 2014 til 2016, bortfald af løft fra 2017 og frem.
  I Aftale om satspuljen for 2012-2015 blev regeringen og satspuljepartierne enige om at afsætte en overordnet ramme på 200,4 millioner kroner (2013-pl-niveau) til en national handlingsplan for den ældre medicinske patient. Initiativerne skal medvirke til at:
  - reducere antallet af uhensigtsmæssige (gen)indlæggelser, og til at
  - styrke sammenhængen i og koordinationen af patientforløbet.
 • Kræftplan III.
  Budgetændring: 406 tkr. i 2014 og 2015, bortfald af løft fra 2016 og frem.
  Loven vedrører landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (Kræftplan III). Indfasning af DUT-sag fra 2011/12 om landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft samt regulering for medfinansiering på 25,2 procent for 2014 og frem.
 • Lov nr 285 af 2002 - gammel førtidspensionsreform.
  Budgetændring: 0 kr. i 2014 og 2015, -710 tkr. I 2016 og 2017.
  Loven vedrører tekniske korrektioner for niveauet for enkeltudgiftsydelser til førtidspensionister.
 • Teknisk ændring ved overgang fra gammel til ny førtidspensionsordning.
  Budgetændring: 0 kr. i 2014 til 2016 og 2.547 tkr. fra 2017 og frem.
  Der er tale om en teknisk årlig regulering, som konsekvens af den gamle førtidspensionsreform (FØP reform) med ikrafttrædelse 1.1.2003, der bl.a. indebar, at refusionsprocenten på udgifter til borgere på den nye ordning faldt til 35 pct., i forhold til den gamle ordning, hvor refusionsprocenten var 50 pct. Borgere, der er tilkendt førtidspension efter den 1.1.2003 tilkendes efter den nye ordning, medens borgere der er tilkendt førtidspension før denne dato, forbliver på den gamle ordning. I takt med at der bliver flere og flere borgere på den nye ordning og færre på den gamle ordning, falder kommunens refusionsindtægter. Herved stiger kommunens nettoudgifter til førtidspension, hvilket der kompenseres for under punktet. Kompensation for 2014 til 2016 er allerede indarbejdet i det tekniske grundlag.


Andre ændringer

 • Natur der bevæger, 65.500 kr. Når temaudvalget nedlægges flyttes opgaven til Kultur- og idrætsudvalget, og opgaven finansieres af flere udvalg.

Økonomiaftalen 2014

 • Det nære sundhedsvæsen.
  Budgetændring: 2.236 for 2014 og frem.
  Som konsekvens af økonomiaftalen mellem staten og kommunerne tilføres SSU budget til indsatser vedr. det nære sundhedsvæsen. Økonomiaftalen har fokus på at styrke forebyggelse af indlæggelse og genindlæggelser, tungere sygepleje faglige indsatser, akutfunktioner mv.

Administrationens oplæg til budget i balance

 • I henhold til bilag 3, "Administrationens oplæg til budget i balance", er SSU bevilget midler fra den strategiske investeringspulje.
  Budgetændring: 600 tkr. i 2014 og 2015, herefter forsvinder løftet af budgettet igen.
  Midlerne er bevilget til Indsatser rettet mod unge med lettere psykiske lidelser.


Opmærksomhedspunkter vedr. budget 2014-2017
Der skal tages det generelle forbehold for SSUs budget for 2014-2017, at de nye kontrakter vedrørende udbuddet på social- og sundhedsområdet træder i kraft pr. 1. juni 2014.

Af mere konkrete punkter skal nævnes:

 1. Der er gennemført en omfattende revision af kvalitetsstandarder og serviceniveau, som betyder, at der sker en omlægning af den vedligeholdende træning. Den vedligeholdende træning omlægges til at foregå i hjemmet, hvor borgeren som en del af den aktiverende tilgang hjælpes, støttes og trænes i hjemmet. Den ændrede tilgang forventes samlet set at være udgiftsneutral, fordi udgifterne på ude-området til vedligeholdelsestræning samt kørsel til vedligeholdelsestræning samtidigt bortfalder.
 2. SSU har besluttet, at ydelsen bad skal udgå i forbindelse med udbuddet og erstattes med bad efter behov (op til 5 gange pr uge på hverdage). SSU mangler at anvise 350 tkr. til finansiering heraf.
 3. I forbindelse med beslutningen af punkterne i det politiske prioriteringskatalog, overfinansierede udvalget sparemålet for 2014 med ca. 200 tkr. og sparemålet for 2015 med ca. 300 tkr.Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, § 1- § 23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Høring
Ældrerådet har haft budgettet i høring på møde den 2/9-2013. Ældrerådet tager budgettet til efterretning, idet Ældrerådet forventer, at de vedtagne kvalitetsstandarder bliver overholdt i henhold til servicebeskrivelserne.

Bilag

 1. SSU BILAG 11.09.2013: Administrationens budgetvurdering - August 2013
 2. SSU BILAG 11.09.2013: Teknisk budgetoplæg
 3. SSU BILAG 11.09.2013: Administrationens oplæg til budget i balance
 4. SSU BILAG 11.09.2013: Anlægsprogram i administrationens oplæg til budget i balance
 5. SSU BILAG 11.09.2013: Politisk prioriteringskatalog af høringssvar
 6. SSU BILAG 11.09.2013: Takstbilag 2014Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at

 1. anbefale Økonomiudvalg og Byråd at tiltræde budgetforslag jf. bilag 1-4
 2. anbefale Økonomiudvalg og Byråd at tiltræde takster for Social- og Sundhedsudvalgets område jf. bilag 6Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

110. Styringsaftale til rammeaftale 2014
27.03G00 - 2013/21399

Sagsfremstilling
Styringsaftale for 2014 for det specialiserede socialområde samt taksterne for Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, forlægges hermed til godkendelse.

Styringsaftale
Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for området, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 blev godkendt på SSU's møde den 22. maj 2013.

Formålet med styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Endvidere er formålet at øge bevidstheden om, og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede område er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen.

Aftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i regionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Aftale om takstudvikling 2014
Som en del af Styringsaftale 2014 skal kommunerne i hovedstadsregionen indgå en aftale om prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde for 2014.

På mødet i KKR den 21. juni 2013 indgik kommunerne følgende aftale om takstudviklingen for 2014:

 • At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.
 • At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l - regulering.
 • At den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende en flerårig strategi for aftaler om takstudvikling inden udgangen af 2013 foretager en dybdegående analyse af forskellene i beregningsmetoder med henblik på eventuel indarbejdelse af en reduktion af overheadprocenten i taksterne for 2015.


Styringsaftale 2014
KKR besluttede på mødet den 21. juni 2013 at anbefale kommunalbestyrelserne at godkende Styringsaftale 2014.

Takster 2014 for tilbud i Gribskov Kommune
Beregningen af taksterne for de sociale tilbud i Gribskov Kommune følger de i KKR aftalte principper og aftaler om takstberegning.

Generelle justeringer i taksterne for 2014 for tilbud i Gribskov Kommune:

 • I henhold til Styringsaftalen for 2014 foretages i 2014 en særskilt efterregulering af det beregnede overskud, der opstår i 2013 som følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO. Ovenstående reduktion på en procent af taksterne skal opnås eksklusiv den særskilte efterregulering på 0,9 pct. af lønudgifter.
 • Budgetterne er p/l-reguleret med 1,3 procent.
 • Budgetterne er reduceret med en procent, jf. Styringsaftale 2014.
 • Belægningsbufferen indgår ikke længere som en del af takstgrundlaget, og der er korrigeret herfor.
 • Der er indarbejdet skønsmæssigt budget for tilsyn på de sociale tilbud.


Justeringer på de enkelte tilbud:

 • Ahornparken: Der er indarbejdet 690.000 kr. til en ekstra vågen nattevagt, da udviklingen over tid har vist, at flere beboere er blevet mere funktionsnedsatte, og det ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til borgergruppens behov kun at have et vagtlag om natten. Der er således behov for to nattevagter. Ahornparken rummer 29 borgere fordelt i 3 team. Teamene er placeret, således at der er gangarealer, der binder længerne sammen. Når nattevagten er i det ene team, er det på grund af placering og lydisolering ikke muligt at vide, hvad der sker samtidig i de to øvrige team. Der forekommer nu på ugebasis flere episoder med epilepsianfald om natten, hvilket gør situationen sårbar, da nattevagten går fra og må varetage én borgers behov for hjælp, hvis der samtidig opstår behov for hjælp andet sted i huset. Derudover behov for skærpet opsyn af borgere med hjerneskade, infantil autisme og forskellige problematiske somatiske lidelser mv. Det forekommer endvidere flere gange pr. måned, at der skal sidde vagt ved enkelte borgere enten i forhold til deres epilepsi (der er borgere med relativ svær epilepsi i alle tre team) eller i forhold til at sikre, at borgere, der er vågne om natten, ikke kommer til at skade hinanden.

  Der er endvidere indarbejdet 400.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Ved fejlfortolkning af huslejekontrakten i tidligere år blev beløbet fjernet i budgetteringen. Det indarbejdede beløb i 2014 svarer til ca. to procent af takstgrundlaget og følger dermed takstmodellens vejledende norm herfor. Endelig er budgettet til husleje opskrevet med 78.000 kr. Dette til dækning af en huslejestigning på 10 pct.
 • Fabianhus: Det normerede pladstal er nedskrevet fra 16 til 12 pladser, og takstgrundlaget er justeret i forhold hertil. I forlængelse af analyse af botilbuddet, jf. pkt. 60 på SSU's møde den 22.05.2013, er taksten endeligt beregnet til 1.838 kr. pr. dag. Taksten kan således holde sig nogenlunde på niveau med den hidtidige takst på 1.714 kr. pr. dag.
 • Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6: Der er indarbejdet 150.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Udgiften har tidligere været afholdt af Bygningsrammen og dermed ikke indgået i takstgrundlaget for Kirkeleddet. Udgiften er nu korrekt placeret som en del af takstgrundlaget for Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6.
 • Kirkeleddet 8, Aleris: Der er indarbejdet 150.000 kr. til husleje på fællesarealerne. Udgiften har tidligere været afholdt af Bygningsrammen og dermed ikke indgået i takstgrundlaget for Kirkeleddet. Udgiften er nu korrekt placeret som en del af takstgrundlaget Kobbel-Husene, Kirkeleddet. Der er endvidere indarbejdet 50.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Ved fejlfortolkning af huslejekontrakten i tidligere år blev beløbet fjernet i udgiften i budgetteringen, men er nu indlagt korrekt som en del af takstgrundlaget.


Det bemærkes, at taksten på botilbudene Kirkeleddet 8 og Skipperstræde hidtil har været en kombination af en basistakst og individuelle ydelser, visiteret i forhold til den enkelte beboers særlige behov. I forbindelse med kommunens igangværende udbudsproces på området forlades denne praksis. Fremadrettet vil der være en samlet fast takst pr. dag pr. borger for tilbudene. De nye takster vil være gældende fra 1. juni 2014. Det bemærkes, at stigningen i taksterne for de to tilbud procentuelt er høje, da justeringerne i takstgrundlaget, jf. ovenfor, sker på små takstgrundlag, dvs. takstgrundlag uden udgifter til individuelt visiterede ydelser (løn), der som angivet ikke er indeholdt i taksterne for de to tilbud.

Lovgrundlag
Serviceloven (LBK. nr. 810 af 19/07/2012) § 6, stk. 2 og bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område (Bkg. nr 205 af 13/03/2011).

Økonomi
Gribskov Kommune har nedskrevet takstgrundlaget i tråd med Styringsaftalen for 2014.

Gribskov Kommune varsler brugerkommunerne, at taksterne på Ahornparken, Fabianhus, Skipperstræde samt Kirkeleddet 6 og 8 ændres i 2014, jf. de ovenfor angivne begrundelser herfor.

Det samlede takstgrundlag er faldet fra 73,1 mio. kr. i 2013 til 69,8 mio. kr. i 2014, svarende til et fald på 3,3 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt nedlæggelse af Kobbel-Husene/Daghjemmet medio 2013 samt reduktionen fra 16 til 12 pladser på Fabianhus.

Det samlede antal pladser falder fra 127 pladser i 2013 til 117 pladser i 2014.

Taksterne for Gribskov Kommunes tilbud stiger med 1-2 procent, afhængig af om takstændringerne for de respektive takster vægtes efter antal pladser eller efter andel af takstgrundlaget. Når tilbudene Ahornparken, Fabianhus, Kirkeleddet 6 og 8 samt Skipperstræde, der alle stiger på grund af særlige forhold, ikke medregnes, kan det beregnes, at taksterne falder med 1 pct. i overensstemmelse med Styringsaftalen 2014.

Høring
Styringsaftalen 2014 har været i høring hos Handicaprådet den 28.08.2013. Rådet har afgivet følgende høringssvar:

"Handicaprådet har ingen bemærkninger ud over, at der fortsat er udviklingsmuligheder ift. læsbarheden. Rammeaftalesekretariatet bør have for øje, at der er borgere med handicap, som også skal læse det, som de producerer. Det kan anbefales, at de får borgere, der er blinde eller svagtseende til at teste det, som de producerer".

Bilag

 1. Bilag til SSU d. 11.9.2013: Styringsaftalen 2014
 2. Bilag til SSU d. 11.9.2013: Takster for sociale tilbud omfattet af Rammeaftalen 2014Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at tiltræde styringsaftalen for 2014
 2. at tiltræde taksterne for 2014 for de sociale tilbud.Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

111. Evaluering af serviceniveau Gribskov Bo- og Støttecenter
27.03G00 - 2013/12671

Sagsfremstilling
1. Baggrund og formål
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om ydelsesbeskrivelser og takster for Haragergård, Kirkeleddet 10-20 og Hestehaven samt afregningspriser for støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud med afsæt i gældende serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Gribskov Kommune igangsatte i 2008 en indsats under overskriften "Myndighed og Leverandør Projektet" med det formål at skabe bedre økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Der blev fastlagt serviceniveauer for en række lovbestemte ydelser til borgere, herunder for socialpædagogisk støtte. Det skete på Sundhedsudvalgets møde den 03.09.2009, og for ydelser leveret af Gribskov Bo- og Støttecenter (GBS) af Byrådet, på møde den 13.09.2010.

Administrationen har gennemført en evaluering af det besluttede serviceniveau for GBS/Hjemmevejledningen. Formålet med evalueringen er at lave et servicetjek på sammenhængen mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser samt arbejdsgange i både visitationsled (myndighed) og indsatsled (de sociale tilbud/leverandører) i Center for Social og Sundhed, med henblik på eventuelle justeringer.

Evalueringen omfatter de ikke-takstfinansierede botilbud Haragergård, Kirkeleddet 10-20 og Hestehaven samt støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud. Evalueringen omfatter tillige aktivitets- og samværstilbuddet Klubben. Resultatet af sidstnævnte del af evalueringen forelægges i detaljeret form for SSU primo 2014.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges evalueringen og heraf følgende anbefalinger til justeringer af indsatsen.

Evalueringen bygger på administrative analyser af GBS/Hjemmevejledningens økonomi, priser og ydelser, en revurdering af alle borgerne i botilbudene i efteråret 2012, interview med ledere og medarbejdere i Hjemmevejledningen og Team Handicap i Center for Social og Sundhed samt drøftelser i den administrative følgegruppe.

2. Grundlæggende afsæt: Styringsprincip og funktionsvurdering
Med afsæt i det fastlagte serviceniveau arbejdes der i dag med følgende priser, der reguleres årligt;

 1. priser for ophold (fællestid) i hvert af de fire botilbud uden døgndækning,
 2. priser for individuelt visiteret og leveret socialpædagogisk støtte, samt
 3. et årligt rammeafregningsbeløb for aktivitets- og samværstilbudet, Klubben.


Afregningen foregår i praksis på den måde, at der ved årets begyndelse beregnes et samlet årligt rammeafregningsbeløb for hele Hjemmevejledningen, med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet følges løbende hen over året og rammeafregningsbeløbet korrigeres, hvis der er udsving på mere end +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.

Som det fremgår af oversigten nedenfor, er forbruget i Hjemmevejledningen faldet jævnt siden 2009. Fra 10,9 mio. kr. i 2009 til 8,4 mio. kr. i 2012. Udviklingen skyldes bl.a. justerede serviceniveauer, jf. de politiske beslutninger (jf. SSU pkt. 78, 79 og 92, 2010), samt løbende effektiviseringer på området. Rammeafregningsbeløbet for 2013 er beregnet til at udgøre 8,5 mio. kr.Der arbejdes efter et grundlæggende styringsprincip om, at "pengene følger borgeren" og "aktivitetsbaseret afregning". Formålet med styringsprincippet, der er forelagt SSU den 15.12.2010, er:

  • At understøtte fokus på borgerens behov og borgerens retssikkerhed. Pengene-følger-borgeren-princippet understøtter således, at det er borgerens behov og ikke f.eks. kommunens behov for at fylde bestemte tilbud op (kapacitetshensyn), som er styrende for, hvad en borger visiteres til.
  • At skabe en løbende sammenhæng mellem mængder(antal borgere og deres forskellige behov) og kommunens udgiftsniveau. Med pengene-følger-borgeren-princippet er der indbygget i styringen, at flere borgere/borgerbehov udløser flere midler til de relevante sociale tilbud m.v. og omvendt, at færre borgere/behov udløser færre midler.
  • At give de sociale tilbud både en frihed til at tilrettelægge tilbudets aktiviteter OG et ansvar for at tilpasse omkostningerne i forhold til 1) behovet (borgernes behov, f.eks. flere eller færre borgere med udviklingshæmning), og 2) det politisk besluttede serviceniveau.


Samtidig arbejdes der med funktionsniveauer jf. voksenudredningsmetoden. Grundtanken er som bekendt, at borgeren tildeles støtte med afsæt i en funktionsvurdering. Funktionsvurderingen angives sammenfattende ud fra en enkel standardkategorisering med fem niveauer:

A = intet problem (ingen, fraværende, ubetydelig)
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at klare sin hverdag.

B = Let problem (en smule, lidt)
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance klare sin hverdag.

C = Moderat problem (middel/noget)
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance klare sin hverdag.

D = Svært problem (omfattende/meget)
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance klare sin hverdag.

E = Fuldstændigt problem (totalt/kan ikke)
Borgeren er ude af stand til at klare sin hverdag og har brug for fuldstændig personassistance.

3. Hvad viser evalueringen? Hovedkonklusioner om praksis i dag og fremadrettede anbefalinger
Målgruppen for GBS/Hjemmevejledningen er voksne borgere med udviklingshæmning. Der er tre forskellige typer af tilbud under GBS/Hjemmevejledningen:
1) Botilbud uden døgndækning
2) Hjemmevejledning/socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem
3) Et aktivitets- og samværstilbud, "Klubben", i Aktivitetshuset

Nedenfor er sammenfattet evalueringens centrale konklusioner, der danner afsæt for anbefalinger i forhold til justering af serviceniveau, ydelser, priser og arbejdsgange.

Anbefalingerne skal samlet set understøtte:

 • At der for borgere i botilbud i endnu højere grad end i dag kan tages afsæt i borgernes aktuelle behov (frem for f.eks. en mere administrativt orienteret opdeling i tildeling af typer af tid - fælles og individuel); levering af f.eks. individuelt visiteret støtte og fælles tid er i praksis ikke skarpt adskilt, når man bor i et botilbud; praksis er flydende og skal vægte beboernes selv- og medbestemmelse højt.
 • En så fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne som muligt.
 • At arbejdsgange i forbindelse med styring og afregning af ydelser foregår så administrativt enkelt som muligt.


I det følgende gennemgås de enkelte tilbud incl. anbefalinger til justeringer.

Ikke-takstfinansierede botilbud uden døgndækning - overgang til takstfinansiering
Borgere, der bor i de ikke-takstfinansierede botilbud Haragergård 1 og 2, Kirkeleddet 10-20 og Hestehaven, modtager i dag, som en del af basisindholdet i botilbuddet, fællesaktiviteter (fællestid) med henblik på at understøtte netværksdannelse mellem beboerne samt vedligeholdelse og udvikling af sociale færdigheder. Hvis beboerne har behov for støtte ud over, hvad der ligger i fællestiden, tildeles denne støtte ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Det foreslås, at botilbud uden døgndækning fremadrettet omdannes til takstfinansierede tilbud, således at der afregnes med én samlet takst pr. borger pr. dag, der under ét dækker både den hidtidige fælles tid og den individuelt visiterede støtte i de respektive fire botilbud. Dette som en takst 1 - se skemaet nedenfor.

I dag modtager nogen af borgerne i henholdsvis Haragergård og Kirkeleddet 10-20 tillige praktisk hjælp og pleje. Dette ydes af leverandører uden for Hjemmevejledningen. I forbindelse med omlægningen til takst foreslås, at disse ydelser lægges ind som en del af taksten, således at Hjemmevejledningen fremadrettet også løser disse opgaver. Dette er indeholdt i takst 2 - se skemaet nedenfor.

En ændret afregningsstruktur vurderes at komme til at passe bedre til virkeligheden i et botilbud, hvor levering af ydelser ikke er skarpt adskilt i individuel og fælles tid. Samtidig giver en samlet takst mulighed for en mere fleksibel brug af personaleressourcerne i forhold til udsving i den enkeltes behov og gruppens behov. Endelig giver afregningsformen betydelige administrative lettelser, idet borgere fremadrettet visiteres til et botilbud med beskrevet indhold og tilhørende takst, i lighed med den praksis der allerede findes på det takstfinansierede område.

De foreslåede takster er beregnet ud fra ydelsesbeskrivelserne for tilbuddene jf. bilag 1-3. Tillige indgår den gennemførte revurdering af borgernes funktionsniveau og behov for støtte, analyser af personaledækningen i tilbuddene i dag, samt fordelingen af direkte borgerrettet tid og ikke-direkte tid m.v.i fastlæggelsen af taksterne. Se nærmere nedenfor under de enkelte tilbud, hvordan de fremtidige takster er beregnet.

Hestehaven
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau B-C i henhold til Voksenudredningsmetoden samt det serviceniveau, der er på tilbuddet i dag, hvor der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet mandag til fredag fra kl 15.30-19.30 (20 timer pr. uge), og på beboernes hjemmedag (samlet for beboerne er der aktuelt visiteret 14 timer pr. uge).

Den gennemførte revisitation har ikke givet anledning til ændringer i de borgerrettede timer. Og afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, er på 318 kr. pr. dag pr. plads (2012-priser), hvilket samlet set er 16 pct. lavere end afregningsprisen for 2012.

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Hestehaven.

Haragergård 1 og 2
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksenudredningsmetoden samt de revisitationer, der er foretaget af beboerne i 2. halvår 2012, således at der ydes individuel støtte og tid til fællesskab fra kl 7-9 om morgenen og fra kl 15-20 eftermiddag/aften på hverdage, samt fra kl. 8-20 lørdag/søndag/helligdage (i alt 58 timer pr. uge i hvert af de to botilbud; én medarbejder dækker begge tilbud i weekenden fra kl 8-10). Hertil kommer beboernes hjemmedage og øvrige vurderede individuelle behov (samlet for beboerne er der visiteret 44 timer pr. uge).

Den gennemførte revisitering har medført, at antal borgerrettede timer er udvidet med 956 timer i hhv Haragergård 1 og 2 for at imødekomme et konkret vurderet behov som følge af, at en del af borgerne kan mindre selv nu, end de kunne tidligere (har et lavere funktionsniveau) som led i den almindelige aldringsproces for borgere i målgruppen. Endelig er der i taktsten tillagt 1 times rengøring pr. borger hver anden uge, svarende til 182 timer pr. år for henholdsvis Haragergård 1 og 2, idet beboerne har behov for mere hjælp end det, der ligger i at blive støttet til opgaven. Rengøring, som flertallet af borgere hidtil har været visiteret til, er indtil nu udført af anden leverandør.

I forhold til den samlede afregningspris for Haragergård 1 og 2 jf. hidtidig afregningspris, er afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, forøget med 26 pct. Således bliver prisen pr. plads pr. dag 852 kr (2012-priser). En del af prisstigningen skyldes tillægget for rengøring, jf. ovenfor.

I forbindelse med den oprindelige etablering af Haragergård blev der oprettet et "Mini-bofællesskab" for borgere bosiddende i Haragergård-bebyggelsen, der modtog socialpædagogisk støtte og samtidig havde behov for at være tilknyttet et botilbud ift. deltagelse i det sociale fællesskab samt mulighed for at kontakte det pædagogiske personale på stedet. Mini-bofællesskabet er under udfasning. Der er i dag tilknyttet 3 borgere, hvoraf de 2 har Gribskov Kommune som handle- og betalingskommune. Der er således ikke beregnet en revideret afregningspris for minibofællesskabet, hvorved den hidtidige afregningspris fastholdes indtil endelig udfasning af mini-bofællesskabet.

Der henvises til bilag 2 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Haragergård.

Kirkeleddet 10-20
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksensudredningsmetoden samt de revisitationer, der er foretaget af beboerne i 2. halvår 2012, således at der ydes individuel støtte og tid til fællesskab fra kl 7-9 om morgenen, og fra kl 15-20 eftermiddag/aften på hverdage, samt fra kl. 10-20 lørdag/søndag/helligdage (i alt 56 timer pr. uge). Hertil kommer beboernes hjemmedage og øvrige vurderede individuelle behov (samlet for beboerne er der visiteret 38 timer pr. uge).

I forhold til hidtil er fællestidselementet reduceret med ca. 1.000 timer årligt, som følge af reduktion i den hidtidige forudsætning om en personaledækning på to medarbejdere i eftermiddagstimerne, til fremadrettet én medarbejder. Niveauet vedr. fællestidselementet svarer dermed til Haragergård 1 og 2. Omvendt er timetallet forøget med i alt 312 timer vedr. det, der hidtil har været defineret som individuel tid, mhp. at kunne dække borgerens behov fremadrettet, ligesom der er tillagt 156 timer vedr. rengøring i alt pr. år, idet beboerne har behov for mere hjælp, end det der ligger i at blive støttet til opgaven. Rengøring, som halvdelen af borgere hidtil har været visiteret til, er indtil nu udført af anden leverandør.

I forhold til den samlede afregningspris for Kirkeleddet 10-20, jf. hidtidig afregningspris, er afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, reduceret med 22 pct. Således bliver prisen pr. plads pr. dag 910 kr. (2012-priser).

Der henvises til bilag 3 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Kirkeleddet 10-20.

En sammenligning med andre kommuner i regionen viser, at taksterne for de to botilbud Haragergård og Kirkeleddet 10-20 er på niveau med sammenlignelige tilbud, som ligger i spændet fra 795 kr. til 914 kr pr. dag.

Takst 2 på Haragergård 1 og 2 samt Kirkeleddet 10-20
I dag modtager nogle borgere i botilbudene tillige praktisk hjælp og pleje (udover rengøring indeholdt i takst 1). Dette ydes af leverandører uden for Hjemmevejledningen. I forbindelse med omlægningen til takst foreslås, at der laves en takst, for hvilken Hjemmevejledningen fremadrettet kan løse disse opgaver. Taksten fastsættes som et gennemsnit ud fra en vurdering samt en skelen til det aktuelle niveau for borgere i botilbuddene, der aktuelt modtager praktisk hjælp og pleje. Taksten fastsættes således til 315 kr. pr. dag oven i takstniveau 1. Indholdet i praktisk hjælp og pleje er nærmere beskrevet i bilag om de to botilbud.

Hjemmevejledning - uændret serviceniveau og tildeling med driftsoptimering
Hjemmevejledningen yder i dag individuel støtte til borgere, der bor i eget hjem i og udenfor botilbud. Aktuelt er der ca. 50 borgere, der modtager hjemmevejledning. Støtten er bevilget ud fra en individuel vurdering i alle konkrete sager med afsæt i de rammer, som Servicelovens § 85 og Gribskov Kommunes serviceniveau på området sætter.

Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte som forelagt SSU ifm. udbud den 21.08.2013 vedlagt her til orientering i bilag 4, hvor tildelingskriterier, indhold og omfang af støtten er beskrevet. Med afsæt i en funktionsvurdering af borgeren, kan der visiteres støtte til en eller flere ydelser afhængig af konkret behov inden for tre tildelingsrammer, hvor støtten udmøntes i intervallerne; 0-1 time, 1-4 timer og 4-8 timer pr. uge. Herudover kan der visiteres til særlige behov jf. kvalitetsstandard herfor (se bilag 4).

De tre tildelingsrammer er udtryk for, at der administrativt er koblet et afregningssystem på de visiterede ydelser. Derved skabes den ovenfor omtalte sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser. Inden for denne ramme har leverandøren frihed til at tilrettelægge hjælpen i forhold til den enkelte borger.

Analysen viser, at der er god overensstemmelse mellem indholdet i kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte og de 3 tildelingsrammer. Administrationen anbefaler derfor ikke en ændring heraf. Der anbefales dog en regulering af afregningsprisen med afsæt i bl.a. en forbedring af brugertidsprocenten, som opnås ved en skærpet fokus på tid til møder og anden ikke-direkte tid, samt færre omkostninger til ledelse og administration fordelt til Hjemmevejledningen. Samlet set betyder det, at de nye afregningspriser er reduceret med 16 pct. i forhold til afregningspriserne for 2012. Der henvises til tabellen nedenfor ift. de konkrete priser.

Den konkrete afregning for disse ydelser sker efter et rammeafregningsprincip, hvor der tillades afvigelser på +/- 10 pct. i forhold til udgangspunktet for de samlede bestillinger. Ved løbende 12 måneders akkumuleret afvigelse på mere eller mindre end 10 pct., i forhold til udgangspunktet, justeres rammeafregningen til nyt niveau fremadrettet. Afvigelse på 10 pct. svarer f.eks. til en afvigelse på en z-pakke, en y-pakke, og to x-pakker, helårligt; eller fire y-pakker helårligt.

Aktivitets- og samværstilbud Klubben - nærmere analyse udestår
Der arbejdes aktuelt på en vurdering og forslag til det fremadrettede indhold og udformning af aktivitets- og samværstilbuddet, Klubben. Rammeafregningsprisen er på denne baggrund fastsat ud fra det nuværende serviceniveau. Der fremlægges særskilt sag første halvår 2014.

4. Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at der med dette oplæg sikres:

 • Styrket mulighed for, at man ved levering til indsats i botilbud - i samarbejde med borger - kan tage afsæt i den enkelte borgers aktuelle behov.
 • Driftsoptimering og sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser.
 • Administrativ lettelse ved overgang til takster på de ikke-døgndækkede botilbud, idet sagsbehandlingen omkring visitation og løbende afregning lettes.


Endvidere at vi inden for denne ramme kan sætte fokus på udvikling af aktivitets- og samværstilbud.

En samlet oversigt over forslag til de nye genberegnede takster og afregningspriser (2012-pl), gældende fra 1. januar 2014 fremgår af oversigten nedenfor. Det anbefales, at udvalget tiltræder, at administrationen i 2013 fortsætter den hidtidige afregning mellem Center for Social og Sundhed og Hjemmevejledningen, med løbende tilpasning af økonomien frem mod 1. januar 2014, hvor de nye takster og afregningspriser anbefales at træde endeligt i kraft. Dette af hensyn til at undgå at skulle udmelde ændrede takster på botilbud til andre kommuner midt i et budgetår.

Hjemmevejledningen Målgruppe Volumen Takst/
afregningspris
Hestehaven
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau B-C 6 pladser 318 kr. pr. dag
Haragergård 1
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 7 pladser Takst 1: 852 kr. pr. dag
Takst 2: 1167 kr. pr. dag
Haragegård 2
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 7 pladser Takst 1: 852 kr. pr. dag
Takst 2: 1167 kr. pr. dag
Kirkeleddet 10-20
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 6 pladser Takst 1: 910 kr. pr. dag
Takst 2: 1225 kr. pr. dag
Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem uden for botilbud
(§ 85-udeborgere)
Ramme- afregning -
aktuelt ud fra bevillinger pr. februar 2013:

0-1 time/ uge: 2 pers.
1-4 timer/ uge: 19 pers.
4-8 timer/ uge: 3 pers.
Særlige behov: 3 pers.
1.825.000 (ramme for året)

0-1 time/uge:
306 kr. pr. uge

1-4 timer/uge:
941 kr. pr. uge

4-8 timer/uge:
1.897 kr. pr. uge

Særlige behov:
402 kr. pr. time
Aktivitets- og samværstilbud, Klubben Åbent tilbud 943.970 kr. pr. årLovgrundlag
Lov om social service, LBK nr 810 af 19/07/2012.

Økonomi
I forhold til rammeafregningsbeløbet til Hjemmevejledningen for 2013 tilføres netto 0,5 mio. kr til Hjemmevejledningen i 2014. Beløbet dækker over færre udgifter til løn til ledelse og administration mv. på 0,6 mio. kr., og stigning i lønudgifter til udførende medarbejdere på 1,1 mio. kr.

Beløbet til løn til udførende medarbejdere er nettoeffekten af en faktisk stigning i individuelt visiterede indsatser, udvidelse af fællestids-elementet på Haragergård fra primo 2013, forøgelse af timer vedr. særlige behov, reduktion i personaledækning i fællestids-elementet på Kirkeleddet 10-20, timer til rengøring for borgere på Haragergård samt Kirkeleddet 10-20, der tidligere har været leveret af hjemmeplejen, forbedret brugertidsprocent mv.

Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, FU Social og Sundhed samt indgår i dialog med de relevante Lokaludvalg.

Handicaprådet har følgende bemærkninger afgivet på møde den 28. august 2013:
For Haragergård og Kirkeleddet 10-20 er der to priser, fordi nogle beboere har brug for omsorg og pleje. I ydelsesbeskrivelserne for disse to tilbud under faglige kvalifikationer er kun nævnt pædagogisk uddannede eller pædagogisk erfaring. Rådet anbefaler, at der også er personale med kvalifikationer ift. omsorg og pleje, fx social- og sundhedsassistenter.

I dagsordenpunktet vedr. Voksenstøtte er nævnt, at man fremadrettet kan sætte fokus på udvikling af gruppebaseret socialpædagogisk støtte. Rådet undrer sig over, hvorfor der ikke sættes fokus på denne slags tilbud til borgere med udviklingshæmning, som vel også kan lære ved at dele erfaringer.

Handicaprådet vil gerne have forelagt analyse af Klubben, når denne foreligger.

FU Social og Sundhed har følgende bemærkninger:
FU tilslutter sig oplægget og finder, at det er et meget grundigt og omfattende analysearbejde, som har involveret medarbejdere og ledelse undervejs.
FU finder, at det er rigtig positivt med den øgede fleksibilitet både for borger og for medarbejder i planlægningen af de forskellige ydelser, samt at der bliver mere sammenhæng og helhed i indsatsen, så det tilrettelægges den enkelte borger.
Bifalder, at borgeren har langt højere grad af indflydelse på sit hverdagsliv og den indsats, der ydes. Derudover bifalder FU, at selve tildelingsmodellen er blevet forenklet med mindre administration.

Bilag
Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Hestehaven (SSU 11.09.13)
Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Haragergård 1 og 2 (SSU 11.09.13)
Bilag 3: Ydelsesbeskrivelse Kirkeleddet 10-20 (SSU 11.09.13)
Bilag 4: Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte og særlige behov (SSU 11.09.13)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tiltræde, at den hidtidige afregningsmodel bibeholdes i 2013 som overgangsår med et estimeret rammeafregningsbeløb på 8,5 mio. kr., der korrigeres, hvis der er udsving på +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.
 2. tiltræde ydelsesbeskrivelsen og takst for botilbuddet Hestehaven for 2014
 3. tiltræde ydelsesbeskrivelsen og takster for botilbuddene Haragergård 1 og 2 for 2014
 4. tiltræde ydelsesbeskrivelsen og takster for botilbuddet Kirkeleddet 10-20 for 2014
 5. tiltræde afregningspriserne for de tre tildelingsrammer samt timeprisen for særlige behov vedr. socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem udenfor botilbud for 2014
 6. tiltræde rammeafregningen for aktivitets- og samværstilbuddet Klubben for 2014.Beslutning
1.-6. Tiltrådt

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

112. Evaluering af serviceniveau Voksenstøtte
27.03G00 - 2013/12672

Sagsfremstilling
1. Baggrund og formål
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at udvalget træffer beslutning om ydelsesbeskrivelser og takster for Søfryd og Ahornstien samt afregningspriser for støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud med afsæt i gældende serviceniveau for socialpædagogisk støtte efter Servicelovens § 85.

Gribskov Kommune igangsatte i 2008 en indsats under overskriften "Myndighed og Leverandør Projektet" med det formål at skabe bedre økonomisk styring af det specialiserede socialområde. Der blev fastlagt serviceniveauer for en række lovbestemte ydelser til borgere, herunder for socialpædagogisk støtte. Det skete på Sundhedsudvalgets møde den 03.09.2009 og for ydelser leveret af Voksenstøtte af Byrådet på møde den 13.09.2010.

Administrationen har gennemført en evaluering af det besluttede serviceniveau for Voksenstøtte. Formålet med evalueringen er at lave et servicetjek på sammenhængen mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser samt arbejdsgange i både visitationsled (myndighed) og indsatsled (de sociale tilbud/leverandører) i Center for Social og Sundhed, med henblik på eventuelle justeringer.

Evalueringen omfatter de ikke-takstfinansierede botilbud Søfryd og Ahornstien samt støtte leveret til borgere i eget hjem udenfor botilbud. Evalueringen af aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet indgår ikke i denne fremstilling, men forlægges SSU primo 2014. Tillige er der ikke foretaget særskilt analyse af Støtte- og Kontaktpersonordningen (SKP) efter § 99 i serviceloven.

I nærværende sagsfremstilling fremlægges evalueringen og heraf følgende anbefalinger til justeringer af indsatsen.

Evalueringen bygger på administrative analyser af Voksenstøttes økonomi, priser og ydelser, administrativ gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov, interview med ledere og medarbejdere i Voksenstøtte og Team Handicap og Team Social i Center for Social og Sundhed samt drøftelser i den administrative følgegruppe.

2. Grundlæggende afsæt: Styringsprincip og funktionsvurdering
Med afsæt i det fastlagte serviceniveau arbejdes der i dag med følgende priser, der reguleres årligt;

 1. priser for ophold (fællestid) i hvert af de to botilbud uden døgndækning,
 2. priser for individuelt visiteret og leveret socialpædagogisk støtte, samt
 3. et årligt rammeafregningsbeløb for aktivitets- og samværstilbudet, Mødestedet.


Afregningen foregår i praksis på den måde, at der ved årets begyndelse beregnes et samlet årligt rammeafregningsbeløb for hele Voksenstøtte med afsæt i det aktuelle aktivitetsniveau. Aktivitetsniveauet følges løbende hen over året, og rammeafregningsbeløbet korrigeres, hvis der er udsving på mere end +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.

Som det fremgår af oversigten nedenfor er forbruget i Voksenstøtte faldet markant fra 2010 til 2012. Fra 18,3 mio. kr. i 2010 til 11,1 mio. kr. i 2012. Udviklingen skyldes dels justerede serviceniveauer, jf. de politiske beslutninger (jf. SSU pkt. 78, 79 og 92, 2010), dels løbende effektiviseringer. Den markante stigning fra 2009 til 2010 skyldes etablering af Team Særlig Støtte i løbet af 2009, forinden den målrettede effektiviseringsindsats og tilpasning af serviceniveauer blev sat i værk. Rammeafregningsbeløbet for 2013 er beregnet til at udgøre 10,9 mio. kr.Der arbejdes efter et grundlæggende styringsprincip om, at "pengene følger borgeren" og "aktivitetsbaseret afregning". Formålet med styringsprincippet, der er forelagt SSU den 15.12.2010, er:

  • At understøtte fokus på borgerens behov og borgerens retssikkerhed. Pengene-følger-borgeren-princippet understøtter således, at det er borgerens behov og ikke f.eks. kommunens behov for at fylde bestemte tilbud op (kapacitetshensyn), som er styrende for, hvad en borger visiteres til.
  • At skabe en løbende sammenhæng mellem mængder(antal borgere og deres forskellige behov) og kommunens udgiftsniveau. Med pengene-følger-borgeren-princippet er der indbygget i styringen, at flere borgere/borgerbehov udløser flere midler til de relevante sociale tilbud m.v. og omvendt, at færre borgere/behov udløser færre midler.
  • At give de sociale tilbud både en frihed til at tilrettelægge tilbudets aktiviteter OG et ansvar for at tilpasse omkostningerne i forhold til 1) behovet (borgernes behov, f.eks. flere eller færre borgere med sindslidelser) og 2) det politisk besluttede serviceniveau.


Samtidig arbejdes der med funktionsniveauer jf. voksenudredningsmetoden. Grundtanken er som bekendt, at borgeren tildeles støtte med afsæt i en funktionsvurdering. Funktionsvurderingen angives sammenfattende ud fra en enkel standardkategorisering med fem niveauer:

A = intet problem (ingen, fraværende, ubetydelig)
Borgeren er selvstændig og har ikke behov for personassistance for at klare sin hverdag.

B = Let problem (en smule, lidt)
Borgeren er den aktive part og kan med let personassistance klare sin hverdag.

C = Moderat problem (middel/noget)
Borgeren er den aktive part og kan under forudsætning af moderat personassistance klare sin hverdag.

D = Svært problem (omfattende/meget)
Borgeren deltager og kan under forudsætning af omfattende personassistance klare sin hverdag.

E = Fuldstændigt problem (totalt/kan ikke)
Borgeren er ude af stand til at klare sin hverdag og har brug for fuldstændig personassistance.

3. Hvad viser evalueringen? Hovedkonklusioner om praksis i dag og fremadrettede anbefalinger
Målgruppen for Voksenstøtte er voksne borgere med sindslidelse. Der er tre forskellige typer af tilbud under Voksenstøtte:
1) Botilbud uden døgndækning.
2) Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem.
3) Et aktivitets- og samværstilbud "Mødestedet"

Nedenfor er de centrale konklusioner fra evalueringen sammenfattet, der danner afsæt for anbefalinger i forhold til justering af serviceniveau, ydelser, priser og arbejdsgange.

Anbefalingerne skal samlet set understøtte:

 • At der for borgere i botilbud i endnu højere grad end i dag kan tages afsæt i borgernes aktuelle behov (frem for f.eks. en mere administrativt orienteret opdeling i tildeling af typer af tid - fælles og individuel); levering af f.eks. individuelt visiteret støtte og fælles tid er i praksis ikke skarpt adskilt, når man bor i et botilbud; praksis er flydende og skal vægte beboernes selv- og medbestemmelse højt.
 • En så fleksibel udnyttelse af personaleressourcerne som muligt.
 • At arbejdsgange i forbindelse med styring og afregning af ydelser foregår så administrativt enkelt som muligt.


I det følgende gennemgås de enkelte tilbud incl. anbefalinger til justeringer.

Ikke-takstfinansierede botilbud uden døgndækning - overgang til takstfinansiering
Borgere, der bor i de ikke-takstfinansierede botilbud Søfryd og Ahornstien modtager i dag, som en del af basisindholdet i botilbuddet, fællesaktiviteter (fællestid) med henblik på at understøtte netværksdannelse mellem beboerne samt vedligeholdelse og udvikling af sociale færdigheder. Hvis beboerne har behov for støtte ud over, hvad der ligger i fællestiden, tildeles denne støtte ud fra en konkret individuel vurdering af den enkelte borgers behov.

Det foreslås, at botilbud uden døgndækning fremadrettet omdannes til takstfinansierede tilbud, således at der afregnes med én samlet takst pr. borger pr. dag, der under ét dækker både den hidtidige fælles tid og den individuelt visiterede støtte i de respektive to botilbud.

En ændret afregningsstruktur vurderes at komme til at passe bedre til virkeligheden i et botilbud, hvor levering af ydelser ikke er skarpt adskilt i individuel og fælles tid. Samtidig giver en samlet takst mulighed for en mere fleksibel brug af personaleressourcerne i forhold til udsving i den enkeltes behov og gruppens behov. Endelig giver afregningsformen betydelige administrative lettelser, idet borgere fremadrettet visiteres til et botilbud med beskrevet indhold og tilhørende takst i lighed med den praksis, der allerede findes på det takstfinansierede område.

De foreslåede takster er beregnet ud fra ydelsesbeskrivelserne for tilbuddene jf. bilag 1 og 2. Tillige indgår den gennemførte administrative gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov, analyser af personaledækningen i tilbuddene i dag, samt fordelingen af direkte borgerrettet tid og ikke-direkte tid m.v.i fastlæggelsen af taksterne. Se nærmere nedenfor under de enkelte tilbud, hvordan de fremtidige takster er beregnet.

Søfryd
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksenudredningsmetoden samt det serviceniveau, der er på tilbuddet i dag, hvor der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet på alle hverdage morgen, eftermiddag/aften samt søndag sammenlagt 26 timer pr. uge (mandag fra kl 8-13, tirsdag og onsdag fra kl. 8-9 og fra kl. 16-20, torsdag fra kl 10-15, fredag fra kl 8-9 samt søndag fra kl 10-15) samt individuelt visiteret støtte (gennemsnitligt 2,5 timer pr. beboer, eller i alt 12,5 timer pr. uge med forudsætning om nuværende belægning på 5 beboere).

Den gennemførte administrative gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov har ikke givet anledning til ændringer i de borgerrettede timer. Og afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, er på 546 kr. pr. dag pr. plads (2013-priser), hvilket samlet set er 7 pct. lavere end afregningsprisen for 2012.

Der henvises til bilag 1 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Søfryd.

Ahornstien
Taksten foreslås fastlagt med afsæt i, at målgruppen for botilbuddet er borgere på funktionsniveau C-D i henhold til Voksenudredningsmetoden samt det serviceniveau, der er på tilbuddet i dag, hvor der ydes individuel støtte og tid til fællesskabet på alle hverdage morgen, eftermiddag/aften samt søndag sammenlagt 26 timer pr. uge (alle hverdage fra kl 8-9 og bortset fra onsdag kl 16-20 samt fleksibelt 5 timer på søndage (26 timer pr uge) samt individuelt visiteret støtte (gennemsnitligt 2,5 timer pr. beboer, eller i alt 15 timer pr. uge med forudsætning om fuld belægning).

Den gennemførte administrative gennemgang af de visiterede borgere med revisitering efter behov har ikke givet anledning til ændringer i de borgerrettede timer. Og afregningsprisen fremadrettet fra 2014, når priserne træder i kraft, er på 485 kr. pr. dag pr. plads (2013-priser), hvilket samlet set er 8 pct. lavere end afregningsprisen for 2012.

Der henvises til bilag 2 for en detaljeret gennemgang af indholdet i botilbuddet Ahornstien.

Individuel socialpædagogisk støtte - uændret serviceniveau og tildeling med driftsoptimering
Voksenstøtte yder individuel støtte til borgere, der bor i eget hjem i og udenfor botilbud. Aktuelt er der ca. 120 borgere, der modtager individuel socialpædagogisk støtte. Støtten er bevilget ud fra en individuel vurdering i alle konkrete sager med afsæt i de rammer, som Servicelovens § 85 og Gribskov Kommunes serviceniveau på området sætter.

Serviceniveauet fremgår af kvalitetsstandarden for socialpædagogisk støtte som besluttet af Social- og Sundhedsudvalget ifm. udbud den 21.08.2013 vedlagt her til orientering i bilag 3, hvor tildelingskriterier, indhold og omfang af støtten er beskrevet. Med afsæt i en funktionsvurdering af borgeren kan der visiteres støtte til en eller flere ydelser afhængig af konkret behov inden for tre tildelingsrammer, hvor støtten udmøntes i intervallerne; 0-1 time, 1-4 timer og 4-8 timer pr. uge. Herudover kan der visiteres til særlige behov jf. kvalitetsstandard herfor.

De tre tildelingsrammer er udtryk for, at der administrativt er koblet et afregningssystem på de visiterede ydelser. Derved skabes den ovenfor omtalte sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser. Inden for denne ramme har leverandøren frihed til at tilrettelægge hjælpen i forhold til den enkelte borger.

Analysen viser, at der er god overensstemmelse mellem indholdet i kvalitetsstandarderne for socialpædagogisk støtte og de 3 tildelingsrammer. Administrationen anbefaler derfor ikke en ændring heraf. Der anbefales dog en regulering af afregningsprisen med afsæt i bl.a. en forbedring af brugertidsprocenten, som opnås ved en skærpet fokus på tid til møder og anden ikke-direkte tid, samt færre omkostninger til ledelse og administration fordelt til Voksenstøtte. Samlet set betyder det, at de nye afregningspriser er reduceret med 8 pct. i forhold til afregningspriserne for 2012. Der henvises til tabellen nedenfor ift. de konkrete priser.

Den konkrete afregning for disse ydelser sker efter et rammeafregningsprincip, hvor der tillades afvigelser på +/- 10 pct. i forhold til udgangspunktet for de samlede bestillinger. Ved løbende 12 måneders akkumuleret afvigelse på mere eller mindre end 10 pct., i forhold til udgangspunktet, justeres rammeafregningen til nyt niveau fremadrettet. Afvigelse på 10 pct. svarer f.eks. til en afvigelse på en z-pakke, fem y-pakker, og fem x-pakker helårligt.

Aktivitets- og samværstilbud Mødestedet - nærmere analyse udestår
Der arbejdes aktuelt på en vurdering og forslag til det fremadrettede indhold og udformning af aktivitets- og samværstilbuddet, Mødestedet. Rammeafregningsprisen er på denne baggrund fastsat ud fra det nuværende serviceniveau. Der fremlægges særskilt sag første halvår 2014.

Støtte- og Kontaktpersonordning (SKP)
Udover ovenstående tilbud har Voksenstøtte en opsøgende SKP-indsats efter servicelovens § 99 med henblik på at skabe kontakt og yde støtte til de mest socialt udsatte og isolerede borgere med sindslidelser, stof- og alkoholmisbrug samt hjemløse, som ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af, de allerede eksisterende tilbud. Ordningen er uvisiteret og rettet mod borgere, der ikke har kontakt med de sociale myndigheder.

Rammeafregningsprisen fremgår af tabellen nedenfor.

4. Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at der med dette oplæg sikres:

 • Styrket mulighed for, at man ved levering til indsats i botilbud - i samarbejde med borger - kan tage afsæt i den enkelte borgers aktuelle behov.
 • Driftsoptimering og sammenhæng mellem det fastlagte serviceniveau, ydelser og priser.
 • En administrativ lettelse ved overgang til takster på de ikke-døgndækkede botilbud, idet sagsbehandlingen omkring visitation og løbende afregning lettes.


Endvidere at vi indenfor denne ramme fremadrettet kan sætte fokus på udvikling af gruppebaseret socialpædagogisk støtte, fremtidig anvendelse af botilbuddet Søfryd samt udvikling af aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet.

En samlet oversigt over forslag til de nye genberegnede takster og afregningspriser (2013-pl), gældende fra 1. januar 2014 fremgår af oversigten nedenfor. Det anbefales, at udvalget tiltræder, at administrationen i 2013 fortsætter den hidtidige afregning mellem Center for Social og Sundhed og Voksenstøtte, med løbende tilpasning af økonomien frem mod 1. januar 2014, hvor de nye takster og afregningspriser anbefales at træde endeligt i kraft. Dette af hensyn til at undgå at skulle udmelde ændrede takster på botilbud til andre kommuner midt i et budgetår.

Støtte og Kontakt Målgruppe Volumen Takst/
afregningspris
Søfryd
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 5 (6) pladser 546 kr. pr. dag
Ahornstien
(§ 85-botilbud)
Funktionsniveau C-D 6 pladser 485 kr. pr. dag
Socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem uden for botilbud
(§ 85-udeborgere)
Ramme- afregning -
aktuelt ud fra bevillinger pr. marts 2013:

0-1 time/ uge: 43 pers.
1-4 timer/ uge: 61 pers.
4-8 timer/ uge: 6 pers.
Særlige behov: 2 pers.
6.994.156 (ramme for året)

0-1 time/uge:
386 kr. pr. uge

1-4 timer/uge:
1.189 kr. pr. uge

4-8 timer/uge:
2.398 kr. pr. uge

Særlige behov:
508 kr. pr. time
Støtte- og kontaktpersonordning (SEL § 99) SKP, aktuelt 12-15 personer. 386.726 kr. pr. år
Aktivitets- og samværstilbud, Mødestedet Åbent tilbud 2.448.926 kr. pr. årLovgrundlag
Lov om social service, LBK nr 810 af 19/07/2012.

Økonomi
I forhold til rammeafregningsbeløbet til Støtte og Kontakt for 2013 på 11,1 mio. kr. forventes samme udgiftsniveau i 2014.

Miljøforhold
Ingen

Høring
Sagen er sendt i høring i Handicaprådet, FU Social og Sundhed samt indgår i dialog med de relevante Lokaludvalg.

Handicaprådet har følgende bemærkninger afgivet på møde den 28. august 2013:
Det er godt at man som udgangspunkt vil give støtte i hjemmet, hvor folk bor, og kan komme sig i vante omgivelser.
I dagsordenteksten pkt. 3 nævnes kun 3 forskellige tilbud i Voksenstøtte, men ikke opsøgende indsats efter § 99.
I servicebeskrivelsen vedrørende Søfryd, står at det ligger i naturskønne omgivelser. Rådet anbefaler, at det beskrives nøgternt som i servicebeskrivelserne vedr. Ahornstien, Hestehaven, Kirkeleddet 10-20 og Haragergård.
I servicebeskrivelserne under pædagogisk fokus bruges begrebet recoveryorienteret. Det er rådets anbefaling, at man undgår at bruge dette begreb, fordi recovery/det at komme sig er noget der sker for/i den enkelte borger - og ikke noget man kan gøre ved den pågældende. I stedet bør der stå "Der arbejdes med udgangspunkt i den enkelte borgers ønske om og mulighed for at komme sig."
Under Særlige bemærkninger står at håndtering af misbrugsproblematikker indgår som en del af den pædagogiske indsatsplan i botilbuddet. Rådet går ud fra at der menes den pædagogiske indsatsplan for den enkelte borger, og anbefaler at det ændres.
Handicaprådet vil gerne have forelagt analyse af Mødestedet, når den foreligger.

FællesUdvalg Social og Sundhed har følgende bemærkninger:
Det blev aftalt på FællesUdvalgsmødet, at medarbejdersiden i Voksenstøtte eftersender deres bemærkninger til punktet i referatet.
Processen på tværs af Voksenstøtte og Gribskov Bo og Støtte center har været frugtbar til at afklare fælles forståelse og fagligt fodslag undervejs.
Der er tilslutning til den øgede fleksibilitet og den mere forenklede tildeling som også understøtter sigtet om at styrke rehabilitering og recovery.

Høringssvar medarbejdersiden i Voksenstøtte

 • At Søfryd og Ahornstien bliver takstfinansieret. Det vigtigste er at der er plads og hensyn til borgernes individuelle behov.
 • Vi mangler tydelighed i hvor stor ”elastik” der er i taksterne. Hvordan/hvor længe er der budgetteret med en manglende belægningsprocent.
 • Vi ønsker at vedligeholde/fremme samarbejdet mellem myndighed og leverandør. Hvor der er fokus på dialog og kompetenceskabende fora.
 • Vi har som medarbejdergruppe fokus på serviceniveauet og på hvordan vi fagligt bedst muligt understøtter borgerens behov.
 • Medarbejdere ønsker at der er tid og økonomi til at se på forskellige muligheder for kompetenceudvikling i forhold til de målgrupper, der har berøringsflade til Voksenstøtte, udvikle fagligheden, se på kerneopgaverne og kerneydelserne (recovery-, socialkapital-, værdigrundlag etc.).
 • Det giver som medarbejder ro at der er meldt det samme økonomiske grundlag ud som i 2013.Bilag
Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse Søfryd (SSU 11.09.13)
Bilag 2: Ydelsesbeskrivelse Ahornstien (SSU 11.09.13)
Bilag 3: Kvalitetsstandard socialpædagogisk støtte og særlige behov (SSU 11.09.13)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tiltræde, at den hidtidige afregningsmodel bibeholdes i 2013 som overgangsår med et estimeret rammeafregningsbeløb på 11,1 mio. kr., der korrigeres, hvis der er udsving på +/- 5 pct. i de bestilte indsatser.
 2. tiltræde ydelsesbeskrivelsen og takst for botilbuddet Søfryd for 2014
 3. tiltræde ydelsesbeskrivelsen og takst for botilbuddet Ahornstien for 2014
 4. tiltræde afregningspriserne for de tre tildelingsrammer samt timeprisen for særlige behov vedr. socialpædagogisk støtte til borgere i eget hjem udenfor botilbud for 2014
 5. tiltræde rammeafregningen for aktivitets- og samværstilbuddet Mødestedet for 2014
 6. tiltræde rammeafregningen for støtte- og kontaktpersonordningen for 2014Beslutning
1.-6. Tiltrådt

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

113. Fælles borgere - fælles praksis: Effektmål for samarbejdet om og med fælles borgere
27.00G00 - 2012/09680

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges enslydende for Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget med henblik på, at Børneudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget giver input til de drivende målsætninger for samarbejdet om og med fælles borgere, med henblik på at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om målsætningerne.

Nærværende sag er en opfølgning på den orientering om arbejdet med "Fælles borgere - fælles praksis", som udvalget modtog på sit møde 27.02.13. Her blev udvalget forelagt en orientering om, hvilke løsninger og metoder der implementeres i driftsorganisationen i 2013 med afsæt i erfaringerne fra pilotprojektarbejdet, der blev gennemført i 2012.

Effektmål for samarbejdet om og med fælles borgere
Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget og Social- og Sundhedsudvalget har de seneste par år arbejdet med at udvikle en bedre og mere fælles praksis for fælles borgere. D.v.s. borgere, som har en sag i mere end en social afdeling. Målet er mere effektive arbejdsprocesser i administrationen, bedre serviceoplevelse for borgerne og en mere sammenhængende indsats og følgelig bedre effekt.

Fælles borger arbejdet omfatter som bekendt fem målgrupper. Der er væsentlige overlap med de målgrupper, som er omfattet af aktuelle nationale reformer m.h.p. at nedbringe antallet af borgere på passiv forsørgelse m.v., og fælles borger arbejdet har sikret, at Gribskov Kommune er godt rustet til at implementere reformerne:

 • Unge - unge op til 25 år, herunder unge i målgruppe for STU, hvor der er behov for særlig støtte i overgangen barn/voksen - særligt m.h.p. uddannelse (dog ikke unge med hjerneskade eller unge under integrationsloven
 • Hjerneskade - børn og voksne med erhvervet hjerneskade i rehabiliteringsfasen, hvor der er et særligt behov for samarbejde for at sikre genoptræning og rehabilitering, der svarer til den enkelte borgers behov
 • Genoptræning - borgere med genoptrænings- og rehabiliteringsbehov, hvor målet er, at borgeren hurtigst muligt kan starte på arbejde igen eller komme i arbejde
 • Rehabilitering - borgere der er langt fra arbejdsmarkedsmarkedet, og som har komplekse sociale- og sundhedsmæssige problemer
 • Integration - børn og voksne under integrationsloven og etniske minoriteter, hvor målet er integration i det danske samfund og selvforsørgelse


For hver målgruppe af fælles borgere er opstillet et sæt af effektmål, som tager afsæt i allerede formulerede mål på sektorområderne suppleret med enkelte nye mål.

Effektmålene skal være drivende for samarbejdet om og med fælles borgere. Disse fremgår af oversigten nedenfor, koblet til relevante nationale dagsordner.

Effektmålene evalueres i 4. kvartal 2014, således at udvalget ultimo 2014 modtager en samlet opfølgning på effektmålene og forslag til eventuel justering heraf. Enkelte effektmål forventes først evalueret i 2015. Dette er i så fald konkret bemærket i oversigten nedenfor.

Udvalget bedes drøfte effektmålene ud fra det enkelte fagudvalgs perspektiv med tværgående hensyn for øje.

Fælles
borgere
Målsætninger Kobling til nationale dagsordener
Unge Kvantitative mål:
 • At antallet af unge der efter afsluttet STU kan påbegynde i støttet beskæftigelse stiger. Udgangspunkt vil blive afklaret ved manuel optælling.
 • Uddannelsesgraden for unge i Gribskov Kommune er i december 2013 på 25,5 procent, svarende til en stigning på 4 procentpoint fra december 2011.

Kvalitative mål:
 • At overgangen fra børneområdet til voksenområdet for unge i udsatte positioner opleves som en glidende sammenhængende proces.
 • Ungepakken 2009
 • Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af førtidspension og fleksjob, Regeringen december 2012
Hjerneskade Kvantitative mål:
60 pct. voksne med erhvervet hjerneskade med let til moderat skadesniveau samt let til moderat kompleksitet opnår tilknytning til arbejdsmarkedet enten i ordinært job eller støttet beskæftigelse efter endt rehabiliteringsforløb.
Status på baggrund af tal fra tidligere projekt afsluttet nov. 2010; seneste tal opgjort maj 2013 svarende til 11 borgere ud af 26.
 • 60 pct. borgere har ved rehabiliteringsforløbets afslutning ikke behov for indsatser efter Serviceloven, eksempelvis pleje, praktisk hjælp, støtte og vedligeholdende træning.

 • Status på baggrund af tal fra tidligere projekt afsluttet nov. 2010; seneste tal opgjort maj 2013 svarende til 18 borgere ud af 26.

Kvalitative mål:
 • 80 pct. af borgerne er ved afslutning af deres rehabiliteringsforløb overordnet tilfredse med forløbet. Der vil konkret blive spurgt ind til, om borgeren har følt sig medinddraget i sagsforløbet, om borgeren har oplevet de bevilligede indsatser som relevante, samt om borgeren gennem hele forløbet har vidst, hvem der var tovholder på deres sag, også selv om denne evt. er skiftet undervejs.
 • Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011
 • En styrket rehabilitering af borgere med hjerneskade, KL 2012
 • KKR Hovedstaden - konkrete anbefalinger til tiltag i hovedstads- regionen, 2012
Gen-
optræning
Kvantitativt mål:
Den gennemsnitlige varighed af et sygedagpengeforløb for fælles borgere (SD-modtagere med genoptræningssag) er faldet til 25 uger. Tal fra opgørelse (2011) viste en gennemsnitlig længde på 28,4 uger.

Som led i opfølgningen på mål om at reducere sygedagpengeforløbet for borgere med behov for genoptræning skal der udvikles fælles datatræk og ledelsesinformation. Der er således en vis usikkerhed ved den opgjorte gennemsnitlige længde fra 2011.

Kvalitativt mål:
80 % af deltagere i internt "fælles borger"-samarbejdsprojekt giver positiv vurdering af den fælles kommunale indsats i f.m. deres sygeforløb (evalueres løbende og ved afslutning, dvs. når 30 borgere har været igennem forløb).
 • "Det store nationale TTA-projekt" 2012
 • Forløbsprogram for lænde-ryg-lidelser
 • Forløbsprogram for cancer
 • KL; stratificering af genoptræningsydelser
 • Forventet kommende sygedagpengereform, der i udkast beskriver max længde på adgang til SD sv.t. 26 uger.
Re-
habilitering
Kvantitative mål:

Antallet af borgere, der får tilkendt førtidspension, reduceres med 15 pct. i forhold til 2012, svarende til 28 førtidspensioner.

På baggrund af erfaringer med udvikling og gennemførelse af ressourceforløb vil der blive fastlagt mål for x pct. af borgere, der efter gennemført ressourceforløb kommer i job eller i gang med en uddannelse.

50% af de borgere, der deltager i misbrugsbehandling, kommer efter afsluttet forløb i job eller i gang med en uddannelse.

Status er cirka 50% med forbehold for lille datagrundlag.
 • Forebyggelse, fleksibilitet og rummelighed - Reform af førtidspension og fleksjob, Regeringen december 2012
 • Den nære psykiatri - en styrket kommunal indsats
 • Forebyggelsespakke mental sundhed, Sundhedsstyrelsen 2011
 • En styrket misbrugs- behandling, KL 2012
 • Forebyggelsespakke alkohol, Sundheds- styrelsen 2011
Integration Arbejdsmarkedsområdet: At så mange voksne flygtninge som muligt bliver selvforsørgende enten gennem arbejde eller uddannelse.
Indikator/Indsats: At min. 10% har fået arbejde eller er i uddannelse indenfor eller lige i forlængelse af introduktionsperioden på 3 år.

Uddannelse: At give sent-ankomne børn og unge forudsætninger for at kunne påbegynde en uddannelse indenfor 3-5 år efter, at de er flyttet til GK.
Indikator/Indsats: Andelen af unge 17-25-årige ankommet siden 2010, der er i ordinær uddannelse (opgjort blandt de unge, der var med i projekt "Integration på to hjul") viser i maj 2013, at 33% er i gang med en uddannelse.

Center for Børn og Unge: At flygtninge- eller familiesammenførte børn, så snart de kan begå sig sprogligt på et alderssvarende niveau, bliver en del af det almindelige børneliv i den lokale skole.
Indikator/indsats: Andel af børn i Modtageklasse, der fortsætter i Folkeskolen indenfor 2 år, er på min. 70 %.
 • Lov om ændring af integrationsloven og lov om ansvaret for styring af den aktive beskæftigelsesindsats. Loven træder i kraft 1. juli i år. De væsentligste ændringer er et tilbud om helbredsscreening af alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, og at der skal udarbejdes en integrationsplan for alle enlige og familier, indenfor tre måneder.Kompetenceudvikling 2013-2014 Fælles Borger Fælles Praksis
Der er behov for kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere for at implementere mål og værdier til bunds.

I budgetaftale 2013 fremgår, at arbejdet med fælles borger - fælles praksis er et strategisk prioriteret indsatsområde i GK, som retter sig mod borgere med meget komplekse udfordringer.

ØU har på den baggrund tilkendegivet at ville allokere 300.000 kr. fra strategisk investeringspulje 2013 til at gennemføre et relevant kompetenceudviklingsforløb.

Dette forløb er i øjeblikket under planlægning og indholdet vil være:
1) effektive koordinerende møder og praksis
2) det gode samarbejde og kommunikation i sagsforløb med borgere.

I alt forventes ca. 150 medarbejdere og ledere uddannet over et antal dage frem mod sommeren 2014.

Udvalget vil få nærmere information om indhold i uddannelsesforløbet og de første erfaringer hermed i forbindelse med samlet status på 2013-arbejdet med Fælles Borger - Fælles Praksis i 4. kvartal 2013, som udover kompetenceudvikling omfatter:

 • Borgerorientering - fortsat arbejde med hvordan vi kan udvikle nye måder at møde borgeren på.
 • Samspil mellem "Fælles Borgere - Fælles Praksis" og implementering af førtidspensionsreformen. Fortsat arbejde med, at der sættes ind med en rehabiliterende indsats så tidligt som muligt, når der konstateres et behov for tværgående samarbejde med og om borgeren - også længe før der bliver tale om, at indsatsen overgår til regelsættet i førtidspensionsreformen.
 • Tværgående budgetter og effektmål - udvikling af tværgående budgetmodeller for at understøtte helhedstænkning og samarbejdet på tværs af organisationen ift. at indfri tværgående målsætninger.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
Sagen har været forelagt for Børneudvalget den 18. juni 2013 og Arbejdsmarkedsudvalget den 19. juni 2013 med henblik på, at udvalgene giver input til de drivende målsætninger for samarbejdet om og med fælles borgere.

Børneudvalget giver som input til de fremlagte effektmål, at udvalget er optaget af, at borgerne skal kunne opleve god kvalitet og sammenhæng i tilbud og indsatser.

Arbejdsmarkedsudvalget giver som input til de fremlagte effektmål, at udvalget kan tiltræde målene, herunder at der sker opfølgning ultimo 2014. Udvalget ønsker, at der skal tilføjes kvalitative, konkrete effektmål for integrationsindsatsen for fælles borger målgruppen. Udvalget anbefaler, at der i forbindelse med den beskrevne kompetenceudvikling anvendes jobrotation.


Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tiltræde de forelagte effektmål som drivende målsætninger for arbejdet med Fælles Borger - Fælles Praksis arbejdet med de 5 målgrupper/livssituationer i 2013 og 2014.
 2. tiltræde, at udvalget ultimo 2014 får forelagt en opfølgning på effektmålene med forslag til eventuelle justeringer heraf.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 26-06-2013:
Udsat til SSU-møde den 11. september 2013.

Fraværende: Lone Møller, Ulla Dræbye og Lasse Røssel.

Beslutning
1.-2. Tiltrådt

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

114. Indstilling af Seniorpris
29.00G00 - 2013/19949

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på beslutning om en prismodtager til Seniorprisen 2013.

Indstillingsrådet har den 14. august 2013 behandlet de indkomne indstillinger til Seniorprisen, ialt 37 indstillinger, og indstiller i enighed tre kandidater, hvoraf en kandidat skal udvælges til modtagelse af Seniorprisen 2013.

Seniorprisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation som:

 1. gør en helt særlig indsats inden for det frivillige arbejde, og som har et aktiverende og/eller forebyggende sigte (§ 79)
 2. skaber opmærksomhed omkring den frivillige indsats på ældreområdet
 3. samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov Kommune


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Annoncering om prisen har været i dagspressen og på kommunens hjemmeside, hvor foreninger, grupper og personer har haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til at modtage prisen. Frist for indsendelse af kandidater var 12. august 2013.

Seniorprisen uddeles, og navnet på prismodtageren offentliggøres, i forbindelse med Ældremessen den 1. oktober 2013 i Mosteriet i Græsted.

Lovgrundlag
LBK nr. 810 af 19/07/2012, Bekendtgørelse af lov om social service, § 79.
Kommunalfuldmagtsreglerne

Økonomi
Ramme 34104, konto 32 - Øvrige tilskud og aktiviteter

Bilag
Bilag til denne sag er lukket og kan findes i POLAR.

BILAG SSU 11.09.2013: Oversigt over indstillede kandidater til Seniorprisen 2013
(sagsnr. 2013/19949 011)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at beslutte, hvilken af de indstillede kandidater der skal modtage Seniorprisen 2013Beslutning
1. Tiltrådt med beslutning om hvem der skal modtage prisen. Navnet offentliggøres ved prisoverrækkelsen.

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

115. Indstilling af Frivilligpris
29.00G00 - 2013/19948

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget med henblik på beslutning om en prismodtager til Frivilligprisen 2013.

Indstillingsrådet har den 14. august 2013 behandlet de indkomne indstillinger til Frivilligprisen, i alt modtaget 20 indstillinger, og indstiller i enighed to kandidater, hvoraf en kandidat skal udvælges til modtagelse af Frivilligprisen 2013.

Frivilligprisen gives til en person, en gruppe, en forening eller en organisation som:

 1. gør en helt særlig indsats inden for det frivillige sociale arbejde
 2. skaber opmærksomhed omkring det frivillige sociale arbejde
 3. samarbejder bredt med andre i lokalområdet (gennem partnerskaber, alliancer eller andre samarbejdsformer)
 4. skaber resultater, der gør en positiv forskel for borgere i Gribskov Kommune


Den særlige indsats skal foregå indenfor kommunegrænsen og komme borgere i Gribskov Kommune til gode.

Annoncering om prisen har været i dagspressen og på kommunens hjemmeside, hvor foreninger, grupper og personer har haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til at modtage prisen. Frist for indsendelse af kandidater var 10. august 2013.

Frivilligprisen uddeles, og navnet på prismodtageren offentliggøres, i forbindelse med Frivillig Fredag Festen den 27. september 2013 i Byrådssalen.

Lovgrundlag
Lov om sociale service § 18

Økonomi
§18 Pulje 1: Igangsættelse af nye aktiviteter, herunder éngangsaktiviteter. Der er i 2013 afsat kr. 56.000, hvoraf der tidligere er besluttet udmøntning af kr. 24.500.

Bilag
Bilag til denne sag er lukket og findes i POLAR.

BILAG SSU 11.09.2013: Oversigt over indstillede kandidater til Frivilligprisen (sagsnr. 2013/19948 021)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at beslutte, hvilken af de indstillede kandidater der skal modtage Frivilligprisen 2013Beslutning
1. Tiltrådt med beslutning om hvem der skal modtage prisen. Navnet offentliggøres ved prisoverrækkelsen.

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

116. Høringsvar fra Gribskov Kommune til Region Hovedstadens Børne- og ungepolitik
29.30A00 - 2013/29131

Sagsfremstilling
Region Hovedstaden har bedt Gribskov Kommune afgive høringssvar på oplæg til Regionens Børne- og Ungepolitik. Da politikken primært omhandler indlæggelser og ambulant behandling af børn med fysisk og psykisk sygdom, har der administrativt i Gribskov Kommune været enighed om, at høringssvar udarbejdes af Center for Social og Sundhed.

Høringsfristen udløber d. 19. september 2013. Den korte høringsfrist betyder, at Børneudvalget får høringssvaret til behandling på deres møde d. 24. september 2013. Der har været administrativ korrespondance for at sikre børneområdets eventuelle input, men eventuelle supplering er vil blive eftersendt til Regionen efter den 24. september 2013.

I denne dagsorden fremlægges forslag til høringssvar for Social- og Sundhedsudvalget.

Forslag til høringssvar fra Gribskov Kommune
Børne- og Ungepolitiken fokuserer på vilkår for børn med somatisk og psykisk sygdom eller børn, der er pårørende til alvorligt syge. Gribskov Kommune anerkender arbejdet med at sætte retning for indsatsen overfor børn, der er i en udsat situation. Gribskov Kommune modtager generelt oplægget til den kommende Børne- og Ungepolitik for Region Hovedstaden meget positivt.

Der er et par områder, som Gribskov Kommune ønsker at fremhæve:

Som det er gældende for alle borgere - og i høj grad for børn og unge - er det meget væsentligt, at overgange mellem sektorer og det tværsektorielle samarbejde opleves som "sømfrit". Det kræver en kontinuerlig opmærksomhed fra alle parter. For at dette skal lykkes, er der behov for blandt andet:

Tidlig kontakt ved forberedelse af udskrivning/ overgang til kommunal behandling. Den tryghed som patient/ borger og familie oplever ved indlæggelse/ ambulant behandling, skal overføres til den videre indsats. Det kræver, at der tidligt i forløbet har været kontakt til eksempelvis kommunal sagsbehandler, terapeut, sundhedsplejerske etc., så den kommunale indsats kan forberedes.

Kendskab til snitflader for myndighedsansvar som er væsentlig for, at den enkelte medarbejder kan rådgive korrekt. Utryghed i forbindelse med overgange kan opstå, hvis borger/ patient og familie ikke er rådgivet korrekt omkring muligheder og tilbud. I Gribskov Kommune opleves indimellem, at tillidsforhold brydes på grund af misforståelser og divergerende information fra fagpersoner omkring borgeren/ familien.

Tilbud om kompetenceudvikling i forbindelse med opgaveglidning fra region til kommune. Princippet om mindst mulig indgriben i borger/ patients hverdag er et vigtigt princip - og særligt for børn og unge. Gribskov Kommune vil meget gerne samarbejde om muligheder for eksempelvis hjemmebehandling, varetaget/ suppleret af kommunale medarbejdere, når dette er hensigtsmæssigt. For at sikre tryghed og høj kvalitet i behandlingsindsatsen forventes det, at der fra regionalt regi stilles tilbud om nødvendig kompetenceudvikling til rådighed.

Gribskov Kommune glæder sig til et fortsat godt samarbejde omkring de fælles børn, unge og familier.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
BILAG: Region Hovedstadens Børne- og Ungepolitik


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at:

 1. tiltræde forslag til høringssvar udarbejdet af administrationen
 2. tiltræde, at administrationen fremsender høringssvaret til Region HovedstadenBeslutning
1. Tiltrådt med bemærkning om, at det skal tilføjes i høringssvaret, at daginstitutioner og skole også skal tænkes ind i den tidlige kontakt.
2. Tiltrådt.

Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.


Sager behandlet på lukket møde:
101. Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 1-4 (Borgere på plejecenter)
Beslutning:
1. Anbefalet med bemærkninger
2-3. Anbefalet
4. Anbefalet med bemærkninger
5. Anbefalet
6. Anbefalet med bemærkninger
7. Taget til efterretning
8. Anbefalet med bemærkninger
9. Anbefalet med bemærkninger
10. Taget til efterretning
11. Anbefalet.
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.

102. Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 5
Beslutning:
1.-2. Anbefalet
3. Anbefalet med bemærkninger
4. Taget til efterretning
5. Anbefalet
6. Taget til efterretning
7. Anbefalet
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.


103. Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 6 (Borgere i eget hjem uden for plejecenter)
Beslutning:
1.-2. Anbefalet
3. Anbefalet med bemærkninger
4. Taget til efterretning
5. Anbefalet med bemærkninger
6. Taget til efterretning
7. Anbefalet
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.

104. Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 7 (Træning og rehabilitering)
Beslutning:
1.-4. Anbefalet
5. Taget til efterretning
6. Anbefalet
7. Taget til efterretning
8. Anbefalet
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.

105. Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 8 (Madservice til hjemmeboende visiterede borgere)
Beslutning:
1. Anbefalet med bemærkninger
2. Anbefalet
3. Anbefalet med bemærkninger
4. Taget til efterretning
5. Anbefalet
6. Anbefalet
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.

106. Udbud Social og sundhed 2014: Samlet kontraktmateriale - delaftale 9 (Drift af sociale botilbud og relaterede ydelser)
Beslutning:
1.-2. Anbefalet
3. Anbefalet med bemærkninger
4. Taget til efterretning
5. Anbefalet med bemærkninger
6.-7. Taget til efterretning
8. Anbefalet
9. Taget til efterretning
10. Anbefalet
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.

107. Udbud Social og Sundhed 2014: Orientering om resultat af prækvalifikation
Beslutning:
1. Taget til efterretning.
Lasse Røssel; Lone Møller; Flemming Møller og Peter Sahlberg var fraværende.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
10:05 PM