Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 21-08-2013

Onsdag den 21-08-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:
Åbne
87 samlUdbud Social og sundhed 2014: Serviceniveau
88 Udbud social og sundhed 2014: Midler til gennemførelse af udbud
98 Plejeboliganalyse 2013
99 Ældrerådsvalg 2013, valgprocedure


Lukkede
90 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
91 3 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - kontraktmateriale
92 3.1 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse genoptræning og rehabi
litering
93 3.2 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse borgere på plejecenter
94 3.3 Udbud social og sundhed 2014: Borgere uden for plejecenter
95 3.4 Udbud social og sundhed 2014: Botilbud og socialpædagogisk støtte
96 3.5 Udbud social og sundhed 2014: Center for midlertidigt ophold
97 3.6 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - Kravspecifikation - Mad
service


Efterretningssager - Lukket
89 1 Udbud Social og sundhed 2014: Læsevejledning og procesplan august 2013
Medlemmer:

Pia Foght Janne Danielsen
Ulla Dræbye Lone Birgit Halskov Møller
Lasse Røssell Birgit Roswall
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Peter Jarl Sahlberg og Flemming Møller var inviteret som gruppeformænd for hhv. O og G, som ikke er repræsenteret i SSU, til at deltage under punkt 87-89, samt 90-97 (alle pkt. incl.), men var fraværende under punkt 93-97.


Fraværende:

Meddelelser:
· Formanden har sendt besvarelse til Åse Haugaard på hele udvalgets vegne i sommerferien
· Den 1. oktober afholdes event i forbindelse med årets tværkommunale alkoholkampagne. Formanden kan ikke deltage pga. ældremesse og udvalgsmøde i Kultur og Idrætsudvalget. Kan en anden fra udvalget deltage? Finder sted kl. 19-21 i Toldkammeret i Helsingør.
· Politikere i Praktik
· Kompetenceudviklingsforløb om den aktiverende tilgang


Åbne

87. samlUdbud Social og sundhed 2014: Serviceniveau
27.00G00 - 2013/04262

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Social- og Sundhedsudvalget med henblik på at sende kvalitetsstandarder i høring.

I nærværende sag forelægges SSU 3 kvalitetsstandarder, som er en del af de samlede politisk besluttede serviceniveau i Gribskov kommune.

Sagen forelægges, så der kan ske høring forud for endelig godkendelse på udvalgets møde den 11. september 2013.

Baggrund
Social- og Sundhedsudvalget behandlede den 22 maj. 2013 som led i budget- samt udbudsprocessen, første udkast til reviderede kvalitetsstandarder på social- og sundhedsområdet. De reviderede kvalitetsstander blev derefter sendt i høring hos relevante høringsparter. Kvalitetsstandarderne blev forelagt SSU i en præcisereret form d. 26.06, hvor de blev tiltrådt med enkelte konkret justeringer.

Serviceniveau
Udvalget forelægges i nærværende sagsfremstilling yderligere 4 kvalitetsstandarder, som ligeledes indgår som en del af serviceniveauet og det kommende udbud. Kvalitetsstandarderne er udviklet på grundlag af eksisterende eller tidligere besluttede tiltag.
De 3 kvalitetsstandarder vedrører

 1. Kvalitetsstandard for Rehabiliterings forløb (ny)
 2. Kvalitetsstandard for Faldforebyggelse (ny )
 3. Kvalitetsstandard for Beskæftigelsesrettet træning (ny)


Bemærkninger til de enkelte Kvalitetsstandarder:

 • Kvalitetsstandarder for Rehabiliterings forløb (ny)

Borgere med KOL, diabetes 2 og hjertekarlidelser kan, på baggrund af stratificering og individuel vurdering, visiteres til specifikke indsatser i hht. til de forløbsprogrammer som Gribskov Kommune har ti ll sluttet sig. Forløbsprogrammerne har til formål at sikre tydelige ansvarsfordeling mellem region og kommune samt sammenhængende forløb og sømfriovergange mellem sektorer. Forløbsprogrammerne sætter rammen for, hvad der skal tilbydes borgere med en af de tre ovenstående kroniske lidelsen. Målet er at understøtte borgeren med kronisk sygdom i aktiv livsførelse og udnyttelse af egne ressourcer samt at øge borgerens motivation for at følge anbefalinger for kost, rygning, alkohol, motion og eventuel medicinsk behandling. Tilbuddet er ofte enkeltstående tilbud eller sammenhængende rehabiliteringsforløb med flere indsatser.

Gribskov kommune har siden 2008 tilbudt Kol rehabiliteringsforløb og siden 2010 Diabetesrehabilitering. Derudover har der været udviklet på tilbud til borgere med hjertekarlidelser og genoptræningsbehov som udmøntning af budgetaftalen. Det vil sige, at der er tale om tilbud som kører allerede i dag - men som ikke tidligere har været beskrevet i en politisk besluttet kvalitetsstandard.
Målgruppen og omfang af tibud er fremgår af vedlagt udkast til kvalitetsstandard for rehabiliteringsforløb (bilag x)

Rehabiliteringsforløbene omfatter tilbud om:
1. Træning

2. Gruppeforløb mhp. øget mestring og trivsel

3. Rygestopvejledning og rygestopkursus

4. Sygdomsspecifik rådgivning

5. Diætist og kostvejledning

6. Motionsvejledning

Center for Social og Sundhed er ansvarlig for visitation til rehabiliteringsforløb for KOL, diabetes 2 og hjertekarlidelser på baggrund af henvisning fra praktiserende læge eller hospital.

Borger med cancer, der har et lægefagligt vurderet rehabiliteringsbehov, er stratificeret jvf. relevant forløbsprogram og modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller er i en situation svarende hertil, kan tilbydes samme indsatser som ovenfor beskrevet. Derudover kan borgeren visiteres til relevante indsatser efter kvalitetsstandarden for Beskæftigelsesrettet træning 5.8. Tilbudet er udviklet som et led i budgetaftalen og i regi af et tvækommunalt samarbejde med kræftens Bekæmpelse samt og Center for social og sundhed og Center for arbejdsmarked.

Formålet med indsatserne er de samme som ovenfor beskrevet samt at støtte borgeren i at opnå øget funktionsniveau med henblik på at (gen-)etablere arbejdsmarkedsparathed ved hel eller delvis raskmelding. Der ud over indgår det at bidrage med en faglig vurdering af mulige jobfunktioner, som borgeren vil kunne varetage fremover herunder eventuelle behov for særlige tilpasninger.

 • Borgere med nyopstået lænderygproblematik og lægefagligt vurderet behov for rehabilitering, der modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller er i en situation svarende hertil, kan tilbydes følgende indsatser afhænger af en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers behov og motivation.

Tilbuddet omfatter 10 indsatser:
1. Fysisk træning og afklaring
2. Fysisk test
3. Funktionsbeskrivelse i hjemmet
4. Udplacering til virksomhedspraktik / beskæftigelsesafklaring.
5. Udplacering til virksomhedspraktik til ordinært arbejde
6. Udplacering I løntilskud
7. Arbejdspladsvurdering
8. Erhvervsvejledning og coaching
9. Mindfullness forløb
10. Smertehåndteringsforløb

Formålet er at støtte borgeren i at opnå øget funktionsniveau med henblik på at (gen-)etablere arbejdsmarkedsparathed ved hel eller delvis raskmelding samt
bidrage med en faglig vurdering af mulige jobfunktioner som borgeren vil kunne varetage fremover herunder eventuelle behov for særlige tilpasninger.

Center for Arbejdsmarked er ansvarlig for visitation rehabiliteringsforløb for cancer og lænderyglidelser.

  • Kvalitetsstandard for faldforebyggelse (ny )
  Borgere med risiko for fald tilbydes et faldforbyggelseshold på 8 uger med både undervisning og træning. Risikoen for fald konstateres dels ved en rejse-sætte-sig test, dels ved evt tidligere fald eller ved at borgerens almen tilstand vurderes til at giver risiko for fald.
  • Kvalitetsstandard for Beskæftigelsesrettet træning (ny)
  Borgere der modtager sygedagpenge, kontanthjælp, ledighedsydelse eller er i en situation svarende hertil, tilbydes indsatser efter kvalitetsstandard for beskæftigelsesrettet træning, hvis det vurderes, at borgeren har en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse og /eller kan udvikle egne ressourcer og derigennem øge mulighederne for at (gen)indtræde på arbejdsmarkedet i nuværende eller andet erhverv.

  De 10 indsatser der kan visiteres til er:
  1. Fysisk træning og afklaring
  2. Fysisk test
  3. Funktionsbeskrivelse i hjemmet
  4. Udplacering til virksomhedspraktik / beskæftigelsesafklaring.
  5. Udplacering til virksomhedspraktik til ordinært arbejde
  6. Udplacering I løntilskud
  7. Arbejdspladsvurdering
  8. Erhvevsvejledning og coaching
  9. Mindfullness forløb
  10. Smertehåndteringsforløb


 • Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at sende kvalitetsstandarderne i høring, og at SSU godkender kvalitetsstandarderne den 11. september 2013.


  Lovgrundlag
  Lov om social service, Sundhedsloven, Lov om aktiv beskæftigelse.


  Økonomi
  -

  Høring
  FU 19. august 2013 :
  Høringssvar eftersendes.

  Ældrerådet den 19. august 2013
  Høringssvar eftersendes.

  LU Center for social og sundhed 19 august
  Høringssvar eftersendes.

  Handicaprådet 28 august
  Evt bemærkninger fra Handicaprådet indgår i SSU behandling den 11. september.


  Bilag
  BILAG SSU 21.08.13 - Kvalitetsstandarder for Rehabilitering, Faldforebyggelse og Beskæftigelsesrettet træning

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
  1. at godkende at kvalitetsstandard for Rehabilitering sendes i høring
  2. at godkende kvalitetsstandard for Faldforebyggelse sendes i høring
  3. at godkende at kvalitetsstandard for Beskæftigelsesrettet træning sendes i høring
  4. at tiltræde at genoptage sagen den 11. september 2013


  Beslutning
  1.-3. Godkendt
  4. Tiltrådt

  Administrationen oplyser, at høringssvar fra Ældrerådet ikke er modtaget.

  88. Udbud social og sundhed 2014: Midler til gennemførelse af udbud
  27.00G00 - 2013/04115

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalget (26. august) og Byrådet (2. september) med henblik på at godkende revideret estimat for projektøkonomien vedr. udbuddet på social- og sundhedsområdet.

  Baggrund
  Byrådet godkendte 18/3-2013 projekt- og procesplan for planlægning og gennemførelse af udbud på social- og sundhedsområdet og godkendte på samme møde estimerede omkostninger ved udbudsprojektet.

  Projektet har nu gennemført de væsentligste dele af det forberedende arbejde - herunder en omfattende strategisk afklaring af mål- og rammer for udbuddet som har omfattet en række temamøder og drøftelser med såvel fagudvalg som BY. Målet har her været at sikre og fastlægge ambitionsniveauet for det samlede udbud. Dette har bl.a. omfattet følgende:
  • Afklaring af mål og fokuseringer
  • Fastlæggelse af struktur og model
  • Gennemførelse af behovsundersøgelse og markedsdialog
  • Afklaring af konkurrencebetingelser
  • Afklaring af principielle/centrale forhold i udbuddet
  • Afklaring af serviceniveau samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser Udbudsbekendtgørelse

  Aktuelt er projektet nu i en fase, hvor der arbejdes med selve udbudsmateriale herunder kontrakter og servicekrav som forelægges SSU og ØU/BY i august og september .

  Projektøkonomi:
  Omkostningerne ved projektet var oprindeligt estimeret på baggrund af salæroverslag fra juridisk rådgiver samt tilbud på behovs- og markedsundersøgelse fra ekstern konsulent samt vurdering af behov for øvrig ekstern assistance.

  For at håndtere den omfattende kompleksitet i udbuddet samt et gensidigt koordinations- og kvalitetssikringsbehov, er der - efter de ovenstående overslag/tilbud er udarbejdet - besluttet at arbejde med en projektorganisering, hvor de eksternt tilknyttede rådgivere har deltaget stort set fast på ugentlige projekt/arbejdsmøder.

  Derudover har målsætningerne for udbuddet og ikke mindst kompleksiteten medført at behovet for facilitering af strategiske/politiske drøftelser og afklaringer har oversteget den oprindelige forventning.

  Kombinationen af ovenstående har medvirket til at afføde behov for at trække markant mere på eksterne rådgivere end oprindeligt estimeret i den første fase af udbuddet bla. for at bidrage til et mål og forudsætningsgrundlag samt efterfølgende struktur for udbuddet der understøtter Gribskov Kommunes ambitioner for udbuddet.

  Ved opgørelse af forbrugte midler frem til annoncering af udbudsbekendtgørelsen (det vil sige første halvår af 2013) samt revurdering af estimat for de følgende faser, er der behov for øge den samlede ramme til at gennemføre udbuddet væsentligt.

  Nedenstående redegører for hhv. det oprindelige estimat, aktuel status på forbrug, samt revurderet estimat:


  Oprindeligt estimat mkr.

  Forbrug mkr

  Revurderet estimat

  Behovs- og markedsundersøgelse

  0,450-0,500

  0,700

  0,700

  Juridisk rådgivning

  0,945-1,275

  0,848

  1,750-2,020

  Øvrige omkostninger
  - inkl. GK's egen tid

  1,250-1,950

  (*)

  1,250-1,950

  Forventet støtte fra Markedsmodnings-
  fonden (tidl. fornyelsesfonden)

  2,000

  2,000

  Forventede nettoomkostninger for
  Gribskov Kommune

  0,645-1,725

  1,700-2,670

  (*) Der er ikke foretaget en revurdering af internt tidsforbrug

  Status for projektøkonomien viser at projektøkonomien går ud over det forventede budget på baggrund af:
  • Forberedelsesfasen og trækket på de eksterne rådgiveres deltagelse har fået et markant større omfang end forventet (januar - juni)
  • Der har måtte trækkes yderligere på ekstern projektledelse (2. og 3. kvartal) som følge af ophør i Gribskov Kommunes egen organisation,
  • Omfanget at rådgivning vedr. kontrakt udarbejdelse mv. har først nu kunne fastlægges mere præcist ud fra konkret viden om omfang (9 delaftaler) og behov (politiske besluttede mindstekrav og konkurrencebetingelser) (3 og 4. kvartal).

  For at sikre størst mulig sikkerhed omkring kontrakterne fremadrettet, anbefales det at samarbejdet med den nuværende juridiske rådgiver fastholdes. Det anbefales således, at den juridiske rådgiver anvendes og indgår i de kommende faser omkring udvælgelse af prækvalificerede, kontraktudarbejdelse, spørgemøder samt evaluering af tilbud. Endvidere forventes, at der i mindre omfang er behov for at trække ad-hoc på ekstern konsulentvirksomhed, der har medvirket ved udarbejdelse af behovs- og markedsundersøgelsen. Som det fremgår af ovenstående revurderede estimat, er det særligt på posten omkring juridisk rådgivning, at der peges på behov for at udvide rammen.

  Samlet vil det betyde at rammen for Gribskov Kommunes udgifter stiger fra det oprindeligt forventede 0,6- 1,7 mill kr til 1,7 - 2,6 mill kr. i det der fortsat forventes at være et tilskud fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på 2 mio kr.

  Det skal, som det tidligere er fremgået af sagen til SSU og BY bemærkes, at udgifterne søges afholdt inden for de eksisterende rammer, og dermed alt andet lige betyder at andre opgaver udsættes. Det skal ligeledes bemærkes, at revision af serviceniveau i stort omfang er en lovpligtig opgave og skulle gennemføres uanset at der samtidig gennemføres udbud.

  Midlerne til juridisk rådgivning skal fortsat ses i lyset af omfanget (omsætning på ca. 250 mio.kr. årligt) og kompleksiteten i det samlede udbud.

  Eksterne og interne omkostninger til at gennemføre kontrolbudet er ikke indeholdt i ovenstående.


  Lovgrundlag
  -

  Økonomi
  -

  Bilag
  -

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
  1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende estimerede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af udbuddet


  Beslutning
  1. Tiltrådt.

  98. Plejeboliganalyse 2013
  03.01G00 - 2012/59212

  Sagsfremstilling
  Indledning
  Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende udsættelse af tidpunktet for udvidelse af plejeboligkapaciteten med et nyt plejeboligbyggeri, jf. anlægsprogrammet i budgetaftale 2013-16, hvor det forudsættes, at byggeriet skal indledes i 2015. Endvidere ønskes en vurdering af behovet for, at Social- og Sundhedsudvalget får forelagt plejeboliganalyser en gang årligt.

  Baggrund
  Administrationen har gennem 2011 og 2012 udarbejdet en række boliganalyser inden for boligmassen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette dagsordenspunkt omhandler en opfølgning på plejeboliganalysen fra september 2011. Opfølgningen giver anledning til at overveje, hvornår der er behov for, at der udvides med et nyt plejecenter.

  Plejeboliganalysen fra 2011 udgjorde en del af beslutningsgrundlaget, da SSU sidste år i juni måned - som et led i udmøntningen af besparelserne i forbindelse med budget 2013 - indstillede, at de midlertidige pladser på Helsingegården/Søstien skulle nedlægges, og at disse 24 pladser efterfølgende successivt skulle konverteres til permanente plejeboliger.

  Med den ajourførte plejeboliganalyse fra maj 2013 er det nu muligt at vurdere plejeboligkapaciteten i Gribskov Kommune, herunder virkningen af beslutningen om ændringen i kapaciteten for henholdsvis permanente og midlertidige pladser.

  Udviklingen i plejeboligkapaciteten i 2012
  Plejeboliganalysen falder i to dele:

  Permanente pladser
  Den ajourførte plejeboligprognose viser, at det tidligst om 4-5 år vil være nødvendigt at udvide antallet af permanenter boliger. Usikkerhedsforhold omkring prognosemodellen gør, at der kan gå op til 6-7 år, før behovet opstår.

  Prognosen hviler på en forudsætning om, at ventelisten i kortere perioder kan overstige 30 personer, som er er det niveau, der er vurderet til at være passende i forhold til at dække behovet og samtidig forebygge tomgang. Prognosen viser, at indfasningen af de resterende 12 boliger på Søstien vil skulle ske i løbet af 2014 og 2015.

  Derudover hviler prognosen på en forudsætning om, at søgningen til Gribskov Kommunes plejecentre svarer til søgningen ud af kommunen. Der har hidtil været en større søgning til kommunen.

  Prognosen hviler på en forudsætning om, at 11 % af borgerne ønsker at blive optaget på garantiventeliste, hvor borgerne garanteres plads inden for 2 måneder. Hvis denne procentsats går op, vil behovet for permanente boliger stige. Dette merbehov vil kunne dækkes ved enten at
  • fremrykke konvertering af boligerne på Søstien
  • inddrage reservekapaciteten på Trongården (potentielt 3 permanente pladser)
  • indgå aftale med andre kommuner om anvisningsret til deres overskydende plejeboligkapacitet.

  Midlertidige pladser
  Lukningen af de 24 midlertidige pladser på Søstien har ikke ført til kapacitetsproblemer. Det skyldes først og fremmest, at den ny kvalitetsstandard, der blev indført den 1. juni 2012 har indebåret, at den gennemsnitlige opholdstid er nedbraqt fra godt 6 uger til ca. 4 uger. Samtidig anvendes de midlertidige pladser nu i højere grad til deres hovedformål: Genoptræningsophold.

  Der har været en spidsbelastningssituation i vintermånederne, hvor bl.a. influenza-epidemien og lukningen af Helsingør Sygehus d. 1/2 2013 gjorde, at kapaciteten var fuldt udnyttet. Siden da er situationen normaliseret, og bufferkapaciteten matcher de skiftende behov.

  Samlet vurdering af plejeboligkapaciteten
  Det er administrationens vurdering, at der for nærværende er fundet en fornuftig balance mellem borgernes behov for henholdsvis permanente og midlertidige pladser og udbuddet heraf.

  Endvidere vurderes det, at det tidligst vil være nødvendigt at udvide de permanente boliger om 4-5 år, måske snarere op til 6-7 år, men usikkerhedsforhold omkring fremskrivningsmodellen gør det nødvendigt at foretage årlige prognoser, så tidspunktet for kapacitetsudvidelsen optimeres.

  Hvis det viser sig nødvendigt at mobilisere yderligere kapacitet, kan dette ske ved at klargøre og ombygge 6 tidligere midlertidige pladser på Trongården til 3 permanente boliger og/eller optage forhandlinger med andre kommuner om at kunne udnytte deres overskydende kapacitet.

  Dermed vil der ikke være behov for at igangsætte et nyt plejeboligbyggeri allerede i 2015, som forudsat i budgetaftalen 2013-16, hvor der i anlægsprogrammet er indarbejdet 44 mio. kr. (fordelt med 18 mio. kr. i 2015 og 26 mio. kr. i 2016). Det er administrationens vurdering, at anlægsinvesteringen kan rykkes i to år - til 2017-2018.

  Statusredegørelser
  Social- og Sundhedsudvalget vil årligt få en redegørelse vedr. Gribskov Kommunes plejeboligkapacitet, således at det konkret kan vurderes, hvornår et nyt plejecenter skal stå klart.


  Lovgrundlag
  Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 884 af 10. august 2011 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c) og senere ændringer til forskriften.
  Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 810 af 19. juli 2012 og senere ændringer af forskriften.
  Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 961 af 11. august 2011 og senere ændringer til forskriften.
  Bekendtgørelse af lov om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1385 af 12. december 2006 og senere ændringer til forskriften.
  Vejledning om botilbud mv. til voksne efter almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven. VEJ nr. 14 af 15. februar 2011.


  Økonomi
  Budgetvirkningen af indstillingen: Anlægsinvesteringen rykkes i 2 år fra 2015-16 til 2017-18. Anlægsinvesteringen er forudsat i budgetaftalen 2013-16, hvor der i anlægsprogrammet er indarbejdet 44 mio.kr. (fordelt med 18 mio.kr. i 2015 og 26 mio.kr. i 2016).


  Høring
  Ældrerådet afgiver ved møde den 19. august 2013 høringssvar, der vil blive indskrevet i dagsordenspunktet før behandling i Byrådet.


  Bilag
  Bilag: Plejeboliganalyse 2013

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:
  1. at tage orientering om plejeboliganalysen til efterretning.
  2. at tiltræde at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at indarbejde Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om udskydelse på 2 år af anlægsprogrammet for et nyt plejecenter, som foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde 2014-17.
  3. at tiltræde, at plejeboliganalysen udarbejdes og fremlægges årligt for Social- og Sundhedsudvalget.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 26-06-2013:
  Udsat til SSU-møde den 21. august 2013.

  Fraværende: Lone Møller, Ulla Dræbye og Lasse Røssel.
  Beslutning
  1. Taget til efterretning
  2.-3. Tiltrådt

  Administrationen oplyser, at høringssvar fra Ældrerådet ikke er modtaget.

  99. Ældrerådsvalg 2013, valgprocedure
  27.69.40G00 - 2012/28901

  Sagsfremstilling
  Social- og Sundhedsudvalget har på møde den 10. april 2013 besluttet, at valg til Ældrerådet skal ske som brevstemmevalg med anvendelse af ekstern leverandør til udsendelse og optælling af stemmer. Fristen for aflevering af brevstemmer og dermed skæringsdagen for optagelse på valglisten er sat til den 26. november 2013.

  I denne dagsorden fremlægges valgprocedure til godkendelse i udvalget.

  Social og sundheds udvalget orienteres på mødet om administrationens dialog med Ældrerådet ved møder i juli og august om valgproceduren.

  Fremstilling
  De nærmere procedurer for afholdelse af valget skal iht. retssikkerhedsloven ske i samarbejde mellem kommunen og det siddende Ældreråd. Der er derfor udarbejdet en valgprocedure, der beskriver arbejds- og ansvarsfordelingen mellem henholdsvis valgsekretariat og valgbestyrelsen samt frister for bl.a. opstilling som kandidat, udsendelse af valgmateriale, afholdelse af valgmøder og opgørelse af valget.

  Valgbestyrelsen fastsættes til at være det siddende Ældreråd, og valgbestyrelsens formand fastsættes til at være den siddende formand for Ældrerådet.

  Frist for opstilling som kandidat fastsættes til den 3. oktober 2013 kl. 12:00.

  Tidligste udsendelse af valgmateriale kan ske den 28. oktober 2013.

  Frist for modtagelse af stemmesedler den 26. november 2013 kl. 12:00.

  Valgbestyrelsen har bl.a. følgende opgaver:
  • Godkende kandidater
  • Foretage lodtrækning af kandidatrækkefølge på stemmesedlen
  • Ophæng af valg-informationsplakater relevante steder i kommunen
  • Holde oplæg om Ældrerådets arbejde samt afholdelse af valget på valgmøderne
  • Bedømme maskinelt frasorterede stemmesedler, dvs. de stemmesedler, der giver anledning til tvivl.
  • Godkende valgresultatet
  • Foretage indstilling til Byrådet vedr. afgørelse af valgklager

  Valgsekretariatet varetages af Center for Social og Sundhed. Valgsekretariatet varetager annoncering og udarbejdelse af valgmateriale samt den praktiske håndtering af valgtilrettelæggelsen.

  Stemmesedler returneres af vælgerne i en frankeret stemmeseddelkuvert til en USF-adresse. Stemmesedler kan endvidere afleveres personligt til kommunen.

  Gyldigheden af de afgivne stemmesedler bedømmes efter reglerne i Bekendtgørelse nr. 649 af 19/06/2007 om bedømmelse af stemmesedler afgivet til kommunale og regionale valg.

  Der holdes valgmøder i kommunens 3 hovedbyer (Helsinge, Græsted og Gilleleje) i uge 45. Valgsekretariatet forestår den praktiske tilrettelæggelse samt annoncering. Valgbestyrelsens formand eller den formanden delegerer opgaven til, repræsenterer valgbestyrelsen ved valgmøderne.


  Lovgrundlag
  LBK nr. 930 af 17. september 2012 om lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (retssikkerhedsloven) § 31, stk. 3.


  Økonomi
  Social og Sundhedsudvalget traf på møde den 10. april 2013 beslutning om modeller for afholdelse af Ældrerådsvalg 2013, herunder omkostningerne ved valgafholdelsen. Nærværende beslutning om valgprocedure har ikke en selvstændig økonomisk tilværelse.


  Høring
  Ældrerådet har valgproceduren i høring på møde den 19. august 2013. Høringssvar fra Ældrerådet omdeles forud for Social- og Sundhedsudvalgets møde.


  Bilag
  SSU 2013-08-21, Valgprocedure Ældrerådsvalg 2013

  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget
  1. at godkende valgproceduren.
  2. at det siddende Ældreråd udpeges som Valgbestyrelse.


  Beslutning
  1. Godkendt
  2. Tiltrådt

  Administrationen oplyser, at høringssvar fra Ældrerådet ikke er modtaget.

  Lasse Røssell og Michael Bruun var fraværende.


  Sager behandlet på lukket møde:
  89 1 Udbud Social og sundhed 2014: Læsevejledning og procesplan august 2013
  Beslutning: Taget til efterretning.

  90 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
  Beslutning: Tiltrådt med bemærkninger.

  91 3 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - kontraktmateriale
  Beslutning: 1. Taget til efterretning; 2. Bemærkninger afgivet.

  92 3.1 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse genoptræning og rehabilitering
  Beslutning: 1. Input givet; 2. Tiltrådt; 3.1. Tiltrådt; 3.2. Ikke tiltrådt; 4. Ikke tiltrådt

  93 3.2 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse borgere på plejecenter
  Beslutning: Tiltrådt med bemærkninger.

  94 3.3 Udbud social og sundhed 2014: Borgere uden for plejecenter
  Beslutning: Tiltrådt med bemærkninger.

  95 3.4 Udbud social og sundhed 2014: Botilbud og socialpædagogisk støtte
  Beslutning: Tiltrådt med bemærkninger.

  96 3.5 Udbud social og sundhed 2014: Center for midlertidigt ophold
  Beslutning: 1. Input afgivet; 2. Tiltrådt

  97 3.6 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - Kravspecifikation - Madservice
  Beslutning: 1. Input afgivet; 2. Tiltrådt med yderligere beslutning; 3. Input afgivet; 4. Tiltrådt; 5. Tiltrådt;
  6. Tiltrådt med yderligere beslutning


  Mødet startet:
  03:30 PM

  Mødet hævet:
  10:15 PM