Social- og Sundhedsudvalget

Publiceret 16-01-2013

Onsdag den 16-01-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Forberedelse af udbud på social og sundhedsområdet
2 PlejeGribskovs madservice
3 PlejeGribskov vaskeservice
4 Revideret kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad SSU
5 Status fra social og sundhedsområderne
6 Genoptræning Gribskov - tilbud om træning på Trongården
7 Genoptræning på Bymosevej, Anlægssag


Efterretningssager
8 Tværkommunalt projekt om kvalitets- og kompetenceudvikling på sociale botil
bud

Medlemmer:

Pia Foght Janne Danielsen
Ulla Dræbye Lone Birgit Halskov Møller
Svend Gottlieb Birgit Roswall
Michael Bruun  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Svend Gottlieb

Meddelelser:
Deltagere under punt 1: Peter Jarl Shalberg (O) og Anders Gerner Frost (G).
Orientering om at administrationen vil bestræbe sig på at stramme op på sprog og sætninger. Adm. vil bruge portalen til at give orientering. Adm. vil sende mail til udvalget med link til nyheden.
afgørelse om håndtering af moms vedr. plejecenter ydelser
Nordplejes ophør som Frit valgsleverandør
Christian Wittenkamp er ny udvalgstovholder
Ældrerådet og Ældresagen inviterer til dialogmøde med repræsentant fra regionen den 21 januar om Fremtiden for hospitalerne i Nordsjælland
Svindlen/tyveri af beboernes penge på Kobbel-Husene
Pensionistguiden er på vej ud
Henvendelse fra Høje-Taastrup ældreudvalg der gerne vil mødes med SSU om erfaringer med udbud af ældrecenter.


Åbne

1. Forberedelse af udbud på social og sundhedsområdet
29.00G00 - 2012/53223

Sagsfremstilling
Baggrund
Den 3. oktober 2012 tiltrådte udvalget den overordnede proces- og tidsplan for udbud på social og sundhedsområdet. Der har i forlængelse af dette været dels et temamøde i SSU d. 8/11 - 2012 og dels et temamøde d 5/12 - 2012 i byrådet m.h.p. at informere og inddrage det politiske niveau.

Den 10. december besluttede Byrådet, at Pleje Gribskovs aktiviteter skal konkurrenceudsættes, d.v.s. indgå i udbudet og at kommunen skal give et kontrolbud.

Udvalget drøftede den 12. december 1. version af fokus og pejlemærker for udbudet. Administrationen har arbejdet videre med udvalgets kommentarer. Dette dagsordenpunkt har til formål:

 • at orientere udvalget om den aftale, som Gribskov Kommune har indgået med ekstern samarbejdspartner om forberedelserne af det innovative udbud, jf. de midler kommunen har fået fra Fornyelsesfonden
 • at følge op på udvalgets drøftelser om fokus og pejlemærker for udbudet
 • at lægge op til drøftelser af og beslutning om principielle forhold vedr. udbudet, herunder videreføre drøftelserne om scenarier med tilhørende fordele og ulemper.


Aftale med ekstern samarbejdspartner
Administrationen har inviteret 3 konsulenthuse til at give tilbud på at gennemføre behovsundersøgelsen i forbindelse med forestående udbud, som Fornyelsesfonden har givet støtte til.

Kommunen modtog 2 tilbud fra henholdsvis Price Waterhouse Coopers (PWC) og Deloitte.

De to tilbud havde en meget forskellig karakter - både for såvidt angår skitsering af metode og proces og for såvidt angår omfang og pris.

Administrationen har valgt at gå videre med tilbuddet fra PWC, der var det tilbud der ift. behovsundersøgelse og markedsdialog matchede kommunens behov for bistand til et innovativt udbud bedst.

Sammen med PWC gennemføres derfor en behovsafdækning samt markedsdialog med de centrale aktører. Processen vil omfatte 4 spor af interessenter:

 • Hverdagseksperter: beboere i botilbud og plejecentre, hjemmeboende borgere, pårørende og medarbejdere
 • Faglige eksperter: repræsentanter fra visitation og leverandører, praktiserende læger, eksterne specialister, sygehuse etc
 • Nuværende og potentielle leverandører vedr. plejecentre, botilbud og borgere i eget hjem
 • Lokale interessenter: Politikere, faglige organisationer, handicap og ældreorganisationer. repræsentanter fra civilsamfundet.

Formålet med behovsafdækningen er bl.a at skabe viden omkring nuværende og fremtidig behov, som kan indgå som grundlag for udbudet samt afklare potentielle leverandørers forventninger, så udbudet lægger sig op af markedet samt at afdække mulige synergier, der kan indtænkes på de udbudte områder.

En af de første aktiviteter bliver at invitere til markedsdialog med potentielle leverandører samt etablere en tværgående referencegruppe til opstartsseminar, som kan bidrage til at kvalificere behovsafdækningen, som starter op ultimo januar. SSU samt repræsentanter fra DF og Nyt Gribskov inviteres til at deltage opstartsseminaret og efterfølgende dialogmøde senere i processen. Foreløbig tidsplan for behovsafdækningen vedlægges som bilag 1.

Forslag til udbuddets fokus og pejlemærker
I det daglige er der på social- og ældreområdet tre hovedaktører. Borgeren, Fagpersonen og Kommunen. Det er disse tre der i fællesskab skal etablere et balanceret fokus mellem Individualitet, faglig viden og kommunale muligheder.

Det gennemgående tema fra udvalgets temamøde d. 8/11, Ældrerådets anbefaling og udvalgets drøftelser d. 12/12 har peget på 3 fælles omdrejningspunkter, der på forskellig vis forbinder sig til hinanden. Drøftelserne gik på :

  1. borgerens selvbestemmelsei forhold til f.eks. at kunne være "herre i eget liv"
  2. livskvaliteti forhold til f.eks.. det borgeren selv ønsker og det kommunen kan tilbyde hjælp til.
  3. Forebyggelseog muligheden for at kunne bevare eller opnå et så sundt liv som muligt, i respekt for at alle har et individuelt afsæt for sundhed.


Det vil derfor være naturligt at det kommende udbud har et fokus, der eksempelvis kan udtrykkes i en one-liner som fx en af følgende:

  • Fælles om - Forebyggelse, livskvalitet og mestring af eget liv
  • Fælles om - sundhed, livskvalitet og mestring af eget liv
  • "Livskvalitet, sundhed, udvikling og borgerens selvbestemmelse"
  • "Selvbestemmelse og mestring af eget liv - fælles om forebyggelse, udvikling og livskvalitet"


SSU godkendte pejlemærkerne med bemærkning om at pejlemærkerne også rummer fokus på social IT. Dette indarbejdes i udbudsmaterialet. Principielle beslutninger ift. udbuddet, herunder scenarier
Omfang og struktur udgør tilsammen nogle overordnede senarierammer. Der er i denne sammenhæng ikke tale om detaljerede scenarier, hvor alt er tænkt igennem til mindste detalje, men om overordnede skitser, som gør det muligt at opfylde to ting;

  1. Administrationens forpligtigelse til at lave en sammenhængende, realistisk og attraktivt udbudsmateriale
  2. Leverandørens mulighed for at afgive et tilbud på basis af et realistisk og attraktivt udbudsmateriale.


Det er dynamikken og innovationen mellem disse to ting (udbudsmateriale og tilbud) der samlet set giver administration og udvalg mulighed for at vælge det bedste og mest fordelagtige scenarie på basis af leverandørernes tilbud.

Udvalget skal derfor i denne sammenhæng være opmærksom på at der ikke er tale om at udvalget fastlåser sig på et endeligt detaljeret scenarie, ved at pege på en struktur, men at man i forbindelse med fokus og pejlemærker har givet administration og projektgruppe nogle mere principielle retningspile for udbuddets omfang og struktur.

Udbuddets omfang
Ved udbuddets omfang forstås de samlede opgaveporteføljer, for hvor meget der forventes at blive udbudt indenfor (Social, Sundhed og Ældre)
Her har SSU og Byrådet truffet følgende beslutninger ift omfang.

 1. Alle centrene i konkurrenceudsættelse (Trongården, Helsingegården, Udsigten, Bakkebo, Skovsminde og Toftebo) (besluttet i BY)
 2. Hele hjemmeplejen skal konkurrenceudsætte (besluttet i BY)
 3. De sociale tilbud og den sociale pædagogiske støtte der er udbudt i dag skal konkurrenceudsættes (tilkendegivet i SSU d. 12/12)
 4. Centerleverandører og hjemmeplejens hovedleverandør skal fortsat byde på at deltage i være en form for udviklingspartnerskab mellem leverandør og myndighed (tilkendegivet i SSU d. 12/12)
 5. Der skal sigtes mod at udbyde forebyggende foranstaltninger ift. bl.a. præ- og post hospital indsats, samt rehabilitering (tilkendegivet i SSU d. 12/12)


Der er med disse beslutninger og tilkendegivelser sendt principielle beslutningssignaler for det omfang som udbuddet skal have.

Udbuddets struktur
Med udbuddets struktur arbejder vi et spadestik dybere på nogle udvalgte områder for ligesom at kunne give tilbudsgiver et mere sikkert og sammenhængende billede af hvilken fremtid man ser, når man kobler omfang og struktur. Fokus er her på at tage tråden op fra udvalgets sidste drøftelser om mulige scenarier.

Princip for Omfang Princip for Struktur
Alle plejecentrene konkurrenceudsættes Kommunen vælger blandt tilbudsgivere mindst 2 leverandører
Hele hjemmeplejen konkurrenceudsættes Administrationen udarbejder forslag til struktur for hjemmeplejen som udvalget behandler den 27. februar ud fra mulighederne i ny lovgivning og fastholdelse af det frie valg
De sociale tilbud og den sociale pædagogiske støtte, der er udbudt i dag konkurrenceudsættes Kommunen vælger mindst 1 leverandør blandt tilbudsgiverne
Alle tilbudsgivere skal byde på at deltage i en form for udviklingspartnerskab Administrationen udarbejder et forslag til en struktur, samt prisfastsættelsesmodel for udviklingspartnerskabet
Der skal sigtes mod at udbyde forebyggende foranstaltninger ift. bl.a. præ og post hospital indsats, samt rehabilitering Administrationen udarbejder et forslag til en struktur, på basis bl.a. behovsafdækningenOvenstående skema illustrerer sammenhængen mellem principper for omfang og principper for struktur. De ovenstående 5 principper vil, hvis de tiltrædes medvirke til at administrationen kan arbejde mere struktureret og skarpere på at producere, det udbud der efterspørges.

Omfang og principper kobler sig til udvalgets drøftelse på sidste møde, hvor fokus var på hvordan man kan tænke sig forskellige scenarier afhængig af hvilke perspektiver og mål, man ønsker at fremme. Det et administrationens vurdering, at der er behov for at gå tættere ind på særligt at drøfte med udvalget, hvordan hjemmeplejen fremadrettet skal indrettes, herunder om og i hvilken udstrækning der skal være kobling til driften af plejecentrene. Derudover skal der ske en nærmere drøftelse af forventninger til antallet af leverandører og forventede kontraktområder.

Som det tidligere er fremgået er der forskellige fordele og ulemper /styrker og svagheder, der kobler sig til de forskellige scenarier. På mødet vil administrationen fremlægge disse overvejelser set ud fra forskellige perspektiver som omhandler:

 • borger perspektiv
 • fagligt perspektiv
 • økonomiske perspektiv
 • organisatorisk perspektiv


Administrationen anbefaler derfor at udvalget på mødet drøfter og tilkendegiver en ønsket retning som administrationen kan arbejde videre med og fremlægge for udvalget på mødet den 27 februar. Samtidig er det et opmærksomhedspunkt at holde flere muligheder åbne frem til evalueringen af tilbudsgivningen så de for kommunen mest attraktive scenarier først besluttes ved valget af leverandører på de forskellige driftsområder.

Kommunikation
Administrationen forbereder etablering af en åben portal for at sikre et vindue udadtil for borgere, leverandører og andre aktører, der ønsker at følge processen. Portalen vil omfatte oplysninger om proces og tidsplan, spørgsmål og svar samt fakta om udbudet og opdateres løbende.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: tids og procesplan for behovsafdækning (SSU 16.1.13)


Indstilling
Administrationen indstiller til social og sundhedsudvalget

 1. at tage valg af samarbejdsspartner ved PWC i forbindelse med behovsafdækning til efterretning
 2. at drøfte og tiltræde et af de foreslåede bud på fokus
 3. at tiltræde principper for udbuddets omfang som beskrevet
 4. at drøfte udbudets struktur som skitseret

Tidligere udvalgsbeslutninger
Social- og Sundhedsudvalget møde den 12. december 2012:
1. Drøftet og input givet.
2. Drøftet. Udvalget bad administrationen med afsæt i input at arbejde videre med forslag og fokus med henblik på at genoptage drøftelse på næste møde.
3. Tiltrådt.

Svend Gottlieb fraværende med afbud.

Social- og Sundhedsudvalget møde den 21. november 2012:
1. Udvalget evaluerede temamødet.
2. Drøftede behov og muligheder for at øge viden i hele Byrådet om det kommende udbud
3. Tiltrådte at udvalget at invitere Byrådet til et temamøde den 5. december
4. Tiltrådt bemyndige administrationen til at indgå aftaler med eksterne samarbejdspartnere i forberedelserne af det innovative udbud

Social og sundhedsudvalget møde den 3 oktober 2012:

  1. Udvalget tiltrådte den overordnede proces-og tidsplan for gennemførelse af udbuddet
  2. Udvalget drøftede temaer for udvalgets temamøde om udbud i starten af november

Social og Sundhedsudvalget den 28.03.2012:
Social og Sundhedsudvalget blev orienteret om opstart af forberedelser forud for udbuddet og tiltrådte overordnet tidsplan.

Beslutning
Anders Gerner Frost (G) deltog i drøftelsen
Peter Jarl Sahlberg (O) fraværende med afbud
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Taget til efterretning
2. Drøftet. Endelig beslutning om fokus tages i fbm. beslutning om kommunikationsstategi
3. Tiltrådt - Omfanget af udbudet tiltrådt
4. Drøftet
2. PlejeGribskovs madservice
29.00G00 - 2012/48316

Sagsfremstilling
1. Baggrund
Byrådet træf den 10. december 2012 beslutning om at konkurrenceudsætte PlejeGribskov samtidig med det store udbud på ældre- og socialområderne. Det betyder, at de aktiviteter som PlejeGribskov i dag driver skal udbydes. Byrådet besluttede samtidig, at kommunen skal give helt eller delvist kontrolbud (eget bud) på PlejeGribskovs virksomhed. Nærmere forhold om kommunens kontrolbud skal besluttes af Byrådet foråret 2013.

Sagerne om PlejeGribskov, Mad og Måltid og Vaskeri genoptages nu, fordi SSU skal tage stilling til, om der skal foretages investeringer på denne side af det kommende udbud - eller ej. Det drejer sig om:

 • investering i kølekapacitet, Mad og Måltid
 • investering i udstyr/arbejdsmiljø i Vaskeriet


De principielle beslutninger om hvordan PlejeGribskovs madproduktion udbydes indgår ikke i denne sag. Man kan sige, at efter Byrådets beslutning den 10. december 2012 indgår PlejeGribskovs aktiviteter i forberedelserne af udbudet på præcis samme vilkår, og efter samme tidsplan, struktur m.v. som de øvrige aktiviteter der skal genudbydes.

I dette dagsordenspunkt skal SSU således tage stilling, om man vil anbefale Økonomiudvalget at investere i udvidet kølekapacitet nu eller ej.

Der er i løbet af efteråret 2012 gennemført en omfattende vidensopbygning. Resume af hovedkonklusionerne fra de tidligere dagsordenspunkter kan læses i dagsordenspunkt nr. 123 fra den 21.11.2012, se bilag 1.

2. Hvad skal der ske med køkkenet på Helsingegården nu?
Administrationen anbefaler, at SSU viderefører den nuværende madproduktion i regi af Mad og Måltid - til både inde- og udeborgere uden at foretage yderligere investeringer nu i kølekapacitet.

Nedenfor uddybes årsager til anbefalingerne:

Riskoen for påbud er lille hvis nuværende madproduktion videreføres uændret: Mad og Måltid har den 23. november 2012 haft kontrolbesøg af Fødevarestyrelsen. Tilsynsrapporten viser, at Mad og Måltid tackler udfordringerne hygiejnisk forsvarligt og der er givet en glad smiley uden anmærkninger, også selv om kølecontaineren er en midlertidig foranstaltning. Det er derfor sandsynligt, at fødevaremyndigheden også det næste år vil acceptere forholdene i køkkenet under nuværende kendte produktionsforudsætninger.

Hvis derimod serviceniveauet ændres for levering af mad til hjemmeboende borgere (til levering 3 gange om ugen) belastes temperaturen under udportionering og pakning. Dette hjælper den midlertidige kølecontainer ikke på. Der vil således - ved ændret serviceniveau - være en større risiko for, at Førevaremyndighederne vil se kritisk på temperaturen i udportioneringsområdet og i lagerpakkerum.

Investeringsbehovet afhænger af hvordan madproduktionen udbydes hvorfor beslutning om at investere yderligere i køkkenet bør afvente: Vidensopbygningen har afdækket, at der kan foregå madproduktion til beboere på Trongården og Helsingegården med nogenlunde den kølekapacitet, der findes i dag i PlejeGribskovs to køkkener. Altså forudsat, at Mad og Måltid ikke skal levere mad til udeborgere. Det forekommer uhensigtsmæssigt at investere yderligere flere mio. kr. i køkkenet /kølekapacitet nu, når det evt. helt kan undgås ved at Helsingegården og Trongården udbydes med krav om at der foregår madproduktion til centerbeboerne, men ikke til hjemmeboende borgere.

Samlet - af ovenstående grunde anbefales det ikke at foretage yderligere investeringer i køkkenet nu.

Det anbefales endvidere at udsætte implementering af nyt serviceniveau for mad til hjemmeboende borgere til ikrafttræden senest samtidig med de nye kontrakter, dvs. 1. april 2014. Primært begrundet i risikoen for påbud, idet det ændrede serviceniveau vil belaste temperaturen under udportionering og pakning. SSU træffer beslutning herom i andet dagsordenspunkt, men eftersom baggrunden for administrationens anbefaling primært er begrundet i Mad og Måltids køkkenforhold indgår anbefalingen også i dette dagsordenspunkt.

Det anbefales endeligt at opsige kontrakten med Post Danmark så kommunen er fritstillet, når de nye kontrakter skal indgås pr. 1. april 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
FU tager indstillingen til efterretning med den bemærkning, at det er væsentligt, at der fortsat er vaskeservice og madproduktion i de bygninger, der i dag henhører under PlejeGribskovBilag
Bilag 1: Dagsordenspunkt 123 "Vidensopbygning 2 - mad til ældre i Gribskov Kommune" fra den 21.11.2012

Indstilling
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde:

 1. at der ikke nu investeres yderligere i PG, Mad og Måltids køkken
 2. at opsige kontrakten med Post Danmark med virkning senest fra den 31. marts 2014.

Beslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt dog således at kontrakten med Post Danmark opsiges senest med virkning fra ny kontrakts ikræfttrædelse
3. PlejeGribskov vaskeservice
85.00G00 - 2012/04571

Sagsfremstilling
1. Baggrund
Byrådet træf den 10. december 2012 beslutning om at konkurrenceudsætte PlejeGribskov samtidig med det store udbud på ældre- og socialområderne. Det betyder, at de aktiviteter som PlejeGribskov i dag driver skal udbydes. Byrådet besluttede samtidig, at kommunen skal give helt eller delvist kontrolbud (eget bud) på PlejeGribskovs virksomhed. Nærmere forhold om kommunens kontrolbud skal besluttes af Byrådet foråret 2013.

Sagerne om PlejeGribskov, Mad og Måltid og Vaskeri genoptages nu, fordi SSU skal tage stilling til, om der skal foretages investeringer på denne side af det kommende udbud - eller ej. Det drejer sig om:

 • investering i kølekapacitet, Mad og Måltid
 • investering i udstyr/arbejdsmiljø i Vaskeriet


Denne sag handler om Vaskeriet.

2. Sagsforløbet - historik
SSU besluttede den 30.11.2011 at indhente dels konkrete og bindende priser for en ekstern leverandør dels en kontrolberegning af PlejeGribskovs-priser og moderniseringen af vaskeriet på Helsingegården. Dette for at imødekomme de foreliggende udfordringer med at opfylde de gældende standardkrav til arbejdsmiljø og kvalitet/hygiejne. Som grundlag for udbudsmaterialet valgte SSU den 28. marts 2012, at have laveste pris som tildelingskriterium. SSU blev den 12.9.2012 efterfølgende præsenteret for to mulige scenarier vedrørende den nødvendige modernisering og fremtidige drift af den vaskeservice, der ydes af PlejeGribskov.

De to scenarier var:

 1. at tildele vaskeriopgaven til lavest bydende eller,
 2. at bibeholde vaskeservice i regi af PlejeGribskov, herunder modernisering af vaskeriet på Helsingegården til 1.5 mio. kr. for at bringe vaskefaciliteterne op til standard.


SSU besluttede at arbejde videre med ad 2). Kommunen annullerede udbudet den 2.10.2012 via det elektroniske udbudssystem.

SSU fik i forlængelse af denne beslutning den 21.11.2012 forlagt to alternative mulige scenarier:

 • Samarbejde med en socialøkonomisk virksomhed
 • En kommunal arbejdsplads med sociale arbejdspladser

SSU besluttede at udsætte stillingtagen til løsning vedrørende PlejeGribskov vaskeri til Byrådet den 10.12.2012 traf beslutning om PlejeGribskovs fremtid.

3. Hvad skal der ske med PlejeGribskov vaskeservice nu?
Administrationens anbefaling er, at PlejeGribskov vaskeservice fortsætter som hidtil, og at der således ikke foretages yderligere investeringer førend det er afklaret, hvordan vaskeservice skal drives fra den 1.4.2014.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
FU tager indstillingen til efterretning med den bemærkning, at det er væsentligt, at der fortsat er vaskeservice og madproduktion i de bygninger, der i dag henhører under PlejeGribskov

Bilag
Bilag 1: Høringssvar fra medarbejderne i PGs vaskeri fra maj 2012

Indstilling
Administrationen indstiller, at Social- og Sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at tiltræde:

 1. at PG vaskeservice videreføres som hidtil indtil resultaterne af udbudet kendes
 2. at der ikke nu investeres yderligere i vaskerietBeslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
4. Revideret kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad SSU
27.00G00 - 2012/60181

Sagsfremstilling
Baggrund
I forbindelse med budgetvedtagelse 2012 besluttede Social- og Sundhedsudvalget på møde d. 20. september 2012 at implementere en række omstillingstiltag for at imødekomme de økonomiske udfordringer, som kommunen står over for. Et af de tiltag som udvalget besluttede at implementere, var at ændre serviceniveauet på madservice for borgere i eget hjem, således at der ikke længere tilbydes varmholdt mad, som leveres dagligt. Borgerne har derimod fortsat mulighed for at modtage koldt mad, som leveres tre gange om ugen og opvarmes i borgernes hjem.

Social og sundhedsudvalget blev den 21. november 2012 forelagt dagsordenspunkt mhp. at godkende den reviderede kvalitetsstandard for madservice. Kvalitetsstandarden havde forinden været i høring hos Handicaprådet på møde d. 7.11.2012 og Ældrerådet på møde d. 5.11.2012.

Beslutningen om at ændre serviceniveauet for udbringning af mad har imidlertid en sammenhæng til udvalgets og Byrådets beslutninger om Mad og Måltid/PlejeGribskov. Sagen blev derfor udsat til der lå afklaring om mad og måltids kølekapacitet samt fremtidig drift.

Madservice til borgere i eget hjem
Social og sundhedsudvalget forelægges ved nærærende møde en sag om madservice i PlejeGribskov. Af sagen fremgår, at administrationen ikke kan anbefale at besparelsesforslaget om at ændre serviceniveau til udbringning af kold mad 2 - 3 gange om ugen udmøntes i 2013, men i stedet kan indgå som en del af beslutningerne om udbudet.

Administrationen anbefaler derfor at standarden revideres i forbindelse med forberedelse af udbudet og at der i den forbindelse tages stilling til evt. andre justeringer f.eks. for borgere, som selv kan transportere sig og hente madservice.

Konsekvenser af udsættelse af ændret serviceniveua for madservice
Ændringen af serviceniveau for madservice indgår i SSU's spareplaner for 2013 og frem med en årlig forventet effekt på kr. 0,7 mill kr. Der skal derfor peges på alternative forslag til udmøntning af den besluttede rammereduktion på 5,9 mill. kr i 2013.

Administrationen anbefaler at udvalget forelægges alternativer i forlængelse af første resultatstatus på SSU's møde i februar. SSU kan vælge at genoptage forslag som tidligere er indgået i omstillingskataloget. Administrationen anbefaler derudover at foretage en gennemgang af mulighederne for at skærpe kravene i de allerede vedtagne forslag.Lovgrundlag
-

Økonomi
Ændring af serviceniveau for madudbringning indgår i udmøntning af rammebesparelser for 2013 og frem med 0,7 mill kr i årseffekt . SSU skal træffe beslutning om alternativ finansiering.

Høring
Udkast til revideret kvalitetsstandard har været i høring hos Ældrerådet d. 5.11.2012 og Handicaprådet d. 7.11.2012. Administrationens vurdering fremgår i bilag 2.

Ældrerådets høringssvar:
Ældrerådet konstaterer, at SSU/Byrådet har besluttet at gennemføre udbringning af mad 2 - 3 gange om ugen trods det blev frarådet af Ældrerådet.
Socialstyrelsen påregner – med henblik på at sikre kvaliteten af madservice til ældre borgere – at udsende en national handlingsplan inden årets udgang (oprindelig plan september 2012). Ældrerådet foreslår derfor, at endelig udformning af kvalitetsplanen udskydes til den nationale handlingsplan foreligger (se ”Social fokus”, ”Ældre”, april 2012, side 5).

Handicaprådets høringssvar:
Rådet finder, at opvarmning af maden på det generelle niveau udmærket kan klares af borgeren selv. Men hvad med de borgere, der er alene, og som ikke selv er i stand til at opvarme? Vurderes det i hvert enkelt tilfælde, om borgeren selv er i stand til at klare opvarmningen? Og kan der differentieres? Rådet forudsætter, at der er mulighed for at yde hjælp til opvarmning af maden ved borgere, der ikke selv kan klare det.

Bilag
-

Indstilling
Administrationen anbefaler til Social og sundhedsudvalget:

 1. at udsætte beslutning om ændret serviceniveau for madservice så det eksisterende serviceniveau fastholdes
 2. at ændret serviceniveau og fastlæggelse af ny kvalitetsstandard indgår i forberedelse af nyt udbud
 3. administrationen anviser alternative sparemuligheder for 2013 svarende til 0,7 mill kr på SSU's februar møde.

  Tidligere udvalgsbeslutninger

Social og Sundhedsudvalget den 21. november 2012 :

 1. Tiltrådte at udsætte beslutningen om at godkende kvalitetsstandard for tilberedning og udbringning af mad til borgere i eget hjem til januar 2013Beslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt
5. Status fra social og sundhedsområderne
27.00G00 - 2012/66188

Sagsfremstilling
Baggrund
SSU forelægges i perioden december til februar status på udvalgets væsentligste mål og pejlemærker inden for udvalgets arbejdsområder. Der vil ikke blive tale om en altomfattende historisk status, men om at skabe fælles viden om, hvad der er arbejdet med og nået inden for de af udvalgets primære arbejdsfelter, som aktuelt også har høj national bevågenhed i regi bl.a. af KL, og vil have stor bevågenhed også i 2013.

Struktur for status til SSU
Status vil blive struktureret, så den også matcher de områder, hvor KL efterspørger opfølgning fra kommunerne i lyset af kommunernes stadig større rolle i sundhedsvæsenet (pind 1 - 5). Endvidere vil den rumme særlige fokuseringer, som SSU har prioriteret lokalt i Gribskov Kommune:

Emner Hvornår
1. Specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser Forelægges SSU i januar 2013
2. Indsatsen rettet mod kronisk syge
3. Styring, opfølgning og kvalitetssikring af indsats
4. Rehabilitering - velfærdsdsteknologi
5. Borgerrettet forebyggelse Forelægges SSU januar, men uddybes i takt med at status udarbejdes ifm. det nye Temaudvalg
6. Frivillighed og social forebyggelse Er forelagt SSU 12. december 2012.
7. Sundhed på tværs, udvalgte fokuseringer:
 • samarbejde mellem sundhed, beskæftigelse og børn - "Fælles borgere - fælles praksis" samt fælles genoptrænings og rehabiliteirngsindsatser
 • samarbejde mellem sundhed og børn om svangreomsorg
 • Styrkelse af indsatser for borgere med erhvervet Hjerneskade - tværkommunalt projekt
Forelægges SSU i januar 2013


Uddybes i takt med konkrete forelæggelser i SSU 1. og 2. kvartal 2013.
8. Udvikling af tilbud til borgere med handicap og psykiske lidelser, udvalgte fokuseringer:
Hjemtagning og udvikling af Misbrugsbehandling
Kvalitets- og kompetenceudvikling i botilbud
Udvikling af socialpsykiatrien - mod psykosocial rehabilitering
Velfærdsteknologi / social IT
Analyser af Gribskov Bo- og Støttecenter og Voksenstøtte - Evaluering af serviceniveau og sammenhæng til økonomi
Forelægges SSU i februar 2013


Kvalitets- og kompetenceudvikling i botilbud forelægges januar 2013


Analyseresultater vedr. Gribskov Bo- og Støttecenter og Voksenstøtte samt oplæg til justeringer samt udvikling i socialpsykiatrien forelægges marts og april 2013I nærværende dagsorden er fokus på status og pejlemærker for 2013, som kobler sig primært til sundhedsområdet. Status er struktureret efter de hovedprioriteringer som KL har dagsordensat i forlængelse af dels Sundhedsudspillet Det nære Sundhedsvæsen fra marts 2012 dels Økonomiaftalen for 2013.

Status for arbejdet i Gribskov Kommune - et overblik på sundhedsområdet
1. Specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser
Specialiseret sygepleje og forebyggelse af indlæggelser har været på dagsordenen siden 2009 og udgør ligeledes et stort fokusområde i Sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne og Regionen. Gribskov Kommune har gennemført en række tiltag på området:

 • Fremskudt visitation: I september 2011 etablerede kommunen fremskudt visitation på Hillerød Hospital til sikring af de mest optimale udskrivningsforløb og modtagelse af borgeren ved hjemsendelse. Kommunen har dagligt en visitator til stede på hospitalet. SSU blev forelagt evaluering af den fremskudte visitation i 28. marts 2012, hvor ordningen overgik til drift efter evaluering af pilotafprøvningen.
 • Akutpladser: I oktober 2011 etablerede kommunen to akutpladser på Toftebo, som har til formål at forebygge uhensigtsmæssige indlæggelser. Akutpladserne visiteres af praktiserende læge og er udviklet i samarbejde med lægerne. Akutpladserne har sygeplejefaglig bemanding døgnet rundt. Efter en indkøringsperiode er det blevet tydeligt at pladserne efterspørges og anvendes, hvor lægerne ikke skønner at indlæggelse hospital er det rette tilbud. Der har siden oprettelsen været 40 borgere på de 2 akutpladser. Der vil i 2013 blive gennemført en evaluering med henblik på at udvikle tilbudet yderligere.
 • Projekt Forebyggelse af indlæggelser:Fra primo 2010 til primo 2012 har kommunen deltaget i projekt Forebyggelse af indlæggelser. SSU fik den 21. november 2012 forelagt status og evalueringsrapport fra projektet, hvor også kommunens forsøg med triage, som et værktøj til at forebygge indlæggelser meget tidligt i borgerens forløb. Triage er ved at blive implementeret hos de fleste leverandører. I 2013 vil der blive fulgt op på status og sat yderligere fokus på forebyggelse, herunder også faldforebyggelse.
 • Deltagelse i KL's projekt vedr. Dokumentation af sygeplejen: 45 kommuner, herunder GK, arbejder sammen med KL om at udvikle en række redskaber til at højne dokumentation og kvalitet af sygeplejeindsatserne. Baggrunden for projektet er, at borgerne i kommunerne allerede nu og fremover vil have behov for mere kompleks pleje herunder sygeplejeindsatser end tidligere. Det skyldes at opgaver, der tidligere blev løftet på hospitalet, fremover skal varetages i nærmiljøet omkring borgeren. Det første år i projektet er gået med udvikling af bl.a. nyt dokumentationsredskab og kompetencebeskrivelser. Det næste år skal redskaberne afprøves og evalueres i de 45 kommuner. Resultater og viden fra projektet tænkes ind i udbudet og SSU vil i 2013 få en orientering om projektet, når der foreligger erfaringer fra afprøvningen.
 • Opfølgende hjemmebesøg:Kommunen opstartede i efteråret 2010 opfølgende hjemmebesøg efter indlæggelse. Projektet er evalueret, og SSU drøftede status på SSU's møde i november 2011. Der er fortsat behov for at styrke og forankre de opfølgende besøg yderligere i 2013. Kommunen og kommunens praktiserende læger underskriver §2 aftale om fælles opfølgende hjemmebesøg primo januar 2013, hvorefter kommunens model retænkes, så almenpraksis inddrages.
 • Opkvalificering af medarbejdere i 2013:Der sker løbende opkvalificering af de sygeplejefaglig indsatser hos leverandørerne - dels i fht. borgere med kronisk sygdom jf nedenfor dels konkret i takt med at Gribskov kommune får borgere hjem efter indlæggelse, som kræver specialiserede plejeindsatser. I 2013 vil der blive sat yderligere fokus på krav til kompetencer også relateret til forberedelse af udbudet.
 • Pilotprojekt omkring medicinhåndtering:I samarbejde med de praktiserende læger i KLU (Kommunalt Lægelige Udvalg) forberedes et pilotprojekt omkring medicinhåndtering. Pilotprojektet forventes gennemført i løbet af 2013 i samarbejde med Lægerne i Vestergade, Helsinge Apotek og Helsingegården. Målet er at øge kvaliteten i medicinhåndtering samt styrke personalets kompetencer. Der lægges op til en model, hvor apoteket varetager medicingennemgang for lægehusets patienter på HelsingeGården og kontakter lægerne, hvis der forekommer uhensigtsmæssigheder i patienternes medicin. Endelig projektbeskrivelse for pilotprojektet er under udarbejdelse. SSU får sagen til beslutning primo 2013.


2. Indsatsen rettet mod kronisk syge
I 2012 har der været stort fokus på borgere med kronisk sygdom, og bl.a. med hjælp fra kronikermidlerne har GK gennemført følgende:

Implementering af forløbsprogrammer:

 • KOL og diabetes type 2: Siden 2008 har GK tilbudt patientuddannelse for borgere med moderat til svær KOL (Kronisk Obstruktiv Lungelidelse). I 2010 blev udviklet tilbud til borgere med Diabetes type 2.
 • Hjertekar: I 2012 har SSU besluttet afsætte midler til fortsat udvikling i 2013 af patientuddannelse og rehabiliteringsforløb til borgere med hjertekarlidelse.
 • Patientuddannelse på tværs af diagnoser: Der udarbejdes i samarbejde med PlejeGribskov og sammen med de øvrige kommuner i Gribskov-Klyngen, rehabiliteringsforløb på tværs af diagnoser. Forløb på tværs af diagnoser forventes beskrevet inden udgangen af 2. kvartal 2013.
 • Kompetenceudvikling og vidensnetværk: I Planområde Nord, (Kommuner, Hospitaler om almen praksis), er der etableret tværsektorielle vidensnetværk på både KOL og DM2. Derudover tilrettelægges i løbet af 2013, internt i Gribskov Kommune, kompetenceudviking for patientundervisere og etablering af vidensnetværk for medarbejdere på tværs af leverandører, som en del en styrket opkvalificering.
 • Cancer: I 2013 indgår i Budgetaftalen at der udvikles og implementeres tilbud til borgere, som er eller har været ramt af cancer. Den styrkede indsats sker som led i at implementere Kræftpakke 3 og rehabiliteringstilbudet til borgere, der er ramt af cancer udvikles i samarbejde med Center for Arbejdsmarked, PlejeGribskov, Kræftens Bekæmpelse samt Helsingør og Hørsholm kommuner.
 • Lænderyglidelser:I 2013 indgår i Budgetaftalen at der udvikles og implementeres tilbud til borgere, som er sygemeldt med muskelskeletlidelser. Denne indsats udvikles i samarbejde med PlejeGribskov og Center for Arbejdsmarked og vil forventeligt i høj grad involvere de praktiserende læger
 • Borger-til-Borger:I løbet af 2013 forventes etablering af et tilbud til borgere med kronisk sygdom, hvor det er andre borgere der varetager eksempelvis undervisning og cafedrift. Indholdet udvikles i et samarbejde mellem Center for Social og Sundhed, patientforeninger og andre frivillige der ønsker at bidrage.


3. Borgerrettet forebyggelse
Den borgerrettede forebyggelse har ligeledes været på dagsordenen i perioden, dog i mindre grad. Det skyldes især, at der hidtil ikke har været sikker viden om hvilke indsatser der virker og er effektive. Regeringen, KL og Sundhedsstyrelsen har nu sat forebyggelse på dagsordenen i takt med, at Sundhedsstyrelsen har udarbejdet 9 forebyggelsespakker indeholdende anbefalinger til kommunernes arbejde med forebyggelse. Yderligere 2 udkommer primo 2013. Hertil har Regeringen givet KL 13 mio. kr. til at oprette et Forebyggelsescenter, som skal bistå kommunerne med at implementere anbefalingerne i praksis. GK foretager følgende på forebyggelsesområdet pt.:

 • Overblik over GK's forebyggelsestiltag:GK har sat mange forskellige og varierede forebyggelsestiltag i værk. Der arbejdes pt. på at udarbejde et overblik over kommunes forebyggelsestiltag på tværs af afdelinger til Temaudvalget. Overblikket tager afsæt i de ovennævnte forebyggelsespakker og sætter borgeren i centrum. Tiltagene opdeles ift, om de er generelle sundhedsfremmende tiltag (generel information til borgerne bredt) eller egentlige forebyggende tiltag (målrettet specifikke borgergrupper, hvor en form for problem er konstateret), ligesom det illustreres i hvilket regi tiltaget varetages. SSU præsenteres for oversigten samtidig med Temaudvalget.
 • Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker:KL anbefaler at kommunerne gennemfører en afdækning af lokale indsatser set i lyset af anbefalingerne i forebyggelsespakkerne og særlige lokale sundhedsudfordringer som fremgår af sundhedsprofilen for kommunen. Administrationen forbereder derfor oplæg til proces og tidsplan for stillingtagen til prioritering af implementering af forebyggelsespakkerne i GK. Det et centralt at Forebyggelsespakkernes anbefalinger gøres til en forpligtende proces i andre fagudvalg og kan derfor med fordel adresseres i regi af Temaudvalget. SSU/Temaudvalget forelægges sagen 1. kvartal 2013.
 • Tværkommunal arbejdsgruppe omkring alkohol:I 2012 har GK deltaget i en tværkommunal arbejdsgruppe sammen med 4 andre kommuner fra Gribskov-klyngen, der på baggrund af et politisk mandat har udarbejdet alkoholkampagnen "CUT Film Festival". Kampagnen omfattede en filmfestival for unge om voksnes alkoholkultur og blev gennemført i relation til Sundhedsstyrelsens årlige alkoholkampagne i uge 40. SSU får sag om resultaterne, samarbejdet og arbejdsgruppens anbefalinger i februar 2013.
 • Mad og måltidspolitik: Der er i 2011 og 2012 arbejdet med at udvikle og implementere en mad og Måltidspolitik. Status forelægges SSU særskilt primo 2013.4. Styring, opfølgning og kvalitetssikring af indsatsen
I 2012 er der sat fokus på styring, opfølgning og kvalitetssikring af de mange indsatser. Der er iværksat månedlig rapportering på udviklingen i de ydelser, der visiteres af Center for Social og Sundhed. Der er iværksat struktureret opfølgning på både leder- og medarbejderniveau, således at der skabes tydelighed og sikres handling på større ændringer.

 • Udvikling af ledelsesinformation: Der sker løbende rapportering til ledelsesniveau samt politiks niveau i det udvidede resultatstatus. I fht Sundhedsområdet er der fortsat behov for at udvikle værktøjer til effektvurdering af indsatser. Dette arbejde kan med fordel forankres og udvikles på tværs af kommuner og i samarbejde mellem region og kommuner. Lokalt er fokus på at sikre dokumentation, så der kan foretages en vurdering af om de iværksatte indsatser har den ønskede virkning.
 • Fokus på 0-dagsindlæggelser: Gribskov Kommune har i 2012 deltaget i en tværkommunal arbejdsgruppe sammensat på tværs af Gribskovklyngen og Hillerødklyngen med det formål at analysere, hvorfor kommunerne i disse klynger ligger højt på 0-dagsindlæggelser. Gribskov var pennefører på analysen, som efterfølgende har været drøftet i såvel de to klynger som i Samordningsudvalget. I regi af Samordningsudvalget er det besluttet at bære analysen videre i samarbejdsfora mellem region og kommuner i regi af Sundhedsaftalen. Derudover drøftes indlæggelsespraksis med de praktiserende læger i Gribskov kommune.
 • Udmøntning og rapportering på kvalitets og tilsynspolitikken, er fortsat under udvikling og der vil i 2013 blive gennemført tilsyn hos fritvalgsleverandører, som varetager personlig pleje og praktisk hjælp hos borgere i eget hjem, som et nyt tiltag.
 • IT-understøttelse - forbedret overblik over sagsgange samt ledelsesinformation Udvikling og implementering af et sammenhængende fagsystem på social- og sundhedsområdets myndighedsdel (Avaleo Myndighed) er i fuld gang. Fokus vil i 2013 ligge på forankring af systemet i daglig drift samt fortsat udbygning af funktionaliteter. Al borgersagsbehandling vil fremadrettet foregår i systemet. Næste skridt er videreudvikling af leverandørsiden af systemet. Der forelægges status for SSU i 2. kvartal 2013.5. Rehabilitering

 • Hverdagsrehabilitering: Gribskov Kommune har siden 2010 arbejdet med hverdagsrehabilitering, i starten med fokus på praktisk hjælp siden hen også personlig pleje. Der er behov for at justere indsatsen så flest mulige borgere kan få glæde af tilbuddet om hverdagsrehabilitering. Der er i regi af Udviklingspartnerskabet arbejdet med de strukturelle, de metodiske samt de kompetencemæssige udfordringer og planlagt konkrete tiltag som vil blive gennemført i 2013, herunder systematisk tilbud om hverdagsrehabilitering efter indlæggelse.
 • Velfærdsteknologi:Siden 2010 er der arbejdet med afprøvning af velfærdsteknologi på sundheds/ældreområdet og flere teknologiker er indkøbt og implementeret på plejecentrene. Det kræver fortsat stort løbende ledelsesmæssigt fokus at fastholde brug af ny teknologi i den daglige drift. I 2013 er fokus på brug af velfærdsteknologi inden for pleje og træning, som understøtter hverdagsrehabilitering.6) Frivillighed og social forebyggelse - status forelagt SU 12. december 2012


7) Tværgående sundhed, social og arbejdsmarked/børneområdet:

Der har i perioden været stort fokus på tværgående samarbejde såvel internt i kommunen som i sundhedstrekanten. Flere større og mindre projekter/tiltag er søsat:

 • Fælles borgere - fælles praksis: I 2012 har Sundhedsafdelingen, Jobcenteret og Børn og Ungeafdelingen gennemført projektet "Fælles borgere - fælles praksis" der handler om at skabe bedre rammer for at sikre borgeren en koordineret og sammenhængende indsats. Det overliggende formål er, at ledige borgere med personlige og/eller sociale og/eller sundhedsmæssige problemer, og som eventuelt har børn, støttes i at udnytte egne ressourcer bedre - hen imod selvforsørgelse. Indsatsen er tæt koblet til kommunens indsats på hjerneskadeområdet og reformen af hele førtidspensionsområdet der omtales nedenfor. SSU forelægges særskilt sag herom februar 2013.
 • Projekt om forbedret indsats på hjerneskade området: Gribskov Kommune deltager i et 3-årigt tværkommunalt projekt sammen med Hørsholm, Fredensborg og Helsingør kommuner, der overordnet omhandler kompetenceudvikling af leverandører og myndighedspersoner på området samt udvikling af det tværgående samarbejde internt i kommunerne omkring borgere med erhvervet hjerneskade. Projektet er et led i implementeringen af forløbsprogrammet på hjerneskadeområdet for voksne. SSU får særskilt sag herom i 2. kvartal 2013.
 • Implementering af førtidspensions- og fleksjobreformen: Med afsæt i erfaringerne fra "Fælles borgere - fælles praksis" iværksættes implementering af den nye lovgivning på området, idet der lægges vægt på at den tværfaglige indsats iværksættes så hurtigt som overhovedet muligt, og endnu tidligere end hvad der lægges op til i reformen. SSU får særskilt status herom i 1. kvartal 2013.
 • Svangreområdet: I 2012 har der været fokus på at kortlægge sygehusaktiviteten for kommunens 0-årige med det formål at give mulighed for en målrettet kommunal forebyggelsesindsats på hensigtsmæssige områder. Kortlægningen gav anledning til at analysere et antal cases, som forventes at danne baggrund for en model for barselsbesøg, til afprøvning i 2013. Barselsbesøg er et krav i sundhedsaftalen, og skønnes at have en høj forebyggelsesværdi.
 • Genoptræning på børneområdet: I 2012 er der foretaget en fælles kortlægning fra Center for børn og unge og Center for Social og Sundhed, med fokus på arbejdsgange og serviceniveau for børn, der har behov for genoptræning. I 2013 fortsætter arbejdet med at sikre en ensartet og styrket koordinering af arbejdsprocesser og serviceniveau. Dette sker i en koordineret proces med direktionens afdækning af fordele og ulemper ved evt. flytning af tilhørsforhold for børn med handicap. Eventuelle nye muligheder ved oprettelsen af nyt træningscenter på Bymosevej er ligeledes inde i overvejelserne.Administrationen anbefaler
Administrationen anbefaler at SSU godkender status og at sagen genoptages i kommende møder bl.a. som afsæt for prioritering af mål og fokus for 2013.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen anbefaler Social- og Sundhedsudvalget :

 1. at godkende status
 2. at genoptage sagen

Tidligere udvalgsbeslutninger

Social og sundhedsudvalget 12. december 2012:

 1. SSU tog orienteringen til efterretning
 2. SSU drøftede og kom med input til mål for 2013

Beslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Godkendt
2. Tiltrådt
6. Genoptræning Gribskov - tilbud om træning på Trongården
29.00A00 - 2012/64177

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget anmodede på møde d. 21. nov. 2012 administrationen om at beskrive fordele og ulemper ved at fastholde selvtræning og træning efter Serviceloven som tilbud på Trongården. (Genoptræning efter Sundhedsloven samles på Helsingegården og på Bymosevej i forbindelse med åbningen af det nye genoptræningscenter på Bymosevej)

Denne sagsfremstilling gennemgår nogle af de væsentlige økonomiske og faglige forhold samt betragtninger vedrørende den borgerrettede service.

Såfremt Social- og Sundhedsudvalget ønsker at fastholde tilbud om træning af udeboende borgere på Trongården, anmodes Social- og Sundhedsudvalget om at tiltræde administrationens indstilling i forhold til supplerende indkøb af træningsudstyr.

Træning i regi af PlejeGribskov
Genoptræning Gribskov har i alt 13 terapeuter, som varetager centerborgertræning og genoptræning af udeboende borgere på Helsingegården og Trongården. Der trænes efter service- og sundhedslovgivningen alle ugens 5 dage på begge matrikler. Udenfor åbningstid er det muligt for selvtrænere at benytte træningsfaciliteterne.

Fremtidig praksis
Med etableringen af centret på Bymosevej anbefales det, at tilbud om træning af udeboende borgere på Trongården tilrettelægges umiddelbart i forbindelse med træning af centerborgerne. Det vil gøre arbejdsplanlægning og dermed udnyttelse af ressourcer i forhold til vejtid, fleksibilitet hos terapeuter etc så optimal som mulig. Det vil i praksis betyde, at der vil være træning for udeboende borgere på Trongården, et par gange ugentligt.

Økonomi
Ekstraomkostningerne ved at bibeholde selvtræning og træning for udeboende borgere på Trongården relaterer sig primært til ekstra indkøb af træningsudstyr, da udeboende borgere generelt har et andet behov for træningsudstyr end centerborgere. Social- og Sundhedsudvalget er d. 21.11.12 forelagt en sag med anslået pris på 520.000 til investering af træningsudstyr såfremt træning til udeboende borgere og selvtrænere skal bibeholdes på Trongården. (Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 12.12.12 at bevilge kr 300.000,- til træningsudstyr i forbindelse med etablering af centret på Bymosevej).

De driftsmæssige ekstraomkostninger forbundet med at fastholde tilbud til udeboende borgre på Trongården relaterer sig til øgede tranportudgifter for personale i størrelsesorden af ca 20.000 kr. årligt, som løftes inden for Genoptræning Gribskovs eksisterende økonomiske ramme.
De indirekte omkostninger er forbundet med øget vejtid, en begrænsning i fleksibiliteten i forhold til at terapeuterne som i mindre grad end i dag kan hjælpe hinanden med de daglige opgaver. Omfanget af disse indirekte omkostninger er vanskelige at gøre op, men såfremt udvalget kan tiltræde beslutningen om at træning til udeboende fremover sker 2-3 dage om ugen i forbindelse med træning af centerborgere, skønnes de indirekte omkostninger at være begrænsede

Selvtræning
I forbindelse med etableringen af centret på Bymosevej vil der ske en omfordeling af træningsopgaverne og dermed en omfordeling af det eksisterende træningsudstyr som placeres på de 3 matrikler, hvor det fagligt giver bedst mening i forhold til opgaveløsningen.

I dag er der mulighed for, at pensionister kan træne på Trongården og Helsingegården uden for centrenes åbningstid, for kr. 500 om året. (Det er ikke være muligt at tilbyde selvtrænerordning på Bymosevej grundet bygningens anvendelsesbestemmelser).

Omfordeling af udstyr kan betyde, at dele af det træningsudstyr selvtrænerne i dag har til rådighed måske flyttes til Bymosevej eller udskiftes med andet udstyr. Det vil fortsat være muligt at få opfyldt basale træningsbehov også for selvtrænerne. Der er en opmærksomhed i forhold til at selvtrænerne kan opleve omfordelingen af udstyr som en serviceforringelse. For at imødegå dette, anbefales det, at selvtrænerne får mulighed for at trække sig ud af ordningen pr. 1.6.2013, såfremt de ikke længere ønsker medlemsskab på Helsingegården eller Trongården. (Centret på Bymosevej forventes at åbne maj 2013) Det pointeres, at denne ordning vil være ekstraordinær og udelukkende gælder i året 2013.
En positiv følge af de forøgede træningsrammer ved åbningen af det nye center er, at træningstiden for selvtrænere forventes udvidet med minimum 10 timer ugentligt på Helsinge- og Trongården.

Til udvalgets orientering oplyses at Vejby- Tisvilde fitness har et foreningsdrevet og meget veludstyret træningscenter hvor det er muligt at træne for kr 800 pr halvår eller 1300 kr for et helt år. Åbningstiden er alle ugens dage fra 05-23 og der er instruktører både formiddag og eftermiddag hvor det er muligt at få lagt et individuelt træningsprogram. Der er altså lokalt gode muligheder for at finde relevante træningstilbud til favorable priser, såfremt man som selvtræner ønsker at forlade selvtrænerordningen efter åbning af Bymosevej.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler at Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om hvorvidt der fortsat skal tilbydes træning for hjemmeboende borgere samt selvtrænere på Trongården efter åbning af Genoptræning Gribskov på Bymosevej. Beslutningen har betydning for om Genoptræning Gribskov som skal varetage træning på tre matrikler Trongården, Helsingegården og Bymosevej. Samtidig betyder det, at der skal anskaffes udstyr til alle tre matrikler.

Hvis Social- og Sundhedsudvalget træffer beslutning om at fastholde træning på alle tre matrikler, skal Social- og Sundhedsudvalget beslutte finansiering af træningsudstyr for yderligere 220.000 kr. Administrationen foreslår, at træningsudstyret finansieres over Social- og Sundhedsudvalgets investeringspulje for 2013.
Investeringspuljen udgør i alt i 2013 0,7 mill kr.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Kr. 220.000,- til indkøb af ekstra træningsudstyr i 2013 - finansieret over investeringspuljen.


Miljøforhold
-

Høring
Tidligere sagsfremstilling fra Social- og Sundhedsudvalgets møde d. 21.11.12 der anbefalede lukning af træningstilbud på Trongården for udeboende, var i høring i Ældrerådet 5. november 2012 og fik følgende svar herfra;
"Ældrerådet kan kun gå ind for, at selvtræning fastholdes på Trongården – eller at der henvises til lokale foreningstilbud på samme økonomiske vilkår som træningen på Trongården"

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Social og sundhedsudvalget:

 1. at tiltræde fortsat tilbud om træning til udeboende borgere samt selvtræning på Trongården efter åbning af nyt træningscenter på Bymosevej.
 2. at SSU bevilger kr. 220.000- til indkøb af ekstra træningsudstyr, finansieret via investeringspuljen for 2013.
 3. at tiltræde at selvtrænere på Helsingegården eller Trongården, der ikke længere ønsker at benytte tilbud om selvtræning pr 1.6.13, kan udtræde af ordningen og godtgøres det halve års betaling i 2013.

Tidligere udvalgsbeslutninger
Social- og Sundhedsudvalget besluttede d. 12.12.12 at tiltræde indkøb af træningsudstyr til Bymosevej inden for en ramme på 300.000 kr eks moms finansieret over Forebyggelsesrammen i 2012.


Beslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Tiltrådt
2. Tiltrådt
3. Tiltrådt
7. Genoptræning på Bymosevej, Anlægssag
29.30A00 - 2012/64285

Sagsfremstilling
Byrådet bevilligede på møde den 05.11.2012 1 mio. kr. fra anlægsbudgettet 2013-2016 til etablering af ventilationsanlæg og diverse bygningstilpasninger i forbindelse med lokalisering af Genoptræningsfunktion i parterren på Bymosevej 4 og dermed også til en lokaleoptimering af bygningskomplekset.

Med denne sag anmodes Økonomiudvalget og dernæst Byrådet om en frigivelse af det bevilligede rådighedsbeløb og samtidig gives en status på projektet. Sagen forelægges som efterretnings-/ orienteringssag på møde i Arbejdsmarkedsudvalget d. 9.1.2013.

Anlægsmidlerne dækker udgifter til nedennævnte ydelser og bygningsopgaver i parterren.

1. Supplerende ventilationsanlæg med udvendigt ventilationshus (primær opgave)
2. Ny gulvbelægning på afgrænset træningsområde
3. Maling af udvalgte vægge
4. Skillevægge med døre
5. Flytning, skiltning, mindre bygningstilpasninger, uforudsete udgifter, intern tid mv.

Bygningsopgaverne og de valgte løsninger er gennemgået og vurderet i tæt samarbejde med de respektive repræsentanter (Center for Social og Sundhed, Jobcentret) og med kommunens bygningskyndige fagpersoner fra Ejendomscentret.

De beskrevne bygningsarbejder er et minimum for at sikre rammerne for et velfungerende genoptræningscenter med den fornødne synergi mellem fagområderne.

Status på anlægsarbejdet
Ejer af ejendommen (Danica Pension) har via deres administrator Datea A/S godkendt og givet fuldmagt til de nævnte bygningstiltag.

Kommunens bygningsmyndighed har meddelt fornøden byggetilladelse.

Bygningsarbejderne er konkurrenceudsat i henhold til Tilbudsloven og kommunens interne retningslinier for udbud af bygge- og anlægsarbejder.

Arbejderne udbydes i hovedentreprise i begrænset licitation med prækvalifikation, hvor erfaring med installation af større ventilationsanlæg var udvælgelseskriteriet (teknisk formåen). Tildelingskriteriet er det mest økonomisk fordelagtige tilbud.

Overordnet tidsplan:

1. Udbudsproces: uge 48 2012 - uge 3 2013
2. Byggestart: uge 4
3. Aflevering: uge 18 (maj 2013)
4. Indvielse maj/juni 2013 - endelig dato forventes uge 3

Dato for endelig aflevering er rykket i forhold til tidligere udmeldt dato pga. forventet leveringstid på ventilationssystem (aggregat) og indkøring af ventilationssystemet.

Kommunen arbejder i andet regi på at få etableret ekstra p-pladser til bygningskomplekset (Bymosevej 4) inden Genoptræningscentret på Bymosevej 4 åbnes.

Genoptræning Gribskov på Bymosevej

Med etableringen af et genoptræningscenter i samme hus som Jobcenter og Kompetencecenter går Gribskov Kommune foran i forhold til at tilbyde en sammenhængende kommunal service til kommunens borgere. Centret Genoptræning Gribskov åbner på Bymosevej 4 i løbet af foråret - forventeligt til maj 2013. Åbningsdagen er endnu ikke fast, da opgaven med de bygningsmæssige tilpasninger pt er i udbud.


Genoptræning Gribskov, som er en del af den kommunale virksomhed PlejeGribskov, flytter ind på matriklen Bymosevej 4 med genoptræning til borgere under 65 år, samt en del af rehabiliteringsforløbene til borgere med kroniske sygdomme. Ultimo februar 2013 starter det første pilotforløb for rehabilitering til borgere med cancer. Dette projekt for borgere med cancer er udviklet i et samarbejde på tværs af fagcentre, hvor Center for Arbejdsmarked skal rekruttere deltagerne og supplere Center for Social og Sundhed i undervisningen.

For at understøtte udviklingen af et godt samarbejdsmiljø mellem fagcentrene og sikre en integreret tilgang til samarbejde med borgerne, opstartes i forbindelse med centrets åbning, to projekter. Det ene projekt for borgere sygemeldt med en muskelskeletlidelse og det andet for borgere på kontanthjælp, hvor fysisk aktivitet forventes at have positiv effekt på livskvaliteten.

Tilbage Til Arbejdet
Et af formålene ved etablering af et nyt genoptræningscenter målrettet borgere i den erhvervsdygtige alder, er en hurtigere vej til(-bage til) arbejdsmarkedet. Det er en svær opgave at få koordineret alle fagligheder og sektorers nødvendige indsats. "Det store nationale TTA-projekt" som har afprøvet tværfaglige teams i 22 kommuner, har netop afrapporteret resultaterne primo december. Resultaterne viser blandt andet, at de kommuner hvor der har været stort ledelsesmæssigt engagement og hvor de forskellige fagligheder har været placeret fysisk i samme hus, har haft størst succes. Målt på disse parametre er Gribskov Kommune godt med, ved etableringen af det nye matrikelfællesskab på Bymosevej. Etableringen af Genoptræning Gribskov på Bymosevej er inspireret af projekt ”Fælles borger” som netop har stor politisk og ledelsesmæssig bevågenhed.

Lovgrundlag
-

Økonomi
I forbindelse med lokalisering af Genoptræningsfunktionen i parterren estimeres de afledte drifts- og vedligeholdelsesomkostninger (primært rengøring, el, serviceaftale for ventilationsanlæg) til ca. 175.000,- kr.

De afledte driftsomkostninger finansieres foreløbigt via Arbejdsmarkedsudvalgets eksisterende ejendomsramme. Når de årlige afledte driftsomkostninger er opgjort vurderes behov for en omfordeling på ejendomsrammerne og mulige gevinster via kortere ydelsesforløb.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen anbefaler Social- og sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet :

 1. at tage orientering på projekt Genoptræning Gribskov på Bymosevej 4 til efterretning
 2. at frigive 1,0 mio. kr. af det på anlægsoversigten afsatte rådighedsbeløb til etablering af de beskrevne nødvendige bygningstiltag mv. i forbindelse med etablering af Genoptræning GribskovTidligere udvalgsbeslutninger
Byrådet tiltrådte på møde d. 5.11.2012:

 1. at tage orientering om status på projekt Genoptræning Gribskov, Bymosevej til efterretning.
 2. at der arbejdes videre med planer om at etablere genoptræning på Bymosevej
 3. at Social- og sundhedsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at der afsættes 1 mio. kr. i 2013 i anlægsbudgettet 2013-2016 til etableringsomkostninger

Beslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Taget til efterretning
2. Tiltrådt

Efterretningssager

8. Tværkommunalt projekt om kvalitets- og kompetenceudvikling på sociale botilbud
27.45G00 - 2012/19721

Sagsfremstilling
Social- og Sundhedsudvalget er tidligere på møde d. 12-01-2011 blevet orienteret om det tværkommunale projekt om kvalitets- og kompetenceudvikling på sociale botilbud - Kvalikombo. Da projektet nu går ind i den afsluttende fase, orienteres udvalget hermed om projektets forløb.

Projektets udgangspunkt
Gribskov Kommune tog initiativ til et fælles projekt med 5 øvrige Nordsjællandske kommuner - Allerød, Fredensborg, Helsingør, Hørsholm og Rudersdal kommuner. 9 sociale botilbud i de nævnte kommuner er deltager i projektet, som derved angår i alt 234 borgere og 312 medarbejdere. Hensigten med projektet er for det første at høje kvaliteten og kompetencen i det pædagogiske arbejde, så det spejler såvel lovgivning som handicappedes rettigheder i FN's Handicapkonvention. For det andet at afprøve og udvikle faglige tværkommunale netværk til støtte for fortsat udvikling på botilbudsområdet.

Ud over kommunerne og botilbudene deltager Aarhus Universitet (AU) - Institut for uddannelse og pædagogik (tidligere Danmarks Pædagogiske Universitet). Universitets rolle er dels at tilrettelægge og gennemføre specielt mastermodul for et antal deltagere fra projektet, dels at udvikle den pædagogiske metode, som vil blive et overordnet resultat af projektet.

Projektets overordnede ramme
Projektet tog fra start udgangspunkt i den pædagogiske metode "Det kan Nytte", som blev udviklet i 1980´erne i et samarbejde mellem Storstrøms- og Frederiksborg Amt og konsulent Poul Erik Larsen. Metoden er efterfølgende blevet implementeret i en lang række sociale botilbud landet over, og var især båret af et meget tydeligt menneskesyn samt en række konkrete redskaber til uddannelse af medarbejdere og til arbejdet med borgerne i dagligdagen.

Metoden blev udviklet i den samfundsmæssige kontekst, som var gældende i 1980´erne. Ændringer i sociallovgivningen samt udarbejdelsen af FN´s Handicapkonvention har imidlertid betydet et paradigmeskift for det specialpædagogiske felt generelt, og denne udvikling har tilsyneladende ikke afspejlet sig i den daglige pædagogiske tilgang til opgaverne i tilstrækkelig grad.

På den baggrund er en af projektets målsætninger at udvikle en særlig tilgang til den socialpædagogiske virksomhed på sociale tilbud. Dette eksemplificeres nedenstående.

Konkrete tiltag omkring udvikling af særlig tilgang
Projektets grundide var at indbyde til en "bottom-up" - proces, hvor man via en række tværgående grupper på tværs af kommuner og botilbud, skulle byde ind med de vigtigste elementer fra den daglige praksis. Det kunne være i form af strukturer, særlige måder at løse opgaver på, specielle redskaber, udviklet viden etc. Med afsæt i dette arbejde har der i projektet være arbejdet med at skabe en ny tilgang og praksis for det socialpædagogiske arbejde. Det handler om, at gå fra en (institutionel) hverdag præget af strukturer, arbejdsformer og holdninger, der gør det svært at tage selvstændige beslutninger og deltage i samfundet som reelle medborgere til et reelt medborgerskab med samme grundlæggende rettigheder og retssikkerhed som alle andre.

Sideløbende udarbejdede AU en rapport, "Projekt Kvalikombo - portræt af de ni deltagende botilbuds organisation og pædagogik" - på baggrund af en stor undersøgelse af dels organisationernes/tilbudenes opbygning og drift, dels af medarbejdernes nuværende kompetence til at udføre deres arbejde. Det viste sig i den forbindelse nødvendigt at udarbejde et helt nyt undersøgelsesredskab til at vurdere borgernes nuværende kompetence. Projektet har med afsæt i eksisterende teori på området arbejdet med at implementere et nyt undersøgelsesværktøj.

Desuden har der været arbejdet med at fremstille en overordnet tilgang til at arbejde på det socialpædagogiske område, en referenceramme. Denne ramme er udviklet i et tæt samarbejde med universitetet, og beskriver en overordnet etisk og metodisk tilgang til socialpædagogisk arbejde og forståelse. Tilgangen er løbende afstemt med projektets styregruppe og desuden præsenteret og gennemarbejdet i projektets ledernetværk samt blandt medarbejdere på de deltagende tilbud.

Uddannelse
Som del af projektet er der udviklet et mastermodul i socialpædagogik på AU. Dette modul er blevet gennemført i efteråret 2011 og i alt 20 elever fra projektet gik til eksamen og bestod.
Af disse 20 studerende er 15 fortsat i et instruktørnetværk, som indtil videre har virket som reflektionsforum i forhold til projektets overordnede anbefaling til det fremtidige socialpædagogiske arbejde bestående af referenceramme, analyseværktøj og en struktureret og systematisk brug af konkrete værktøjer i hverdagen

Det er hensigten, at instruktørnetværket fortsat skal stå til rådighed for videre implementering af projektets grundtanker, samt støtte den enkelte organisation og tilbud i den proces, som dette vil kræve.

Til det bliver der udarbejdet en instruktørmanual, som, sammen med håndbogen, vil være grundmaterialet til forståelsen af den overordnede tænkning bag projektet. Materialet er tænkt løbende udviklet og udvidet i en dynamisk proces, som vil kunne forankres i et kommende tværkommunalt samarbejde på botilbudsområdet

Evaluering og afslutning af projektperioden
Projektets udviklede tilgang til det socialpædagogiske arbejde samt værktøjer som kort beskrevet oven for vil blive dokumenteret som led i afslutningen af projektet i form af en håndbog, der udgives af Århus Universitet. Derudover er der som led i projektet produceret et par rapporter.

Socialstyrelsen vil stå for en evaluering af projektet, hvor de udviklede og producerede materialer vil indgå dvs håndbogen og instruktørmanualen.

Projektets undersøgelser, proces og resultater blev præsenteret på en konference den 2. november 2012, hvor deltagerne er de i projektet deltagende kommuners relevante administrationer, social tilbud, handicapråd samt nøglepersoner fra uddannelsesinstitutioner, interesseorganisationer på handicapområdet og faglige organisationer deltog.

Endvidere skal projektet præsenteres på socialpædagogernes internationale kongres i Luxemburg i april 2013, hvor projektlederen er inviteret til at deltage med et oplæg.

Den videre implementering af Kvalikombo
I forbindelse med afslutning af projektet har de deltagende kommuner positivt tilkendegivet, at der er et fortsat behov for at opretholde et tværkommunalt samarbejde for at sikre en videre implementering og forankring af projektets tankegang og metoder. KommuneKredits Udviklingsfond har bevilget 125.000 kr. til den videre implementering af projektets grundide. Midlerne skal bruges til at sikre, at teorien overføres til konkrete pædagogiske handlinger på botilbudene og til at understøtte det tværkommunale samarbejde.

Den viden der via projektet er opbygget i vores egen organisation, skal der arbejdes med i forhold til at implementere projektets grundideer og tilgang til det socialpædagogiske arbejde ved kompetenceudviklingsforløb for de øvrige sociale tilbud i Gribskov Kommune, der ikke har været en del af projektet. Ligesom de to tilbud der har været med i projektet arbejder videre med at få forankret projektets tankegang og metoder.

Lovgrundlag
Lov om satspuljelovgivningen, lov nr. 373 af 28. maj 2003

Høring
Sagen blev forelagt Handicaprådet på deres møde den 7.11.2012 og de udtalte følgende:

"Handicaprådet tager orienteringen til efterretning med følgende bemærkninger:
Rådet finder, at det er et rigtig godt kvalitets- og kompetenceudviklingsprojekt. Eneste anke er at der måske har manglet beboerrepræsentanter som deltagere. Rådet håber, at metoden udbredes i alle landets kommuner.

Rådet anbefaler, at Gribskov Kommune sikrer, at projektets resultater ikke ender på en hylde, men implementeres og bruges også af andre botilbud i kommunen."


Indstilling
Administrationen indstiller at Social- og Sundhedsudvalget:

 1. tager orienteringen til efterretning.

Tidligere udvalgsbeslutninger
Social- og Sundhedsudvalget d. 12-01-2011
1. Social- og Sundhedsudvalget tager orientering til efterretning

Beslutning
Svend Gottlieb (V) fraværende med afbud

1. Taget til efterretning


Mødet startet:
04:34 PM

Mødet hævet:
06:06 PM