Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 06-11-2013

Onsdag den 06-11-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
142 Etablering af boliger i tidligere Spar købmandsforretning
143 Bebyggelsesplan for parcelhuse i Skovgårdshave, delområde 3
144 Nyt boligområde Bavne Ager 100, Gilleleje. Dispensation fra lokalplan vedr
facademateriale.
145 Tillæg til miljøgodkendelse - METRO THERM A/S - Anvendelse af pentan som
drivmiddel i opskumningsprocessen
146 RS4 2013 - Det Tekniske Område


Efterretningssager
147 Kulturhavn Gilleleje - etablering af bibliotek mv. - ansøgning til
OPP-pulje
148 Stationsplads midlertidig anvendelse - status
149 Nationalpark - ny procesLukkede
150 Salg af kommunal ejendom.

Medlemmer:

Børge Sørensen Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jannich Petersen
Morten Jørgensen Michael Bruun
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen
Morten Jørgensen


Meddelelser:
Administrationen orienterede om sag vedrørende anvendelse af Vejby Station. Bygningen er bevaringsværdig og kan ikke nedrives.
Administrationen orienterede om forespørgsel vedrørende anvendelse af Byporten.
Administrationen orienterede om sag vedrørende lovliggørelse af drivhus, Bækkegårdsvej 12.Åbne

142. Etablering af boliger i tidligere Spar købmandsforretning
012530 - 2013/27003

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Ejer Steen Fornæs søger om at etablere 5 boliger i den tidligere Spar købmandsforretning på Vesterbrogade 88 A-B.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 315.07. Ifølge lokalplanen kan der tillades etablering af 4 boliger i én etage i form af 2 dobbelthuse.
Lokalplanen er til dels fastlåst omkring løsningen med 2 dobbelthuse, som forudsætter nedrivning af eksisterende bebyggelse. Ansøger ønsker i stedet at arbejde videre med den eksisterende bygningsmasse.

Ansøgers begrundelse for ansøgningen:
Ansøger ønsker at overholde lokalplanens formål, om at etablere ældre- og handicapvenlige boliger. Han begrunder afvigelserne fra lokalplanen med, at markedet ser meget anderledes ud nu end det gjorde da lokalplanen blev vedtaget. Det er ikke længere en selvfølge, at gamle og i øvrigt stadig brugbare bygninger nedrives, for at gøre plads til helt nyt byggeri.
Ansøger ønsker således, at etablere de 5 boliger i den eksisterende bygningsmasse, med et minimum af bygningsmæssige forandringer. Dette kan kun lade sig gøre med nedenstående dispensationer fra lokalplan 315.07. Administrationen har i skemaet kommenteret på den enkelte overskridelse

Lokalplanens bestemmelser Projektets udformning Administrationens vurdering
1.1 2 fritliggende dobbelthuse Om- og tilbygning af eksisterende byggeri. Det færdige byggeri er projekteret med udnyttet tagetage. Projektet er beliggende i kommuneplanens rammeområde 2.B.16 i flg denne rammebestemmelse kan der f.eks. opføres rækkehuse med udnyttet tagetage.
3.2 2 dobbelthuse med hver op til 2 beboelsesenheder, ialt 4 lejligheder Om- og tilbygning af eksisterende til i alt 5 lejligheder. Det ansøgte projekt vurderes at være rimeligt i forhold til grundens størrelse og udeopholdsarealer.
4.1 Udstykning i overensstemmelse med udstykningsplan i lokalplan Om- og tilbygning af eksisterende bebyggelse - overholder ikke udstykningsplanen. Byggelovens §10A er ikke gældende da det er tidligere erhvervsbygninger der udnyttes og ejendommen skal derfor ikke kunne udstykkes.
4.2 Ingen ejendom må ved udstykning eller arealoverførsel
nedbringes til under 250 m² inklusiv andel i fællesarealer.
opførelse af 5 lejligheder, grundstørrelse 1117 m² - dvs under 250 m², - ca. 223,4 m² Der er ikke krav om udstykning jf. pkt 4.1.
5.4 Parkeringspladser skal udlægges i overensstemmelse med principperne som vist på kortbilag 3. I projektet er parkering planlagt på den nordlige del af grunden Administrationen vurderer, at den projekterede løsning opfylder samme formål som den der er skitseret i lokalplanen.
6.1 bebyggelsesprocent på max 30 -> er allerede overskredet med det nuværende byggeri. Projektet er ansøgt med en bebyggelsesprocent på knap 38. Det vurderes at være en mindre væsentlig overskridelse af lokalplanens bestemmelse herom, set i lyset af at det er de eksisterende bygninger der anvendes.
6.2 Bebyggelse, herunder tilbygninger og affaldsdepoter, andre udenomsbygninger, herunder udhus, må alene opføres indenfor de på kortbilag 3 angivne byggefelter. Det ansøgte projekt anvender en del af den eksisterende lager/butiks-bygning som udhusareal. Administrationen vurderer, at den projekterede løsning opfylder samme formål som den der er skitseret i lokalplanen.
6.3 Max 6,5 m højt fra terræn til kip. Ansøgte projekt projekteres med samme bygningshøjde på 8 m som eksisterende hus Administrationen vurderer, at såfremt trempelhøjden holdes på max 1 m, vil dette ikke virke fremmed for området, idet de omgivende ejendomme iflg kommuneplanens rammebestemmelser må opføres med udnyttede tagetager i 8,5 meters højde.
Endvidere vurderes det, at den ansøgte tagterrasse, placeret midt på grunden og dermed væk fra naboer, heller ikke vil være fremmed for området eller til gene for naboer.
6.4 Max ét plan med uudnyttet
tagetage.
Eksisterende bebyggelse med udnyttet tagetage bibeholdes, og øvrig eksisterende bebyggelse i 1 plan om- og tilbygges så tagetagen udnyttes. Se administrations vurdering i pkt 6.3
7.1 For at sikre et ensartet udtryk må bebyggelsen alene udføres som et samlet helhedsprojekt. Hver enkelt af de fire boligenheder skal udformes ensartet. Udføres som et samlet helhedsprojekt, men hver enkelt bolig udformes forskelligt. Administrationen vurderer, at løsningen er rimelig, taget i betragtning at det er den eksisterende bygningsmasse som om- og tilbygges.
7.2 Bebyggelsens facadeudtryk skal udføres efter principperne på kortbilag 5. Et helt andet projekt Se pkt. 7.1Administrationens vurdering:
Administrationen har gennemgået projektet, og finder at afvigelserne fra lokalplanen kan imødekommes.
Det ansøgte projekt som helhed vurderes fra administrationens side, ikke at være i strid med lokalplanens formål- og anvendelsesbestemmelser, idet der tilvejebringes mindre boliger i overensstemmelse med den omliggende bebyggelse. Boligerne indrettes i det eksisterende bygningskompleks og er derfor udformet anderledes end lokalplanens anvisninger, der forudsætter nedrivning af den eksisterende bebyggelse.
Administrationen vurderer yderligere, at der kan være en værdi i at anvende eksisterende bygninger, forudsat de i øvrigt kan bringes op til relevante isoleringskrav, idet det eksisterende byggeri vurderes at kunne rumme samme udnyttelse som lokalplanen foreskriver ved det nye byggeri.


Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Såfremt Plan- og Miljøudvalget beslutter, at arbejde videre med det ansøgte, vil projektet blive sendt i naboorientering.

Bilag
Bilag PMU 06.11.13 Vesterbrogade 88

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at der, såfremt naboorienteringen ikke giver anledning til væsentlige bemærkninger, gives de fornødne dispensationer fra lokalplanen, så projektet kan gennemføres.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.
143. Bebyggelsesplan for parcelhuse i Skovgårdshave, delområde 3
028102 - 2013/36066

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Tegnestuen Møllestræde søger om at etablere 18 boliger i lokalplanens delområde 3 på Skovgårdsvej 17, Skovgårdshave.

Ejendommen er omfattet af lokalplan 512.13. Lokalplanen er opdelt i delområderne 1, 2 og 3. Ifølge lokalplanens § 4.1 må udstykning kun ske i overensstemmelse med retningsgivende udstykningsplan som vist på kortbilag 2.
Ifølge lokalplanens § 4.5 skal vej- og stiareal matrikuleres selvstændigt i overensstemmelse med den på kortbilag 2 viste retningsgivende udstykningsplan.
Ansøger ønsker dispensation fra ovennævnte bestemmelser, til opførelse af bebyggelse i delområde 3 jf. rev. udstykningsplan bilag 2.

Dispensationsansøgningen skyldes at den eksisterende udstykningsplan, d.v.s. den udstykningsplan der fremgår af lokalplanen, ikke opfylder vejlovgivningen med hensyn til venderadier for bl.a. lastbiler.

Administrationens vurdering:
Administrationen har gennemgået projektet, og finder at afvigelserne fra lokalplanen kan imødekommes.
Det ansøgte projekt som helhed vurderes fra administrationens side, ikke at være i strid med lokalplanens formål- og anvendelsesbestemmelser.
Det vurderes, at den projekterede løsning opfylder samme formål som den der er skitseret i
lokalplanen, endog med bedre og mere anvendelige byggegrunde.

Lovgrundlag
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
I henhold til Planloven § 20 skal der foretages naboorientering før der meddeles dispensationer fra lokalplaner, medmindre en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for dem der skal orienteres. I det konkrete tilfælde er der tale om mindre ændringer som ikke vil have betydning for naboejendommene, hvorfor det anbefales at gennemføre sagen uden naboorientering.

Bilag
Bilag 1 PMU 06.11.13 Oprindeligt udstykningsforslag jf lokalplan
Bilag 2 PMU 06.11.13 rev. udstykningsplan

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at der gives dispensation fra lokalplanen, så projektet kan gennemføres i henhold til revideret udstykningsplan jf. bilag 2.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.
144. Nyt boligområde Bavne Ager 100, Gilleleje. Dispensation fra lokalplan vedr facademateriale.
030337 - 2011/40887

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges for Plan- og Miljøudvalget til beslutning.

Ansøgning
M3 Arkitekter søger på vegne af ejer, Bavne Ager ApS,om dispensation i forbindelse med kommende rækkehusbebyggelse, beliggende på Bavne Ager 100 i Gilleleje.

Ansøger ønsker dispensation fra lokalplanens § 7.2, til opførelse af bebyggelse i delområde IIa i murværk pudset/vandskuret i lyse nuancer.

Der er ikke søgt om byggetilladelse endnu. Skitseforslag til facadeudformning fremgår af bilag 2. Perspektivskitse af udbygget område fremgår af bilag 3.

Lokalplanen
Ejendommen er omfattet af lokalplan 14.10. Lokalplanen er opdelt i delområderne I, IIa, IIb og III. Ifølge lokalplanens § 7.2 må ydervægge i delområde I, IIa og IIb kun fremtræde i blanke mursten i gule eller rødlige nuancer. Delområderne fremgår at kortbilag 2 i lokalplanen.

Lokalplanens formål er, at udlægge et område til tæt lav bebyggelse, at sikre markant overgang fra by til land med byggeri i 2 etager samt sammenhæng med parcelhusbebyggelse mod nord gennem bebyggelsens udformning og materialevalg mv.

I lokalplanens redegørelse, side 6, fremhæves at bebyggelsen i de tre delområder vil fremstå med hver sin identitet og dog med sammenhængende karakteristika.

Lokalplanområdet udgør ca 38.000 m2 hvoraf delområdet IIa udgør 8.630 m2. Området grænser op til parceshusbebyggelse fra 70'erne mod nord, Gribskovbanen mod øst, åbne marker og boligbebyggelse mod vest og Parkvej mod syd.

Administrationens vurdering og anbefaling
Administrationen vurderer, at pudsede facader i delområde IIa ikke forhindrer at det færdigt udbyggede lokalplanområde kan optræde med hver sin identitet i de enkelte delområder, da variation i områdeidentitet kan udvikles ved variation i etageantal, bygningsudformning samt materiale og farvevalg.

Delområde III, som udgør den nordligste del af lokalplanområdet og grænser op til parcelhusområdet på Langdraget, må kun fremtræde i vandskuret murværk i hvide og lyse nuancer. Pudsede facader i delområde IIa vil derfor ikke afvige mere fra eksisterende omkring liggende bebyggelse end der er krav til for bebyggelse i delområde III.

Administrationen anbefaler derfor, at dispensationen til pudsede/vandskurede facader i delområde IIa imødekommes.

Lovgrundlag
Planloven LBK nr 587 af 27/05/2013

Økonomi
-

Høring
I henhold til Planloven § 20 skal der foretages naboorientering før der meddeles dispensationer fra lokalplaner, medmindre en forudgående orientering efter kommunalbestyrelsens skøn er af underordnet betydning for dem der skal orienteres. I det konkrete tilfælde er der tale om mindre ændringer, som ikke vil have betydning for naboejendommene, hvorfor det anbefales at gennemføre sagen uden naboorientering.

Bilag

 1. Lokalplan 14.10
 2. Skitseforslag til facadeudformning
 3. Perspektivskitse af udbygget område

  Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at der gives den fornødne dispensation fra lokalplanen, så projektet kan gennemføres som ønsket.Beslutning
Tiltrådt.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.
145. Tillæg til miljøgodkendelse - METRO THERM A/S - Anvendelse af pentan som drivmiddel i opskumningsprocessen
017825 - 2013/33913

Sagsfremstilling
Virksomheden METRO THERM A/S, Rundinsvej 55, Helsinge har den 7. oktober 2013 ansøgt om tillæg til eksisterende miljøgodkendelse. Virksomheden ønsker at benytte pentan som drivmiddel i opskumningsprocessen, hvorved isoleringsevnen af skummet øges betydeligt. Endvidere vil forbruget af både isocyanat og polyol mindskes med ca 10-15 %.

Der sker ingen bygningsmæssige ændringer på virksomheden i forbindelse med aktiviteten.

METRO THERM A/S producerer vandvarmere, og er en eksisterende listevirksomhed, som har miljøgodkendelse fra august 1997.

Virksomheden er omfattet af listepunkterne:

Hovedaktivitet:
A205: Virksomheder iøvrigt, der foretager forarbejdning af jern, stål eller metaller med er hertil indrettet produktionsareal på 1000 m2 eller derover.

Biaktiviteter:
A203: Anlæg, der foretager støvfrembringende overfladebehandling, herunder slibning, sandblæsning og pulverlakering af emner af jern, stål eller ander metaller, når den samlede udsugningskapacitet for anlægget overstiger 10.000 m3 pr. time. Anlæg, der foretager overfladebehandling af jern, stål og andre metaller, herunder undervognsbehandling, når kapaciteten til forbrug af organiske opløsningsmidler overstiger 6 kg. pr. time, bortset fra anlæg, der er omfattet af J104.

D107: Virksomheder, der fremstiller skumplast eller andre polymere materialer.

Planforhold og beliggenhed
Virksomheden er beliggende på matrikel 1a, 11l, 11m og 7bz, Helsinge by, Helsinge.

Området er i kommuneplanen udlagt til erhvervsområde (område 1 E 01)

Indretning og drift
Aktiviteten vil foregå på det eksisterende skumanlæg i den nuværende montagehal. Oplagring af pentan vil ske i 500 liter tank i forhenværende fyrrum. Tanken etableres med spildbakke og lækagekontrol.

Der etableres nyt afkast ved siden af eksisterende afkast ud mod Rundinsvej. Afkastet skal udsuge pentan dampe fra henholdsvis forblander samt dagtanke.

Virksomheden har fremsendt notat, udarbejdet af FORCE Technology, som ved beregninger viser, at grænseværdierne for pentan i Miljøstyrelsens Luftvejledning og B-værdivejledning vil være overholdt med stor margin i en worst-case betragtning.

Vilkår
Tillægget til eksisterende miljøgodkendelse gives på en række vilkår.

Der er i tillægget stillet vilkår i forhold til:

 • Generelle forhold
 • Udledning af pentan til luften
 • Mulighed for at tilsynsmyndigheden kan kræve målinger af udledningen af pentan
 • Overholdelse af støjvilkår i den eksisterende miljøgodkendelse for de samlede aktiviteter


Det vurderes, at virksomheden kan anvende pentan som drivmiddel i opskumningsprocesen uden væsentlige gener eller risiko for omgivelserne, når vilkårene i tillægget til miljøgodkendelse og vilkårene i eksisterende miljøgodkendelse overholdes.

Lovgrundlag
Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr 879 af 26/06/2010
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed, BEK. nr. 1454 af 20/12/2012

Økonomi
Der opkræves brugerbetaling i henhold til lov om brugerbetaling for godkendelse og tilsyn efter lov om miljøbeskyttelse.

Miljøforhold
Se sagsfremstilling

Høring
Udkast til tillæg til miljøgodkendelse har været forelagt virksomheden, som ikke havde bemærkninger til udkastet.

Bilag
Tillæg til miljøgodkendelse: Anvendelse af pentan som drivmiddel i opskumningsprocessen

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at METRO THERM A/S meddeles tillæg til miljøgodkendelse på de i sagen opstillede vilkår.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.
146. RS4 2013 - Det Tekniske Område
00.32Ø00 - 2013/30003

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus (RS).

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne fjerde resultatstatus indeholder:

 • Ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer
 • Opfølgning på kvalitet


Fokus i denne fjerde resultatstatus er Bevillingsstyring. Der skal søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Den fjerde resultatstatus er desuden en "Stor" resultatstatus, det betyder, at rapporteringen skal give mulighed for, ud over økonomiske data, at orientere sig om data vedr. mængder, kvalitetsdata, vurderinger af effektiviseringsindsatser m.m.

Resultatstatus på Det Tekniske Område

Resume

Konklusioner
Resultatet for Det tekniske område viser et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som er en afvigelse på 0,5%. Der indstilles budgetændringer for 0,3 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. tilføres kassebeholdningen.

Et samlet overblik af det forventede regnskab er vist i nedenstående tabel.Resume af forudsætninger
Konklusionerne på Det Tekniske Område i forhold til nødvendige indsatser og mindreforbrug er baseret på forudsætninger om, at der ikke kommer nogen jordforureningssager i 2013, idet der tidligere har være afsat midler til evt. jordforureningssager. Vurderingen er imidlertid at der ikke kommer nogen jordforureningssager i 2013, med et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. som resultat.

Resume af årsager
De primære årsager til det forventede mindreforbrug på 0,6 mio. kr. indenfor Det Tekniske Område skyldes:

Et merforbrug på vejområdet ramme 310 på 2,2 mio. kr. primært som følge af at et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr. som følge af stigning i belysningsudgiften til DONG samt gennemførelse af projektet vedr. overdragelse af belysningsudgiften til de private veje og at der er foretaget afregning af vejafvandingsbidrag. Endvidere er der et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra de øvrige områder under administration vejområdet.

Der har været en tilbageholdenhed på projekter indenfor ramme 313 Vand, med et mindreforbrug på i alt 1,0 mio. kr. som resultat, grundet forventet merforbrug på vejbelysning som angivet ovenfor.

Der forventes et mindreforbrug på ramme 314 Kollektiv trafik på 1,0 mio. kr. som følge af et mindreforbrug på busdrift, der kan henføres til udskydelsen af udfasningen af klippekort som rejsehjemmel.

På Ejendomsudgifter indenfor ramme 318 Ejendomsudgifter, TEK forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Dette sammensætter sig primært af færre udgifter til ejendomsskat på 0,2 mio. kr., husleje på 0,1 mio. kr., samt et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til gartner.

Der forventes et mindreforbrug på ramme 320 Plan og Byg på ialt kr. 0,4 mio. kr. Dette mindreforbrug skyldes primært et forventet mindreforbrug på jordforureningssager på 0,5 mio. kr. som følge af en vurdering af, at der ikke kommer nogen jordforureningssager i 2013, samt et merforbrug på driftsudgifter på 0,1 mio. kr. som følge af at DUT midler til Natura 2000 og vandhandleplanerne fejlagtigt blev fjernet i forbindelse med ændring af lønsumsbudgettet ved den nye organisering.

På ramme 321 Beredskab forventes der et merforbrug på 0,2 mio. kr. Merforbruget skyldes en indgået ny brandslukningsaftale med Falck, der giver et merforbrug på 0,1 mio. kr. pr. år første gang i 2013. Et merforbrug til uddannelse på 0,1 mio. kr. i forbindelse med indkøb af ny redningsbåd, samt et merforbrug på 0,04 mio. kr. som følge af beslutningen om at bibeholde slangetender ved Helsinge Station.

Endelig forventes der et merforbrug på Ejendomsudgifter indenfor ramme 328 på 0,1 mio. kr., hvilket skyldes merforbrug til vedligehold på 0,1 mio. kr.

Omplaceringer og tillægsbevillinger
Der søges omplaceret for i alt 2,0 mio. kr. 1,0 mio. fra delramme 31340 Vand til delramme 31050 Udendørsbelysning og trafiksignaler, samt 0,7 mio. kr. fra delramme 31060 Administration vejområdet til delramme 31050 Udendørsbelysning og trafiksignaler, til finansiering af merforbruget på belysningsudgiften til DONG, samt til gennemførelsen af projektet vedr. overdragelsen af belysningsudgiften til de private veje.

Endvidere søges der omplaceret 0,3 mio. kr. fra delramme 31410 Busdrift til delramme 32120 Redningsberedskab, for at dække det merforbrug der er på beredskabsområdet, som følge af den indgået brandslukningsaftale med Falck, ekstra uddannelse i forbindelse med indkøb af ny redningsbåd, samt bibeholdelse af slangetender ved Helsinge Station.

Endelig søges der tillægsbevillinger, der skal til og fra kassebeholdningen for i alt 0,3 mio. kr., der fordeler sig som:

Til Kassebeholdningen

31410 Busdrift under Kollektiv trafik
-0,8 mio. kr.
31810 Materialegårde
-0,1 mio. kr.
31811 Grønne områder
-0,3 mio. kr.
31821 Entreprise 1+2
-0,3 mio. kr.


Fra kassebeholdningen
0,3 mio. kr. tages fra kassebeholdningen til delramme 31340 Vand, som følge af manglende budget ift. harmonisering af ejendomsskatter.

Tilførsel af DUT midler til Natura 2000 og vandhandleplanerne 0,8 mio. kr. til delramme 32001 Myndighed, driftsudgifter tages ligeledes fra kassebeholdningen.

Ligesom merforbruget på 0,1 mio. kr. på delramme 32810 Beredskab tages fra kassebeholdningen.

ForsyningsområdetForsyning drift
Samlet set forventes der et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. på affaldsområdet, hvilket skyldes en merindtægt i 2013 vedr. afregninger for 2011 og 2012, sammen med mindre affaldsmængder og et mersalg af genanvendeligt materiale til Vestforbrændningen.

Der søges tillægsbevillinger, der skal til og fra kassebeholdningen for i alt 3,3 mio. kr., der fordeler sig som:

Merforbruget på Affald, drift 1,9 mio. kr. fra delramme 31750 tages fra kassebeholdningen, medens merindtægterne Affald, medens merindtægter på 5,2 mio. kr. på delramme 31760 skal tilgå kassebeholdningen.Forsyning anlæg
Der forventes et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Baggrunden for dette mindreforbrug skyldes dels forsinkelse i projekteringen af det planlagte anlæg der skal sikre bæredygtige genbrugsstationer som forventes afsluttet i 2014, dels at projektet nedsænket containere er udskudt til 2014.

Yderligere gennemgang

Ramme 310 Veje
Der forventes et merforbrug på vejområdet på 2,2 mio. kr. Dette sammensætter sig primært af:

Et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr. fra de øvrige områder under administration vejområdet. Hvor de 0,7 mio. kr. flyttes til at dække en del af det samlede merforbrug der er på belysningsområdet til dækning af belysningsudgiften til DONG, samt til gennemførelse af projektet vedr. overdragelse af belysningsudgiften til private veje.

Belysningsudgiften til DONG samt gennemførelse af projektet vedr. overdragelse af belysningsudgiften til de private veje, har et forventet merforbrug på 2,7 mio. kr.. Dette merforbrug forventes dækket dels af de ovenfor nævnte 0,7 mio. kr., dels af et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på vandområdet, som skyldes en tilbageholdenhed på projekter, samt af et overført mindreforbrug fra 2012 på 1,0 mio. kr. Således at DTO samlet set holder sig indenfor deres budget.

Afregning af vejafvandingsbidrag med 3,5 mio. kr. jvf. afgørelse af 24.10.2013, som er 0,2 mio. kr. mere end hidtil forventet.

Ramme 318 Ejendomsudgifter
Der er et forventet mindreforbrug på Ejendomsudgifter indenfor ramme 318 på 0,6 mio. kr. Dette sammensætter sig primært af færre udgifter til ejendomsskat på 0,2 mio. kr. , husleje på 0,1 mio. kr. samt et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til gartner. Der indstilles en budgetændring på 0,6 mio. kr. til sænkning af merforbrug på de øvrige ejendomsrammer, herunder det forventet merforbrug på Ejendomsudgifter ramme 328 på 0,1 mio. kr.

Optimering af bygningsmassen

De endelige konsekvenser af arbejdet med optimering af kommunens bygningsmasse, herunder køb og salg samt ændret anvendelse af ejendommene, arbejdes der fortsat med, hvorfor det ikke er indarbejdet i vurderingen i RS 4. Administrationen er i gang med at udarbejde en redegørelse af hvorledes disse ændringer i bygningsmassen vil påvirke forbrug og budget på området i 2013. Dette vil danne grundlag for budgetmæssige ændringer i 2014.

Lovgrundlag

LBK nr 971 af 25/07/2013, §40

Økonomi

Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

 • Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
 • ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger

  Bilag

PMU06.11.13 Økonomioversigt RS4
PMU 06.11.13 RS4 Tillægsbevillinger og omplaceringer
PMU 06.11.13 RS4 Det tekniske område (eftersendt 04.11.13)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Plan- og Miljøudvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at godkende resultatstatus for Plan- og Miljøudvalgets område.
 2. at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  32120 Redningsberedskab
  240.000,00
  31410 Busdrift
  -240.000,00
  31050 Udendørs belysning og trafiksignaler
  1.000.000,00
  31340 Vand
  -1.000.000,00
  31340 Vand
  240.000,00
  31410 Busdrift
  -760.000,00
  32001 Myndighed, driftsudgifter
  765.000,00
  31810 Materialegårde
  -96.000,00
  31811 Grønne områder
  -263.000,00
  31821 Entreprise 1+2
  -278.000,00
  32810 Beredskab
  82.000,00
  31750 Affald, drift
  1.880.000,00
  31760 Affald, indtægter
  -5.217.000,00Beslutning
Tiltrådt.

Venstre ønsker kortere byggesagsbehandlingstider.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.

Efterretningssager

147. Kulturhavn Gilleleje - etablering af bibliotek mv. - ansøgning til OPP-pulje
82.03P00 - 2013/20670

Sagsfremstilling
Økonomi- og Indenrigsministeriet meddelte i sit brev af 28. juni 2013 til samtlige kommuner vedr. budgetlægningen for 2014, at der var afsat en pulje på 150 mio. kr. til kommunerne under et til fremme af fagligt begrundede offentlige-private samarbejdsprojekter med effektiviseringsaspekter (den såkaldte OPP-pulje).

Administrationen vurderede, at der var mulighed for, at Gribskov Kommune kunne få en andel i denne pulje, således som planerne for kulturhusbyggeriet i samarbejde med Kulturhavn Gilleleje A/S (ejet af Gilleleje Brugsforening A.m.b.a) udviklede sig. Administrationen indgav derfor en ansøgning til ministeriet den 14. august 2013 (ansøgningen kan ses af politikerne i POLAR, sagsnr. 2013/20670, dokumentnr. 007). Ansøgningen tog afsæt i det foreløbige skitseprojekt og økonomien beskrevet i dagsordenen til Byrådets beslutning den 17. juni 2013, dagsordenspunkt nr. 136.

Ved brev af 30. september 2013 meddelte ministeriet, at Gribskov Kommune var kommet i betragtning til OPP-puljen på grundlag af det planlagte samarbejde med den private part og de forventede effektiviseringsgevinster. Kommunens andel i puljen blev på kr. 4.740.000, hvilket var lidt under en tredjedel af det ansøgte beløb på kr. 17.244.000, som den kommunale byggeudgift var anslået til i ansøgningen. Ministeriets brev er bilag til denne dagsorden.

Ministeriets tilsagn betyder, at den deponering, som kommunen skal foretage ifølge lånebekendtgørelsen, såfremt byggeriet opføres af den private part som bygherre og med kommunen som lejer af bibliotekslokalerne mv., reduceres med kr. 4.740.000. Hvis kommunen derimod vælger en konstruktion, hvor kommunen selv bliver ejer af lokalerne, vil den delvise deponeringsfritagelse kunne konverteres til en lånedispensation.

Den begrænsede puljeandel, som Gribskov Kommune har opnået, skal ses i lyset af, at kommunernes interesse for offentlige-private samarbejdsprojekter er generelt stigende. Af en pressemeddelelse den 2. oktober 2013 fra ministeriet fremgår det, at Gribskov Kommune er den ene af i alt 8 kommuner, som er blevet tildelt andele i OPP-puljen for 2014. Hovedparten af puljemidlerne er afsat til store projekter i Køge, Skanderborg og Holbæk (hver med en andel på kr. 30 mio.).

Lovgrundlag
Bekendtgørelse nr. 68 af 25.01.2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v., § 6

Økonomi
De økonomiske konsekvenser af Økonomi- og Indenrigsministeriets dispensationstilsagn er beskrevet i sagsfremstillingen ovenfor.

Bilag
Bilag: Ministeriets svar af 30.09.13 på Gribskov Kommunes ansøgning

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at tage administrationens orientering til efterretning

  Beslutning

Tiltrådt.

Sagen oversendes til ØU til orientering.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.
148. Stationsplads midlertidig anvendelse - status
01.00G00 - 2013/32580

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget som efterretningssag.

Mens området ved Helsinge Station afventede byudviklings-projekterne er der opstået et vådområde, der er blevet levested for den strengt beskyttede art spidssnudet frø.

For at området kan holdes forberedt til bebyggelse, er der etableret 2 nye levesteder for spidssnudet frø i Høbjerg Hegn, hvor frøerne er flyttet ud. Dels er der flyttet 61 ægklumper i foråret og dels er der indfanget og flyttet voksne frøer her i oktober.
Naturstyrelsen har meddelt dispensation fra artsfredningsbekendtgørelsen til flytning af frøerne. Styrelsen indberetter dispensationen til EU-kommisionen og Bern-konventionen.
Der er meddelt dispensation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til nedlæggelse af vådområdet.

På nuværende tidpunkt findes der på arealet en mindre vold bestående af gamle murbrokker mv. Murbrokkerne tænkes nedknust og efterfølgende anvendt på arealet som "opfyld" eller til belægning på eksempelvis stier. Arealet vil blive tilført jord således at det fremstår forholdsvist jævnt og "dyrkningklart" med henblik på en generel udsåning af enggræsser. Herudover etableres grupper af hyld og frugttræer, der kan være med til at skabe rumlighed og give læ for ophold.

Stier vil blive etableret, hvor der naturligt viser sig at være et behov. Stierne vil i første omgang fremstå som slåede stier i græsset.

Formålet med arealet er, at det i en midlertidig periode skal kunne fungere som et fælles frirum for byens borgere, -et samlingssted, hvor det vil være muligt at mødes omkring både planlagte og uplanlagte aktiviteter. Der kan eksempelvis opsættes enkelte borde og bænke der indbyder til ophold (jf at gymnasiet er nabo til arealet). Der kan ved primitiv skiltning eller på anden vis gøres opmærksom på, at der på arealet er mulighed for at sætte drager op, spille kongespil, sole sig, holde picnic, plukke hyldeblomster og æbler, vente på toget osv. Brugernes anvendelse kan således være med til at udvikle området så længe det opretholdes som friareal.

Herudover kan der med denne nye anvendelse gøres opmærksom på, at arealet er en grøn kile med forbindelse til skoven Høbjerg hegn og de rekreative muligheder, der findes her.

Lovgrundlag
Artsfredningsbekendtgørelsen BEK nr. 901 af 11.07.2007
Naturbeskyttelsesloven LBK nr. 951 af 03.07.2013, § 3

Økonomi
Arbejderne finansieres af anlægsprojektet Trafikinvesteringer Helsinge By

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.
149. Nationalpark - ny proces
01.00G00 - 2012/59101

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget som efterretningssag.

Sagen har tidligere været til orientering på møde i Plan- og Miljøudvalget d. 25.09.2013.

Styregruppen har på møde i marts 2013 besluttet at afholde et visionsseminar, for at få en fælles baggrund og holdning til hvad en fremtidig nationalpark skulle kunne, samt hvordan den videre proces kunne foregå - herunder i hvilke områder man kunne indlede undersøgelse af muligheder for forbindelse mellem de statsejede arealer.

Visionsseminaret blev afholdt d. 14. august 2013.

På visionsseminaret var det overordnede princip om frivillighed for alle lodsejere i fokus.

Der var enighed om at udvikling af nationalpark skal ske med udgangspunkt i en zonering af områderne, som f.eks. områder med særlige naturtyper og begrænset adgang og områder med mere færdsel og adgang til særlige områder.

Diskussionen for forbindelsesområder tog afsæt i de enkelte kommuners særlige interessante områder vurderet ud fra et nationalpark hensyn, dvs. at skabe forbindelser mellem de statslige kerneområder.

Der blev på mødet arbejdet frem til at arbejdet starter i 4 forbindelsesområder:
Pøle Å
Keldsø (Esrum Ådal og Rusland)
Danstrup Hegn og Jagtvejen / Grønholt ( Parforcejagt området)
Gurreområdet

Ud over det konkrete indhold: natur, kultur, erhverv mm skulle et af principperne være at arbejde efter ”så lidt som muligt, men så meget som nødvendigt” selvfølgelig ud fra indholdet i de krav, der stilles for at være med i en nationalpark.

Styregruppen har tidligere vedtaget at dialog om muligheder foregår ved køkkenbordsmøder hos relevante lodsejere.
Til brug for "køkkenbordsmøderne" er der udarbejdet invitationsbrev, besøgsguide og tekst til informationsfolder til lodsejere.
Dette materiale og referat fra seminaret kan ses på danmarksnationalparker.dk.

Det blev besluttet, at starte dialogen med lodsejerne op samtidigt i de 5 kommuner i de 4 ovennævnte geografiske områder.
Det forventes at køkkenbordsmøderne påbegyndes i foråret 2014.

Lovgrundlag
Lov om nationalparker, lov nr. 533 af 6. juni 2007.

Økonomi
Nationalparken får oprettet en fond, der kan modtage gaver, tilskud m.v. Herudover forventes landdistriktsmidler og anden EU-finansiering at kunne finde anvendelse i nationalparken.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning

Tiltrådt.

Fraværende var: Susan Kjeldgaard, Morten Jørgensen og Bo Jul Nielsen.Lukkede
150 Salg af kommunal ejendom.

Beslutning.

Anbefaling tiltrådt.Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 150

Mødet startet:
04:15 PM

Mødet hævet:
05:15 PM