Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 19-06-2013

Onsdag den 19-06-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
98 Budget 2014-2017 Færdiggørelse af prioriteringskataloger efter høring
99 "BY" Arkitekturpolitik i Gribskov Kommune 1. udgave
100 Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 512.14 for
Lokalcenter Helsinge - Tofte
102 Lyngen 30, Landzonesag: Opførelse af bolig / nyt bygningskompleks
103 Ansøgning om landzonetilladelse til ridehal, ridehus samt etableret
ridebane på matr.nr. 24 m Ramløse By, Græsmosevej 3 (Lille Kongensgave)
104 Stokkebrovej 36, Landzonesag: Udflytning af erhvervsmæssigt nødvendige

beboelses- og driftsbygninger samt etablering af dyrehold
105 Søborg Sø
106 Byggelovsklage over anvendelse af ejendom : Møllevænget 9 Ramløse.

Se Byplanvedtægt nr. 16


Efterretningssager
107 Ændring i planer for eksproprieret areal til vejføring Blistrup-Højelt-Alme
108 Gilbjergskolen (Blistrup afd.), Landzonesag: Etablering af Folkepark for

fritid og kultur
109 Havnevej 16 - Huset er bevaringsværdigt og misligholdt
110 Ny bygning til elevværelser, fællesarealer, og personalefunktioner til

Institutionen Godhavn
111 Statusændring af ejendommen fra bolig til erhverv, Smidstrup Strandvej 59B,
3250 Gilleleje.
112 Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014 - 2017
113 Nye regler for miljøtilsyn


Lukkede
101 Gilleleje: Salg Pyramiden/Gl. rådhus
Medlemmer:

Børge Sørensen Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jannich Petersen
Morten Jørgensen Michael Bruun
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Morten Jørgensen

Meddelelser:
Børge Sørensen orienterede om tanker for muligt stiforløb som erstatning for julehøjstien.
Morten Jørgensen spurgte til areal ved menighedshuset i relation til fredning.
Jannich Petersen spurgte til sagsbehandlingstider ifb. med byggesagsbehandling. Børge Sørensen orienterede om, at det er aftalt, at der sættes et punkt på dagsordenen ved næste møde i udvalget.
Børge Sørensen orienterede om henvendelse vedr. Haragergaard.
Børge Sørensen og Jannich Petersen orienterede om møde med Vestforbrænding vedr. biogasanlæg.
Bo Jul Nielsen, spurgte til byggesag/terrænregulering på A W Holmsvej.
Administrationen orienterede om afviklling af Grøn uge, hvor der har været en stor tilslutning til arrangementer.
Administrationen orienterede om olieforurening på Strand Åsen.
Deltagelse i Byplandage 2013 blev drøftet.
Børge Sørensen orienterede om afviklilng af mindre ferieperioder og næstformandens dækning.
Bo Jul Nielsen orienterede om fældning af syge asketræer langs Søborggårdsvej.
Administrationen orienterede om sag på Hemmingstrupvej.
Susan Kjeldgaard ønskede sag om dyrevelfærd på dagsordenen.Åbne

98. Budget 2014-2017 Færdiggørelse af prioriteringskataloger efter høring
00.30S00 - 2013/10569

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg med henblik på en anbefaling til den videre budgetproces i Økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgenes anbefalinger samles desuden op som information i et fælles efterretningspunkt til ØU d. 27. juni.

Baggrund
På Byrådets møde d. 4. februar 2013, punkt 30, blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for budget 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skulle arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1. Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem


Til udmøntningen af budgetreduktionerne har de enkelte fagudvalg arbejdet med et prioriteringskatalog indeholdende forslag svarende til minimum deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet og kommet med input til prioriteringskatalogerne på deres møder i april og maj. Katalogerne har efterfølgende dannet udgangspunkt for høring af interessenter i perioden 24. maj - 7. juni 2013.

Den videre proces
På baggrund af den gennemførte høringsproces har udvalget modtaget høringssvar vedr. prioriteringskatalogerne. Med udgangspunkt i prioriteringskatalogerne og de indkomne høringssvar skal udvalget nu prioritere og udvælge hvilke forslag der skal indgå i deres anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådet. Summen af anbefalede forslag skal som minimum udgøre udvalgets andel af de vedtagne reduktioner, se tabel 1. Sammen med udvalgets anbefalinger indgår både prioriteringskatalog og høringssvar i det efterfølgende budgetmateriale.

I tabel 2 er en samlet oversigt over forslag til omkostningsreduktioner, som udvalget skal prioritere og anbefale ud fra.

Tabel 2. Oversigt over forslag på Det Tekniske Område

Hvert enkelt forslag er yderligere uddybet i bilag 1. Her er en beskrivelse af hvert enkelt forslag, konsekvenser af forslaget, hvornår forslaget kan træde i kraft, samt det økonomiske potentiale.

Plan- og Miljøudvalget og Teknisk Udvalg har peget på nr. 1, 2, 3 (allerede udmøntet), 4, 7, 8 og 9 til opfyldelse af udvalgenes udmøntningskrav. Pkt. 8 medtages kun vist udmøntningskravene for de øvrige punkter ikke kan opfyldes. Den endelige vedtagelse afventer høringssvarene.

De skriftlige høringssvar er samlet og vedlagt som bilag 2.

Forsyningsområdet
Affaldsområdet har gennem en årrække gennemgået flere lovgivningsændringer, hvorfor det har været vanskeligt, at ramme et retvisende budget for især erhvervsvirksomheder. På nuværende tidspunkt har området fundet et mere stabilt niveau der kan budgetteres efter. Det er Vestforbrænding der opkræver erhvervsvirksomheder for flere ordninger, hvorfor der kan komme forskydninger i indtægterne hen over årene, men på længere sigt udligner det sig og har ingen væsentlig betydning for driftsresultatet.

Tabel 3. Driftsbudget for affaldsområdet for 2014-2017


Affaldsbudgettet er tilpasset til de driftsomkostninger der forventes for fremtiden. Det samlede resultat giver et overskud i 2014 på 1,5 mio. kr. faldende til 1,3 mio. kr.. I 2014 foreslår administrationen, at den samlede takst for de private husstande og for erhvervsvirksomhederne har samme niveau som i 2013. Taksterne for containere er tilpasset de behandlingspriser og affaldsmængder der udmeldes fra Vestforbrænding.

Taksterne for affaldsområdet for 2014 er vedlagt som bilag.

Tabel 4. Investeringsplan 2014-2017


TEK har på mødet den 22.5.13 tiltrådt dispositionsforslag for ombygning af Skærød og Højelt genbrugsstationer. Det tiltrådte forudsætter en justering af investeringsplanen 2013-2016 for udviklingsprojekter på affaldsområdet. De nye forslag fremgår af tabel 4.

Tabel 5. Udvikling i mellemværendet 2014-2017


Mellemværende med forsyningsvirksomhederne forventes, at udvikle sig som vist i tabellen ovenfor, alle tal er angivet pr. 31.12 i det pågældende år. Afviklingen af mellemværendet skyldes primært de planlagte investeringer der er beskrevet i investeringsplanen ovenfor.

Andre takster
Taksterne for byggesagsgebyrer er udvidet med en takst for solcelleanlæg der er opdelt i en takst for solcelleanlæg med en "årlig ydelse på op til 6,5kW" og en takst for en "årlige ydelse over 6,5 kW".

Taksterne for byggesagsgebyrer er vedlagt, administrationen foreslår taksterne prisfremskrives.


Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1 - Samlet oversigt, samt uddybning af forslag på Plan- og Miljøudvalget
Bilag 2 - Samlet dokument med de skriftlige høringssvar
Takstblad 2014 - Affaldsområdet
Takstblad 2014 - Byggesagsgebyrer

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:
1. at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byråd hvilke forslag, minimum svarende til udvalgets andel af de vedtagne reduktioner, der arbejdes videre med i budgetprocessen
2. at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byråd, at beslutte takstbladet for 2014 for affaldsområdet, der arbejdes videre med i budgetprocessen
3. at anbefale overfor Økonomiudvalget og Byråd, at beslutte takstbladet for 2014 for byggesagsgebyrer, der arbejdes videre med i budgetprocessen


Beslutning

1-3. Anbefaling tiltrådt.
V tog forbehold

Fraværende var: Morten Jørgensen
99. "BY" Arkitekturpolitik i Gribskov Kommune 1. udgave
01.00G00 - 2012/53579

Sagsfremstilling
Projektet om arkitekturpolitik i Gribskov Kommune er igangsat foråret 2012 og
arkitekturpolitikken fremlægges nu for Plan- & Miljøudvalget i 1. udgave.

Projektet er igangsat for at opnå en fælles måde at forholde sig til arkitektur på, og for at ansøgere og øvrige interessenter skal få indblik i vurderingskriterier og retninger der arbejdes med. Statusrapport er tidligere forelagt Plan- og Miljøudvalget den 09.01.2013.

Formål
Formålet med politikken er at sikre, og øge kvaliteten i det fysiske miljø mest muligt, med særligt fokus på byggeri, udvikling og planlægning. Samtidig giver arkitekturpolitikken et redskab til øget forståelse af hvordan de fysiske omgivelser skal udvikles og forstås, og konkret få byggeri til at passe ind i helheden omkring kommunens fysiske rammer.

Effektivisering
Ved at udarbejde en model og et værktøj til hvordan vi griber opgaver an, dannes et grundlag for effektivisering af tilgangen til projekter, om hvordan de bedst muligt kan løses. Derved opnås smidig sagsgang for opgaver inden det tekniske område og organisationen i øvrigt, hvor der arbejdes med de fysiske omgivelser. Effektiviseringen kommer bl.a. til udtryk ved at optimere ressourcer, kundskab og tidsforbrug hos administration, bygherre og interessenter.

Projektarbejdet
Projektgruppen har i sit arbejde siden sommer 2012 samlet information / spor til hvordan vi tænker politikken udformet. Den første projektperiode har bragt os til overvejelser fra idérig brainstorm, tur i 'by og land' - til farverige diskussioner i en absolut kreativ proces. Den anden projektperiode er materialet samlet og sammenskrevet i en kontekst om funktionsbaserede hensyn i byggeri og planlægning.

Forløb
1. projektperiode 3. og 4. kvartal 2012 Opstart
Afdækning af projektets omfang, registrering og indsamling af data.
2. projektperiode 1. og 2. kvartal 2013 : Afrunding / resultat
Bearbejdelse og sammenskrivning af materiale.
3. projektperiode 2013 - 2014 : Implementering
Indarbejdelse af politikken som arbejds redskab og metode i kommende projekter.

Implementering
Administrationen vil fremadrettet anvende den arbejdsmetode som politikken lægger op til, i sin tilgang til arbejdsopgaver i det tekniske område, og implementere den i organisationens bygnings- og planmæssige opgaver i den kommende tid.
Erfaringer vil vise, i hvilken retning og i hvilket omfang det er hensigtsmæssigt at arbejde med arkitekturpolitikken som redskab til en fælles forståelse af kommunens fysiske omgivelser.

Plan- og Miljøudvalget vil i udgangen af 2013 blive forelagt administrationens foreløbige praksis, med henblik på tilpasning og uddybning af arkitekturpolitikkens indhold.

Lovgrundlag
Planstrategi og Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Bilag
ARKITEKTURPOLITIK "BY"

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tiltræde, at vedtage 1. udgave af arkitekturpolitikken i Gribskov Kommune

  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
100. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte
029077 - 2013/16633

Sagsfremstilling
Godkendelse til offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte blev igangsat af Plan og Miljøudvalget den 15.05.13. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i de rammebestemmelser, som det på samme møde blev besluttet at anbefale Byrådet at
indarbejde i forslag til kommune 2013-25.

Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med ansøger; Frederiksborggruppen A/S og dennes rådgivere. Frederiksborggruppen har fuldmagt fra ejeren af området Ejendomsaktieselskabet Skovgårdsvej til at indgå i samarbejde om lokalplanen. Der har under udarbejdelsen været dialog med nogle af de nærmeste omkringliggende virksomheder.

Planforslaget fremgår af bilag 'Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (PMU 19.06.13)' og forelægges hermed Plan og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at godkende planforslaget til 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanens baggrund og formål

I 2012 vedtog Byrådet en udviklingsplan for erhvervsområdet Tofte, der giver et bud på, hvordan Tofteområdet kan udvikle sig og fortsat være et attraktivt erhvervsområde. Hovedelementerne er en god trafikal struktur, med veje der er omgivet af grønne rabatter, der kan medvirke til at løse de stigende udfordringer med regnvand.

Udviklingsplanen har været styrende for planforslagets bestemmelser om skiltning, beplantning og håndtering af regnvand, og den har været styrende for byggefeltet, der er placeret således, at det ikke er til hinder for, at der kan føres en vej igennem lokalplanområdet.

I forlængelse af udviklingsplanen opstod en debat om dagligvarebutik i området, hvilket har resulteret i, at detailhandelsstrukturen i Helsinge planlægges ændret ved, at der udpeges et lokalcenter i Tofteområdet i forslag til Kommuneplan 2013-25.

Dette lokalplanforslag udløber af den ændrede detailhandelsstruktur og muliggør opførelse af en dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter.

Lokalplanens indhold

Anvendelse
Området må kun anvendes til dagligvarebutik, samt erhvervsformål som industri-, værksteds-, lager og engrosvirksomhed samt tekniske anlæg. Dagligvarebutikken må maksimalt have et bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter, og i alt kan opføres byggeri med samlet maksimalt bruttoetageareal på 2.000 kvadratmeter. For at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem virksomhederne i området fastlægges det, at virksomheder inden for lokalplanområdet skal kunne kategoriseres inden for miljøklasse 2-5 i henhold til Miljøstyrelsens Håndbog om miljø og planlægning.

Det vil sige, at de mest miljøfølsomme virksomheder ikke kan lokaliseres i lokalplanområdet, samt at de tungere virksomheder heller ikke kan lokaliseres inden for lokalplanområdet. På denne måde sikres der en balance, hvor nye virksomheder i lokalplanområdet miljøklassemæssigt vil ligne de omkringliggende erhvervsvirksomheder, og således hverken lægge begrænsninger på de omkringliggende erhvervsvirksomheder eller udgøre en miljøbelastning for disse.

Bebyggelse
Der udlægges i lokalplanforslaget et byggefelt. Byggefeltet er udlagt, så det forventes at kommende bygninger vil være rektangulære og ligge i øst-vestlig retning. Arkitektonisk og oplevelsesmæssigt vurderes den nye bebyggelse at ville få begrænset indflydelse på oplevelsen af nærområdet, idet både dagligvarebutikker og butikker med pladskrævende varegrupper er større bygninger typisk kendetegnet ved en åben del rettet mod den forbipasserende trafik og en lukket del, der anvendes til varelevering, lager mv. Byggeriet vil i øvrigt følge den rytme af øst-vest orienterede rektangulære bygninger, der allerede i dag præger Skovgårdsvejs vestside mellem Bomose Allé og Helsingørvej. Der stilles krav om, at en dagligvarebutik skal placeres i den del af byggefeltet, der ligger mod Skovgårdsvej, og bygningen i sin udformning og placering af vinduer og indgangsparti skal være orienteret i mod Skovgårdsvej.

Trafik
Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Skovgårdsvej. Der er desuden adgang fra Bomose Allé via parkeringsarealet ved det eksisterende Center Midt Nord. Lokalplanforslaget rummer mulighed for, at den eksisterende overkørsel til Skovgårdsvej bevares, men såfremt der skabes en ny vejforbindelse hen over grunden fra Skovgårdsvej mod vest vil denne dog erstatte den eksisterende overkørsel, som i så fald skal lukkes.

Gående og cyklende forventes at komme fra boligområder mod syd, og derfor er det indskrevet i lokalplanen, at det er en forudsætning for ibrugtagning af byggeri, at der etableres en sikker adgang for disse fra Bomose Allé, hvor den eksisterende sti ophører. Lokalplanen fastlægger ikke den præcise placering eller udformning af denne adgang, da det ligger uden for lokalplanens afgrænsning.

Placeringen af en dagligvarebutik vil generere mere biltrafik og bygherre er derfor blevet bedt om at afholde udgifterne til en analyse af de trafikale konsekvenser. Analysen er udarbejdet af Viatrafik og vedlagt som bilag 'Trafikal screening - Lokalcenter ved Skovgårdsvej (PMU 19.06.13)'. Den overordnede konklusion i rapporten er, at kapaciteten af vejnettet er tilstrækkelig, dog påpeges at trafikafviklingen kan forbedres, og at der allerede i dag kan forekomme opstuvning på spidsbelastningstidspunkter. Dette sidste er særligt en udfordring på stikvejen mellem Kildevej og Skovgårdsvej, hvilket også er påpeget i Udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, der udpeger strækningen som fokusområde i den videre udvikling af Tofteområdet. Dette skyldes, at forbindelsen vil være presset uanset om der placeres dagligvarebutik eller ej, hvis de eksisterende byggemuligheder i Tofteområdet udnyttes.

Overfladevand
Området er separat kloakeret. Regnvand og spildevand afledes til de respektive kloakker. For at håndtere ekstraordinære regnhændelser, skabes der mulighed for forsinkelse af overfladevand på parkeringsarealer, samt på de grønne arealer. Parkeringsfladerne sænkes, således at de kan fungere som opstuvningsarealer / forsinkelsesbassiner.

Beplantning
I overensstemmelse med udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte er der fokus på, at arealerne mellem vejene og bygningerne fremstår grønne, ordnede og samtidig kan varetage det praktiske hensyn, at opsamle regnvand. Langs Skovgårdsvej placeres opstammede træer i en ensartet rytme, mens der langs nordsiden af byggefeltet placeres opstammede træer i små grupper. Der stilles krav om, at beplantning etableres forud for ibrugtagning eller alternativt, at der stilles garanti for etableringen.

Skiltning
Skiltning reguleres på samme måde som beplantning meget præcist i lokalplanforslaget. Dette er igen et udtryk for den tankegang, der ligger i udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, og som går ud på, at der fokuseres på, at områderne mellem bygninger og veje indrettes på en måde, der bidrager til et ordnet og ensartet helhedsudtryk. Der er en eksisterende pylon inden for området, som kan fastholdes, og derud over er der mulighed for en mindre pylon pr. virksomheder, samt facadeskilte i et begrænset omfang. Yderligere kan der opstilles flagstænger i små grupper med en afstand på minimum 40 meter imellem grupperne.

Forhold til anden planlægning

Udviklingsplan Erhvervsområde Tofte
Gribskov Kommune vedtog i 2012 Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte. I udviklingsplanen lægges vægt på, at områdets bebyggede strukturer udformes så fleksibelt som muligt, og at der sigtes mod at blive skabt de optimale muligheder for virksomhedernes udvikling. Planmæssigt betyder dette, at man langs vejene fastlægger en relativ stram regulering, mens kravene for de bebyggede strukturer fokuserer på bebyggelsens placering, udformning, anvendelse og omfang.

I udviklingsplanen skitseres en fremtidig stamvej gennem erhvervsområdet. Det er denne vej, der reserveres areal til i lokalplanområdets nordlige del ved at strækningen friholdes for byggeri. Det er i lokalplanen indtænkt, at strækningen kan anvendes til parkering og håndtering af overfladevand, såfremt vejen ikke etableres. Derudover er udviklingsplanen lagt til grund for bestemmelser om skiltning, beplantning, samt etablering af grønne rabatter med mulighed for at anlægge forsinkelsesbassiner til regnvand.

Lokalplan
Lokalplanforslaget skal erstatte Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS, der blev vedtaget i 2006 med det formål at udvide områdets anvendelsesmulighed fra erhverv som produktion og lager til også at omfatte butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS vil fortsat være gældende for den del, der ligger uden for planforslagets afgrænsning, det vil sige det eksisterende Center Midt Nord.

Kommuneplan
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med detailhandelsstrukturen og rammebestemmelserne i gældende kommuneplan 2009-21, men er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25 som fremlægges til godkendelse for Byrådet 17.06.13. Kommuneplanforslaget forudsættes endeligt vedtaget forud for endelig vedtagelse af lokalplanen. Rammerne for lokalplanlægning fastsættes i rammebestemmelserne 1.C.05 for lokalcenter Helsinge – Tofte.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanforslagets retningslinjer, herunder fremhæves særligt, at med forslaget til kommuneplan 2013-25 ændrer dette område status i detailhandelsstrukturen ved at skifte fra mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper til mulighed for dagligvarebutik. Dermed er lokalplanforslaget i overensstemmelse med den foreslåede detailhandelsstruktur.

Butiksstørrelsen er begrænset til et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter, og disse må kun anvendes til dagligvarebutik. Det maksimale butiksareal er fastsat ud fra balancen imellem at sikre dagligvareforsyning i det vestlige Helsinge og målsætningen om et fastholde et attraktivt og koncentreret butiksliv i Helsinge Bymidte.

Der er 600 – 700 beboere i Skærød, mens der er 500 – 600 beboere i Tofteområdet på nuværende tidspunkt, dette tal vil stige efterhånden som Tofteskolen omdannes til boligformål. De to områder vurderes, at være det primære opland til en dagligvarebutik.

Landsplanlægning
Da der er tale om byomdannelse af lokal karakter, og da en kommende dagligvarebutik forventes at have et begrænset og lokalt opland er nærværende lokalplan i overensstemmelse med Fingerplan 2007 såvel som det fremlagte forslag til Fingerplan 2013.

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre, aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet 2008 fastlægger den overordnede detailhandelsstruktur i Hovedstadsområdet. Udlæg af et lokalcenter i Helsinge er ikke i strid med denne struktur, og således er lokalplanen i overensstemmelse med landsplandirektivet.

Drikkevandsinteresser
Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Da denne lokalplan blot udvider den nuværende anvendelse med mulighed for dagligvarebutik for et mindre område, og da butikker er på listen over mindre grundvandstruede virksomheder vurderes lokalplanen ikke at være i konflikt med drikkevandsinteresser.

Indstilling og tidsplan
På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Plan og Miljøudvalgets anbefaling vil blive behandlet af Økonomiudvalget den 27.06.13 og af Byrådet den 02.09.13, hvorfor de 8 ugers høring forventes at ligge fra medio september til medio november 2013. Efter høringen forelægges planforslaget igen for udvalget med henblik på stillingtagen til eventuelle indsigelser samt endelig vedtagelse af planen.

Miljø
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Miljøscreening (PMU 19.06.13)

Vurderingen har været i høring ved berørte myndigheder samt Danmarks Naturfredningsforening. Eventuelle bemærkninger fremlægges på mødet.

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.

Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, jf lovbekendtgørelse 937 af 24.09.09 med senere ændringer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune
Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS

Økonomi
Ved udarbejdelse af planforslaget har bygherre bidraget med inputs til planens indhold, samt afholdt udgifter til trafikal screening og notat om regnvandsudledning.

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Screening fremgår af bilaget 'Miljøscreening (PMU 19.06.13)'

Lokalplanen omhandler et projekt, der indbefatter anlæg af ny infrastruktur samt parkeringsanlæg i byzone. Et sådant projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11, og der er derfor lavet en vvm-screening af projektet. Administrationen vurderer, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen sendes til bygherre og offentliggøres på kommunens hjemmeside i henhold til Planlovens bestemmelser om VVM.

Høring
se tidsplan ovenfor

Bilag
Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (PMU 19.06.13)
Trafikal screening - Lokalcenter ved Skovgårdsvej (PMU 19.06.13)
Miljøscreening (PMU 19.06.13)

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.

  Beslutning


1-2. V stemte imod, SF, S og Nyt Gribskov stemte for
Anbefaling tiltrådt

Mindretals udtagelse:
Venstre mener, at detailhandel i byerne generelt skal udvikles fra midten af byerne og udefter.
På denne baggrund mener Venstre derfor ikke, at der skal etableres lokalcenter i Tofte.

Fraværende var: Morten Jørgensen
102. Lyngen 30, Landzonesag: Opførelse af bolig / nyt bygningskompleks
022339 - 2013/15056

Sagsfremstilling
Landinspektørkontoret og arkitekt Michael Bloch har på vegne af kommende køber af ejendommen Lyngen 30 fremsendt ansøgning om opførelse af nyt stuehus og nye driftsbygninger. Det ansøgte kræver landzonetilladelse, idet stuehuset bliver over 250 m2 og bygningerne placeres med en vis afstand samt med ændret placering i f.t. nuværende bygningskompleks.

Vurdering
Både stuehus på 375 m2 og garage/værksted på 200 m2 er store bygninger i f.t. hvad der normalt tillades ifølge praksis. Der skal ske særlig vurdering af muligheden for stuehuse på 300-400 m2. Ejendommens eksisterende bygningsmasse svarer dog omtrent til det ansøgte, både hvad angår stuehus og det samlede antal m2 for udlænger. Samtidig er der arbejdet med en landskabelig indpasning kombineret med tidssvarende anvendelsesmuligheder. Administrationen vurderer, at der dels på grund af størrelsen på det eksisterende byggeri, dels med baggrund i behovet for nytænkning af ejendommens anvendelse kan ses positivt på landzonetilladelse til det ansøgte projekt.

Det ansøgte kan anbefales på følgende vilkår:

 • at der ikke isættes vinduer/ovenlys i tagfladerne på boligen med sammenhængende bygningsdele,
 • at der sker terrænmæssig indpasning, således at der ikke fremkommer høj sokkel eller hævede terrasser over naturligt terræn,
 • at en 10 meter bredzone omkring den §3-beskytttede sø, som bygninger placeres omkring, i byggefasen såvel som efterfølgende henligger uforstyrret og således friholdes for oplag, motoriseret kørsel og jordbearbejdning, og
 • at den primære jordbearbejdning og kørsel i byggefasen sker i en nærmere fastlagt periode særligt af hensyn til områdets forekomst af den strengt beskyttede art løgfrø.


Områdets karakter og plangrundlag
Ejendommen er landbrugsnoteret med et areal på godt 23 ha. Der er jf. BBR et stuehus på 353 m2 samt 4 driftsbygninger på i alt 1075 m2. Området er meget kuperet, og bygningerne er placeret på et plateau omtrent i midten af ejendommen med et markant skrånende og åbent areal ned mod Alsønderup Enge mod øst.

Området er i kommuneplanen udpeget som landskabeligt værdifuldt område, kulturmiljø og økologisk forbindelse, og der er skovbyggelinje såvel som sø- og åbeskyttelseslinje på ejendommens østlige del. Den landskabelige egn 'Sølandet' defineres bl.a. ved, at landskabet mod øst orienteres mod Pøle Å-dalen, hvor bebyggelsen er spredt og området fremstår åbent og som kuperet dødislandskab.

Bygningerne ønskes placeret omkring en §3-beskyttet sø, og der er registreret løgfrø på stedet. Arten er strengt beskyttet jf. Habitatbekendtgørelsen, hvilket betyder, at der ikke må foretages ændringer i området, som forringer artens levevilkår. Derfor skal der tages forbehold for, at der ved vurdering og afgørelse i f.t. Habitatbekendtgørelsen vil blive stillet specifikke krav til byggefasen, ligesom rammerne for håndtering af træbevoksning omkring søen afgøres ved en senere § 3-dispensationssag.

Beskrivelse af projektet
Ansøger anfører, at ejendommen er for lille til at kunne drives rentabelt som konventionelt landbrug. Der ønskes etableret vinproduktion med en bygningsmasse, der kan løfte en ny drift. De eksisterende landbrugsbygninger samt stuehus nedrives, og nyt bygningskompleks ønskes opført primært hvor driftsbygningerne i dag ligger, dog også trukket lidt længere mod nordøst. Det består af 375 m2 bolig sammenbygget med 90 m2 driftskontor, 90 m2 lager og 170 m2 tapperi samt omgivet af 150 m2 overdækket areal. Hertil kommer fritliggende garage/værksted på 200 m2 og maskinhus på 150 m2. Intentionen er at skabe en nutidig landbrugsejendom, som dels tilgodeser landskabet, dels får bygninger som kan rumme nye tanker om livet på landet - særligt med sammenhæng mellem bygherres boligbehov og en drift af ejendommen, der rækker ud over de traditionelle plante- eller husdyrbrug.

Ansøger fremhæver, at det nye bygningskompleks vil få en indbyrdes sammenhæng i modsætning til det eksisterende. Der peges på, at områdets særlige karakter består af landskabstrækkene og i langt mindre grad af de bebyggede strukturer. Gården har i dag ingen arkitektonisk eller kulturhistorisk værdi. De nye bygninger har således ikke reference til en særlig byggetradition, eksempelvis de klassiske længer, men i stedet til det landskab, de placeres i. Bebyggelsen åbnes derfor med en vis udstrækning, sådan at der er ophold og udsigt til begge sider og med en tagkonstruktion med udhæng, der giver mulighed for privat og erhvervsmæssig anvendelse af 'åbne opholdsrum'. Der arbejdes med forskellige bygningsretninger, fremspring og søjler i kombination med enkelte solitærtræer, der tænkes at få bebyggelsen til at falde ind i terræn og beplantning. Hertil kommer materiale- og farvevalg med primært træ, strå og natursten, der tilpasses naturens farver.

Der henvises til landbrugets økonomiske og strukturelle forhold, som jævnfør regeringens Natur- og Landbrugskommission skal løses ved fokus på tidssvarende anvendelse, herunder mere specialiserede produktioner. Dette vil betyde behov for udvikling og ikke blot fastholdelse af kulturmiljøet, med følgende forventning om bedre sikring af liv på landet og understøttelse af såvel lokal produktudvikling som lokal formidlings- og turistindsats.

Naboorientering
Naboorientering foretages, såfremt Plan- og Miljøudvalget ønsker at fremme projektet. Landzonetilladelse gives herefter administrativt under forudsætning af, at der ikke her indkommer uventet nyt input til sagen.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune
Bekendtgørelse nr 408 af 01/05/2007 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 skal sagen i 14 dages naboorientering forud for endelig afgørelse. Dette vil ske efter Plan- og Miljøudvalgets behandling af sagen, såfremt udvalget ønsker at fremme projektet.


Bilag
Lyngen oversigtskort, PMU 190613
Lyngen situationsplan, PMU 190613
Lyngen plan og facade, PMU 190613


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget,

 1. at der gives landzonetilladelse til det ansøgte, såfremt der ikke indkommer væsentlige indsigelser efter naboorientering,
 2. at der stilles ovennævnte vilkår for tilladelsen, og
 3. at administrationen bemyndiges til at træffe beslutning om den endelige placering i f.t. beskyttede arter.Beslutning

1-3- Tiltrådt.

Fraværende var: Morten Jørgensen
103. Ansøgning om landzonetilladelse til ridehal, ridehus samt etableret ridebane på matr.nr. 24 m Ramløse By, Græsmosevej 3 (Lille Kongensgave)
019538 - 2012/51801

Sagsfremstilling
Agrovi og ejeren af Græsmosevej 3, Poul Obling, har den 22. januar 2013 ansøgt om lovliggørende landzonetilladelse til allerede etableret ridebane samt om landzonetilladelse til opførelse af en ridehal samt en hestestald (med udlejning af 5 hestebokse).

Beskrivelse af ejendom og eksisterende bygninger
Lille Kongensgave er en landbrugsejendom på i alt ca. 9,2 ha, og består af 3
matrikler; matr. nr. 24 m, 24 n og 24 z alle Ramløse By, Ramløse.

Ejendommen har i flg. BBR følgende bygningsmasse: Stuehus på 195 m², udenomsbygning på 110 m² (udhus, garage samt fyrrum mv.), ombygget driftsbygning (kontor) på 95 m² samt stald / ladebygning på 102 m².

Generelt set er ejendommen beliggende i et kuperet terræn men området hvor bygningerne ønskes placeret er lavt beliggende.

Ejendommen er vejbetjent via en mindre privat fællesvej med i alt 2 husstande.

Ansøgers bemærkninger til ansøgningen
Ejer oplyser, at man gennem de sidste mange år har avlet og købt heste der gennem træning er forædlet forud for videresalg.

Efter købet af Lille Kongensgave i januar 2012 er der etableret en udendørs belyst ridebane (1 meter høje bedlamper) der hermed søges lovliggjort.

Den eksisterende ladebygning er indrettet med 5 hestebokse.

Her i vinter har der været søgt hos omkringliggende ridehaller om tilladelse til at benytte deres hal ved ridning i dårligt vejr. Det eneste sted hvor dette har været muligt er Helsinge Rideklub hvor det dog ikke er hensigtsmæssigt at tilride ungheste grundet den intensive brug af rideklubben.

Med den ansøgte stald vil der være plads til 15 - 17 heste / ponyer på Lille Kongensgave som fordeles som følger:

 • 6 heste i træning
 • 4 - 6 avlshopper/føl/plage
 • 5 opstaldede heste


Der vil ikke blive etableret rideskole eller rideklub på ejendommen.

Den ønskede hestestalds dimensioner er 11,6 x 25 meter, altså 290 m² med en kiphøjde på ca. 5.0 meter. Bygningen opføres i murværk som pudses og males hvidt. Tagbeklædningen er sorte tegl.

Ridehallen er på 977 m² (indvendigt mål er 20 x 40 meter) med en kiphøjde på ca. 8.1 meter, og opføres i hvide facadestålplader med lysegrå plader på den øverste del af facaden. Taget monteres med ovenlys for at reducere behovet for indendørsbelysning.

Hvad angår placeringen af bygningerne bemærkes det, at ridehallen placeres syd for ridebanen og den placeres op mod eksisterende række af poppeltræer ind mod naboen. Poppeltræerne står på naboens ejendom. På den nordlige side af ridebanen placeres hestestalden.

Omkring både ridehal og hestestald vil der blive plantet træer og buske.

Møddingsgrube ønskes som udgangspunkt placeret ved østgavlen ved ridehallen dog i øvrigt efter Gribskov Kommunes nærmere anvisninger.

Hvad angår trafik til og fra ejendommen vil der udover ejerne komme ryttere til de opstaldede heste samt kunder til salgshestene. Omvendt vurderes en gennemførelse af projektet ikke at skabe øget trafik, idet der ikke længere vil være behov for at køre ud fra ejendommen hver gang hestene skal trænes.

Områdets karakter
Arealet hvor ønskes bygget er beliggende i forholdsvis fladt agerland, og er i Kommuneplan 2009 - 2021 beliggende i et udpeget kulturmiljøområde.

Inden for arealer udpeget som kulturmiljøer gælder blandt andet, at byudvikling,
nybyggeri og placering af trafik- og tekniske anlæg samt skovrejsning ikke bør
planlægges eller gennemføres, medmindre det kan ske uden at forringe oplevelsen
og forståelsen af kulturmiljøet. Bygninger og anlæg inden for beskyttelsesområder
skal placeres og udformes med hensyntagen til bevaring og beskyttelse samt
mulighed for forbedring af de kulturhistoriske værdier.

I følge kommuneplanen er der ikke konkret registreret landskabelige værdier på eller ved ejendommen.

Administrationens vurdering
Administrationen har besigtiget ejendommen, og det vurderes at en tilladelse til det ansøgte ikke vil have nogen væsentlig betydning for det udpegede kulturmiljøområde.

Der henvises i øvrigt til vedlagte redegørelse / indstilling (gennemgang af afholdt naboorientering med efterfølgende partsorientering). Med de heri foreslåede vilkår vurderes det ansøgte at kunne indpasses i området.


Lovgrundlag
Lov om planlægning §§ 35, stk. 1 (Lbk nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser)

Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune

Økonomi
-

Miljøforhold
Placeringen mv. af staldbygningen herunder mødding skal respektere kravene i Bekendtgørelsen for erhvervsmæssigt dyrehold. Samtidig skal der tages stilling til om den ønskede møddingsgrube kan overholde kravene.

Dette afklares i en efterfølgende byggesagsbehandling.

Høring
Der har været afholdt naboorientering i perioden 16.03 - 01.04.13.

Bilag
Græsmosevej 3, matrikelkort samt højdekurver.
Græsmosevej 3, situationsplan i farver
Græsmosevej 3, ansøgning af 17.01.13 med supplerende bilag
Græsmosevej 3, redegørelse og indstilling

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. At der meddeles lovliggørende landzonetilladelse til den etablerede ridebane samt landzonetilladelse til ridehal samt hestestald med udlejning af op til 5 hestebokse.
 2. At der tinglyses krav om at ridehallen skal fjernes hvis den ikke længere tjener sit formål.
 3. At administrationen bemyndiges til at stille krav om eventuel dækkende beplantning, udformningen af udenomsarealer mv. Kravene skal ligeledes tinglyses.

  Beslutning
 1. Tiltrådt
 2. Ikke tiltrådt
 3. Tiltrådt


Fraværende var: Morten Jørgensen
104. Stokkebrovej 36, Landzonesag: Udflytning af erhvervsmæssigt nødvendige beboelses- og driftsbygninger samt etablering af dyrehold
025578 - 2012/44845

Sagsfremstilling
Landinspektørgruppen LE34 har på vegne af ejer søgt om tilladelse til at etablere nye driftsbygninger og stuehus til landbrugsejendommen Hanebjerggaard, Stokkebrovej 36.

Projektet indebærer, at der sker en udflytning af landbrugsejendommen i sin helhed til ny placering på åben mark i landzone. Ejendommens bygninger og stuehus, der i dag er placeret i sommerhusområde, frastykkes ved udflytningen.

Formålet med projektet er at etablere husdyrhold med opdræt (kødkvæg).

De ved udflytningen berørte arealer ligger i landzone.

Opførelse af erhvervsmæssigt nødvendigt byggeri, herunder driftsbygninger og stuehus, forudsætter en landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning, når disse opføres uden tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer.

Byggeri til den ansøgte husdyrproduktion er omfattet af kravet om tilladelse efter husdyrloven.

Administrationens vurdering
Administrationen vurderer, at en udflytning af stuehus og driftsbygninger er erhvervsmæssigt forsvarligt, og i overensstemmelse med den erhvervsmæssige udnyttelsesmulighed efter landbrugsloven.

I vurderingen af den konkrete ansøgning er der undersøgt alternative muligheder for placering, som dog har vist sig ikke at være velegnede i relation til den erhvervsmæssige udøvelse af landbruget på ejendommen.

Det er ved vurdering af egnethed til udflytning foruden de konkrete erhvervsmæssige begrundelser tillige lagt til grund, at der i det valgte område ikke er særlige landskabelige beskyttelsesinteresser, ligesom den nærtliggende Unnerup Mose ikke er udpeget som særligt værdifuldt naturområde eller rekreativt område.

Endelig vurderes det, at den valgte produktion på flere områder vil kunne medvirke til at komplementere områdets naturtilstand, herunder ved afgræsning af arealer ved og i Unnerup Mose. Ekstensivt husdyrhold kan endvidere i mange sammenhænge medvirke til at fastholde kvaliteten i det danske kulturlandskab til glæde for lokale såvel som besøgende og turister.

En endelig vurdering af ejendommens egnethed til udflytning og etablering af husdyrhold, som ansøgt, vil dog skulle foretages med baggrund i såvel planlovens som husdyrlovens bestemmelser. Det skønnes i den forbindelse, at husdyrbruget kan drives på stedet uden at påvirke omgivelserne på en måde, som er uforenelig med hensynet til omgivelserne, og at drift af husdyrbruget kan ske i overensstemmelse med gældende regler og uden væsentlig påvirkning af miljøet, som det er defineret i husdyrloven.

Projektet
Ejendommen er besigtiget, og der har været afholdt et forberedende møde med ejer og ansøger. Alternative placeringer har været drøftet, og ansøgningen er senest af ejer tilrettet efter naboorienteringen og dialog med kommunen.

Ansøgning om tilladelse i henhold til husdyrloven og planloven omfatter følgende:

 1. etablering af en kødkvægbesætning på 45 ammekøer med opdræt, svarende til 45,89 DE.
 2. udflytning af bygningssæt fra eksisterende placering i sommerhusområde til ny placering i landzone, herunder opførelse af:

- løsdriftsstald på 550 m2 til 45 moderdyr
- foderlade på 525 m2 til hø, halm og wrap til dyrene
- maskinhal på 525 m2 til opbevaring af maskiner samt garage og fyrrum
- læskur på 150 m2 til opdræt og slagtetyre
- hovedhus/stuehus med et bruttoetageareal på 250 m2
Placering af bygninger på ejendommens jorder fremgår af situationsplanen.

Beskrivelse af ejendommen og de berørte områder
Hanebjerggaard er en landbrugsnoteret ejendom på 18,5 ha.

Det oplyses, at yderligere 32,2 ha er under arealoverførsel til ejendommen, som herefter vil få et jordtilliggende på 49 ha. Dertil kommer, at ansøger også ejer et par tilstødende ejendomme. Disse ejendomme drives sammen med landbrugsejendommen matr. nr. 5 a m. fl. Unnerup By, Vejby, og der vil således samlet blive tale om en landbrugsbedrift på 56,6 ha. Den fremtidige driftsejendom er vist på kort.

Hanebjerggaards nuværende bygninger er placeret på matr. nr. 5 a Unnerup By, Vejby. Denne matrikel er en del af rammeområde '8.S.02 Sommerhusområder fra Tisvilde til Vejby'. Bygningerne består i følge BBR af et stuehus på 200 m2 og driftsbygninger på 656 m2.

Ejendommens øvrige jorder er placeret i landzone i den landskabelige egn 'agerlandet', og inden for kystnærhedszonen.

Landzonearealerne er udpeget som særligt følsomt landbrugsområde.

Den nye bebyggelse tænkes placeret i et område uden særlige landskabelige udpegninger, og hvor der ikke er særlige kulturværdier med undtagelse af den østlige del af Unnerup Mose.

Fra Unnerup Mose, som ligger umiddelbart øst for den planlagte bebyggelse, er der en landskabelig/biologisk forbindelse til kysten langs med Stokkebro Å og Hanebjerg Mose via en grøn kile i den landskabelige egn 'Sommerlandet' til Heatherhill. Mosen er ikke udpeget som særligt værdifuldt naturområde eller rekreativt område. Gribskov Kommune er dog i gang med at planlægge, hvordan den højst værdisatte natur kan sikres i kommunen ved pleje fremover. Unnerup Mose vil med baggrund i den botaniske historie og tilstedeværelsen af betingelser for ekstremrigkær med kalkholdigt grundvand være af høj prioritet at pleje frem mod højere naturtilstand.

Områdets naturtilstand blev senest vurderet i 2010. På daværende tidspunkt var der ingen indikator arter for ekstremrigkær, men arterne har dog ikke målrettet været eftersøgt. Det forventes at disse arter vil kunne indfinde sig, hvis rigkæret enten slås eller afgræsses.

Mosen indgår i en økologisk forbindelse fra Valby Hegn og frem til kysten.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 35, stk. 1 (se §36, stk. 1, nr. 3 og stk. 2)
Lov nr.1572 af 20.12.2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug.
Bekendtgørelse nr. 294 af 31.03.2009 med senere ændringer om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
Bekendtgørelse nr. 764 af 28.06.2012 om erhvervsmæssigt dyrehold, husdyrgødning, ensilage m.v.
Kommuneplan 2009 - 21 for Gribskov Kommune


Økonomi
-


Miljøforhold
Etablering af husdyrholdet kræver tilladelse efter husdyrlovens § 10.

Ved afgørelse efter husdyrloven skal der foretages en vurdering af projektets mulige indvirkning på det omgivende miljø, landskab og naboforhold på baggrund af en miljøteknisk redegørelse, hvor hovedpunkterne er:
- placering i fht. naboer; lugt, støv, støj, flue- og lysgener m.v.
- transporter
- opbevaring og håndtering af husdyrgødning
- sikring af korrekt affaldshåndtering
- beskyttelse af overfladevand og grundvand
. natur med dens bestand af vilde planter og dyr, samt deres levesteder
- ammoniak-deposition
- landskabelige værdier og hensyn.

Der er gennemført en fiktiv beregning på lugt og ammoniakdeposition, der ikke påviser genevirkning eller overskridelse af grænseværdier for sommerhusområdet og Unnerup Mose.


Høring
Ansøgningen har været i naboorientering i overensstemmelse med planlovens § 35, stk. 4. Der er modtaget bemærkninger fra 7 naboer. Herudover har Danmarks Naturfredningsforening uopfordret i høringsperioden indsendt bemærkninger til ansøgningen. Ejers og Gribskov Kommunes bemærkninger til disse fremgår af bilag.

Naboerne fremhæver blandt andet, at en udflytning vil påvirke landskabet i negativ retning, at naturen vil blive forstyrret og at en større husdyrproduktion vil medføre gener i form af lugt, støv og støj ligesom de trafikale forhold frygtes forværret. Naboerne forventer også, at ejendomsværdierne i sommerhusområdet vil blive påvirket negativt af en udflytning af Hanebjerggaard.

Danmarks Naturfredningsforening finder at sagen er principiel, og opfordrer Gribskov Kommune til at være opmærksom på at store dele af befolkningen, herunder turister og naturinteresserede vil blive betydeligt berørt af sådanne gårdudflytninger.

DN undrer sig over, at der ikke er vurderet på muligheden for alene at udflytte driftsbygningerne, således at stuehuset fortsat fastholdes i sommerhusområde. Endelig finder DN, at en udflytning som ansøgt vil kompromittere landskabet, sommerhusområdet, nabobeboelserne og naturværdierne i området.

Ejer har med baggrund i naboernes bemærkninger tilrettet sit projekt, herunder placering af løsdriftsstalden.


Bilag
Stokkebrovej 36 - Fremtidig driftsejendom vist ved skravering - 1.5000 - Bilag PMU 19.06.2013
Stokkebrovej 36 - Situationsplan 1.1000 - Bilag PMU 19.06.2013
Stokkebrovej 36 - Situationsplan 1.500 - Bilag PMU 19.06.2013
Stokkebrovej 36 - Sammenfatning af bemærkninger fra naboorienteringen - Bilag PMU 19.06.2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan og Miljøudvalget:

 1. at tilkendegive, at der kan arbejdes videre med ejers ønske om udflytning med udgangspunkt i den fremlagte situationsplan
 2. at administrationen bemyndiges til at træffe de fornødne vurderinger om tilladelse efter husdyrlovens § 10 og planlovens § 35, stk. 1 med henblik på endelig administrativ afgørelse.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
-


Beslutning

1-2. Tiltrådt

Fraværende var: Morten Jørgensen
105. Søborg Sø
01.00G00 - 2012/64420

Sagsfremstilling
Om denne sag
Søborg Sø landvindingslag har sammen med Gribskov Kommune med hjælp fra Agrovi udarbejdet en projektskitse, der kunne danne baggrund for ansøgning om hjælp til undersøgelser af de faktiske muligheder for naturgenopretning af søen - herunder vandføring
og vandspejl.

På baggrund heraf har Aage V. Jensens fonde ladet udarbejde beregning af hydrauliske forhold og vandstand, der er blevet præsenteret på Søborgs Sø landvindingslags generalforsamling d. 30. maj 2013.

Generalforsamling
Ved general forsamlingen deltog omkring 20 personer, der tilsammen repræsenterede ca. 85 % af søens areal.
På generalforsamlingen orienterede Kaare Larsen, formand for Søborg Sø Landvindinglags bestyrelse om arbejdet med projektet og Børge Sørensen fortalte om den politisk velvilje og det gode samarbejde der har været i arbejdsgruppen.

Niels Riis, konsulent for Aage V. Jensens fonde, orienterede om de hydrauliske beregninger og hvordan scenarierne kommer til at se ud ved 0,7 og 1 meter vandspejl.

Der var mange spørgsmål fra lodsejerne, der overvejende gik på "hvad betyder det for min ejendom?"

Det blev besluttet at landvindingslagets bestyrelse, Gribskov Kommune og Niels Riis (Aage V. Jensens fonde) arbejder videre på flere mulige scenarier, som kan forelægges på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret.

Scenarierne kan omfatte hvordan søen udvikler sig, hvis det nuværende pumpesystem udbygges med henblik på optimering af dyrkningsjord, hvis man lader stå til, og lader vandet komme af sig selv og som det tredje - en delvis genskabelse af søen, som i projektet forelagt af Niels Riis. I forbindelse med forslag 3 redegøres for konsekvenser for de enkelte ejendomme og fondsopbakning.
På den ekstraordinære generalforsamling besluttes det så, hvilket af forslagene der skal arbejdes videre med.

Der blev således på generalforsamlingen givet grønt lys til at arbejde videre med naturgenopretning af Søborg Sø sålænge de øvrige scenarier også bliver belyst og der kan træffes en beslutning om søens fremtid på et oplyst grundlag.

Baggrund
I Planstrategien 2012 er undersøgelse af muligheder for naturgenopretning af Søborg Sø nævnt som et af Byrådets tiltag i 2012-18.

Fremad
Der skabes rammer for samarbejdet omkring Søborg Sø - herunder samarbejdet med aktører med særlige interesser som lodsejere, myndigheder og grønne organisationer med henblik på en langsigtet løsning.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Økonomi har en afgørende rolle i projektet både i forhold til erstatning til lodsejerne og den videre drift af arealet. Nogle lodsejere vil have behov for erstatningsjord hektar for hektar, for at kunne opretholde produktionsgrundlag for husdyrproduktion.
Indledningsvis er det foreslået at undersøge muligheder og vilkår for at søge midler hos de store fonde som Aage V. Jensen-, Realdania- og AP Møllerfonden.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at beslutte, at fortsat arbejdet med naturgenopretning af Søborg Sø,

  Beslutning
 1. Tiltrådt, idet sagen også ønskes forelagt Økonomiudvalg og Byråd.
  Der afholdes borgermøde i efteråret.


Fraværende var: Morten Jørgensen
106. Byggelovsklage over anvendelse af ejendom : Møllevænget 9 Ramløse. Se Byplanvedtægt nr. 16
022956 - 2012/28169

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget behandlede sagen på mødet den 20.03.2013. Udvalget besluttede, at der skulle foretages en naboorientering.

Sagens omstændigheder:
Fra adressen Møllevænget 9 forhandler virksomheden "Nettog" modeljernbaner og dele hertil. Virksomheden oplyser, at driften består af internet baseret salg, deltagelse i messer, udstillinger og lager samt kundehenvendelser. Virksomheden oplyser endvidere, at de annoncerer på deres hjemmeside med åbningstider, idet nogle kunder ønsker selv at afhente varerne. Det er også muligt at købe varer uden først at have bestilt dem over internettet.

Gribskov Kommune har tidligere anskuet virksomheden "Nettog" som liberalt erhverv, der normalt kan drives fra boligen. Kommunen er i forbindelse med sagen blevet opmærksom på, at omfanget af virksomheden er så stort, at den ikke er omfattet af den definition.

Virksomheden er placeret i et blandet bolig og erhvervsområde. Området er omfattet af Byplanvedtægt 16 Ramlose By, Øst og virksomheden ligger i et delområde, hvor anvendelsen er håndværksvirksomheder med evt. salg af egne produkter, samt bolig for virksomhedens ejer.

Nettog kan ikke defineres som en håndværksvirksomhed og størrelsen af virksomheden betyder, at den heller ikke kan defineres som et liberalt erhverv der kan drives fra en bolig. Endvidere er det kommunens vurdering, at virksomheden i kraft af åbningstider og annoncering på hjemmeside må defineres som egentlig detailhandel.

Virksomheden er således ikke i overensstemmelse med Byplanvedtægt 16 Ramløse By, Øst og forudsætter derfor en dispensation fra planen.

Naboorientering :
I perioden fra, den 15. april til den 1. maj 2013 blev der afholdt naboorientering, hvor der blev orienterede 50 beboere, alle fra "Håndværkerområdet " hvor ejendommen Møllevænget 9 er placeret.

Bemærkninger fra naboorientering :
Der kom ialt 6 bemærkninger, som kan opdeles i 3 grupper, de nærmeste naboer, området og grundejerforeningen.

 1. Ialt 3 henvendelser fra de nærmeste naboer. Som hovedpunkter kan nævnes:
  Parkering for fragt & kunde biler.
  Ødelagte vej rabatter. Manglende skiltning.
  Tidspunkter for henvendelser og kundebesøg.
  Containere, antal og placering.
  Bekymring for nedsat handelsværdi af ejendommene.
  Der ønskes ikke dispensation.
 2. Ialt 2 henvendelser fra området. Som hovedpunkter kan nævnes:
  Gene for nærmeste naboer.
  Øget trafik og slid på vejene, risiko for legende børn og ødelagte rabatter og hække.
  Containere.
  Detailhandel.
  Bekymring for nedsat handelsværdi af ejendommene.
  Der ønskes ikke dispensation.
 3. Ialt 1 henvendelse fra Grundejerforeningen "Møllehøj". Som hovedpunkter kan nævnes:
  Gener for de nærmeste naboer.
  Øget trafik og parkering.
  Slid på vejen, som er en privat fællesvej.
  Der ønskes ikke dispensation, som evt. kan give præcedens.


Ejers bemærkninger:
Administrationen har drøftet sagen med ejer ad flere omgange og har også bedt denne kommentere naboorienteringer. Ejer oplyser:

 • At han vil etablere P-pladser for 5-6 biler på egen grund, så kunder og leverandører kan parkere på ejendommen.
 • Skibscontainerne som anvendes til lager, vil blive flyttet til ejendommens nordvestlige hjørne. Rundt om skibscontainerene skal der bygges så de ligner en bygning.
 • At han er positiv overfor nødvendige ændring af virksomhedens åbningstider for kundehenvendelser.
 • At han er positiv overfor diskret men måske nødvendig skiltning, for at guide sine kunder til korrekt parkering.


Administrationens vurdering:
Som fællesnævner fra naboorienteringen ønskes der ikke, at der gives dispensation, som virksomheden drives i dag. Administrationen anbefaler, med baggrund i naboernes bemærkninger og drøftelser med virksomheden, at der stilles vilkår for driften af virksomheden, som skal overholdes og efterleves af ejer. Med de ovenfor nævnte vilkår for driften af virksomheden, er det administrationens vurdering, at de gener som er tilbage, ikke vil overstige de gener der almindeligvis må forventes i et blandet bolig- og erhvervsområde.


Lovgrundlag
Planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009 og efterfølgende ændringer.
Byplanvedtægt nr. 16 HK. Ramlose By, Øst.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Der er gennemført naboorientering som ovenfor beskrevet.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. At tiltræde, at der gives dispensation fra Byplanvedtægt nr. 16 HK. Ramlose By, Øst til bibeholdelse af virksomheden Nettog på ejendommen Møllevænget 9 på vilkår af:

- at åbningstiderne for kunde betjening på adressen Møllevænget 9 ændres til hverdage kl. 13.00 - 17.30, lørdage kl. 12.00 - 14.00 og søn- & helligdage lukket
- at der etableres parkering for 5-6 biler på ejendommen Møllevænget 9, så kunder og leverandør kan parkere på ejendommen
- at max 2 stk. skibscontainere, som anvendes til lager placeres på grundens nordvestlige hjørne
- at der rundt om ovennævnte skibscontainerene bygges op, så de ligner en bygning
- at ovenstående foranstaltninger etableres i løbet af 2013.

Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen

Efterretningssager

107. Ændring i planer for eksproprieret areal til vejføring Blistrup-Højelt-Alme
005145 - 2013/15465

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget som efterretningssag.

Sagen bliver efterfølgende forelagt for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Ejer af landbrugsejendommen Højbjergvej 4, Blistrup, har fremsendt en anmodning om aflysning af tinglyst ekspropriation af et kommunalt vejudlæg på ejendommen.

Tinglysningen vedrører i sin helhed strækningen mellem Helsingevej nord for Blistrup og Pårupvej nord for Græsted, se bilag 1. Beslutning om ekspropriation af arealet skete i 1979, hvor daværende Græsted-Gilleleje udbetalte erstatning for indgrebet. Den planlagte vejstrækning indgik efterfølgende i hovedstrukturen i Kommuneplan 1982-1996. Forventningen var på daværende tidspunkt, at vejen skulle anlægges inden 1992.

Siden har de implicerede lodsejere frit kunnet dyrke det eksproprierede areal, indtil vejen skulle anlægges. Kommunen har ikke udnyttet arealet til det påtænkte formål; dog er der i en del af traceet nedlagt en spildevandsledning. De efterfølgende kommuneplaner har ikke inddraget vejstrækningen i hovedstrukturen, og det samme gør sig gældende for det netop offentliggjorte forslag til kommuneplan. Vejen ses at være uden strategisk betydning i dag, jf. Plan- og Miljøudvalgets beslutning om i forslag til Kommuneplan 2013-2025 at videreføre infrastruktur-aksen, som den blev introduceret i Planstrategi 2012. Her lægges vægten på forlængelse af Hillerød-byfingeren gennem Helsinge, Græsted og Gilleleje, og lokalcentret Blistrup er i denne model forbundet med Gilleleje som den væsentligste vej-/infrastrukturforbindelse. Det gamle vejudlæg er dermed ikke en del af plangrundlaget.

Administrationen vurderer således, at der ikke er grundlag for at opretholde ekspropriationen, jf. vejlovens generelle krav om at ekspropriation kun kan ske ud fra hensyn til almenvellet. Der er ikke noget grundlag for en sådan ekspropriation i dag, og da aktualiteten ikke er tilstede, skal der derfor ske en aflysning som ansøgt. Dette skal gælde for samtlige implicerede lodsejere. Der er tale om 8 ejendomme, hvoraf Gribskov Kommune ejer den ene.

Den eksisterende spildevandsledning skal dog fortsat sikres, hvilket kan ske ved tinglysning af ledningens placering. Den tinglyses på strækningen fra Helsingevej i Blistrup til ejd. matr.nr. 3h Højelt By, Blistrup. Dette vil blive foretaget administrativt efter Byrådets eventuelle beslutning om aflysning af ekspropriationen som konsekvens heraf.

Kommunens handlemuligheder ses at være følgende:

 • Spildevandsledningen tinglyses på de enkelte ejendomme.
 • GK tilbyder de enkelte lodsejere vederlagsfri tilbageførsel, således at den tinglyste ekspropriation aflyses i tingbogen. Ekspropriationserstatningen ses hermed at være erstatning for den manglende fulde råderet over arealerne i en 34 års periode.
 • GK betaler omkostningerne for tinglysning af deklaration såvel som aflysning af ekspropriation jf. ovenstående.


Administrationen anbefaler, at der foretages den nævnte tinglysning af spildevandsledning og aflysning af tinglyst vej.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje (vejloven), lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011 med senere ændringer, § 43 stk. 1
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 11 stk. 2 nr. 1
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune: Afsnittet Infrastruktur. Som videreført i Forslag til Kommuneplan 2013-2021 for Gribskov Kommune: Afsnittet Infrastruktur under Hovedstruktur (behandlet af Plan- og Miljøudvalget 22.05.13 og Byrådet forventeligt 17.06.13)


Økonomi
Der blev i 1979 udbetalt erstatning til de implicerede, afgjort ved åstedsforretninger. Beløbet udgør samlet ca. kr. 330000,-.
Det udbetalte beløb ses i dag som erstatning for manglende fuld råderet over arealerne i en periode på 34 år.
Gribskov Kommune skal tinglyse spildevandsledning, anslået omkostning kr. 1400,- samt omkostninger til landinspektør.
Gribskov Kommune skal aflyse den foreløbige tinglysning af vejarealet, anslået omkostning kr. 10000,-.
Gribskov Kommune afhænder herefter arealet vederlagsfrit til de implicerede lodsejere.


Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Vejføring 1982 Blistrup-Højelt-Alme


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at sagen tages til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
108. Gilbjergskolen (Blistrup afd.), Landzonesag: Etablering af Folkepark for fritid og kultur
013670 - 2012/49760

Sagsfremstilling
Plan- og Miljøudvalget orienteres hermed om en landzonetilladelse, der er givet administrativt.

Gilbjergskolen v/ fritidsordningen har søgt om landzonetilladelse til etablering af en folkepark for fritid og kultur. Det ansøgte kræver landzonetilladelse, idet der er tale om en ændret arealanvendelse med opførelse af faste konstruktioner og terrænændring, der ikke fremgår af gældende Byplanvedtægt nr. 8.

Tilladelsen
Administrationen vurderer, at folkeparken kan indpasses på ejendommen uden nogen visuelle eller fysiske gener i forhold til det omgivende landskab, naboer og ejendommens øvrige bygninger og anlæg. Projektet ses som en naturlig del af udearealerne til en skole og fritidsordning, idet der er tale om en udformning af legeplads og opholdsarealer, som blot stilles til rådighed for alle i lokalområdet. Folkeparken ligger i tilknytning til idrætsbaner og delvis afskærmet af hegnsplantninger og bygninger.

Børneudvalget har den 14.05.13 anbefalet Byrådet at give en økonomisk bevilling til projektet. Der er efterfølgende den 17.05.13, på baggrund af øvrig proces og planlægningsmæssig vurdering, givet administrativ landzonetilladelse til det ansøgte.

Beskrivelse af projektet
Projektet indebærer anvendelse af 2850 m2 areal til en folkepark med fri offentlig adgang. Der etableres diverse motions- og legeredskaber, bålhytte og overdækket 'sceneareal' i form af overdækninger med sejl, jf. kortbilag 1-3. Ved anlæggelsen sker der intern terrænregulering, hvor overskudsjord ved udgravning til en multibane placeres i 2 bakker til rutchebane og kælkebakke; anslået placeret med en maksimal højde på 3 meter.

Formålet med projektet er at skabe en legeplads til skolen og fritidsordningen, som samtidig kan åbnes til en meget bredere brugergruppe som en egentlig folkepark. Det beskrives som et udviklingsprojekt, der knyttes til den nye skolestrategi og udvikling af Blistrup lokalområde. Projektet ses som et tiltag i regi af Blistrup Børneby.

Folkeparken placeres, hvor der i dag er et åbent areal, der afgrænses markant af skole- og FO-bygninger mod nord og bred hegnsbeplantning mod vest, samt i øvrigt af mindre beplantninger på grænsen til idrætsbanerne mod syd. Det er oplyst, at folkeparken vil blive offentlig tilgængelig via en sti, mens tilgrænsende bygninger og grusbane vil være aflukket.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune
Byplanvedtægt nr. 8 for skole, sportshal og idrætsanlæg ved Udsholt


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 har sagen været i 14 dages naboorientering. Der er ikke indkommet bemærkninger.


Bilag
Toftegårdsvej 6, illustration, PMU 190613


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
109. Havnevej 16 - Huset er bevaringsværdigt og misligholdt
004301 - 2013/16123

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan-og Miljøudvalget til efterretning.

I den bevarende lokalplan for det gamle Gilleleje er huset, Havnevej 16 i Gilleleje, udpeget som bevaringsværdigt. Huset ligger overfor stejlepladsen ved havnen. Det er et fiskerhus opført omkring 1850 -70. Huset er på 48 m² og fremtræder med hvidpudsede facader og stråtag. Huset fremtræder misligholdt.

Der er udarbejdet en tilstandsrapport inkl. en opmåling af huset. Tagkonstruktionen er kun nødtørftigt repareret igennem en længere periode og er ikke i god stand. Gulvet i huset er bræddegulv monteret på bjælker i sand på lerlag. I køkkenet ligger gulvbrædderne direkte på lerlaget. Husets sokkel er placeret 15 - 20 cm under vejens terræn. Dette har medført afvanding ind mod fundament og dermed opfugtning af murværket. Huset har hverken toilet eller bad. Huset er vurderet som kondemnabelt.

Sporerne af det oprindelige 1700-tals hus ses i dag primært på husets hovedform samt de 4 bindingsværksstolper i gårdfacaden og bindbjælkerne i loftet. Da det ikke er muligt at renovere huset, vil det blive nedrevet og genopført som det ser ud i dag.

Gilleleje Museum er orienteret om husets tilstand. Museet har vist interesse for grunden og udgravningen på grunden sker i samarbejde med bygherre.

Grunden er på 490 m². Huset ligger i vejskel både mod nord og mod øst. Den nye ejer Allan Rudi Jensen (ARJ) vil gerne udvide fiskerhuset mod syd med en tilbygning.

I følge lokalplanen kan der opføres tilbygninger i naboskel til de bevaringsværdige huse i Gilleleje. Kravet er, at tilbygningen skal underordne sig det eksisterende hus. Lokalplanen give mulighed for en bebyggelsesprocent på 55, da grunden er på under 500 m². Der foreligger endnu ikke et skitseprojekt for tilbygningen.

Den nye ejer ARJ er opmærksom på, at huset er udpeget som bevaringsværdigt. Opmåling, nedrivning og den kommende genopførelse af fiskerhuset samt opførelse af tilbygningen vil ske i tæt samarbejde mellem bygherre, tegnestue og kommune.

Lovgrundlag
Planloven
Lov nr. 388 af den 06.06.1991 om planlægning jf. Lovbekendtgørelse 937 af 24.09.2009,
kap.1

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
Når der foreligger et godkendt skitseprojekt, skal projektet fremsendes i naboorientering, inden der tages endelig stilling til, hvorvidt skitseprojektet kan realiseres.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan-og Miljøudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
110. Ny bygning til elevværelser, fællesarealer, og personalefunktioner til Institutionen Godhavn
019347 - 2013/17712

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Plan- og Miljøudvalget til efterretning

Huscompagniet har på vegne af Godhavn Bo- Uddannelses- og Erhvervscenter søgt om byggetilladelse til at udvide de eksisterende faciliteter med 250 m2. Udvidelsen er planlagt som opførelse af et 250 m2 typehus, placeret i forbindelse med en gruppe eksisterende bygninger, som vist på bilag 1. Ejendommen Godhavnsvej 1, matr 1g, Tisvilde By, Tibirke, dækker et areal på godt 14 ha, og er ifølge oplysninger hentet fra BBR pt bebygget med godt 5600 m2. Ifølge institutionens hjemmeside anvendes ejendommen som døgnåben behandlingsinstitution med intern skole, beregnet til at tage imod unge i alderen 9-20 år.

Tidligere byggesag
Godhavn søgte i sommeren 2012 tilladelse til at udvide en af de eksisterende bygninger med 115 m2. Dette projekt blev vurderet muligt indenfor lokalplanens rammer med en mindre administrativ dispensation, og der blev givet byggetilladelse i august 2012. Efterfølgende konstaterede Godhavn, at denne tilbygning ville blive meget bekostelig ifht hvor mange ekstra m2 den gav, og man valgte derfor at skrinlægge projektet. I december 2012 blev der indsendt forespørgsel om mulighederne for at opføre et typehus som fritliggende tilbygning til de eksisterende faciliteter. I forbindelse med behandlingen af denne forespørgsel, blev det klart, at den lokalplan som man hele tiden havde antaget var gyldig for området, var blevet underkendt i Natur- og Miljøklagenævnet. Der eksisterer således ikke nogen lokalplan for området og ejendommen ligger i sommerhusområde.

Ansøgning
Det ansøgte typehus placeres og udformes som vist på bilag 2, hvorpå det også ses, at der er lagt solceller på husets vestvendte tagflade. Det ansøgte byggeri, inkl solceller, ligger indenfor byggeretten jf. bygningsreglementet BR 10 kap. 2.2. Da der er tale om en eksisterende lovlig erhvervsmæssig anvendelse, gælder planlovens generelle forbud mod erhverv i sommerhusområder ikke for denne ejendom.

Omfang og lokalplanpligt
I følge planloven kræver store bygge- og anlægsarbejder udarbejdelse af en lokalplan. Loven er ikke eksakt om hvad der er større arbejder, idet dette må komme an på en konkret vurdering i forhold til bl.a. lokalmiljøet. Det ansøgte projekt vurderes ikke at have indflydelse på områdets karakter, idet der er tale om et byggeri, svarende til et stort sommerhus, placeret i tilknytning til andre byggerier af tilsvarende type. Anvendelsen er i øvrigt i overensstemmelse med kommuneplanens rammer. Da der ikke er lokalplan for området, er de bebyggelsesregulerende forhold alene reguleret efter bygningsreglementet. Det betyder,at Godhavn kan bygge 45 %, hvilket dog ligger langt fra ejendommens bebyggelse.

Administrationens anbefaling
Det er administrationens vurdering, at det konkrete projekt ikke er lokalplanpligtigt. Et byggeri af dette omfang vil kun sjældent i sig selv være lokalplanpligtigt, og i givet fald vil dette normalt udspringe af en beliggenhed i et særligt følsomt område og med større tæthed end tilfældet er her.

Det anbefales derfor, at den nuværende ansøgning tages til efterretning, samt at det tages til efterretning, at den tidligere lokalplan ikke er gældende, og at området derfor ligger i sommerhusområde.

Lovgrundlag
Byggeloven LBK nr 1185 af 14/10/2010
Planloven LBK nr 937 af 24/09/2009

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1 Godhavn PMU 19.06.13 Oversigtskort med fotos
Bilag 2 Godhavn PMU 19.06.13 Situationsplan

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
111. Statusændring af ejendommen fra bolig til erhverv, Smidstrup Strandvej 59B, 3250 Gilleleje.
016147 - 2013/13757

Sagsfremstilling
Ansøger, arkitekt Mikael Krøll, søger om ændring af status fra bolig til erhverv.

Planforhold:
Lokalplan 340.01 giver mulighed for at etablere bl.a. butikker, og liberale erhverv i området. Ejendommen ligger i byzone.

Bygningen:
Bygningen er iht. BBR beliggende på en 617 m² stor grund og bebygget med et 87 m² fritliggende enfamiliehus.
Der har ikke været tilmeldt personer på ejendommen siden 15-05-2002.
Ejendommen skiftede ejer sidst på året 2005.

Det er usikkert, hvornår bygningen er taget i brug til erhverv, men der er den 19-12-2002 givet byggetilladelse til midlertidig opstilling af en container. Ansøger var Novasol, så bygningen er sandsynligvis taget vi brug til erhverv i den forbindelse, dvs. i 2002.
Administrationen har ikke kendskab til henvendelser om den ændrede anvendelse.
I forbindelse med ansøgning om byggetilladelse til udvidelse af bygningen, ønskes status ændret fra bolig til erhverv.

Administrationens vurdering:
Administrationen vurderer, at den ønskede anvendelse passer godt i området og er i overensstemmelse med Lokalplan 340.01. I henhold til Boligreguleringsloven, kræver det kommunens godkendelse at nedlægge en bolig. Kommunen kan dog ikke modsætte sig at boligen nedlægges, når den uden påtale fra kommunen har været ubenyttet i mere end 5 år.

Sammenfattende er det således administrationens vurdering, at den ønskede anvendelsesændring skal godkendes.

Lovgrundlag
Boligreguleringsloven, § 46, LBK nr 962 af 11/08/2010
Lokalplan 340.01

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og MiljøUdvalget:
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
112. Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014 - 2017
14.00A00 - 2013/18369

Sagsfremstilling
Baggrund
Administrationen er ved at gennemgå kommunens mange råd og nævn m.v. som led i forberedelsen af det kommende kommunalvalg og den efterfølgende konstituering. Administrationen vurderer, at der er behov for en nærmere gennemgang af Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning, vederlag mv. og ønsker med denne dagsorden at orientere Plan- og Miljøudvalget om det planlagte videre forløb.

Beredskabslovens regler om Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag
Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Ifølge beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter beredskabslovens § 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, skal varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

Beredskabskommissionens medlemstal skal være ulige og skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at kommissionen skal bestå af mindst 5 medlemmer. De frivillige har ret til en observatørpost i kommissionen.

Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes Beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i lov om kommunernes styrelse. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage diæter.

Status i dag
Politisk forankring
I denne valgperiode er Plan- og Miljøudvalget budgetansvarlig for redningsberedskabet. Alle sager i forløb er gået via Plan- og Miljøudvalget. Denne opgavevaretagelse fremgår ikke af den nugældende styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten for den forrige valgperiode fremgik det, at Teknisk Udvalg varetog den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Opgaver
Der er ikke i beredskabsloven tillagt Beredskabskommissionen nogen selvstændig kompetence, og Byrådet har ikke for indeværende valgperiode pålagt kommissionen særlige opgavevaretagelser efter beredskabslovens §§ 34-37. Dette betyder ifølge Beredskabsstyrelsens vejledning fra marts 2010, at det påhviler kommissionen at træffe de beslutninger, der er nødvendige eller et naturligt led i forvaltningen af opgaverne inden for redningsberedskabet.

Sammensætning
I denne valgperiode består Beredskabskommissionen af 7 medlemmer: borgmesteren, politidirektøren og 5 medlemmer valgt af Byrådet. De 5 valgte medlemmer var ikke medlem af Byrådet ved konstitueringen i 2009. Siden er 2 af disse medlemmer dog indtrådt i Byrådet i kraft af deres suppleantstatus.

Der er ikke udpeget en repræsentant for de frivillige som observatør i kommissionen i Gribskov. Dette skal ses i lyset af, at kommunen ikke anvender frivillige i sit beredskab.
Beredskabsforbundet, som organiserer frivillige i de kommunale redningsberedskaber, er bekendt med situationen, men har ikke benyttet sig af retten til at få udpeget en repræsentant i Gribskov.

Vederlag
Der er i denne valgperiode ikke truffet beslutning i Byrådet om udbetaling af diæter til de medlemmer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, og der er ikke udbetalt diæter.

Fra 2014
På kommende møder i Økonomiudvalget og Byrådet vil administrationen fremlægge oplæg til Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlæggelse i den nye valgperiode.

Lovgrundlag
Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10.06.2009 med senere ændringer.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen
113. Nye regler for miljøtilsyn
09.00G00 - 2013/18868

Sagsfremstilling

Sagen forelægges Plan- og Miljøudvalget som efterretningssag.

Den 23. maj 2013 trådte en ny bekendtgørelse i kraft med krav om, at kommunen bl.a. skal udarbejde en tilsynsplan for miljøtilsyn. Miljøtilsynsplanen skal blandt andet indeholde en beskrivelse af kommunens tilsynsindsats, en vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer samt en fortegnelse over særligt forurenende virksomheder og store husdyrbrug.

I den nye bekendtgørelse har ordet miljøtilsynsplan en noget anderledes betydning end hidtil.

En miljøtilsynsplan skal indeholde en beskrivelse af:

-Det geografiske område, som planen omfatter

-En generel vurdering af relevante væsentlige miljøproblemer på tilsynsmyndighedens område

-En fortegnelse over virksomheder og husdyrbrug (IED)

-En beskrivelse af tilsynsindsatsen, herunder hvordan tilsynsbesøg tilrettelægges og gennemføres

-En beskrivelse af samarbejdsrelationer med andre myndigheder

Miljøtilsynsplanen er ikke en detaljeret plan for hvilke virksomheder/landbrug, der får tilsyn hvilke år, miljøtilsynsplanen beskriver derimod strategien for gennemførelse af tilsyn.

Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres senest den 31. juli 2013 og skal give borgere, virksomheder/landbrug og andre interesserede et indblik i kommunens overordnede prioriteringer og tilsynsindsats. Udkastet til tilsynsplanen skal sendes i 4 ugers høring, hvor enhver har ret til at komme med kommentarer.

Den nye tilsynsbekendtgørelse indeholder desuden krav om, at kommunen hvert år fra 2014 skal gennemføre to tilsynskampagner samt krav om, at kommunen efter gennemført tilsyn afrapporterer de væsentlige miljøforhold konstateret på tilsynet til virksomheden/landbruget og efterfølgende offentliggøres denne afrapportering på kommunens hjemmeside. Kravet om offentliggørelse træder i kraft den 7. januar 2014.

Den nye tilsynsbekendtgørelse indeholder også krav til tilsynsfrekvenser, som fastsættes på baggrund af en miljørisikovurdering af de enkelte virksomheder/landbrug. Disse tilsynsfrekvenser erstatter den nuværende aftale mellem Kommunernes Landsforening og Miljøministeriet om minimumsfrekvenser. Tilsynsfrekvensen i den nye bekendtgørelse er skærpet i forhold til aftalen mellem KL og Miljøministeriet om minimumsfrekvenser.

Tilsynsbesøgene udføres enten varslet eller uvarslet afhængigt af det aktuelle tilsyn.

Udkastet til miljøtilsynsplan udsendes primo juni 2013 i offentlig høring hos borgere og erhvervsliv. Høringen annonceres på kommunens hjemmeside.

Tilsynsplanen forelægges på Plan- og Miljøudvalgets møde i september 2013.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse nr. 497 af 15. maj 2013 om miljøtilsyn.

Økonomi

Regelændringen forventes udgiftsneutral for kommunen.

Miljøforhold

Indeholdt i sagen.

Høring
Miljøtilsynsplanen skal offentliggøres senest den 31. juli 2013. Udkastet til miljøtilsynsplan udsendes primo juni 2013 i offentlig høring hos borgere og erhvervsliv.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:
1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var: Morten Jørgensen


Lukkede
101 Gilleleje: Salg Pyramiden/Gl. rådhus

Beslutning
Tiltrådt.Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 101 - Gilleleje: Salg af Pyramiden/Gl. Rådhus.

Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
06:00 PM