Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 15-05-2013

Onsdag den 15-05-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
86 Byfornyelse og udvikling af byer - Græsted

Medlemmer:

Børge Sørensen Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jannich Petersen
Morten Jørgensen Michael Bruun
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:

Åbne

86. Byfornyelse og udvikling af byer - Græsted
01.11P00 - 2013/03398

Sagsfremstilling
Græsted gennemgik i begyndelsen af 00'erne, et større udviklingsforløb med projektet Græsted Den Gode By. Den daværende Græsted-Gilleleje Kommune udarbejde i samarbejde med lokale aktører, et overordnet plangrundlag for en alsidig og aktiv udvikling af byen. Arbejdet blev gennemført med omfattende og aktiv deltagelse af lokale borgere og erhvervsliv.
En del af de planlagte projekter blev gennemført - bla. i Folkeparken og på en del af hovedgaden, mens andre skulle afvente etablering af omfartsvejen. Herudover er der som følge af projektet gennemført en del lokalplanlægning for boliger, svømmehal og butikscenter. Den økonomiske situation for kommunen såvel som for en række potentielle private investorer har dog siden været under stigende pres, hvilket har betydet at der de seneste år har måtte ske omprioriteringer der har betydet at der ikke er sket udvikling i Græsted af væsentlig karakter udover omkring de offentlig funktioner.

I Budget 2013-2016 er der under overskriften 'Anlægsprojekt, Græsted' afsat henholdsvis kr. 500.000 i 2013 og kr. 3.500.000 i 2014. Budgetbeløbet er afsat til gennemførelse af strategiske anlægsinvesteringer i Græsted by. Det fremgår desuden, at prioriteringen af de afsatte midler skal ske i tæt samarbejde med borgerne i Græsted by, hvor der vil blive gennemført borgerhøring.

Administrationen fremlægger her et udspil til rammer for arbejdet med udviklingen af Græsted og foreslår i den forbindelse at arbejdet nu igangsættes, i et tæt samarbejde mellem Plan- og Miljøudvalget og Teknikudvalget. Efter aftale med de to udvalgsformænd drøftes punktet derfor på et fælles møde mellem de to udvalg.

Græsted i dag
Græsted har i mange år haft et varieret og velfungerende foreningsliv, med et meget aktivt frivilligcenter, et væld af foreninger og menigheder, revy, veterantræf m.m.

I oktober 2012 blev der afholdt borgermøde på Græsted Kro og Græsted Fællesskabet blev dannet. Gruppen arbejder for en bedre by og består af en styregruppe og en række arbejdsgrupper med hvert sit fokus-område. Arbejdsgrupperne har bl.a. arrangeret Græsted Kaffe på BLIK - Græsted Bibliotek og arbejder derudover bl.a. på at få mere liv og flere aktiviteter i Folkeparken, etablerer cykel- og ridespor i hegnet og et torv ved kroen.

Den 13. maj 2013 er der igen borgermøde, hvor Græsted Fællesskabet ved en generalforsamling fusionerer med Græsted Borgerforening, der har ligget i dvale i en årrække.

Finansiering
En væsentlig del af det videre arbejde, vil være afdækning af muligheder for ekstern støtte. Det kan være fonde, støtte til plan- registreringsarbejde, kondemnering, bygningsfornyelse, yderligere anlægsarbejder m.m.

Administrationen har på den baggrund i april 2013, forhåndsansøgt om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse i Græsted, hos Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Ansøgningsfristen var 8. april, og administrationen har derfor allerede søgt denne pulje/udnyttet denne mulighed.

Ansøgningen har et samlet budget på 7,8 mil, med en egenfinansiering på 2/3 af beløbet. En del af kommunens egenfinansieringen, er de i alt 4 mio. som Byrådet har afsat til anlæg i Græsted i Budget 2013-2016. Det er dog vigtigt at understrege at der for nuværende blot er tale om en forhåndsansøgning, som forudsætter en endelig godkendelse af Byrådet i tilfælde af at Ministeriet beslutter at reservere et beløb til Gribskov Kommune.

Ansøgningsproceduren om støtte til områdefornyelse er todelt. Først ansøger kommunerne om reservation af udgiftsramme til områdefornyelse. Opnår kommunen reservation, skal den udarbejde et byfornyelsesprogram i samarbejde med områdets interessenter. Når Byrådet har vedtaget programmet, ansøges om endeligt tilsagn. Svar fra ministeriet forventes, juni 2013.

Byrådet skal ikke endeligt give tilsagn om deltagelsen, før Ministeriet har givet tilsagn om at der er reserveret en udgiftsramme og der er udarbejdet et byfornyelsesprogram.

Det videre arbejde
Administrationen anbefaler, at der igangsættes et program for Græsted, der skal understøtte og hjælpe med at realiserer igangsatte initiativer og være med til at udvikle nye. Arbejdet bør udføres i tæt samarbejde med lokale aktører i byen.

Programmet foreslås bygget op omkring følgende fem initiativer:

 1. Fysiske tiltag f.eks. Græsted torv, byrum, trafiksikkerhed og sammenhæng ml. byens knudepunkter.
 2. Skabe rammer for midlertidig brug af f.eks. tomme butikker og byrum, samt give mulighed for at afprøve ideer 1:1.
 3. Understøtte bygningsfornyelse f.eks. registrering, søge midler og dialog med ejer
 4. Erhverv og handel f.eks. smag på Græsted, lokale erhvervsklynger og tiltrække nye virksomheder.
 5. Understøtte lokale tiltag og foreninger f.eks. ved at bidrage til afdækning af muligheder for ekstern støtte og afprøve nye former for indgang til kommunen for lokale initiativtagere.


De enkelte tiltag vil kunne kører parallelt, eller efter hinanden.

En af de store udfordringer for Græsted er de mange tomme butikslokaler i Hovedgaden. Det er derfor af stor betydning for en succesfuld gennemførsel af programmet, at der udover lokale borgere og frivillige også deltager repræsentanter fra det lokale handels- og erhvervsliv. Derfor vil en af de første arbejdesopgaver for programmet, vil være udarbejdelse af en interessentanalyse, der bl.a. skal kortlægge kontakten mellem borgerne i byen, kommunen og allerede igangsatte initiativer i byen.

Administrationen anbefaler, at der i programmet, særligt er fokus på roller i forhold til de enkelte initiativer. De lokale aktører har det bedste lokalkendskab og vil kunne løfte mange opgaver selv, mens kommunen vil kunne bidrage til løsningen af visse opgaver.

Administrationen anbefaler
Administrationen anbefaler, at udvalget igangsætter arbejdet, beslutter hvilke initiativer der skal arbejdes med i første omgang og drøfter ønsker til hvordan samarbejdet med lokale aktører, skal forløbe.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at:

 1. igangsætte det foreslåede program for Græsted
 2. beslutter hvilke af de fem initiativer der særligt, skal arbejdes med i første omgang
 3. formulerer rammer for hvordan samarbejdet med lokale aktører skal forløbe

  Beslutning
 1. Tiltrådt.
 2. Udvalget ønsker at initiativ 1 Fysiske tiltag er det første som arbejdes med.
 3. Udvalget drøftede rammer og disse indarbejdes i samarbejdsforløbet.
Mødet startet:
07:15 PM

Mødet hævet:
07:40 PM