Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 20-02-2013

Onsdag den 20-02-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 RS 1 2013 - Det Tekniske Område
19 Anvendelse - Forespørgsel om mulighed for lokalcenter i Rågeleje/Hessselbje
rg
20 Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2009-21 for
Gribskov Kommune
21 Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgår
dshave
22 Rørhavegård - landzonetilladelse til at opføre østlængen med 2 boliger
23 "Rørhavegård - landzonetilladelse til nordlængens placering
24 Gillelejevej 64, landzonesag: landhandel med gartneriprodukter
25 Ny Mårumvej 200 - Landzonesag: Bosted på landbrugsejendom
26 Udvidelse af eksisterende grillbar - Speedy´s pølser
27 Ansøgning om solcellepaneler, Kildevangen 4, Esrumkloster Lokalplan 11.6, F
ortidsmindebeskyttelsesline, mm.
28 Ejendommen Hammerichsvej 4, Helsinge.
29 Jord: Udkast til den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på
jordforureningsområdet, i 2013 og nærmeste år - i høring
30 Idrætspolitik - høring


Efterretningssager
33 Klimatilpasning i Gribskov
34 Økonomiudvalgtes rammeudmelding for budget 2014 - 2017

Medlemmer:

Børge Sørensen Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jannich Petersen
Morten Jørgensen Michael Bruun
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Børge Sørensen

Meddelelser:
Susan Kjeldgaard orienterede om henvendelse fra Jens Krog i forlængelse af behandling af hans sag ved udvalgets seneste møde.
Susan Kjeldgaard orienterede om henvendelse fra Timm Nielsen.
Jannich Petersen rejste på baggrund af artikel i Frederiksborg Amtsavis den 16. feb. 2013 spørgsmål om hegn langs Strandvejen, iflg den konkrete sag.
Christian Sabber Jensen orienterede om anmodning om etablering af madsted, Vestergade 3, Helsinge.Åbne

18. RS 1 2013 - Det Tekniske Område
00.32S00 - 2012/59239

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne første resultatstatus er placeret så tidligt i året, at der ikke vil kunne tilvejebringes forbrugstal for budgetåret. Endelige regnskabstal for foregående år foreligger heller ikke ved udarbejdelsen af resultatstatus.

Fokus i denne resultatstatus er derfor:

 • At få fremhævet ændringer i vilkår i forhold til det, der indgår i årets budget (det kan f.eks. være ændrede budgetforudsætninger, eller ændret lovgivning o.a. der medfører forventninger om et ændret fokus i året).
 • At få fremhævet særlige relevante udfordringer, der "bæres ind" i året fra det forgangne årRS1 - 2013 - Det Tekniske Område

Der gives i det følgende et overblik over Det Tekniske Områdes økonomiske og andre relevante udfordringer i 2013.

Budget 2013 - Det Tekniske Område

Nedenfor vises en tabel med Det Tekniske Områdes budget 2013.

Det Tekniske Områdes - hovedoversigt ordinær drift 2013

Note: Negative tal=Indtægter/mindreudgift/overskud og positive tal=udgifter/mindreindtægter/underskud

Ændringer i budgetgrundlaget
Der er efter administrationens opfattelse kun enkelte ændringer, der påvirker de forudsætninger, som Det Tekniske Områdes budget er lagt efter. Det gælder for følgende område:

Beredskab
Der forhandles med Falck om en ny brandslukningsaftale m.m., administrationen ved ikke på nuværende tidspunkt hvilke konsekvenser aftalen kan få for det vedtagne budget.

Der er ikke på nuværende tidspunkt andre kendte lovgivningsændringer eller budgetændringer der får konsekvenser for budget 2013.

Byggesagsgebyrer
I efteråret blev der vedtaget en lovændring til byggesagsgebyrer. Den ny lovgivning omhandler en ny takst for "Opsætning af mobilantenner på en eksisterende mast" taksten er fastsat til 1.875 kr.

Det foreslås, at takstbladet opdateres således at, teksten "satelitantenner med en diameter over 1 m" fjernes under kategorien "Andre faste konstruktioner m.v." udgår af takstbladet. Hvorfor "vindmøllerne" kommer til at stå alene.

Administrationen indstiller, at ændringen til takstbladet vedtages for 2013, det øvrige takstblad forbliver uændret. Takstbladet 2013 incl. ændringer er vedlagt som bilag.

Ejendomsrammer
Der er en generel usikker om, hvorvidt budgetterne til ejendomsskatteudgifter er retvisende. Udgiftsniveauet følges nøje, og hvor budgetterne ikke er retvisende, vil de blive rettet i RS2, hvor de faktiske ejendomsskatter er kendte. Ændring af administrativ organisering
I forbindelse med ny administrativ organisering forventes besluttet budgetmæssige tilpasninger på flere fagudvalg. Disse behandles samlet under ØU's behandling af RS1, og er derfor ikke med i denne fremstilling.

Der følges op på ændringerne i RS2.

Forsyningsområdet

Nedenfor vises en tabel for affaldsområdets budget 2013.

317 Forsyning

Note: Negative tal=Indtægter/mindreudgift/overskud og positive tal=udgifter/mindreindtægter/underskud

På affaldsområdet har Gribskov Kommune hjemtaget driften af genbrugsstationen i Skærød pr. 1. oktober 2012. Gribskov Kommune har endnu ikke modtaget en refusionsopgørelse i forbindelse med overtagelsen. Administrationen forventer en merudgift i 2013 som ikke er budgetlagt i 2013. Beløbet skønnes til at være en merudgift på ca. 0,3 mio. kr.

Andre relevante budgetudfordringer

Administrationen kan pege på følgende potentielle udfordringer i forhold til budgettet i 2013.

 • På belysningsområdet er der i budget 2013 indarbejdet en besparelse på udgiften til belysning på udvalgte private veje på 0,8 mio. kr. Projektet med overdragelsen af belysningsudgiften til de private veje er endnu ikke gennemført, hvorfor Gribskov Kommune fortsat vil have udgiften til belysningen i 2013.


Projektet er på nuværende tidspunkt igangsat, men udgiften til belysningen til de private
veje kan først træde i kraft fra 2014.

Derudover har DONG varslet en stigning i abonnementet udover hvad administrationen
allerede har budgetteret med på 0,3 mio. kr.

Derfor vurderes på nuværende tidspunkt der vil komme en merudgift på
belysningsområdet på 1,1 mio. kr. i 2013.

 • I forbindelse med arbejderne ved Hessemose Å har en bredejer rejst erstatningskrav mod kommunen på ca. 1,0 mio. kr.
 • Med hensyn til betaling af vejafvandingsbidrag til Gribvand, afventer Gribskov Kommune sammen med resten af landets kommuner, en afregningsmodel som er den sammen for hele landet. Gribskov Kommune har afregnet hele perioden 2007-2010, betalt 0,4 mio. kr i aconto for 2011. For 2012 er der endnu ikke afregnet noget. Administrationen kan derfor på nuværende tidspunkt ikke give et kvalificeret skøn på hvormange penge vi kan forvente at afregne for 2011 og frem.Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.

Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger

Bilag
Takstblad Byggesagsgebyrer 2013

Indstilling
Administrationen indstiller, at Pln- og Miljøudvalget:

 1. godkender resultatstatus for Plan- og Miljøudvalgets område.
 2. at indstille ændringen til takstbladet for ØU og BY jf. bilag


  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
19. Anvendelse - Forespørgsel om mulighed for lokalcenter i Rågeleje/Hessselbjerg
004554 - 2012/55388

Sagsfremstilling
Administrationen modtog den 28.09.2012 en ansøgning om etablering af plangrundlag (udpegning af lokalcenter) for en dagligvarebutik i Rågeleje/Hesselbjerg på Hesselbjergvej 30-32 (matr.nr. 3v og 3au Hesselbjerg by, Blistrup). Ansøgningen er indsendt af NC Development A/S, der har vedlagt fuldmagt fra ejer af de to ejendomme. Ansøgningens overordnede indhold har tidligere (02.03.2012) været behandlet af Plan og Miljøudvalget.

Plan og Miljøudvalget besluttede den 21.11.2013 at udsatte behandlingen af sagen på baggrund af nye oplysninger ved breve som blev uddelt på mødet. Administrationen har siden modtaget flere henvendelser om sagen, og har givet ansøger mulighed for at kommentere disse henvendelser. Gennemgang af hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger inklusiv administrationens bemærkninger til disse er vedlagt som bilag 3. Ansøgers kommentarer til indkomne bemærkninger er vedlagt som bilag 4.

Tidligere drøftelser om detailhandel i området
Spørgsmålet om dagligvarebutikker i Rågeleje/Hesselbjerg-området har været behandlet i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009. Dengang fremlagde Byrådet et kommuneplanforslag, der indeholdte udpegningen af et lokalcenter langs Hesselbjergvej. Denne udpegning vil have givet mulighed for at planlægge for dagligvarebutikker i området. Forslaget mødte lokal modstand, og efter høringsperioden blev der truffet beslutning om ikke at gennemføre lokalcenter-udpegningen og dermed blev områdets status som boligområde fastholdt, og der kan derfor kun tillades dagligvarebutikker i begrænset omfang og kun til lokalområdets forsyning. Som bemærkning til beslutningen blev det anført, at der i samarbejde med lokalområdet skulle arbejdes videre med udviklingsplaner for området, herunder spørgsmålet om afgrænsning af et lokalcenter til butiksformål.

På den baggrund har Plan og Miljøudvalget taget initiativ til dialog om områdets fremtid. Denne dialog har blandt andet omfattet afholdelse af borgermøde og en række udvalgsbehandlinger i løbet af 2010 og 2011, og i den forbindelse blev spørgsmålet om et lokalcenter i Rågeleje/Hesselbjerg drøftet igen ligesom muligheden for dagligvarebutik på Hesselbjergvej 30-32 blev drøftet. På det seneste af disse møder den 02.03.2011 besluttede Plan og Miljøudvalget ikke at træffe beslutning om lokalcenter på daværende tidspunkt og istedet fastholde det nuværende plangrundlag. Set i relation til kommende kommuneplan revision er det et oplagt tidspunkt at behandle sagen nu. På samme udvalgsmøde den 02.03.2011 blev det besluttet ikke at fremme et andet ønske om dagligvarebutik sydligere i byen på Hesselbjergvej 65.

Området og ejendommen
Der bor omkring 800 indbyggere med fast adresse i Rågeleje-området (sommerhusområdet), og der bor omkring 300 indbyggere i Hesselbjerg (byzonen). Zoneforhold samt placering af nuværende og ønsket dagligvarebutik fremgår af bilag 1 'kortbilag - zoner og butikker' Området har væsentligt flere beboere i sommerhalvåret grundet det store antal sommerhuse, og har i øvrigt mange besøgende, der surfer eller på anden måde nyder strandens og havets rekreative værdi.

Området er forsynet med dagligvarer af en Købmand på Tuehusvej, der vurderes at have et butiksareal på ca. 600 kvadratmeter. Nærmeste lokalcenter er Blistrup ca. 4 kilometers kørsel fra Rågeleje/Hesselbjerg.

Den ønskede placering af en ny dagligvarebutik er på bakken fra Hesselbjerg ned mod stranden og Rågeleje. Området fremstår som et grønt og åbent boligområde med typisk Nordkyst beplantning som fyr og birk. Helårsbeboelsen strækker sig langs Hesselbjergvej i et smalt bånd, der ind af sidevejene udvikler sig til sommerhusbeboelse. På de to grunde ligger i dag henholdsvis et fritliggende enfamilieshus til helårsbeboelse og et sommerhus beliggende i byzone. En realisering af det ønskede projekt vil således kræve nedlæggelse af en helårsbolig.

De to grunde udgør til sammen et areal på ca. 3.300 kvadratmeter.

Ansøgning
Ansøger ønsker at sammenlægge de to matrikler og opføre en dagligvarebutik på ca. 1.000 kvadratmeter med 51 tilhørende parkeringspladser, det oplyses desuden at det forventes, at der vil skulle etableres støjafskærmning mod det bagvedliggende sommerhusområde. Ansøgningen inklusiv dispositionsplan og illustrationer fremgår af
bilag 2: ansøgning om lokalcenter.

Planlægningsmæssig vurdering
I henhold til planlovens §5n, stk 1 kan der uden for bymidter udlægges arealer til butiksformål i et lokalcenter til betjening af en landsby, et sommerhusområde eller lignende. Der kan ligeledes i henhold til planlovens §5n, stk 2 placeres enkeltstående butikker, der alene tjener til lokalområdets daglige forsyning. Da der i Hesselbjerg allerede på nuværende tidspunkt ligger en enkeltstående butik, og da denne kun ligger ca. 200 meter fra den ønskede placering, kan nærværende ansøgning kun fremmes ved, at der udlægges areal til et lokalcenter. Såfremt der udlægges et lokalcenter bør dette begrænses til byzonen og som minimum omfatte både den eksisterende butik og de to ejendomme, som ansøgning omhandler.

Nærheden til sommerhusboliger er væsentligt at tage i betragtning i forhold til ansøgningen, da de vejledende støjgrænser for sommerhusområder i dagtimerne er lavere end for almindelige boligområder. Der er således en særlig udfordring her i forhold til den konkrete placering i det vareleveringen er skitseret umiddelbart op til sommerhusgrunde.

Terrænet bør være genstand for særlig opmærksomhed såfremt projektet ønskes fremmet. Der er et markant fald i terræn fra syd mod nord i området, der er udfladiget i det fremsendte projektmateriale både i forhold til bygningskroppen og parkeringspladsen.

Bygningens størrelse på ca. 1.000 kvadratmeter bør ligeledes tildeles særligt opmærksom, da den ellers vil kunne fremstå som et fremmed element i byområdet.

Der er ikke redegjort for de trafikale konsekvenser af projektet. Såfremt der arbejdes videre med det, bør ansøger bidrage til en nærmere undersøgelse.

På baggrund af ovenstående vurderes det, at projektet forudsætter en ændring af kommuneplanen. Desuden kan projektet ikke rummes inden for den gældende lokalplan 21.06 for eksisterende boligområde mv. ved Hesselbjergvej, Hesselbjerg, hvorfor projektet også forudsætter vedtagelse af en ny lokalplan.

Udlæg af et lokalcenter vurderes endelig at være en så væsentlig ændring af kommuneplanen, at det vil forudsætte en indkaldelse af idéer og forslag til planlægningen i henhold til planlovens §23c, stk.1.

Administrationens anbefaling
Administrationen anbefaler, at Udvalget drøfter hvorvidt ansøgningen skal fremmes. Såfremt udvalget ønsker at fremme ansøgningen, anbefaler administrationen, at der indkaldes idéer og forslag til kommuneplanlægningen, og at der sideløbende med dette igangsættes nærmere undersøgelser af de ovennævnte forhold, samt at ansøger anmodes om at bidrage til afklaring af projektets trafikale konsekvenser.

Lovgrundlag
Lov om planlægning §5n stk 1, §5n stk 2 og §23c stk 1 lovbekendtgørelse 937 af 24-09-2009 med senere ændringer
Lokalplan 21.06 eksisterende boligområde m.m. ved Hesselbjergvej, Hesselbjerg.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1: kortbilag - zoner og butikker
Bilag 2: Ansøgning om lokalcenter
Bilag 3: Hovedtræk af indkomne bemærkninger
Bilag 4: Ansøgers bemærkninger til indkomne bemærkninger

Indstilling
Administrationen anbefaler Plan og miljøudvalget, at :

 1. der indkaldes idéer og forslag til kommuneplanlægningen, og
 2. der igangsættes nærmere undersøgelser af de ovennævnte forhold, og
 3. at ansøger anmodes om at bidrage til en klarlægning af projektets trafikale konsekvenser

  Tidligere udvalgsbeslutninger

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 21-11-2012:

 1. Sagen udsættes.


Fraværende med afbud var: Jannich Petersen.

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 04-12-2012:

 1. Sagen udsættes til mødet i februar 2013, på baggrund af nye oplysninger ved breve som blev uddelt på mødet.  Beslutning
 1. Ikke tiltrådt.
 2. Ikke tiltrådt.
 3. Ikke tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
Fraværende var: Morten Jørgensen & Cannot kroner
20. Endelig vedtagelse af forslag til tillæg nr. 18 til kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune
01.02P00 - 2012/52005

Sagsfremstilling
Forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune har været offentligt fremlagt i perioden 11.12.2012 til den 05.02.2013 sammen med forslag til lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge (se særskilt punkt på dagsordenen) og forelægges nu med henblik på endelig vedtagelse.

Forslag til Tillæg nr. 18 fremgår af Bilag 1.

Tillægget omfatter et område beliggende i byzone omfattende den eksisterende gl. Tofteskole inklusiv idrætsbane og idrætshal. I alt et areal på ca. 5 Hektar.

Baggrund
Tillægget skal følge behandling af forslag til lokalplan 512.13. Dette lokalplanforslag er udarbejdet for at skabe de planlægningsmæssige rammer for området kan anvendes til boligformål til helårsbeboelse med tilhørende fælleshus, friarealer og parkering. Lokalplanen skaber plangrundlag for opførelse af op til 115 række-, kæde- og dobbelthuse eller fritliggende en-familiehuse. Bebyggelsesprocenten bliver maksimalt 30% for området som helhed.

Lokalplanområdet er i gældende Kommuneplan 2009-21 en del af rammeområde 1.D.04 Skole ved Tofte, som udlægger området til skole og idrætsformål. Der er desuden fastlagt en lokal cykelrute i gennem området i kommuneplanens retningslinjer.

Forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune bringer lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen ved at udlægge et nyt rammeområde 1.B.24 og 1.D.14.

Den gældende anvendelsesbestemmelse er ændret til åben-lav boligbebyggelse, tæt-lav boligbebyggelse, mindre service-erhverv som naturligt kan indpasses i et boligområde, herunder læge- og tandlægeklinikker for rammeområde 1.B.24 og til offentlige formål som kultur- og idrætsformål, samt messe-aktiviteter, loppemarkeder, aktiviteter under folkeoplysningsloven og lignende for rammeområde 1.D.14.

Ændringen begrundes med at der ved indvielse af den nye Nordstjerneskole i Helsinge, ikke længere er behov for at benytte skolebygningerne på Skovgårdsvej til offentlige skoleformål. En omdannelse af området til boligformål, vil øge boligudbudet ved fortætning frem for inddragelse af nye byudviklingsarealer og kunne bidrage til at styrke kommunens hovedby, Helsinge, som en attraktiv boligby. Nærheden til det åbne land og bymidten betyder, at det fremtidige boligområde til være attraktivt for de, der både ønsker at leve tæt på naturen, og samtidig have institutioner, idrætsfaciliteter, kollektiv trafik, handelsmuligheder mv. relativt tæt på bopælen.

Indsigelser/bemærkninger til tillægget
Der er i forbindelse med offentlighedsfasen modtaget 1 indsigelse til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune. Indsigelsen går på at indsiger ikke finder at begrundelsen for at ændre områdets anvendelse til boligområde, er overbevisende.

Notat med gennemgang af indsigelsen med administrationens vurdering og anbefalinger fremgår af Bilag 1.

Indsigelsen ligger i sagen.

Administrationen anbefaler, at Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 vedtages endeligt uden ændringer.

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24.09.2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.

Økonomi
-

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har Plan- og Miljøudvalget på deres møde den 09.01.2013, besluttet at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Beslutninger har været annonceret på www.gribskov.dk fra den 10.01.2013 til den 07.02.2013.

Høring
Forslag til Tillæg nr. 18 har været fremlagt offentligt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013.

Bilag
Bilag 1 PMU 20.02.2013: Behandling af indsigelse med administrationens vurdering og anbefalinger til denne
Bilag 2 PMU 20.02.2013: Forslag til Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at Tillæg nr. 18 til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune vedtages endeligt uden ændringer.

  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
21. Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave
01.02P00 - 2012/51977

Sagsfremstilling
Endelig vedtagelse
Forslag til Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge har været offentligt fremlagt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013 og forelægges nu med henblik på behandling af indkomne ændringsforslag/indsigelser og endelig vedtagelse.

Baggrund
Forslag til Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge med tilhørende kommuneplantillæg blev igangsat af Plan- og Miljøudvalget den 05.09.2012.

Lokalplanen omfatter den tidligere Tofteskole med tilhørende udearealer, en større parkeringsplads, samt en atletikbane. Planen omfatter ca. 42.000 m2 og er beliggende i byzone på Skovgårdsvej i den sydvestlige del af Helsinge.

Formålet med lokalplanforslaget er:

 • at skabe rammerne for omdannelse af den tidligere Tofteskole til boligområde,
 • at sikre en klar overgang mellem land og by og
 • at fastholde den offentlige stiforbindelse gennem området.


Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge skal erstatte den eksisterende Lokalplan 18.80 for boligområde og offentligt område i Tofte, for det pågældende område.

For at bringe lokalplanen i overensstemmelse med kommuneplanen, er der udarbejdet Tillæg nr. 18 for rammeområderne 1.B.21 og 1.D.14 og retningslinier vedrørende lokal cykelrute til Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.

Kommuneplantillægget har været fremlagt offentligt sammen med lokalplanforslaget og fremgår som separat punkt på mødedagsordenen.

Hovedpunkter i indsigelser
Der er i perioden indkommet 5 indsigelser/bemærkninger til planforslagene. Bygherre har fået tilsendt indsigelserne til gennemlæsning ikke haft væsentlige kommentarer til disse.

Hovedpunkterne i de indkomne bemærkninger/indsigelser drejer sig om:

 • Nyt 3. scenarie for delområde 3 (vedlagt som bilag 3)
 • Byggeriets højde og heraf følgende mulige indblikgener og ringere udsigt for naboer vest for området
 • Bekymring for mindre lavning i delområde 3
 • Bebyggelsestætheden og antallet af boliger i området som helhed
 • Trafikstøj fra vej i delområde 3
 • Varmeforsyning i området
 • Procedurefejl i forbindelse med offentlighedsfasen pga. forkert mailadresse
 • Manglende tydelighed i planen pga. flere mulige scenarier
 • Udbudsprocessen i forbindelse med salg af ejendommen
 • Spørgsmål ang. byggeperiode, byggestart, pilotering m.m.


Notat med gennemgang af indsigelser/bemærkninger og administrationens vurdering af disse er vedlagt som bilag 1, sammen med anbefalinger til ændringer.

Administrationen anbefaler, at Udvalget endeligt vedtager Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge med de ændringer, der er angivet i vedlagte bilag.

Desuden anbefaler administrationen, at der i den endelige lokalplan kun indgår et og maksimalt to scenarier for boligudbygningen i delområde 3 for at sikre størst mulig klarhed i planen for hvordan området kan forventes at blive udviklet. I den forbindelse henledes opmærksomhed på at flere af indsigerne fra Toftemarken udtrykker bekymring for et højt antal boliger i området med tilhørende aktivitet og trafikstøj (dvs særligt scenarie 1, herunder også ifht vejføringen i dette scenarie).

Lovgrundlag
Lov om planlægning, LBK nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser.
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr. 936 af 24.09.2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune.
Lokalplan 18.80 for boligområde og offentligt område i Tofte, Helsinge fra maj 1980.
Planstrategi 2012.
Helhedsplan for Helsinge.

Økonomi
-

Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har Plan- og Miljøudvalget på deres møde den 09.01.2013, besluttet at lokalplanforslaget med tilhørende kommuneplantillæg ikke skal miljøvurderes. Beslutninger har været annonceret på www.gribskov.dk fra den 10.01.2013 til den 07.02.2013.

Høring
Forslag til lokalplan 512.13 har været fremlagt offentligt i perioden 11.12.2012 til 05.02.2013.

Bilag
Bilag 1 PMU 20.02.2013: Behandling af indsigelser og bemærkninger med administrationens vurdering og anbefalinger til disse
Bilag 2 PMU 20.02.2013: Forslag til Lokalplan 512.13 for boligområdet Skovgårdshave i Helsinge
Bilag 3 PMU 20.02.2013: Scenarie 3

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at drøfte hvilket eller hvilke scenarier udvalget vil anbefale kommer til at fremgå af den endelige lokalplan, og videresende anbefalingen til Økonomiudvalget. Hvis det af Indsiger 1 forslåede Scenarie 3 ønskes anbefalet (se vedlagte Bilag 1), skal der gennemføres en 14 dages høring om dette og eventuelle høringssvar skal behandles af Plan- og miljøudvalget inden Økonomiudvalget behandler sagen.
 2. at anbefale Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at Lokalplan 512.13 vedtages endeligt med indarbejdelse af de ændringer der er anbefalet af vedlagte bilagsnotat samt resultat af anbefaling fra pkt. 1.

  Tidligere udvalgsbeslutninger

Plan- og Miljøudvalget besluttede den 05.09.2012, at igangsætte udarbejdelse af plangrundlag for området.

Byrådet godkendte den 10.12.2012, lokalplanforslaget til offentlig fremlæggelse.

Plan- og Miljøudvalgets besluttede den 09.01.2013, at planforslagene ikke skal miljøvurderes.

Beslutning

 1. Drøftet, idet udvalget anbefaler scenarie 2
 2. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
22. Rørhavegård - landzonetilladelse til at opføre østlængen med 2 boliger
008779 - 2012/61942

Sagsfremstilling
Denne sagsfremstilling har sammenhæng med et andet punkt på dagsordenen "Rørhavegård - landzonetilladelse til nordlængens placering".

Den 04.09.2012 søgte arkitekt Poul Svendsen på vegne af ejeren Verner Lindenberg en principiel godkendelse til at genopføre gården, herunder 2 boliger i østlængen.

Udsholt landsby ligger i landzone og ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 347.02, bevarende lokalplan for Udsholt landsby tinglyst den 15.09.2008 og en bebyggelsesregulerende deklaration af den 13.07.2006, hvor Gribskov Kommune er påtaleberettiget.

Ansøgningen kræver landzonetilladelse, samt dispensation fra lokalplan og deklaration, idet der i henhold til både lokalplan og deklaration alene må være en bolig pr. længe.

Ansøgningen har været i naboorientering fra den 22.11.2012 til den 07.12.2012. Der er indkommet 5 indsigelser, som er fra de nærmeste naboer, herunder fra hver af de 4 ejere af lejligheder i stuehuset. Der har ikke været indsigelser mod at opføre den østlige længe med 2 boliger.

Administrationen vurderer, at det er meget vigtigt, at Rørhavegårds 3 længer bliver genopført. Det vil skabe en helhed i landsbyen. Realisering af skitseprojektet sker med respekt for det eksisterende stuehus og de andre gårde , jf. bilag 1 og 2. Administrationen anbefaler, at skitseprojektet realiseres.

Lovgrundlag
Lov nr. 388 af den 06.06.1991 om planlægning jf. Lovbekendtgørelse 937 af 24.09.2009


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1, Situationsplan af 29.10.2012
Bilag 2, Østfacade 29.10.2012

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan-og Miljøudvalget :

 1. At meddele dispensation fra både "Lokalplan nr. nr. 347.02 og deklaration,
 2. at meddele landzonetilladelse til, at der kan opføres 2 boliger i østlængen,
 3. at skitseprojektet af 29.10.2012 godkendes.

  Tidligere udvalgsbeslutninger

Den 21.09.2011 meddelte PMU afslag på en principiel ansøgning om at genopføre østlængen på Rørhavegård ved at indrette længen med 2 boliger i 1½ etage.

Der forelå ikke et skitseprojekt.

Den 26.09.2012 besluttede PMU at principgodkende :

 • at østlængen opføres med 2 boliger i overensstemmelse med skitseprojektet af den 30.08.2012 og som blev revideret den 12.09.2012, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med naboorienteringen.
 • at den østlige facade på den østlige længe udføres i overensstemmelse med skitseprojektet 30.08.2012 og som blev revideret den 12.09.2012.
 • at alle facade- og gavltegninger skal godkendes særskilt.
 • at parkeringsareal og adgang til disse skal fremstå med en overflade af stabilt grus og skal selvstændigt udstykkes.

  Beslutning
 1. Udsættes med henblik på yderligere oplysning af sagen.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
23. "Rørhavegård - landzonetilladelse til nordlængens placering
016623 - 2012/62495

Sagsfremstilling
Denne sagsfremstilling har sammenhæng med et andet punkt på dagsordenen "Rørhavegård - landzonetilladelse til at opføre østlængen med 2 boliger".

Den 04.09.2012 søgte arkitekt Poul Svendsen på vegne af ejeren Verner Lindenberg en principiel godkendelse til at genopføre gården, herunder med en ny placering af nordlængen.

Udsholt landsby ligger i landzone og ejendommen er omfattet af lokalplan nr. 347.02, bevarende lokalplan for Udsholt landsby tinglyst den 15.09.2008 og en bebyggelsesregulerende deklaration af den 13.07.2006, hvor Gribskov Kommune er påtaleberettiget.

Ansøgningen kræver landzonetilladelse samt dispensation fra lokalplan og deklaration, idet gården i henhold til både lokalplan og deklaration skal opføres som en traditionel firelænget gård.

Ansøgningen har været i naboorientering fra den 22.11.2012 til den 07.12.2012. Der er indkommet 5 indsigelser, som er fra de nærmeste naboer, herunder fra hver af de 4 ejere af lejligheder i stuehuset.

Nogle af naboerne foreslår, at gården bliver opført som en traditionel firelænget gård. Andre at projektet skal droppes, idet de synes, at der kommer for meget byggeri på grunden. De øvrige kommentarer er hovedsagelig spørgsmål til skitseprojektet og til byggeprocessen jf. Bilag 1.

Administrationen vurderer, at det er meget vigtigt, at Rørhavegårds 3 længer bliver genopført. Det vil skabe en helhed i landsbyen. Realisering af skitseprojektet sker med respekt for det eksisterende stuehus og de andre gårde jf. Bilag 2 og 3. Administrationen anbefaler, at skitseprojektet realiseres.

Lovgrundlag
Lov nr. 388 af den 06.06.1991 om planlægning jf. Lovbekendtgørelse 937 af 24.09.2009


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Bilag 1, referat af indsigelser
Bilag 2, situationsplan
Bilag 3, østfacade

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan-og Miljøudvalget :

 1. at godkende notat "Gennemgang af bemærkninger og vurdering af disse",
 2. at meddele dispensation fra både den bevarende lokalplan nr. nr. 347.02 og deklaration,
 3. at meddele landzonetilladelse til skitseprojektet af den 29.10.2012.Tidligere udvalgsbeslutninger
Den 26.09.2012 besluttede Plan-og Miljøudvalget at principgodkende :

 • at nordlængen opføres i overensstemmelse med skitseprojekt af den 30.08.2012, såfremt der ikke kommer væsentlige indsigelser i forbindelse med naboorienteringen,
 • at alle facade- og gavltegninger skal godkendes særskilt,
 • at beplantningsplanen for gårdspladsens nordlige afgrænsning godkendes, inden der meddeles byggetilladelse,
 • at parkeringsareal og adgang til disse skal fremstå med en overflade af stabilt grus og skal selvstændigt udstykkes.


 1. Beslutning
 1. Udsættes med henblik på yderligere oplysning af sagen.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
24. Gillelejevej 64, landzonesag: landhandel med gartneriprodukter
003713 - 2012/44678

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune har modtaget ansøgning af 27.06.12 om lovliggørende landzonetilladelse til at opretholde eksisterende landhandel med salg af gartneriprodukter på ejendommen Gillelejevej 64, herunder skiltning. Ansøgningen er fremsendt af advokat Marianne Homann, mens ejer 01.10.12 og 19.11.12 har fremsendt supplerende redegørelse for aktiviteterne.

Vurdering
Administrationen vurderer, at en landhandel med produkter fra stedet kan indpasses på ejendommen uden væsentlig påvirkning af omgivelserne. Såfremt der sker begrænsning af vareleverancer, vil landhandelen fremstå som en større gårdbutik eller mindre gartneri med salgsareal, der ligger i umiddelbar sammenhæng med dyrkningsarealerne. Med det ansøgte vil der være et aktivitetsniveau på ejendommen svarende til gennemsnitligt godt 20 kunder dagligt ifølge ejer (ca. 8100 årligt). Det bemærkes, at forretningen har fungeret med dette omfang i en årrække. Der foreligger endvidere sociale og menneskelige hensyn, som bør tillægges vægt i afgørelsen.

Den ansøgte skiltning udenfor matr.nr 2c Øverup, på de tilstødende markarealer, kan ikke tillades ud fra naturbeskyttelsesloven, og der kan således ikke opnås landzonetilladelse hertil. Det vurderes samtidig, at en landzonetilladelse til aktiviteten skal indeholde vilkår om begrænsning af skiltningen på ejendommens arealer i umiddelbar tilknytning til landhandelen, dvs. på gårdspladsen foran ejendommens bygninger. Eksisterende mindre flagstang, galgeskilt ved indkørsel samt større vinkelskilt i ca. 2 meters højde ud til vejen vurderes at være rimeligt indpasset i f.t. omgivelserne.

Lovliggørelse af landhandelen anbefales på følgende vilkår:

 • at der ikke sker tilbygninger til de eksisterende udhuse, der anvendes til landhandelen,
 • at skiltning begrænses til gårdspladsarealet på matr.nr. 2c Øverup i umiddelbar sammenhæng med bygningerne, og at det fremtræder som det eksisterende, eller maksimalt består af flagstang op til 6 meters højde, galgeskilt op til 4 meters højde ved indkørsel samt vinkelskilt op til 2 meters højde ud til vejen,
 • at fritstående skilte kun må være belyst indenfor åbningstiden 10-18,
 • at der alene sker tilkørsel af råvarer såsom frø og planter til produktionen, dvs. at der alene må være salg af produkter af egen avl fra de tilgrænsende markarealer.


Historik
I 2006 fremsendte ejer en ansøgning om opførelse af et drivhus på ejendommen i sammenhæng med ønske om ændring i anvendelse af ejendommen mht salg af landbrugsvarer. Dette blev der givet afslag på, og klagenævn og flere retsinstanser stadfæstede afgørelsen. Der er ikke tidligere sket en konkret landzonesagsbehandling af selve aktiviteten med salg af gartneriprodukter fra ejendommen. Ejer oplyser, at der har været drevet landhandel på ejendommen siden 2001.

Områdets karakter
Ejendommen på 1182 m2 har ifølge BBR et enfamiliehus på 106 m2 samt to udhuse på hhv. 56 og 43 m2. I området er der sporadisk bebyggelse langs Gillelejevej, og der er i øvrigt landbrugsarealer til begge sider.

Området er ifølge kommuneplanen landskabeligt værdifuldt og indgår som del af det geologiske bevaringsområde omkring Søborg Sø. Ejendommen er udpeget som del af et kulturmiljø og potentielt naturbeskyttelsesområde, og en mindre del er særlig værdifuldt landbrugsområde. Det ligger i den landskabelige egn Ådalen, der karakteriseres som et af kommunens større uforstyrrede landskaber med vide udsigter, hvor tekniske anlæg og synlige byggerier skal undgås. Samtidig ligger ejendommen ud til Gillelejevej, som danner grænsen mellem Ådalen og Søborg Sø-egnen. Vejen er klassificeret som en gennemfartsvej.

Frederiksborg Amt såvel som Gribskov Kommune har tidligere vurderet, at der var trafiksikkerhedsmæssige problemer ved at tillade drivhus med deraf følgende forventelig øget kundetilstrømning til ejendommen. Kommunens vejmyndighed vurderer i dag, at såfremt der ikke vil være væsentlig tilkørsel af varer og kundegrundlaget ikke er stigende, ses der ikke at være en trafiksikkerhedsmæssig risiko forbundet med det ansøgte.

Beskrivelse af aktiviteten
Ejer oplyser, at der dyrkes grønsager, bær og frugter på ejendommen og de tilgrænsende marker, dvs. et jordareal på 1,5 ha mod syd/øst samt ca. 1 ha mod nord, der begge hører under landbrugsnoterede ejendomme. Frø, planter og læggekartofler køres til ejendommen, primært med personbil eller mindre kassevogn. I den ene udhusbygning klargøres de produkter, der lige er høstet, til salg fra den anden udhusbygning. Ejendommens bolig bebos af ejer og anvendes ikke til landhandelen udover at rumme toiletfaciliteter. Det bemærkes, at der er plads til parkering på ejendommen, i sikker afstand fra trafikken på Gillelejevej.

Ansøger påpeger, at det trafikalt set er sikkert at anvende den eksisterende overkørsel til ejendommen. Kunder har anvendt den i en årrække, og oversigtsforholdene menes at være gode. Endvidere vil kunder ved skiltning blive varslet i god tid, såfremt der gives tilladelse hertil. Der søges om lovliggørelse af eksisterende skiltevogne på markarealer samt skiltning på gårdspladsen, med alternativt forslag om at opføre galgeskilte på samme steder med max højde på 1 m og en flade på 0,25 m2.

Ansøger anmoder om, at det tillægges vægt i sagsvurderingen, at der er tale om en aktivitet, der understøtter ejer i et erhverv, der er opbygget som fuldtidsbeskæftigelse, og hvor afslag menneskelige hensyn indgå i sagsvurderingen.

Der er opsat en skiltegalge med en række mindre skilte, der står ved indkørslen til ejendommen. Endvidere er der en mindre flagstang med reklameflag. Der er herpå kan have væsentlige helbredsmæssige konsekvenser for ejer. Derfor bør sociale og en igangværende tvist om fjernelse af skiltning på markarealerne udenfor matr.nr. 2c Øverup, i h.t. naturbeskyttelsesloven.

Naboorientering
Sagen har været i naboorientering i 14 dage. Der er indkommet bemærkninger fra 4 husstande, hvoraf de 2 har sendt fælles brev. Se notat med gennemgang af indsigelser og partsbemærkninger i bilag 3.

Praksis
Ifølge landzonebestemmelserne er der mulighed for indretning af butik i overflødige driftsbygninger samt stalddørssalg med tilknytning til jordbrugserhvervet. Denne ejendom er imidlertid ikke en landbrugsejendom, og etablering af erhverv i bestående bygninger skal som udgangspunkt vurderes som opførelse af ny bebyggelse.
Praksis er restriktiv, og ifølge vejledningen om loven bør der ikke meddeles tilladelse til nyopførelse af butikker i landzone. Der kan dog udlægges arealer til butikker, der alene skal betjene en landsby eller lignende.

Ifølge Natur- og Miljøklagenævnet er der dog sket en vis liberalisering af praksis vedrørende mindre detailhandelsbutikker, således at der vil kunne meddeles landzonetilladelse i visse tilfælde, eks.vis hvor der er tilknytning til jordbrugserhvervene, med vægt på begrænsning i butikkens størrelse, varesortiment, åbningstid, omsætning og forventet kundetilstrømning. Endvidere lægges der vægt på trafiksikkerhed samt om etablering sker i eksisterende bebyggelse.

I den foreliggende sag er ejendommen ikke en landbrugsejendom, men butikken har tilknytning til jordbrugserhvervet, idet produkterne er gartneri-/landbrugsafgrøder. Der er udtrykt ønske om udelukkende salg af egenproduktion, og der stilles vilkår herom. Der er tale om et bredt spektrum af gartneriprodukter, idet der sælges årstidens grønt, og der er åbent hver dag. Til gengæld kan aktiviteterne rummes i eksisterende udhusbygninger, og aktiviteten har ikke krævet større om- eller nybygning. Endvidere ligger de lejede produktionsarealer i umiddelbar sammenhæng med ejendommen. Med et stabilt kundeantal og alene tilkørsel af frø og planter som råvarer vurderes der ikke at være trafikale problemer.

Praksisændringen, de fysiske forhold på ejendommen, ejers ønske om at satse på egenproduktion samt de sociale og menneskelige hensyn til ejer taler samlet set for, at der ses positivt på den ansøgte aktivitet.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 35 stk. 1
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune


Økonomi
-

Miljøforhold
Virksomheden vil ikke være underlagt krav om miljøtilsyn.


Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 har sagen været i 14 dages naboorientering. Der er indkommet 3 bemærkninger jf sagsfremstillingen.


Bilag
Gillelejevej 64 Oversigtskort PMU 200213
Gillelejevej 64 Foto over ejendommen PMU 200213
Gillelejevej 64 notat om indsigelser PMU 200213


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at der gives lovliggørende landzonetilladelse til den ansøgte landhandel på ovenstående vilkår.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
25. Ny Mårumvej 200 - Landzonesag: Bosted på landbrugsejendom
023268 - 2012/64153

Sagsfremstilling
Ansøgning om landzonetilladelse til at anvende stuehus og tidligere driftsbygninger til etablering af botilbud for voksne er fremsendt af Autismekonsulenterne, der har erhvervet ejendommen Ny Mårumvej 200.

Ansøger oplyser, at der ønskes indrettet et privat botilbud med tilhørende dagtilbud til 8 voksne, hvor målgruppen er indenfor autismespektret, særligt personer med gennemgribende udviklingsforstyrrelser og evt. tillægsdiagnoser.

Såvel stuehus som tidligere driftslænger inddrages, og det ansøgte kræver landzonetilladelse, idet der er tale om ændret anvendelse af driftsbygninger til boligformål og etablering af en ny funktion i form af bosted med dagtilbudsaktiviteter på ejendommen.

Projektet indebærer indretning af i alt 8 lejlighedsenheder samt møde- og kontorfaciliteter og enkelte fælleslokaler. Der etableres et lille forhave til hver enkelt beboer, men herudover vil udearealer anvendes som hidtil, dvs som haveareal samt drift af landbrugsarealer, sandsynligvis udlagt til æbleplantage og græs, med hjælp fra en nærtboende landmand. Ejendommen betragtes fortsat som en landbrugsejendom med én husstand. Det bemærkes, at Jordbrugskommissionen har givet Autismekonsulenterne tilladelse til erhvervelse og drift af ejendommen på særlige vilkår, under forudsætning af at der opnås landzonetilladelse til den ændrede anvendelse.

Trafik til og fra ejendommen vil primært være knyttet til personaleskift. Botilbudet får døgnbemanding, og der forventes personale svarende til 1 pr. beboer i dag- og aftentimerne, færre om natten.

Vurdering
Det bemærkes, at Gribskov Kommunes tilsynsenhed er positive overfor projektet og har godkendt botilbudet i de angivne rammer, således at plangrundlaget blot skal bringes i orden.

Administrationen vurderer, at det ansøgte kan indpasses i området uden ændring i områdets fremtræden, og dermed uden væsentlig landskabelig, naturbeskyttelsesmæssig eller rekreativ påvirkning. Der skønnes ikke at ske en påvirkning af værdierne indenfor den landskabelig egn Skovlandet, da der ikke sker fysiske ændringer såsom udvidelse af bygningsmassen. Ejendommens sammenhæng med omkringliggende dyrkningsflader er uændret.

Det anbefales, at der gives tilladelse til det ansøgte med vilkår om, at botilbudets 8 lejlighedsenheder ikke kan tages i brug som selvstændige boligenheder.

Det bemærkes, at skiltning til bostedet alene må ske i h.t. bekendtgørelse om skiltning i det åbne land.

Hvad gælder for området:
Der er tale om en landbrugsejendom på 2,4 ha bebygget med stuehus på 275 m2 og et 3-længet driftskompleks på 420 m2. En mindre værkstedsbygning nedrives, med ønske om mulig senere genopførelse af erstatningsbygning. Dette skal dog vurderes som særskilt sag når et projekt foreligger.

Ejendommen grænser op til landbrugsarealer på alle sider, og har indkørsel fra Ny Mårumvej. Området er udpeget som landskabeligt værdifuldt og ligge indenfor kirkebyggelinjen til Mårum Kirke samt er en del af kirkeomgivelserne.

Naboorientering
Sagen har været sendt i naboorientering mellem 23.01. og 06.02.13. Der er ikke indkommet bemærkninger.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune
Bek. 1580 af 16.december 2012 om godkendelse af og tilsyn med private opholdssteder, botilbud m.v.


Økonomi
Gribskov Kommune får ingen økonomiske forpligtigelser i forhold til botilbudet, der etableres som privat virksomhed, men skal godkende og føre tilsyn.

De kommuner, der anvender en plads på botilbudet, skal betale den godkendte pris pr. plads de ønsker at anvende. Dette gælder også, hvis GK visiterer til og køber en plads til en af deres borgere, på samme måde som hvis GK visiterer til en hvilken som anden plads beliggende i GK eller en anden kommune.


Miljøforhold
Ingen krav om landbrugstilsyn pga ejendommens størrelse.


Høring
Ansøgningen har været i 14 dages naboorientering, og der indkom ingen bemærkninger.


Bilag
Ny Mårumvej 200 Oversigtskort PMU 20.02.13
Ny Mårumvej 200 Sit.planer og facader PMU 20.02.13


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at der gives landzonetilladelse til det ansøgte med vilkår om, at botilbudets 8 lejlighedsenheder ikke kan tages i brug som selvstændige boligenheder.Beslutning

 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
26. Udvidelse af eksisterende grillbar - Speedy´s pølser
015620 - 2013/04075

Sagsfremstilling
Indehaveren af Speedy's på havnen i Gilleleje, Gitte Lisbjerg Pedersen, har, ved et møde med borgmester og formand for Plan- og Miljøudvalget den 31. oktober 2012, ansøgt om tilladelse til at udvide grillbaren. Udvidelsen er på ca. 15 kvm og skal rumme et nyt køkken og et forrum til personaletoilettet.

Græsted-Gilleleje Kommune meddelte i 1998 en tidsbegrænset tilladelse til opsætning af en 8-kantet grillbar på havnens areal. Tilladelsen var gældende så længe den daværende ejer drev forretningen. Tilladelsen blev i 2006 gjort permanent, idet det blev præciseret, at tilladelsen alene omfatter den oprindelige grillbar.

Siden den 8-kantede grillbar blev opført, er der foretaget en større tilbygning i form af en overdækning ud mod havnebassinet. Denne tilbygning er ikke godkendt af kommunen.

Havnen er omfattet af lokalplan 15.58. Grillbaren er i overensstemmelse med lokalplanens anvendelsesbestemmelser, men bygningen ligger udenfor lokalplanens byggefelter. Tilladelsen i 2006 blev derfor givet efter en forudgående naboorientering og en tilladelse til udvidelse af grillbaren og lovliggørelse af den opførte overdækning forudsætter derfor en ny naboorientering.

Gilleleje Havnelaugs bestyrelse har med brev til Gitte Lisbjerg Pedersen godkendt projektet.

Forudsætningen for i sin tid at tillade grillbaren var bl.a., at der var tale om en midlertidig tilladelse, samt at bygningen kan flyttes forholdsvist let. Med den førnævnte tilbyggede overdækning og den nu ansøgte tilbygning vil karakteren af pavillon ændres til at være en egentlig bygning og af permanent karakter.

Det er administrationens vurdering, at den oprindelige 8-kantede grillbar passer til havnemiljøet, men det er også administrationens vurdering, at en større bygning bør indpasses i havnens bebyggelsesmiljø, sådan som lokalplanen forudsætter det med udlæg af byggefelter og bestemmelser om bygningers ydre fremtræden. Det er endvidere administrationens vurdering, at der bør ske en lovliggørelse, enten retligt eller fysisk, af den opførte overdækning.

Lovgrundlag
Lokalplan 15.58 for Gilleleje Havn.

Økonomi
-

Miljøforhold
Tilbygningerne kræver muligvis dispensation fra åbeskyttelseslinjen i henhold til Naturbeskyttelsesloven.

Høring
En tilladelse til udvidelsen og overdækningen kræver dispensation fra lokalplanen og forudsætter derfor naboorientering.

Bilag
-

Indstilling
Administrationen anbefaler Plan- og Miljøudvalget, at

 1. Der meddeles afslag til den ansøgte udvidelse af grillbaren
 2. Der stilles krav om fysisk lovliggørelse af den opførte overdækning

  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
27. Ansøgning om solcellepaneler, Kildevangen 4, Esrumkloster Lokalplan 11.6, Fortidsmindebeskyttelsesline, mm.
005639 - 2013/03366

Sagsfremstilling
Ansøgningen
Ejer af ejendommen Kildevangen 4, Jeppe Nilou, ansøger den 21.12.2012 om tilladelse til at installere solcelle paneler på taget af sit udhus-carport. Se ansøgning bilag 1, flyfoto bilag 2.
Anlægget består af 22 solceller der ønskes placeret på bygningens tagflade mod syd, og udgør i alt 37 m2 i dimensioner 11,2 m x 3,3 m.

Ejendommen
Ejendommens grundareal er på i alt 2.258 m2, heraf vej 1.390 m2. På grunden ligger en bolig i 1½ plan på 166 m2 opført 1948 og ombygget i 1995, samt et udhus med indbygget carport på i alt 58 m2. Bygningen er opført i mur med tagdækning af bølgeplader. Ejendommen er beliggende ud til Esrum Møllegårds publikumsarealer adskilt af et nøddehegn og en grusvej.

Planforhold
Ejendommen er i kommuneplan 2009-2021 placeret i 6.B.01 Boligområde i Esrum og Esbønderup. En del af de to byer er særlig velbevaret og vidner om en kulturhistorisk arv.

Lokalplan 11.6
Ejendommen er omfattet af lokalplan 11.6 for Esrum Syd og ligger i delområde B1 til boligformål, som grænser op til området hvor Esrum Kloster er placeret.

Ejendommen ligger i yderkanten af lokalplanområdets afgrænsning. Kildevangen er kun bebygget langs den ene vejside, på grunde med lige husnumre. Carporten ligger længere fremme og let synlig ud mod grusvejen, mere end den øvrig bebyggelse på Kildevangen.

Kildevangen grænser på den anden side op til Esrum Møllegård som er omfattet af lokalplan 11.9 for Esrum Møllegård. Møllegården består af vandmølle, hovedhus og 2 avlsbygninger, som i dag er underlagt fredningsbestemmelser i følge bygningsfredningsloven.

Kulturmiljø
Ejendommen ligger midt i område med kulturarvsarealer. Esrum Kloster og Møllegårds bygninger og omgivelser danner rammen omkring kommunens ældste og mest velbevarede kulturcenter.

Projekt "Klosterbyen Esrum"
Med vedtagelsen af Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune besluttede Byrådet, at der skal udarbejdes en helhedsplan for Esrums fremtidige udvikling med fokus på Esrums unikke kulturhistorie, natur og landskabelige værdier.

Esrum Kloster og Møllegård spiller en afgørende rolle i Hovedstadsregionen som en kulturattraktion i særklasse med et stort turistmæssigt potentiale.
Esrum er tænkt havende en fremtrædende plads som hovedportal i den kommende Nationalpark Kongernes Nordsjælland samt i det tværkommunale samarbejde om destinationsudvikling ”Kongernes Nordsjælland”.
Visionen er at skabe, udvikle og formidle klosterbyen Esrums historie gennem 1000 år. Klosterbyens identitet skal bygge på områdets unikke kulturhistorie, natur og levende lokalsamfund, som udgangspunkt for oplevelser og viden på internationalt niveau.

Sagens omstændigheder - Principiel debat
Udsigten fra naboejendommen Esrum Møllegård i retning mod nord omfatter fra øst: bebyggelsen langs Kildevangen og Klostergade op imod anlægget ved Esrum Kloster.
Såvidt administrationen bekendt, er der ikke etableret solceller på bygninger i denne sydlige del af Esrum bymidte.

Spørgsmålet om placering af solceller indenfor lokalplanens afgrænsning rejser derfor en debat af principiel karakter. Der ligger en stor udfordring i, at solcellernes fysiske udformning væsentlig afviger fra de traditionelle tagmaterialer som lokalplanen skitserer, ved røde eller brune tagsten, sort eternitskifer o.l. og at de derfor ikke bidrager til at understøtte bebyggelsens karakter i området.

Det er administrationens vurdering, at solcelle paneler, der etableres på en bygning, bliver en del af den samlede bygning og derved ændres bygningens ydre fremtræden.
Administrationen anser, at der på det internationale marked findes adskillige solcelleprodukter, som er udviklet til være anvendelige også i fredede og bevaringsværdige bymiljøer. Fremstilling af nye og varierede typer af solceller er i en rivende udvikling. Administrationen vurderer derfor, at vi på sigt vil kunne se solceller i langt større grad end i dag, som er tilpasset det enkelte bygningsmiljø og naturligt vil kunne integreres i ældre bevaringsværdige kulturmiljøer.

Naturbeskyttelsesloven
Fredning
Ejendommen er omfattet af Overfredningsnævnets kendelse af 11. marts 1952 om fredning af arealer ved Esrum Sø. Formålet med fredningen er at bevare omgivelserne til Esrum Sø og Esrum Kloster.
Ejendommen er omfattet af bestemmelser, der vedrører ejendomme omkring Esrum Kloster. Uddrag af kendelsen vedrørende ovennævnte ejendom:
d) Ethvert påtænkt byggeforetagende skal med 6 ugers varsel anmeldes for Nationalmuseet.
Den nævnte anmeldelsespligt skal også gælde m.h.t. fund af murrester, fundamenter og begravelser, der fremkommer ved gravning på de pågældende ejendomme.

Skovbyggeline
Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om skovbyggelinjer, da den ligger indenfor 300 meter fra Gribskov.
Bestemmelsens formål er at sikre skovene som landskabselementer, det vil sige sikre ud- og indsyn til og fra skovbrynet. Herudover skal bestemmelsen sikre skovbrynet som levested for planter og dyr. Skovbyggelinien indeholder et forbud mod at placere bebyggelse i en afstand af 300 meter fra skovbrynet.

Fortidsmindebeskyttelseslinie
Ejendommen er omfattet af Naturbeskyttelseslovens bestemmelse om fortidsmindebeskyttelseslinier, da den ligger mindre end 100 meter fra Esrum Kloster (fredningsnummer 2629).
Bestemmelsens formål er at sikre fortidsmindernes værdi som landskabselementer, både den generelle betydning af fortidsmindernes i landskabsbilledet samt indsigt til og udsyn fra fortidsminderne. Beskyttelseslinien indeholder et forbud mod at ændre tilstanden indenfor 100 meter zonen. Beskyttelseszonen omkring fortidsminder administreres i praksis meget restriktivt.

Kommunen er myndighed I forhold til naturbeskyttelseslovens §17 og §18 og kan dispensere fra bestemmelsen, hvis det konkret vurderes, at det ansøgte ikke er i konflikt med formålet.

Administrationen vurderer
Generelt vurderer administrationen, at alternative energikilder som solceller til fremtidssikring af boliger anses være vigtig, og i overensstemmelse med kommunens ønske om bæredygtighed og miljøvenlige løsninger til boligen. Administrationen vurderer dog ikke, at de ansøgte solceller vil kunne tilpasses den eksisterende bebyggelse i lokalområdet.

Lokalplan
Administrationen vurderer, at solcellernes udformning og materialer ikke er af den karakter eller stoflighed som er forenelig med traditionel byggeskik i den gamle bymidte i Esrum.
Administrationen vurderer, at de ansøgte solceller afviger fra lokalplanens formål om at sikre at det eksisterende bymiljø bevares, og at de ansøgte solceller derfor ikke vil kunne tilpasses eksisterende bebyggelse.

Klosterbyen Esrum
Administrationen vurderer, at etablering af de ansøgte solceller ikke er foreneligt med visionen om at skabe, udvikle og formidle klosterbyen Esrums historie gennem 1000 år.

Naturbeskyttelsesloven
I forhold til fortidsmindebeskyttelseslinie, vurderer administrationen at etablering af de ansøgte solcellepaneler vil virke som et fremmed element i Esrum Kloster’s omgivelser. I praksis administreres etablering af solcellepaneler mindre restriktivt på grund af det anerkendelsesværdige formål og der stilles ofte vilkår til udformningen.

Administrationen vurderer, at etablering af solcellepaneler er af underordnet betydning i forhold til skovbyggeliniens formål og fredning af Esrum Sø. Det vurderes, at de ansøgte solcellepaneler er et byggeforetagende, der skal anmeldes Nationalmuseet forud for evt. etablering.

Lovgrundlag
Naturbeskyttelsesloven (LBK nr. 933 af 24. september 2009 og efterfølgende ændringer)
Kommuneplan 2009-21
Planloven (LBK nr. 937 af 24. september 2009 og efterfølgende ændringer)
Lokalplan 11.6 for Esrum Syd, vedtaget 1985

Økonomi
-

Miljøforhold
Kulturmiljø, se afsnit ovenfor.

Høring
-

Bilag
Kildevangen 4, Bilag 1 PMU 20.02.13
Kildevangen 4, Bilag 2 PMU 20.02.13

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. At der ikke meddeles tilladelse til de ansøgte solcelle paneler

  Tidligere udvalgsbeslutninger

-

Beslutning

 1. Udsættes med henblik på besigtigelse.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
Fraværende var: Cannot Kroner & Morten Jørgensen
28. Ejendommen Hammerichsvej 4, Helsinge.
82.02G00 - 2012/65451

Sagsfremstilling
(Der henvises iøvrigt til sag om denne ejendom på Lukket møde)
Kommuneplan og byplanvedtægt
Ejendommen ligger i kommuneplanens centerområde 1.C.01 omfattende Helsinge midtby. Rammebestemmelserne fastlægger generelt anvendelse til boliger, handel m.m. men lægger samtidig op til, at området ved Hammerichsvej blot fortættes ved udbygning med boliger i form af bl.a. dobbelthuse.

Ejendommen er endvidere omfattet af byplanvedtægt 21, hvor anvendelsen fastsættes til boligbebyggelse i én etage uden tagetage.

Området mellem Hammerichsvej og Rådhusvej (centerringen) er primært et boligområde, men med mere blandet karakter langs selve Hammerichsvej, der også fungerer som servicegade til gådgadens sydlige side.

Det er administrationens vurdering, at området ved Hammerichsvej skal behandles i sammenhæng med den udvikling der er og vil være af centerområdet langs gågaden. Byplanvedtægtens bestemmelser om at området skal forbeholdes parcelhuse virker utidssvarende i forhold til resten af centerområdet og harmonerer heller ikke med denne udpegning.

Stationsprojektet
Ejendommen blev erhvervet efter en brand, da kommunen samtidig var i gang med planlægningen for et nyt stationscenter. Forventningen på det tidsk´punkt var, at stationscenteret kunne få betydning for og indgå i sammenhæng med byudvikling og byomdannelse indenfor centerområdet. Stationscenteret er ikke opført og det kan ikke forventes at et stationscenter vil brede sig så langt op ad Hammerichsvej, så en eventuel bebyggelse her vil ikke foregribe planlægningen for et nyt stationscenter.

Sammenfatning planmæssige forhold
Området ved Hammerichsvej egner sig til langsommelig fortætning i takt med salg og fornyelse af enkeltejendomme. Grundene langs Hammerichsvej bør generelt have større volumen og mulighed for flere funktioner. Det vil være gavnligt for livet i bymidten at der også er boliger.

Den hidtidige midtbystruktur bygger på gågaden som en akse hvor bygninger og byliv koncentreres og hvor arealerne mellem centerringen og bagsiden af gågaden har en række sekundære og serviceprægede funktioner, såsom parkering, lager og kontor.

De senere års planlægning har kredset om at bryde med strukturen og drage fordel af de muligheder der er for passage på kryds og tværs gennem bymidten. De store dagligvareforretninger og VP-arkaderne understøtter disse tværgående retninger og bidrager til byens dynamik.

Hvorvidt Hammerichsvej 4 skal sælges og bebygges må bero på overvejelser om mulighederne og behovet for at tænke ejendommen ind i et større byomdannelsesforløb. Den alternative strategi vil være at lade ejendommen bidrage til den ovenfor nævnte langsommeligere fortætning, som primært er drevet af private initiativer.

Et hus der adskiller sig væsentligt fra et parcelhus vil være svært at rumme indenfor den gældende byplanvedtægt, der ikke tager højde for områdets karakter langs Hammerichsvej.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at tage en general drøftelse af denne ejendom jfr. administrationens ovenstående redegørelse, og herefter indstille sagen til Økonomiudvalgets og Byrådets beslutning.

  Beslutning
 1. Drøftet, det anbefales at der udarbejdes nærmere plan for udvikling af Helsinge forud for stillingtagen.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
Fraværende var: Morten Jørgensen & Cannot Kroner
29. Jord: Udkast til den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet, i 2013 og nærmeste år - i høring
09.08P00 - 2013/04875

Sagsfremstilling
Regionsrådet har d. 5. februar 2013 tiltrådt udkast til "Oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2013 og nærmeste år" (bilagt), der herefter annonceres i offentlig høring, på Region Hovedstadens hjemmeside.

Denne offentliggørelse, om høring af indberetningen af den afholdte og planlagte offentlige indsats efter jordforureningsloven, er lovpligtig. Gribskov Kommune orienterer derfor ligeledes om høringsprocessen på kommunens hjemmeside.

Region Hovedstaden, der fremover skal sammenholde datagrundlag for de ca. 3.950 forureninger der er kortlagt på videns niveau 2, og prioriterer derfra disse til nærmere undersøgelser ud fra en grundvands- eller indeklimarisiko. De fremlagte oversigter er ikke præcist tidsmæssigt fastsatte, og de udpegede lokaliteter forventes endvidere at kunne blive justeret løbende, i det omfang at der fremkommer viden om flere forureninger.

Oversigten rummer fortegnelser over:

 • A: Afgrænsende undersøgelser
 • B: Oprensninger, hvis ovenstående viser at der er behov herfor
 • C: Grunde med igangværende drift af tekniske oprensningsanlæg
 • D: Grunde med løbende overvågning af forureningen.


Af interesse for Gribskov Kommune kan det fremhæves, at igangværende undersøgelser på Bymosevej 1-3, samt på Bymosevej 14, Helsinge forventes at fortsætte (oversigt A), samt at der forventes igangsat undersøgelser inden for de nærmeste år på 6 velkendte lokaliteter, det ikke tidligere har været muligt at prioritere (ligeledes oversigt A). For samtlige 8 ejendomme gælder det, at de undersøges af grundvandshensyn.

Høringsfristen er i fastsat til 16. marts 2013. Region Hovedstaden kan således rettidigt få evt. bemærkninger fra udvalgets behandling af sagen, idet høringssvar forventes afgivet umiddelbart efter d. 20. februar 2013.

Administrationen finder ikke, at der er forhold af relevans for Gribskov Kommune, der giver anledning til bemærkninger til prioriteringen, og anbefaler derfor Plan- og Miljøudvalget, at tage sagen til efterretning.

Lovgrundlag
§18 i lov om forurenet jord, herunder Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 925 af 19. september 2000.

Økonomi
Ingen for Gribskov Kommune. Region hovedstaden har i 2013 afsat ca. 137 mio. kr. til indsatsen på jordforureningsområdet, heraf ca. 61 mio. kr. til afgrænsende undersøgelser og oprensninger.

Miljøforhold
Prioriteringen sker primært ud fra grundvandssikring med fokus på drikkevandsinteresser. Derudover tages der hensyn til indeklimasikring af eksisterende beboelser, i det omfang der er konkret viden om problemer vedr. disse forhold. Øvrige miljø- og naturhensyn indgår ikke i prioriteringen.

Bilag
Prioritering 2013 - udkast til oversigt over den forventede offentlige indsats i Region Hovedstaden på jordforureningsområdet i 2013 og nærmeste år

Indstilling
Administration indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at bemyndige administrationen til at sammenfatte evt. bemærkninger til høringsudkast i svar til regionen.

  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
Fraværende var: Morten Jørgensen & Cannot Kroner
30. Idrætspolitik - høring
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken er nu klar til høring i relevante udvalg og råd. Høringssvar fremlægges i Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig godkendelse i foråret 2013.

I foråret 2013 pågår der en proces med udarbejdelse af handleplaner og bearbejdning af høringssvar, såledet af det samlede arbejde fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget inden godkendelse i Byrådet.

Plan for høringsproces og beslutningsproces pågår fra 29. januar til 29. april 2013.
Høring:

Politiske udvalg:

Børneudvalget den 19. februar 2013
Arbejdsmarkedsudvalget og
Plan- og Miljøudvalget
den 20. februar 2013
Social- og Sundhedsudvalget og
Teknisk udvalg
den 27. februar 2013
Erhvervs- og Turistudvalget den 05. marts 2013


Råd og foreninger:

Idrætsrådet den 29. januar 2013
Handicaprådet den 13. februar 2013
Kulturrådet den 18. februar 2013
Ældrerådet ikke datofastsat; men førstkommende møde efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde 15. januar 2013.


Idrætspolitikken er udsendt til alle idrætsforeninger efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. januar 2013. Der indkaldes til fællesmøde for samtlige idrætsforeninger i starten af februar. Borgerhøring sikres gennem borgerpanelet. Og administrativt sker det via nyhedsportalen.

Beslutning
Idrætspolitikken besluttes endeligt således:

Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013
Økonomiudvalget den 15. april 2013
Byrådet den 29. april 2013Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Forslag til ny Idrætspolitik - januar 2013 efter KIU 15.1.2013

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at afgive høringsvar.Beslutning

 1. Idrætspolitikken tages til efterretning.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
Fraværende var: Morten Jørgensen & Cannot Kroner

Efterretningssager

33. Klimatilpasning i Gribskov
06.00P00 - 2013/03241

Sagsfremstilling
Klimaarbejde i Gribskov Kommune
I Planstrategien er klima et selvstændigt tema, der omhandler to spor:

 • Det forebyggende spor som handler om at reducere CO2-udledningen. Gribskov som klimakommune, ESCO-projektet og udarbejdelse af Strategisk Energiplan er eksempler på arbejde i retning af forebyggelse af klimaforandringer
 • Det 'helbredende' spor som handler om at imødegå de klimaforandringer, som trods alt indtræffer alligevel. Dette spor kaldes også klimatilpasning, idet det går ud på at vi indretter os, så vi kan modstå mere ekstrem regn, storme, stigende havspejl og grundvand samt måske øgede varmegrader.

Denne sag orienterer om det igangværende arbejde med klimatilpasning, hvor der p.t. arbejdes med 3 projekter, som er nærmere beskrevet nedenfor.

Klimatilpasning via kommuneplanen
Klimatilpasning er et nyt og bredt fagområde. Området er tværgående, dels i forhold til ejerforhold, zonestatus, beskyttelsesinteresser mv., og derved også tværgående fagligt, da det omhandler både natur og miljø, fysisk planlægning samt samarbejde i forhold afløbssystemer.
Klimatilpasning fremover skal integreres som en del af den fysiske planlægning således at en Kommunal klimatilpasningsplan skal indgå i Kommuneplanen.
Ifølge vejledningen fra Naturstyrelsens skal klimatilpasningsplanen bl.a. skal indeholde kort over områder med risiko for oversvømmelser, som sammenholdt med kort over samfundsmæssige værdier skal give overblik over behovet for indsatser. Dette er i god overensstemmelse med Planstrategien, hvor det er bestemt, at et kort over risiko for oversvømmelser ved ekstremregn skal indgå i den kommende Kommuneplan.

Allerede i sidste kommuneplan blev der indarbejdet retningslinjer i forhold til klimatilpasning. Retningslinjerne er bindende for kommunens arbejde som myndighed, grundejer og driftsherre. Retningslinjerne påvirker således arbejdet med lokalplaner og byggetilladelser. Derudover er retningslinjerne anvendt på f.eks. skoleprojektet i Helsinge, hvor der er stillet krav om at regnvand kan håndteres på egen grund også ved ekstreme regnhændelser, således at der ikke sker afstrømning af overfladevand til lavereliggende naboarealer.

I byerne har klimatilpasning blandt andet fokus på at undgå større skader på bygninger og anlæg og der arbejdes på at indrette områder, så som boldbaner, parkeringspladser eller vejstrækninger som bufferområder, der ved større regnhændelser kan rumme regnmængder, der ellers vil gøre skade på eksempelvis bygninger. I landområdet drejer klimatilpasning sig mere om vandløb, som lejlighedsvist oversvømmer enge og lavtliggende arealer.

Da en indsats for Klimatilpasning i byerne går på tværs af ejerforhold, omhandler allerede udviklede og bebyggede områder og i øvrigt forudsætter tætte tværfaglige samarbejder, både i forhold til projektudvikling og i forholdet mellem anlæg og drift, er det ikke let at finde konkrete løsninger, på trods af at den umiddelbar idé er letforståelig og god.

Råskitse til klimatilpasningsplan vil blive fremlagt for Plan og Miljøudvalget den 20. marts 2013.

Udredningsprojekt om klimatilpasning og sundhed i Helsinge
Forskningsinstitutioner, rådgivere m.v. har de senere år udarbejdet nye løsninger for regnhåndtering i byerne, herunder såkaldte LAR - løsninger (Lokal Afledning af Regnvand), der viser hvordan byen kan indrettes, så den kan håndtere større og varierende regnvand, og samtidig udgøre et attraktivt byrum.

Med udgangspunkt i muligheden for bruge regnvandshåndteringen som en mulighed for at gøre byens rum mere indbydende og af rekreativ værdi, har Gribskov Kommune ansøgt om midler til et udviklingsprojekt i Helsinge. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har fra puljen Byfornyelsens forsøgs- og udviklingsmidler tildelt 685.000 kr til faglig bistand til et udviklingsprojekt i Helsinge. Projektet har titlen: "Klima og sundhed som afsæt for ny bystruktur" og udarbejdes i samarbejde med GribVand og rådgivere fra Bascon, der har erfaring med udvikling af LAR-løsninger, indretning af byer og landskab og også byudvikling med fokus på borgerinddragelse og samarbejder.

Ideen bag projektet er at en kobling mellem regnvandshåndtering og grønne og rekreative områder vil gøre byens offentlige rum mere attraktivt og indbydende og derigennem invitere til brug og derved understøtte folkesundheden. Der er særligt fokus på at skabe en samlet struktur i byen, samt muligheden for at skabe forbindelse mellem byen og dens omgivende naturområder.

Projektet "Klima og sundhed som afsæt for ny bystruktur" resulterer i en nærmere analyse af Helsinge. På baggrund af analysen peges på mulige indsatsområder og det skitseres hvordan det vil være muligt at indrette konkrete indsatsområder. Derudover udarbejdes et idekatalog til, hvordan man generelt kan arbejde med muligheden for at kombinere klimatilpasning med rekreative løsninger og der er særskilt fokus på samarbejdsmuligheder og finansieringsformer.

De tildelte midler går til rådgiverbistand, herunder et mindre beløb til GribVand. Det er ikke muligt at opnå tilskud til kommunale lønudgifter. Til gengæld kan vi opnå ny viden og gennem samarbejde med Bascon arbejde videre med de erfaringer de har fra andre projekter. Kommunens indsats i projektet er tæt knyttet til udarbejdelse af kommuneplan, herunder særligt klimatilpasningsplanen.

Projektet løber frem til marts 2014. Plan og Miljøudvalget vil blive orienteret om resultaterne, der i videst muligt omfang også vil indgå i arbejdet med klimatilpasningsplanen.


Midler til implementering af konkret klimatilpasningsprojket
Ovennævnte udviklingsprojektet har alene fokus på vidensopbygning og udarbejdelse af grundlaget for videre planlægning for klimatilpasning i byerne, med særligt fokus på Helsinge. Administrationen arbejder parallelt på at skaffe finansiering for realisering af en konkret indsats.

En aktuel søgemulighed er netop annonceret af Lokale- og anlægsfonden, Realdania og Naturstyrelsen, der samarbejder om puljen VandPlus. VandPlus omhandler muligheden for at kombinere klimahåndtering med udviklingen af aktive byrum og passer derfor godt til udviklingsprojektet i Helsinge. Der er ansøgningsfrist 18. marts og administrationen arbejder på at fastlægge rammerne for en mulig ansøgning, herunder ide og finansiering der afklares i samarbejde med GribVand.

Andre søgemuligheder kan være Realdanias og Lokale- og anlægsfondens ordinære søgerunder eller eksempelvis at ansøge om byfornyelsesmidler til Helsinge.

Udvalget blive holdt orienteret.

Lovgrundlag
Af Økonomiaftalen for 2013 mellem Regeringen og KL fremgår:
Kommunerne udarbejder frem mod udgangen af 2013 klimatilpasningsplaner, der indeholder
en kortlægning af risikoen for oversvømmelse, og som skaber overblik og prioriterer indsatsen. Klimatilpasningsplanerne indarbejdes direkte i eller som et tillæg til kommuneplanerne. Staten understøtter kommunernes arbejde med klimatilpasningsplaner ved at stille data og kort til rådighed for kommunernes risikokortlægning og ved at gennemføre de nødvendige ændringer af regelgrundlaget.

Miljøministeriet har desuden lavet et høringsudkast til vejledning om Klimatilpasningsplaner og klimalokalplaner, som kan findes på høringsportalen på borger.dk.


Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Plan og Miljøudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning

  Beslutning
 1. Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge Sørensen
Fraværende var: Morten Jørgensen & Cannot Kroner
34. Økonomiudvalgtes rammeudmelding for budget 2014 - 2017
00.30S00 - 2013/01030

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmødet d. 21.01.2013 blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for 2014-2017, besluttet.
Beslutningen medfører, at fagudvalgene i første halvår 2013 skal arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem


Til udmøntningen af budgetreduktionerne udarbejder de enkelte fagudvalg et prioriteringskatalog med forslag svarende til deres andel af budgetreduktionerne jf. tidsplanen angivet herunder.

Tidsplan for fagudvalgenes arbejde første halvår 2013
Fagudvalgene skal arbejde efter følgende tidsplan i første halvår af 2013:

Februar – april:
Udvalgene arbejder med 1. version af deres prioriteringskatalog på baggrund af rammer udmeldt af Økonomiudvalget.

April:
På april møderne vedtages der en 1. version af udvalgenes prioriteringskataloger. Ultimo april samler byrådet op på dette arbejde på et heldags budgetmøde.

Maj:
På udvalgenes møder udarbejdes 2. version af prioriteringskataloget med afsæt i byrådets opsamling på heldags budgetmødet i april. Prioriteringskataloget sendes efterfølgende i høring.
Juni:
På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar og udarbejder den endelige version af prioriteringskataloget.


Økonomiske principper for budgetarbejdet
Økonomiudvalget besluttede desuden følgende principper for den forestående budgetproces 2014-2017:

Det er Byrådets mål, at

1. Opnå tilstrækkeligt overskud på driften til at dække renter og afdrag på lån samt anlæg.

2. Der er et anlægsniveau på minimum 170 mio. kr. (2013-prisniveau) på det skattefinansierede område set over den fire årige budgetperiode.

3. Have en stram økonomisk styring. Tillægsbevillinger uden for det lovbundne område skal til enhver tid finansieres via omstillinger. Tillægsbevillinger på lovbundne områder finansieres indenfor den samlede økonomi i organisationen.

4. Likviditeten ultimo budgetåret skal være minimum 50 mio. kr.

5. Der løbende sker omlægninger og forbedringer for at sikre effektiviseringsgevinster.Indstilling
Administrationen indstiller, til Plan- og Miljøudvalget, at

 1. tage økonomiudvalgets rammer for budgetproces 2014-2017 til efterretning.

  Beslutning
 1. V tager ikke til efterretning, V arbejder for Byrådets mål.
  Tiltrådt.


Fraværende var med afbud: Børge SørensenLukkede

31. Beredskab - Forlængelse af aftale med Falck om brandslukning

32. Forberedelse af salg af ejendom.


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 31 og 32

Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
07:30 PM