Plan- og Miljøudvalget

Publiceret 06-02-2013

Onsdag den 06-02-2013 kl. 14:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
15 Ansøgning om oplag af flere biler. Landzonesag
16 Wewers A/S: Ansøgning om hævet produktionsloft
17 Konstituering af næstformand i Plan- og Miljøudvalget

Medlemmer:

Børge Sørensen Susan Kjeldgaard
Bo Jul Nielsen Jannich Petersen
Morten Jørgensen Michael Bruun
Cannot Kroner  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Ekstraordinært møde den 20.03.2013 er aftalt.


Åbne

15. Ansøgning om oplag af flere biler. Landzonesag
027744 - 2012/37022

Sagsfremstilling

Ansøgning om udvidelse af biloplag til Kroghs Autogenbrug på ejendommen Åmosevejen 11 er fremsendt af ejer Jens Krogh. Der søges om mulighed for øget oplag af miljøbehandlede biler på ejendommens i forvejen godkendte areal hertil, dvs over 35 stk.

Ejer oplyser, at virksomheden ikke har givet anledning til klager eller miljøsager. Ansøgningen begrundes med, at ændringer i driften samt nye krav til virksomheden gør det nødvendigt for virksomhedens fortsatte eksistens, at der gives mulighed for et øget oplag af skrotbiler.

Virksomheden er omgivet af volde, og ejer mener, at et øget bil-oplag ikke vil være synligt for naboer. Til og frakørsel af skrot vil ifølge ejer heller ikke give anledning til øget belastning, idet antallet af indkomne biler forventes at forblive stabilt.

En udvidelse vil kræve landzonetilladelse, idet der sker en ændring i f.t. den gældende landzonetilladelse, der definerer virksomhedens rammer med en begrænsning på op til 35 biler oplagret.

Vurdering
Administrationen vurderer, at det ansøgte ikke bør fremmes, idet der er en lang historik på ejendommen med lignende afgørelser vedrørende autoophugningsvirksomhed. Der blev i maj 1994 givet landzonetilladelse til virksomheden med vilkår om et begrænset biloplag på max 35 biler. Denne tilladelse blev alene givet efter revurdering i amtet, fordi der blev fundet en løsning med vilkår om begrænsning, så man kunne undgå ukontrolleret og skæmmende oplag til en virksomhed, som amtet i første omgang vurderede ikke burde placeres i det åbne land. Det blev indskrevet, at en evt udvidelse ikke kunne forventes godkendt. Efterfølgende blev der i 1995 givet afslag på udvidet oplag.

HUR gav i 2002 tilladelse til udvidelse af virksomheden, men afgørelsen blev underkendt af Naturklagenævnet, da projektets omfang vurderedes at være for stort. Efter overtagelse af landzonekompetencen gav kommunen i maj 2004 en ny landzonetilladelse, for at ejer kunne flytte oplagspladsen til et andet areal, men vilkåret om et max. oplag af 35 biler blev videreført.

Gældende miljøgodkendelse er fra 1995, og heri er også indskrevet krav om max oplag på 35 biler. Dette er kontinuerligt håndhævet ved miljøtilsyn på ejendommen.

Der blev i 2009 givet afslag til oplag af flis m.v., idet der blev henvist til aktivitetens naturlige placering i et erhvervsområde. Administrationen vurderer, at en udvidelse af bil-antallet ud over de 35 biler tilsvarende vil bringe virksomheden op på en størrelse, der bør henvises til et erhvervsområde.


Hvad gælder for området
Ejendommen består af matr. nr. 21 a, Vejby By. Matriklens areal er ca. 18,6 ha. Beboelseshus og autoophugningsvirksomhed på ca 1,3 ha ligger omgivet af det resterende opdyrkede landbrugsareal. Virksomheden ligger i det åbne land, mellem Mønge og Vejby. Nærmeste samlede boligbebyggelse til det berørte areal er Vejby, der ligger 1200 meter mod vest. Nærmeste nabo er 270 meter væk. Terrænet skråner jævnt ned mod Højbro Å med et fald på 7 m hen over en strækning på 300 m.

Området er ifølge kommuneplanen beliggende i en økologisk forbindelse, hvor tekniske anlæg skal undgås. Det indgår i den landskabelige egn Agerlandet, som er karakteriseret ved åbenhed.

Den hidtidige vurdering af ejendommen følger kommuneplanens intentioner om at begrænse produktionserhverv i landzone, der enten ikke har direkte tilknytning til landbruget eller etableres i overflødige landbrugsbygninger og udvides herfra.

Jævnfør praksis bør det tillægges vægt, om virksomheden ved opstarten har haft en forventning om at kunne udvide virksomheden. Det er ikke tilfældet her, og administrationen anbefaler derfor, at der gives afslag på det ansøgte.


Lovgrundlag
Lov om planlægning § 35 (Lbk nr. 937 af 24. sept. 2009 med senere ændringer og tilføjelser)
Kommuneplan 2009-2021 for Gribskov Kommune


Økonomi
-

Miljøforhold
En ændring i antallet af biler vil kræve ny miljøgodkendelse af virksomheden, idet antallet er indskrevet i den eksisterende godkendelse. Det vurderes dog, at der i en ny godkendelse vil kunne stilles vilkår, der sikrer en miljømæssigt forsvarlig udvidelse.


Høring
I henhold til planlovens § 35 stk 4 skal sagen i 14 dages naboorientering, såfremt Udvalget ser positivt på det ansøgte. Fremkommer der væsentlige indsigelser, vil sagen skulle forelægges Udvalget påny forud for endelig afgørelse i sagen.


Bilag
Åmosevejen 11 Oversigtsfoto PMU 090113


Indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at der gives afslag på landzonetilladelse til den ansøgte udvidelse af biloplag.Tidligere udvalgsbeslutninger
Plan- og Miljøudvalget besluttede på mødet den 09.01.13 at udsætte sagen til næste møde, med henblik på besigtigelse.


Beslutning

 1. S, SF og Nyt Gribskov stemte for administrationen indstilling.
  V stemte imod, V begærede sagen i Byrådet.


16. Wewers A/S: Ansøgning om hævet produktionsloft
023273 - 2012/54522

Sagsfremstilling
Flemming Wewer, Wewers A/S, har med brev af 21.09.12 søgt om tilladelse til en samlet årlig produktion op til 45.000 tons beton og mørtel på ejendommen Ny Mårumvej 222.

Virksomheden har fået påbud om at overholde et årligt produktionsloft på 20.000 tons, hvilket virksomheden ikke ser som rentabelt i forhold til de investeringer og forbedringer, de har foretaget siden 2006. Samtidig har det været nødvendigt at stoppe for betonproduktionen i juli 2012 for at overholde produktionsloftet.

Ansøger finder, at der fortsat vil være tale om en mindre virksomhed, selvom produktionen øges til det ønskede niveau.

Administrationen kan oplyse, at der siden 2007 har været administreret efter et plangrundlag med mulighed for klasse 4-virksomheder, hvilket i praksis er vurderet som mindre virksomhed med årsproduktion op til 20.000 tons. Der blev i perioden 2008-2010 arbejdet på et nyt forslag til lokalplan, der skulle kunne rumme en vis udvidelse af produktionen. I 2010 besluttede byrådet, at den eksisterende lokalplan skulle være gældende.

Det anbefales, at Plan- og Miljøudvalget drøfter, hvorvidt det hidtidige plangrundlag ønskes fastholdt, eller om der skal arbejdes for en udvidelse af virksomheden. Såfremt produktionen skal øges, vil der foruden nyt plangrundlag være krav om miljøgodkendelse. Det bemærkes, at der ikke ses at være mulighed for dispensation fra eller ændret vurdering af eksisterende plangrundlag.

I 2009-2010 var der lignende drøftelser vedrørende et ændret plangrundlag. Her var emner til debat bl.a. støj, trafikale gener og arbejdstider. Det kan oplyses, at støjen kun indirekte reguleres via lokalplanens definition af lovlige aktiviteter, mens det er via miljøgodkendelsen der sker fastsættelse af de konkrete støjgrænser. Arbejdstiderne reguleres indirekte via miljøgodkendelsens støjgrænser. Ved definition af mulige miljøklasser eller mulige erhvervstyper vil lokalplanen indirekte påvirke produktionsmængden og dermed trafikmængden. Generelt set vil der med øget produktion blive tale om øget aktivitet på og omkring ejendommen, herunder øget trafik.


Lovgrundlag
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 19 stk. 1 og stk. 2
Lov om miljøbeskyttelse, lovbekendtgørelse nr. 879 af 26.06.2010 med senere ændringer, § 33.


Økonomi
-


Miljøforhold
Såfremt der skal udarbejdes nyt plangrundlag, vil planforslaget blive miljøscreenet i f.t. om der kræves en miljøvurdering af planen.
Såfremt der skabes rammer for en udvidet produktion, vil der efter vedtaget plangrundlag skulle gives miljøgodkendelse til virksomheden.


Høring
Såvel et lokalplanforslag som et forslag til miljøgodkendelse vil skulle fremlægges offentligt forud for beslutning.


Bilag
Ansøgning om øget årsproduktion


Indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Udvalget ud fra ansøgningen drøfter, hvorvidt der kan ses positivt på ændret omfang af aktiviteter, og
 2. at der, såfremt Udvalget er positivt indstillet på at understøtte det ansøgte, igangsættes ny lokalplan for området, eller
 3. at der, såfremt Udvalget ikke ønsker at ændre plangrundlaget for området, gives afslag på det ansøgte.Tidligere udvalgsbeslutninger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 21-11-2012:

 1. Sagen udsættes.

Fraværende med afbud var: Jannich Petersen.

Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 04-12-2012:

Udvalget ønsker at besigtige virksomheden før de behandler sagen.

 1. Udgår
 2. Udgår


  Beslutning
 1. Drøftet
 2. Udgår
 3. S, SF, Nyt Gribskov stemte for
  V stemte imod
  V begærede sagen i Byrådet


17. Konstituering af næstformand i Plan- og Miljøudvalget
00.01G00 - 2013/01074

Sagsfremstilling
I forbindelse med Børge Sørensens ferie fra den 11. februar 2013 til den 18. marts 2013 konstitueres næstformand Susan Kjeldgaard i perioden til formand for Plan- og Miljøudvalget.

Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, Lovbekendtgørelse nr. 885 af 29. august 2012, § 22 stk. 1.

Økonomi
Efter styrelsesvedtægt § 20 modtager en konstitueret formand forholdsmæssig formandsvederlag jf. § 10 i vederlagsbekendtgørelsen (nr. 1461 af 19.12.2005

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller, at Plan- og miljøudvalget tiltræder

 1. at næstformanden er fungerende formand i den anførte periode

  Beslutning
 1. Tiltrådt
Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:00 PM