Økonomiudvalget

Publiceret 21-10-2013

Mandag den 21-10-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
263 Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014 - 2017
264 Godkendelse Skema B Skovsmindeparken
265 Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014
266 Ansøgning om midler til etablering af handicaptoilet på Tegners Museum og
Statuepark.
267 Udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen for Helsinge

Ridecenter
268 Esrum Møllegård udbygning af parkering og tilkørselsforhold
269 Vandplan - Gribskov Kommunes høringssvar til revideret plan fra Naturstyrelsen
270 Vedtægtsændringer i 5 kystsikringslag
271 Trafiksikkerhedsplan 2013-2020: Trafiksikkerhed i Gribskov Kommune - et fælles

ansvar
272 ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 330.000 kr til ETU

(indenfor budgetrammen)
273 Tværkommunalt samarbejde omkring en fælles nordsjællandsk vækstdagsorden
277 Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager


Efterretningssager
274 Afrapportering for Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde i perioden 2010-2013
- med anbefalinger til videre strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet
275 Erhvervsforhold - Fælles initiativer for ETU/ARB 2013


Lukkede
278 Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager


Efterretningssager - Lukket
276 Solgte ejendomme.

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Bo Jul Nielsen

Meddelelser:Åbne

263. Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag 2014 - 2017
14.00A00 - 2013/18369

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges påny for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget er blevet orienteret på møde den 19.6.2013 (pkt. 112) om forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet. Sagen har været behandlet på møde i Økonomiudvalget den 12.8.2013 (pkt. 201) og i Byrådet den 2.9.2013 (pkt. 154). Byrådet tog sagen af dagsorden og sendte den tilbage til Økonomiudvalget.

På Byrådets møde den 2.9.2013 var sagsfremstilling følgende:
"Baggrund
Administrationen er ved at gennemgå kommunens råd og nævn m.v. som led i forberedelsen til konstitueringen efter kommunevalget. Administrationen vurderer, at der er behov for en nærmere gennemgang af Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning, vederlag m.v.

Regler for Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag m.v. og status i indeværende funktionsperiode
Opgaver
Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Ifølge beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det betyder, at Beredskabskommissionen typisk varetager opgaver med bl.a. indstillinger til Byrådet vedr. overordnede beslutninger og opgaver vedrørende daglig drift af redningsberedskabet. Der kan henvises nærmere til vejledning fra 2010. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, skal varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

I nuværende funktionsperiode har der ikke eksplicit været taget stilling til det politiske ansvar for opgaverne i §§ 34-37 på udvalgsniveau.

Sammensætning
Beredskabskommissionens medlemstal skal være ulige og skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at kommissionen skal bestå af mindst 5 medlemmer. De frivillige har ret til en observatørpost i kommissionen. De af Byrådet valgte medlemmer af Beredskabskommissionen kan være såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer.

Sammensætningen i nuværende funktionsperiode:
I denne funktionsperiode består Beredskabskommissionen af 7 medlemmer: Borgmesteren, politidirektøren og 5 medlemmer valgt af Byrådet. De 5 valgte medlemmer var ikke medlem af Byrådet ved konstitueringen i 2009. Siden er 2 af de valgte medlemmer dog indtrådt i Byrådet i kraft af deres placering på kandidatlisten.

Der er ikke udpeget en repræsentant for de frivillige som observatør i kommissionen i Gribskov. Dette skal ses i lyset af, at kommunen ikke anvender frivillige i sit beredskab.
Beredskabsforbundet, som organiserer frivillige i de kommunale redningsberedskaber, er bekendt med situationen, men har ikke benyttet sig af retten til at få udpeget en repræsentant i Gribskov.

I kommissionens møder har Falcks lokale leder og repræsentanter for Falcks deltidsansatte brandmænd deltaget under punkter, hvor de har kunnet bidrage med at belyse en sag.

Vederlag og udgiftsgodtgørelse
Kommunalbestyrelsenkan beslutte, at der ydes Beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16a. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage diæter.

I indeværende funktionsperiode har der ikke været truffet beslutning i Byrådet om udbetaling af diæter til de medlemmer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, og der er derfor ikke udbetalt diæter. Der er heller ikke udbetalt befordringsgodtgørelse eller anden udgiftsgodtgørelse.

Rammerne for kommissionens arbejde
Beredskabskommissionen er ikke et stående udvalg (og skal derfor ikke fremgå af styrelsesvedtægten), men det forhold, at den varetager den umiddelbare forvaltning af en opgaveportefølje betyder, at kommissionens virksomhed hører under Byrådet (og ØU), og efter beredskabsloven gælder en række regler i kommunestyrelsesloven vedrørende stående udvalg tilsvarende for kommissionens arbejde. Dermed fungerer kommissionen som et stående udvalg (jf. også vejledningen 2010)

Praksis i indeværende funktionsperiode
I denne funktionsperiode er Plan- og Miljøudvalget budgetansvarlig for redningsberedskabet. Alle sager i forløb er gået via Plan- og Miljøudvalget. Denne opgavevaretagelse fremgår ikke af den nugældende styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten for den forrige funktionsperiode fremgik det, at Teknisk Udvalg varetog den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det er ikke klart om dette vedrørte opgaverne efter §§ 34-37.

Funktionsperioden 1.1.2014 - 31.12.2017

Sammensætning
Beredskabskommissionens medlemstal skal som nævnt være ulige. Kommissionen skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen.

Der skal efter Beredskabslovens § 9, stk. 2, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af Beredskabskommissionen. Udpegningen af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet - uanset om kommunen måtte have frivillige knyttet til det kommunale redningsberedskab.

Udpegningen kan ske efter indstilling fra Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp. Administrationen foreslår at det er Beredskabsforbundet der indstiller en frivillig, da frivillige i de omkringliggende kommuners redningsberedskaber er organiseret i Beredskabsforbundet.

Administrationen foreslår, at det henlægges til administrationen at anmode Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder i kommissionen, og hvis pågældende udtræder, beder administrationen Beredskabsforbundet indstille en ny frivillig. Hvis Beredskabsforbundet ikke indstiller en frivillig, indgår der ingen frivillig i kommissionen.

Der vil fortsat være mulighed for, at repræsentanter for samarbejdspartnere, herunder kontraktpartnere, efter en konkret vurdering, kan deltage i enkelte punkter på kommissionens møder. Formålet med deltagelsen er i hovedsagen at give kommissionens medlemmer mulighed for, at få punkter belyst ved at kunne stille spørgsmål m.v.

Vurderes det, at der er behov for en mere fri dialog med samarbejdspartnere om forskellige temaer, vil dette kunne ske i tilslutning til kommissionens møder.

Administrationens anbefaling
Hvis den hidtidige praksis om, at redningsberedskabets budget skal høre under et stående udvalg fortsætter, foreslår administrationen, at de medlemmer af Beredskabskommissionen, der udpeges af Byrådet, skal være identiske med medlemmerne af det stående udvalg, hvori kommissionens budget henhører. D.v.s. at kommissionen består af det pågældende stående udvalgs medlemmer, borgmesteren og politidirektøren og en evt. observatør.

Møderne i Beredskabskommissionen vil i givet fald med fordel kunne ligge i umiddelbar tilknytning til møderne i det stående udvalg. Der forventes afholdt 2-4 årlige møder i Beredskabskommissionen

Opgaver
Ud over den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

Der henvises nærmere til Bilag 1 om særlige beslutninger, der skal forelægges Byrådet efter indstilling fra Beredskabskommissionen, idet de ikke kan delegeres (Skema A), om opgaver, der(fortsat) henhører under Beredskabskommissionen, som en del af forvaltningen af redningsberedskabet(Skema B) samt om opgaver, der ved konkret delegation kan henlægges til Beredskabskommissionen efter de særlige bestemmelser herom i beredskabsloven (Skema C).

For at de samlede opgaver vedr. redningsberedskabet er samlet i et organ, foreslår administrationen, at Byrådet henlægger den umiddelbare forvaltning af opgaverne beskrevet i Skema C til Beredskabskommissionen. Det drejer sig om opgaverne anført i §§ 34-37 i beredskabsloven, jfr. § 9, stk. 2.

Vederlag og anden udgiftsgodtgørelse
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage diæter.

Byrådsmedlemmer anses for vederlagt af det faste vederlag (Byråd) efter kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b. I forbindelse med deltagelse i møder ydes der endvidere til byrådsmedlemmer udgiftsgodtgørelse jf. § 16, stk. 10, litra a-c (befordringsgodtgørelse, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap og dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning).

Byrådet kan endvidere beslutte, at yde de i stk. 10 nævnte udgiftsgodtgørelser i forbindelse med andre aktiviteter end møder. Bliver dette aktuelt, vil det blive forelagt for Byrådet til beslutning.

Ønsker Byrådet en anden sammensætning af Beredskabskommissionen, og der i denne indgår medlemmer, der ikke er medlem af Byrådet, skal diæter og udgiftsgodtgørelse besluttes af Byrådet efter kommunestyrelseslovens § 16 a. Der vil i givet fald blive forelagt Byrådet en ny sag om diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af Beredskabskommissionen."
Administrationens indstilling, som den forelå til Byrådets den 2.9.2013 var følgende:"Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

  1. at anbefale Byrådet at beslutte, at Beredskabskommissionens medlemmer, som skal vælges af kommunalbestyrelsen, skal være identisk med medlemmerne af det stående udvalg, hvori Beredskabskommissionens budget indgår.
  2. at anbefale Byrådet at beslutte, at den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter beredskabslovens §§ 34 - 37 henlægges til Beredskabskommissionen.
  3. at anbefale Byrådet at beslutte, at administrationen anmoder Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder som observatør, samt hvis denne udtræder foranlediger, at ny observatør kan indtræde efter indstilling fra Beredskabsforbundet".

Økonomiudvalgets anbefaling (den 12.8.2013) til Byrådet var følgende:"1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Beredskabskommissionens sammensætning fortsætter som hidtil, herunder at der kan være politisk udpegede medlemmer fra de politiske partier.
2. Anbefaling tiltrådt.
3. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der ikke udpeges observatør fra Beredskabsforbundet."(Morten Jørgensen deltog ikke i mødet)


Herefter besluttede Byrådet på møde den 2.9.2013 at tage sagen af dagsorden og sende den tilbage til Økonomiudvalget

(Janne Danielsen deltog ikke i mødet)

Administrationens tilføjelser til sagsfremstilling ved denne behandling:
Beredskabskommissionens sammensætning:
Ovenfor i den citerede sagsfremstilling er angivet regler om Beredskabskommissionens sammensætning.

Administrationen anbefalede en sammensætning, hvorefter udvalget skulle være identisk med medlemmerne af det stående udvalg, hvori Beredskabskommissionens budget indgår. Økonomiudvalget anbefalede Byrådet en anden model hvorefter Beredskabskommissionens sammensætning fortsætter som hidtil (d.v.s. borgmesteren, politidirektøren og 5 øvrige medlemmer udpeget af Byrådet) herunder at der kan være politisk udpegede medlemmer fra de politiske partier.

Administrationen indstiller, at Byrådet beslutter en af modellerne.

Henlæggelse af den umiddelbare forvaltning af opgaver efter §§ 34-37 til kommissionen:
Økonomiudvalget tiltrådte administrationens anbefaling om at henlægges disse opgaver til Beredskabskommissionen.

Udpegning af observatør til Beredskabskommissionen
I forbindelse med Byrådets behandling blev der den 29.8.2013 sendt en mail til Byrådet med en uddybning af hjemmelsgrundlaget på dette punkt (se bilag 2). Byrådet er forpligtet til at udpege en observatør. Udpegning kan ske ved at organisationer, der har frivillige kan indstille en observatør.

Det fremgår af den tidligere sagsfremstilling ovenfor (under Funktionsperioden 1.1.2014-31.12.2017 - Sammensætning) at administrationen anbefalede, at det var Beredskabsforbundet, der blev anmodet om at indstille en observatør og dette er nærmere begrundet i mailen (se bilag 2), idet det er angivet, at det er den frivillige organisation, der har flest frivillige i redningsberedskabet organiseret. Byrådet kan dog frit beslutte, at der skal udpeges en observatør fra en af de øvrige organisationer (Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp).

Administrationen anbefaler fortsat, at der udpeges observatør efter indstilling fra Beredskabsforbundet.


Lovgrundlag
Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10.6.2009 med senere ændringer §§ 9, 10 m. fl.

Beredskabsstyrelsens "Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation m.v. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler", fra marts 2010

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 885 af 29.08.2012, med senere ændringer, §§ 16, og 16 a (vederlag, diæter, udgiftsgodtgørelse)

Efter beredskabsloven § 9, stk. 3, gælder følgende bestemmelser i styrelsesloven tilsvarende for Beredskabskommissionens virke: § 11, stk. 1, § 20, stk. 1-4, 6 og 7, § 21, § 22, § 28, § 29, stk. 1, 2 og 5 og §§ 47-56.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 - Opgaver og kompetencefordeling - beredskab

Bilag 2 - Uddybning af det retlige grundlag for udpegning af observatør


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at beslutte, at Beredskabskommissionen
  A: består af medlemmer, som skal være identisk med medlemmerne af det stående udvalg, hvori Beredskabskommissionens budget indgår ELLER
  B. fortsætter som hidtil (d.v.s. borgmesteren, politidirektøren og 5 øvrige medlemmer udpeget af Byrådet), herunder at der kan være politisk udpegede medlemmer fra de politiske partier.
 2. at anbefale Byrådet at beslutte, at den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter beredskabslovens §§ 34 - 37 henlægges til Beredskabskommissionen.
 3. at anbefale Byrådet at beslutte, at administrationen anmoder
  A: Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder som observatør, samt hvis denne udtræder foranlediger, at ny observatør kan indtræde efter indstilling fra Beredskabsforbundet ELLER
  B
  . en af de øvrige organisationer (Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp) om at indstille en frivillig, som indtræder som observatør, samt hvis denne udtræder foranlediger, at ny observatør kan indtræde efter indstilling fra den pågældende organisation ELLER
  C.
  om at de under A og B nævnte organisationer anmodes om at indstille hver en frivillig og at Byrådet derefter udpeger en frivillig blandt de af organisationerne indstillede.Beslutning
pkt. 1. Økonomiudvalget anbefaler forslag B.
pkt. 2. Tiltrådt anbefaling.
pkt. 3. Økonomiudvalget anbefaler forslag A.
Økonomiudvalget anbefaler, at ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Falck skal kunne indbydes til deltagelse ad hoc i kommissionens møder.

Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

264. Godkendelse Skema B Skovsmindeparken
03.02G00 - 2013/16488

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Baggrund
Byrådet har på møde den 17. juni 2013 godkendt skema A ansøgning om etablering af 13 ældreboliger på Skovsmindeparken 4-26 i Græsted. Etableringen sker ved ombygning af 11 eksisterende beskyttede boliger til almene ældreboliger samt etablering af 2 nye ældreboliger boliger i det eksisterende fælleshus.

VIBO har den 1. oktober 2013 efter afholdelse af licitation fremsendt skema B til godkendelse.

Byggeriet
Der er fremsendt ansøgning om byggetilladelse, som behandles særskilt af administrationen.
Byggeprojektet er i overensstemmelse med det projekt udvalget tidligere har godkendt, og der er ikke sket ændring af boligantal og arealer og arealfordelinger i forhold til det ved skema A godkendte.

Byggeriet påbegyndes i november 2013, og det færdige byggeri forventes ifølge VIBO at være færdigt i juli 2014. Byggearbejderne har været udbudt i indbudt hovedentreprise efter prækvalifikation.

Administrationen vurderer, at det gennemførte udbud opfylder betingelserne i regelgrundlaget for støtte til almene boliger. Ansøgningen om skema B-godkendelse er fremsendt inden udløbet af fristen på 9 måneder fra Byrådets beslutning om at meddele støttetilsagn (skema A-godkendelse).


Lovgrundlag
Almenboligloven §115 og §127 (lov 374 af 22-05-1996 om almene boliger, jf. lovbekendtgørelse 884 af 10-08-2011 og senere ændringer)
Lokalplan 16.39 for Omsorgscentret Skovsminde.


Økonomi
Anlægsøkonomi
Anlægsudgiften til boligerne skal ifølge Indenrigs- og Socialministeriets regler opgøres inkl. moms. Anlægsudgiften er baseret på det maximale rammebeløb og udgør 23,956 mio. kr inkl. moms.

Boligerne opføres som almene ældreboliger og finansieres således (afrundet tal):

Specifikation
Beløb kr.
Realkreditbelåning (88%)
21.081.000
Kommunal grundkapital (10%)
2.396.000
Beboerindskud (2%)
479.000
I alt
23.956.000


Gribskov kommune skal medvirke til finansieringen af byggeriet med en såkaldt grundkapital på 2,396 mio. kr. Kommunen vil efter godkendelse af Skema B modtage en opkrævning fra Landsbyggefonden. Landsbyggefonden vil efterfølgende udbetale beløbet til Bygherren. Grundkapitalen ydes som et lån i 50 år, hvorefter beløbet tilbagebetales til kommunen.

Derudover betaler kommunen en andel af beløb til dækning af beboerindskud på 0,124 mio. kr. Ved ombygning af beskyttede boliger til almene ældreboliger skal kommunen yde et beløb til dækning af beboerindskud.

Udgiften til finansiering af grundkapital og andel af kommunal del af beboerindskud sker fra provenu ved salg af ejendommen.

Garanti
Etablering af almene boliger i kommunen medfører automatisk en kommunal garanti. Garantien omfatter den del af lånet, som på tidspunktet for lånets optagelse har pantesikkerhed ud over 60 pct. af ejendommens værdi.

Kommunen påtager sig dermed en garantiforpligtelse ved godkendelse af opførelse af almennyttigt byggeri.

Yderligere uddybning af garanti og risiko er oplyst i forbindelse med udvalgets godkendelse af skema A.

Driftsøkonomi
Huslejen i almene ældreboliger består af finansielle udgifter til de lån, der er i ejendommen. I følge loven skal beboere i almene boliger betale 3,05% af den samlede anskaffelsessum.

Desuden består huslejen af de direkte bygningsudgifter for boligerne, dvs. skatter og afgifter og renovation, energiforbrug til fællesarealer, administration og ejendomsfunktionær, vedligeholdelse, samt pligtige henlæggelser.

I følge bygherren bliver den fremtidige husleje i boligerne 1.230 kr./m²/år for ældreboligerne. Dette medfører, en månedlig husleje på henholdsvis 6.768 kr. og 6.255 kr. i boligerne på 66 m2 og i boligerne på 61 m2.

Hertil kommer udgifter til forbrug af vand, varme m.v. Disse er anslået til henholdsvis 479 kr. og 442 kr. pr. måned.

Gribskov Kommune har i dag underskud på driften af boligerne, på grund af de særlige regler omkring fastsættelse af huslejen i beskyttede boliger.


Bilag
BILAG ØU 21.10.2013 Skema B


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Skema B med 13 ældreboliger med en samlet anlægssum på 23,956 mio. kr.
 2. at påtage sig at garantere for den del af realkreditbelåningen, der ligger udover 60% af den vurderede ejendomsværdi.
 3. at administrationen bemyndiges til at godkende skema C (byggeregnskabet), hvis anskaffelsessummen ikke forhøjes.Beslutning
Pkt. 1.-3. Anbefalinger tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

265. Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014
15.20G00 - 2013/01963

Sagsfremstilling
Beskæftigelsesplan 2014 fremlægges til vedtagelse for Arbejdsmarkedsudvalget.

På mødet d. 3. april 2013 sag nr. 28 har Arbejdsmarkedsudvalget tidligere behandlet Beskæftigelsesministerens udmelding af mål på beskæftigelsesområdet for 2014.

Beskæftigelsesplanen er det centrale arbejdsmarkedspolitiske dokument i Gribskov Kommune og er hermed udtryk for politikernes og kommunens arbejdsmarkedspolitik.

Beskæftigelsesplanen er også Gribskov Kommunes centrale strategiske dokument – hvor administration og politikere giver et samlet svar på udfordringer på arbejdsmarkedsområdet og en overordnet plan for det kommende års indsats på beskæftigelsesområdet og i Center for Arbejdsmarked.

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 har været til høring i Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland samt Det Lokale Beskæftigelsesråd. Efter endt behandling i Arbejdsmarkedsudvalget skal sagen behandles i Økonomiudvalget og Byrådet.

Ministermål 2014
Beskæftigelsesministeren har for 2014 udmeldt følgende mål, som alle er indarbejdet i Beskæftigelsesplan 2014:

 1. Unge i uddannelse
 2. Begrænsning af tilgangen til førtidspension
 3. Langtidsledigheden skal begrænses
 4. En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder


Ministermålene for 2014 er således de samme som i 2013.

Modsat 2013 forventes det, at der for mål 4 i 2014 opsættes egentlig resultatmål. Administrationen afventer fortsat yderligere information om hvordan målsætning bliver fastsat og hvilke "tekniske data" der ligger bag målet. Når dette er klart kan målet fastsættes lokalt i Gribskov Kommune.

Lokale mål 2014:
Administrationen har efter dialog med Arbejdsmarkedsudvalget sat følgende lokale mål for 2014:

 1. Begrænsning af antal unge på offentlig forsørgelse
 2. Sygedagpengeforløb over 52 uger
 3. Sygedagpengeforløb fra 9 til 52 uger
 4. Begrænsning af antallet af langtidsledige på ledighedsydelse
 5. Rettidighed og aktivering for dagpengemodtagere
 6. Rettidighed og aktivering for kontanthjælpsmodtagere
 7. Rettidighed og aktivering for sygedagpengemodtagere


De lokale mål for 2014 fastsættes og indarbejdet først endeligt i Beskæftigelsesplanen i januar 2014. Dette er i praksis med tidligere år og en stor fordel, idet de pågældende mål hermed kan blive mere præcise. Det vil sige både være ambitiøse, realistiske og afstemt med budgetforudsætningerne for 2014.

Høring:
Beskæftigelsesplan 2014 har været i høring hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland (BRHS) og Det Lokale Beskæftigelsesråd (LBR).

Af Beskæftigelsesregionens høringssvar fremgår det, at de vurderer beskæftigelsesplanen som værende fyldestgørende og dækkende for de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Gribskov Kommune. De noterer sig endvidere, at der er opstillet ambitiøse resultatmål samt, at der er et klart fokus på hvilke indsatser, der skal til for at nå målene i 2014.

Endvidere opfordrer Beskæftigelsesregionen til, at opstilles en strategi for og prioritering af indhold i ressourceforløb. Administrationen har herefter indarbejdet et særskilt afsnit vedr. reformen af førtidspensionsområdet.

Det Lokale Beskæftigelsesråd har i deres høring taget Beskæftigelsesplan 2014 positivt til efterretning og havde ingen bemærkninger til planen. Endvidere har LO og FTF på eget initiativ fremsendt et generelt høringssvar til kommunernes Beskæftigelsesplaner 2014.

Høringssvar fra henholdsvis Beskæftigelsesregionen og fra LO og FTF fremgår i henholdsvis bilag 2 og 3 i nærværende dagsordenpunkt.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og § 46,2


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1. Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014

Gribskov Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 blev sendt pr. brevpost den 16 september til medlemmerne af arbejdsmarkedsudvalget.

Bilag 2. Beskæftigelsesregionen. Høringssvar BP 2014

Bilag 3. Beskæftigelsesplan 2014. Høringssvar fra LO og FTF


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at godkende Beskæftigelsesplan 2014.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 25-09-2013:
Tiltrådt


Beslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

266. Ansøgning om midler til etablering af handicaptoilet på Tegners Museum og Statuepark.
19.03G00 - 2013/27694

Sagsfremstilling
Tegners Museum og Statuepark ønsker at etablere handicaptoilet på museet i forbindelse med de nuværende toiletter.

Museet ønsker at forbedre tilgængeligheden for folk med kørestole til museet.
Der er etableret en rampe, der giver adgang til museet og man ønsker i forlængelse heraf,
at kunne tilbyde handicaptoilet, så alle får lige muligheder for at besøge museet.

Der er fundet en lavpraktisk og funktionel løsning, som består i at omdanne et depot i forlængelse af de nuværende toiletter og omdanne dette til handicaptoilet.
Rummets størrelse er lige lidt under det som er anbefalet af dansk handicap standard,
men museet har fået tilsagn af Jens Petersen fra Dansk Handicapunion om, at toilettet vil være anvendeligt for brugere af kørestole, såfremt der opsættes en håndvask, der er lidt mindre end den anbefalede model.

Byggetilladelse er givet fra Gribskov Kommune og museet mangler nu økonomi til at komme i gang.

Byggeriet forventes at vare ca. 4 uger og vil foregå, mens museet er lukket for vinteren
og dermed ikke være til gene for gæsterne.

De nye toiletforhold skulle gerne være tilgængelige, når museet åbner i april 2014.
Byggeriet vil blive overvåget af museumsdirektør Luise Gomard og bygningsrådgiver Ole Willerup.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Det samlede beløb er 185.000 kr.

Der ansøges om hele beløbet eller et tilskud til dette.
Beløbet omfatter etablering af toilet og sanitet, nye depotfaciliteter, udvidelse og renovering af nuværende septiktank samt udgifter til godkendelser hos Gribskov Kommunes plan og byg.

Entreprise, Erikbyg cvr. 27472192 120.000 kr. inkl. moms
Etablering af nyt depot 30.000 kr. inkl. moms
Udvidelse og renovering af septiktank 15.000 kr.
Gribskov Kommune 10.000 kr.
Uforudsete ca. 5% 10.000 kr.
I alt 185.000 kr. inkl. moms

Administrationen kan ikke anvise finansiering.


Bilag
1. Ansøgning om handicaptoiletter

2. Byggetilladelse fra Gribskov Kommune


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget;

 1. at behandle ansøgning om etablering af handicaptoilet og sanitet på Tegners MuseumUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 10-09-2013:

 1. Kultur- og Idrætsudvalget kan ikke anvise finansiering. Udvalget besluttede at videresende ansøgningen med anbefaling til Økonomiudvalget, om at godkende et tilskud til etablering af handicaptoilet og sanitet på Tegners Museum.

Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.


Beslutning
Der er afsat finansiering som særskilt anlægsprojekt i budget 2014.
Økonomiudvalget beslutter, at anlægsprojektet kan finansieres som et kasseudlæg i 2013.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

267. Udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter
18.00G00 - 2013/10802

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Udpegning af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter.

Den selvejende institution Helsinge Ridecenter ønsker, at Gribskov Kommune udpeger et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter.

Det fremgår af vedtægten for Helsinge Ridecenter, at medlemmer ikke modtager honorar. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal udpeges et medlem til bestyrelsen af Helsinge Ridecenter vil medlemmet ikke være berettiget til at modtage anden godtgørelse, jf. Kommunernes Styrelseslov § 16 a.

Administrationen indstiller, at der i forbindelse med Byrådets konstituering udpeges et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Helsinge Ridecenter. Det anbefales, at udpegning af et medlem og en suppleant sker blandt ikke byrådsmedlemmer.

Administrationen anbefaler, at den selvejende institution Helsinge Ridecenter informerer kommunen om bestyrelsesbeslutninger, der vedrører vedtægtsændringer.


Lovgrundlag
Konstituering sker efter styrelseslovens § 17 og godtgørelse efter styrelseslovens § 16a
(LBK nr. 971 af 25.7.2013 )


Økonomi
-


Bilag
Bilag: Vedtægt for Helsinge Ridecenter (gældende)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med konstitueringen, at udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant, som ikke er medlem af Byrådet, til bestyrelsen for den selvejende institution Helsinge Ridecenter
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at anmode den selvejende institution Helsinge Ridecenter om, at kommunen orienteres ved vedtægtsændringerUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 01-10-2013:
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Flemming Trojel.


Beslutning
Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Byrådet fremover ikke udpeger medlem og suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

268. Esrum Møllegård udbygning af parkering og tilkørselsforhold
05.09G00 - 2013/27150

Sagsfremstilling
Esrum Kloster og Møllegård arbejder med planer om flere større udvidelsestiltag, bl.a. en naturlegeplads, men også forskellige aktiviteter og tiltag ved klosteret. Det vurderes derfor, at der vil opstå særlige behov for forbedring af parkeringsforholdene og den trafikale tilgang til Esrum Kloster og Møllegård, ligesom en øget tilstrømning vil belaste de i forvejen mindre gode tilkørselsforhold ved Frederiksværksvej. Der er udarbejdet en foreløbig skitse over mulig indretning af parkeringsområdet. Skitsen vedlægges som i bilag.

På baggrund af ovennævnte har Esrum Kloster og Møllegård påbegyndt sit arbejde med fundraising, og har i den forbindelse indledt dialog med Gribskov Kommune om muligheder for en fælles løsning og samarbejde i løsning af opgaverne.

Sagen fremlægges for Teknisk Udvalg med henblik på, at udvalget afgiver anbefaling til Økonomiudvalget og Byrådet om hvorvidt og i hvilket omfang kommunen skal bidrage til Esrum Kloster og Møllegårds ansøgning om fondsmidler til udvidelse af stedets aktiviteter med mere, idet særligt de vejtekniske forhold som tilkørsel og parkering er relevante for udvalget.

I dialog med Esrum Kloster og Møllegård vurderer administrationen umiddelbart at opgaven skal opdeles i henholdsvis parkeringsarealet og vejtilslutningen til Frederiksværksvej, da en forøgelse af trafikmængden og ændring af trafikmønsteret, kræver en nærmere analyse af behovet og muligheder for en acceptabel håndtering af trafiksikkerheden.

Der kan indtænkes driftsmæssige justeringer eller større anlægsændringer i forhold til:

 • Skiltning- / afmærkning
 • Oversigtsforhold
 • Venstre- / højresvingbaner
 • Hastighedsnedsættelse mv.

Administrationen har ladet rådgivende ingeniørfirma Rambøll udarbejde et kort notat for trafikvurdering af krydset Frederiksværksvej / Klostergade som vedlægges i bilag.

Det er administrationens vurdering, at ud fra et trafikalt hensyn specielt tilslutningsprojektet ved Frederiksværksvej kan være relevant at overveje deltagelse i for Gribskov Kommune. Der lægges i den forbindelse vægt på, at Esrum Kloster og Møllegård er et kulturelt tilbud med henvendelse til den brede offentlighed, samt at Gribskov Kommune som vejbestyrelse har ansvar for trafiksikkerheden ved Frederiksværksvej. Strækningen er ikke udpeget i trafiksikkerhedsplanlægningen, men det er klart at den indbyder til højere hastighed, ligesom den eksisterende tilkørsel til Esrum Kloster og Møllegård ikke er optimal. Der er tale om eksisterende anvendelse af området og det vil formentlig vanskeligt kunne pålægges Esrum Kloster og Møllegård at ændre på vejanlægget.


Lovgrundlag
For gennemførelse af de ønskede ændringer skal der sikres i forhold til:

Fredningsbestemmelser for området
Planloven - Landzonetilladelse - VVM
Naturbeskyttelsesloven
Vandløbsloven
Miljøbeskyttelsesloven
Skovloven
Museumslov
Vejloven m.f.


Økonomi
Økonomisk vurderering af trafiktiltag:

 • Ombygning af parkeringsområdet ca. 1,5 mio. kr.
 • Forbedring af oversigt ved overkørslen til Frederiksværksvej ca. 60.000 kr.
 • Etablering af helleanlæg og venstresvingbane på Frederiksværksvej ca. 1,5 - 1,8 mio. kr.Bilag
Trafikal vurdering af krydset Frederiksværksvej / Klostergade


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at tiltræde ombygning af parkeringsområdet
 2. at tiltræde etablering af trafikanlæg på Frederiksværksvej
 3. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet, at det besluttes om der skal afsættes en ramme på 3,3 mio. kr. under den strategiske investeringspulje til gennemførelse af trafiktiltag jf. økonomifremstilling eller i anlægsprogrammet.

  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger

Teknisk Udvalgs beslutning den 11-09-2013:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Tiltrådt


Fraværende med afbud : Jannich Petersen


Beslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

269. Vandplan - Gribskov Kommunes høringssvar til revideret plan fra Naturstyrelsen
09.00G00 - 2013/27110

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til beslutning i Byrådet.

Om denne sag
I december 2012 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om, at de statslige vandplaner var ugyldige, idet den supplerende høring på 8 dage, som Naturstyrelsen gennemførte i december 2011, var væsentlig for kort.

Staten sendte d. 21.06 2013 forslag til statslige vandplaner i fornyet offentlig høring. Høringsperioden er på 6 måneder, og fristen for at afgive høringssvar er d. 23.12.2013. Høringen er åben for alle. I denne sag fremlægges forslag til Gribskov Kommunes høringssvar.

Tidligere høringer
Forslaget til de statslige vandplaner har tidligere været i 6 måneders offentlig høring i 2010 og efterfølgende i supplerende høring i 2011. Desuden har forslagene været i teknisk forhøring hos kommuner og andre offentlige myndigheder. Gribskov Kommune har afgivet høringssvar til den tekniske forhøring i 2010 og 2013 og til den offentlige høring i 2010.

Baggrunden for vandplanerne
Arbejdet med vandplaner er bundet op på EU's Vandrammedirektiv, som skal sikre at søer, vandløb, grundvandsforekomster og kystvande opfylder miljømålet om god (økologisk) tilstand inden udgangen af 2015.

Målet er at reducere mængden af kvælstof langs kysterne, mængden af fosfor i søer, forbedre dyre- og planteliv i vandløb og rense mere spildevand og dermed forbedre naturen i vandløb.

Arbejdsdeling mellem stat og kommune - 1. planperiode (2010 - 2015)
Staten udarbejder statslige vandplaner. Når de er vedtaget skal kommunerne senest ét år efter offentliggørelsen vedtage kommunale vandhandleplaner. Staten fastsætter hvilke mål der skal opnås, mens kommunerne i handleplanerne prioriterer i hvilke rækkefølge de vil gennemføre målene.

Høringstemaer i forslag til statslige vandplaner
Det er vandplanerne i deres helhed samt tilhørende miljørapporter, der er i høring. Gribskov Kommune er omfattet af 2 vandplaner; Hovedopland Isefjord & Roskilde Fjord og Hovedopland Øresund.

Indholdet i vandplanerne er grundlæggende det samme som ved de tidligere høringer, men der er foretaget rettelser af konkrete fejl og mangler i planerne. Det sker blandt andet som følge af en kvalitetssikring af karakteriseringen af naturlige/kunstige vandløb.

Staten anfører i høringsbrevet, at tidligere indsendte bemærkninger er behandlet og indarbejdet i de nye forslag i relevant omfang. Det er derfor ikke nødvendigt at genfremsende tidligere bemærkninger.

Forslag til høringssvar
Administrationen har gennemgået indholdet af vandplaner, som er relevante for Gribskov Kommune, og der er givet opsamling her:

Spildevandsindsatsen: Der er ikke ændringer. Der er krav til et regnvandsbetinget overløb ved Dronningmølle, indsatsen vil blive gennemført i planperioden.

Grundvandsindsatsen: Der er ingen indsatser i indeværende planperiode. Dog er det et problem, at staten ikke har tilvejebragt den fornødne viden/datagrundlag for den kommende kommunale planlægning.

Kystvand: Der er ingen indsatser i indeværende planperiode.

Søer: Der er ingen indsatser i indeværende planperiode.

Vandløb: Der er ingen ændringer vedrørende indsatser omkring restaurering af vandløb eller fjernelse af spærringer i vandløb.

Rørlægningen ved Ørbyrenden (ca. 260 meter) skal ikke længere åbnes.

Følgende strækninger er ikke længere på listen over indsatser med ændret vedligeholdelse:

 • Bøgebirkerenden, ca. 1200 meter
 • Privat vandløb med tilløb til Tulstruprenden, ca. 770 meter
 • 2 private vandløbsstrækninger med tilløb til Tinghuse Å, henholdsvis 860 meter og 850 meter
 • Ørbyrenden, ca. 1500 meter
 • Delstrækninger på private vandløb med tilløb til Holløse Bredning, ca. 350 meter


På baggrund af ovenstående anbefaler administrationen, at der udarbejdes et høringsbrev, hvor det bemærkes, at Gribskov Kommune ikke har nogle kommentarer til de generelle indsatser, men at kommunen endnu engang er utilfredse med den manglende grundvandskortlægning og at økonomien ikke hænger sammen.

Indsatser der kan gennemføres uden vedtagne vandplaner
En række indsatser kan gennemføres selv om der ikke er vedtaget vandplaner. Det gælder blandt andet vandløbsrestaurering. Byrådet er orienteret om dette d. 29.4.2013.

2. generation vandplaner
Regeringen har sendt et nyt plankoncept i høring fra 13.09.2013 - 11.10.2013. Der lægges vægt på at 2. generation af vandplaner, skal være baseret på mål- og rammestyring i langt højere grad end de nuværende planer. Der oprettes et vandråd for hvert vandopland, som skal sikre dialog og inddragelse. Kommunerne i vandoplandet skal udarbejde indsatsprogrammer, men ikke kommunale handleplaner.


Lovgrundlag
LBK nr 932 af 24/09/2009. Bekendtgørelse af lov om miljømål m.v. for vandforekomster og internationale naturbeskyttelsesområder (Miljømålsloven)


Økonomi
Finansiering af vandløbsindsatsen - tilskudsmodellen:
Lodsejerne er sikret kompensation for individuelt forventede, gennemsnitlige nettotab pr. ha. Finansieringen sker via Landdistriktsprogrammet. Det er kommunen, der udfører konsekvensberegninger, mens NaturErhvervsstyrelsen administrerer udbetalingen.

Med Økonomiaftalen mellem KL og Staten for 2013 vedr. Vandplaner, Natura 2000-planer og Grøn Vækst samlelov er der aftalt DUT-midler til kommunernes administration.


Miljøforhold
Arbejdet med vandplaner skal sikre, at kvaliteten af Danmarks vand og natur forbedres inden 2015.


Høring
Høringen er åben for alle.
Der kan afgives høringssvar til konkrete elementer i vandplanen, som vedrører en bestemt matrikel, for eksempel en indsats i et specifikt vandløb, eller til generelle emner i vandplanerne eller de tilhørende miljørapporter.

I forbindelse med kommunes arbejde med udarbejdelse af høringssvar er der planlagt møde i Temaforum for Vand og Natur. Mødet afholdes d. 09.10.2013. Dagsorden er udsendt og er tilgængelig på kommunens hjemmeside.


Bilag
Bilag 1 - Forslag til høringssvar


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg
1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde høringssvaret


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 02-10-2013:

 1. TiltrådtBeslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

270. Vedtægtsændringer i 5 kystsikringslag
04.18G00 - 2012/55249

Sagsfremstilling
Denne sag er til beslutning i Byrådet.

Byrådet besluttede den 17-06-2013 at sende forslag til vedtægtsændring i høring hos medlemmerne i de 5 kystsikringslag, hvor det af kystsikringslagets vedtægter fremgår, at byrådet skal udpege medlemmer af byrådet til at sidde i lagets bestyrelse.

Vedtægtsændringen drejer sig alene om hvorvidt byrådet fortsat skal være repræsenteret i lagenes bestyrelser. I de 9 øvrige kystsikringslag i Gribskov Kommune er der ikke byrådsmedlemmer i bestyrelsen som er udpeget af byrådet.

Såfremt forslaget bliver vedtaget, træder det i kraft når den nye byrådsperiode starter.

I nedenstående tabel er der redegjort for de indkomne høringssvar.

Lag Høringssvar Administrationens vurdering
Rågeleje Kyst-
sikringslag Vest

ca. 54 medlemmer
Laget har ved brev af den 25-08- 2013 oplyst, at man er glad for samarbejdet med Kommunen. Synes, at samarbejde med Kommunen er vigtigt. Mener at partsfordelingen i laget er forældet.
Ønsker at byrådet laver en strategi for kystsikring. Foreslår, at byrådet nedlægger laget og laver et nyt samlet kystlag for alle nuværende kystlag og berørte grundejerforeninger i Gribskov.
Hvis laget fortsat skal eksistere,
ønsker laget fortsat at have 5 bestyrelsesmedlemmer mod de 3 som administrationens forslag lægger op til.
Lagets forslag om at samle alle lag i Gribskov m.v., synes at ligge udenfor det som høringen drejer sig om.
Lagets ønske, om at fastholde
en bestyrelse på 5 medlemmer i stedet for forvaltningens forslag om 3 medlemmer, er intet problem.
Laget har ikke selv foreslået en ny paragrafformulering, hvorfor forvaltningen selv har ændret sit oprindelige forslag.
Det bemærkes, at antallet af bestyrelsesmedlemmer i de øvrige lag også er foreslået til 3 medlemmer uden at dette har givet anledning til bemærkninger.
Kyst-
sikrings-
laget Rågeleje Strand Øst

ca. 54
medlemmer
Lagets bestyrelse har ved brev af 05-08- 2013 meddelt, at bestyrelsen accepterer ændringen. Bestyrelsen er dog utilfreds med at kommunen har skrevet til medlemmerne udenom bestyrelsen.

Et af lagets medlemmer, et ejerlaug, har ved brev af den 10. august 2013 gjort gældende, at § 7 stk. 2 i loven ikke giver
kommunen hjemmel til at ændre i eksisterende lags vedtægter, idet paragraffen alene vedrører nye lag.
Lagets medlemmer er tilskrevet direkte, da loven foreskriver dette.
Det er korrekt når ejerlauget gør gældende, at § 7 stk. 2 i loven alene vedrører nye kystlag.
Imidlertid fastslår § 11 i samme lov, at reglen i § 7 stk. 2, finder tilsvarende anvendelse på eksisterende lag, hvorfor hjemmelsgrundlaget er til stede.
Kystsik-
ringslaget Gilbjerghoved

ca. 40
medlemmer
Intet høringssvar
Gilleleje
Kystsik-
ringslag

7 medlemmer
Formanden for Gilleleje Kystsikringslag har ved mail af den 26-08-2013 meddelt, at man har drøftet spørgsmålet på en nyligt afholdt generalforsamling og at kystsikringslaget ikke har indvendinger mod forslaget.
Kystsik-
ringslaget Gilleleje Strandbakker

ca. 32
medlemmer
Formanden for Kystsikringslaget Gilleleje Strandbakker og et medlem af laget har telefonisk støttet ændringsforslaget.

Lagenes medlemmer er vist på kortbilag.

Administrationen har indarbejdet mindre rettelse i forslag til vedtægter på baggrund af høringssvar fra Rågeleje Kystsikringslag Vest. Revideret forslag til vedtægter er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse nr. 267 af 11. marts 2009.


Økonomi
-


Høring
Har været sendt i høring den 16. juli 2013 hos alle medlemmer af de berørte lag, samt opslået på kommunens hjemmeside.


Bilag
Kort udvisende de ejendomme, der er medlemmer af de berørte kystsikringslag

Forslag til ny paragraf for de berørte kystsikringslag.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til ændringer i vedtægter.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 02-10-2013:

 1. TiltrådtBeslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen.

271. Trafiksikkerhedsplan 2013-2020: Trafiksikkerhed i Gribskov Kommune - et fælles ansvar
05.13G00 - 2012/60299

Sagsfremstilling
Sagen fremlægges til beslutning i Byrådet.

Om dette punkt
Indholdet af punktet inkl. bilag blev forelagt og godkendt uden kommentarer af TEK den 11. september og der er kun foretaget enkelte korrekturmæssige rettelser siden da.

Baggrund
Gribskov kommunes arbejde med trafiksikkerhed er baseret på indsatser og prioriteringer beskrevet i vores Trafiksikkerhedsplan. Den seneste fra 2009 udløb i 2012 og indeholdt en målsætning om at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne med 40% fra 2005 til 2012 - hvilket blev nået.

I efteråret 2012 startede arbejdet med formulering af en ny plan, der nu ligger klar til politisk vedtagelse. Planen tager i sin målsætning udgangspunkt i Færdselssikkerhedskommissionens* handleplan, der indebærer en halvering af antal dræbte og tilskadekomne frem mod år 2020, med udgangspunkt i tallene fra 2010.

Gribskovs nye trafiksikkerhedsplan
I Gribskov har vi valgt at tilslutte os kommissionens målsætning, der vil betyde, at vi skal nedbringe det årlige antal uheld med personskade fra 25 til 13.

Arbejdet frem mod en ny Trafiksikkerhedsplan har indeholdt følgende elementer:

Analyser af alle politiregistrerede ulykker sket i kommunen fra 2007 til 2011, med følgende hovedpunkter:

 • Udpegning af 3 kryds og 9 strækninger, hvor der sker særligt mange ulykker.
 • Sammenlignet med de 12 andre Nordsjællandske kommuner ligger Gribskov kommune på en 1. plads i antal personskadeuheld - vi ligger næst højst beregnet pr. indbygger.
 • Analyserne identificerede et behov for særlige indsatser over for ulykker hvor sprit, høj hastighed og unge bilister er involveret.


Engageret følgegruppe
Der er blevet nedsat en bredt repræsenteret og engageret Følgegruppe, som gennem 3 møder er kommet med frugtbare input til fokusområder og forslag til indsatser. Vi lægger op til at Følgegruppen fortsætter deres tilknytning til trafiksikkerhedsarbejdet som et 'Forum for Trafiksikkerhed', der inddrages i mindre grupper i forbindelse med kampagner for specifikke målgrupper. Derved overtager dette forum funktionen af et Trafiksikkerhedsråd som tidligere har været på tale.

Utryghedsanalyser
Der er i maj måned gennemført workshops på de fem kommunale skoler, hvor bestyrelse og andre er kommet med input til, hvor de oplever utryghed. Alle private skoler har også haft mulighed for at afgive input. Skolernes prioriterede forslag til forbedring af utryghed fremgår af Bilag: Input til forbedring af utryghed. Disse input vil blive brugt til det fremtidige samarbejde med skolerne om fremme af tryghed for cyklende. Et arbejde der bl.a. vil indeholde en formulering af skolernes egen trafikpolitikker, med fokus på hvordan forældrene selv kan bidrage til bedre tryghed omkring skolerne for de bløde trafikanter.

Indsatser til opnåelse af målsætning
På baggrund af de ovenstående elementer er der formuleret en ny trafiksikkerhedsplan med forslag til indsatser af såvel adfærdsregulerende som teknisk-fysisk art, der tilsammen skal foranlede, at vi når målsætningen om nedbringelse af antallet af ulykker.

Trafikanters adfærd er skyld i flest ulykker
Undersøgelser af årsager til ulykker viser, at 9 ud af 10 ulykker skyldes menneskelige fejl såsom; høj hastighed, påvirkning af alkohol & narkotika, uopmærksomhed mv. Derfor er arbejdet med at påvirke trafikanters adfærd vigtigt for at undgå uheld. I Gribskov arbejder vi under betegnelsen TrafikKultur med at bevidstgøre borgerne om deres rolle i og ansvar for at vi alle kommer sikkert hjem. I de seneste år har der været særligt fokus på skolernes færdselsundervisning og på forældrene som rollemodel. Et arbejde der vil fortsætte og udbygges bl.a. gennem formaliseret samarbejde mellem skole og Centret Plan, Klima og Trafik.

Men der er også noget i vejen
Uheldsanalyserne konkluderer, at i 3 kryds og på 9 vejstrækninger sker der særligt mange ulykker. Disse lokaliteter er listet i rapporten med tilhørende forslag til forbedring. Se bilag vedr. kort over uheldsbelastede lokaliteter. Det bemærkes, at krydset Nakkehoved Strandvej/Hillerødvej, der indgår i den mest uheldsbelastede strækning, er på budgettet i 2014.

Analyserne af de ulykker, der er sket i kommunen, viser ligeledes, at der er behov for at sætte ind over for alkohol, høj hastighed samt ulykker, hvor unge bilister er involveret. Følgegruppen er kommet med input til, hvordan vi kan målrette kampagner mod disse områder og målgrupper.

Digital plan
Offentliggørelse og formidling af kommunens nye trafiksikkerhedsplan vil ske via en digital plan, der via kort giver overblik over hvilke lokaliteter, der er særligt belastet og hvor vi har registreret utryghed - samt hvilke tiltag der er påtænkt. Den digitale plan vil samtidig give mulighed for at formidle budskabet om betydningen af trafikanternes egen adfærd for den fælles sikkerhed i trafikken.

*Færdselssikkerhedskommissionen er nedsat af justitsministeren og består af repræsentanter fra politiske partier, myndigheder og organisationer såvel som af faste sagkyndige. Kommissionens opgave er at komme med forslag til færdselssikkerhedsmæssige initiativer, der kan nedbringe antallet af trafikulykker. Deres seneste rapport med den nye målsætning er fra maj 2013.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Trafiksikkerhedsplan 2013-2020

Kort over uheldsbelastede lokaliteter

Input til forbedring af utryghed.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til ny trafiksikkerhedsplan "Trafiksikkerhed i Gribskov - et fælles ansvar" for 2013 - 2020.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 02-10-2013:

 1. TiltrådtBeslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

272. ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 330.000 kr til ETU (indenfor budgetrammen)
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) og Økonomiudvalget (ØU) forelægges nærværende sag med henblik på, at anmode om en bevilling på 330.000 kr. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme". Disponering af beløbet forudsætter godkendelse fra Økonomiudvalget.

På ETUs møde den 20.08.2013 og ØUs møde den 28.08.2013, fik de to udvalg forelagt en budgetopfølgning 2013 for Erhvervs- og Turismeudvalget. Tilsammen råder ETU over et budget på 5.022.000 kr, hvoraf 4.603.208 kr allerede er forhåndsdisponeret, inkl. 1.657.000 kr der er disponeret til Gribskov Erhvervsråd. I alt betyder det et endnu-ikke-disponeret restbeløb for 2013 på 412.792 kr.

Anmodning om bevilling af 300.000 kr til understøttelse af etablering af Vækstfabrik-koncept med andre relaterede aktiviteter i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje
Administrationen anbefaler at der bevilliges 300.000 kr til forundersøgelserne til etablering af Vækstfabrik-koncept med andre relaterede aktiviteter i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje som kommunen pt er i gang med sammen med en række andre samarbejdspartnere. Beløbet tænkes anvendt til ekstern rådgivning og gennemførsel af nødvendige analyser og evt mindre tilpasninger af bygningen .

Anmodning om bevilling af 20.000 kr til annoncering til oplysning om digital postkasse
Lov om oprettelse af Digital Postkasse træder i kraft den 1. november 2013. Herefter skal alle med et CVR-nr. have oprettet en digital postkasse og aktiveret denne. Der igangsættes en nationale informationskampagne af Erhvervsstyrelsen.
Administrationen foreslår at vi i Gribskov Kommune laver vores egen lokale informationskampagne i de lokale medier for et rammebeløb på 20.000 kr. Den skal rette sig mod den lokale virksomhedssammensætning og de udfordringer de vil stå overfor - specielt enkeltmandsvirksomheder.

Anmodning om bevilling af 10.000 kr til skiltning på en pilotstrækning for ny ridesti
I forbindelse med dialogmøde om hestebranchens betydning for kommunens udvikling i juni 2013, blev der nedsat en række arbejdsgrupper bestående af aktører fra hestebranchen. En af grupperne fokuserer på at forbedre ridestiforbindelserne rundt om i kommunerne med særlig fokus på at skabe forbindelser mellem de statsejede arealer.
For at understøtte dette arbejde foreslår administrationen at der afsættes en beløbsramme på 10.000 kr til skiltning af en pilotstrækning hen over privatejede arealer med forbindelse til mindst ét af de statsejede arealer.


Lovgrundlag
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010


Økonomi
Det ansøgte beløb på 330.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 300.000 kr til forundersøgelser i forbindelse med etablering af Vækstfabrik-koncept mm i erhvervsområdet Stæremosen i Gilleleje.
 2. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 20.000 kr til annoncering til oplysning om digital postkasse
 3. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 10.000 kr til skiltning på en pilotstrækning for ny ridestiUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 17-09-2013:
1. - 3. Tiltrådt

Fraværende med afbud: Jannich Petersen, Børge Sørensen, Jan Ferdinandsen.


Beslutning
pkt. 1.-3. Tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen, Morten Jørgensen

273. Tværkommunalt samarbejde omkring en fælles nordsjællandsk vækstdagsorden
00.17P00 - 2013/31658

Sagsfremstilling
I løbet af byrådsperioden 2010-13 har borgmestrene i Frederikssund, Fredensborg, Gribskov, Halsnæs, Helsingør og Hillerød kommuner opbygget et fast dialogforum til drøftelse af en række emner af fælles interesse. Med dette er der opstået en voksende erkendelse i borgmesterkredsen af, at de seks kommuner med fordel kan styrke deres indbyrdes samarbejde omkring en fælles fokuseret nordsjællandsk vækstdagsorden i bred forstand og på tværs af de seks kommuner.
Sagen forlægges Økonomiudvalget og Byrådet med henblik på at tage til efterretning at borgmesterkredsen anbefaler, at hver af de seks kommuner i forbindelse med konstituering af de nye byråd forpligter sig til at arbejde for en fælles nordsjællandsk vækstdagsorden med fokus på infrastruktur som vækstdriver.

Baggrund
De seks nordsjællandske kommuner vil sammen kunne stimulere vækst og bæredygtig udvikling i Nordsjælland og bidrage til en stærk hovedstadsregion.
Særligt anbefaler borgmesterkredsen at der fokuseres på at styrke erhvervs- og befolkningsudviklingen, de særlige nordsjællandske værdier og miljøet, så Nordsjælland også fremover er attraktiv for virksomheder, borgere og turister til gavn for resten af regionen.

I dag skabes rammerne for udviklingen primært i den enkelte kommune. Med et styrket samarbejde omkring en fælles vækstdagsorden, vil kommunerne sammen og hver for sig kunne optimere og effektivisere indsatser og indflydelse omkring dette arbejde lokalt og regionalt ved i fællesskab at opbygge en stærk og målrettet nordsjællandsk stemme i dialogen med regionale og nationale nøglespillere, som f.eks. Region Hovedstaden, Folketinget og KL.

Anbefaling fra borgmesterkredsen
Konkret anbefaler borgmesterkredsen, at hver af de seks kommuner i forbindelse med konstituering af de nye byråd forpligter sig til at arbejde for en fælles nordsjællandsk vækstdagsorden. Enten ved at knytte opgaven direkte til et stående udvalg eller ved at etablere et §17, stk. 4-udvalg. Et eventuelt §17, stk. 4 - udvalg kunne have til opgave at rådgive Økonomiudvalg, Byråd og borgmesterkredsen i forhold til de lokale, regionale og nationale vækstdagsordner. Det enkelte Byråd beslutter udvalgets sammensætning, størrelse og forankring, og kan desuden beslutte at varetage lokale interesser og lokale projekter/aktiviteter i samme §17, stk. 4-udvalg, afhængig af lokale behov og præferencer.

Infrastruktur i fokus som vækstdriver
Som indledning på dette styrkede samarbejde fokuseres på infrastruktur som vækstdriver, idet en velfungerende trafikal infrastruktur i Nordsjælland er afgørende for at understøtte den ønskede udvikling i de seks kommuner og i regionen generelt. Eksempelvis udbygning og forbedring af motorveje, hovedveje, regionale stier samt kollektive tog- og busforbindelser.

Forankring i den enkelte kommune og koordinering kommunerne imellem
Det enkelte byråd beslutter, hvilket stående udvalg som opgaven omkring den fælles vækstdagsorden skal forankres til.
Grundet emnets tværgående og strategiske karakter anbefaler borgmesteren dog, at opgaven forankres til Økonomiudvalget, evt. med et tilknyttet rådgivende §17, stk. 4-udvalg.

Borgmesterkredsen fungerer som det koordinerende organ omkring den fælles vækstdagsorden for de 6 kommuner.

Efter behov kan borgmesterkredsen invitere de relevante udvalgsmedlemmer fra de seks kommuner til fælles drøftelse af aktuelle emner.

Ønskede resultater
Det enkelte kommune skal i den forbindelse bidrage til at:
Kortlægge de trafikale infrastrukturelle udfordringer og behov for forbedringer, der kan styrke fremkommeligheden i og til Nordsjælland.
Vurdere om, hvilke konkrete statslige og regionale infrastrukturprojekter og -investeringer, de seks kommuner særligt bør prioritere at fremme i fællesskab.
Afdække muligheder for, hvordan de seks kommuner i fællesskab aktivt kan øve optimal indflydelse på de statslige og regionale infrastrukturplaner og -projekter, der besluttes for de næste årtier af betydning for den nordsjællandske vækstdagsorden.
Afdække muligheder for, hvordan kommunerne, borgerne, virksomhederne og andre relevante aktører i Nordsjælland bidrager til den grønne omstilling inden for transportsektoren.

Funktionsperiode og evaluering
Infrastrukturplaner og -projekter er ofte langsigtede, og rækker ud over den kommunale valgperiode. Arbejdet om den fælles vækstdagsorden bør derfor gives en tidshorisont på hele byrådsperioden.

I hver kommune evalueres arbejdet omkring opgaven midt og slut i perioden samt efter behov. Hvis vækstdagsordenen ændres eller andre vækstdrivere ønskes i fokus, kan kommissoriet justeres.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.

Ifølge styrelseslovens § 17, stk. 4, "..kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed".

Byrådet kan også (jf. § 17, stk. 6), "medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil". I praksis har det dog vist sig, at deltagere ikke behøver at være bosat i kommunen, hvilket giver mulighed for, at eksterne interessenter, fageksperter, organisationer o. lign. kan deltage.

Sammensætningen af udvalget besluttes af Byrådet, som også fastlægger de nærmere regler for det midlertidige udvalgs arbejde. § 17, stk. 4 - udvalg "fratager" ikke stående udvalgs kompetence og som udgangspunkt kræves ikke ændring af den kommunale styrelsesvedtægt.


Økonomi
Afklares af Byrådet i forbindelse med evt. tilslutning til arbejdet.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen anbefaler til Økonomiudvalget og Byrådet:

 1. at Gribskov Kommune sammen med de seks kommuner i forbindelse med konstituering af de nye byråd forpligter sig til at arbejde for en fælles nordsjællandsk vækstdagsorden.Beslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen.

277. Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager
24.10G00 - 2013/18530

Sagsfremstilling
T I L L Æ G S D A G S O R D E N

Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at tiltræde Gribskov Erhvervsråds indstilling til "Gribskov Erhvervspris 2013". Sagen sættes desuden på Byrådets dagsorden den 4. november 2013 med henblik på overrækkelse af Gribskov Erhvervspris 2013.

Da prisen ønskes uddelt samtidig med Kulturpris 2013 i forbindelse med Byrådets møde den 4. november 2013, behandles sagen på Økonomiudvalgets møde den 21. oktober 2013, dvs. forud for behandling i Erhvervs- og Turismeudvalget den 22. oktober.

Gribskov Erhvervspris 2013 er en del af de ti fællesinitiativer mellem Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget. Her omhandler fællesinitiativ nr. 7 et øget fokus på at fremme iværksætteri og det potentiale for vækst, der findes hos de lokale virksomheder. Som et led i dette fokus uddeles Erhvervsprisen til en person eller virksomhed, som i det forløbne år har været med til at hæve niveauet for erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.

Bedømmelseskriterierne lægger vægt på, at virksomheden i 2013 har gjort sig bemærket med succes indenfor et eller flere af følgende områder

 • Iværksætteri
 • Bæredygtige produkter eller produktion
 • Opdyrkning af nye markeder
 • Vækstpotentiale


Gribskov Erhvervsråd har på deres møde den 10. oktober 2013 peget på en kandidat som præsenteres for Økonomiudvalget den 21. oktober 2013 og Erhvervs- og Turismeudvalget den 22. oktober 2013. Prisen planlægges overrakt i forbindelse med Byrådsmødet den 4. november 2013.

Formand for Gribskov Erhvervsråd, Morten Jørgensen forelægger forslag til prismodtager på mødet under det tilsvarende lukkede punkt på dagsordenen.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12


Økonomi
10.000 kr der er afsat til prisen inden for ETUs ramme.


Bilag
Bilag ETU 221013: Kandidater til Gribskov Erhvervspris 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at anbefale Byrådet at tiltræde Gribskov Erhvervsråds forslag til Gribskov Erhvervspris 2013.Beslutning
Udsættes.
Fravær: Bo Jul Nielsen.


Efterretningssager

274. Afrapportering for Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde i perioden 2010-2013 - med anbefalinger til videre strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) blev nedsat af Byrådet den 7. december 2010, som et § 17, stk. 4-udvalg under Økonomiudvalget og Byrådet med hele byrådsperioden funktionsperiode. Udvalgets afrapportering og anbefalinger til det videre erhvervs- og turismestrategiske arbejde forelægges til Økonomiudvalget og Byrådet til orientering.

Udvalget har haft tværgående opgaver af forberedende og rådgivende karakter i forhold til de stående udvalg, hvori indgår opgaver vedrørende erhverv og turisme.

Udvalgets afrapportering og anbefalinger er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag
LBK nr. 971 af 25.07.2013 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse § 17, stk 4
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010


Økonomi
-


Bilag
Afrapportering for Erhvervs- og Turismeudvalgets arbejde 2010-2013 - med anbefalinger til videre strategiske indsatser på erhvervs- og turismeområdet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet:

 1. at tage afrapporteringen til efterretning.Beslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fravær: Bo Jul Nielsen

275. Erhvervsforhold - Fælles initiativer for ETU/ARB 2013
24.00A00 - 2012/54033

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget og for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen har været behandlet af Erhvervs- og Turismeudvalget 17-09-2013 og Arbejdsmarkedsudvalget 25-09.2013. Ved en fejl fremgik det ikke af sagsfremstilling og administrationens indstilling til Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget, at sagen skulle behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling som forelagt for Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:
"Denne sag forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at tage orientering om status for de to udvalgs 10 fælles initiativer for 2013 til efterretning.

Byrådet har i forbindelse med Planstrategi 2012 markeret, at der i Gribskov Kommune skal være et sundt, dynamisk og levende erhvervsliv, der skaber aktivitet og arbejdspladser lokalt. Virksomheder skal være godt klædt på til at håndtere fremtidens udfordringer, bidrage til en bæredygtig udvikling og danne rammen for et rummeligt arbejdsmarked.

Som led i udmøntning af Planstrategi 2012, igangsatte Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget i starten af 2012 ti fælles initiativer der i 2012 skulle bidrage til at øge beskæftigelsen og styrke erhvervslivet samtidig:

 1. Hurtig tilbagemeldingsgaranti til virksomheder
 2. Samarbejdskampagne med Gribskovs 10-15 største virksomheder, samt mindre vækstvirksomheder
 3. Styrkelse af aktiviteter i lav-sæsonen der gør små og store virksomheder og beskæftigelsen mere robust
 4. Fælles satsning omkring beskæftigelse af de unge
 5. Målrettet relancering af voksenlærlinge-ordningen
 6. Fremme iværksætteri
 7. Etablering af erhvervshotel
 8. Early Warning i forbindelse med lukningstruede virksomheder
 9. Styrket samlet viden på arbejdsmarkeds- og erhvervsområdet
 10. Strategi for kommunikation om service og tilbud til virksomhederne


De ti fælles initiativer supplerede de øvrige initiativer de to udvalg gennemførte hver for sig og bidrog i høj grad til at der blev skabt styrket sammenhæng mellem erhvervsområdet og arbejdsmarkedsområdet.

I starten af 2013 besluttede de to udvalg at fortsætte det frugtbare samarbejde og igangsatte ti nye initiativer for 2013:
1: Styrkelse af brancher udsat for store sæsonudsving, inkl. nytteaktivering
2: Del en medarbejder
3: Etablering af jobbørs for lokale fritidsjobs
4: Styrke lokal Early Warning omkring krisetruede virksomheder
5: Samarbejde med landbrugserhvervet
6: Understøtte lokale erhvervsklynger
7: Styrke vækstvirksomheder og iværksættere
8: Samarbejde med nabokommuner og brancheorganisationer
9: Forbedre kommunikation ifht. virksomheder
10: Styrke kommunens erhvervsimage/erhvervsklima

Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket - politisk såvel som administrativt – også udenfor de ti+ti initiativer. Herudover har flere andre kommuner og Væksthus Hovedstaden vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Som bilag er til orientering vedlagt en status for arbejdet med de fælles indsatser i 2013."


Lovgrundlag
LBK nr 1715 af 16/12/2010 . Kapitel 6, § 12 stk 1-3
Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010


Økonomi
-


Bilag
Bilag: Status på ARB/ETUs 10 fælles beskæftigelses- og erhvervsinitiativer i 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget og Arbejdsmarkedsudvalget:
1. at tage orienteringen til efterretning.

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Arbejdsmarkedsudvalget 25-09-2013):

 1. at anbefale Byrådet at tage orienteringen til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 17-09-2013:

 1. Taget til efterretning

Fraværende med afbud:
Jannich Petersen
Børge Sørensen
Jan Ferdinandsen

Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning den 25-09-2013:
Tiltrådt


Beslutning
Anbefaling tiltrådt
Fravær: Bo Jul Nielsen


Sager behandlet på lukket møde:
pkt. 276. Solgte ejendomme.
Økonomiudvalget tog orienteringen til efterretning.
Fravær: Bo Jul Nielsen.

pkt. 278. Gribskov Erhvervspris 2013 - udpegning af prismodtager.
Økonomiudvalget udsatte behandlingen af punktet.
Fravær: Bo Jul Nielsen.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
03:45 PM