Økonomiudvalget

Publiceret 07-10-2013

Mandag den 07-10-2013 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
262 Styringsaftale til rammeaftale 2014

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Der er uddelt to bilag:
ØU 07.10.13: Notat med svar på uddybende spørgsmål fra borgmesteren.
ØU 07.10.13: Håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen for 2014 og 2015 (okt. 2013).

Åbne

262. Styringsaftale til rammeaftale 2014
27.03G00 - 2013/21399

Sagsfremstilling
Styringsaftale for 2014 for det specialiserede socialområde samt taksterne for Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, forlægges hermed til godkendelse. Sagen har været behandlet af Social- og Sundhedsudvalget den 11. september 2013 og forelægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagen har været forlagt Økonomiudvalget den 23. september hvor udvalget udsatte sagen med henblik på afklaring af om Gribskov Kommune efterlever rammeaftalen. Administrationen har indarbejdet redegørelse nederst i sagsfremstillingen. Der er endvidere tilføjet et revideret takstbilag, hvor eneste ændring i forhold til det oprindelige takstbilag er en mindre reduktion i stigningen på taksten for Ahornparken.

Sagsfremstilling som forelagt for Social- og Sundhedsudvalget:
"Styringsaftale for 2014 for det specialiserede socialområde samt taksterne for Gribskov Kommunes sociale tilbud, der er omfattet af styringsaftalen, forlægges hermed til godkendelse.

Styringsaftale
Kommunerne overtog fra 2011 ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde. Koordineringen af området omfatter ansvaret for udarbejdelse af en årlig rammeaftale for området, der består af en udviklingsstrategi og en styringsaftale. Udviklingsstrategien for 2014 blev godkendt på SSU's møde den 22. maj 2013.

Formålet med styringsaftalen er, at den skal være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudviklingen i det kommende år for de omfattede tilbud i kommunerne i hovedstadsregionen og i Region Hovedstaden. Endvidere er formålet at øge bevidstheden om, og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede område er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne.

Styringsaftalen er baseret på den fælles takstmodel, som er udviklet af kommunerne i hovedstadsregionen.

Aftalen er et redskab til at understøtte det kommunale samarbejde i regionen og samarbejdet mellem kommunerne og regionen. Der er tale om anbefalinger til kommunerne, som skal understøtte den individuelle dialog mellem brugerkommuner og driftsherrer om både kvalitet og pris, som er udgangspunktet for køb og salg af pladser.

Aftale om takstudvikling 2014
Som en del af Styringsaftale 2014 skal kommunerne i hovedstadsregionen indgå en aftale om prisudviklingen i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde for 2014.

På mødet i KKR den 21. juni 2013 indgik kommunerne følgende aftale om takstudviklingen for 2014:

 • At driftsherrerne i 2014 reducerer taksterne med en procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering.
 • At de driftsherrer, der fra 2010 til 2013 har hævet taksterne, reducerer taksterne med to procent i 2014 i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l - regulering.
 • At den nedsatte arbejdsgruppe vedrørende en flerårig strategi for aftaler om takstudvikling inden udgangen af 2013 foretager en dybdegående analyse af forskellene i beregningsmetoder med henblik på eventuel indarbejdelse af en reduktion af overheadprocenten i taksterne for 2015.


Styringsaftale 2014
KKR besluttede på mødet den 21. juni 2013 at anbefale kommunalbestyrelserne at godkende Styringsaftale 2014.

Takster 2014 for tilbud i Gribskov Kommune
Beregningen af taksterne for de sociale tilbud i Gribskov Kommune følger de i KKR aftalte principper og aftaler om takstberegning.

Generelle justeringer i taksterne for 2014 for tilbud i Gribskov Kommune:

 • I henhold til Styringsaftalen for 2014 foretages i 2014 en særskilt efterregulering af det beregnede overskud, der opstår i 2013 som følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO. Ovenstående reduktion på en procent af taksterne skal opnås eksklusiv den særskilte efterregulering på 0,9 pct. af lønudgifter.
 • Budgetterne er p/l-reguleret med 1,3 procent.
 • Budgetterne er reduceret med en procent, jf. Styringsaftale 2014.
 • Belægningsbufferen indgår ikke længere som en del af takstgrundlaget, og der er korrigeret herfor.
 • Der er indarbejdet skønsmæssigt budget for tilsyn på de sociale tilbud.


Justeringer på de enkelte tilbud:

 • Ahornparken: Der er indarbejdet 690.000 kr. til en ekstra vågen nattevagt, da udviklingen over tid har vist, at flere beboere er blevet mere funktionsnedsatte, og det ikke længere er sikkerhedsmæssigt forsvarligt i forhold til borgergruppens behov kun at have et vagtlag om natten. Der er således behov for to nattevagter. Ahornparken rummer 29 borgere fordelt i 3 team. Teamene er placeret, således at der er gangarealer, der binder længerne sammen. Når nattevagten er i det ene team, er det på grund af placering og lydisolering ikke muligt at vide, hvad der sker samtidig i de to øvrige team. Der forekommer nu på ugebasis flere episoder med epilepsianfald om natten, hvilket gør situationen sårbar, da nattevagten går fra og må varetage én borgers behov for hjælp, hvis der samtidig opstår behov for hjælp andet sted i huset. Derudover behov for skærpet opsyn af borgere med hjerneskade, infantil autisme og forskellige problematiske somatiske lidelser mv. Det forekommer endvidere flere gange pr. måned, at der skal sidde vagt ved enkelte borgere enten i forhold til deres epilepsi (der er borgere med relativ svær epilepsi i alle tre team) eller i forhold til at sikre, at borgere, der er vågne om natten, ikke kommer til at skade hinanden.

  Der er endvidere indarbejdet 400.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Ved fejlfortolkning af huslejekontrakten i tidligere år blev beløbet fjernet i budgetteringen. Det indarbejdede beløb i 2014 svarer til ca. to procent af takstgrundlaget og følger dermed takstmodellens vejledende norm herfor. Endelig er budgettet til husleje opskrevet med 78.000 kr. Dette til dækning af en huslejestigning på 10 pct.
 • Fabianhus: Det normerede pladstal er nedskrevet fra 16 til 12 pladser, og takstgrundlaget er justeret i forhold hertil. I forlængelse af analyse af botilbuddet, jf. pkt. 60 på SSU's møde den 22.05.2013, er taksten endeligt beregnet til 1.838 kr. pr. dag. Taksten kan således holde sig nogenlunde på niveau med den hidtidige takst på 1.714 kr. pr. dag.
 • Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6: Der er indarbejdet 150.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Udgiften har tidligere været afholdt af Bygningsrammen og dermed ikke indgået i takstgrundlaget for Kirkeleddet. Udgiften er nu korrekt placeret som en del af takstgrundlaget for Kobbel-Husene, Kirkeleddet 6.
 • Kirkeleddet 8, Aleris: Der er indarbejdet 150.000 kr. til husleje på fællesarealerne. Udgiften har tidligere været afholdt af Bygningsrammen og dermed ikke indgået i takstgrundlaget for Kirkeleddet. Udgiften er nu korrekt placeret som en del af takstgrundlaget Kobbel-Husene, Kirkeleddet. Der er endvidere indarbejdet 50.000 kr. til indvendig vedligeholdelse. Ved fejlfortolkning af huslejekontrakten i tidligere år blev beløbet fjernet i udgiften i budgetteringen, men er nu indlagt korrekt som en del af takstgrundlaget.


Det bemærkes, at taksten på botilbudene Kirkeleddet 8 og Skipperstræde hidtil har været en kombination af en basistakst og individuelle ydelser, visiteret i forhold til den enkelte beboers særlige behov. I forbindelse med kommunens igangværende udbudsproces på området forlades denne praksis. Fremadrettet vil der være en samlet fast takst pr. dag pr. borger for tilbudene. De nye takster vil være gældende fra 1. juni 2014. Det bemærkes, at stigningen i taksterne for de to tilbud procentuelt er høje, da justeringerne i takstgrundlaget, jf. ovenfor, sker på små takstgrundlag, dvs. takstgrundlag uden udgifter til individuelt visiterede ydelser (løn), der som angivet ikke er indeholdt i taksterne for de to tilbud."

Tilføjet til sagsfremstillingen efter ØUs møde 23.9.2013:

Gribskov Kommune lever fuldt ud op til KKR-aftalen om at reducere taksterne i 2014 med én procent i forhold til takstniveauet i 2013 efter p/l-regulering samt ift. aftalens retningslinjer for hvordan takster må reguleres. Dette begrundes i det følgende.

Den generelle metode der er anvendt ved beregning af takster for alle sociale tilbud i GK - fuldt ud i overensstemmelse med Styringsaftale 2014 - er som flg.:

 • Takstgrundlaget for 2013 er fremskrevet med 1,3 procent som p/l regulering.
 • Takstgrundlaget er reduceret med 1,0 procent, jf. KKR-aftale.
 • I beregningen er der - som foreskrevet i Styringsaftalen for 2014 - taget højde for den særskilte efterregulering af overskuddet, der opstår i 2013 som følge af kommunernes overenskomstforlig med KTO. Det handler om, at lønudgifterne i 2013 faktisk er 0,9 procent lavere end forudsat på det tidspunkt, hvor taksterne for 2013 blev fastsat.

 • Efter den generelle metode for beregning af takster, er der for alle botilbud indlagt forventede udgifter til tilsyn, som konsekvens af, at tilsynsopgaven overgår til Socialtilsyn Hovedstaden fra 2014. Udgifter til tilsyn skal indgå i de direkte omkostninger for tilbudene. Tidligere har udgifter været forudsat indeholdt i overheadprocenten, som er aftalt til 7 procent af takstgrundlaget. Der foreligger imidlertid ikke aftale om, at der i 2014 skal justeres i overheadprocenten som følge heraf. De forventede samlede udgifter til tilsyn er indregnet med 0,3 mio. kr. i taksterne for 2014.

  Herefter er der i takstfastsættelsen for 2014 indregnet yderligere udgifter som følge af væsentlige ændringer i tilbuddet. Dette er muligt jf. Styringsaftalen:

  "Budgettet, der indgår i takstberegningen, kan alene reguleres som følge af p/l, lovændringer og tilpasninger i forhold til efterspørgslen (ændringer i belægningsprocenten eller justering af målgruppe). Det betyder, at hvis brugerkommunerne ændrer deres efterspørgsel tilpasses driftsherres budget hertil. Ved væsentlige ændringer i tilbuddet, hvortil budgettet tilpasses såvel op som ned, skal driftsherre hurtigst muligt og senest ved budgetvedtagelsen varsle brugerkommunerne om ændringerne og begrundelserne herfor."(jf. Styringsaftalen 2014, side 10).

  De respektive ændringer fremgår af sagsfremstillingen ovenfor, og er begrundet der.

  Det bemærkes, at forhøjelsen af takstgrundlaget for Ahornparken (ekstra nattevagt) og Fabianhus (færre pladser) kan begrundes med "tilpasninger i forhold til målgruppen", jf. uddrag af tekst fra Styringsaftalen ovenfor.

  Herudover er der indlagt forhøjelser af takstgrundlaget som følge af fejl i hidtidig budgettering, hvor udgifter til indvendig vedligeholdelse mv. fejlagtigt har været budgetteret og bogført under bygningsrammen og huslejekontrakter fortolket forkert (samlet set 750.000 kr). Forhøjelse af takstgrundlaget herfor skyldes således rettelse af fejl i hidtidig budgettering. Tidligere indarbejdet opskrivning af takstgrundlaget som følge af stigning i husleje vedr. Ahornparken (78.000 kr. årligt) er fjernet siden forelæggelsen for ØU 23.9.2013, da dette efter denne grundige gennemgang ikke kan betragtes som fejl eller gyldig grund for forhøjelse af takstgrundlaget.

  Herefter kan stigningen i taksterne fra 2013 til 2014 beregnes, samlet set for kommunen. Beregningen sker ved at se på stigningen i alle de tilbud, der ikke stiger som følge af særlige forhold, jf. ovenfor, hvorefter det kan beregnes, at taksterne for GK-tilbud samlet set falder med en procent i overensstemmelse med Styringsaftalen 2014. Denne metode er i overensstemmelse med den metode som er anvendt i KKR-analyser af takstudviklingen i kommunerne fra år til år (jf. f.eks. "Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde", KKR 2012, side 10).


  Lovgrundlag
  Serviceloven (LBK. nr. 810 af 19/07/2012) § 6, stk. 2 og bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område (Bkg. nr 205 af 13/03/2011).


  Økonomi
  Gribskov Kommune har nedskrevet takstgrundlaget i tråd med Styringsaftalen for 2014.

  Gribskov Kommune varsler brugerkommunerne, at taksterne på Ahornparken, Fabianhus, Skipperstræde samt Kirkeleddet 6 og 8 ændres i 2014, jf. de ovenfor angivne begrundelser herfor.

  Det samlede takstgrundlag er faldet fra 73,1 mio. kr. i 2013 til 69,8 mio. kr. i 2014, svarende til et fald på 3,3 mio. kr. Faldet skyldes hovedsageligt nedlæggelse af Kobbel-Husene/Daghjemmet medio 2013 samt reduktionen fra 16 til 12 pladser på Fabianhus.

  Det samlede antal pladser falder fra 127 pladser i 2013 til 117 pladser i 2014.

  Taksterne for Gribskov Kommunes tilbud stiger med 1-2 procent, afhængig af om takstændringerne for de respektive takster vægtes efter antal pladser eller efter andel af takstgrundlaget. Når tilbudene Ahornparken, Fabianhus, Kirkeleddet 6 og 8 samt Skipperstræde, der alle stiger på grund af særlige forhold, ikke medregnes, kan det beregnes, at taksterne falder med 1 pct. i overensstemmelse med Styringsaftalen 2014.


  Høring
  Styringsaftalen 2014 har været i høring hos Handicaprådet den 28.08.2013. Rådet har afgivet følgende høringssvar:

  "Handicaprådet har ingen bemærkninger ud over, at der fortsat er udviklingsmuligheder ift. læsbarheden. Rammeaftalesekretariatet bør have for øje, at der er borgere med handicap, som også skal læse det, som de producerer. Det kan anbefales, at de får borgere, der er blinde eller svagtseende til at teste det, som de producerer".


  Bilag
  Bilag til SSU d. 11.9.2013: Styringsaftalen 2014
  Bilag til SSU d. 11.9.2013: Takster for sociale tilbud omfattet af Rammeaftalen
  2014

  Tilføjet efter Økonomiudvalgets møde 23.09.13:
  Bilag til ØU 7.10.2013: Takster for sociale tilbud omfattet af Rammeaftalen 2014 (enslydende med ovenstående bilag, bortset fra lille ændring vedr. Ahornparken)

  Udleveret på Økonomiudvalgets møde 07.10.13:
  ØU 07.10.13: Notat med svar på uddybende spørgsmål fra borgmesteren
  ØU 07.10.13: Håndtering af udgifter til det nye socialtilsyn i takstberegningen for 2014 og 2015 (Okt. 2013)


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde Social- og Sundhedsudvalgets beslutning om:
  1. at tiltræde styringsaftalen for 2014
  2. at tiltræde taksterne for 2014 for de sociale tilbud


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 11-09-2013:
  1.-2. Tiltrådt

  Lasse Røssel og Lone Møller var fraværende.

  Økonomiudvalgets beslutning den 23.09.2013:
  Udsat til næste gang.

  Fravær: Børge Sørensen.


  Beslutning
  pkt. 1. Tiltrådt.
  pkt. 2. Tiltrådt med bemærkning om at taksterne revideres, så de nye udgifter til tilsyn ikke medregnes i taksterne for 2014, jf KKR's udmelding oktober 2013 (som uddelt på mødet).  Mødet startet:
  06:30 PM

  Mødet hævet:
  06:40 PM