Økonomiudvalget

Publiceret 26-08-2013

Mandag den 26-08-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
213 Idékatalog til initiativer til øget valgdeltagelse
214 Afsluttende behandling af årsregnskabet 2012
215 Halvårsregnskab 2013
216 1. behandling af budget 2014-2017
217 Udbud social og sundhed 2014: Midler til gennemførelse af udbud
218 Plejeboliganalyse 2013
219 Hellere Helsinge - 2015
220 Gilleleje Golfklub - Fritagelse for ejendomsskat
221 ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 400.000 kr til ETU
(indenfor budgetrammen)
222 Tangprojekt i regi af Dansk Naturfredningsforening Gribskov
223 Byggefrist på ejendommene Breddam 22 A og 22 C.
224 Etablering af eventplads i Græsted


Lukkede
226 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
227 3 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - kontraktmateriale
228 3.2 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse borgere på plejecenter
229 Forberedelse af køb af ejendom.
230 Forberedelse af køb af ejendom.
231 Forberedelse af køb af ejendom.


Efterretningssager - Lukket
225 1 Udbud Social og sundhed 2014: Læsevejledning og procesplan august 2013


Personsager
232 Stillingen som direktør for stabe og arbejdsmarkedsområdet

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
a) Invitationer til deltagelse i ØUs møde d.d.
Borgmesteren har inviteret udvalgsformand Pia Foght fra kl. 15.30 til at deltage i behandling af punkterne 217 og 225-228.
Gruppeformand Peter Sahlberg (O) er inviteret fra kl. 15.30 til at deltage i behandling af punkterne 217, 225-228 og 214-216.
b) Oversigt over beslutninger fra fagudvalg op til ØU 26.08.13 incl. høringssvar
Det drejer sig om punkterne 217-218, 221-222, 225-228, som omdeles på mødet.
På SSUs møde var Lasse Røssel fraværende under pkt. 91, svarende til ØUs pkt. 227.
c) Pkt. 216 1. behandling af budget
Der er to tastefejl i punktet. Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2012, hvor der skal stå 2013.
Og indstillingens pind 2, hvor der skal stå budgetforslaget for 2014.
d) Pkt. 221 og 222
Erhvervs- og Turismeudvalgets møde 20.08.13 - fravær: Bo Jul Nielsen og Michael Bruun.
e) Pkt. 226. 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
Bilag 3 til pkt. 90 SSU 21.08.13 - Udkast til underdelkriterier - omdeles på ØUs møde.
f) Ekstraordinært byrådsmøde
Der er jf. mail 22.08. indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde 23.09., kl. 16.30-18, i forbindelse med Økonomiudvalgets møde. Det er et lukket møde til behandling af punkter vedrørende Udbud Social og sundhed 2014.
g) Notat om ind- og udskrivning på kommunens skoler
Jannich Petersen (V) efterlyste på Økonomiudvalgets møde 12.08.13 oplysninger om bevægelser omkring ind- og udskrivning på kommunens skoler, herunder hvor elever går hen, hvis de ikke indskrives på en af kommunens skoler. Der udsendes notat til Byrådets medlemmer vedr. dette.
h) Morten Jørgensen mødte kl. 15.30.

Åbne

213. Idékatalog til initiativer til øget valgdeltagelse
84.03G00 - 2013/22744

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

I forbindelse med det forestående kommunal- og regionsvalg er der fokus på hvordan kommunerne kan arbejde med at øge eller som minimum stoppe nedgangen i valgdeltagelsen.

Formålet med denne sag er at forelægge en række ideer til højnelse af valgdeltagelsen i Gribskov Kommune. Heri indgår bl.a. ideer fra andre kommuner, fra ministeriet, fra KL og fra valgretskommissionen. Målet er, at Byrådet lader sin inspirerer af ideerne og evt. beslutter hvilke tiltag administrationen skal arbejde videre med.

Der har været fokus på de unges valgdeltagelse, hvilket en række af ideerne er en konsekvens af, men der er også en række ideer, der kan forventes at ramme en bredere målgruppe.

KL har udarbejdet en kampagne, der stilles til rådighed for kommunerne, og denne vil bl.a. være en del af de initiativer, der sker i denne forbindelse. Ligeledes er der en række organisationer, der laver nogle tiltag f. eks. har "Danske gymnasieelevers sammenslutning" taget initiativ til kampagnen "Ungdommens kommunalvalg 2013".

Denne sag fremlægger et idékatalog over nogle mulige tiltag, der er dannet på baggrund af bl.a. ovenstående.

Tiltagene kan inddeles i følgende hovedgrupper

  • Tiltag vedr. kommunikation
  • Tiltag vedr. brevstemmeafgivningen


Tiltag vedr. kommunikation kan f. eks. være

  • postkort fremsendes til 1. gangsvælgere
  • involvering af ungeområdet for at mobilisere de unge
  • involvering af integrationsområdet
  • byrådsmedlemmer besøger gymnasium og produktionsskole og fortæller om hvad de laver og hvordan det kommunale demokrati fungerer
  • klassiske paneldebatter, f. eks. i kultursalen
  • GO-cards (postkort der kan tages f. eks. på en café) eller bogmærker
  • udsendelse af SMS der erindrer om at man skal huske at stemme. Kræver man tilmelder sig
  • anvendelse af facebook, f. eks. til kandidatlister, oversigt over stemmesteder, annoncer


Tiltag vedr. brevstemmeafgivning kan f. eks. være

 • udvidet mulighed for brevstemme på plejecentre for pårørende og ansatte
  • brevstemme på Jobcenteret
  • mobil stemmebus, der kan anvendes til at brevstemme
   • på gymnasium og produktionsskolen
   • på stationerne
   • ved indkøbscentre
   • ved store arbejdspladser
   • i bebyggelser/landsbyer med sædvanligvis lav valgdeltagelse

Det bemærkes, at Byrådet har besluttet brevstemmeafgivning på bibliotekerne.

Når der ses på de tiltag, der tages rundt i landets kommuner, er det primært det at flytte brevstemmeafgivningen ud af rådhuset, der er fokus på, samt den direkte kommunikation til de unge, herunder førstegangsvælgerne.

Der er en række udfordringer ved at flytte brevstemmeafgivningen ud af rådhuset, bl.a. skal det sikres at valghandlingen følger reglerne i valgloven, herunder bl.a. at der ikke er valgagitation i nærheden. Derudover er der en ekstra ressourcebelastning i form af medarbejderressourcer, udgifter til opstilling på lokationerne, alternativt til en valgbus.


Lovgrundlag
Det ovennævnte er ikke direkte reguleret i valgloven, men rammerne i valglovgivningen skal følges, herunder retsgrundsætning om sikker afvikling af valget.


Økonomi
Der kan ikke på det foreliggende grundlag udarbejdes beregning for udgifter for de enkelte tiltag. Endvidere kan administrationen ikke angive effekten af de enkelte tiltag

Valgbudgettet er på kr. 1.821.392, og der ikke indenfor dette budgets rammer er afsat midler til eventuelle tiltag.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet, at beslutte hvilke af de ovennævnte ideer, det ønskes, at administrationen arbejder videre med,
 2. at anbefale Byrådet, at beslutte eventuelt andre ideer, det ønskes, at administrationen arbejder videre med.Beslutning
1.-2. Administrationen udarbejder på baggrund af ØUs drøftelser konkrete forslag til Initiativer mhp. forelæggelse for Byrådet.

214. Afsluttende behandling af årsregnskabet 2012
00.32S00 - 2013/01873

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes årsregnskab har været forelagt Byrådet den 16/4-2013. Efterfølgende har revisionen gennemgået regnskabet og givet bemærkninger, som her forelægges til besvarelse og samtidig endelig godkendelse af årsregnskabet.

BDO Kommunernes Revision har fremsendt Beretning nr. 13 - Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012.

Revisionsberetningen, som tidligere er udsendt til Byrådets medlemmer via portalen den 5. juli 2013, vedlægges som bilag.

Revisionspåtegningen af regnskabet fremgår dels af vedlagte bilag og dels af beretningens afsnit 1.5, og påtegningens konklusioner er beskrevet som følger:

Den uafhængige revisors påtegning til Byrådet i Gribskov Kommune.
Vi har revideret årsregnskabet for Gribskov Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012, der omfatter, årsberetning 2012, hoved- og nøgletal, regnskabsoversigt, bemærkninger til regnskabsoversigten, regnskabsopgørelsen, finansoversigten, balance 2012, anvendt regnskabspraksis, obligatoriske oversigter og noter. Årsregnskabet er udarbejdet efter Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Revisionens konklusion om Årsregnskabet.
Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2012 samt af resultatet af kommunens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2012 i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis.

Revisionens supplerende oplysning om forståelse af revisionen.
Kommunen har i overensstemmelse med Økonomi- og Indenrigsministeriets krav i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i regnskabsopgørelsen for regnskab 2012 medtaget det af byrådet godkendte budget 2012.
Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Revisionspåtegning.
Vi har ved revisionen ikke konstateret forhold af en sådan væsentlighed eller karakter, at det kommer til udtryk i påtegningen på årsregnskabet.

Vi har forsynet årsregnskabet med en påtegning uden forbehold.

De bemærkninger i revisionsberetningen der har en overordnet og principiel karakter og som skal besvares af Byrådet overfor revisionen og tilsynsmyndigheden fremgår af beretningens afsnit 1.5 Bemærkningerne samt administrationens forslag til besvarelser fremgår af vedlagte bilag.


Lovgrundlag
Styrelseslovens § 45, Bek.nr. 1463 af 21.12.2012 om Kommunernes budget og regnskabs-
væsen, revision mv. kap. 4


Økonomi
-


Bilag
Bilag ØU 26.08.13: Revisor erklæring for regnskab 2012
Bilag ØU 26.08.13: Revisionsberetning nr. 13 for regnskab 2012
Bilag ØU 26.08.13: Administrationens forslag til besvarelse af Revisionens bemærkninger til regnskab 2012
Bilag ØU 26.08.13: Årsberetning 2012


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. anbefaler Byrådet at godkende administrationens forslag til besvarelse af revisionens bemærkninger der meddeles Statsforvaltningen og BDO Kommunernes Revision.
 2. anbefaler Byrådet at årsregnskabet for 2011 for Gribskov Kommune endeligt godkendes.Beslutning
Tiltrådt

215. Halvårsregnskab 2013
00.32S00 - 2013/18440

Sagsfremstilling
Halvårsregnskab for 2013 forelægges herved.

Halvårsregnskabet skal indeholde en regnskabsopgørelse der er fordelt på henholdsvis det skattefinansierede område og det takstfinansierede område og en regnskabsoversigt på det politiske bevillingsniveau.
Til regnskabsoversigten skal der ligeledes være forklaringer på afvigelser mellem det budgetterede årsbudget og det forventede regnskab.
Regnskabsopgørelserne er vedlagt som bilag.

Finansielle poster skal ikke med i halvårsregnskabet, hvorfor låneoptagelse samt afdrag på lån ikke indgår i regnskabsopgørelsen på hovedkonto jf. bilag 2. Administrationen har dog valgt i regnskabsoversigten i bilag 1, at medtage de finansielle poster således, der er en genkendelighed i forhold til fremstillingen i resultatstatusopgørelserne.

Afsættet for arbejdet i halvårsregnskabet er RS 2, der blev forelagt ØU og BY henholdsvis d. 03.06.2013 og d. 17.06.2013. I RS 2 forventede administrationen et mindreforbrug på ca. 18,3 mio. kr på driften, hvor halvårsregnskabet viser et mindreforbrug på 17,9 mio. kr. Den væsentligste forskel er, at der i regnskabsoversigten (bilag 1) er inkluderet overførsler fra 2012 på enkelte områder.

Det samlede forventede årsresultat inkl. finansielle poster udgør et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. I forhold til det oprindelige årsbudget på 7,6 mio. kr. giver det et forventet mindreforbrug på 16,4 mio. kr.

Bemærkninger til regnskabsoversigtens væsentligste afvigelser mellem det budgetterede årsbudget og det forventede regnskab 2013 er beskrevet her:

Driftsvirksomhed - Forventet mindreforbrug på 17,9 mio. kr.
Som det fremgår af regnskabsoversigten i bilag 1 indeholder det samlede mindreforbrug på driften på 17,9 mio. kr. afvigelser på de enkelte udvalgsområder.
Afvigelserne skyldes, at der i det første halvår af 2013 er givet bevillinger til de forskellige driftsrammer.

Herunder er angivet bemærkninger til de enkelte fagudvalg:

Teknisk Udvalg - forventet merforbrug på 0,7 mio. kr.
Der forventes et merforbrug til dækning af belysningsudgiften til Dong samt til gennemførelse af projekt vedrørende overdragelse af belysningsudgiften til de private veje

Plan- og Miljøudvalget - forventet mindreforbrug på 7,0 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug vedrører en korrektion i lønsumsbudgetterne ifm. ny organisering.

Børneudvalget - forventet mindreforbrug på 30,6 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes i hovedtræk at der forventes et mindre antal anvendte pladser på dagtilbudsområdet, færre børn indskrevet i specialbørnehaven, og en tilbageholdenhed på besættelse af vakante stillinger.

Social og Sundhedsudvalget - forventet merforbrug på 8,2 mio kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt korrektion i lønsumsbudgetterne ifm. ny organisering. Øgede udgifter til SOSU-elever grundet ændret lovgivning, øgede udgifter vedr. fritvalgs-området, mindre forbrug vedr. udgifter til høreapparater og det målsatte merforbrug vedr. PlejeGribskov.

Arbejdsmarkedsudvalget - forventet merforbrug på 6,9 mio. kr.
Det forventede merforbrug skyldes hovedsageligt udgiften til seniorjobs. Der er i øjeblikket ansat 26 personer i seniorjob i Gribskov Kommune svarende til 21 helårspersoner (pr. 1. maj). Staten dækker kr. 132.000 af lønudgiften til seniorjobbere pr. helårsperson. Antallet af seniorjobbere forventes at stige til ca. 35 helårspersoner.

Kultur og idrætsudvalget - forventet mindreforbrug på 1,2 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes hovedsageligt at der på ejendomsrammen er
en merindtægt for leje og depositum af produktionsskolen. Denne indtægt er ikke budgetlagt.

Økonomiudvalget - forventet merforbrug på 5,1 mio. kr.
Det forventede merforbrug kan hovedsageligt henføres til regulering som følge af KTO-forliget, mindreindtægt på administrationsbidrag fra de sociale tilbud samt merforbrug til afholdelse af kommunal- og regionsvalg.

Renter, finansielle ændringer og lånoptagelse - Forventet merforbrug på 1,7 mio. kr.
Det forventede merforbrug kan hovedsageligt henføres til mindreudgiften til renter på 0,3 mio kr. som er resultatet af en række ændrede forhold vedr. gennemsnitslikviditet, faktisk rentesats og kurstab. Ligeledes er der en mindreindtægten vedr. lånoptagelse som skyldes at der er budgetteret med optagelse af et lån på 2,0 mio. kr., men Økonomiudvalget har besluttet ikke at optage lånet.

Ordinære anlæg - Forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. inkl. lån
Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Ny Helsinge Skole: Samlet et merforbrug på 11,4 mio. kr. inkl. lån.
Dette projekt skal ses i sammenhæng med flere anlæg vedr. projekt Ny Helsinge Skole. Infrastruktur, Parkeringsplads v/skolen, UU-center, produktionskøkken og svømmehal.

Renovering/om- og tilbygning Ahornparken og Fabianhus: Samlet merforbrug på 1,5 mio. kr. Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Genopretning og bygningsoptimering af administrative ejendomme: Samlet merforbrug på 3,8 mio. kr. Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Derudover er den en række mindre anlæg jf. vedlagte bilag 1 der har konsekvens for det samlede resultat af ordinære anlæg, hvor bevillingen først er givet efter budgetvedtagelsen.

Byudvikling - Forventet merforbrug på 0,9 mio. kr. inkl. lån
Merforbruget vedrører hovedsageligt følgende anlæg:

Parkeringsfonden: Tilbagebetaling af midler til parkeringsfonden på 2,5 mio. kr. Bevilling først givet efter budgetvedtagelsen.

Salg af Skovsmindeparken: Salg af 11 beskyttede boliger samt fælleshus.

Aktivitetshus Haragergård: Indfrielse af lån i forbindelse med opsigelse med lejekontrakt med
Boligselskabet Rosenvænget.

Derudover er der en række byudviklingsanlæg jf. vedlagte bilag 1 med et samlet mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

Forsyningsvirksomheder - Forventet mindreforbrug på 2,5 mio. kr.
Det forventede mindreforbrug skyldes projekt vedr. nedsænkning af containere til tunge fraktioner på Skærød genbrugsstation som er udskudt til 2014.


Lovgrundlag
LBK nr. 971 af 25.07.2013 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 45a og 57.

Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 ØU 26-08-2013: Regnskabsoversigt på bevillingsniveau til halvårsregnskab 2013
Bilag 2 ØU 26-08-2013: Regnskabopgørelse til halvårsregnskab 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget:

 1. anbefaler Byrådet at godkende halvårsregnskabet 2013Beslutning
Anbefaling tiltrådt.

Fravær under punktet: Flemming Møller.

216. 1. behandling af budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget foretager hermed 1. behandling af budget 2014 med overslagsår, og beslutter udmeldinger til brug for fagudvalgenes budgetbehandling - rammeudmeldingen - samt indstilling til Byrådets 1. behandling på mødet 02.09.2013.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og en række andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder, investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015 mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Gribskov Kommune afholder budgetseminar mellem udsendelse af denne dagsorden og Økonomiudvalgets behandling. Hvis forhold på Budgetseminaret taler for det, kan der blive tale om at udvide denne dagsorden, det kan ske enten mundtligt eller vil at uddele supplerende bilag.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2012

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

02. september 1. behandling i Byrådet
03. - 11. september 1. budgetmøde i fagudvalg
23. september 2. behandling i Økonomiudvalget
07. oktober 2. behandling i Byrådet


Oplyst på Økonomiudvalgets møde 26.08.13
Der er to tastefejl i punktet. Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2012, hvor der skal stå 2013. Og indstillingens pind 2, hvor der skal stå budgetforslaget for 2014.


Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2014 - august 2013
Bilag 2: Teknisk Budgetoplæg
Bilag 3: Administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 4: Anlægsprogram i administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: DTO samlet oversigt
Bilag 6: Prioriteringskataloger og høringssvar: BØR samlet oversigt
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: SSU samlet oversigt
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: ARB samlet oversigt
Bilag 5: Prioriteringskataloger og høringssvar: ØU samlet oversigt

Alle bilag er fremsendt ifm. budgetseminaret.

Evt. yderligere bilag udarbejdet efter budgetseminaret vil blive uddelt på mødet


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Økonomiudvalget fastlægger rammer for fagudvalgenes budgetbehandling.
 2. at budgetforslaget indstilles til Byrådets 1. behandling af budgetforslaget for 2013.Beslutning
1. Rammer fastlagt.
2. Tiltrådt.

217. Udbud social og sundhed 2014: Midler til gennemførelse af udbud
27.00G00 - 2013/04115

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalg, Økonomiudvalget (26. august) og Byrådet (2. september) med henblik på at godkende revideret estimat for projektøkonomien vedr. udbuddet på social- og sundhedsområdet.

Baggrund
Byrådet godkendte 18/3-2013 projekt- og procesplan for planlægning og gennemførelse af udbud på social- og sundhedsområdet og godkendte på samme møde estimerede omkostninger ved udbudsprojektet.

Projektet har nu gennemført de væsentligste dele af det forberedende arbejde - herunder en omfattende strategisk afklaring af mål- og rammer for udbuddet som har omfattet en række temamøder og drøftelser med såvel fagudvalg som BY. Målet har her været at sikre og fastlægge ambitionsniveauet for det samlede udbud. Dette har bl.a. omfattet følgende:

 • Afklaring af mål og fokuseringer
 • Fastlæggelse af struktur og model
 • Gennemførelse af behovsundersøgelse og markedsdialog
 • Afklaring af konkurrencebetingelser
 • Afklaring af principielle/centrale forhold i udbuddet
 • Afklaring af serviceniveau samt udarbejdelse af kvalitetsstandarder og servicebeskrivelser Udbudsbekendtgørelse


Aktuelt er projektet nu i en fase, hvor der arbejdes med selve udbudsmateriale herunder kontrakter og servicekrav som forelægges SSU og ØU/BY i august og september .

Projektøkonomi:
Omkostningerne ved projektet var oprindeligt estimeret på baggrund af salæroverslag fra juridisk rådgiver samt tilbud på behovs- og markedsundersøgelse fra ekstern konsulent samt vurdering af behov for øvrig ekstern assistance.

For at håndtere den omfattende kompleksitet i udbuddet samt et gensidigt koordinations- og kvalitetssikringsbehov, er der - efter de ovenstående overslag/tilbud er udarbejdet - besluttet at arbejde med en projektorganisering, hvor de eksternt tilknyttede rådgivere har deltaget stort set fast på ugentlige projekt/arbejdsmøder.

Derudover har målsætningerne for udbuddet og ikke mindst kompleksiteten medført at behovet for facilitering af strategiske/politiske drøftelser og afklaringer har oversteget den oprindelige forventning.

Kombinationen af ovenstående har medvirket til at afføde behov for at trække markant mere på eksterne rådgivere end oprindeligt estimeret i den første fase af udbuddet bla. for at bidrage til et mål og forudsætningsgrundlag samt efterfølgende struktur for udbuddet der understøtter Gribskov Kommunes ambitioner for udbuddet.

Ved opgørelse af forbrugte midler frem til annoncering af udbudsbekendtgørelsen (det vil sige første halvår af 2013) samt revurdering af estimat for de følgende faser, er der behov for øge den samlede ramme til at gennemføre udbuddet væsentligt.

Nedenstående redegør for hhv. det oprindelige estimat, aktuel status på forbrug, samt revurderet estimat:


Oprindeligt estimat mkr.

Forbrug mkr

Revurderet estimat

Behovs- og markedsundersøgelse

0,450-0,500

0,700

0,700

Juridisk rådgivning

0,945-1,275

0,848

1,750-2,020

Øvrige omkostninger
- inkl. GK's egen tid

1,250-1,950

(*)

1,250-1,950

Forventet støtte fra Markedsmodnings-
fonden (tidl. fornyelsesfonden)

2,000

2,000

Forventede nettoomkostninger for
Gribskov Kommune

0,645-1,725

1,700-2,670


(*) Der er ikke foretaget en revurdering af internt tidsforbrug

Status for projektøkonomien viser at projektøkonomien går ud over det forventede budget på baggrund af:

 • Forberedelsesfasen og trækket på de eksterne rådgiveres deltagelse har fået et markant større omfang end forventet (januar - juni)
 • Der har måtte trækkes yderligere på ekstern projektledelse (2. og 3. kvartal) som følge af ophør i Gribskov Kommunes egen organisation,
 • Omfanget at rådgivning vedr. kontrakt udarbejdelse mv. har først nu kunne fastlægges mere præcist ud fra konkret viden om omfang (9 delaftaler) og behov (politiske besluttede mindstekrav og konkurrencebetingelser) (3 og 4. kvartal).


For at sikre størst mulig sikkerhed omkring kontrakterne fremadrettet, anbefales det at samarbejdet med den nuværende juridiske rådgiver fastholdes. Det anbefales således, at den juridiske rådgiver anvendes og indgår i de kommende faser omkring udvælgelse af prækvalificerede, kontraktudarbejdelse, spørgemøder samt evaluering af tilbud. Endvidere forventes, at der i mindre omfang er behov for at trække ad-hoc på ekstern konsulentvirksomhed, der har medvirket ved udarbejdelse af behovs- og markedsundersøgelsen. Som det fremgår af ovenstående revurderede estimat, er det særligt på posten omkring juridisk rådgivning, at der peges på behov for at udvide rammen.

Samlet vil det betyde at rammen for Gribskov Kommunes udgifter stiger fra det oprindeligt forventede 0,6- 1,7 mill kr til 1,7 - 2,6 mill kr. i det der fortsat forventes at være et tilskud fra Markedsmodningsfonden (tidligere Fornyelsesfonden) på 2 mio kr.

Det skal, som det tidligere er fremgået af sagen til SSU og BY bemærkes, at udgifterne søges afholdt inden for de eksisterende rammer, og dermed alt andet lige betyder at andre opgaver udsættes. Det skal ligeledes bemærkes, at revision af serviceniveau i stort omfang er en lovpligtig opgave og skulle gennemføres uanset at der samtidig gennemføres udbud.

Midlerne til juridisk rådgivning skal fortsat ses i lyset af omfanget (omsætning på ca. 250 mio. kr. årligt) og kompleksiteten i det samlede udbud.

Eksterne og interne omkostninger til at gennemføre kontrolbudet er ikke indeholdt i ovenstående.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende estimerede omkostninger ved forberedelse og gennemførelse af udbuddetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 21-08-2013:
1. Tiltrådt.


Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

218. Plejeboliganalyse 2013
03.01G00 - 2012/59212

Sagsfremstilling
Indledning
Sagen forelægges for Social- og Sundhedsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet vedrørende udsættelse af tidpunktet for udvidelse af plejeboligkapaciteten med et nyt plejeboligbyggeri, jf. anlægsprogrammet i budgetaftale 2013-16, hvor det forudsættes, at byggeriet skal indledes i 2015. Endvidere ønskes en vurdering af behovet for, at Social- og Sundhedsudvalget får forelagt plejeboliganalyser en gang årligt.

Baggrund
Administrationen har gennem 2011 og 2012 udarbejdet en række boliganalyser inden for boligmassen på Social- og Sundhedsudvalgets område. Dette dagsordenspunkt omhandler en opfølgning på plejeboliganalysen fra september 2011. Opfølgningen giver anledning til at overveje, hvornår der er behov for, at der udvides med et nyt plejecenter.

Plejeboliganalysen fra 2011 udgjorde en del af beslutningsgrundlaget, da SSU sidste år i juni måned - som et led i udmøntningen af besparelserne i forbindelse med budget 2013 - indstillede, at de midlertidige pladser på Helsingegården/Søstien skulle nedlægges, og at disse 24 pladser efterfølgende successivt skulle konverteres til permanente plejeboliger.

Med den ajourførte plejeboliganalyse fra maj 2013 er det nu muligt at vurdere plejeboligkapaciteten i Gribskov Kommune, herunder virkningen af beslutningen om ændringen i kapaciteten for henholdsvis permanente og midlertidige pladser.

Udviklingen i plejeboligkapaciteten i 2012
Plejeboliganalysen falder i to dele:

Permanente pladser
Den ajourførte plejeboligprognose viser, at det tidligst om 4-5 år vil være nødvendigt at udvide antallet af permanenter boliger. Usikkerhedsforhold omkring prognosemodellen gør, at der kan gå op til 6-7 år, før behovet opstår.

Prognosen hviler på en forudsætning om, at ventelisten i kortere perioder kan overstige 30 personer, som er det niveau, der er vurderet til at være passende i forhold til at dække behovet og samtidig forebygge tomgang. Prognosen viser, at indfasningen af de resterende 12 boliger på Søstien vil skulle ske i løbet af 2014 og 2015.

Derudover hviler prognosen på en forudsætning om, at søgningen til Gribskov Kommunes plejecentre svarer til søgningen ud af kommunen. Der har hidtil været en større søgning til kommunen.

Prognosen hviler på en forudsætning om, at 11 % af borgerne ønsker at blive optaget på garantiventeliste, hvor borgerne garanteres plads inden for 2 måneder. Hvis denne procentsats går op, vil behovet for permanente boliger stige. Dette merbehov vil kunne dækkes ved enten at

 • fremrykke konvertering af boligerne på Søstien
 • inddrage reservekapaciteten på Trongården (potentielt 3 permanente pladser)
 • indgå aftale med andre kommuner om anvisningsret til deres overskydende plejeboligkapacitet.


Midlertidige pladser
Lukningen af de 24 midlertidige pladser på Søstien har ikke ført til kapacitetsproblemer. Det skyldes først og fremmest, at den ny kvalitetsstandard, der blev indført den 1. juni 2012 har indebåret, at den gennemsnitlige opholdstid er nedbraqt fra godt 6 uger til ca. 4 uger. Samtidig anvendes de midlertidige pladser nu i højere grad til deres hovedformål: Genoptræningsophold.

Der har været en spidsbelastningssituation i vintermånederne, hvor bl.a. influenza-epidemien og lukningen af Helsingør Sygehus d. 1/2 2013 gjorde, at kapaciteten var fuldt udnyttet. Siden da er situationen normaliseret, og bufferkapaciteten matcher de skiftende behov.

Samlet vurdering af plejeboligkapaciteten
Det er administrationens vurdering, at der for nærværende er fundet en fornuftig balance mellem borgernes behov for henholdsvis permanente og midlertidige pladser og udbuddet heraf.

Endvidere vurderes det, at det tidligst vil være nødvendigt at udvide de permanente boliger om 4-5 år, måske snarere op til 6-7 år, men usikkerhedsforhold omkring fremskrivningsmodellen gør det nødvendigt at foretage årlige prognoser, så tidspunktet for kapacitetsudvidelsen optimeres.

Hvis det viser sig nødvendigt at mobilisere yderligere kapacitet, kan dette ske ved at klargøre og ombygge 6 tidligere midlertidige pladser på Trongården til 3 permanente boliger og/eller optage forhandlinger med andre kommuner om at kunne udnytte deres overskydende kapacitet.

Dermed vil der ikke være behov for at igangsætte et nyt plejeboligbyggeri allerede i 2015, som forudsat i budgetaftalen 2013-16, hvor der i anlægsprogrammet er indarbejdet 44 mio. kr. (fordelt med 18 mio. kr. i 2015 og 26 mio. kr. i 2016). Det er administrationens vurdering, at anlægsinvesteringen kan rykkes i to år - til 2017-2018.

Statusredegørelser
Social- og Sundhedsudvalget vil årligt få en redegørelse vedr. Gribskov Kommunes plejeboligkapacitet, således at det konkret kan vurderes, hvornår et nyt plejecenter skal stå klart.


Lovgrundlag
Bekendtgørelse af lov om almene boliger mv. LBK nr. 884 af 10. august 2011 (særligt §§ 5, 54, 54 a, 57, 58 a-c) og senere ændringer til forskriften.
Bekendtgørelse af lov om social service. LBK nr. 810 af 19. juli 2012 og senere ændringer af forskriften.
Bekendtgørelse af lov om leje af almene boliger. LBK nr. 961 af 11. august 2011 og senere ændringer til forskriften.
Bekendtgørelse af lov om plejehjem og beskyttede boliger. BEK nr. 1385 af 12. december 2006 og senere ændringer til forskriften.
Vejledning om botilbud mv. til voksne efter almenboligloven, serviceloven og friplejeboligloven. VEJ nr. 14 af 15. februar 2011.


Økonomi
Budgetvirkningen af indstillingen: Anlægsinvesteringen rykkes i 2 år fra 2015-16 til 2017-18. Anlægsinvesteringen er forudsat i budgetaftalen 2013-16, hvor der i anlægsprogrammet er indarbejdet 44 mio. kr. (fordelt med 18 mio. kr. i 2015 og 26 mio. kr. i 2016).


Høring
Ældrerådet afgiver ved møde den 19. august 2013 høringssvar, der vil blive indskrevet i dagsordenspunktet før behandling i Byrådet.

Høringssvar modtaget 22.08.13 indskrevet efter Økonomiudvalgets møde 26.08.13
Ældrerådet tager plejeboliganalysen til efterretning, men påpeger samtidig , at man allerede nu skal sætte gang i programmeringen af et nyt plejecenter i Gribskov.


Bilag
Bilag: Plejeboliganalyse 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget:

 1. at tage orientering om plejeboliganalysen til efterretning.
 2. at tiltræde at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at indarbejde Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling om udskydelse på 2 år af anlægsprogrammet for et nyt plejecenter, som foreslås indarbejdet i det videre budgetarbejde 2014-17.
 3. at tiltræde, at plejeboliganalysen udarbejdes og fremlægges årligt for Social- og Sundhedsudvalget.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 26-06-2013:
Udsat til SSU-møde den 21. august 2013.

Fraværende: Lone Møller, Ulla Dræbye og Lasse Røssel.

Social- og Sundhedsudvalgets beslutning den 21-08-2013:
1. Taget til efterretning.
2.-3. Tiltrådt.
Administrationen oplyser, at høringssvar fra Ældrerådet ikke er modtaget.


Beslutning
1.-3. Social- og Sundhedsudvalgets anbefaling tiltrådt

219. Hellere Helsinge - 2015
00.18G00 - 2012/38221

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Indledning: Hellere Helsinge Boot Camp
Den 14. og 15. marts 2013 deltog borgere, erhvervs- og foreningslivet fra Helsinge samt medlemmer af Byrådet i Hellere Helsinge Boot Camp. I løbet af 24 meget krævende timer arbejdede 6 grupper med udfordringer, muligheder og potentialer for Helsinges fremtidige udvikling.

Arbejdet mundede ud i en række initiativer, der ville blive arbejdet med at konkretisere efter campen af Hellere Helsinge task forcen. Task forcen blev dannet på campen af deltagere, der ville arbejde videre med initiativerne.

Fotos og video fra campen kan ses på facebook.com/hellerehelsinge.

"Vi er begyndt at tale om vores by"
Der er blevet arbejdet med initiativerne, og der er fra task forcens side blevet lagt stor energi i arbejdet. Og det har haft en betydning. Som en af deltagerne sagde på det sidste pit-stop møde: "Vi er begyndt at tale om vores by". Der er blandt task forcen en oplevelse af, at der er ved at ske ændringer i de forhold ved Helsinge, som de gerne ville ændre på.

Initiativerne er:

Helsinge - den moderne landsby. Initiativet har arbejdet på at lave noget for børnefamilier i byen, der understøtter et fællesskab. Det er blevet til fællesspisning den 16. juni i Helsinge Hallen og initiativet videreføres i september med endnu en fællesspisning.

Helsinge Madtorv - fra nord til bord. De mange gode muligheder for produktion af fødevarer i og omkring Helsinge er afsættet for gruppen. Gruppen har derfor etableret 8 madtorve, der er løbet af stablen fra 3. juli til 21. august. I forlængelse af sommerens 8 madtorve, har gruppen bag netop ansøgt og fået tilladelse til en fortsættelse af madtorvene frem til og med uge 42 2013.

Idræt for flere - overalt. Helsinges idrætsliv er meget aktivt og omfangsrigt. Med afsæt i det arbejder initiativet på at brede kendskab til både den organiserede og selvorganiserede idræt ud via platformen 'Det Sker i Gribskov'. Gruppen har således koblet deres arbejde sammen med initiativer i forlængelse af Temaudvalget og fokuset: "Gribskov Fortæller".

Levende bymidte og byrum. Det samme gør sig gældende for gruppen, der på campen arbejdede med levende bymidte og byrum. Med udgangspunkt i at 'problemet er ikke, at der ikke sker noget. Problemet er at folk ikke ved at det sker', satte gruppen fokus på at synliggøre aktiviteter i byen. Gruppens identificering af en af Helsinges udfordringer er dels blevet koblet sammen med 'Det sker i Gribskov'-platformen, dels med muligheden for at opstille digitale informationstavler ved indgangsvejene til byen. Ideen med informationstavlerne udspringer fra idekataloget 'Helsinge - Danmarks bedste børneby' og muligheder for opsætning undersøges pt. af administrationen.

Vækstpartnerskaber - unge og erhverv. 'Mind your Helsinge business' er overskriften for gruppen, der ville arbejde med at skabe en platform, hvor de unge og erhvervslivet kan møde hinanden. Gruppen arbejder på at skabe en event, hvor elever i skolernes 8. klasser møder detailhandlen, de små håndværksvirksomheder, lettere industri samt landbrug og får mere at vide om mulighederne for uddannelse indenfor de brancher. Eventen vil løbe af stablen i starten 2014. Såfremt det bliver en succes, kan der blive tale om en årligt tilbagevendende begivenhed.

Grupperne har været samlet til to pit-stop møder samt fået sparring efter behov, og der er løbende blevet kommunikeret via facebooksiden facebook.com/hellerehelsinge.

Fejring af Hellere Helsinge initiativerne
Som afslutning på selve Hellere Helsinge Boot Campen afholdes der den 13. september 2013 kl. 15 - 19 en reunion på Bytorvet.

Den overordnede ramme omkring reunion bliver temaet 'fredagsbar', inspireret af de første drøftelser i januar med borgere, erhvervsliv og foreninger. I løbet af den første time starter eventen op, hvorefter de forskellige initiativer præsenterer sig og der holdes taler i den næste time til halvanden. De sidste to timer bliver der ikke et fastlagt program, men hvor der er tid til gode snakke og hygge i bymidten.

LIV I HELSINGE 2015
Formålet med projekt LIV I HELSINGE 2015 var at skabe mere liv og øge omsætningen i byen samt skabe mere fokus på børnefamiliers og de unges oplevelse af byen og deres forslag til, hvordan den kunne gøres endnu bedre.

Med initiativerne, der er udsprunget af Hellere Helsinge Boot Campen, er byen kommet et godt skridt hen ad vejen. Eller "Vi har flyttet os et godt stykke", som en af task force-deltagerne sagde til et møde.

Der er ved at blive skabt en overordnet ramme for de historier, der skal fortælles og bliver fortalt om byen, og derved også hvilken rolle byen på længere sigt kan få i samspillet med de andre nordsjællandske byer. LIV I HELSINGE har sat gang i en proces og et samspil mellem mange forskellige aktører, der rækker langt frem i tiden og løbende medvirker til nye tiltag i byen.

Som en del af disse fortællinger, er projektet afrundet med udarbejdelsen af en strategisk plan for, hvordan der kan arbejdes med LIV I HELSINGE fremover.

Den strategiske plan er vedlagt som bilag.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Strategisk plan for Helsinge - Hellere Helsinge


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. godkende den strategiske plan.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Den 4. marts 2013 tiltrådte ØU at:

 1. at beslutte at videreføre samarbejdet med Bindslev A/S om 'Liv i Helsinge"
 2. at vedtage at bevillige og frigive 215.000,- til opgaven fra den strategiske udviklingspulje under ØU

Endvidere ønskede Venstre sæde i advisory board og at modtage indbydelse til møderne.

Børge Sørensen fraværende med afbud

Beslutning
Tiltrådt.

220. Gilleleje Golfklub - Fritagelse for ejendomsskat
24.05G00 - 2013/11922

Sagsfremstilling
Økonomiudvalget forelægges sagen med henblik på, at afdække mulighederne for at understøtte Gilleleje Golfklub i form af frigivelse af ejendomsskatter. Erhvervs- og Turismeudvalget har været præsenteret for nedenstående sagfremstilling på udvalgsmøde den 16. april og besluttede her, at videresende sagen til Økonomiudvalget. Administrationen har belyst sagen yderligere inden behandlingen i Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling til Erhvervs- og Turismeudvalget 16.04.13:
"Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at afdække mulighederne for at understøtte Gilleleje Golfklub i form af frigivelse af ejendomsskatter.

Gilleleje Golfklub er en 100% medlemsejet golfklub og blev etableret i 1970 og er således en af landets ældste golfklubber. Klubben startede på arealerne ved Gilbjerggård, flyttede herefter til Passebækgård, og har siden 1988 haft til huse på jorderne omkring Ferlegård og Leidemosegård i Ferle.

Klubben har altid været selvfinansieret, og har således selv købt jord og klubhus, samt afholdt den løbende drift, og bortset fra aktivitetstilskud til børn og unge under 25 år, så har klubben aldrig modtaget nogen form for offentlig støtte eller tilskud.

Klubben har i dag ca 1000 medlemmer, og er en meget lokal relateret klub. Ca. 55% af medlemmerne bor i kommunen, og ca. 25 % er sommerhusejere. Klubben besøges årligt af 4-6.000 betalende greenfee-gæster, som ofte benytter områdets hoteller, spisesteder og detailforretninger.

På foranledning af Gilleleje Golfklub har Borgmesteren og formanden for Kultur- og Idrætsudvalget, (formanden for Erhvervs-. og Turismeudvalget var også inviteret til mødet), afholdt møde med golfklubben da klubben er økonomisk udfordret.

Resultatet af mødet blev, at der ud over ansøgning omkring frigivelse af ejendomsskattene arbejdes videre med forskellige forslag:

 1. Indfrysning af ejendomsskatter
 2. Tilskud/lokaltilskud i henhold til Folkeoplysningsloven
 3. Alternative muligheder"


Den efterfølgende del af sagsfremstillingen er tilføjet efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 16. april 2013

Spørgsmålet omkring "Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift - harmonisering af principper" blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 27. februar 2012. Her blev det besluttet, at harmonisere tilskudsformen i de to tidligere kommuner således, at der fremadrettet sker "fuld opkrævning af grundskyld og dækningsafgift".Beslutningen indeholder ikke nogle muligheder for at kunne dispensere.

Endvidere fremgår det af sagsfremstillingen:
"Det er fortsat administrationens anbefaling fremadrettet at opkræve grundskyld og dækningsafgift fuldt ud. Dette er bedst i overensstemmelse med de generelle principper der over årene i lovgivning og praksis har udviklet sig for at opnå at alle relevante omkostninger er synlige på de ydelser der er helt eller delvist offentligt finansierede.

I forhold til idrætsforeninger, idrætsanlæg og kolonier/lejre anbefaler administrationen, at de "pålagte" merudgifter vil blive indarbejdet i de eksisterende lokaletilskudsregler, og at der således ikke indføres nye "særregler" på området"

Ud fra ovenstående beslutning i Økonomiudvalget anbefaler administrationen, at forespørgslen ikke imødekommes.


Lovgrundlag
Efter §§ 7 og 8 i Ejendomsbeskatningsloven


Økonomi
Ejendomsskat er på 330.000 kr. pr. år. I tilfælde af frigivelse skal det vurderes år for år. En fritagelse i størrelsesorden 0.3 mio. kr., Men da denne mindreindtægt vil indgå i beregningen af tilskud og udligning vil det samlede økonomiske "tab" ud fra en umiddelbar beregning være i størrelsesorden 70-80.000 kr.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at:

 1. ikke imødekomme ønske om fritagelse for ejendomsskatter på baggrund af Økonomiudvalgets beslutning den 27. februar 2012.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 16-04-2013:

 1. Ikke tiltrådt, udvalget sender sagen til økonomiudvalget med henblik på at ØU kan forholde sig til handlemuligheder og bemærker at det er vigtigt med golf-klubber i Gribskov Kommune blandt andet på baggrund af deres turismemæssige betydning.
 2. Udgår


Fraværende var med afbud: Anders Gerner Frost


Beslutning
Genoptages på Økonomiudvalgets møde 23.09.13.
Økonomiudvalget ønsker yderligere belysning af sagen, herunder

 • om der er hjemmel til at fritage privatejede foreninger for ejendomsskat,
 • kortlægge eventuelle andre klubbers problemer og behov.
 • belyse de økonomiske omkostninger ved en evt. fritagelse.


Administrationen sikrer desuden at relevante klubber orienteres om øvrige tilskudsmuligheder jf. folkeoplysningslovgivningen.

221. ETU 2013 - budgetoversigt og anmodning om tildeling af 400.000 kr til ETU (indenfor budgetrammen)
00.01A00 - 2012/65320

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget og Økonomiudvalget forelægges nærværende sag med henblik på, at tage budgetopfølgning 2013 for Erhvervs- og Turismeudvalget (ETU) til efterretning. Desuden anmodes om en bevilling på 2 x 200.000 kr. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme".

Budgetoversigt
ETUs Budget for 2013 (budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme") er fordelt på fire puljer: Turisme, Erhvervsfremme, Frie Fondsmidler samt den nye pulje for 2013 til turist- og erhvervsindsatser på 2.000.000 kr.
Tilsammen råder ETU over et budget på 5.022.000 kr, hvoraf 4.203.208 kr allerede er forhåndsdisponeret, inkl. 1.657.000 kr der er disponeret til Gribskov Erhvervsråd.
I alt betyder det et endnu-ikke-disponeret restbeløb for 2013 på 812.792 kr. Oversigt fremgår af vedlagte bilag.

Umiddelbare bemærkninger til evt. overvejelse for Budget 2014-17 for Erhvervsfremme og Turisme
Poster markeret med "*" i bilaget må forventes at blive faste årlige udgifter fremover. Et beløb på i alt ca. 2.740.000 kr/pa (inkl. 550.000 til Visit Nordsjælland EU-projekter).

For næste budgetperiode er der pt. budgetteret for Erhvervsfremme og Turisme med et beløb på i alt 3.021.000 kr, hvilket vil give et restbeløb på ca. 280.000 kr til øvrige initiativer (herunder også for drift og initiativer under Gribskov Erhvervsråd samt Gribskovs Erhvervspris (til sammenligning er der i alt afsat ca. 1.670.000 kr til dette i 2013), med mindre der opstår alternative finansieringsmuligheder.

Anmodning om bevilling af 200.000 kr til kompetenceudvikling af håndværkere
ETU har som et af indsatsområderne for 2013, valgt at styrke bygge- og anlægsvirksomheder gennem to spor, nemlig:

 • kompetenceudvikling af håndværksvirksomheder og understøtte netværksdannelse på klima/energiområdet så virksomhederne øger deres forretningsmuligheder og dermed bliver mere 'robuste', samtidig med at det støtter op om Byrådets øvrige energi- og klimaindsatser, samt
 • afdække behov og interesse for kompetenceudvikling omkring konsortiedannelse så lokale håndværksvirksomheder bedre kan byde større bygge/anlægsopgaver.

Administrationen er nu i gang med at afdække muligheder for gennemførsel af de to spor til afvikling i løbet af det kommende vinterhalvår. Arbejdet planlægges at ske i tæt samspil med de relevante brancheforeninger og evt. Væksthuset. Uddannelsesforløb vil i videst muligt omfang blive koblet sammen med jobrotationslignende ordninger.
Det anslås at indsatsen vil kunne gennemføres inden for et beløb på 200.000 kr.


Anmodning om bevilling af 200.000 kr til internt kursus
Kommunens servicering af virksomheder i forbindelse med myndighedsbehandling er en vigtig parameter for hvor erhvervsvenlig kommunen opleves. I løbet af byrådsperioden er der foretaget en række tiltag til styrkelse af dette, bl.a. optimering af en række arbejdsgange, reorganisering og styrket tværgående samarbejde.
Som yderligere tiltag (og del af fælles initiativ mellem ETU og Arbejdsmarkedsudvalget), er administrationen ved at afdække muligheder for at afvikle et kort kursusforløb til afvikling i vinterhalvåret for sagsbehandlere med stor virksomhedskontakt, særligt fra det tekniske område, arbejdsmarkedsområdet og Borgerservice.
Målet er at skabe større indsigt blandt sagsbehandlerne om virksomheders ønsker og behov, så virksomheder fremover oplever at der tages endnu mere udgangspunkt i dette i sagsbehandlingen og at kommunikation mellem sagsbehandlere og virksomheder styrkes.
Forløbet planlægges med inspiration fra Helsingør og Svendborg kommuner som har gennemført lignende forløb, og tænkes at blive gennemført i samarbejde med en ekstern rådgiver og repræsentanter fra det lokale erhvervsliv.
Det anslås at forløbet vil kunne afvikles inden for et beløb på 200.000 kr.

Disponering af ovenstående forudsætter godkendelse fra Økonomiudvalget og Byrådet.

Administrationens forslag til disponering af øvrigt restbeløb på 412.792 kr, vil blive forelagt til næste møde i Erhvervs- og Turismeudvalget.


Lovgrundlag

Lov om Erhvervsfremme kapitel 6, § 12, LBK nr. 1715 af 16/12/2010


Økonomi
Det ansøgte beløb på 400.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.


Bilag
ETU budgetoversigt 2013 pr 12. august 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at tage den forelagte økonomiopfølgning til efterretning.
 2. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 200.000 kr til afvikling af kompetenceudvikling for håndværkere om energi- og klimavenligt byggeri og konsortiedannelse. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme" (Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser).
 3. at tildele Erhvervs- og Turismeudvalget på 200.000 kr til afvikling af et internt kursus om "professionel service med virksomheden i centrum". Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme" (Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser).Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 20-08-2013:

 1. Taget til efterretning.
 2. Tiltrådt.
 3. Tiltrådt.


Fravær: Bo Jul Nielsen, Michael Bruun.


Beslutning
1-3. Tiltrådt.

222. Tangprojekt i regi af Dansk Naturfredningsforening Gribskov
24.10G00 - 2013/20242

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at anbefale til Økonomiudvalget, at imødekomme ansøgning fra Dansk Naturfredningsforening Gribskov om tilskud på 10.000 kr til erhvervsfremmende projekt om udnyttelse af tang. Beløbet kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme".

Sagen tager sit udgangspunkt i, at Dansk Naturfredningsforening Gribskov har ansøgt Gribskov Erhvervsråd om en bevilling på 10.000 kr. til støtte til en oplysningskampagne om erhvervsmæssige muligheder for udnyttelse af tang på Nordkysten. I forbindelse med kampagnen vil der dels være en plancheudstilling på havnen og dels et foredrag for relevante interessenter. Kampagnen vil tage udgangspunkt i følgende tre temaer: "hvad er tang?", "man spiser da tang", "der kan produceres tang ved Gilleleje". Dansk Naturfredningsforening Gribskov stiller med det nødvendige mandskab til brug for kampagnen.

Gribskov Erhvervsråd finder ikke, at denne type af støtte ligge inden for rådets mandat, men anser projektet for at være spændende og yderst erhvervsrelevant. Derfor videresender Gribskov Erhvervsråd ansøgningen til Erhvervs- og Turismeudvalget med anbefaling om at imødekomme ansøgningen.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 13 stk 1


Økonomi
Det ansøgte beløb på 10.000 kr kan rummes indenfor budgetrammen for "Erhvervsfremme og turisme", Pulje 4: Særlige pulje til turist- og erhvervsindsatser.


Bilag
Bilag: Ansøgning Danmarks Naturfredningsforening Gribskov


Administrationens indstilling
Administration indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at:

 1. imødekomme ansøgningen ved at bevillige et tilskud på 10.000 kr.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 20-08-2013:
1. Tiltrådt.

Fravær: Bo Jul Nielsen, Michael Bruun


Beslutning
Tiltrådt
223. Byggefrist på ejendommene Breddam 22 A og 22 C.
82.02G00 - 2013/15379

Sagsfremstilling
Indledning.
Denne sag forlægges Økonomiudvalget til endelig beslutning.

Baggrund.
Kommunen ejer 2 parceller på Breddam 22 A og 22 C til helårsbebyggelse.
Parcellerne er pålagt en byggefrist på 3 år fra overtagelsesdagen.

Byggefristerne er fastsat for at få udført byggeri således, at der efter færdiggørelse af byggemodning ikke sker skader på veje, fortove m.v.

Alle øvrige nye parceller i området er bebygget og byggemodningen er færdiggjort i området.

Parcellerne.
På parcellen Breddam 22 A skal der funderes ved byggeri, ligesom parcellen Breddam 22 C ligger på en skrænt og med baggrund i det, har der ikke være den store interesse for parcellerne. Parcellerne har været til salg i de sidste 5 år.

Der har været enkelte henvendelser om køb af parcellerne, men køberne vil ikke være pålagt en byggefrist.

For at øge et salg af parcellerne foreslås, at købsvilkårene ændres, således at byggefristen på 3 år for parcellerne udgår, og køber kan frit bygge eller lade parcellerne ligge ubebyggede.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at byggefristen i købsvilkårene udgår.Beslutning
Tiltrådt

224. Etablering af eventplads i Græsted
82.01G00 - 2012/65911

Sagsfremstilling
Indledning.
Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på indstilling til Byrådet for endelig beslutning.

Baggrund.
Kommunen er i forhandlinger om køb af en del af landbrugsejendommen Fredbogård, Holtvej 40 ved Græsted med det formål at sikre arealer til brug for etablering af en eventplads i Græsted.

Formål.
Dette køb er med baggrund i Byrådets ønske om udvikling af en eventplads i Græsted. Denne eventplads tænkes drevet af en privat fond med kommunal repræsentation, som vil have til formål at:

  • at etablere og udvikle en eventplads ved Græsted
  • at fastlægge permanente rammer for afholdelse af Græsted Veterantræf
  • at fastholde og udvikle samarbejdet mellem Gribskov Kommune og fonden

Fonden vil have til formål at støtte initiativer af social, kulturel og almennyttig art, herunder forestå afholdelse af Græsted Veterantræf.

I forbindelse med etablering af fonden vil kommunen indgå i et partnerskab med fonden om de nærmere præmisser for etableringen af eventpladsen, og det fremtidige samarbejde omkring drift og udvikling af denne. Der redegøres nærmere for sagen på lukket møde.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Der redegøres nærmere for økonomien i sag på lukket møde.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at tage sagen til efterretning, idet der henvises til det tilhørende lukkede dagsordenspunkt.Beslutning
Taget til efterretning.


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 226. 2 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale konkurrencebetingelser
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Pkt. 227. 3 Udbud Social og sundhed 2014: Udbudsmateriale - kontraktmateriale
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Pkt. 228. 3.2 Udbud social og sundhed 2014: Servicebeskrivelse borgere på plejecenter
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Pkt. 229. Forberedelse af køb af ejendom.
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Pkt. 230. Forberedelse af køb af ejendom.
Økonomiudvalget tiltrådte ikke at købe ejendom.

Pkt. 231. Forberedelse af køb af ejendom.
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Pkt. 225. 1 Udbud Social og sundhed 2014: Læsevejledning og procesplan august 2013
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.

Pkt. 232. Stillingen som direktør for stabe og arbejdsmarkedsområdet
Økonomiudvalget afgav sin anbefaling til Byrådet.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
06:20 PM