Økonomiudvalget

Publiceret 12-08-2013

Mandag den 12-08-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
201 Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag m.v. 2014 - 2017
202 Råd og nævn - konstituering/udpegninger i Byrådets funktionsperiode 2014-17
203 Kommunens styrelse mv. - Evaluering af § 17, stk 4 - udvalg i Byrådsperioden 2010-2013
204 Flytning af Center for Børn og Unge
205 Vedtægter for Gribskov Ungdomsskole
206 Idrætspolitik
207 Søborg Sø
208 Revision af affaldsregulativer
209 Ændring i planer for eksproprieret areal til vejføring Blistrup-Højelt-Alme

Lukkede
210 Gilleleje: Salg Pyramiden/Gl. rådhus
211 Skovsmindeparken 4-26 - mageskifte af jordstykke
212 Forberedelse af salg af ejendom


Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
a) Pkt. 201. Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag mv. 2014-17
Jesper B. Nielsen har på vegne af tillidsmændene for brandmandskabet i GK sendt mail af 11.08.13 til medlemmerne af ØU med bemærkninger til dette dagsordenpunkt.
Papirkopi medbringes på mødet til de medlemmer, der ikke har læst mailen.
b) Borgmesteren omdelte notat med nyhed om 10 mio. ekstra til asfaltarbejde og planlægning af dette, som d.d. er lagt på gribskov.dk
c) Borgmesteren orienterede om, at kandidater til det kommende kommunevalg vil blive inviteret til et møde i september, hvor de kan få orientering om og har lejlighed til at stille spørgsmål om det at være medlem af Byrådet.

Åbne

201. Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag m.v. 2014 - 2017
14.00A00 - 2013/18369

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Plan- og Miljøudvalget er blevet orienteret på møde den 19. juni 2013 (pkt. 112) om denne forelæggelse for Økonomiudvalget og Byrådet.

Baggrund
Administrationen er ved at gennemgå kommunens råd og nævn m.v. som led i forberedelsen til konstitueringen efter kommunevalget. Administrationen vurderer, at der er behov for en nærmere gennemgang af Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning, vederlag m.v.

Regler for Beredskabskommissionens opgaver, sammensætning og vederlag m.v. og status i indeværende funktionsperiode
Opgaver
Det kommunale redningsberedskab hører under kommunalbestyrelsen. Ifølge beredskabsloven skal kommunalbestyrelsen nedsætte en Beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det betyder, at Beredskabskommissionen typisk varetager opgaver med bl.a. indstillinger til Byrådet vedr. overordnede beslutninger og opgaver vedrørende daglig drift af redningsberedskabet. Der kan henvises nærmere til vejledning fra 2010. Kommunalbestyrelsen kan træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter beredskabslovens §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, skal varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

I nuværende funktionsperiode har der ikke eksplicit været taget stilling til det politiske ansvar for opgaverne i §§ 34-37 på udvalgsniveau.

Sammensætning
Beredskabskommissionens medlemstal skal være ulige og skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen. Dette medfører, at kommissionen skal bestå af mindst 5 medlemmer. De frivillige har ret til en observatørpost i kommissionen. De af Byrådet valgte medlemmer af Beredskabskommissionen kan være såvel byrådsmedlemmer som ikke-byrådsmedlemmer.

Sammensætningen i nuværende funktionsperiode:
I denne funktionsperiode består Beredskabskommissionen af 7 medlemmer: Borgmesteren, politidirektøren og 5 medlemmer valgt af Byrådet. De 5 valgte medlemmer var ikke medlem af Byrådet ved konstitueringen i 2009. Siden er 2 af de valgte medlemmer dog indtrådt i Byrådet i kraft af deres placering på kandidatlisten.

Der er ikke udpeget en repræsentant for de frivillige som observatør i kommissionen i Gribskov. Dette skal ses i lyset af, at kommunen ikke anvender frivillige i sit beredskab.
Beredskabsforbundet, som organiserer frivillige i de kommunale redningsberedskaber, er bekendt med situationen, men har ikke benyttet sig af retten til at få udpeget en repræsentant i Gribskov.

I kommissionens møder har Falcks lokale leder og repræsentanter for Falcks deltidsansatte brandmænd deltaget under punkter, hvor de har kunnet bidrage med at belyse en sag.

Vederlag og udgiftsgodtgørelse
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes Beredskabskommissionens medlemmer diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i kommunestyrelseslovens § 16a. Kommunalbestyrelsesmedlemmer kan ikke modtage diæter.

I indeværende funktionsperiode har der ikke været truffet beslutning i Byrådet om udbetaling af diæter til de medlemmer, der ikke er medlem af kommunalbestyrelsen, og der er derfor ikke udbetalt diæter. Der er heller ikke udbetalt befordringsgodtgørelse eller anden udgiftsgodtgørelse.

Rammerne for kommissionens arbejde
Beredskabskommissionen er ikke et stående udvalg (og skal derfor ikke fremgå af styrelsesvedtægten), men det forhold, at den varetager den umiddelbare forvaltning af en opgaveportefølje betyder, at kommissionens virksomhed hører under Byrådet (og ØU), og efter beredskabsloven gælder en række regler i kommunestyrelsesloven vedrørende stående udvalg tilsvarende for kommissionens arbejde. Dermed fungerer kommissionen som et stående udvalg (jf. også vejledningen 2010)

Praksis i indeværende funktionsperiode
I denne funktionsperiode er Plan- og Miljøudvalget budgetansvarlig for redningsberedskabet. Alle sager i forløb er gået via Plan- og Miljøudvalget. Denne opgavevaretagelse fremgår ikke af den nugældende styrelsesvedtægt. I styrelsesvedtægten for den forrige funktionsperiode fremgik det, at Teknisk Udvalg varetog den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet. Det er ikke klart om dette vedrørte opgaverne efter §§ 34-37.

Funktionsperioden 1.1.2014 - 31.12.2017

Sammensætning
Beredskabskommissionens medlemstal skal som nævnt være ulige. Kommissionen skal bestå af borgmesteren, der er formand, politidirektøren og et flertal valgt af kommunalbestyrelsen.

Der skal efter Beredskabslovens § 9, stk. 2, udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i Beredskabskommissionen, hvis der ikke indgår en repræsentant for de frivillige som medlem af Beredskabskommissionen. Udpegningen af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet - uanset om kommunen måtte have frivillige knyttet til det kommunale redningsberedskab.

Udpegningen kan ske efter indstilling fra Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer som f.eks. Dansk Røde Kors og ASF-Dansk Folkehjælp. Administrationen foreslår at det er Beredskabsforbundet der indstiller en frivillig, da frivillige i de omkringliggende kommuners redningsberedskaber er organiseret i Beredskabsforbundet.

Administrationen foreslår, at det henlægges til administrationen at anmode Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder i kommissionen, og hvis pågældende udtræder, beder administrationen Beredskabsforbundet indstille en ny frivillig. Hvis Beredskabsforbundet ikke indstiller en frivillig, indgår der ingen frivillig i kommissionen.

Der vil fortsat være mulighed for, at repræsentanter for samarbejdspartnere, herunder kontraktpartnere, efter en konkret vurdering, kan deltage i enkelte punkter på kommissionens møder. Formålet med deltagelsen er i hovedsagen at give kommissionens medlemmer mulighed for, at få punkter belyst ved at kunne stille spørgsmål m.v.

Vurderes det, at der er behov for en mere fri dialog med samarbejdspartnere om forskellige temaer, vil dette kunne ske i tilslutning til kommissionens møder.

Administrationens anbefaling
Hvis den hidtidige praksis om, at redningsberedskabets budget skal høre under et stående udvalg fortsætter, foreslår administrationen, at de medlemmer af Beredskabskommissionen, der udpeges af Byrådet, skal være identiske med medlemmerne af det stående udvalg, hvori kommissionens budget henhører. D.v.s. at kommissionen består af det pågældende stående udvalgs medlemmer, borgmesteren og politidirektøren og en evt. observatør.

Møderne i Beredskabskommissionen vil i givet fald med fordel kunne ligge i umiddelbar tilknytning til møderne i det stående udvalg. Der forventes afholdt 2-4 årlige møder i Beredskabskommissionen

Opgaver
Ud over den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet kan kommunalbestyrelsen træffe beslutning om, at den umiddelbare forvaltning af opgaver, der efter §§ 34-37 er henlagt til kommunalbestyrelsen, varetages af Beredskabskommissionen. Det kan eksempelvis være godkendelse af virksomheder og bygninger, gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser, etablering af brandvagt, foretagelse af brandsyn osv.

Der henvises nærmere til Bilag 1 om særlige beslutninger, der skal forelægges Byrådet efter indstilling fra Beredskabskommissionen, idet de ikke kan delegeres (Skema A), om opgaver, der (fortsat) henhører under Beredskabskommissionen, som en del af forvaltningen af redningsberedskabet (Skema B) samt om opgaver, der ved konkret delegation kan henlægges til Beredskabskommissionen efter de særlige bestemmelser herom i beredskabsloven (Skema C).

For at de samlede opgaver vedr. redningsberedskabet er samlet i et organ, foreslår administrationen, at Byrådet henlægger den umiddelbare forvaltning af opgaverne beskrevet i Skema C til Beredskabskommissionen. Det drejer sig om opgaverne anført i §§ 34-37 i beredskabsloven, jfr. § 9, stk. 2.

Vederlag og anden udgiftsgodtgørelse
Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at der ydes beredskabskommissionens medlemmer diæter, dog kan kommunalbestyrelsesmedlemmer ikke modtage diæter.

Byrådsmedlemmer anses for vederlagt af det faste vederlag (Byråd) efter kommunestyrelseslovens § 16, stk. 1, litra b. I forbindelse med deltagelse i møder ydes der endvidere til byrådsmedlemmer udgiftsgodtgørelse jf. § 16, stk. 10, litra a-c (befordringsgodtgørelse, nødvendige udgifter forbundet med fysisk handicap og dokumenterede, nødvendige udgifter til børnepasning).

Byrådet kan endvidere beslutte, at yde de i stk. 10 nævnte udgiftsgodtgørelser i forbindelse med andre aktiviteter end møder. Bliver dette aktuelt, vil det blive forelagt for Byrådet til beslutning.

Ønsker Byrådet en anden sammensætning af Beredskabskommissionen, og der i denne indgår medlemmer, der ikke er medlem af Byrådet, skal diæter og udgiftsgodtgørelse besluttes af Byrådet efter kommunestyrelseslovens § 16 a. Der vil i givet fald blive forelagt Byrådet en ny sag om diæter og udgiftsgodtgørelse til medlemmer af Beredskabskommissionen.


Lovgrundlag
Beredskabsloven, lovbekendtgørelse nr. 660 af 10.06.2009 med senere ændringer §§ 9, 10 m. fl.

Beredskabsstyrelsens "Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation m.v. Beredskabskommissioner, samordning og aftaler", fra marts 2010

Lov om kommunernes styrelse, lovbekendtgørelse nr. 885 af 29.08.2012, med senere ændringer, §§ 16, og 16 a (vederlag, diæter, udgiftsgodtgørelse)

Efter beredskabsloven § 9, stk. 3, gælder følgende bestemmelser i styrelsesloven tilsvarende for Beredskabskommissionens virke: § 11, stk. 1, § 20, stk. 1-4, 6 og 7, § 21, § 22, § 28, § 29, stk. 1, 2 og 5 og §§ 47-56.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 - Opgaver og kompetencefordeling - beredskab


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at beslutte, at Beredskabskommissionens medlemmer, som skal vælges af kommunalbestyrelsen, skal være identisk med medlemmerne af det stående udvalg, hvori Beredskabskommissionens budget indgår.
 2. at anbefale Byrådet at beslutte, at den umiddelbare forvaltning af opgaverne efter beredskabslovens §§ 34 - 37 henlægges til Beredskabskommissionen.
 3. at anbefale Byrådet at beslutte, at administrationen anmoder Beredskabsforbundet om at indstille en frivillig, som indtræder som observatør, samt hvis denne udtræder foranlediger, at ny observatør kan indtræde efter indstilling fra Beredskabsforbundet.Beslutning
1. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at Beredskabskommissionens sammensætning fortsætter som hidtil, herunder at der kan være politisk udpegede medlemmer fra de politiske partier.
2. Anbefaling tiltrådt.
3. Økonomiudvalget anbefaler Byrådet, at der ikke udpeges observatør fra Beredskabsforbundet.

Fraværende: Morten Jørgensen

202. Råd og nævn - konstituering/udpegninger i Byrådets funktionsperiode 2014-17
00.22A00 - 2013/18977

Sagsfremstilling
På Byrådets konstituerende møde den 9. december 2013 skal en række poster, herunder poster i Byrådets egne stående udvalg, samt i en række lovpligtige organer behandles. (Bilag 1).

Endvidere kan Byrådet på samme møde behandle en række udpegninger af byrådsmedlemmer og andre til udvalg, råd og nævn og bestyrelser i øvrigt, som ikke er lovpligtige.

Der har i første halvår 2013 været en proces i administrationen, hvor organer, rammer og regler er blevet gennemgået - og hvor organers sammensætning, vedtægter mv er forelagt til politisk beslutning, hvis der har været behov for dette.

Til brug for Byrådets forberedelse er nu udarbejdet en liste (bilag 1) med de KAN og SKAL organer, som blev medtaget til konstitueringen i dec. 2009 med tillæg af eventuelle nye organer og fradrag af organer, der ikke længere eksisterer, eller organer som Byrådet har truffet beslutning om ikke længere at ville udpege til eller indgå i.

Byrådet kan fortsat vælge at udtage KAN organer, hvis der bør ske en afklaring af, om de skal indgå i den endelige liste til konstitueringen.

Bilag 1 omfatter 5 tabeller. Dels Tabel 1 Organer, hvor Byrådet udpeger, som SKAL indgå i konstitueringen og Tabel 2 Organer, hvor Byrådet udpeger, som KAN indgå i konstitueringen. Det drejer sig om de organer, der forventes at indgå i konstitueringen 09.12.2013.
Desuden indgår for overblikkets skyld Tabel 3 Organer, som ikke indgår i konstitueringen og hvortil eksterne udpeger, Tabel 4 Organer, som ikke indgår i konstitueringen, som vælges eller hvor fagudvalg mv udpeger, samt Tabel 5 Organer, som udgår pr. 31.12.13 som følge af Byrådets tidligere beslutninger på mødet 17.06.13.

Det skal bemærkes, at nogle organer fortsat er under afklaring. Dels Gribskov Ungdomsskole og Beredskabskommissionen, som forelægges i andre punkter på denne dagsorden, og dels Helsinge Ridecenter, som forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget den 1.10., Økonomiudvalget 21.10 og Byrådet 4.11.13.

Ligestilling
Efter ligestillingsloven skal der stilles forslag om både en kvinde og en mand, når en myndighed eller organisation skal indstille et medlem af udvalg (råd, nævn, bestyrelse), der skal udpeges af kommunalbestyrelsen. Hvis der stilles forslag om flere mænd og kvinder, skal der foreslås lige mange kvinder og mænd.

Loven gælder alle myndigheder, organisationer, foreninger og virksomheder, der ikke er en del af kommunen, fx idrætsforeninger, aftenskoler, handelsstandsforeninger mv. Omfattet er fx. Handicaprådet og Det Lokale Beskæftigelsesråd.

Administrationen vil sikre, at forslag til indstillinger sker i overensstemmelse med loven.

Habilitet/inhabilitet
For en del organer skal der udpeges medlemmer blandt Byrådets medlemmer enten efter lovgivning eller efter gældende vedtægt. Til øvrige organer behøver man ikke at udpege byrådsmedlemmer, også selv om dette er sket tidligere. Det er i bilag 1 for hvert organ bemærket, om der skal udpeges blandt Byrådets medlemmer. Det er ikke hensigtsmæssigt at udpege et byrådsmedlem til et organ, hvor der ikke er krav om det, hvis Byrådet, herunder stående udvalg, har en myndigheds-/tilsynsfunktion i forhold til dette organ, og dermed kan blive inhabile i forhold til udøvelsen af hvervet i byråd og stående udvalg.

Inhabilitetsgrunde efter forvaltningslovens § 3 er

  • Personlig eller økonomisk interesse eller tidligere været repræsentant, hvor byrådsmedlemmet selv har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald, eller er eller har tidligere i samme sag været repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
  • Slægtskabsinhabilitet, hvor byrådsmedlemmets ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien, så nær som søskendebørn, eller andre nærtstående har en særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens udfald eller er repræsentant for nogen, der har en sådan interesse.
  • Tilknytning til et selskab, forening m.v., hvor byrådsmedlemmet deltager i ledelsen af eller har i øvrigt en nær tilknytning til et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, der har en særlig interesse i sagens udfald).
  • Deltagelse i kontrol/tilsyn, hvis sagen vedrører klage over eller udøvelse af kontrol- eller tilsynsvirksomhed over for en anden offentlig myndighed, og byrådsmedlemmet tidligere hos denne myndighed har medvirket ved den afgørelse eller ved gennemførelsen af de foranstaltninger, sagen angår.
  • Øvrige omstændigheder, hvis der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om byrådsmedlemmets upartiskhed.


Byrådsmedlemmer, der deltager i selskabsbestyrelser, vil i almindelighed ikke være inhabile i deres arbejde i byrådet. Men der kan opstå inhabilitet i 4 typesituationer

  • Når kommunalbestyrelsen skal tage stilling til det pågældende medlems varetagelse af sit bestyrelseshverv.
  • Når kommunalbestyrelsen udøver tilsyn eller kontrol med selskabet, der rækker videre end det overordnede økonomiske tilsyn, der følger med kommunens ejerskab.
  • Når det pågældende medlem er bestyrelsesformand for det kommunale selskab og der kan opstå tvivl om, hvorvidt han/hun alene ville varetage saglige, offentlige interesser.
  • Når kommunen og det kommunale selskab indgår privatretlige aftaler.

Sådanne situationer vil navnlig kunne opstå, hvor Byrådet behandler bestyrelsesmedlemmers konkrete opgaveudførelse eller sager, hvor kommunen skal udføre mere specifikke tilsyns- eller myndighedsopgaver i forhold til selskabet. Desuden skal især bestyrelsesformanden være opmærksom på, om han/hun kan befinde sig i en interessekonflikt, som betyder, at procedurereglen i kommunestyrelseslovens § 14 (speciel inhabilitet) bør bringes i anvendelse.

Organer, hvor der kan opstå inhabilitet i forhold til udøvelsen af hvervet i byråd og stående udvalg er fx bestyrelsen for Gribskov Ungdomsskole, bestyrelsen for Produktionsskolen, bestyrelserne for Gribvand og Gribvand Spildevand, bestyrelsen for Helsinge Ridecenter og bestyrelserne for de selvejende haller.


Lovgrundlag
LBK nr. 971 af 25.07.2013 Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse §§ 6, 14 og 17.

LBK nr. 1095 af 19.09.2007 Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd med senere ændringer, herunder LOV nr. 484, af 12.06.2009 om ændring af lov om ligestilling af kvinder og mænd (Kønssammensætning i offentlige udvalg m.v.)

LBK nr 988 af 09/10/2012 Bekendtgørelse af forvaltningsloven, kap. 2.


Økonomi
-


Bilag
BILAG ØU 12.08. og BY 02.09.13: Organer, hvortil Byrådet skal/kan udpege medlemmer ifm. konstitueringen 09.12.2013 mv.
(bilag skal udskrives liggende)

Medlemmer af Økonomiudvalget og Byrådet kan se et notat vedrørende hver af disse organer under sagen i Polar.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget

 1. at anbefale Byrådet at beslutte om der til konkrete udvalg m.v er spørgsmål eller andet, der bør afklares nærmere inden det konstituerende møde.Beslutning
1. Økonomiudvalget anbefaler, at orienteringen tages til efterretning, og at sagen tages op igen på Økonomiudvalgets møde 23.09. med henblik på eventuelle spørgsmål, der skal afklares før det konstituerende møde.

Fraværende: Morten Jørgensen

203. Kommunens styrelse mv. - Evaluering af § 17, stk 4 - udvalg i Byrådsperioden 2010-2013
00.22A00 - 2013/23743

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Økonomiudvalget - og efterfølgende Byrådet den 2. september 2013 - med henblik på at træffe beslutning om, at der gennemføres en evaluering af de fire § 17, stk. 4 - udvalg (også mere populært kaldet temaudvalg), som har været nedsat i indeværende byrådsperiode 2010-2013.

Idéen om en evaluering er opstået i forsommeren 2013 i det igangværende "Temaudvalg 2012-13 om forebyggelse og sundhed". Hensigten med evalueringen er at skabe et systematisk erfaringsgrundlag vedrørende § 17, stk. 4 - udvalg, som input til det kommende Byråd.

Administrationen foreslår derfor, at der gennemføres en samlet evaluering af det at anvende temaudvalg i det kommunalpolitiske arbejde på baggrund af erfaringerne i de fire § 17, stk. 4 - udvalg, som har været nedsat i byrådsperioden 2010-2013:

  • Erhvervs- og Turismeudvalget (nedsat for hele byrådsperioden)
  • Ny Skole Helsinge-udvalget (marts 2010 - dec. 2011)
  • Temaudvalg om attraktiv kommune (maj 2011 - juni 2012)
  • Temaudvalg om forebyggelse og sundhed (okt. 2012 - okt. 2013)


Evalueringens sigte er at belyse erfaringerne ud fra et generelt og fremadrettet fokus på det at anvende § 17, stk. 4 - udvalg i byrådsarbejdet. Omvendt vil det derfor ikke være en evaluering af de enkelte udvalgs processer og resultater. Således er formålet med evalueringen fremskuende og generaliserende, hvorfor konkrete enkeltstående problemstillinger eller anbefalinger fra de enkelte udvalg ikke bliver fremstillet i evalueringsrapporten.

Administrationen foreslår, at evalueringen gennemføres som en intern evaluering i løbet af efteråret 2013. Erfaringerne fra de fire temaudvalg indsamles gennem fokusgruppeinterviews med såvel de politiske medlemmer af de fire udvalg som de administrative medarbejdere, der har arbejdet tæt med udvalgene. Som supplement til den interne evaluering indhentes inspiration fra andre kommuner om deres erfaringer med brug af § 17, stk. 4 - udvalg.

Erfaringerne samles i en afrapportering, som forelægges Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013. Afrapporteringen fra erfaringsopsamlingerne vil være kortfattet med fokus på hovedtræk, konklusioner og anbefalinger.

Efter behandling i Økonomiudvalget foreslås det, at forarbejdet med evaluering igangsættes i forhold til tidsplan, men selve interviewene gennemføres først efter, at evalueringen af § 17, stk. 4 - udvalg er godkendt af Byrådet den 2. september 2013.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 1440 af 01/11/10 med senere ændringer.

Ifølge styrelseslovens § 17, stk. 4, "..kan kommunalbestyrelsen nedsætte særlige udvalg til varetagelse af bestemte hverv eller til udførelse af forberedende eller rådgivende funktioner for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalget eller de stående udvalg. Kommunalbestyrelsen bestemmer de særlige udvalgs sammensætning og fastsætter regler for deres virksomhed".

Kommunalbestyrelsen kan også (jf. § 17, stk. 6), "medmindre andet særligt er bestemt, overlade hverv til andre af kommunens beboere, som er villige dertil". I praksis har det dog vist sig, at deltagere ikke behøver at være bosat i kommunen, hvilket giver mulighed for, at eksterne interessenter, fageksperter, organisationer o.lign. kan deltage.

Sammensætningen af udvalget besluttes af kommunalbestyrelsen, som også fastlægger de nærmere regler for det midlertidige udvalgs arbejde. § 17, stk. 4 - udvalg "fratager" ikke stående udvalgs kompetence og som udgangspunkt kræves ikke ændring af den kommunale styrelsesvedtægt.


Økonomi
-


Bilag
Oplæg om intern evaluering af Byrådets §17, stk. 4 udvalg [ØU 12.08.2013]


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at anbefale Byrådet at igangsætte den foreslåede evaluering til gennemførsel i efteråret til forelæggelse for Økonomiudvalget den 21.10.2013 og Byrådet den 4.11.2013.Beslutning
Anbefaling tiltrådt med bemærkning om at forarbejdet kan sættes i gang nu.

Fravær: Morten Jørgensen

204. Flytning af Center for Børn og Unge
82.00G00 - 2013/16794

Sagsfremstilling
I denne sag fremlægges et tiltag i den løbende effektivisering af den kommunale bygningsmasse, samtidig med at målet om at den kommunale administration ønskes samlet i Helsinge forfølges.

Økonomiudvalget besluttede at der skulle udarbejdes en foranalyse på deres møde den 3. juni 2013. Siden denne beslutning har administrationen nedsat en projektorganisation med repræsentanter fra Center for Børn og unge og Center for Ejendomsservice.

Vestergade 2 i Helsinge - Tinghuset
I tråd med ønsket om, at samle den kommunale administration i Helsinge vil det være naturligt, at udnytte den del af ”Rådhuskomplekset”, der hedder Tinghuset bedst muligt ud fra indretning, medarbejdersammensætning, beskæftigelsesområde og tomgangsplads, så vi sikrer et optimeret udbytte af den nuværende bygning – med færrest mulige omkostninger og udgifter i forhold til renovering.

Af ejendomsstrategien fremgår det, at der i forbindelse med byggeri og renovering af kommunale ejendomme skal tilstræbes at indrette lokalerne på en måde, så de er fleksible og forholdsvis enkelt kan anvendes til andre formål. Dertil er det centralt for strategien, at fokus rettes mod mere fælles anvendelse og udnyttelse af lokaler og kvadratmeter. Disse principper indgår i den aktuelle løsning og lokaliseringsplanlægning i Rådhuskomplekset.

I forhold til kapacitetsudnyttelse af Vestergade 2, og delvis fraflytning fra Birkevang 214 pågår der aktuelt analyse og vurdering af mulighederne for at nedbringe bygnings- og driftsomkostninger sammen med nedbringelse af de interne transportomkostninger. Samtidig er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter for Center for Social og Sundhed og Center for Ejendomsservice med henblik på at benytte bygningen på Birkevang 214 for dette center både funktions- og driftsfornuftigt.

Ved en mindre ombygning af Tingstedet, kan lokalerne benyttes som henholdsvis kontor og mødelokaler og/eller samtalerum, samtidig med at Tinghuset som nævnt tidligere er en del af Rådhuskomplekset inkl. de dertil hørende støttefunktioner.

I øjeblikket arbejdes der videre med analyse af rammerne i Vestergade, og muligheder for indretning, hvilket bevirker, at Center for Ejendomsservice vil kunne påbegynde en klargøring primo september og en eventuel flytning medio/ultimo oktober. I dette forløb er der inddragelse af medarbejdere via MED-organisationen.


Lovgrundlag
-


Økonomi
En ombygning af Tingstedet og en mindre istandsættelse af Tinghuset inkl. renovering af bjælkelag vil, som overslag, beløbe sig til 500.000 kr., som er en udgift, der skal finansieres, hvis bygningen skal benyttes fremover. Flytning af Center for Børn og Unge vil, som overslag, beløbe sig til 50.000 kr.

Der er ikke taget højde for eventuelle forhold på Birkevang 214 i forbindelse med nedlukning af dele af Birkevang 214, og disse indeholdes i et andet projekt.

Der fremlægges et finansieringsforslag på mødet.


Bilag
BILAG ØU 12.08.13: Økonomiopgørelse i forbindelse med rokeringer af CBU & CSS


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at projektorganisationen gennemfører de sidste analyser og gennemfører flytning som beskrevet.
 2. at finansiering gennemføres som fremlagt på mødet.Beslutning
1-2. Tiltrådt, med bemærkning om at flytning sker for en overgangsperiode/midlertidigt, hvorefter huset skal bruges til almennyttige formål efter høring af borgerne.

Administrationen vender tilbage med en langsigtet planlægning for placering af administrationen efter 2 år og fremtidig brug af Tinghuset/Tingstedet.

Den bygningsmæssige økonomi ved flytning og samling af administrationen vedlægges som bilag ved protokolleringen og fremsendes samtidig til Økonomiudvalget.

Samlet økonomiopgørelse med både den bygningsmæssige økonomi og øvrig driftsøkonomi vil blive eftersendt til Økonomiudvalget.

205. Vedtægter for Gribskov Ungdomsskole
15.04G00 - 2013/17631

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen omhandler opdatering af vedtægter for Gribskov Ungdomsskole.

Baggrunden for sagen er, at en administrativ gennemgang af vedtægter og forretningsorden for Gribskov Ungdomsskole har vist, at der er behov for en konsekvensretning af vedtægterne.

Der er indholdsmæssigt i de revideret vedtægter alene tale om, at der sprogligt tilrettes, så det tydeligt fremgår, at det er Byrådet, der på baggrund af indstillinger fra organisationerne, beslutter sammensætningen, og at Byrådet tillige udpeger en repræsentant for Byrådet til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse.

Forslag til nye vedtægter er forelagt den nuværende bestyrelse skriftligt, og et medlem udtrykker bekymring i forhold til om Erhvervsforeningen også fremadrettet vil have en plads i bestyrelsen med de opdaterede vedtægter. Af § 6 i de foreslåede vedtægter fremgår det, at Byrådet udpeger et medlem indstillet af arbejdsmarkedets parter, og det er således en mulighed at Byrådet udpeger medlem fra Erhvervsforeningen.


Lovgrundlag
LBK nr 997 af den 8. oktober 2004 (Ungdomsskoleloven) § 7 (om sammensætning af bestyrelse for ungdomsskolen).


Økonomi
-


Bilag
BILAG - Forslag til opdaterede vedtægter for Gribskov Ungdomsskole


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de opdaterede vedtægter for Gribskov Ungdomsskole.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:

 1. Anbefalingen tiltrådt.


Fraværende: Kim Valentin


Beslutning
Tiltrådt

206. Idrætspolitik
18.20G00 - 2012/15287

Sagsfremstilling
Sagen forlægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalg med henblik på beslutning i Byrådet.

Administrationen, Idrætsrådet, de selvejende haller og Kultur- og Idrætsudvalget har gennem en længere periode arbejdet med forslag til en ny Idrætspolitik for Gribskov Kommune.

Idrætspolitikken har været i høring i Børneudvalget, Arbejdsmarkedsudvalget, Plan- og Miljøudvalget, Social- og Sundhedsudvalget samt Erhvervs- og Turismeudvalget.
Derudover har politikken været i høring i Idrætsrådet, Handicaprådet, Kulturrådet og Ældrerådet.

Idrætsrådet har arbejdet med høringssvarene, ligesom Kultur- og Idrætsudvalget er blevet præsenteret for høringssvarene. Dette er sket i april måned 2013. Høringssvarene er nu indarbejdet i Idrætspolitikken.

Administrationen og Idrætsrådet har arbejdet med handleplanerne til Idrætspolitikken, som nu fremlægges til godkendelse for Kultur- og Idrætsudvalget.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag: forslag til ny Idrætspolitik - juni 2013

Bilag: forslag til handleplaner til Idrætspolitik


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til ny Idrætspolitik
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde forslag til handleplaner til ny IdrætspolitikUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning den 17-06-2013:

 1. Tiltrådt med følgende ændring side 3, afsnit Tilgængelighed: Idrætspas kan være medvirkende til at sikre tilgængelighed udgår.
 2. Tiltrådt med følgende ændring side 4, afsnit Gribskov Kommune arbejder på ...: ændres teksten (det har vi ikke råd til) til: (har vi råd til det).

Fraværende: Peter Jarl Sahlberg.


Beslutning
1-2. Tiltrådt Kultur- og Idrætsudvalgets anbefalinger

207. Søborg Sø
01.00G00 - 2012/64420

Sagsfremstilling
Om denne sag
Søborg Sø landvindingslag har sammen med Gribskov Kommune med hjælp fra Agrovi udarbejdet en projektskitse, der kunne danne baggrund for ansøgning om hjælp til undersøgelser af de faktiske muligheder for naturgenopretning af søen - herunder vandføring
og vandspejl.

På baggrund heraf har Aage V. Jensens fonde ladet udarbejde beregning af hydrauliske forhold og vandstand, der er blevet præsenteret på Søborgs Sø landvindingslags generalforsamling d. 30. maj 2013.

Generalforsamling
Ved generalforsamlingen deltog omkring 20 personer, der tilsammen repræsenterede ca. 85 % af søens areal.
På generalforsamlingen orienterede Kaare Larsen, formand for Søborg Sø Landvindinglags bestyrelse om arbejdet med projektet og Børge Sørensen fortalte om den politisk velvilje og det gode samarbejde der har været i arbejdsgruppen.

Niels Riis, konsulent for Aage V. Jensens fonde, orienterede om de hydrauliske beregninger og hvordan scenarierne kommer til at se ud ved 0,7 og 1 meter vandspejl.

Der var mange spørgsmål fra lodsejerne, der overvejende gik på "hvad betyder det for min ejendom?"

Det blev besluttet at landvindingslagets bestyrelse, Gribskov Kommune og Niels Riis (Aage V. Jensens fonde) arbejder videre på flere mulige scenarier, som kan forelægges på en ekstraordinær generalforsamling til efteråret.

Scenarierne kan omfatte hvordan søen udvikler sig, hvis det nuværende pumpesystem udbygges med henblik på optimering af dyrkningsjord, hvis man lader stå til, og lader vandet komme af sig selv og som det tredje - en delvis genskabelse af søen, som i projektet forelagt af Niels Riis. I forbindelse med forslag 3 redegøres for konsekvenser for de enkelte ejendomme og fondsopbakning.
På den ekstraordinære generalforsamling besluttes det så, hvilket af forslagene der skal arbejdes videre med.

Der blev således på generalforsamlingen givet grønt lys til at arbejde videre med naturgenopretning af Søborg Sø sålænge de øvrige scenarier også bliver belyst og der kan træffes en beslutning om søens fremtid på et oplyst grundlag.

Baggrund
I Planstrategien 2012 er undersøgelse af muligheder for naturgenopretning af Søborg Sø nævnt som et af Byrådets tiltag i 2012-18.

Fremad
Der skabes rammer for samarbejdet omkring Søborg Sø - herunder samarbejdet med aktører med særlige interesser som lodsejere, myndigheder og grønne organisationer med henblik på en langsigtet løsning.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Økonomi har en afgørende rolle i projektet både i forhold til erstatning til lodsejerne og den videre drift af arealet. Nogle lodsejere vil have behov for erstatningsjord hektar for hektar, for at kunne opretholde produktionsgrundlag for husdyrproduktion.
Indledningsvis er det foreslået at undersøge muligheder og vilkår for at søge midler hos de store fonde som Aage V. Jensen-, Realdania- og AP Møllerfonden.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget

 1. at beslutte, at fortsat arbejdet med naturgenopretning af Søborg SøUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning 19-06-2013:

 1. Tiltrådt, idet sagen også ønskes forelagt Økonomiudvalg og Byråd.
  Der afholdes borgermøde i efteråret.


Fraværende var: Morten Jørgensen


Beslutning
Tiltrådt.

208. Revision af affaldsregulativer
07.00G00 - 2013/01872

Sagsfremstilling
Sagsforløb
Teknisk Udvalg har d. 10. april 2013 behandlet denne sag første gang, og besluttede da;
- regulativteksten i forslag B
- tilføjelse af regulativtekst om alternativ placering af beholder
- at sende forslag med ovenstående ændringer i 4 ugers offentlig høring.

Sagen forelægges nu på Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på endelig beslutning i Byrådet.

Høringsvar
Udkast til Regulativ for dagrenovation og Regulativ for erhvervsaffald har nu været i offentlig høring i 4 uger, og der er indkommet 4 høringssvar.

Nedenstående de 4 af administrationen forkortede høringssvar.

1. Ældrerådet Mener, at det nuværende regulativ bør fastholdes, idet der dog bør være vid adgang til at visitere borgere med gangbesvær til at få afhentet dagrenovation på adressen.
2. Et medlem af Affaldsgruppen Præciserer, at der bør skelnes imellem om en dispensation følger ejendommen pga. af ejendommens beliggenhed og en personlig dispensation der bortfalder ved salg.
3. Handicaprådet Finder:
- at det er en god ide at have mulighed for dispensation for borgere, der har særlige problemer.
- vigtigt med klare retningslinier for, hvem der får muligheden. F.eks. om de er visiteret til hjælp, og om der er andre i husstanden, der ikke er handicappede.
- skal være opmærksom på borgere, der ikke er "kendt", ikke visiteret
- foreslår en registrering af ansøgninger og evaluering efter et år med henblik på endelige regler
4. Borger Fremhæver følgende:
- god idé at få præciseret krav til adgangsvej for skraldespande!
Så selvom vi støtter forslag til ændring af regulativet, så får det vist desværre ikke betydning for vores ugentlige udfordringer!

Administrationers kommentar: da den pågældende ejendom ikke overholder krav til adgangsvejen, vil de være nødt til at køre deres spande op til vejen ifm tømning.


Vurdering af høringssvar.
Det er ikke administrationens vurdering, at høringsvarene giver anledning til ændringer i udkastet til regulativerne.
Administrationen vil medtage essensen af høringssvarene i det fortsatte arbejde.

Drøftelser med SUND
Administrationen har haft drøftelser med SUND vedr. administrationens behandling af kommende ansøgninger om anden placering af affaldsbeholdere jf. tillæg til regulativtekst:
"Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser".

SUND kan visitere, således at borgere får hjælp til at bære skraldepose ud, men ikke til at køre spande ud (dvs. at spande skal stå på permanent standplads) og kun hvis hele husstanden har funktionsnedsættelser, der forhindrer, at skraldeposerne kan bæres ud.
Borgere, der er visiteret til en ydelse, har fået vurderet funktionsnedsættelsen.
Når administrationen får en ansøgning, vil SUND blive adspurgt om funktionsnedsættelsen for at der bl.a. på den baggrund kan træffes beslutning. Er borgere ikke kendt af SUND, vil administrationen læne sig op af SUND´s måde at vurdere funktionsnedsættelsen på.

Teknisk Udvalg har bedt administrationen om at undersøge SUND's omkostninger ifm. visitering til at få håndteret affald.
SUND oplyser, at som enkeltstående ydelse, altså hvor borgeren ikke får anden hjælp, vil det koste 150 kr. at få båret skraldeposer fra køkken til affaldsbeholdere.

Baggrund for ønsket om ændring af regulativer
På baggrund af en sag på Teknisk Udvalgs møde d. 16.1.2013 om afhentning af dagrenovation og muligheden for dispensation for afstandskrav samt efterfølgende henvendelser fra borgere, lægges hermed op til en præcisering og en tilføjelse til regulativteksten om anbringelse af beholdere (§ 9.6 i Regulativ for Husholdningsaffald af 12. marts 2012 og § 10.6 i Regulativ for Erhvervsaffald af 30. januar 2012).

Det skal understreges, at Arbejdstilsynets regler og vejledninger i alle henseender skal overholdes i forbindelse med afhentninger af dagrenovation, se bilag "AT-Vejledning om Indretning og brug af dagrenovationssystemer".

Præcisering af afstandskrav ved ejendomme i tæt/lav bebyggelse
Den gældende regulativtekst vedrørende placering af beholder i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel (men stisystemer), har givet anledning til forskellige fortolkninger og kræver derfor en præcisering. Regulativteksten siger: ”I tæt/lavboliger, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, skal beholdere placeres indenfor en afstand på 5 m fra stisystem",hvilket kan tolkes som 5 m. fra ejendommens skel eller som 5 m. fra skraldebilens holdeplads.

Ordlyden i regulativet stammer fra regulativ for husholdningsaffald i Helsinge og er overført til nugældende efter kommunesammenlægningen og vedtaget ifm. vedtagelse af regulativ for Gribskov Kommune i 2008. Praksis har i Helsinge over en længere årerække været, at skraldespande ved tømmedag skulle være placeret maks 5 m. fra skraldebilens holdeplads i tæt/lav bebyggelse, hvor ejendommen ikke har egen indkørsel, men stisystem.
Det er denne praksis der har været overført til Græsted-Gilleleje i forbindelse med implementeringen af biosortering.

De henvendelser, der har været fra borgere, hvor regulativteksten er tolket anderledes end administrationen har administreret efter, giver anledning til, at det er nødvendigt at præcisere formuleringen af teksten i regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og i regulativ for erhvervsaffald § 10.6. Ligeledes giver det anledning til at fastsætte serviceniveauet for afhentning af dagrenovation for borgeren, samt arbejdsmiljøforhold for skraldemanden.
Derfor skitseres herunder to forslag:

Forslag A: 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads
Hvis det ønskes, at der administreres efter den praksis, der hidtil har være gældende, kan teksten præciseres til følgende:

For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres indenfor en gangafstand på 5 m. fra skraldebilens tættest mulige holdeplads."

Her kan borgerne vælge at have selvstændige skraldespande, som de selv skal køre ud til tømning - typisk i forbindelse med en p-plads. Alternativt kan der efter aftale med administrationen opsættes centrale affaldscontainere. Disse vil i takt med yderligere udsortering af genanvendelige materialer kunne udvides. Det forudses, at når den nationale affaldsstrategi offentliggøres, så vil der være et krav om indsamling af flere genanvendelige materialer fra husstanden. Containerne til denne opsamling vil formodentlig være større end 190 liter, hvorfor der her vil være naturligt i sådanne bebyggelser med centralt opstillede containere.

Nabokommunerne Egedal, Frederikssund og Halsnæs, der også har spande på hjul, praktiserer forslag A (sidstnævnte dog med 10 m.)

Forslag B: 5 m. inde på egen matrikel
Hvis det ønskes, at borgere med egen matrikel ud til stisystemer og koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej, skal have deres beholder stående 5 m. inde på egen matrikel, uafhængig af afstand fra skraldebilens holdeplads, kan teksten præciseres til følgende:

”For ejendomme uden egen indkørsel beliggende ud til stisystem og for ejendomme på koteletgrunde beliggende ud til privat fællesvej skal beholdere placeres maks 5 m. inde på egen matrikel."

Forudsætningen for dette forslag er, at det fysisk er muligt at placere materiellet på grunden, nogle steder er dette ikke muligt jf. Arbejdstilsynets regler (f.eks. hældning på mere end 10%).
Meromkostninger forbundet med forslag B
Forslag B indebærer en ændret praksis i forhold til hidtil, og er som sådan også at betragte som en ændring af udbudsmaterialet/kontrakten med vognmændene. Derfor vil præciseringen i forslag B give anledning til en meromkostning til vognmandsfirmaerne. De øgede omkostninger forbundet med den ændrede praksis vil, alt andet lige, afstedkomme en forhøjelse af taksten. Se estimat under "Økonomi".

Tidsplan.

Teknisk Udvalg 10. april 2013
Høring i 4 uger April/maj
Teknisk Udvalg 26. juni 2013
Økonomiudvalg 12. august 2013
Byråd 2. september 2013


Tilføjelse om mulighed for alternativ placering af beholder
Udover ovenstående tilfælde med ejendomme uden egen indkørsel beliggende op til stisystemer og koteletgrund på private fællesveje, har administrationen sager på ejendomme, hvor det er svært at finde en tilfredsstillende løsning for alle parter vedr. placering af affaldsbeholder. Her vil det være hensigtsmæssigt, at der i regulativet er beskrevet en mulighed for en alternativ løsning.

Det drejer sig blandt andet om:

 • en række ejendomme, der lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen.


og

 • hvor administrationen anbefaler, at der med regulativet kan tages hensyn til borgere, der har helt særlige vanskeligheder, der umuliggør at de lever op til reglerne i regulativet.


Det er endnu ikke præciseret, hvem der vil kunne tages hensyn til og, hvem der således kan opnå en dispensation. Men hensigten er, at der for borgere, for hvem det er umuligt at gå ud med deres skraldepose/køre skraldespand frem forud for tømning, laves særlige aftaler om placering af affaldsspand/stativ.

Det følgende er forslag til tilføjelse i regulativet om muligheden for alternativ placering af beholder:

Tilføjelse til regulativ for husholdningsaffald § 9.6 og regulativ for erhvervsaffald § 10.6:

"Hvis det i eksisterende bebyggelser ikke er muligt at overholde ovennævnte krav til adgangsforholdene eller placering af beholdere, kan tilladelse til alternative placeringer søges hos Gribskov Kommune på nærmere betingelser".


Lovgrundlag
Affaldsbekendtgørelsen nr 1309 af 18. dec. 2012


Økonomi
Administrationen har vurderet antal boliger, antal m. udover 5 m. (der allerede ligger i aftale med renovatør), tømmepriser samt andre forhold i forbindelse med etablering af forslag A.
I forslag A skal skraldemanden afhente dagrenovationen i bebyggelser med stisystemer, hvor de enkelte grunde er udmatrikuleret, og hvor skraldebilen ikke kan køre.
Administrationen vurderer, at der er ca. 250 boliger, der potentielt kan kræve at få afhentet ved matriklen.
Birkely (Helsinge) og Birkevang (Gilleleje) med tilsammen ca. 140 adresser er de to områder med stistystemer, hvor flest adresser findes samlet. På hver af disse to lokationer vil skraldemanden skulle gå i alt mellem 5 og 8 km. ved afhentning af spande på adresserne.
På baggrund af forhandlinger med de to renovatører er der fundet en tømmepris differentieret på afstand.

Forslag A:
Økonomisk vil beslutning af dette forslag betyde, at spandene enten vil blive på lokationen eller spandene kan hjemtages og erstattes af containere, der efter dialog opstilles på p-pladser eller lignende.
Der vil ikke være nogle ændringer i taksten ved valg af forslag A.
Indkøb af containere til betjening af ca. 250 boliger estimeres til en engangsudgift på ca. 237.000 kr., dette vil så frigøre ca. 250 sæt spande, der vil kunne anvendes andetsteds. Denne engangsudgift kan finansieres over det eksisterende anlægsprojekt "Implementering af biosortering i tidligere Græsted-Gilleleje Kommune", hvor der et mindreforbrug.

Forslag B:
Administrationen har estimeret at det i gennemsnit, hvis alle ca. 250 boliger vælger at få afhentet 5 m. inde på egen matrikel, vil betyde en meromkostning på ca. 1.100.000 kr. pr. år ved tømning af spande. Dertil vil være nogle administrative udgifter forbundet med implementering af forslag B for eksempel i forbindelse med præcis udmåling i felten af afstande fra skraldebil til materiel m.m.
Konsekvenserne ved at vælge forslag B er en takststigning, der først vil kunne indarbejdes i budget 2014. Såfremt det ønskes, at omkostningerne fordeles blandt de forbrugere, der er en del af ordningen, kan man arbejde med en differentieret takststruktur ifb. med budgetarbejdet.

Tilføjelse til regulativ
Der er anslået maks. 25 ejendomme, som lovligt er beliggende svært tilgængelige og hvor Arbejdstilsynets retningslinier for afhentning af dagrenovation ikke umiddelbart kan overholdes uden brug af ekstra udstyr / bemanding til afhentning af affald på ejendommen. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. Anslået vil meromkostningerne være på ca. 25.000 kr. pr. år.

Der er ca. 100 ejendomme, hvor SUND har visiteret hjælp til at bære skraldepose ud/køre affaldspande ud forud for tømning. De kan afstedkomme en merbetaling til vognmændene, hvilket vil betyde en takststigning. En anslået meromkostning vil være på ca. 100.000 kr. pr. år.


Miljøforhold
Ifølge Arbejdstilsynets vejledninger skal kommunerne i forbindelse med planlægning, tilrettelægning og udførsel af arbejde med dagrenovation indtænke arbejdsmiljø.


Høring
Ændringer af regulativ ud over de af Miljøstyrelsen fastsatte, skal i 4 uger offentlig høring jf. Affaldsbekendtgørelsens § 19, stk 6.


Bilag
AT-vejledning


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg, at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet,

 1. at tiltræde forslag B med nævnte tilføjelse af regulativtekst om alternativ placering af beholder.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-06-2013:

 1. Tiltrådt

Jannich Petersen fraværende


Beslutning
1. Anbefaling tiltrådt.

209. Ændring i planer for eksproprieret areal til vejføring Blistrup-Højelt-Alme
005145 - 2013/15465

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Teknisk Udvalg og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen bliver sideløbende forelagt Plan- og Miljøudvalget den 19.06.13 som efterretningssag.

Ejer af landbrugsejendommen Højbjergvej 4, Blistrup, har fremsendt en anmodning om aflysning af tinglyst ekspropriation af et kommunalt vejudlæg på ejendommen.

Tinglysningen vedrører i sin helhed strækningen mellem Helsingevej nord for Blistrup og Pårupvej nord for Græsted, se bilag 1. Beslutning om ekspropriation af arealet skete i 1979, hvor daværende Græsted-Gilleleje udbetalte erstatning for indgrebet. Den planlagte vejstrækning indgik efterfølgende i hovedstrukturen i Kommuneplan 1982-1996. Forventningen var på daværende tidspunkt, at vejen skulle anlægges inden 1992.

Siden har de implicerede lodsejere frit kunnet dyrke det eksproprierede areal, indtil vejen skulle anlægges. Kommunen har ikke udnyttet arealet til det påtænkte formål; dog er der i en del af traceet nedlagt en spildevandsledning. De efterfølgende kommuneplaner har ikke inddraget vejstrækningen i hovedstrukturen, og det samme gør sig gældende for det netop offentliggjorte forslag til kommuneplan. Vejen ses at være uden strategisk betydning i dag, jf. Plan- og Miljøudvalgets beslutning om i forslag til Kommuneplan 2013-2025 at videreføre infrastruktur-aksen, som den blev introduceret i Planstrategi 2012. Her lægges vægten på forlængelse af Hillerød-byfingeren gennem Helsinge, Græsted og Gilleleje, og lokalcentret Blistrup er i denne model forbundet med Gilleleje som den væsentligste vej-/infrastrukturforbindelse. Det gamle vejudlæg er dermed ikke en del af plangrundlaget.

Administrationen vurderer således, at der ikke er grundlag for at opretholde ekspropriationen, jf. vejlovens generelle krav om at ekspropriation kun kan ske ud fra hensyn til almenvellet. Der er ikke noget grundlag for en sådan ekspropriation i dag, og da aktualiteten ikke er tilstede, skal der derfor ske en aflysning som ansøgt. Dette skal gælde for samtlige implicerede lodsejere. Der er tale om 8 ejendomme, hvoraf Gribskov Kommune ejer den ene.

Den eksisterende spildevandsledning skal dog fortsat sikres, hvilket kan ske ved tinglysning af ledningens placering. Den skal således tinglyses på strækningen fra Helsingevej i Blistrup til ejd. matr.nr. 3h Højelt By, Blistrup. Dette vil blive foretaget administrativt efter Byrådets eventuelle beslutning om aflysning af ekspropriationen som konsekvens heraf.

Kommunens handlemuligheder ses at være følgende:

 • Spildevandsledningen tinglyses på de enkelte ejendomme.
 • GK tilbyder de enkelte lodsejere vederlagsfri tilbageførsel, således at den tinglyste ekspropriation aflyses i tingbogen. Ekspropriationserstatningen ses hermed at være erstatning for den manglende fulde råderet over arealerne i en 34 års periode.
 • GK betaler omkostningerne for tinglysning af deklaration såvel som aflysning af ekspropriation jf. ovenstående.


Administrationen anbefaler, at der foretages den nævnte tinglysning af spildevandsledning og aflysning af tinglyst vej.


Lovgrundlag
Lov om offentlige veje (vejloven), lovbekendtgørelse nr. 1048 af 03.11.2011 med senere ændringer, § 43 stk. 1
Lov om planlægning (planloven), lovbekendtgørelse nr. 937 af 24.09.2009 med senere ændringer, § 11 stk. 2 nr. 1
Planstrategi 2012 for Gribskov Kommune: Afsnittet Infrastruktur. Som videreført i Forslag til Kommuneplan 2013-2021 for Gribskov Kommune: Afsnittet Infrastruktur under Hovedstruktur (behandlet af Plan- og Miljøudvalget 22.05.13 og Byrådet forventeligt 17.06.13)


Økonomi
Der blev i 1979 udbetalt erstatning til de implicerede, afgjort ved åstedsforretninger. Beløbet udgør samlet ca. kr. 330000,-.
Det udbetalte beløb ses i dag som erstatning for manglende fuld råderet over arealerne i en periode på 34 år.
Gribskov Kommune skal tinglyse spildevandsledning, anslået omkostning kr. 1400,- samt omkostninger til landinspektør.
Gribskov Kommune skal aflyse den foreløbige tinglysning af vejarealet, anslået omkostning kr. 10000,-.
Gribskov Kommune afhænder herefter arealet vederlagsfrit til de implicerede lodsejere.


Bilag
Vejføring 1982 Blistrup-Højelt-Alme


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Teknisk Udvalg:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at de enkelte lodsejere tilbydes vederlagsfri tilbageførsel, således at den tinglyste ekspropriation aflyses i tingbogen. Ekspropriationserstatningen ses hermed at være betaling for den manglende fulde råderet over arealerne i en 34 års periode,
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at tiltræde, at Gribskov Kommune betaler omkostningerne for nævnte tinglysning og aflysning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Teknisk Udvalgs beslutning den 26-06-2013:

 1. Tiltrådt
 2. TiltrådtBeslutning
1-2. Anbefalinger tiltrådt.


Sager behandlet på lukket møde:
Pkt. 210 Gilleleje: Salg Pyramiden/Gl. rådhus
Økonomiudvalget tiltrådte anbefalinger om at sætte Pyramiden (Vesterbrogade 54-56; Gilleleje) til salg; herunder salgsgrundlaget
Venstre (2) anmodede om; at protokollen blev tilført følgende bemærkning: Venstre er imod salg af det gamle rådhus.

Pkt. 211 Skovsmindeparken 4-26 - mageskifte af jordstykke
Økonomiudvalget tiltrådte anbefaling om mageskifte.

Pkt. 212 Forberedelse af salg af ejendom
V stillede forslag om at der ikke sælges nu; men at det tages op om et år.
For: V (2). Imod: A; C; F; G (5)
Økonomiudvalget tiltrådte dermed anbefalinger om at ejendommen fortsat er til salg; herunder bemyndigelser til administrationen.


Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
04:15 PM