Økonomiudvalget

Publiceret 27-06-2013

Torsdag den 27-06-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
182 Program til byrådets budgetseminar 22.-23. august 2013
183 Budget 2014-2017 Færdiggørelse af prioriteringskataloger efter høring - Økonomiudvalget som fagudvalg
184 Mulig anvendelse af opsparet likviditet i 2013
185 Nye budgetrammer på Børneudvalgets område
186 Etablering af Home-Start i Gribskov Kommune.
187 Ombygning i forbindelse med flytning af FO Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup ind i skolens lokaler.
188 Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte
189 Erhvervshotel
190 Hestesektorens betydning for kommunens udvikling (fællesinitiativ nr. 5)
191 Gribskov Erhvervspris
192 Danmarks bedste livretter
193 Natur der bevæger - en partnerskabsaftale
194 Temaudvalg 2012-13: Budget


Efterretningssager
195 Orientering om fagudvalgenes anbefalinger vedr. prioriteringskataloger, budget 2014-2017
196 Administrationens oplæg til budget i balance - Budget 2014-2017
197 Lærernes arbejdstid


Lukkede
198 Klage fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening
199 Drift af kunstgræsbaner
200 Ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune pr. 1. august 2013


Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Venstre ønskede pkt. 198 Klage fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening på den åbne dagsorden. Dette blev afvist, fordi punktet indeholder økonomiske oplysninger om borgerforeningen.
Venstre ønskede, at Økonomiudvalgets og Byrådets beslutninger 17.06.13 fra j.nr. 2013/17251 Ledelseskonstruktion bliver tilføjet pkt. 200 Ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune pr. 1. august 2013 under Udvalgenes anbefalinger/indstillinger. Beslutningerne vil blive tilføjet ifm. protokolleringen.
Dagsordenen blev herefter godkendt


Fraværende:
Flemming Møller
Bo Jul Nielsen


Meddelelser:
Peter J. Sahlberg deltog som gruppeformand (O) efter invitation fra borgmesteren i Økonomiudvalgets behandling af punkterne 182, 183, 184, 195, 196 og 200.
Pkt. 195. Orientering om fagudvalgenes anbefalinger vedr. prioriteringskataloger
Kun Børneudvalgets og Arbejdsmarkedsudvalgets anbefalinger forelå ved udsendelse af dagsorden. Øvrige udvalg har besluttet anbefalinger denne uge, hvorfor administrationen medbringer disse anbefalinger på mødet.
Pkt. 196 Administrationens oplæg til budget i balance - Budget 2014-2017
Bilag er eftersendt i papir og pr. mail tirsdag 25.06.13.
Pkt. 199 Drift af kunstgræsbaner
Kultur- og Idrætsudvalgets beslutning 25-96-2013 forelå til Økonomiudvalgets møde

Åbne

182. Program til byrådets budgetseminar 22.-23. august 2013
00.30S00 - 2013/10572

Sagsfremstilling
Som en del af budgetproces 2014-2017 er der planlagt budgetseminar d. 22.-23. august 2013. Administrationen har udarbejdet et programoplæg, som bl.a. indeholder information om udgangspunkt for budget 2014-2017, drøftelser med Hovedudvalget og et oplæg om implementering af folkeskolereformen.

Programmets øvrige indhold er primært prioriteret til politiske drøftelser.

Det fulde program er vedlagt som bilag til punktet.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
BILAG: Program til budgetseminar 22.-23. august 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget:

 1. at godkende programoplægget til budgetseminar d. 22.-23. august 2013Beslutning
1. Tiltrådt.

ØUs formand foreslog at henlægge seminaret til hotellet i Mølle.
V foreslår at det ligger indenfor kommunens grænser. 2 (V) for, 3 (C, F, G) imod.
Tiltrådt at seminaret holdes i Mølle.

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

183. Budget 2014-2017 Færdiggørelse af prioriteringskataloger efter høring - Økonomiudvalget som fagudvalg
00.30S00 - 2013/10569

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg med henblik på en anbefaling til den videre budgetproces i Økonomiudvalget og byrådet. Fagudvalgenes anbefalinger samles desuden op som information i et fælles efterretningspunkt til ØU d. 27. juni.

I dette dagsordenspunkt forelægges budget 2014-2017 med færdiggørelse af prioriteringskataloger efter høring for den del af det kommunale opgaveområde, som er Økonomiudvalgets ressort, og som særskilt vedrører Økonomiudvalget som fagudvalg. I et efterfølgende dagsordenspunkt behandles en sammenstilling af alle fagudvalgenes anbefalinger vedrørende deres prioriteringskataloger.


Baggrund
På Byrådets møde d. 4. februar 2013, punkt 30, blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for budget 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skulle arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.

Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem

Til udmøntningen af budgetreduktionerne har de enkelte fagudvalg arbejdet med et prioriteringskatalog indeholdende forslag svarende til minimum deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet og kommet med input til prioriteringskatalogerne på deres møder i april og maj. Katalogerne har efterfølgende dannet udgangspunkt for høring af interessenter i perioden 24. maj - 7. juni 2013.


Den videre proces
På baggrund af den gennemførte høringsproces har udvalget modtaget høringssvar vedr. prioriteringskatalogerne. Med udgangspunkt i prioriteringskatalogerne og de indkomne høringssvar skal udvalget nu prioritere og udvælge hvilke forslag der skal indgå i deres anbefalinger til Økonomiudvalget og byrådet. Summen af anbefalede forslag skal som minimum udgøre udvalgets andel af de vedtagne reduktioner, se tabel 1. Sammen med udvalgets anbefalinger indgår både prioriteringskatalog og høringssvar i det efterfølgende budgetmateriale.

I tabel 2 er en samlet oversigt over forslag til omkostningsreduktioner, som udvalget skal prioritere og anbefale ud fra.


Tabel 2: Oversigt over forslag til budgetreduktion på Økonomiudvalgets område

Hvert enkelt forslag er yderligere uddybet i bilag 1. Her er en beskrivelse af hvert enkelt forslag, konsekvenser af forslaget, hvornår forslaget kan træde i kraft, samt det økonomiske potentiale.

De skriftlige høringssvar er samlet og vedlagt som bilag 2.


Administrationens anbefaling
Af oversigten over de samlede forslag til budgetreduktioner i tabel 2 fremgår det, at der på Økonomiudvalgets område er fremsat forslag til budgetreduktioner udover den fastsatte ramme jvf. tabel 1 med 4,0 mio. kr. i 2014, 3,6 mio. kr. i 2015, 2,3 mio. kr. i 2016 og 3,3 mio. kr. i 2017.

Administrationen anbefaler Økonomiudvalget at følgende forslag indgår i det videre arbejde i budgetprocessen:

 • Forslag 1 - del 1 Digitalisering gevinster "up front".
 • Forslag 1 - del 2 Sygefravær.
 • Forslag 1 - del 3 Indkøb og kontraktstyring
 • Forslag 2 Bygningsoptimering.
 • Forslag 3 - del 1 Fælleskommunalt IT-drift og gevinst og besparelse vedr. serverudbud og koncern IT


Samlet set summer administrationens forslag op til en større budgetreduktion end den vedtagne jvf. tabel 1. Denne yderligere reduktion vil indgå i det videre arbejde med budget 2014-2017.


Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1 - Endelig version af politisk prioriteringskatalog 2014-2017 ØU
Bilag 2 – ØU som fagudvalg: Høringssvar til prioriteringskatalog budget 2014-2017


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
1. at anbefale overfor Byrådet hvilke forslag, minimum svarende til udvalgets andel af de vedtagne reduktioner, der arbejdes videre med i budgetprocessen.


Beslutning
Borgmester foreslår, at pkt. 4 om personalereduktion 1,7 mill. tages ud. Dvs. anbefaler pkt. 1-3.
V er glade for oplægget, men tager foreløbig forbehold.
Tiltrådt

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

184. Mulig anvendelse af opsparet likviditet i 2013
00.32Ø00 - 2013/03669

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Sagen er en opfølgning på punkt 113 Indfrielse af gæld på Økonomiudvalgsmødet d. 3. juni 2013, hvor det blev indstillet at anvende kommunens gunstige likviditetssituation til nedbringelse af kommunens gæld. Konkret ved at indfri kommunens mellemværende med Gribvand A/S på 40 mio. kr.

På mødet blev det foreslået, at forskellige alternative investerings- eller konsolideringsmuligheder skulle belyses under forudsætning af, at der lægges vægt på opnåelse af varige besparelser i driftsøkonomien.

Supplerende sagsfremstilling:
Administrationen har på denne baggrund undersøgt diverse alternative muligheder for en udnyttelse af kommunens gunstige likviditetssituation ved at gennemføre målrettede investeringer i løbet af 2013.
På grund af det fremskredne tidspunkt på året, er der dog begrænsede muligheder for at iværksætte projekter, der kan nå at være færdige i 2013.

Med afsæt i ovenstående peger administrationen på følgende to "hovedgrupperinger", som der kan gennemføres investeringer indenfor i 2013:

 • Bygningsoptimering, hvor der kan anvises projekter i størrelsesorden 1,0 mio. kr. Administrationen vil forelægge og gennemgå de mulige projekter på mødet.
 • Projekter indenfor bolig-, vej- og vandområderne, hvor der kan anvises projekter i størrelsesorden 14,5 mio. kr. Administrationen vil forelægge og gennemgå de mulige projekter på mødet.


Oprindelig sagsfremstilling:
Grundet kommunens likviditetssituation, med større likviditet end oprindeligt prognosticeret, er det blevet foreslået at anvende en del af denne til at nedbringe kommunens gæld samt at bruge den derved frigjorte ydelse til hurtigere nedbringelse af øvrig gæld.

Administrationen har undersøgt, hvilke muligheder der foreligger, samt hvilken af disse, der er økonomisk mest fordelagtig. Hvert alternativ, og evt. kombinationer heraf, har deres fordele og ulemper:

 1. Indfrielse af mellemværende med Gribvand (mellemværendet forrentet med 3,07%)
 2. Delvis indfrielse af lån i låneporteføljen med swap (swap-renterne er 3,35% og 3,93%)
 3. Indfrielse (helt eller delvis) af andre fastforrentet lån
 4. Indfrielse (helt eller delvis) af variabelt forrentet lån


Ad 1: Restgæld kan umiddelbart indfries uden omkostninger. Desuden opnås en relativ stor rente besparelse.

Ad. 2: Indfrielse af lån med swap vil medføre en udgift, idet renten er faldet siden aftalerne blev indgået. Derfor skal den negative markedsværdi (ultimo marts 2013 58,6 mio. kr.) indfries forholdsmæssigt. Nordea har opgjort denne udgift til ca. 5 mio. kr. Tilsvarende vil ekstraordinære årlige afdrag på disse lån medføre udgifter. Det skal dog tages i betragtning, at indfrielse vil medføre en relativ stor rente besparelse.

Ad. 3: Hel/delvis indfrielse af fastforrentet lån medfører ligeledes en indfrielsesudgift, idet den aktuelle markedsrente er mindre end renterne på disse lån. Også i dette tilfælde vil ekstraordinære årlige afdrag medføre udgifter, og det gælder ligeledes, at indfrielse vil medføre en relativ stor rente besparelse.

Generelt betragtet må det dog tilføjes, at det er et dårligt tidspunkt at indfri fastforrentet lån (incl. swap-lån). Dette skyldes det kraftige rentefald i de sidste par år. Samtidig forventes det, at renterne vil være stigende. Ved at indfri nu, på bunden af markedet, sker indfrielsen til meget dårlige kurser.

Ad. 4: Variabelt forrentet lån kan indfris umiddelbart uden omkostninger. Det skal dog tages i betragtning, at rentebesparelsen vil blive mindre end ved indfrielse af fastforrentet lån. Desuden bliver andelen i Låneporteføljen af fastforrentet lån forholdsmæssigt højere.

Ovenstående muligheder kan kombineres. Men alle alternativer med hel, eller delvis indfrielse/ekstraordinære afdrag af fastforrentet lån vil medføre omkostninger.

Administrationen anbefaler derfor, som det bedste økonomiske alternativ, at mellemværendet med Gribvand (ad. 1) afvikles, samt at bruge den frigjorte ydelse på 7,5 mio. kr./år til ekstraordinær nedbringelse af variabelt forrentet lån (ad. 4) i perioden 2014-2019.

Dette vil bevirke, at kommunens gæld, alt andet lige, vil blive ca. 45 mio. kr., mindre i 2019 (7,5 mio. kr./år i 6 år). Dertil kommer en rentebesparelse i kraft af den hurtigere afvikling af gæld. Forudsættes en gennemsnitlig variabel rente på 2% i perioden frem til 2019 medføre dette en rentebesparelse på 3,2 mio. kr.


Lovgrundlag
Lånebekendtgørelse


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at det resterende mellemværende med Gribvand A/S på 40,3 mio. kr. indfries i 2013,
 2. at den frigjorte ydelse herfra i perioden 2014-2019 anvendes til ekstraordinær nedbringelse af gæld på variabelt forrentet lån,


Supplerende indstilling til Økonomiudvalgets behandling 27.06.13:
3. at der afgives tillægsbevilling i 2013 på op til 15,5 mio. kr. til de projekter, som administrationen forelægger og gennemgår på mødet.


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Økonomiudvalgets beslutning den 03-06-2013:
Punktet udsættes, idet forskellige alternative investerings- eller konsolideringsmuligheder belyses. Der skal lægges vægt på opnåelse af varige besparelser i driftsøkonomien. Genoptages på Økonomiudvalgets næste ordinære møde 27.06.


Beslutning
1-3. Anbefalingerne tiltrædes.

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

185. Nye budgetrammer på Børneudvalgets område
00.30S00 - 2013/18967

Sagsfremstilling
Dette punkt forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet om den nye opdeling af Børneudvalgets budgetrammer.

Baggrund
Ny organisering af Børne- og Ungeområdet
Pr. 1. december 2012 fik Børne- og Ungeområdet en ny organisering. Den nye organisationsmodel for området afspejler de aktuelle strategiske fokuseringer og prioriteringer om ét sammenhængende område, der sikrer helhed i værdimæssigt afsæt og sammenhængende opgaveløsning for alle 0-18 årige børn og unge i Gribskov Kommune.

Arbejdet med at udvikle børnebyer - attraktive og bæredygtige børne- og ungemiljøer i lokalsamfundene - fordrer, at der udvikles en tættere både faglig og strukturel sammenhæng mellem dagtilbuds-, skole- og ungeområde.

Ligeledes betinger et øget fokus på inklusion, ændret lovgivning og udvikling af større decentrale enheder, en øget samtænkning mellem det almene og det specialiserede børne- og ungeområde.

Analyse af Børne- og Ungeområdet
Brøndum og Fliess har udarbejdet en analyse af Børneudvalgets budget. Som forelagt på byrådets budgetseminar den 18. april er der i budget 2013 en teknisk overbudgettering af Børneudvalgets budgetrammer i størrelsesorden 25 mio. kr. Budgettet tilpasses jf. analysen, behandles på et selvstændigt punkt på Børneudvalgets møde i september og fordeles efterfølgende på de nye rammer. Der er således ingen bevillingsmæssige ændringer i forbindelse med dette punkt.

Ny rammeopdeling
Siden starten af Gribskov Kommune har Børneudvalget været delt op i tre rammer: Skoler og fritidsordninger, Dagtilbud og Børn- og Familie. I 2011 blev der i forbindelse med øget fokus på unge og uddannelse oprettet en selvstændig Ungeramme.

Nedenstående tabel viser forslag til nye rammer og delrammer på Børneudvalgets område. Ungerammen fortsætter uændret og der oprettes fire nye rammer:

 • Undersøgelse og Socialfaglig Indsats,
 • Læring og Undervisning,
 • Sundhed og Forebyggelse og
 • Stabsfunktioner og tværgående initiativer.


Samtidig er indholdet af rammerne beskrevet.

3 cifrede rammer 5 cifrede delrammer Indeholder blandt andet:
333 Unge og Uddannelse
33310 Ungdomsskole mv Ungdomsskole, Ungdomsklub 13-18 år, Fritidsklub 6. klasse, Ungdomshuset, Remisen, Cross, SSP/gademedarbejdere
33320 Ungeaktiviteter Foreningstelt, Fælleselevråd, Gribskov Ungdomsråd, HOP-puljen
33330 Unge og uddannelse Ungdommens udd.vejledning, 10. klasse, internationale klasser på Ungdomsskoler, Produktionsskoler, EGU (Skoleydelse)
334 Undersøgelse og Socialfaglig indsats
33410 Undersøgelse og Socialfaglige indsatser Anbringelser: Opholdssteder, plejefamilier, eget værelse, kost- og efterskoler
Forebyggende – interne: Praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling, støtte/kontaktperson
Forebyggende – eksterne: Praktisk, pædagogisk støtte, familiebehandling, støtte/kontaktperson
Egenbetaling, Flygtningerefusioner, Refusioner
Mundighedsudøvelse fsva. Serviceloven
335 Læring og Undervisning
33510 Skole/FO Skoler og fritidsordninger, frit skolevalg, Bidrag til privat og efterskoler, fællesudgifter skoler og FO. Ventepenge afgåede lærere
33520 Dagtilbud Daginstitutioner, Dagplejen, mellemkommunale betalinger
33530 SP Specialpædagogisk bistand skoler og FO, specialpædagogiske tilbud, Specialpædagogisk bistand dagtilbud, specialbørnehaven
33540 Tværgående Befordring, forældrebetaling, økonomiske fripladser, søskendetilskud, tilskud til privat pasning.
336 Sundhed og Forebyggelse
33610 Tandplejen Tandplejens løn og drift
33620 Sundhedsplejen Sundhedsplejens løn og drift
337 Stabsfunktioner og tværgående initiativer
33710 Administration og udvikling Centrale stabs- og støttefunktioner: Administration, konsulenter og ledelse
33720 Puljer Kompetenceudvikling og puljer
33730 Rådgivning, support og undersøgelse Centrale stabs- og støttefunktioner: psykologer, tale-/hørepædagoger mv.


Opdelingen i de nye rammer vil understøtte fokus på et sammenhængende børne- og ungeområde og samtidig kunne understøtte det fortsatte fokus på økonomistyringen fremadrettet.


Lovgrundlag
LBK nr 885 af 29/08/2012 (Kommunestyrelsesloven) §§ 21 og 37


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende de nye rammer på Børneudvalgets område.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:

 1. Anbefalingen tiltrådt.


Fraværende: Kim Valentin


Beslutning
Tiltrådt

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

186. Etablering af Home-Start i Gribskov Kommune.
27.15P00 - 2012/38515

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Børneudvalget til beslutning af finansiering af etablering og opstart af Home-Start i Gribskov Kommune i 2014-2015 (indstillingens punkt 1) og med henblik på beslutning i Økonomiudvalget om finansiering i 2013 (indstillingens punkt 2)

Bevillingen skal gives fra 1. august 2013 indtil 1. august 2015. Der søges om en bevilling på 350.000 kr. pr år, i alt 700.000 kr.

Kort om Home-Start
Home-Start er en international organisation med 10 afdelinger i kommuner i Danmark, og der er flere kommuner der er i gang med etablering. Home-Start bygger på 40 års erfaring i organisationen fra projekter i hele verden. Home-Start er en frivillig organisation, som formidler kontakt mellem frivillige og pressede børnefamilier, hvorved de stærke frivillige kræfter i civilsamfundet yder støtte, venskab, erfaring og praktisk hjælp til småbørnsforældre under pres. (mobiliseres for at løse en samfundsmæssig opgave).

Erfaringer med Home-Start fra Forskningsstudie viser, at:

 • 79% af de forældre, der har en familieven, har fået et bedre forhold til deres børn
 • 60 %af de forældre, der har en familieven oplever øget forældrekompetence
 • Familierne har generelt opnået bedre psykisk trivsel.

(Institut for specialpædagogik, Oslo Universitet, 2009.)

Home-Start bidrager til at sætte en fælles dagsorden mellem kommune og civilsamfund, der styrker medborgerskabet i kommunen, og kan medvirke til at reducere omkostningerne til sygedagpenge, specialindsatser, kommunale støtteforanstaltninger og indlæggelser.

Mål med Home-Start:

 • Hjælpe forældrene til at blive bedre forældre og tackle udfordringer.
 • En forebyggende indsats til familien tidligt i barnets liv, der sikrer bedre trivsel og udvikling for børn og familier.
 • Forebygge at sociale og sundhedsmæssige udfordringer vokser og bliver økonomiske belastninger.
 • Hjælpe forældre, der midlertidigt er udfordret på rollen som forældre. F. eks ved egen, søskende eller barns sygdom, handikappede børn, tvillinger eller psykiske problemer hos forældrene.
 • Yde en indsats, der supplerer de kommunale ydelser
 • Skabe netværk, venskaber og nye muligheder i lokalsamfundet for at opbygge netværk og nye kontakter.


Status for arbejdet med etablering af Home-Start
Børneudvalget har på møde den 19. juni 2012 besluttet, at der skal arbejdes videre med etablering af Home-Start i Gribskov Kommune. Ulla Dræbye blev desuden valgt som repræsentant i støttegruppen (styregruppe) og Erik Kjærsgaard som suppleant. På baggrund af Børneudvalgets beslutning har administrationen etableret støttegruppe, som er forankret i frivilligcenter Græsted under GRIB. Som formand for støttegruppen er der udpeget en frivillig. Støtte gruppen består således af tre frivillige, en politiker og to kommunale medarbejdere. Dette er sket i tæt samarbejde med Home-Start landskontor, som sikrer at værdier og regler i konceptet efterleves.
Støttegruppen har konstitueret sig på et møde i april måned i år. Støttegruppen er ansvarlig for driften, og gruppen skal være en ressource for koordinatoren.

Finansiering i etableringsfasen
Undervejs i etableringsprocessen har det i dialogen og forhandlingerne med Home-Starts landskontor, vist sig at det er nødvendigt, at kommunen sikrer Home-Start økonomisk de første to til tre år. Der skal således sikres finansiering til aflønning af en koordinator i etableringsfasen. Støttegruppen vil i samarbejde med Landskoordinator og Landskontoret arbejde på at skaffe så mange midler som muligt fra private lokale aktører og fra fonde.

Erfaringerne landsdækkende i Home-Start er, at det er vanskeligt at få midler i start fasen, mens det senere i forløbet bliver nemmere at skaffe eksterne midler. Mange kommuner vælger derfor at finansiere Home-Start fuldt ud i startfasen. Og kommunens bidrag vil i opstartsfasen være en forudsætning.

Home-Start bygger på et konkret velafprøvet koncept for hvordan en lokalafdeling skal opbygges. En lokalafdeling består af en arbejdsgruppe/bestyrelse. Denne ansætter en koordinator i en 20 timers stilling. En 20 timers koordinator stilling kan rumme 15 - 25 frivillige, der i et halvt år yder hjælp til pressede børnefamilier.
Koordinatoren skal sikre et godt samarbejde mellem familierne og de frivillige ved at matche de frivillige med de familier der ønsker hjælp via Home-Start. Koordinator skal desuden yde sparring, støtte og hjælp, hvis der opstår uoverensstemmelser eller andre problemer. Koordinatoren skal også sikre nødvendig uddannelse og supervision af de frivillige i samarbejde med Home-Starts landskontor.

For at leve op til konceptet for Home- Start forudsættes 350.000 kr. årligt til finansiering af koordinatør. I følge landskontoret bør der være midler til mindst 2 år, før det giver mening at etablere Home-Start afdelingen lokalt. Sideløbende med bevillingen og opstarten af Home-Start, arbejder støttegruppen i GK på at skaffe midler fra private investorer, fonde o. lign i samarbejde med Home-Start landsorganisation. Formålet er, at Home-start efter 2 år skal være i stand til selv at skaffe finansiering til koordinatorstillingen.


Lovgrundlag
Serviceloven § 18 stk. 3 Lovbekendtgørelse nr. 904 af 18/08/2011


Økonomi
Kr. 700.000 over 2 år.

Finansiering anbefales som følger:

 • at Børneudvalget søger den Økonomiudvalgets strategiske investeringspulje 2013 mhp. finansiering af opstart i 2013: Kr 175.000
 • at der ud af de for Børneudvalgets tilgængelige strategiske investeringsmidler i 2014 - 15 prioriteres hhv. kr. 350.000 i 2014 og 175.000 i 2015Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget

 1. at afsætte kr 525.000 af udvalgets investeringsmidler for 2014 - 15 til etablering og opstart af Home-Start i Gribskov Kommune over to år
 2. at anbefale Økonomiudvalget at afsætte kr. 175.000 af Økonomiudvalgets strategiske investeringspulje i 2013 til etablering og opstart af Home-Start i Gribskov Kommune i de første 6 måneder af projektperioden i 2013.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:

 1. Tiltrådt.
 2. Anbefaling tiltrådt.


Fraværende: Kim Valentin


Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

187. Ombygning i forbindelse med flytning af FO Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup ind i skolens lokaler.
02.03G00 - 2013/17444

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Da arbejdet forventes udført hen over sommerferien af hensyn til børn og medarbejdere, påtænker administrationen at igangsætte arbejdet efter Økonomiudvalgets anbefaling, det vil sige, at arbejdet i praksis gennemføres inden Byrådets endelige beslutning.

Sagen omhandler den eksisterende pavillon på Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup, der huser FO for skolen, og som skal nedrives i sommerferien 2013 jf. den politiske beslutning i BY, der blev vedtaget 03.09. 2012 , sag nr. 116.

Nedrivningen medfører, at FO'en midlertidig skal flytte ind i blok B i stueplan.
Den endelige placering af FO'en på Gribskolen afd. Esrum/Esbønderup er en del af den samlede
Børneby, der skal etableres på matriklen i løbet af 2014-2016, derfor er der i første omgang
tale om en midlertidig placering, som skal fungere som FO frem til ultimo 2016.

Den midlertidige placering vil medføre, at der skal foretages nogle få ændringer for at få
bygningen til af fungere til FO. Der skal etableres et køkken i fællesrummet og et mindre
køkkenmodul til klubben i et af klasselokalerne. Etableringerne medfører mindre installations-
ændringer, da eksisterende installationer, el og vvs er i umiddelbar nærhed og derved lette at
fremføre til køkkenvask og hårde hvidevarer.
Køkkenmodulerne bliver et system fra Ikea, typemæssigt som det, der er på Mårum skole,
dels er det funktionelt, dels er det fritstående og derved let at fjerne uden demontage og derfor en
økonomisk billig løsning.

Der skal bygningsmæssigt etableres 2 døre fra 2 lokaler, klasse 06 og klasse 07, ud til den
eksisterende FO legeplads, for at der bliver direkte adgang til den eksisterende legeplads.
Desuden etableres der en dobbeltdør imellem de 2 samme lokaler, klasse 06 og 07, for
at der kan skabes overblik og opsyn af de 2 rum for pædagogerne.

Ombygningen og etablering af køkken skal foretages i sommerferien 2013, da pavillonen
nedrives i sommerferien 2013.

For at opnå det bedste grundlag for flytningen og indretningen har medarbejderne fra FO'en løbende deltaget i møder og er kommet med ønsker og løsningsforslag, ligesom lokaludvalget har været inddraget.
Ændringsforslagene er kvalificeret af servicelederen og Ejendomscentrets bygningsingeniør for at sikre, at det ikke har de store økonomiske konsekvenser, da der i indretningen er taget højde for, at det er let at tilslutte til de eksisterende installationer, samt at etableringen af døren til legeområdet kun vil forbedre brugen af lokalerne i forbindelse med direkte afgang til det fri, hvilket også gør sig gældende for dobbeltdørene mellem lokale 06 og 07.

De løsninger, der er valgt, kan indarbejdes i en fremtidig anvendelse af bygningen, såfremt det viser sig, at FO'en ikke endelig skal placeres i dette område.
Køkkenet i fællesrummet er bestående af mobile køkkenelementer, som med lethed kan flyttes til andre lokaler. Det samme gælder for te-køkkenet i lokale 01 til klubben.


Lovgrundlag
Den kommunale styrelseslov § 46 og § 57.


Økonomi
På Børneudvalgets møde 14.05.2013 besluttede udvalget at anbefale ØU og BY at afsætte og frigive 150.000 kr. til nedrivning af pavillon ved Langdraget. Restbeløbet på anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet" vil efter beslutning i BY 17.06.2013 være på 3.110.000 kr.

Der ansøges om frigivelse af 300.000 i rådighedsbeløb til mindre ombygninger og etablering af køkken til FO'en og te-køkken til klubben, finansieret af anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet".


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Børneudvalget,

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at afsætte 300.000 i rådighedsbeløb til mindre ombygninger og etablering af køkken til FO'en og te-køkken til klubben fra anlægsprojektet "Optimeret brug af de øvrige skoler og bygninger på børne- og ungeområdet".
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at frigive rådighedsbeløb på 300.000 kr. til projektet.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Børneudvalgets beslutning den 18-06-2013:
1. - 2. Anbefalinger tiltrådt. Fraværende: Kim Valentin


Beslutning
Tiltrådt

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

188. Godkendelse til offentlig fremlæggelse af forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte
029077 - 2013/16633

Sagsfremstilling
Godkendelse til offentlig fremlæggelse

Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte blev igangsat af Plan og Miljøudvalget den 15.05.13. Lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af principperne i de rammebestemmelser, som det på samme møde blev besluttet at anbefale Byrådet at
indarbejde i forslag til kommune 2013-25.

Planforslaget er udarbejdet i samarbejde med ansøger; Frederiksborggruppen A/S og dennes rådgivere. Frederiksborggruppen har fuldmagt fra ejeren af området Ejendomsaktieselskabet Skovgårdsvej til at indgå i samarbejde om lokalplanen. Der har under udarbejdelsen været dialog med nogle af de nærmeste omkringliggende virksomheder.

Planforslaget fremgår af bilag 'Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (PMU 19.06.13)' og forelægges hermed Plan og Miljøudvalget med henblik på at anbefale Økonomiudvalget, at anbefale Byrådet at godkende planforslaget til 8 ugers offentlig høring.

Lokalplanens baggrund og formål

I 2012 vedtog Byrådet en udviklingsplan for erhvervsområdet Tofte, der giver et bud på, hvordan Tofteområdet kan udvikle sig og fortsat være et attraktivt erhvervsområde. Hovedelementerne er en god trafikal struktur, med veje der er omgivet af grønne rabatter, der kan medvirke til at løse de stigende udfordringer med regnvand.

Udviklingsplanen har været styrende for planforslagets bestemmelser om skiltning, beplantning og håndtering af regnvand, og den har været styrende for byggefeltet, der er placeret således, at det ikke er til hinder for, at der kan føres en vej igennem lokalplanområdet.

I forlængelse af udviklingsplanen opstod en debat om dagligvarebutik i området, hvilket har resulteret i, at detailhandelsstrukturen i Helsinge planlægges ændret ved, at der udpeges et lokalcenter i Tofteområdet i forslag til Kommuneplan 2013-25.

Dette lokalplanforslag udløber af den ændrede detailhandelsstruktur og muliggør opførelse af en dagligvarebutik med et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter.

Lokalplanens indhold

Anvendelse
Området må kun anvendes til dagligvarebutik, samt erhvervsformål som industri-, værksteds-, lager og engrosvirksomhed samt tekniske anlæg. Dagligvarebutikken må maksimalt have et bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter, og i alt kan opføres byggeri med samlet maksimalt bruttoetageareal på 2.000 kvadratmeter. For at sikre, at der ikke opstår miljøkonflikter mellem virksomhederne i området fastlægges det, at virksomheder inden for lokalplanområdet skal kunne kategoriseres inden for miljøklasse 2-5 i henhold til Miljøstyrelsens Håndbog om miljø og planlægning.

Det vil sige, at de mest miljøfølsomme virksomheder ikke kan lokaliseres i lokalplanområdet, samt at de tungere virksomheder heller ikke kan lokaliseres inden for lokalplanområdet. På denne måde sikres der en balance, hvor nye virksomheder i lokalplanområdet miljøklassemæssigt vil ligne de omkringliggende erhvervsvirksomheder, og således hverken lægge begrænsninger på de omkringliggende erhvervsvirksomheder eller udgøre en miljøbelastning for disse.

Bebyggelse
Der udlægges i lokalplanforslaget et byggefelt. Byggefeltet er udlagt, så det forventes at kommende bygninger vil være rektangulære og ligge i øst-vestlig retning. Arkitektonisk og oplevelsesmæssigt vurderes den nye bebyggelse at ville få begrænset indflydelse på oplevelsen af nærområdet, idet både dagligvarebutikker og butikker med pladskrævende varegrupper er større bygninger typisk kendetegnet ved en åben del rettet mod den forbipasserende trafik og en lukket del, der anvendes til varelevering, lager mv. Byggeriet vil i øvrigt følge den rytme af øst-vest orienterede rektangulære bygninger, der allerede i dag præger Skovgårdsvejs vestside mellem Bomose Allé og Helsingørvej. Der stilles krav om, at en dagligvarebutik skal placeres i den del af byggefeltet, der ligger mod Skovgårdsvej, og bygningen i sin udformning og placering af vinduer og indgangsparti skal være orienteret i mod Skovgårdsvej.

Trafik
Lokalplanområdet trafikbetjenes fra Skovgårdsvej. Der er desuden adgang fra Bomose Allé via parkeringsarealet ved det eksisterende Center Midt Nord. Lokalplanforslaget rummer mulighed for, at den eksisterende overkørsel til Skovgårdsvej bevares, men såfremt der skabes en ny vejforbindelse hen over grunden fra Skovgårdsvej mod vest vil denne dog erstatte den eksisterende overkørsel, som i så fald skal lukkes.

Gående og cyklende forventes at komme fra boligområder mod syd, og derfor er det indskrevet i lokalplanen, at det er en forudsætning for ibrugtagning af byggeri, at der etableres en sikker adgang for disse fra Bomose Allé, hvor den eksisterende sti ophører. Lokalplanen fastlægger ikke den præcise placering eller udformning af denne adgang, da det ligger uden for lokalplanens afgrænsning.

Placeringen af en dagligvarebutik vil generere mere biltrafik og bygherre er derfor blevet bedt om at afholde udgifterne til en analyse af de trafikale konsekvenser. Analysen er udarbejdet af Viatrafik og vedlagt som bilag 'Trafikal screening - Lokalcenter ved Skovgårdsvej (PMU 19.06.13)'. Den overordnede konklusion i rapporten er, at kapaciteten af vejnettet er tilstrækkelig, dog påpeges at trafikafviklingen kan forbedres, og at der allerede i dag kan forekomme opstuvning på spidsbelastningstidspunkter. Dette sidste er særligt en udfordring på stikvejen mellem Kildevej og Skovgårdsvej, hvilket også er påpeget i Udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, der udpeger strækningen som fokusområde i den videre udvikling af Tofteområdet. Dette skyldes, at forbindelsen vil være presset uanset om der placeres dagligvarebutik eller ej, hvis de eksisterende byggemuligheder i Tofteområdet udnyttes.

Overfladevand
Området er separat kloakeret. Regnvand og spildevand afledes til de respektive kloakker. For at håndtere ekstraordinære regnhændelser, skabes der mulighed for forsinkelse af overfladevand på parkeringsarealer, samt på de grønne arealer. Parkeringsfladerne sænkes, således at de kan fungere som opstuvningsarealer / forsinkelsesbassiner.

Beplantning
I overensstemmelse med udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte er der fokus på, at arealerne mellem vejene og bygningerne fremstår grønne, ordnede og samtidig kan varetage det praktiske hensyn, at opsamle regnvand. Langs Skovgårdsvej placeres opstammede træer i en ensartet rytme, mens der langs nordsiden af byggefeltet placeres opstammede træer i små grupper. Der stilles krav om, at beplantning etableres forud for ibrugtagning eller alternativt, at der stilles garanti for etableringen.

Skiltning
Skiltning reguleres på samme måde som beplantning meget præcist i lokalplanforslaget. Dette er igen et udtryk for den tankegang, der ligger i udviklingsplanen for Erhvervsområdet Tofte, og som går ud på, at der fokuseres på, at områderne mellem bygninger og veje indrettes på en måde, der bidrager til et ordnet og ensartet helhedsudtryk. Der er en eksisterende pylon inden for området, som kan fastholdes, og derud over er der mulighed for en mindre pylon pr. virksomheder, samt facadeskilte i et begrænset omfang. Yderligere kan der opstilles flagstænger i små grupper med en afstand på minimum 40 meter imellem grupperne.

Forhold til anden planlægning

Udviklingsplan Erhvervsområde Tofte
Gribskov Kommune vedtog i 2012 Udviklingsplan for Erhvervsområde Tofte. I udviklingsplanen lægges vægt på, at områdets bebyggede strukturer udformes så fleksibelt som muligt, og at der sigtes mod at blive skabt de optimale muligheder for virksomhedernes udvikling. Planmæssigt betyder dette, at man langs vejene fastlægger en relativ stram regulering, mens kravene for de bebyggede strukturer fokuserer på bebyggelsens placering, udformning, anvendelse og omfang.

I udviklingsplanen skitseres en fremtidig stamvej gennem erhvervsområdet. Det er denne vej, der reserveres areal til i lokalplanområdets nordlige del ved at strækningen friholdes for byggeri. Det er i lokalplanen indtænkt, at strækningen kan anvendes til parkering og håndtering af overfladevand, såfremt vejen ikke etableres. Derudover er udviklingsplanen lagt til grund for bestemmelser om skiltning, beplantning, samt etablering af grønne rabatter med mulighed for at anlægge forsinkelsesbassiner til regnvand.

Lokalplan
Lokalplanforslaget skal erstatte Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS, der blev vedtaget i 2006 med det formål at udvide områdets anvendelsesmulighed fra erhverv som produktion og lager til også at omfatte butikker med særligt pladskrævende varegrupper. Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS vil fortsat være gældende for den del, der ligger uden for planforslagets afgrænsning, det vil sige det eksisterende Center Midt Nord.

Kommuneplan
Lokalplanforslaget er ikke i overensstemmelse med detailhandelsstrukturen og rammebestemmelserne i gældende kommuneplan 2009-21, men er i overensstemmelse med Forslag til Kommuneplan 2013-25 som fremlægges til godkendelse for Byrådet 17.06.13. Kommuneplanforslaget forudsættes endeligt vedtaget forud for endelig vedtagelse af lokalplanen. Rammerne for lokalplanlægning fastsættes i rammebestemmelserne 1.C.05 for lokalcenter Helsinge – Tofte.

Lokalplanforslaget er udarbejdet i overensstemmelse med kommuneplanforslagets retningslinjer, herunder fremhæves særligt, at med forslaget til kommuneplan 2013-25 ændrer dette område status i detailhandelsstrukturen ved at skifte fra mulighed for butikker med særligt pladskrævende varegrupper til mulighed for dagligvarebutik. Dermed er lokalplanforslaget i overensstemmelse med den foreslåede detailhandelsstruktur.

Butiksstørrelsen er begrænset til et maksimalt bruttoetageareal til butiksformål på 1.000 kvadratmeter, og disse må kun anvendes til dagligvarebutik. Det maksimale butiksareal er fastsat ud fra balancen imellem at sikre dagligvareforsyning i det vestlige Helsinge og målsætningen om et fastholde et attraktivt og koncentreret butiksliv i Helsinge Bymidte.

Der er 600 – 700 beboere i Skærød, mens der er 500 – 600 beboere i Tofteområdet på nuværende tidspunkt, dette tal vil stige efterhånden som Tofteskolen omdannes til boligformål. De to områder vurderes, at være det primære opland til en dagligvarebutik.

Landsplanlægning
Da der er tale om byomdannelse af lokal karakter, og da en kommende dagligvarebutik forventes at have et begrænset og lokalt opland er nærværende lokalplan i overensstemmelse med Fingerplan 2007 såvel som det fremlagte forslag til Fingerplan 2013.

Landsplandirektiv om beliggenheden af bymidter, bydelscentre, aflastningsområder mv. til detailhandel i hovedstadsområdet 2008 fastlægger den overordnede detailhandelsstruktur i Hovedstadsområdet. Udlæg af et lokalcenter i Helsinge er ikke i strid med denne struktur, og således er lokalplanen i overensstemmelse med landsplandirektivet.

Drikkevandsinteresser
Området er omfattet af særlige drikkevandsinteresser. Da denne lokalplan blot udvider den nuværende anvendelse med mulighed for dagligvarebutik for et mindre område, og da butikker er på listen over mindre grundvandstruede virksomheder vurderes lokalplanen ikke at være i konflikt med drikkevandsinteresser.

Indstilling og tidsplan
På baggrund af ovenstående indstiller administrationen, at forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte godkendes til offentlig fremlæggelse i 8 uger. Plan og Miljøudvalgets anbefaling vil blive behandlet af Økonomiudvalget den 27.06.13 og af Byrådet den 02.09.13, hvorfor de 8 ugers høring forventes at ligge fra medio september til medio november 2013. Efter høringen forelægges planforslaget igen for udvalget med henblik på stillingtagen til eventuelle indsigelser samt endelig vedtagelse af planen.

Miljø
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Miljøscreening (PMU 19.06.13)

Vurderingen har været i høring ved berørte myndigheder samt Danmarks Naturfredningsforening. Eventuelle bemærkninger fremlægges på mødet.

Administrationen indstiller, at der træffes beslutning om, at lokalplanen ikke skal miljøvurderes.


Lovgrundlag
Lov 388 af 06.06.91 om planlægning, jf lovbekendtgørelse 937 af 24.09.09 med senere ændringer
Lov om miljøvurdering af planer og programmer, LBK nr 936 af 24/09/2009.
Kommuneplan 2009-21 for Gribskov Kommune
Lokalplan 103.05 Butiks- og erhvervsområde SIS


Økonomi
Ved udarbejdelse af planforslaget har bygherre bidraget med inputs til planens indhold, samt afholdt udgifter til trafikal screening og notat om regnvandsudledning.


Miljøforhold
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer har administrationen vurderet, at lokalplanforslaget ikke skal miljøvurderes. Vurderingen begrundes med, at der er tale om et mindre område er lokal karakter, og at der ikke vurderes at være væsentlig miljømæssig påvirkning. Screening fremgår af bilaget 'Miljøscreening (PMU 19.06.13)'

Lokalplanen omhandler et projekt, der indbefatter anlæg af ny infrastruktur samt parkeringsanlæg i byzone. Et sådant projekt er omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 2, nr. 11, og der er derfor lavet en vvm-screening af projektet. Administrationen vurderer, at der ikke skal laves en VVM-redegørelse for projektet. Afgørelsen sendes til bygherre og offentliggøres på kommunens hjemmeside i henhold til Planlovens bestemmelser om VVM.


Høring
se tidsplan ovenfor


Bilag
Forslag til Lokalplan 512.14 for lokalcenter Helsinge - Tofte (PMU 19.06.13)
Trafikal screening - Lokalcenter ved Skovgårdsvej (PMU 19.06.13)
Miljøscreening (PMU 19.06.13)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Plan- og Miljøudvalget:

 1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at forslag til Lokalplan 512.14 for Lokalcenter Helsinge - Tofte godkendes til offentlig fremlæggelse.
 2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at godkende at planforslaget ikke skal miljøvurderes.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Plan- og Miljøudvalgets beslutning den 19-06-2013:
1-2. V stemte imod, SF, S og Nyt Gribskov stemte for
Anbefaling tiltrådt

Mindretals udtalelse:
Venstre mener, at detailhandel i byerne generelt skal udvikles fra midten af byerne og udefter.
På denne baggrund mener Venstre derfor ikke, at der skal etableres lokalcenter i Tofte.

Fraværende var: Morten Jørgensen


Beslutning
Tiltrådt
Venstre mener fortsat, at detailhandel i byerne generelt skal udvikles fra midten af byerne og udefter. På denne baggrund mener Venstre derfor ikke, at der skal etableres lokalcenter i Toftes holdning gentages

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

189. Erhvervshotel
24.10A00 - 2013/11861

Sagsfremstilling
Indledning
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at det tidligere Jobcenter i Gilleleje på midlertidig basis bliver brugt til, at fremme det lokale erhvervsliv.

Økonomiudvalget tiltrådte på sit møde den 16. april 2012 et oplæg fra Erhvervs- og Turismeudvalget om, at bemyndige administrationen til at undersøge mulighederne for en midlertidig anvendelse af den overflødiggjorte Tofteskole i Helsinge til erhvervsmæssige formål, f.eks. til erhvervshotel, lagerfaciliteter eller lignende. Kommunen valgte imidlertid i stedet at iværksætte et udbud af Tofteskolen, som herefter blev solgt til en privat investor i sommeren 2012.

Administrationen har efterfølgende arbejdet videre med mulighederne for etableringen af erhvervsfaciliteter i den tidligere Jobcenterbygning, Stæremosen 57, Gilleleje som kommunen har forsøgt at sælge gennem en længere periode.

Beskrivelse af ejendommen Stæremosen 57, Gilleleje
Ejendommen har et grundareal på 2.361 m2. Bygningen er oprindeligt opført i to etager i 1989 med en senere tilbygning i stueetagen. Det bebyggede areal er på 583 m2, etagearealet er 942 m2.

Bygningen er indrettet med mange større og mindre kontorer, mødelokaler, fællesarealer, kantine og omklædnings- og badefaciliteter. Etagerne er forbundet med to interne trapper. Der er mulighed for indretning af mange parkeringspladser på udenomsarealerne. Bygningen er generelt i pæn stand, men den trænger til almindelig vedligeholdelse (se økonomipunkt for en uddybning).

Ejendommen er omfattet af Lokalplan 15.80 for Erhvervsområdet Stæremosen (marts 2004), nærmere bestemt Delområde V udlagt til virksomheder i miljøklasse 5 ("ret belastende for omgivelserne"). Da det efter det oplyste er mindre end tre år siden, at kontoraktiviteterne ophørte, kan tilsvarende aktiviteter fortsætte/genoptages i medfør af planlovens § 56 uanset lokalplanens anvendelsesbegrænsninger.


Udlejningsmodel
I den første model - udlejningsmodellen -arbejdes der ud fra et scenarium, hvor hele bygningen, eller den del, som efter en nærmere vurdering egner sig særlig godt til udlejning, søges udlejet til en privat part. Denne har til opgave at foretage de nødvendige bygningsmæssige tilpasninger og at fremleje bygningerne i mindre dele til virksomheder.

Den private part vil dermed have det økonomiske og praktiske ansvar forbundet med bygningernes drift og kommunen vil kun have een kontraktpart. Som udgangspunkt bør en lejekontrakt være på minimum 5 år for at være attraktivt for en potentiel udlejer.

Udlejningen skal ifølge kommunalfuldmagtsreglerne ske på markedsvilkår. Der vil være en række forhold, som vil få indflydelse på lejefastsættelsen, herunder at der i sagens natur er tale om udlejning af midlertidig karakter og at bygningernes indretning og faciliteter kan være under det niveau, som tilbydes i privatejede erhvervsbygninger i området. Det bør være et element i udlejningen, at lokalerne gøres hurtige og nemme at flytte ind i og tilsvarende hurtige og nemme at fraflytte uden lange opsigelsesvarsler, således som det indgår som en naturlig del af Vækstfabrik-modellen.

Kommunen er ikke forpligtet til at gennemføre et udbud på udlejningen. Det vil imidlertid være naturligt, at kommunen konkurrenceudsætter opgaven under overholdelse af almindelige principper om gennemskuelighed og ligebehandling.

Da udlejningsmodellen vil være af en vis kompleksitet, vil det formentlig vise sig hensigtsmæssigt, at administrationen inddrager ekstern juridisk bistand.

Vækstfabrikmodel
Det andet scenarium er, at indgå i et formaliseret samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen og Væksthus Sjælland omkring sidstnævntes koncept "Vækstfabrikkerne". Denne ordning - som bl.a. bygger på EU’s Fond for Regional Udvikling, de involverede kommuner, RUC samt en enkelt privat aktør – stiller såvel fysiske faciliteter samt professionel rådgivning til rådighed for lokale iværksættere. Der er 11 kommuner som er involveret i projektet med hver sin Vækstfabrik – og flere kommuner havde ønsket at deltage. I de 11 Vækstfabrikker er der ultimo 2012 udlejet 202 pladser til nye iværksættere og små nystartede virksomheder.

I projektet er en Vækstfabrik kendetegnet ved:

  • Moderne arbejdspladser klar til at tage i brug med det samme
  • Skræddersyet vækstforløb i et arbejdsmiljø med andre selvstændige
  • Konsulentforløb
  • Kompetenceudvikling (udviklet i samarbejde med RUC)
  • Mentoring (ydelse købt hos Connect Denmark)
  • Faglige netværk (på tværs af de involverede Vækstfabrikker)
  • Muligheden for at benytte faciliteterne på samtlige Vækstfabrikker
  • Muligheden for at leje sig ind på en Vækstfabrik i 3 år for den enkelte virksomhed.


Priser:
Priserne på de forskellige pladser er beregnet med udgangspunkt i en anslået markedsværdi. Nedenstående priser er eksklusive moms.

"Flyverplads" (kan anvendes 2-3 gange om ugen): 1250 kr. pr md.

Fast plads i åbent kontor: 2500 kr. pr md.
Fast plads i eget lukket kontor: 2800 kr. pr md.
2 pladser i åbent kontor: 4000 kr. pr md.
3 pladser i åbent kontor: 5000 kr. pr md .
4 pladser i åbent kontor eller mere: Forhandles med den lokale Vækstfabrik
2 pladser i eget kontor: 5000 kr. pr. md.
3 pladser eller mere i eget kontor: Forhandles med den lokale Vækstfabrik

Væksthuset er med til at screene de enkelte ansøgere for at sikre, at der er nødvendige udviklingspotentiale. I screeningsprocessen vægtes bl.a.:

  • at virksomheder ligger i region Hovedstaden (privatpersonen bag må gerne have adresse i andre områder)
  • Forretningsideen skal have vækstpotentiale
  • De personlige egenskaber hos iværksætteren styrker vækstforløbet


Denne løsning vil stille andre krav til Gribskov Kommunes tilgang til bygningerne og evt. samarbejdspartnere. Her vil Gribskov skulle stille bygninger til rådighed i en nærmere afgrænset periode. Dette vil betyde, at de fysiske rammer i Jobcenteret skal bringes op til standard så det virker indbydende for såvel de logerende virksomheder som besøgende (se økonomipunkt for en uddybning).

Ligeledes anbefaler Væksthuset, at der tilknyttes fast personale til Vækstfabrikken f.eks. en halvtidsstilling som sørger for, at de praktiske forhold hele tiden er i orden. Denne stilling anses for at være en nødvendig stabiliserende faktor i Vækstfabrik-arbejdet. De opgaver, der er på stedet vil kunne kombineres med arbejdskraft fra det rummelige arbejdsmarked.

Kombinationsmodel
Den tredje model er en kombinationsmodel der tager udgangspunkt i, at gøre brugen af bygningerne så fleksibel som muligt for alle parter. Her vil det kun være dele af bygningen, der udlejes til en privat udlejer mens den resterende del forbliver i kommunalt regi. Dette kunne give mulighed for kommunen kan stille faciliteter til rådighed for lokale initiativer som skal hjælpes i gang. Dette kunne f.eks. være på CSR-området eller andre tiltag rettet mod lokale vækstlag f.eks. Vækstfabrik konceptet.


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, §12 og §13


Økonomi
Anslået årlige tomgangsudgifter:

Varmeudgifter 60.000 kr.

Ejendomsudgifter 52.000 kr.

Vand- og vandafledning 11.000 kr.

El-udgifter 10.000 kr.

Total 133.000 kr.

Anslået akut vedligehold der skal udføres:

Udvendig 165.000 kr.

facadeparti m. syd at udskifte,
vinduesparti m. vest at udskifte inkl. genopmuring,
ståltegl mod nord at indmure samt rep. af mørtelfuger

Indvendig 390.000 kr.

Parketgulve 1. sal m. øst at skifte,
malerbehandling af vægge og lofter,
rengøring

Tekniske installationer 100.000 kr.

Oliekedel bør udskiftes 75.000 kr.
El-installationer gennemgås 25.000 kr.

Samlet akut vedligehold anslåes til 655.000 kr.

Ved udlejning i flere lejemål henledes opmærksomheden på,
at etageadskillelse ikke umiddelbart overholder brandkrav hertil.

Brandbeskyttelse af etageadskillelse anslås til 265.000 kr.

__________________________________________________________

Overslag i alt for indretning til erhvervslejemål 920.000 kr.

Anslået pris for indretning af køkkenfacilliteter 65.000 kr./lejemål.

Opdele El-installation med bi-målere, opdele af vandinstatllation
og varmemålere for individuel afregning 25.000 kr./lejemål

Overslag i alt for indretning til 4 erhvervslejemål 1.280.000 kr.

Hertil kommer udgifter til rådgivning ca. 15%

Årlige udgifter til vedligehold, uden genopretning, vil herefter udgøre 85.000 kr./år.Lejeindtægt for tilsvarende erhvervslejemål i området udgør 300 kr./m2/år ekskl. forbrug. Bygningen udgør iflg. BBR 930 m2, lejeindtægt ved fuld udlejning kan udgøre 279.000 kr./år.


Deltidsansat medarbejder 2-300.000 kr. pr år? Denne funktion vil efter 2013 kunne tænkes sammen med erhvervs- og/eller turismekoordinatorfunktionen.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at det tidligere Jobcenter i Gilleleje bliver brugt til at fremme det lokale erhvervsliv ved at:

 1. administrationen arbejder videre med en ren udlejningsmodel
 2. administrationen arbejder videre med en ren Vækstfabrikmodel
 3. administrationen arbejder videre med en hybridmodelUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 11-06-2013:

 1. Ikke tiltrådt
 2. Tiltrådt
 3. Ikke tiltrådt


Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost


Beslutning
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning tiltrådt

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

190. Hestesektorens betydning for kommunens udvikling (fællesinitiativ nr. 5)
24.00G00 - 2013/18489

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at godkende Erhvervs- og Turismeudvalgets (Borgmester Jan Ferdinandsens formandsbeslutning) om, at bevillige 15.000 kr. fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme til afholdelse af møde om hestesektorens betydning for kommunens udvikling.

Sagen har været forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. juni 2013 med nedenstående sagsfremstilling, hvor der dog manglede en indstilling fra administrationen om, at Erhvervs- og Turismeudvalget skulle indstille til Økonomiudvalgets endelige godkendelse. (Grundet tidspres som følge af at mødet afholdes inden Økonomiudvalgets møde, har det været nødvendigt, at formand for Økonomiudvalget har truffet en formandsbeslutning om, at bevillige finansieringen.)

Sagsfremstilling til Erhvervs- og Turismeudvalget 11.06.13, pkt. 45
"Erhvervs- og Turismeudvalget forelægges nærværende sagsfremstilling med henblik på, at forberede borgermøde om hestesektorens betydning for kommunens udvikling, som udvalget er vært for tirsdag den 18. juni 2013 kl 18:30-21:30 i Nordic Park.

Som et led i udmøntningen af fællesinitiativerne mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget indledes der er "afdækningsarbejde" omkring hestesektorens betydning for kommunen udvikling. Tiltag falder ind under det fællesinitiativ, som omhandler et øget samarbejde med landbrugserhvervet og blandt andet fokuserer på, at styrke relaterede erhverv og initiativer som f.eks. turisme og energiproduktion.

Hestesektoren med relateret service- og erhverv rummer, en del uudnyttede potentialer for kommunens udvikling som ikke tidligere har haft Byrådets opmærksomhed. For at drøfte disse nærmere med aktørerne omkring hestesektoren, er udvalget den 18. juni vært for et åbent møde.

Målet med mødet er at få identificeret mulige strategiske indsatsområder, som aktørerne i hestesektoren og kommunen sammen, og hver for sig, bør fokusere på for at styrke og fremtidssikre sektoren og skabe øget vækst og udvikling i kommunen.

Program for mødet fastlægges endeligt efter lukningen af udvalgets dagsorden, og vil derfor blive fremlagt på mødet."


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 13, stk 1


Økonomi
Budget for afholdelse af mødet fra ETUs ramme (erhvervsfremmepulje):
Leje af lokale og forplejning: 10.000 kr
Oplægsholdere: 5.000 kr
i alt 15.000 kr


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at:

 1. godkende administrationens og formandens rammer for mødet.


Administrationen indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 11.06.2013):

 1. at godkende Erhvervs- og Turismeudvalgets anbefaling om rammer for mødet.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 11-06-2013:

 1. Tiltrådt

Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost


Beslutning
Tiltrådt Erhvervs- og Turismeudvalgets anbefaling om rammer for mødet.

Fraværende: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

191. Gribskov Erhvervspris
24.10G00 - 2013/18530

Sagsfremstilling
Erhvervs- og Turismeudvalget præsenteres for nærværende sag med henblik på, at indstille til Økonomiudvalget, at Erhvervs- og Turismeudvalget i 2013, som et nyt tiltag, uddeler en erhvervspris til en virksomhed i Gribskov Kommune. Det indstilles ligeledes, at Økonomiudvalget godkender, at der afsættes et beløb på 10.000 kr. til modtageren af prisen fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme.

Baggrunden for indstiftelsen af en erhvervspris i Gribskov er vedtagelsen af fællesinitiativerne mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Erhvervs- og Turismeudvalget. Her omhandler fællesinitiativ nr. 7, et øget fokus på at fremme iværksætteri og det potentiale for vækst, der findes hos de lokale virksomheder. Som et led i dette fokus foreslås Erhvervsprisen at blive uddelt til en person eller virksomhed, som i det forløbne år har været med til at hæve niveauet for erhvervsudvikling i Gribskov Kommune.

Administrationen foreslår, at i bedømmelseskriterierne lægges vægt på at virksomheden i 2003 har gjort sig bemærket med succes indenfor et eller flere af følgende områder

 • Iværksætteri
 • Bæredygtig produkter eller produktion
 • Opdyrkning af nye markeder
 • Vækstpotentiale


Proceduren for tildelingen af prisen foreslås at foregå således, at forslag til nominerede indsendes til Gribskov Erhvervsråd i september 2013. Herefter indstiller Erhvervsrådet en kandidat til Erhvervs- og Turismeudvalget (22. oktober).


Lovgrundlag
Lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12


Økonomi
10.000 kr. fra ETUs ramme for Særlig pulje til turist -og erhvervsindsatser.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at indstille til Økonomiudvalget at:

 1. Godkende indstiftelsen af Gribskovs Erhvervspris
 2. Godkende beløbets størrelse på 10.000 kr der tildeles fra ETUs ramme for Særlig pulje til turist -og erhvervsindsatser.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 11-06-2013:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt

Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost


Beslutning
1-2. Tiltrådt.

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

192. Danmarks bedste livretter
24.05G00 - 2013/17218

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Økonomiudvalget med henblik på, at godkende Erhvervs- og Turismeudvalgets (Borgmester Jan Ferdinandsens formandsbeslutning) om, at bevillige 20.000 kr. fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme til afholdelse af udgifterne i forbindelse med afholdelsen af finaleudsendelsen af "Danmarks bedste livretter".

Sagen har været forelagt Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. juni 2013 med nedenstående sagsfremstilling, hvor der var to mangler. Indledningsvist skulle punktet have været et beslutningspunkt og ikke et efterretningspunkt. Derudover manglede der en indstilling fra administrationen om, at Erhvervs- og Turismeudvalget skulle indstille til Økonomiudvalgets endelige godkendelse. (Grundet tidspres har det været nødvendigt, at formand for Økonomiudvalget har truffet en formandsbeslutning om, at bevillige finansieringen.)

Sagsfremstilling til Erhvervs- og Turismeudvalget den 11. juni 2013, pkt. 48:
"Danmarks nye fritidskanal TV2 Fri og Tv produktionsselskabet Mastiff producerer programmet " Danmarks bedste livret" i en række byer i Danmark, som sendes på TV Fri i løbet af efteråret.

Programmet handler om at kåre danskernes bedste livret, og dommerne Søren Gericke, Irene Mai og Claus Holm rejser rundt til forskellige landsdele i jagten på Danmarks bedste livret. I hvert program smager de sig gennem danskernes livretter, de møder andre madglade danskere og hører historier fra byen, hvor der er og anekdoter om opskrifter og råvarer.

Danskerne er sammen med dommerne med til at udvælge de favoritter, som skal dyste i en storslået landsfinale i Gilleleje lørdag den 29. juni 2013, hvor Danmarks bedste livret skal kåres.

De fem byer som dommerne kommer til er Nykøbing Sjælland ( lørdag den 25 maj), Svaneke ( lørdag den 1 juni), Svendborg ( søndag den 9. juni), Ebeltoft ( lørdag den 15 juni) og Sæby ( lørdag den 22. juni).

Mastiff A/S og TV2 inviterer alle der bor i landsdelene, til at melde sig til konkurrencen. Dommerne vil smage, nyde og bedømme alle retter. seks heldige finalister bliver udvalgt og sal videre til finalen i byen senere samme dag. her skal de kokkerer deres ret til de fremmødte tilskuer, hvorefter dommerne og tilskuerne beslutter, hvilken ret der skal repræsentere byen i landsfinalen i Gilleleje.

Programmet /finalen den 29. juni 2013 varer 40 minutter i sendetid, men Mastiff kommer til at bruge hele dagen til optagelser og der vil ske optagelser i uge op til.

Gilleleje Handels- og Turistforening, HHKC, foreninger, havnen m.v. er i samarbejde med Visit Nordsjælland, som er projektansvarlige, inddraget i aktiviteter i ugen op til og på selve dagen.

Selve optagelsen vil finde sted på grusparkeringspladsen ved den gamle stejleplads, hvor Mastiff vil opsætte et kæmpe telt med fem mobil køkkener til brug for de 5 finalister. Mastiff håber at 100 personer vil overvære selve finalen lørdag aften.

Borgmester Jan Ferdinandsen skal stå for overrækkelse af blomster og vin til vinderen af Danmarks Bedste Livret, mens det er kokkene Søren Gericke, Irene Mai og Claus Holm der udråber vinderen.

Dette er en unik chance for Gribskov Kommune og særligt Gilleleje som turistattraktion, at vise sig frem for resten af Danmark."


Lovgrundlag
-


Økonomi
Gribskov Kommunes udgift er 10.000 kr til elektriker og 10.000 kr til VVS. Borgmesteren har givet en forhåndskendelse af udgiften.


Bilag
-


Administrationens indstilling
at Erhvervs- og Turismeudvalget tager efterretningen til orientering

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 11.06.2013):

 1. at afholdelse af udgifterne i forbindelse med afholdelsen af finaleudsendelsen af "Danmarks bedste livretter" finansieres fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 11-06-2013:
Taget til efterretning Afbud: Jannich Petersen, Anders Gerner Frost


Beslutning
Økonomiudvalget tiltrådte, at afholdelse af udgifterne i forbindelse med afholdelsen af finaleudsendelsen af "Danmarks bedste livretter" finansieres fra Erhvervs- og Turismeudvalgets ramme.

Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

193. Natur der bevæger - en partnerskabsaftale
20.00G00 - 2013/17841

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Temaudvalget om forebyggelse og sundhed og for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen har været behandlet af Temaudvalget for forebyggelse og sundhed den 4. juni 2013. Ved en fejl fremgik det ikke af sagsfremstilling og administrationens indstilling til Temaudvalget, at sagen skulle behandles i Byrådet.

Sagsfremstilling som forelagt for Temaudvalget:

"Sagen forelægges for Temaudvalget med henblik på beslutning i Økonomiudvalget.

Sagen forelægges med henblik på udvalgets stillingtagen til om kommunen skal indgå i projektet, Natur der bevæger som en del af et partnerskab mellem Gribskov Kommune, Naturstyrelsen og DGI Nordsjælland med et tværfagligt sundhedsfremmende formål for børn og unge.

Baggrunden for etableringen af en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er at det vil kunne bidrage til at skabe udendørs aktiviteter og oplevelser for alle borgere og turister i Gribskov Kommune. Herunder et ønske om, at udnytte og videreudvikle de allerede eksisterende faciliteter. Indsatser der alle ligger i fin tråd med Temaudvalgets arbejde.

Gribskov Kommune har fantastiske naturområder med skove, søer, strande og hav og det er oplagt at bruge, udvikle og integrere alt dette meget mere bevidst i undervisnings- og fritids-øjemed end hidtil.

Gribskov Kommune har på mange områder allerede et godt samarbejde med Naturstyrelsen, der vil blive styrket ved en partnerskabsaftale. Gribskov Kommune og DGI Nordsjælland er desuden allerede involveret i flere fælles engagementer.

Som en del af dette har Gribskov Kommune fået en invitation fra DGI Nordsjælland om at være part i projekt Natur der bevæger.

Natur der bevæger er et netværkssamarbejde mellem 6 kommuner i Hovedstadsområdet, med det mål, at motivere skole, institutioner, borger og turister til at bruge de mange attraktive naturområder kommune har, til bevægelse i naturen og at inddrage foreninger og frivillige i projektet.

Derudover har Gribskov Ungdomsskole allerede etableret en Mobil Grejbank til brug for friluftsaktiviteter for skoler og institutioner. Den Mobile Grejbank kan blive en aktiv part i dette partnerskab. Det vil betyder større og hurtigere spillerum vedrørende tiltag og projekter og flere muskler i et fundraising mæssigt perspektiv.

Formålet med at lave en partnerskabsaftale mellem Naturstyrelsen, DGI Nordsjælland og Gribskov Kommune er:

 • At styrke den fælles indsats for udendørs sundhedsfremmende aktiviteter for kommunens borger og turister.
 • At styrke indsatser, der støtter op om de kommunale politiker på Sundheds-, Børne og unge -, Kultur og Idræts- og Planstyringsområdet.
 • At styrke det generelle motions- og sundhedsniveau
 • At gøre dette i naturen

 


 • Kort om Natur der Bevæger:
  Natur der bevæger startede op på Amager Strand i efteråret 2010. I dag, to år senere, kan det konstateres, at indsatsen har virket! De tidligere inaktive børn er blevet mere fysisk aktive, de ressourcesvage børn inkluderes i sunde fællesskaber, familierne udvikler en sundere livsstil og projektet har vist, at når det frivillige foreningsliv kan være en central spiller i bestræbelsen på at løse lokale velfærdsopgaver.

  Derfor ønsker DGI, at brede projektet ud til at omfatte 6 andre kommuner i hovedstadsområdet og Nordsjælland. Dette vil også give nye muligheder tværkommunale samarbejder - flere niveauer.

  Projektets varighed
  1. januar 2013 – 31. december 2015

  Projektets geografi
  Natur der Bevæger kan implementeres i et eller flere grønne områder i Gribskov Kommune, hvor både urban geografi og store skov-, eng- og strandområder kan danne grundlag for at aktiviteterne.

  Projektets vision
  Natur der Bevæger har en vision om at bidrage til øget livskvalitet og trivsel hos børn og voksne gennem natur og friluftsliv og sunde fællesskaber.

  Projektets formål
  Formålet med Natur der Bevæger at gøre natur og friluftsliv til en integreret del af børns hverdag i tæt samarbejde med det frivillige foreningsliv.

  Projektets målgruppe
  Primær: Børn og unge 6 – 16 år og deres familier, herunder ressourcesvage børn og unge.
  Sekundær: Frivillige ledere og instruktører i motions og friluftsforeninger.

  Herudover vil Natur der Bevæger involvere inaktive voksne, besøgende og brugere af naturområder og pædagogisk fagpersonale (lærere, pædagoger og medhjælpere), hvor det er muligt.

  Metoder
  • Aktivitetsudviklingmålrettet børn og unge, børnefamilier og inaktive brugere med særligt fokus på ressourcesvage og inaktive (børn og unge).
  • Foreningsudvikling og etablering af nye aktive fællesskaber indenfor friluftsliv.
  • Uddannelse af instruktører i natur- og friluftsaktiviteter.
  • Samarbejde mellem eksisterende og nye aktører med fokus på natur og friluftsliv."

   Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  Administrationen foreslår, at Temaudvalget søger at dække udgifterne til Natur der Bevæger det første år. Hvorefter udgifterne deles mellen SUND, Børn og unge, Plan, Kultur, Fritid og Turisme.
  Årlige udgifter:
  Partnerskab Naturstyrelsen kr. 40.000
  Natur i Bevægelse projekt midler kr. 120.000 ( projektet løber over en 3 årig periode)

  Til Økonomiudvalget (tilføjet efter Temaudvalgets møde den 4. juni 2013): Projektet vil blive financieret via interne overførsler, der vil blive beskrevet nærmere i forbindelse med forelæggelse af RS3.


  Bilag
  1. Projektbeskrivelse Natur der bevæger


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget at anbefale Økonomiudvalget:
  1. at godkende deltagelse i projekt Natur der bevæger

  Administrationens indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Temaudvalgsmødet 04.06.2013):
  1. at anbefale Byrådet at godkende deltagelse i projekt Natur der bevæger

   Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Temaudvalg 2012-2013s beslutning den 04-06-2013:
  1. Tiltrådt med bemærkning om:
  2. at der afsættes midler til hele projektperioden, dvs. 480.000 kr (160.000 kr pr år i 3 år)
  3. at projektet forankres i Kultur- og Idrætsudvalget efter Temaudvalgets ophør.
  4. at sagen sendes til Kultur- og Idrætsudvalget, Børn- og Ungeudvalget samt Social- og Sundhedsudvalget til orientering. Evt. forslag og ønsker fra de 3 udvalg ift. aktiviteter og målgrupper videresendes til Temaudvalget.

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.


  Beslutning
  Tiltrådt at anbefale Byrådet at tiltræde Temaudvalgets anbefaling med de givne bemærkninger.

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

  194. Temaudvalg 2012-13: Budget
  29.30A00 - 2012/41266

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Temaudvalget om forebyggelse og sundhed og for Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet. Sagen har været behandlet af Temaudvalget for forebyggelse og sundhed den 4. juni 2013. Ved en fejl fremgik det ikke af sagsfremstilling og administrationens indstilling til Temaudvalget, at sagen skulle behandles i Byrådet og begge beløb i indstilling var sat 5.000 kr for højt.

  Sagsfremstilling som forelagt for Temaudvalget:

  "I forbindelse med etablering af Temaudvalget om forebyggelse og sundhed, er der i budgettet afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.

  Sagen forelægges Temaudvalget med henblik på stillingtagen til hvordan de tildelte midler skal fordeles for resten af Temaudvalgets virkeperiode. Administrationen fremstiller 2 alternative forslag til dette.

  Foreløbigt er følgende disponeret:
  Strategisk sparring fra SUS, samt afholdelse af Ideudviklingsseminar 25.2.2013 kr 35.260
  Forplejning i forbindelse med Ideudviklingsseminar 25.2.2013 kr 9.000
  Afvikling af borgermøde den 13.5 med oplæg af Pelle G. Hansen kr 15.000

  Samlet forbrug pr. 230513: kr 59.260


  Alternativ A
  Det resterende beløb på 140.740 kr foreslås anvendt til følgende:

  Aktivitet Beløb Bemærkning
  Etablering af kommunikationsplatform (Gribskov Fortæller)
  51.100 kr
  heraf drift i 6 md. for i alt 5.100 kr.
  Markedsføring af Gribskov Fortæller
  5.000 kr
  Skattejagt: skatte og markedsføring om projektet
  10.000 kr
  Heraf 5.000 kr til skatte.
  Præmie og informationsmateriale til Gribskov Ruller
  10.000 kr
  Projekt Natur der bevæger med DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen
  60.000 kr
  Dækker del af bidrag i projektets 1. år ud af 3 med årligt samlet bidrag på 120.000 kr. Dækker evt ikke partnerskab med Naturstyrelsen. Se separat dagsordenpunkt.
  Buffer til materialer, forplejning i forbindelse med møder m.v.
  4.640 kr
  i alt
  140.740 kr
  Ovennævnte betyder der vil mangle 60.000 kr (+40.000 kr) til finansiering af det første år til Natur der bevæger med DGI Nordsjælland (Se separat dagsordenpunkt). Der gøres desuden opmærksom på at der kun er begrænsede ressourcer til markedsføring af de igangsatte initiativer.


  Alternativ B
  Det resterende beløb på 140.740 kr foreslås anvendt til følgende:

  Aktivitet Beløb Bemærkning
  Etablering af kommunikationsplatform
  51.100 kr
  heraf drift i 6 md. for i alt 5.100 kr. Se separat dagsordenpunkt
  Markedsføring af Gribskov Fortæller
  55.000 kr
  Inkl de særlige tiltag der laves lokalt
  Skattejagt: skatte og markedsføring om projektet
  15.000 kr
  Heraf 7.000 kr til skatte.
  Præmie og informationsmateriale til Gribskov Ruller
  15.000 kr
  Buffer til materialer, forplejning i forbindelse med møder mv.
  4.640 kr
  i alt
  140.740 kr
  Ovennævnte betyder der vil mangle 120.000 kr (+40.000 kr) til finansiering af det første år til Natur der bevæger med DGI Nordsjælland og Naturstyrelsen (Se separat dagsordenpunkt). Til gengæld rummer forslaget en mulighed for en ordenlig markedsføring af de igangsatte initiativer og et større beløb til præmier."


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  I forbindelse med etablering af Temaudvalget om forebyggelse og sundhed, er der i budgettet afsat 200.000 kr til udvalgets arbejde.


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Temaudvalget:
  1. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ A og
  2. at anmode Økonomiudvalget om ekstra bevilling på 105.000 kr til Natur der bevæger
  3. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ B og
  4. at anmode Økonomiudvalget om ekstra bevilling på 165.000 kr til Natur der bevæger

  Administrationens indstiller til Økonomiudvalget (tilføjet efter Temaudvalgsmødet 04.06.2013):
  1. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ A og
  2. at anmode Byrådet om ekstra bevilling på 100.000 kr til Natur der bevæger
  3. at godkende ovennævnte budgetforslag alternativ B og
  4. at anmode Byrådet om ekstra bevilling på 160.000 kr til Natur der bevæger


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Temaudvalg 2012-2013s beslutning den 04-06-2013:
  1. Ikke tiltrådt.
  2. Ikke tiltrådt.
  3. Tiltrådt.
  4. Tiltrådt, med bemærkning om at der bevilges til hele projektperioden på 3 år, dvs. 3 gange 160.000 kr. (se nærmere i separat punkt på dagsordenen "Natur der bevæger - en partnerskabsaftale")

  Pia Foght og Peter Jarl Sahlberg var fraværende.


  Beslutning
  Tiltrådt Temaudvalgets beslutning med den givne bemærkning.

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


  Efterretningssager

  195. Orientering om fagudvalgenes anbefalinger vedr. prioriteringskataloger, budget 2014-2017
  00.30S00 - 2013/10569

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges til efterretning i Økonomiudvalget og samler op på fagudvalgenes anbefalinger vedrørende prioriteringskatalogerne, budget 2014-2017.

  Fagudvalgene har på deres møder i april, maj og juni arbejdet med prioriteringskatalogerne, som skal danne udgangspunkt for udmøntningen af de allerede vedtagne budgetreduktioner for budget 2014 og frem.

  Dette punkt samler alene op på anbefalingerne fra fagudvalgene. I bilag 1 er de anbefalede forslag for hvert fagudvalg listet op. Selve prioriteringskatalogerne og de modtagne høringssvar vil indgå som en del af det samlede materiale til byrådets budgetseminar i august, samt 1. behandling af budgettet.

  Anbefalingerne fra fagudvalgene:

  Børneudvalget 18. juni:

  1.000 kr.
  2014
  2015
  2016
  2017
  Udmeldt ramme
  -4.200
  -8.300
  -12.500
  -12.500
  Anbefalede forslag
  -4.200
  -8.300
  -12.500
  -14.600

  Arbejdsmarkedsudvalget 19. juni:

  1.000 kr.
  2014
  2015
  2016
  2017
  Udmeldt ramme
  -3.800
  -7.500
  -11.300
  -11.300
  Anbefalede forslag
  -3.800
  -7.500
  -11.300
  -11.300

  Der er stor usikkerhed om beløbene kan realiseres i de foreslåede besparelser. Derfor lader Arbejdsmarkedsudvalget alle forslagene gå videre i budgetprocessen, da de skal ses i sammenhæng med hvad der skal til for at overholde budgettet da området er under stort pres.

  Øvrige fagudvalg:
  Øvrige fagudvalgs anbefalinger medbringes på mødet, idet de ikke er besluttet inden udsendelse af dagsorden til Økonomiudvalget. Plan- og Miljøudvalgets beslutning skal ses sammen med Teknisk Udvalgs beslutning, hvorfor denne også medbringes på mødet.


  Lovgrundlag
  -


  Økonomi
  -


  Bilag
  BILAG: Oversigt over de anbefalede forslag for fagudvalgene

  Revideret bilag med alle fagudvalgs anbefalinger (bortset fra Økonomiudvalgets - se pkt. 183) uddelt på mødet.
  BILAG ØU 27.06.2013: Oversigt over anbefalede forslag fra fagudvalgene, revideret 27. juni 2013


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller
  1. at Økonomiudvalget tager fagudvalgenes anbefalinger til efterretning


  Beslutning
  Til efterretning.

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

  196. Administrationens oplæg til budget i balance - Budget 2014-2017
  00.30S00 - 2013/10385

  Sagsfremstilling
  Som fastlagt i tids- og arbejdsplanen for budgetproces 2014-2017 fremlægger administrationen på Økonomiudvalgets møde den 27. juni 2013 et oplæg til budget i balance.
  Administrationens oplæg til budget i balance vil danne grundlag for den videre budgetproces, herunder Byrådets budgetseminar den 22. og 23. august og de efterfølgende politiske drøftelser og forhandlinger frem mod den endelige vedtagelse af budget 2014-2017 den 7. oktober i Byrådet.

  Administrationens oplæg til budget i balance er nærmere beskrevet og skitseret i det underliggende bilag.
  Da administrationen først efter fristen for udarbejdelse af dagsordener har mulighed for at foretage de nødvendige beregninger omkring skat, tilskud og udligning, er det ikke muligt at illustrere hovedtallene i oplægget i dagsordenspunktet - Og som følge heraf bliver det underliggende bilag til dagsordenspunktet også eftersendt.


  Lovgrundlag
  Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.


  Økonomi
  -


  Bilag
  Bilag ØU - Oplæg til administrationens budget i balance

  Bilag til dagsordenspunkt er eftersendt i papir- og elektronisk form tirsdag den 25. juni 2013.


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
  1. at tage det forelagte oplæg til budget i balance til efterretning.


  Beslutning
  Til efterretning.

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen

  197. Lærernes arbejdstid
  17.00G00 - 2013/19136

  Sagsfremstilling
  Sagen forelægges for Børneudvalget og Økonomiudvalget til efterretning.

  Børneudvalget og Økonomiudvalget orienteres med denne sag om en række forhold, som på forskellig vis påvirker arbejdet på skolerne dels på kort sigt ift. næste skoleår (2013/2014) og dels på længere sigt (fra skoleåret 2014/2015). Der orienteres ligeledes om det ledelsesmæssige og administrative arbejde, der pågår.

  Orienteringen rummer blandt andet forhold vedrørende:
  1. Lockouten med efterfølgende lovindgreb og konsekvenserne for skolernes planlægning af det kommende skoleår
  2. Budgetaftalen med fokus på undervisningsprocenten og øget tilstedeværelse
  3. Løn- og arbejdstidsvilkår for lærerne fra 1. august 2014.

  Planlægningen af det kommende skoleår
  Som bekendt endte lockouten med et lovindgreb, som udstikker rammerne for lærernes arbejdstid og lønvilkår fra 1. august 2014. Fra KL´s side og af bemærkningerne til loven fremgår en forventning om, at man lokalt mellem kommunen og lærerkredsen aftaler, at lade nuværende aftaler være gældende uændret i skoleåret 2013/2014. Dette har været forhandlet med Gribskov Lærerkreds.

  Der er enighed om, at Gribskovaftalen også i skoleåret 2013/2014 udgør grundlaget for lærernes arbejdstids- og lønvilkår og dermed for planlægningen af skoleåret.

  Budgetaftalen
  Arbejdet på skolerne har i forårsmånederne været præget af lockouten og efterfølgende med arbejdet med at sikre gennemførelsen af elevernes afgangsprøver og nødvendig erstatningsundervisning. Samtidig har lockouten været et afbræk i arbejdet med f.eks. implementering af rullende skolestart, udvikling af børnebyerne og udmøntningen af budgetaftalens beslutning om udvidelse af lektionstimetallet til minimum 30 lektioner for alle klasser. Det samme gælder for planlægningen af det kommende skoleår, som er presset tidsmæssigt. På trods af, at stemningen på skolerne naturligvis stadig er præget af lockouten, bestræber medarbejdere og ledere sig på at indhente det forsømte og i øvrigt på, at hverdagen for eleverne skal forløbe som sædvanlig.

  For så vidt angår budgetaftalens fokus på øget undervisningsprocent, er det med Gribskov Lærerkreds aftalt, at fastholde fokus på undervisningsprocenten inden for den nuværende aftales muligheder, jf. ovenstående om, at Gribskovaftalen forlænges uændret for det kommende skoleår.

  Hvad angår budgetaftalens fokus på udviklingen af undervisningen gennem styrkelse af teamsamarbejdet; herunder øget tilstedeværelse (fast arbejdstid) fortsætter drøftelserne med skolerne om dette.
  I første halvdel af skoleåret 2013/2014 vil der være fokus på at skabe en fælles ramme for øget tilstedeværelse på tværs af skolerne, drøftelser i lokale MED-udvalg, kompetenceudvikling ift styrket teamsamarbejde samt tilpasninger af de fysiske rammer, sådan at lærernes arbejde kan udføres på skolen.

  Efterhånden som skolerne er klar, implementeres beslutning om øget tilstedeværelse/fast arbejdstid på den enkelte skole; dog således at det forventes, at alle skoler arbejder med øget tilstedeværelse/fast arbejdstid i anden halvdel af skoleåret 2013/2014. Det indebærer, at alle har indhøstet erfaringer med dette inden nye arbejdstidsvilkår træder i kraft august 2014.

  Administrationen har arbejdet på at indgå aftale for skoleåret 2013/2014 med den lokale kreds af Danmarks Lærerforening om øget tilstedeværelse. Dette har med afsæt i ekstraordinær generalforsamling ikke været muligt. Den videre dialog om øget tilstedeværelse tager derfor afsæt i bestemmelser i gældende overenskomst om arbejdstidens og arbejdets placering (OK 08, § 7).

  Løn- og arbejdstidsvilkår for lærerne fra august 2014
  Gribskovaftalen er som oven for beskrevet aftalt videreført i det kommende skoleår, men er opsagt af kommunen med virkning fra 1. august 2014, således at skoleåret 2014/2015 kan planlægges ud fra de nye bestemmelser, som loven angiver. KL har opfordret til, at kommunerne ikke indgår aftaler med virkning fra den 1. august 2014, og det vil heller ikke være tilfældet i Gribskov Kommune.

  Med bortfald af de centrale arbejdstidsregler skal arbejdstid og og opgaver tilrettelægges mellem lærere og ledelse. Det er med lederne aftalt, at arbejdet omkring dette skal ske inden for en fælles kommunal ramme, således at der ikke opstår for store forskelle på arbejdsvilkårene fra skole til skole. Arbejdet omkring dette vil sammen med arbejdet omkring øget tilstedeværelse/fast arbejdstid være i proces frem mod årsskiftet, således at planlægningsvilkår mv. er på plads, gennemdrøftede og velkendte i god tid inden planlægningen af skoleåret 2014/2015.


  Lovgrundlag
  Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster (LBK nr. 409 af 26/04/2013
  )

  Økonomi
  -


  Bilag
  -


  Administrationens indstilling
  Administrationen indstiller, at Børneudvalget og Økonomiudvalget:
  1. tager orienteringen til efterretning.


  Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
  Børneudvalgets beslutning 18-06-2013:
  1. Taget til efterretning.

  Fraværende: Kim Valentin


  Beslutning
  Til efterretning

  Fravær: Flemming Møller, Bo Jul Nielsen


  Sager behandlet på lukket møde:
  198 Klage fra Dronningmølle og Omegns Borgerforening
  Økonomiudvalget besluttede; at det jf. eksisterende låneaftale fastholdes; at kommunen ikke længere yder yderligere tilskud til foreningens driftsudgifter og dermed heller ikke til varmeudgifter
  Fravær: Flemming Møller; Bo Jul Nielsen

  199 Drift af kunstgræsbaner
  Økonomiudvalget besluttede at udbyde drifts- og vedligeholdelsesopgaven på de nye kunstgræsbaner i henholdsvis Græsted og Gilleleje; samt at gennemføre den skitserede proces frem til 2015
  Fravær: Flemming Møller; Bo Jul Nielsen

  200 Ledelseskonstruktion i Gribskov Kommune pr. 1. august 2013
  Økonomiudvalgets besluttede at udmønte Byrådets beslutning om stillingsbesættelse af stillingerne som direktør for stabene og arbejdsmarkedsområdet og direktør for social- og sundhedsområdet. Centerchef for Koncernstyring Henrik Nielsen konstitueres i stillingen som direktør for stabene og arbejdsmarkedsområdet og centerchef for Social og Sundhed Mette Elisabeth Bierbaum konstitueres i stillingen som direktør på social- og sundhedsområdet med virkning fra den 1. august 2013; og frem til stillingerne er besat.
  Fravær: Flemming Møller; Bo Jul Nielsen


  Mødet startet:
  03:00 PM

  Mødet hævet:
  04:30 PM