Økonomiudvalget

Publiceret 13-05-2013

Mandag den 13-05-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
102 Budget 2014-2017 – 2. version af prioriteringskatalogerne til høring - Økon
omiudvalget som fagudvalg
103 Forlængelse af revisionsaftale med BDO
104 Køkken på Nordstjerneskolen - meromkostninger ifm. etablering
105 Sag vedr. sponsorat Nordsjællands Håndbold
106 Vestforbrænding: Anmodning om salg af ejendom
107 Gribskov Erhvervsråd 2013: udpegning af ny repræsentant for erhverv i erhve
rvsrådet
108 Erhvervsforhold - Væksthus Hovedstadsregionen 2013
109 Handlingsplan for VisitNordsjælland 2014-2018


Efterretningssager
110 Seniorjob i Gribskov Kommune.

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:

Meddelelser:
Der er indkaldt til ekstraordinært byrådsmøde 03.06. i forbindelse med ØU-møde med et punkt på dagsordenen: Godkendelse af udbudsbekendtgørelse for udbud sundhed og social 2014.
Åbne

102. Budget 2014-2017 – 2. version af prioriteringskatalogerne til høring - Økonomiudvalget som fagudvalg
00.30S00 - 2013/10565

Sagsfremstilling
På Økonomiudvalgsmødet d. 21.01.2013 blev rammerne for budgetarbejdet, herunder de økonomiske principper for 2014-2017, besluttet.

Beslutningen medførte, at fagudvalgene i første halvår 2013 skal arbejde med en konkret udmøntning af de allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem jf. tabel 1 herunder.


Tabel 1: Fordeling af allerede vedtagne budgetreduktioner for 2014 og frem

Til udmøntningen af budgetreduktionerne udarbejder de enkelte fagudvalg et prioriteringskatalog med forslag svarende til deres andel af budgetreduktionerne.

Fagudvalgene har behandlet 1. version af prioriteringskatalogerne på deres møder i april og skal nu arbejde videre med 2. version. Denne version af prioriteringskatalogerne skal danne udgangspunkt for høringen af interessenterne i perioden 27. maj-7. juni 2013.

Tidsplan for fagudvalgenes arbejde første halvår 2013
Fagudvalgene arbejder efter følgende tidsplan i første halvår af 2013:

Februar – april:
Udvalgene arbejder med 1. version af et prioriteringskatalog udarbejdet af administrationen på baggrund af rammer udmeldt af Økonomiudvalget.

Maj:
På udvalgenes møder forelægges 2. version af prioriteringskataloget udarbejdet med afsæt i udvalgenes input fra april møderne. Prioriteringskataloget sendes efterfølgende i høring hos interessenterne.

Juni:
På baggrund af den gennemførte hørings- og dialogproces behandler udvalgene de indkomne høringssvar og udarbejder den endelige version af prioriteringskataloget, som går videre til byrådets budgetseminar i august.


Anden version af politisk prioriteringskatalog budget 2014-17
Administrationen har arbejdet videre med Økonomiudvalgets politiske prioriteringskatalog (se bilag).

Der arbejdes fortsat med en række temaer, hvor en stor del af forslagene rækker ud over ØU´s egne rammer, da det er tværorganisatoriske tiltag. Temaerne har på nuværende tidspunkt følgende overskrifter:

Tema 1 – Central styring - decentral ledelse
Tema 2 – Bygnings- og driftsoptimering
Tema 3 – IT
Tema 4 – Arbejdstid / attraktive arbejdspladser

Forslagene under de enkelte temaer er yderligere kvalificeret både i forhold til beskrivelsen og den forventede budgetreduktion.

Anden version af ØU's prioriteringskatalog rummer en potentiel besparelse, der ligger over ØU's rammeudmelding jf. tabel 1. Beskrivelserne af forslagene under hvert tema fremgår af vedlagte bilag.

Udvalget forelægges prioriteringskataloget med henblik på at komme med input til prioriteringskataloget som efterfølgende sendes i høring.

Lovgrundlag
Budgetlov nr. 174, § 1-§ 23. Gældende fra 1. oktober 2012.


Økonomi
-


Bilag
2. version af politisk prioriteringskatalog budget 2014-2017 - ØU


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller,

 1. at Økonomiudvalget giver input til prioriteringskataloget som efterfølgende sendes i høringBeslutning
Udvalget sendte prioriteringskataloget i høring.
Venstre tager forbehold.

Fravær: Morten Jørgensen

103. Forlængelse af revisionsaftale med BDO
00.01Ø00 - 2013/13273

Sagsfremstilling
I 2010 blev der indhentet tilbud på udførelse af revisionsopgaven for Gribskov kommune.
Den 13. december 2010 godkendte Byrådet BDO som Gribskov Kommunes revision. Aftalen løber fra 2011 til 2013 med mulighed for forlængelse til og med regnskab 2015 på samme vilkår og pris.

Administrationen foreslår forlængelse af aftalen til og med årsregnskabet 2015, og at der igangsættes en proces i 2015 med at indhente tilbud på opgaven med henblik på at den nye aftale træder i kraft 2016.


Lovgrundlag
Kommunestyrelseslovens § 42 (lbkg. nr. 581 af 24. juni 2009).


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet:

 1. at tiltræde forlængelse af aftalen til og med regnskab 2015 vedrørende revisionsopgaven for Gribskov Kommune, og at der i 2015 indhentes tilbud med henblik på at en ny aftale træder i kraft 2016.Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Morten Jørgensen

104. Køkken på Nordstjerneskolen - meromkostninger ifm. etablering
88.00G00 - 2013/15167

Sagsfremstilling
Baggrund
I efteråret 2012 udbød Gribskov Kommune forpagtningen af driften af køkken/caféen på Store Torv beliggende på Nordstjerneskolen i Helsinge. På Børneudvalgets møde i november blev det besluttet at indgå kontrakt med firmaet Complete Group ApS om forpagtning.

Som en del af udbuddet skulle den kommende forpagter være med til at indrette køkkenet, og der var derfor afsat en budgetramme hertil på 610.000 kr.

Etablering af køkkenet
Ifm. etablering og indretningen af køkkenet har forskellige forhold bevirket, at den oprindelige tidsplan ikke kunne overholdes, og køkkenet overdrages derfor først til forpagteren den 1. maj 2013.

Forsinkelsen skyldes flere forhold. Dels var der leveringstid på de bestilte køkkenelementer, dels har det krævet bygningsmæssige tilpasninger at indrette køkkenet, så det fremadrettet kan rumme elever jvf. ønskerne tilkendegivet i udbudsmaterialet. Endvidere har forholdet omkring OPS-kontrakten stillet krav til et tæt samarbejde og koordinering mellem kommunen og driftsleverandøren, for at sikre at driften af de tekniske forhold ifm. køkkenindretningen også dækkes af driftsleverandøren (ventilation, el, brand osv.). Det har således været en forudsætning fra driftsleverandørens side, at installationer mv. blev udført i overensstemmelse med de tekniske forhold i bygningen, for at de fortsat kan påtage sig det overordnede driftsansvar for hele bygningen inkl. køkkenet i driftsperioden på 25 år.

Økonomi
Kravene til de bygningsmæssige tilpasninger har medført en meromkostning ifm. etableringen af køkkenet ud over de 610.000 kr. der allerede er afsat til indkøb af inventar mv. Endvidere har forpagteren fremsendt ønske om økonomisk kompensation ifm. udskydelsen af åbning.

Meromkostningerne ifm. de bygningsmæssige tilpasninger vurderes at ligge i spændet 320.000 til 361.000 kr. Arbejdet er pt. ikke fuldt afsluttet, og der pågår forhandlinger om nogle af priserne, hvorfor det præcise beløb ikke kan angives i pt.

Ønsket om økonomisk kompensation fremsat af forpagteren hidrører primært omkostninger til lønudgifter på personale. Dette beløber sig til 60.000 kr.

Endvidere har forpagteren haft udgifter ifm. salget af skolemad i perioden fra januar til maj, hvor køkkenet ikke har stået klar. Administrationen har som følge af den ustabile opstart og forsinkelsen af ibrugtagningen af køkkenet annulleret betalingen af første forpagtningsafgift på 20.000 kr., som ellers skulle forfalde den 1. maj 2013. Annulleringen af denne afgift modsvarer kravet, som er rejst ifm. salget af skolemad.

Samlet set summer den økonomiske merudgift til et beløb i størrelsesorden 380.000 til 421.000 kr. ex. moms.

Kontrakten
Kontrakten om driften af kantinen/caféen på Store Torv har i udbudsprocessen været forankret i Børneudvalget. Administrationen arbejder på en ensartet model for, hvordan sådanne kontrakter indenfor feltet Intern Service / Ejendomsservice bedst forankres i en driftsfase. Udvalgene vil blive inddraget, når dette arbejde er længere fremme.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Det foreslås, at finansieringen til meromkostningen ifm. etablering af køkkenet på Store Torv, Nordstjerneskolen, svarende til i alt 421.000 kr. sker af ikke-disponerede anlægsmidler overført fra 2012.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at Økonomiudvalget anbefaler Byrådet,

 1. at beslutte at bevilge og frigive rådighedsbeløb på 421.000 kr. af de ikke-disponerede anlægsmidler overført fra 2012.Beslutning
Tiltrådt.

Fravær: Morten Jørgensen

105. Sag vedr. sponsorat Nordsjællands Håndbold
15.20G00 - 2013/08683

Sagsfremstilling
Sagen blev forelagt for Arbejdsmarkedsudvalget den 3.4.2013 bl.a. med henblik på udvalgets beslutning om at indgå et sølvsponsorat med Nordsjællands Håndbold ApS (administrationens indstillingspunkt 2). På mødet traf udvalget ikke beslutning, men besluttede at anbefale Økonomiudvalget, at Gribskov Kommune indgår sølvsponsorat med Nordsjælland Håndbold for 2013 og at finansiering sker inden for ØUs rammer. Sagen forelægges derfor til Økonomiudvalgets beslutning.

Nedenfor er sagsfremstillingen som den forelå på Arbejdsmarkedsudvalgets møde 3.4.13 og derefter har administrationen til brug for Økonomiudvalgets beslutning præciseret/suppleret sagsfremstillingen.

Sagsfremstilling ved Arbejdsmarkedsudvalgets behandling den 3.4.2013"Sagen handler om hvorvidt Gribskov Kommune indgår i et sølvsponsorat for Nordsjælland Håndbold for 2013.

Et sølvsponsorat for Nordsjælland Håndbold er på kr. 185.000 årligt og indeholder en række ydelser, som tilfalder bidragyderen. Modydelserne uddybes nedenfor.
Gribskov Kommune har i 2011 og 2012 indgået aftale med Nordsjælland Håndbold om sølvsponsorat.

Sagen ridses her op historisk:
Team Helsinge håndbold modtog i 2007 tilskud til talentudvikling på 345.000 kr.

I årene 2008 og 2009 bevilgede Idrætsudvalget årligt kr. 300.000,- til samarbejdsorganisationen Nordsjællands Elite, et samarbejde mellem Hillerød og Gribskov Kommuner. Hovedparten af disse midler gik til at drifte det administrative samarbejde, Team Helsinge kunne, som andre elitesportsklubber søge tilskud.

I 2010 blev der ikke ydet tilskud til Nordsjælland Håndbold, men i 2011 besluttede Kultur- og Idrætsudvalget at indgå med et sølvsponsorat på kr. 200.000, i hvilken indgår de modydelser, der er listet nedenfor.
Modydelserne dækker først og fremmest:

    • Ret til at benytte betegnelsen "Sølvpartner for Nordsjællands Håndbold"
    • Ret til at benytte Nordsjælland Håndbold i kommunens markedsføring
    • Firmanavn på Håndboldpartnertavle / TV i forhal
    • Bannerreklame i Helsinge Hallen
    • 6 stk VIP billetter med fortæring før klubbens hjemmekampe
    • 25 adgangskort til alle hjemmekampe
    • Ret til ledsagerordning for handicappede til hjemmekampe
    • Annonce i kampprogram efter nærmere aftale
    • Deltagelse i mailnyheds - orienteringsservice
    • 2 - 3 ligahåndboldspillere til rådighed i forhold til reklamer for udvalgte arrangementer
    • excl. billetter til europæiske kampe
    • Gratis deltagelse i BtoB-arrangementer, dog ikke NH Erhvervsnetværk


Præcedens i forhold til modydelser har hidtil været, at dele adgangskort ud via Kultur og Fritidsforvaltningen til foreningerne i Gribskov. Særligt handicapforeningerne har gjort stort brug af adgangskortene.

I forbindelse med udmøntningen af besparelseskataloget i budgetprocessen for budget 2012 overgik spørgsmålet om indgåelse af sponsorat for 2012 til Arbejdsmarkedsudvalget. Sponsoratet blev kædet sammen med projekt "Dygtige Unge", som er et samarbejde mellem Nordsjællands Håndbold og Gribskov Kommune om udvikling af frivilligt mentorsamarbejde, og det blev derfor administrativt besluttet at flytte sponsoratet, og Arbejdsmarkedsområdet bevilgede administrativt sølvsponsorat for 2012.Der flyttede ikke budget med fra Kultur- og Idrætsudvalget til Arbejdsmarkedsudvalget.

Administrationen har i forbindelse med implementering af projekt "Dygtige Unge" afklaret med Nordsjællands Håndbold, at der ikke umiddelbart er en sammenhæng mellem Gribskov Kommunes bidrag i partnerskab om dette projekt og krav om indgåelse af et sponsorat.
Gribskov, jævnfør udvalgets beslutning om indstilling af videreførsel af projekt "Dygtige unge" 20. juni 2012, sag nr. 44.

Nordsjælland Håndbold har i efteråret 2012 økonomiske udfordringer, og i den forbindelse ydede Kultur- og Idrætsudvalget et ekstraordinært tilskud på kr. 100.000 som sponsorat med modydelse.

Samlet har Gribskov Kommune i 2012 betalt 2 sponsorater med modydelse på i alt kr. 285.000.

Skematisk ser det således ud:

år beløb Note
2007 345.000 Team Helsinge Håndbold
2008 300.000 Bevilget til Nordsjællands Elite*
2009 300.000 Bevilget til Nordsjællands Elite*
2010 0
2011 185.000 Sølvsponsorat med modydelse
2012 185.000 + 100.000 +75.000 Sølvsponsorat med modydelse, samt drift projekt "Dygtige Unge"
2013 200.000 ønske om Sølvsponsorat **

* Midler primært til organisationen Nordsjælland Elite, i mindre grad til Team Helsinge
**Nordsjælland Håndbolds ønske om sponsorat for 2013
Som beskrevet ovenfor er indgåelse af sponsorat uafhængigt af videreførsel af projekt "Dygtige Unge", hvorfor der ikke ses vægtige årsager til, at spørgsmålet om indgåelse af et sponsorat naturligt ligger i Arbejdsmarkedsudvalget fremfor i Kultur og Idrætsudvalget. Tværtimod må sponsoratets formål siges at være tæt forbundet med Kultur- og Idrætsudvalgets kerneopgaver.

Administrationen anbefaler derfor, at sponsoratet igen fra 2014 og frem forankres i Kultur- og idrætsudvalget, og at denne sag med anbefaling til KIU og ØU herom videresendes til KIU's og ØU's orientering.

For 2013 anbefaler administrationen, at Arbejdsmarkedsudvalget træffer beslutning i sagen da det ikke forekommer formålstjenligt at flytte forankring nærmest årligt. I stedet må der lægges en langsigtet strategi for samarbejde og det bør ske i Kultur- og Idrætsudvalget frem for i Arbejdsmarkedsudvalget.

Såfremt Arbejdsmarkedsudvalget jf. indstillingens pkt. 2 træffer beslutning om at indgå aftale med Nordsjællands Håndbold anbefaler administrationen, at Arbejdsmarkedsudvalget samtidig træffer beslutning om, at betalingen i 2013 skal falde i fire årlige kvartalsrater af hensyn til Nordsjællands Håndbolds økonomiske udfordringer. Tidligere år er betalingen sket én gang årligt.

Administrationen anbefaler endvidere, at tilsagn om et sølvsponsorat for 2013 betinges af, at bestyrelsen for Nordsjællands Håndbold giver Gribskov Kommune v. borgmester Jan Ferdinandsen et skriftligt tilsagn om, at klubben ikke står over for økonomisk konkurs og en redegørelse for hvad der gøres for at rette op på klubbens økonomi."
Administrationens præcisering/supplering til Økonomiudvalgets behandling:
Som det fremgår af ovennævnte (skemaet) har der tidligere været indgået aftaler med Nordsjællands Håndbold ApS under betegnelsen "Sølvsponsorat". I forbindelse med selskabets anmodning om aftaleindgåelse for 2013 (kr. 200.000,00) er betegnelsen for aftalen ændret til "Sølvpartneraftale", da der er tale om en aftale, hvor kommunen modtager modydelser for betalingen (jf. dotterne i sagsfremstillingen ovenfor).

Hvis Økonomiudvalget beslutter, at indgå sølvpartneraftale med Nordsjællands Håndbold ApS for 2013, anmoder administrationen om bemyndigelse til i dialog med selskabet, at justere og præcisere aftalen med henblik på at optimere aftalens værdi for kommunen herunder at udmønte den i et administrationsgrundlag til sikring for at ydelser modtages og anvendes til gavn for kommunen.

Supplerende kan oplyses, at selskabet i 2012 ønskede at indgå et navnesponsorat på kr. 25.000,00 pr. år i en treårig aftale. Sagen blev behandlet i Erhvervs- og Turismeudvalget den 21.8.2012 (pkt. 34): Udvalget afgav følgende indstilling til Økonomiudvalget: "Udvalget var positiv for navneændring, men anbefaler til ØU at ansøgningen om sponsorat ikke imødekommes. Sponsoratet må holdes indenfor de eksisterende aftaler for Visit Nordsjælland, jf. drøftelser på det tværkommunale nordsjællandske borgmestermøde afholdt den 16.08.2012." På møde den 22.10.2012 (pkt. 190) tiltrådte Økonomiudvalget udvalgets anbefaling.


Lovgrundlag
Eliteidrætsloven


Økonomi
Overblik over bidrag til Nordsjællands Håndbold i 2012.

Sølvpartnerskab 2012. Sponsoraftale
kr. 185.000
Delramme 37098 Administration (ARB)
Sponsorat med modydelse
kr. 100.000
Delramme 38050 Idræt - bevilliget 20.11.12 i KIU
Projekt "Dygtige Unge" 0108-311212
kr. 75.000
Delramme 33310 Unge og Uddannelse (BØR)


For 2013 søger Nordsjælland Håndbold om sponsorat på kr. 200.000,-

Administrationen kan ikke anvise ledige budgetmidler på Arbejdsmarkedsudvalgets område i 2013.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Arbejdsmarkedsudvalget

 1. at anbefale Kultur og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget at sponsoraftale mellem Gribskov Kommune og Nordsjællands Håndbold fra 2014 og frem forankres i Kultur- og Idrætsudvalget
 2. at beslutte om Gribskov Kommune vil indgå sølvsponsorat med Nordsjællands Håndbold for 2013


Supplerende indstilling til Økonomiudvalgets behandling:

Administrationen indstiller til Økonomiudvalget
3. at hvis udvalget tiltræder Arbejdsmarkedsudvalgets anbefaling (se punkt 2. nedenfor), bemyndiges administrationen til at justere og præcisere sølvpartneraftalen med Nordsjællands Håndbold ApS


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning 3.4.2013

 1. Tiltrådt
 2. Vedtaget at anbefale Økonomiudvalget, at Gribskov Kommune indgår sølvsponsorat med Nordsjælland Håndbold for 2013 og at finansiering sker inden for ØUs rammer.


Fraværende: Klaus Nielsen
Jørgen Simonsen deltog - grundet inhabilitet - ikke i behandlingen af punktet


Beslutning
Pkt. 1-3. Tiltrådt

Fravær: Morten Jørgensen

106. Vestforbrænding: Anmodning om salg af ejendom
00.17P00 - 2013/13755

Sagsfremstilling
På bestyrelsesmøde den 15.12.2012 besluttede Vestforbrændings bestyrelse på grundlag af en orientering om baggrund og scenarier for salg af ejendommen Farumvej 82, at Vestforbrændings administration skulle arbejde videre med forslag om, at ejendommen opdeles i et areal med bygning på ca. 2 ha, mens resten forbliver Vestforbrændings ejendom med bortforpagtning.

Den nuværende ejendom er et tidligere deponi, som er indrettet på en landbrugsejendom. Vestforbrænding vil fortsat bevare den del af ejendommen, som indeholder deponiet a.h.t. de fremtidige kontrolforanstaltninger og miljøforhold.

Opdelingen resulterede i, at Vestforbrændings bestyrelse på bestyrelsesmøde den 10.04.2013 godkendte, at salg af den del af Vestforbrændings ejendom (knap 2 ha med bygninger) beliggende Farumvej 82, Ganløse, forelægges interessentkommunerne til godkendelse jf. § 10, stk. 14 i Vestforbrændings vedtægt, med forudsætning om, at salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse.

For nærmere beskrivelse henvises til Vestforbrændings henvendelse af 16.04.2013 med tilhørende bilag.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse.

Vestforbrændings vedtægt§ 10. Bestyrelse
Stk. 14.
Interessentskabet kan foretage dispositioner over fast ejendom, optage lån eller foretage anden gældsstiftelse samt overtage garantiforpligtelser i overensstemmelse med de regler, som indenrigsministeren fastsætter i medfør af den kommunale styrelseslov. Sådanne dispositioner, bortset fra køb af fast ejendom, kræver udtrykkelig vedtagelse i samtlige de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.

Økonomi
-


Bilag
Bilag: Henvendelse af 16.04.2013 fra Vestforbrænding med anmodning om salg af ejendom


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Økonomiudvalget at anbefale Byrådet

 1. at Vestforbrænding kan sælge en del af Vestforbrændings ejendom (knapt 2 ha med bygning) beliggende Farumvej 82, Ganløse og
 2. at ejendommen udbydes og salget gennemføres i overensstemmelse med de kommunalretlige regler om salg af fast ejendom samt, at de endelige vilkår, herunder at beslutte at forkaste alle tilbud, enstemmigt godkendes af Vestforbrændings bestyrelse, og
 3. at de tegningsberettigede underskriver bemyndigelsen til landinspektørfirmaet Bonefeld & Bystrup A/S, Horsens til at anmode Geodætstyrelsen om udstykning af ejendommen, jf. bilag.Beslutning
pkt. 1-3 Tiltrådt

Fravær: Morten Jørgensen

107. Gribskov Erhvervsråd 2013: udpegning af ny repræsentant for erhverv i erhvervsrådet
24.00A00 - 2012/65988

Sagsfremstilling
Nedenstående sagsfremstilling forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på at udpege et nyt medlem af Gribskov Erhvervsråd som repræsentant for erhverv.

Ifølge retningslinierne for Gribskov Erhvervsråd godkendt af Byrådet i september 2012, skal et nyt medlem udpeges af formændene for Erhverv Gribskov samt Erhvervs- og Turismeudvalget.

Erhvervsrådets repræsentant Jesper Behrensdorff (og indtil for nyligt også formand for Helsinge Erhvervsforening) er udtrådt af Helsinge Erhvervsforening, Erhverv Gribskov såvel som Gribskov Erhvervsråd. Dermed er pladsen som repræsentant for erhverv vacant.

Erhverv Gribskov peger på ny formand for Helsinge Erhvervsforening Christian Gordon Jessen som repræsentant for erhverv i Gribskov Erhvervsråd.

Administrationen anbefaler at Erhverv Gribskovs forslag godkendes.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget at indstille til Byrådet:

 1. godkende den indstillede kandidat som repræsentant i Gribskov Erhvervsråd.
 2. videresende sagen til godkendelse i Økonomiudvalget og ByrådetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning 16-04-2013:

 1. Tiltrådt
 2. Tiltrådt


Fravær: Anders Gerner Frost


Beslutning
Tiltrådt

Fravær: Morten Jørgensen

108. Erhvervsforhold - Væksthus Hovedstadsregionen 2013
24.00A00 - 2013/06724

Sagsfremstilling
Nærværende sag fremlægges for Erhvervs- og Turismeudvalget med henblik på, at godkende allonge til samarbejdsaftalen for 2013 mellem Væksthushovedstadsregionen og Gribskov Kommune.

Indledning
Der blev indgået en samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune i 2011 med det formål, at tilvejebringe de bedste udviklingsmuligheder for iværksættere og virksomheder i Gribskov Kommune i form af vejledning, problemafklaring og målrettet vækst.

Væksthusets rolle i den en-strengede erhvervsservice er, at levere den specialiserede erhvervsservice i Region Hovedstaden. Dette samarbejde har pågået siden 2011, hvor kommunerne overtager finansieringen af Væksthus Hovedstadsregionen fra Erhvervs- og Byggestyrelsen. Ligeledes har Væksthuset fra starten af 2013 forestået den lokale erhvervsservice via Iværksætterhuset i samarbejde med de involverede kommuner.

Samarbejdsaftale 2013 mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstaden
I forhold til samarbejdsaftalen i 2013 mellem Væksthuset og Gribskov Kommune lægges der i hovedtræk op til, at samarbejdsaftalen fra 2011 forlænges til også at gælde i 2013 med en allonge til kap. 4 / de tre sidste sektioner således, at nedenstående ændres fra:

I aftaleperioden har Gribskov Kommune fokus på følgende erhvervsindsatser i 2012:
I aftaleperioden har Gribskov Kommune fokus på følgende erhvervsindsatser:

  • At understøtte og skabe rammer for etablerede virksomheder med vækstpotentiale,
  • At arbejde for at de lokale virksomheder bliver mere robuste, så de er i stand til at deltage på et åbent og mere konkurrencepræget marked og dermed få del i væksten i Øresundsregionen,
  • At styrke iværksætterkulturen i kommunen.


Gribskov Kommune ønsker på den baggrund, at Væksthus Hovedstadsregionen støtter op om ovennævnte målsætninger ved at styrke indsatsen overfor vækstiværksættere og -virksomheder med følgende aktiviteter:

  • Gennemfører to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af erhverv.net,
  • Tilstræber at gennemføre mindst 12 evaluerede vækstforløb for virksomheder i Gribskov Kommune.
  • Deltager i kommunens afdækning af hvilke virksomhedstyper / brancher der har vækstpotentiale og koncentrerer sig om at tilbyde sine ydelser til disse,
  • Deltager i kommunens afdækning af finansieringsmuligheder til implementering af erhvervsrettede initiativer,
  • Sikrer gennem samarbejde med kommunen, at lokale virksomheder bliver inddraget i udvalgte virksomhedsrettede væksthusprojekter samt projekter om velfærdsinnovation og privat og offentligt samarbejde,
  • Tager initiativ til og organiserer deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week.

Gribskov Kommune og dens lokale erhvervsservice støtter op på følgende måde:

  • Deltager i markedsføringen af to vækstmøder i to af de kommuner som er medlem af erhverv.net,
  • Samarbejder om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week,
  • Synliggør Væksthus Hovedstadsregionen og dets aktiviteter på hjemmesiden.


Til i 2013 at være:
Det aftales hermed, at samarbejdsaftale 2011 mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune forlænges til også at gælde hele 2013. Dog ændres de to sidste afsnit i aftalens kapitel 4 til:

Væksthuset er på flere måder bindeled mellem private virksomheder og det offentlige. Væksthuset arbejder på at opbygge et internationalt førende miljø, der giver alle regionens virksomheder med vækstpotentiale uanset deres kommunale tilhørsforhold de bedste vilkår for at vokse. Derfor samarbejder Væksthuset med såvel stat, region og kommuner om at skabe bedre rammevilkår og attraktive tilbud, som fører til vækst i form af øget beskæftigelse, omsætning og eksport.

Selv om mål og aktiviteter primært retter sig mod hele regionen, bestræber Væksthuset sig på at imødekomme de ønsker, som den enkelte kommune har med udgangspunkt i dennes erhvervspolitik, erhvervsstruktur og styrkepositioner.

På denne baggrund indgår Væksthuset aftale med Gribskov Kommune om at styrke indsatsen overfor lokale vækstiværksættere og -virksomheder på følgende områder:

   • Gennemfører mindst to vækstmøder i Nordsjælland,
   • Tilstræber at vejlede og motivere mindst 18 virksomheder til vækst i Gribskov Kommune, heraf 50 % via evaluerede vækstforløb, der bliver afsluttet med en vækstplan, jf. den nationale aftale mellem Kommunernes Landsforening og Økonomi- og Erhvervsministeriet,
   • Sikrer, at relevante væksthusprojekter bliver synlige for lokale virksomheder med henblik på deltagelse. Kontakten til virksomhederne sker via nyhedsbreve, direct mail, telemarketing, lokal annoncering eller arrangementer,
   • Sikrer at væksthusets erhvervskontaktpersoner i kommunen løbende bliver opdateret om Væksthusets projekttilbud,
   • Afsøger muligheder for at gennemføre aktiviteter i projektet ”Offentlige Private Alliancer (OPALL),
   • Stiller kontaktperson til rådighed, som sammen med erhvervsansvarlige i Gribskov Kommune afsøger muligheder indenfor lokal erhvervsfremme,
   • Inviterer Væksthusets erhvervskontaktpersoner i Gribskov kommune til at deltage i de fire koordineringsmøder om erhvervsfremme og Erhvervsfremmeakademiets tre seminarer, som bliver afholdt for at styrke og udvikle netværket af erhvervsfremmeaktører i regionen,
   • Tager initiativ til og organiserer deltagelse i Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week.

Gribskov Kommune og dens lokale erhvervsservice støtter op på følgende måde:

  • Deltager i markedsføringen af de vækstmøder, der bliver afholdt i Nordsjælland,
  • Samarbejder om gennemførelse af Iværk&Vækst og Global Entrepreneurship Week,
  • Synliggør Væksthuset og dets aktiviteter på kommunens hjemmeside.

Opsummering:
Dermed lægges der fra Væksthusets side op til, at der ikke længere tilføjes lokale særaftaler ind i samarbejdsaftalerne som det var tilfældet i 2011-aftalen.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Bilag
Bilag 1: Forslag til allonge til samarbejdsaftale mellem Gribskov Kommune og Væksthus Hovedstadsregionen
Bilag 2: Samarbejdsaftale mellem Væksthus Hovedstadsregionen og Gribskov Kommune 2011


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Økonomiudvalget:

 1. at godkende allonge til samarbejdsaftalen mellem Gribskov Kommune og Væksthushovedstadsregionen for 2013.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalget beslutning 16-04-2013:

 1. Tiltrådt

Fravær: Anders Gerner Frost


Beslutning
Tiltrådt

Fravær: Morten Jørgensen

109. Handlingsplan for VisitNordsjælland 2014-2018
24.05G00 - 2013/08207

Sagsfremstilling
VisitNordsjælland blev stiftet i oktober 2009, som et tværkommunalt samarbejde mellem Gribskov, Hillerød, Fredensborg og Helsingør kommuner, var det med en større vision om, at skabe en udviklingsorganisation med national og international orientering og synlighed. Den 1. januar 2012 tilsluttede Halsnæs Kommune sig til denne vision.

I 2010 udviklede, skrev og ansøgte Wonderful Copenhagen og VisitNordsjælland således Hovedstadsregionens Vækstforum om to store EU-vækstprojekter: 1) Destinationsudvikling af Kongernes Nordsjælland og 2) Kompetenceudvikling i Kongernes Nordsjælland.

Den 1. januar 2011 med projektejer Wonderful Copenhagen, blev der etableret et projektsekretariat hos VisitNordsjælland og projektteamet på Erhvervsskolen Nordsjælland i et 3 årigt EU-projekt

EU-projekterne har haft afgørende betydning for VisitNordsjællands virke og resultater. Fremadrettet har VisitNordsjælland imidlertid to store udfordringer. For det første risikerer VisitNordsjælland en "projektpause" mellem de nuværende og kommende EU-projekter, da de nye strukturfondsmidler ( 2014-2020) bliver forsinket og ikke vil være klar til påbegyndelsen før januar 2015.
For det andet står VisitNordsjælland overfor en organisationsændring, der har til formål at inkludere EU-projektsekretariatet i driftsorganisationen, således at de investerede midler bliver udnyttet optimalt ved en kommercialisering i 2014 og frem.

I handlingsplan for VisitNordsjælland 2014-2018 ( bilag 1) er der oversigt over de opnåede resultater i 2010-2013, samt oplevelsesprofil for Kongernes Nordsjælland.

Erfaringer med EU-projekterne indgyder mod, lyst og vilje til at fortsætte det strategiske udviklingsarbejde, der udgør et vigtigt grundlag for innovativ markedsføring i Danmark og udlandet. Evnen til at holde momentum i 2014, hvor netværk og digitale værktøjer forankres i VisitNordsjælland organisation forudsætter, at ejerkredsen fastholder sin nuværende finansiering af udviklingsaktiviteterne på destinationen. Der er samlet set tale om 2, 6 mio i 2014 og finansieringen fordeles således:
Halsnæs, Gribskov, Helsingør og Hillerød kommuner med hver 550.000 kr., Fredensborg med 400.000 kr.

Det er afgørende for turismeudviklingen i Nordsjælland, at momentum fastholdes i de kommende år. At VisitNordsjælland fortsat er oppe i gear og har forandret sin samlede organisation til at være et "projekthus" for nye store udviklingsprojekter. VisitNordsjælland driftsorganisation uden EU-sekretariatets kompetencer vil ikke have tilstrækkelig ressourcer og momentum til at drive strategiske udviklingsopgaver.


Lovgrundlag
-


Økonomi
Tilskud 2013: 1.417.823 kr. ekskl. moms

Fra 2014 ansøges om udvidet tilskud til Visit Nordsjælland med 550.000 kr, svarende til EU tilskud fra 2011 til 2014.

Tilføjet efter Erhvervs- og Turismeudvalgets møde den 16. april 2013:
Der er tale om to tilskud. Beløbet på 1.417.823 kr. ekskl. moms er det årlige driftstilskud, men de 550.000 kr. der ansøges om i 2014 i denne sagsfremstilling er et udvidet tilskud til destinationsudvikling i relation til de ansøgte EU-projekter.


Bilag
Bilag: Handlingsplan for Visit Nordsjælland 2014-2018


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller at anbefale ØU og Byrådet

 1. en principbeslutning om at fastholde tilskud på 550.000 kr til VisitNordsjælland og videreudvikling af turismesatsning i Kongernes NordsjællandUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 16-04-2013:

 1. Erhvervs & Turismeudvalget indstiller til ØU, at anbefale Byrådet at fastholde tilskud på 550.000,- til VisitNordsjælland og videre udvikling af turismesatsning i Kongernes Nordsjælland.


Fravær: Anders Gerner Frost


Beslutning
Erhvervs & Turismeudvalgets indstilling tiltrådt

Fravær: Morten Jørgensen


Efterretningssager

110. Seniorjob i Gribskov Kommune.
15.01A00 - 2012/56256

Sagsfremstilling
Sagen har tidligere været behandlet på Arbejdsmarkedsudvalgsmøde d. 3. 4. 2013 og fremsendes til Økonomiudvalget som orientering

På mødet d. 20. februar 2013 bad Arbejdsmarkedsudvalget om en status på seniorjobordningen. På den baggrund blev der fremlagt en kort status på Arbejdsmarkedsudvalgets møde d. 3.4.2013. Status forelægges tilsvarende Økonomiudvalget i dette dagsordenspunkt. De økonomiske konsekvenser vil fremgå af RS2 som forelægges Økonomiudvalget i juni.

Seniorjobordningen har på baggrund af ændringerne på dagpengeområdet og arbejdsløsheden ændret sig fra at have været en ordning, der kun i mindre grad blev taget i anvendelse til en ordning som i stigende grad bliver taget i anvendelse overfor ledige, der opbruger deres dagpengeret mindre end 5 år før efterlønsalderen.

For Gribskov Kommune har denne stigning betydet, at det tidligere niveau for ansættelse af seniorjobbere på 1 - 3 helårsværk om året i løbet af 2013 vil stige til 23 helårsværk. (Prognose fra dec. 2012). De 23 helårsværk vil svare til ca. 36 seniorjobansættelser i 2013.

Ansættelser af seniorjobbere i Gribskov Kommune sker på baggrund af en kompetencebaseret model med inddragelse af den enkeltes cv, kompetencer og ønsker.

Personaleservice forsøger så vidt det er muligt at praktisere kompetencemodellen. Hidtil er dette lykkedes i stort omfang, dog er det ikke samtlige ansættelser der har været uden udfordringer.

Antal seniorjob ansatte pr. 1.5. 2013:
Sidste opgørelse af ansatte seniorjobbere er foretaget 1.5 2013. På opgørelsesdatoen var der ansat 28 personer i seniorjob.

Fordeling af seniorjobbere pr. 11. marts. Det var ikke muligt at få fordelingen til opgørelsestidspunktet 1.5. 2013

Fordeling på organisation

Faglig Organisation Antal seniorjobbere
HK 7
3F 4
FOA 3
AC 2
DLF 1
SL 1


Fordeling på centre i Gribskov Kommune

Område Antal seniorjobbere
Børn / Unge 5
Arbejdsmarked 3
Ejendomsservice 5
IT / Borgerservice 1
HR 1
Økonomi 1
Kultur / Fritid 1
Plan / Klima 1Lovgrundlag
Lov om Seniorjob


Økonomi
Gribskov Kommunes forventede udgifter til seniorjobs præsenteres ifm. RS2.


Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

 1. at Økonomiudvalget tager orienteringen til efterretningBeslutning
Taget til efterretning med bemærkning om, at udvalget ønsker, at området følges tæt og jævnligt forelægges for Økonomiudvalget.Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
03:40 PM