Økonomiudvalget

Publiceret 22-01-2013

Tirsdag den 22-01-2013 kl. 19:20

Indholdsfortegnelse:

Åbne
31 Udbud på sundheds- og socialområdet

Medlemmer:

Jan Ferdinandsen Børge Sørensen
Flemming Møller Bo Jul Nielsen
Jannich Petersen Kim Valentin
Morten Jørgensen  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.
Flemming Møller fraværene med afbud.


Fraværende:
Flemming Møller

Meddelelser:

Åbne

31. Udbud på sundheds- og socialområdet
29.00G00 - 2013/02088

Sagsfremstilling
Baggrund
Borgmesteren har indkaldt Byrådet til et ekstraordinært møde den 22. januar. Baggrunden herfor er, at administrationen anbefaler at forlænge tidsplanen for udbud på sundheds- og socialområdet.

Byrådet informeres nærmere om baggrunden herfor i temamøde forud for det ordinære Byrådsmøde. Temamødet efterfølges af ordinære møder i SSU og ØU (afvikles som et fællesmøde mellem de to udvalg ) og i Byrådet.

Anbefaling
SSU godkendte i oktober 2012 en overordnet tidsplan for udbudet. Der er tale om en meget stram tidsplan kombineret med en høj kompleksitet som følge af:

  • udbudets væsentlige omfang (plejecentre, botilbud for borgere med fysisk handicap og støtte til borgere i eget hjem, hjemmepleje, træning, madservice)
  • målet om et innovativt udbud med høj grad af inddragelse
  • konkurrencelovgivningens kompleksitet i sig selv og klageadgang
  • lovgivningen på fritvalgsområdet (hjemmeplejen) er under forandring.


Kompleksiteten i udbudet er øget med Byrådets beslutning den 10. december om at medtage Pleje Gribskov i udbudet samt at give kontrolbud.

Direktørgruppen har derfor besluttet af koble ekstern advokatbistand på processen gennem et samarbejde med Kammeradvokaten. Kammeradvokaten er således primo januar påbegyndt en indledende juridisk rådgivning om udbud og udbudsproces samt om den udbudsjuridiske del af kontrolbudet.

Dette har rejst nye, relevante spørgsmål og input til processen særligt f.s.v.a. teknisk dialog/markedsdialog med potentielle tilbudsgivere og anbefalelsesværdige procedurekrav.

Ovenstående forhold - til sammen - indebærer, at administrationen anbefaler at forlænge tidsplanen for udbudet. Målet er at skabe den nødvendige tid til at sikre kvalitet i forberedelsesprocessen, hvor den politiske indflydelse ligger og hvor de principielle politiske beslutninger skal træffes. Dette vil i sidste ende også være afgørende for kvaliteten i udbudsmaterialet, og i de tilbud kommunen modtager.

Anbefaling
Tidsplanen anbefales forlænget med 2 måneder.

Bilag 1 indeholder dels den nuværende tidsplan og dels en overordnet, revideret tidsplan.


Lovgrundlag
-


Økonomi
-


Høring
-


Bilag
Bilag 1


Indstilling
Administrationen indstiller til Social- og Sundhedsudvalget at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet:

  • at forlænge tidsplanen for udbud på sundheds- og socialområdet med op til 2 måneder.Beslutning
Tiltrådt.

Flemming Møller fraværende med afbud.Mødet startet:
07:30 PM

Mødet hævet:
07:35 PM