Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 12-12-2013

Torsdag den 12-12-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
32 Uddeling af LBRs virksomhedspris 2013
33 Nytteindsats - ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet
34 LBR projektoversigt 2013


Efterretningssager
35 Resultatoversigt. Center for Arbejdsmarked
36 Anvendte virksomhedspraktikker

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO
Karsten Sten Jensen DH
Camilla Lund DA
Ingbritt Thirup A-kasserne


Meddelelser:
Det første LBR møde i 2014 lægges i februar og meldes ud i januar 2014
Åbne

32. Uddeling af LBRs virksomhedspris 2013
15.21K00 - 2013/18208

Sagsfremstilling
Sidste frist for indstilling af kandidater til modtagelse af LBRs Virksomhedspriser 2013 var mandag den 2. december 2013 kl. 12.00. Følgende private virksomheder er indstillet som mulige prismodtagere i 2013:

Bruuns, Interiør & Brugskunst
v. Conny Bjerregaard Bruun
Vestergde 19
3200 Helsinge

JMV A/S
Rundinsvej 43
3200 Helsinge

Superbrugsen Gilleleje
Parkvej 1
3250 Gilleleje

PDC-Teknik A/S
Skovgårdsvej 27
3200 Helsinge

RUBI
Skaaremosevej 10
3230 Græsted

Blistrup Brugsforening
Peter Hildes Vej 2
3230 Græsted

Følgende offentlig virksomhed er indstillet som mulig prismodtager 2013:

Kantinen Jobcenter Gribskov
ved Anne T. Christensen og Berit Bülow
Bymosevej 4
3200 Helsinge

Gribskov Ungdomsskole
Kanutskivej 5
3200 Helsinge

Til den særlige pris i 2013 til en virksomhed som har gjort sig bemærket ved at opkvalificere ansatte via brug af jobrotation er indstillet:


Aleris
Kirkeleddet
3230 Græsted
Skipperstræde
3250 Gilleleje
Skovsminde Plejehjem/Hjemmeplejen
3230 Græsted
Toftebo,
3230 Græsted

På mødet vil formandskollegiet præsentere de tre virksomheder, der skal
modtage LBRs virksomhedspriser 2013.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tiltræder de af formandskabet valgte virksomheder, der skal modtage virksomhedspriser 2013 og jobrotationsprisen

Beslutning
Formandsskabet har valgt følgende virksomheder som prisvindere

Privat virksomhedspris : Blistrup Brugsforening
Kommunal virksomhedspris : Gribskov Ungdomsskole
Rotationspris: Aleris
33. Nytteindsats - ansøgning om dispensation fra rimelighedskravet
15.20G00 - 2013/40414

Sagsfremstilling
Den 28. juni 2013 vedtog Folketinget L 223, hvor de eksisterende regler om virksomhedspraktik blev udvidet med "nytteindsats".

Det fremgår af § 48, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, at det lokale beskæftigelsesråd - efter ansøgning fra kommunen - kan dispensere fra rimelighedskravet for personer, der er i virksomhedspraktik i form af nytteindsats.

Reglerne om nytteindsats træder i kraft 1. januar 2014, og jobcenteret vurderer, at der til en start er behov for 50 pladser til nytteindsats, stigende til omkring 100 pladser i løbet af 2014.

Det er Jobcenterets vurdering, at det vil være overordentligt vanskeligt, at kunne nytteaktivere de borgere der er omfattet af dette i henhold til lovgivningen. Samtidig vil det være en massiv administrativ byrde for både Jobcenteret og de øvrige centre i kommunen, såfremt praksis omkring nytteindsatsen ikke afbureaukratiseres.

På den baggrund foreslår Jobcenteret, at koordineringen af nytteindsatsen for de første 50 pladser placeres i Jobcenteret og ikke spredes rundt i de forskellige centre i kommunen.

Denne løsning vil være en fordel for både den ledige og kommunen som helhed. De ledige vil opleve hurtigere opfølgning og igangsætning af indsatsen i og med tilbud kan gives og igangsættes i samme center, endvidere vil Jobcenteret og kommunen administrativt kunne lette en hvad der tegner til at blive en massiv bureaukratisk ordning.

Det forventes, at nytteindsats ordningen vil blive yderst udfordrende i relation til til- og afgang af ledige i ordningen. En del af de ledige der starter i ordningen vil gå i uddannelse eller arbejde, samtidig med at det forventes, at nogle ledige vil frasige sig kontanthjælpen. En høj tilgang og afgang af ledige vil belaste organisationen i en uhørt grad og vanskeliggøre samarbejdet, herunder have virksomhedspraktik og løntilskudspladser til rådighed.

Jobcenteret søger derfor om dispensation fra rimelighedskravet således, at alle 50 nyteindsatspladser kommer til at udgå fra jobcenteret.

Der vil løbende blive fulgt op på brugen af nytteindsatsen, ligesom Jobcenteret på ny vil fremlægge en sag for LBR, når behovet for mere end 50 pladser nærmer sig.

Lovgrundlag
§ 48, stk. 4 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats lbk 706 af 28. juni 2012 som ændret ved lov nr. 223 af 28. juni 2013.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :
- at LBR dispenserer fra rimelighedskravet ved etablering af nytteindsats

Beslutning
LBR dispenserer fra rimelighedskravet under hensyntagen til at

- det generelt angives hvilke opgaver der skal løses og hvor mange timer
- at der er dialog med TR i Center for Arbejdsmarked om nytteindsatsen
- at konkurrenceforvridning undgås
- at fritagelsen fra rimelighedskravet indebærer, at der i første omgang kan etableres 50 pladser i regi af Center for Arbejdsmarked, og at der
på LBR møder i 2014 redegøres for anvendelsen af nytteindsats
- dispensationen medfører at nytteindsatsen etableres under Center for Arbejdsmarkeds .

34. LBR projektoversigt 2013
15.20A00 - 2012/66227

Sagsfremstilling
Formålet med sagsfremstillingen er at orientere rådet om status i de
projekter, der gives støtte til. Økonomioversigten er ajourført med
revisionens godkendte overførsel af midler fra 2012 til 2013 samt
bevilling 2 fra AMS

Projekttitel og nummer Dato
mm.åå
Projektstatus
Jobrotation i Gribskov Kommune
Projekt nr.9
Dec. 2013

Okt. 2013
Juni 2013


Jan. 2013
Se afsnit efter skema. Afsnit jobrotation

Til de igangsatte projekter er der blevet udsøgt og udsøges jobrotationsvikarer. Enkelte jobrotationsvikarer har i projektperioden fået ordinær beskæftigelses, hvilket betyder at der skal findes nye jobrotationsvikarer
EUROSPAR i Vejby startes et projekt op pr. 1. juli hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er pt i virksomhedspraktik hvor det går så godt, at EUROSPAR har valgt at bruge hende i de første 12 mdr som vikar. Vikaren er langtidsledig og overgår til til uddannelsesordningen pr. 16.06.13, og bliver afmeldt som ledig pr. 1. juli 2013 i stedet.

DagliBrugsen i Smidstrup startes et projekt op pr. 1. juli, hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er en kontanthjælpsmodtager, som har været i vores system i mange år. Hun er afprøvet i en længere praktik, og både butikschefen og den ledige er glade for samarbejdet. Hun starter som jobrotationsvikar pr 1. juli og 12 mdr. frem.

I Linimatic i Helsinge afprøves ledig i virksomhedspraktik, der skal fobered pågældende til at kunne indgå som vikar i forbindelse med at en medarbejder skal på et 6 ugers uddannelsesforløb. (der er optag hevr uge)


Aleris i Græsted/Gilleleje skal have 8 medarbejdere på t diplom uddannelse - 15 uger pr. medarbejder med start. august/september og de vil gerne gøre det som jobrotationsprojekt. Jobcentret er i gang med at søge vikarer blandt ledige, der før de ansættes som vikarer skal prøves i virksomhedspraktik.

SuperBrugsen i Blistrup som påtænker at kombinere jobrotation med elevansættelse.
COOP har sendt brev ud til alle deres butikker om at de skal indtænke jobrotation i forbindelse med at de ansætter elever.

En frisør i Helsinge har henvendt sig. Er interesseret i at ansætte en elev og ønskede orientering om jobrotationsordningen. Der er mulighed for at etablere jobrotation, hvis det lykkes at finde en vikar med de rette kompetencer.

Projekt Jobrotation i Gribskov Kommune gennemfører i samarbejde med Projekt Gribskov Roterer, som LBR støttede i 2012, en række møder med virksomheder for at få belyst virksomhedernes behov for efteruddannelse. Dette sker i januar og februar
Erhvervs og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
Projektnr. 10
Okt. 2013


Juni 2013
Jan. 2013
Initiativerne er udført eller igangsat i løbet af 2013, særligt kan nævnes en total omlægning af kommunens hjemmeside for den del der vedrører erhvervslivets og arbejdsmarkedet, samt udvikling af en kort introduktionsfolder til virksomheder, som jobcentret kan uddele til de virksomheder, centret har møder i forbindelse besøg eller arrangementer. Der planlægges inden årets udgang afholdt møde med landbrugets organisationer med henblik på et øget samarbejde mellem erhvervet og jobcentret. Et lignende møde er lige blevet afholdt med Helsinge Erhvervsforening, hvor der blev aftalt et øget samarbejde med detailhandlen omkring den forestående julehandel, samt afholdelse af et fælles arrangement primo 2014 om emnet: Del en medarbejder mellem flere butikker, hvor der kan være tale om såvel ordinære jobs som lærepladser til elever.
Sammen med beskæftigelsesregionen, konsulentfirmaet Diskus og en del andre kommuner deltager Center for Arbejdsmarked i et projekt, som har til formål at optimere virksomhedskontakten - blandt andet med henblik på at sikre et bedre match mellem henviste borgere og virksomhedens forventninger.

Medarbejdere fra arbejdsmarkedsområdet og fra det tekniske område vil deltage i kursusforløb arrangeret af PA Consult om professionel service overfor virksomheder vi har kontakt med.

På linie med i 2012 er der ligeledes i 2013 besluttet 10 fælles initiativer mellem ETU/ARB. Indsatserne ønskes påbegyndt eller gennemført i løbet af dette år.Initiativerne bygger på såvel udadvendte erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag , som interne serviceforbedringer hos de fagområder i kommunen, der har bredest kontakt til det lokale erhvervsliv. En række af initiativerne er allerede under gennemførelse eller udarbejdelse. Andre initiativer vil der blive sat fokus på via åbenthus- arrangementer i løbet af det kommende efterår.


Samtlige 10 initiativer er igangsat i løbet af 2012. Flere med konkrete aktiviteter med virksomheder, mens andre endnu er i en indledende fase. Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket – også udenfor de 10 initiativer. Det gælder både på tværs i ledelsen og blandt medarbejdere på de to områder. Herudover har flere andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Under initiativerne deltager Jobcentret sammen med Jobcenter Halsnæs, Region Hovedstaden og en række erhvervsskoler i projektet ”Job med Uddannelsesperspektiv”. Projektet retter sig mod unge i aldersgruppen 15 til 20 år som ikke umiddelbart er motiveret til at på begynde en ungdomsuddannelse. Ideen er at kortlægge den viden og erfaring de unge opnår via ufaglært arbejde blandt andet med det formål at kunne opnå merit for denne viden på en efterfølgende erhvervsuddannelse. "
Aktiviteter. Langtidsledige
Jobcafe.
Projektnr 11
Dec. 2013
Okt.
2013
Aug. 2013
Juni 2013
Jan 2013
Se afsnit efter skema vedr. jobcafe

Der er jobcafe både tirsdage og torsdage. Fremmødet på torsdage er 10-12 ledige
På tirsdage er fremmødet 4-6 ledige. På torsdage er der præsentation af emner som deltagerne har været med til at foreslå - på tirsdage er cafeen åben for alle uden at der er fastlagt et program. Her møder de ledige der har det bedst med at møde et andet sted end hjemme for at finde jobåbninger og søge job
Blandt ledige borgere spredes viden om jobcafeen og får ledige til af egen vilje at henvende sig til jobcafeen. Deltagere i jobcafeen oplyser, at de får udbytte af cafeen på følgende niveauer :
 • De får konkrete værktøjer i forhold til CV og ansøgninger
 • De får konkrete anvisninger til , hvordan de afsøger jobmarkedet
 • De bliver trænet i at tage kontakt til virksomheder samt trænet i jobsamtaleteknik
 • Jobcafeens virksomhedskonsulent præsenterer konkrete job som deltagerne kan søge
Det er lykkedes at motivere jobcafedeltagere til at søge stillingstyper som de ikke selv havde set som mulighed.

En af intentionerne med caféen var at inspirere til netværksdannelse. Dette har konkret medført at nogle af jobcaféens deltagere i sommerferien etablerede deres egen jobcafé med regelmæssige møder.
Jobcaféen har udviklet en kultur, hvor det nærmere indhold i undervisningen aftales med holdet. Dette betyder, at det faglige input altid bliver oplevet som relevante og caféens brugere er motiverede og oplever medansvar for eget udbytte af jobcaféen.

Jobcafeen er åben tirsdage og torsdage for både nyledige og langtidsledige.
Jobcafeens grundlag er baseret på motivation og frivillighed. Det er lykkedes indenfor disse rammer at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter som undervisning om ansøgningsmateriale og jobsamtale med det formål at forbedre de lediges kommunikative kompetencer. Der har været foredrag ved Øresund Direct for at inspirere enkelte
til også at søge job i Sverige. Enkelte har detaget i kursusforløb hos " job og uddannelse Øresund". Jobcafeen er i dialog om et evt samarbejde.
Jobcafeen har ladet sig inspirere at en arbejdsgang, som anvendes i vikarbureaubranchen med hensyn til at få udarbejdet en kandidatprofil som virksomhedskonsulenten kan tage med sig, når virksomheder besøges.
De aktiviteter der sættes i gang i jobcafeen sker på baggrund af deltagernes ønsker.
Caféen er velbesøgt og har udviklet en kultur som er kendetegnet ved gå på mod. Det er vurderingen, at mange har fået fornyet energi til deres jobsøgning. Der er opstået et spontant netværk blandt caféens brugere og mange af deltagerne giver udtryk for, at det er rart at komme væk fra en socialt isoleret situation og møde andre mennesker.
Forud for deltagelse i caféen ligger der en individuel samtale. Dette ser vi som en god modtagelse og introduktion til caféen og vi ser det som en god start på et samarbejde med den enkelte.
Konsulenterne, som er knyttet til jobcaféen, har en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Dette betyder af caféens brugere får kendskab til jobmuligheder, som ikke er synlige af andre kanaler og konsulenterne har med sit kendskab til både virksomheder og jobsøgere et godt grundlag for at matche de to parter.
Kvinder for fremtiden Der gives orientering på mødet
SIS projekt
JMV
Dec.
2013
Projekt Sundhed, Integration og Selvforsørgelse (SIS)
Følgende aktiviteter i Projekt SIS er gennemført :
tur til FrivilligCenter i Helsinge
tur til Gilleleje Museum
foredragsaften med Chris MacDonald
økonomisk rådgivning
rengøringskrsus
motionens indflydelses på krop og sind
maddag i JMV A7S

Deltagelse i aktiviteterne har skabt bedre arbejdsfællsskab og styrket netværket blandt deltagerne
Information : Ungeindsats
Informations-
video
Dec 2013 Der gives orientering på mødet
Virksomhedsrettede
aktiviteter
Virksomhedspris
December 2013


Okt.
2013

August 2013


Juni 2013
Vindere af virksomhedspriser og jobrotationspris 2013 præsenteres for LBR


Program for LBR virksomhedspris overrækkelse besluttes.

LBR vedtager proces i forbindelse med Virksomhedspris 2013

Forberedende møde 24.5.
Formål: At udvide kredsen af indstillere til også at omfatte lokale virksomheder og borgere.

Midler: Der skrives breve til alle virksomheder med mere end fem ansatte i regi Jobcenteret, med henblik på at få virksomhederne til indstille kandidater. Ud over brevet kunne det overvejes at med sende materiale til brug for ophængning i for eksempel frokoststuen eller andre relevante steder for at komme i kontakt med de ansatte. Ved kontakt med lokale virksomheder skal arrangement og indstillingsmulighed bemærkes.

Arrangementet skal åbnes for alle virksomheder og ikke kun de nominerede.

Annoncering tænkes primært rettet mod borgere og diverse foreninger. Jobcentervinklen nedtones og LBR-vinklen fremhæves. Der skal tænkes over begrebsforståelse og læsevenlighed.

Diverse foreninger kontaktes om prisuddelingen som erhvervsforeninger, frivilligecentre og andre udvalgte foreninger.

Der skal lige efter sommerferien tages kontakt til:

Projekt Grib ved Christian Wittenkamp,
Erhverv Gribskov ved Lars Marholt / Troels Nørskov.
Ugeposten (Jeanette Haugaard)


Priserne skal findes blandt lokale kunstnere og forskellige alternative overvejes.
Diverse


Vedr. projekt Jobrotation

I Beskæftigelsesplan 2013 er der sat ambitiøse mål for hvor mange ledige, der ansættes som jobrotationsvikarer.

Målet i 2013 er 50 ledige, der ansættes som jobrotationsvikarer. Det er usikkert om dette antal nås i 2013.

Dette skyldes dels, at der i starten af projektperioden skulle bruges mange ressourcer på at informere evt interesserede virksomheder om fordelene ved at bruge jobrotation i forbindelse med efteruddannelse af medarbejdere. Dette betød, at projekterne først kom i gang i forsommeren.
Dels er der udelukkende etableret jobrotationsprojekter med private virksomheder- 9 i alt. Det er ikke lykkedes at få etableret jobrotationsprojekter med den kommunale organisation.

Oversigt over jobrotationsprojekter fordelt i brancher:

Branche Medarbejdere i uddannelse Ledige som vikarer
Supermarked 10 6
Plejehjem 13 7
Hjemmepleje 2 2
Discountforretning 1 1
Byggemarked 1 1
Slagter / Viktualie 1 1
Post og Kurertjeneste 2 1
Installation 1 1
Produktion
Øvrige 6
Ialt 31 26


Center for Arbejdsmarked forbereder pt jobrotation med produktionsvirksomhed og er aktuelt ved at rekruttere vikar til jobrotationen..

Jobcafe for ledige :
Rammen:
Projektet skulle laves som en jobcafe i hvilken aktiviteterne skulle være et tilbud, som den enkelte ledige kunne vælge at tage i mod. Det centrale i jobcafeen er, at den er baseret på frivillig deltagelse og netværksdannelse, så motivation er et bærende element i vejen tilbage til arbejdsmarkedet.

Projektet skulle overordnet bidrage til udviklingen af jobcenterets rådgivning og service til de ledige.

Erfaringer:
Caféen åbnede dørene i kølvandet af akutpakken og var et tilbud til den nye gruppe af udfaldstruede ledige. Det har været både en fordel og en ulempe, at samle ledige der var i samme pressede situation.

Det havde været gavnligt i forhold til gruppedynamikken med en mere blandet målgruppe, i det der sandsynligvis ville have været større fokus på jobsøgningen også i starten af perioden. Omvendt har gruppesammensætningen medført, at der har været stor indbyrdes forståelse for den situation den enkelte borger befinder sig i.

På baggrund af de erfaringer der er opnået ind til videre vil jobcafeen nu blive tilbudt til en bredere målgruppe.
Dette betyder, at både langtidsledige og nyledige i dag benytter jobcafeen. Dette har haft en væsentligt betydning for dynamikken i jobcafeen.

Erfaringerne i både jobcaféen og generelt i Jobcenteret er, at der fortsat er behov for at have fokus på at støtte de ledige i deres jobsøgning og cv'er. Derfor er det fortsat i denne retning jobcaféen skal arbejde.
Samtidig vil der når projektperioden er endt blive sat mere målbare mål end dem der har været sat i projektfasen.Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats Lov nr. 522 af 24/6 2005

Økonomi

Bevilling 1 til LBRs disposition i 2013 440.942
Bevilling 2 til LBRs disposition 115.091
Overført fra 2012 186.805
Til LBRs disposition i 2013 742.838


Aktivitet Projektnr. Budget 2013 Forbrug Rest til LBRs disposition
Jobrotation i
Gribskov Kommune
9 250.000 250.000
Erhvervs - og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
10 100.000 100.000
Aktiviteter. Langtidsledige
jobcafe
11 150.000 150.000
Kvinder for fremtiden 12 25.000 25.000
Projekt SIS 13 25.000 25.000
Projekt Informations
video
14 13.000
Virksomhedsrettet
aktivitet
Virksomhedspriser
Rotationspris
2 50.000
Diverse 100
Foreløbigt disponeret / forbrugt
i 2013
Bevilling 1 2013 440.942
Bevilling 2 2013 115.091
Overført fra 2012 186.805
Rammebeløb 2013 742.838 613.000 129.838

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

- at LBR overfører resterende midler til 2014

Beslutning

 • Tiltrådt . Det oplyses at Gribskov Kommunes direktion har besluttet, at jobrotation skal benyttes ifm. efteruddannelses af medarbejdere
 • Tiltrådt
Efterretningssager

35. Resultatoversigt. Center for Arbejdsmarked
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På december-mødet vil der, med udgangspunkt i de udvalgte oversigter i bilag 1, blive redegjort for udviklingen i ledigheden på kontanthjælps- og dagpengeområdet foruden også udviklingen vedr. sygedagpenge og ledighedsydelse. De fire områder er indekseret, således at udviklingen i Gribskov Kommune kan sammenlignes med udviklingen i Klyngen af sammenlignelige kommuner.

Kontanthjælp
Figur 1 & 2. Fra oktober 2012 til oktober 2013 har der været et stigende antal modtagere af kontanthjælp: fra 806 ledige til 861 ledige samme måned året efter. (Dette inklusiv kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet).
Jf. figur 1, toppede ledigheden med 881 ledige i marts måned. Det fremgår af figur 1, at der i 2013 er et stigende antal (indsatsklare) ledige i matchgruppe 2, mens der modsat i 2013 er et faldende antal jobklare ledige.

I figur 2 indekseres udviklingen hvorved det fremgår, at ledigheden i Gribskov Kommune det seneste år er steget 7 pct., mens den gennemsnitlige stigning i Klyngen er på 9 pct.

A-dagpenge.
Af figur 3 fremgår, at ledigheden for dagpengeberettigede er faldet fra 820 ledige i oktober 2012 til 680 ledige i oktober 2013. (Sæson)ledigheden toppede i februar måned med 1017 ledige.

I figur 4 & 4B indekseres ledighedsudviklingen hvorved udviklingen i Gribskov Kommune sammenlignes med udviklingen i hhv Klyngen og Nordsjælland.
Af figur 4 fremgår, foruden de relativt store sæsonsvingninger, at Gribskov Kommune efter en fem-års periode alt i alt har haft en tilsvarende ledighedsudvikling, som den gennemsnitlige udvikling i Nordsjælland.

Når ledighedsudviklingen indenfor okt 12 - okt. 13 indekseres ifh.t. Klyngen, ses det af figur 4B, at ledighedsudviklingen i Gribskov Kommune er faldet med 16 pct., mens ledigheden i Klyngen seneste år er faldet med 22 pct.

Sygedagpenge
Af figur 5 fremgår, at der i 2013 har været et faldende antal borgere, der er i sdp-forløb af en varighed fra 9-52 uger. I januar 2013 var der 377 borgere, mens der i starten af november 2013 var 293 sygemeldte borgere. Af figuren 5 fremgår også, at der er betydelig færre sdp-modtagere i 2013 sammenlignet med 2012.

I figur 6 indekseres udviklingen (august 12 - august 13). Det fremgår, at det færre antal sdp-forløb 9-52 uger svarer til et procentvis årligt fald på 24 pct. i Gribskov Kommune. Det gennemsnitlige fald i Klyngen af sammenlignelige kommuner er på 15 pct.

Figur 7 viser udviklingen i sygedagpengeforløb over 52 uger. Der har gennem 2013 været et faldende antal sager, hvilket er overordentligt positivt. I oktober måned var der 74 af de længerevarende sdp-forløb.
I figur 8 indekseres udviklingen, hvorved det fremgår, at det færre antal sdp-forløb over 52 uger svarer omtrent til faldet i Klyngen af sammenlignelige kommuner.

Ledighedsydelse og fleksjob
Af figur 9 fremgår udvikling i ledighed - samt andel ledige af de fleksjobberettigede i Gribskov Kommune. Siden oktober 2012 er antal borgere på ledighedsydelse steget fra 110 ledige til 134 borgere i oktober 2013.

I oktober 2012 var 26 pct. af de fleksjobberettigede uden fleksjob, mens andelen på ledighedsydelse i oktober 2013 var på 28 pct.

I figur 10 indekseres udviklingen, hvorved det fremgår, at der i Gribskov Kommune har været en stigning i ledighedsydelse svarende til 25 pct. fra oktober 2012 til oktober 2013. I Klyngen har der gennemsnitlig været et fald på 3 pct. - svt. til indeks 97 i oktober 2013.

Bilag 1. Oversigt. Ledighed og sygedagpenge v. 11 figurer:
Figur 1 Kontanthjælp. Udvikling i ledigheden. 2008-2013
Figur 2.Kontanthjælp. Indekseret udvikling 2012-2013
Figur 3. A-dagpenge. Udvikling i ledigheden 2008 - 2013
Figur 4 - 4B. A-dagpenge. Indekseret udvikling 2012-2013 & 2007 - 2013
Figur 5. Sygedagpengeforløb 9-52 uger. 2012- 2013

Figur 6. Sygedagpengeforløb 9-52 uger. Indekseret udvikling 2012-2013
Figur 7. Sygedagpengeforløb over 52 uger. 2012- 2013
Figur 8. Sygedagpengeforløb over 52 uger. Indekseret udvikling 2012-2013
Figur 9. Ledighedsydelse. Udvikling i ledigheden 2012 - 2013

Figur 10. Ledighedsydelse. Indekseret udvikling 2012-2013

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats lov nr.522 af 24/6 2005


Økonomi
-

Bilag
Bilag 1. Oversigt. Ledighed og sygedagpenge ved 11 figurer

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller:

- at LBR tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt
36. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra januar 2013 til oktober 2013; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned ved seneste offentliggjorte data fra Jobindsats.dk.

Af tabel 1 fremgår, at der stabilt har været omkring 60 kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud fra januar 12 til oktober 2013.
Antal i virksomhedspraktik er steget fra 105 forløb i januar måned til i alt 1113 aktiverede i virksomhedspraktik i oktober måned.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Okt 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
226
230
176
217
Ordinære uddannelses forløb
6
4
3
5
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
49
70
63
60
Privat ansættelse med løntilskud
23
23
20
25
Offentlig ansættelse med løntilskud
26
47
43
35
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
105
111
130
113
Privat virksomheds praktik
74
83
114
103
Offentlig virksomheds praktik
32
28
16
10A-dagpenge. Af tabel 2 fremgår, at der med 30 aktiverede i løntilskud i oktober måned. Dette er et mindre antal ifh.t. niveau i april og juli måned.
Antal i virksomhedspraktik er 45 forløb i oktober måned. Dette er noget under niveauet fra i april og juli.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Jan 2013
Apr 2013
Jul 2013
Okt 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
116
90
50
77
Ordinære uddannelses forløb
13
11
4
3
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
19
39
38
30
Privat ansættelse med løntilskud
41
36
34
31
Offentlig ansættelse med løntilskud
.
3
.
.
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
49
56
55
45
Privat virksomheds praktik
38
44
49
36
Offentlig virksomheds praktik
11
12
7
9Af tabel 3 fremgår, at der er 14 sygedagpengemodtagere i arbejdsprøvning - dvs. i virksomhedspraktik i september 2013. Dette er noget under niveauet fra i januar, april og juni.

Tabel 3. Sygedagpenge. Antal aktiverede

Jan 2013
Apr 2013
Jun 2013
Sep 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
134
119
85
80
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
28
23
24
14
Privat virksomheds praktik
17
15
20
12
Offentlig virksomheds praktik
11
8
4
.Data fra Workbase som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra d. uge 47 august 2013 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Oktober 2013". På baggrund af muligheder for at filtrere data i Workbase, kan nu gives en udførlig oversigt hvoraf fremgår fordeling af anvendte aktive forløbbrancheniveau , navn på de virksomheder hvor der er etableret forløb, placeringsstart- og slutdato - dvs. varigheden af forløb, samt timer pr. uge for det enkelte virksomhedsvendte forløb. Dette er er som efterspurgt af LBR og jf. lovgivningens krav.

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 47 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 161 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 72 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 13 forløb.


Alt i alt 246 forløb

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag
Bilag 1. LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. December 2013

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning


Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM