Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 21-10-2013

Mandag den 21-10-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
25 LBRs virksomhedspriser 2013
26 LBRs virksomhedspriser og Gribskov Erhvervspris 2014


Efterretningssager
27 LBR. 2013 Bevilling § 47 - budget 2013
28 LBR projektoversigt 2013
29 LBR. Jobcafe for langtidsledige
30 Resultatoversigt & status på ministermål i Beskæftigelsesplan 2013
31 Anvendte virksomhedspraktikker

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Efter § 9 i LBRs forretningsorden er LBR beslutningsdygtigt når mindst halvdelen af medlemmerne er tilstede.

Fraværende:
Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO
Karsten Sten Jensen DH
ElseMarie Olsen FTF
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer
Ingbritt Thirup A-kasserne


Meddelelser:Åbne

25. LBRs virksomhedspriser 2013
15.21K00 - 2013/18208

Sagsfremstilling
På baggrund af det Lokale Beskæftigelses Råds godkendelse af processen for uddeling af ovennævnte pris på udvalgets møde den 29. august 2013 foreslår sekretariatet, at udvalget nedsætter formandsskabet bestående af Lone Møller (Gribskov Kommune), Ole Jensen (LO) og Jørgen Simonsen (DA) som udgørende bedømmelsesudvalget ved udpegning af vindere af virksomhedspriserne 2013. Sekretariatet sørger for at forelægge bedømmelsesudvalget de indstillede kandidater til det foreslåede møde i det nedsatte udvalg i uge 49.

Prisuddelingen er planlagt til at skulle finde sted den 12. december 2013 kl. 17.30 efter det fastlagte LBR-møde samme dag. Programmet for prisoverrækkelserne kunne være som følger:

 • Velkomst og orientering om aftenens forløb ved formanden for LBR Lone Møller
 • Indlæg ved ved Stefan Kringelbach, FA Stilladsudlejning ApS - indstillet til en af CSR-fondens priser i 2013.
 • Reform af erhvervsuddannelserne - midler og mål.
  LBRs formand Lone Møller kontakter undervisningsminister Christine Antorini med henblik på at give et indlæg- alternativt kontaktes vicedirektør Tina Steinbrenner, Erhvervsskolen Nordsjælland.
 • Uddeling af de tre virksomhedspriser for 2013
 • Afslutning
 • Buffet og netværk


Prisuddelingen er aftalt afholdt på Uddannelsescentret.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
I alt dkk. 50.000 fordelt med 3 gange dkk. 10.000 til de tre priser og dkk. 20.000 til markedsføring, offentliggørelse før arrangementet og gennemførelse af arrangementet herunder fortæring.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR beslutter at LBRs formandskab udgør bedømmelsesudvalget
- at LBR beslutter, at der arbejdes videre med anførte program for virksomhedsprisarrangementet

Beslutning
- tiltrådt
- tiltrådt

LBR mødet d. 12. december 2013 holdes i Uddannelsescentret
26. LBRs virksomhedspriser og Gribskov Erhvervspris 2014
15.21K00 - 2013/18208

Sagsfremstilling
LBRs virksomhedspriser

LBRs virksomhedspriser har været uddelt siden 2009. Priserne uddeles således i 2013 for femte år. LBRs priser har været uddelt hvert år til såvel en privat som en offentlig virksomhed, som har gjort sig bemærket med at udvise særligt socialt engagement - og på den måde er LBR-priserne nært beslægtede med de nationale som internationale CSR-priser. Som noget særligt uddeles der også i 2013 en pris til en virksomhed, som har gjort sig særligt bemærket ved at opkvalificere deres medarbejdere ved brug af jobrotationsprojekter.

Prisvinderen til LBRs virksomhedspriser udpeges af det samlede LBR efter indstilling fra et til formålet nedsat bedømmelsesudvalg. Kandidater til at modtage de årlige priser findes via indstilling fra såvel eksterne som interne kilder. Alle indstillede kandidater modtager et diplom. De to vindere modtager et diplom, et lokalt forankret kunstværk samt dkk. 5.000, som er tænkt at skulle bruges til gavn for de ansatte hos de vindende virksomheder.

Den økonomiske ramme for at uddele priserne er i niveau dkk. 50.000 pr. år. Beløbet dækker annoncering og anden offentliggørelse, priser til vinderne og afholdelse af arrangementet.

Gribskov Erhvervspris

Ovennævnte pris er indstiftet i indeværende år og uddeles derfor første gang i 2013. Navnet på vinderen offentliggøres den 22. oktober 2013. Prisen skal uddeles til en lokal virksomhed, som i 2013 har gjort sig særligt bemærket inden for et eller flere af følgende områder:

  • Iværksætteri
  • Bæredygtig produkter eller produktion
  • Opdyrkning af nye markeder
  • Vækstpotentiale

Prisvinderen udpeges af Erhvervs- og Turismeudvalget efter indstilling fra Gribskov Erhvervsråd. Kandidater til at modtage prisen er indsendt af borgere, erhvervsforening og interesseorganisationer. Vinderen modtager et beløb på dkk. 10.000, hvilket beløb er den samlede budgetramme for Gribskov Erhvervspris 2013. Erhvervs- og virksomhedspriser i 2014

Muligheden af, i 2014 at sammenlægge de to ovennævnte priser til en, er blevet fremført blandt andet på det seneste møde i Erhvervs- og Turismeudvalget i oktober. Sammenlægning kunne ske enten ved at sammenlægge priserne til een fælles pris, eller ved at bibeholde de to priser - en med en udtalt erhvervsvinkel og en med en udtalt CSR vinkel, men at priserne uddeles ved eet fælles arrangement.

Fordel ved en fælles pris kunne være større offentlig opmærksomhed, men ulempen at det gør det vanskeligere at benytte prisuddelingen til at fokusere på særligt prioriterede opmærksomhedspunkter. Det kan i øvrigt gøre udvælgelsen sværere - hvordan vælges og prioriteres mellem vækst og socialt engagement.

Et fælles arrangement for uddeling af prisen/priserne vil kunne øge opmærksomheden og medvirke til, at vi ikke trække de samme virksomheder og deltagere til to næsten identiske arrangementer. Ulempen ved et fælles arrangement vil være, at det bliver vanskeligere at målrette arrangementet mod deltagernes specifikke interesse områder.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats og lov om erhvervsfremme, LBK nr. 1715 af 16/12/2010, kapitel 6, § 12

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller at:

LBR drøfter form og procedurer for uddeling af erhvervs- og/eller virksonmhedspriser i 2014

Beslutning
LBR tilslutter sig at der i administrationen drøftes en sammenkædning af erhvervspris, virksomhedspriser og evt andre priser. Dog må det for de enkelte priser ikke betyde at de mister tydelighed og evt. profilering.

Efterretningssager

27. LBR. 2013 Bevilling § 47 - budget 2013
15.20S00 - 2013/00733

Sagsfremstilling
Det lokale beskæftigelsesråd har modtaget 2 bevillinger iht. § 47 i Lov om
ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats.
Der er overført 186.805 kr. fra regnskab 2012. Den samlede ramme til LBRs
disposition i 2013 er 742.838 kr.
Beskæftigelsesministeriet har ved skrivelse d. 25.06.2013 gjort opmærksom på
at der ikke gives LBR bevilling iht. § 47 for finansåret 2014

Bevilling 1 til LBRs disposition i 2013 440.942 kr.
Bevilling 2 til LBRs disposition 115.091 kr.
Overført fra 2012 186.805 kr.
Til LBRs disposition i 2013 742.838 kr.Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administratiionen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
28. LBR projektoversigt 2013
15.20A00 - 2012/66227

Sagsfremstilling
Formålet med sagsfremstillingen er at orientere rådet om status i de
projekter, der gives støtte til. Økonomioversigten er ajourført med
revisionens godkendte overførsel af midler fra 2012 til 2013 samt
bevilling 2 fra AMS

Projekttitel og nummer Dato
mm.åå
Projektstatus
Jobrotation i Gribskov Kommune
Projekt nr.9
Okt. 2013
Juni 2013


Jan. 2013
Til de igangsatte projekter er der blevet udsøgt og udsøges jobrotationsvikarer. Enkelte jobrotationsvikarer har i projektperioden fået ordinær beskæftigelses, hvilket betyder at der skal findes nye jobrotationsvikarer
EUROSPAR i Vejby startes et projekt op pr. 1. juli hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er pt i virksomhedspraktik hvor det går så godt, at EUROSPAR har valgt at bruge hende i de første 12 mdr som vikar. Vikaren er langtidsledig og overgår til til uddannelsesordningen pr. 16.06.13, og bliver afmeldt som ledig pr. 1. juli 2013 i stedet.

DagliBrugsen i Smidstrup startes et projekt op pr. 1. juli, hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er en kontanthjælpsmodtager, som har været i vores system i mange år. Hun er afprøvet i en længere praktik, og både butikschefen og den ledige er glade for samarbejdet. Hun starter som jobrotationsvikar pr 1. juli og 12 mdr. frem.

I Linimatic i Helsinge afprøves ledig i virksomhedspraktik, der skal fobered pågældende til at kunne indgå som vikar i forbindelse med at en medarbejder skal på et 6 ugers uddannelsesforløb. (der er optag hevr uge)


Aleris i Græsted/Gilleleje skal have 8 medarbejdere på t diplom uddannelse - 15 uger pr. medarbejder med start. august/september og de vil gerne gøre det som jobrotationsprojekt. Jobcentret er i gang med at søge vikarer blandt ledige, der før de ansættes som vikarer skal prøves i virksomhedspraktik.

SuperBrugsen i Blistrup som påtænker at kombinere jobrotation med elevansættelse.
COOP har sendt brev ud til alle deres butikker om at de skal indtænke jobrotation i forbindelse med at de ansætter elever.

En frisør i Helsinge har henvendt sig. Er interesseret i at ansætte en elev og ønskede orientering om jobrotationsordningen. Der er mulighed for at etablere jobrotation, hvis det lykkes at finde en vikar med de rette kompetencer.

Projekt Jobrotation i Gribskov Kommune gennemfører i samarbejde med Projekt Gribskov Roterer, som LBR støttede i 2012, en række møder med virksomheder for at få belyst virksomhedernes behov for efteruddannelse. Dette sker i januar og februar
Erhvervs og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
Projektnr. 10
Okt. 2013


Juni 2013
Jan. 2013
Initiativerne er udført eller igangsat i løbet af 2013, særligt kan nævnes en total omlægning af kommunens hjemmeside for den del der vedrører erhvervslivets og arbejdsmarkedet, samt udvikling af en kort introduktionsfolder til virksomheder, som jobcentret kan uddele til de virksomheder, centret har møder i forbindelse besøg eller arrangementer. Der planlægges inden årets udgang afholdt møde med landbrugets organisationer med henblik på et øget samarbejde mellem erhvervet og jobcentret. Et lignende møde er lige blevet afholdt med Helsinge Erhvervsforening, hvor der blev aftalt et øget samarbejde med detailhandlen omkring den forestående julehandel, samt afholdelse af et fælles arrangement primo 2014 om emnet: Del en medarbejder mellem flere butikker, hvor der kan være tale om såvel ordinære jobs som lærepladser til elever.
Sammen med beskæftigelsesregionen, konsulentfirmaet Diskus og en del andre kommuner deltager Center for Arbejdsmarked i et projekt, som har til formål at optimere virksomhedskontakten - blandt andet med henblik på at sikre et bedre match mellem henviste borgere og virksomhedens forventninger.

Medarbejdere fra arbejdsmarkedsområdet og fra det tekniske område vil deltage i kursusforløb arrangeret af PA Consult om professionel service overfor virksomheder vi har kontakt med.

På linie med i 2012 er der ligeledes i 2013 besluttet 10 fælles initiativer mellem ETU/ARB. Indsatserne ønskes påbegyndt eller gennemført i løbet af dette år.Initiativerne bygger på såvel udadvendte erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag , som interne serviceforbedringer hos de fagområder i kommunen, der har bredest kontakt til det lokale erhvervsliv. En række af initiativerne er allerede under gennemførelse eller udarbejdelse. Andre initiativer vil der blive sat fokus på via åbenthus- arrangementer i løbet af det kommende efterår.


Samtlige 10 initiativer er igangsat i løbet af 2012. Flere med konkrete aktiviteter med virksomheder, mens andre endnu er i en indledende fase. Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket – også udenfor de 10 initiativer. Det gælder både på tværs i ledelsen og blandt medarbejdere på de to områder. Herudover har flere andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Under initiativerne deltager Jobcentret sammen med Jobcenter Halsnæs, Region Hovedstaden og en række erhvervsskoler i projektet ”Job med Uddannelsesperspektiv”. Projektet retter sig mod unge i aldersgruppen 15 til 20 år som ikke umiddelbart er motiveret til at på begynde en ungdomsuddannelse. Ideen er at kortlægge den viden og erfaring de unge opnår via ufaglært arbejde blandt andet med det formål at kunne opnå merit for denne viden på en efterfølgende erhvervsuddannelse. "
Aktiviteter. Langtidsledige
Jobcafe.
Projektnr 11
Okt.
2013
Aug. 2013
Juni 2013
Jan 2013
Der er jobcafe både tirsdage og torsdage. Fremmødet på torsdage er 10-12 ledige
På tirsdage er fremmødet 4-6 ledige. På torsdage er der præsentation af emner som deltagerne har været med til at foreslå - på tirsdage er cafeen åben for alle uden at der er fastlagt et program. Her møder de ledige der har det bedst med at møde et andet sted end hjemme for at finde jobåbninger og søge job
Blandt ledige borgere spredes viden om jobcafeen og får ledige til af egen vilje at henvende sig til jobcafeen. Deltagere i jobcafeen oplyser, at de får udbytte af cafeen på følgende niveauer :
 • De får konkrete værktøjer i forhold til CV og ansøgninger
 • De får konkrete anvisninger til , hvordan de afsøger jobmarkedet
 • De bliver trænet i at tage kontakt til virksomheder samt trænet i jobsamtaleteknik
 • Jobcafeens virksomhedskonsulent præsenterer konkrete job som deltagerne kan søge
Det er lykkedes at motivere jobcafedeltagere til at søge stillingstyper som de ikke selv havde set som mulighed.

En af intentionerne med caféen var at inspirere til netværksdannelse. Dette har konkret medført at nogle af jobcaféens deltagere i sommerferien etablerede deres egen jobcafé med regelmæssige møder.
Jobcaféen har udviklet en kultur, hvor det nærmere indhold i undervisningen aftales med holdet. Dette betyder, at det faglige input altid bliver oplevet som relevante og caféens brugere er motiverede og oplever medansvar for eget udbytte af jobcaféen.

Jobcafeen er åben tirsdage og torsdage for både nyledige og langtidsledige.
Jobcafeens grundlag er baseret på motivation og frivillighed. Det er lykkedes indenfor disse rammer at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter som undervisning om ansøgningsmateriale og jobsamtale med det formål at forbedre de lediges kommunikative kompetencer. Der har været foredrag ved Øresund Direct for at inspirere enkelte
til også at søge job i Sverige. Enkelte har detaget i kursusforløb hos " job og uddannelse Øresund". Jobcafeen er i dialog om et evt samarbejde.
Jobcafeen har ladet sig inspirere at en arbejdsgang, som anvendes i vikarbureaubranchen med hensyn til at få udarbejdet en kandidatprofil som virksomhedskonsulenten kan tage med sig, når virksomheder besøges.
De aktiviteter der sættes i gang i jobcafeen sker på baggrund af deltagernes ønsker.
Caféen er velbesøgt og har udviklet en kultur som er kendetegnet ved gå på mod. Det er vurderingen, at mange har fået fornyet energi til deres jobsøgning. Der er opstået et spontant netværk blandt caféens brugere og mange af deltagerne giver udtryk for, at det er rart at komme væk fra en socialt isoleret situation og møde andre mennesker.
Forud for deltagelse i caféen ligger der en individuel samtale. Dette ser vi som en god modtagelse og introduktion til caféen og vi ser det som en god start på et samarbejde med den enkelte.
Konsulenterne, som er knyttet til jobcaféen, har en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Dette betyder af caféens brugere får kendskab til jobmuligheder, som ikke er synlige af andre kanaler og konsulenterne har med sit kendskab til både virksomheder og jobsøgere et godt grundlag for at matche de to parter.
Kvinder for fremtiden Der gives orientering på mødet
SIS projekt
JMV
Der gives orientering på mødet
Information : Ungeindsats Der gives orientering på mødet
Virksomhedsrettede
aktiviteter
Virksomhedspris
Okt.
2013

August 2013


Juni 2013
Program for LBR virksomhedspris overrækkelse besluttes.

LBR vedtager proces i forbindelse med Virksomhedspris 2013

Forberedende møde 24.5.
Formål: At udvide kredsen af indstillere til også at omfatte lokale virksomheder og borgere.

Midler: Der skrives breve til alle virksomheder med mere end fem ansatte i regi Jobcenteret, med henblik på at få virksomhederne til indstille kandidater. Ud over brevet kunne det overvejes at med sende materiale til brug for ophængning i for eksempel frokoststuen eller andre relevante steder for at komme i kontakt med de ansatte. Ved kontakt med lokale virksomheder skal arrangement og indstillingsmulighed bemærkes.

Arrangementet skal åbnes for alle virksomheder og ikke kun de nominerede.

Annoncering tænkes primært rettet mod borgere og diverse foreninger. Jobcentervinklen nedtones og LBR-vinklen fremhæves. Der skal tænkes over begrebsforståelse og læsevenlighed.

Diverse foreninger kontaktes om prisuddelingen som erhvervsforeninger, frivilligecentre og andre udvalgte foreninger.

Der skal lige efter sommerferien tages kontakt til:

Projekt Grib ved Christian Wittenkamp,
Erhverv Gribskov ved Lars Marholt / Troels Nørskov.
Ugeposten (Jeanette Haugaard)


Priserne skal findes blandt lokale kunstnere og forskellige alternative overvejes.
DiverseLovgrundlag
Lov om ansvaret forn akti og styringen af de

Økonomi

Bevilling 1 til LBRs disposition i 2013 440.942
Bevilling 2 til LBRs disposition 115.091
Overført fra 2012 186.805
Til LBRs disposition i 2013 742.838


Aktivitet Projektnr. Budget 2013 Forbrug Rest til LBRs disposition
Jobrotation i
Gribskov Kommune
9 250.000 250.000
Erhvervs - og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
10 100.000 100.000
Aktiviteter. Langtidsledige
jobcafe
11 150.000 150.000
Kvinder for fremtiden 12 25.000 25.000
Projekt SIS 13 25.000 25.000
Projekt Informations
video
14 13.000
Virksomhedsrettet
aktivitet
Virksomhedspriser
Rotationspris
2 50.000
Diverse 100
Foreløbigt disponeret / forbrugt
i 2013
Bevilling 1 2013 440.942
Bevilling 2 2013 115.091
Overført fra 2012 186.805
Rammebeløb 2013 742.838 613.000 129.838
Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt. De resterende midler overføres til 2014
29. LBR. Jobcafe for langtidsledige
15.20A00 - 2012/66222

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Det lokale beskæftigelsesråd til orientering om indsatsen overfor forsikrede ledige, der er udsat for langtidsledighed eller er i risiko for langtidsledighed. LBR støtter i 2013 projektet med 150.000 kr. Der er tidligere blevet orienteret om Jobcafeen i projektoversigten.
Jobcafeens tilbud er baseret på frivillighed og netværksdannelse og den motivation, der næres af at dette. Motivationen er et bærende element i vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Projektet skulle overordnet bidrage til at udvikle jobcentrets rådgivning og service til de ledige.
Jobcaféen blev etableret som et lokalt tiltag i forbindelse med akutpakken rettet mod borgere, der pga. dagpengereformen var i risiko for at miste dagpengeretten. Målgruppens fælles udgangspunkt - at være i risiko for at miste dagpengeretten - betød på den ene side, at der var stor indbyrdes forståelse for den alvorlige situation hver enkelt i gruppe befandt sig i , og på den anden side, at der skulle bruges mange ressourcer på at bearbejde
usikkerhed og utryghed før der kunne rettes fokus på jobsøgning og netværksopbygning. Dette medførte, at jobcafétilbudet blev givet til en bredere målgruppe, således at både nyledige og langtidsledige har fået og får tilbud om at deltage i jobcaféens netværk. Dette har haft og har en væsentlig betydning for dynamikken i jobcaféen.

Erfaringerne i både jobcaféen og jobcentret generelt er, at der er behov for at have fokus på at støtte de ledige i deres jobsøgning og hele tiden sikrer, at de ledige modtager inspiration og viden om arbejdsmarkedet så deres jobsøgning ikke forfalder til tidligere tiders jobsøgningsforløb, men baserer sig på aktuel viden om jobåbninger og netværksstøtte fra andre ledige, jobcentrets medarbejdere og evt. externe bidragydere.
Dette giver sig udtryk i at jobcaféens dagsorden besluttes i fællesskab med jobcaféens brugere, hvilket betyder, at de aktiviteter der foregår i regi af jobcaféen bliver oplevet som relevante og, at alle deltager og tager ansvar for at få udbytte.

Aktiviteterne kan være :
- skrivning af uopfordrede ansøgninger
- vikarbureauer og hvordan de kan bruges i jobsøgningen
- job i Norge, Sverige og Øresundsregionen
- jobrotation og muligheder for at indgå som jobrotationsvikar
- besøg af virksomheder
- træning i ansættelsessamtale
- stresshåndtering
- uddannelsesmuligheder
Listen er ikke udtømmende - og er bestemt af hvilke input og behov, der italesættes af deltagerne.

Antallet af deltagere i jobcaféen på torsdage veksler mellem 10 og 15 deltagere. Jobcaféen på tirsdage er lidt mindre besøgt og bruges væsentlig til deltagere, der har behov for at have et sted at være i forhold til konkrete jobsøgningsaktiviteter med mulighed for sparring og hjælp til skrivning af ansøgninger. Begge dage kan der trækkes på konsulenter fra jobcentret.
Enkelte deltagere har brugt jobcaféen i en længere periode end det egentlig var planlagt. Derfor kan Jobcaféens formål for nogle deltagere fortabe sig og blive utydelig. For at stramme op på dette, og for at sikre, at dynamikken og det målrettede fastholdes overvejes det pt, at deltagelse i jobcaféen på torsdage vil blive tidsbegrænset til 12 gange - eller 3 måneder


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lov nr. 522 af 24/6 2005
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Lov nr. 419 af 10/6.2003

Økonomi
se sagsfremstilling

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
30. Resultatoversigt & status på ministermål i Beskæftigelsesplan 2013
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
Sagen forelægges LBR med henblik på at give udvalget en status på de fire ministermål der er gældende for beskæftigelsesindsatsen i 2013.

Gribskov Kommunes 4 ministermål
Det fremgår, af tabel 1 nedenfor, at Gribskov Kommune, på baggrund af indsats og ledighedsudvikling i juli/august 2013 har opfyldt målsætningen for to af de tre opdaterede ministermål.

Tabel 1. Status på ministermål i Gribskov Kommune


Ministermål 1. Uddannelsesgrad for unge uden kompetencegivende uddannelse
Uddannelsesgraden opgør andelen af perioden som målgruppen, (a-dagpengemodtagere- og kontanthjælpsmodtagere mellem 18 og 29 år, der ikke har gennemført en erhvervs- kompetencegivende uddannelse), har været i uddannelse siden påbegyndt ledighedsforløb i året. Da målingen er en år-til-dato måling, stiger uddannelsesgraden henover et kalenderår. Uddannelsesgraden vil derfor være højest, når man ser på hele året (januar – december).

Med en uddannelsesgrad på på 6,4 pct. jan.- april måned, er Gribskov Kommune langt fra det opstillede resultatmål for december måned, hvor resultatmålet er en uddannelsesgrad på 28,7 pct.

Uddannelsesgraden er generelt lavere i 2013 end i 2012 i alle kommuner i Danmark. Perioden jan. - april er kort og derfor usikker status-periode. Samtidig konstateres det, at Arbejdsmarkedsstyrelsens statistiske og tekniske grundlag for uddannelsesmålet har været skiftende over tid, hvorfor det syntes vanskeligt at sammenligne uddannelsesgraden i 2012 med graden i 2013.

Kommunerne i Østdanmark har ved flere lejligheder diskuteret de forskellige problematikker vedr. pågældende ministermål med Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland.

Ministermål 2. Tilgang til førtidspension
Gribskov Kommune har som målsætning, at maksimalt 51 personer i løbet af det seneste år har fået tilkendt førtidspension. Hvis dette antal opnås i december 2013, vil det svare til et fald på 41,4 pct. set ifh.t. udviklingen dec. 2011 - dec. 2012.
I august 2013 er der det seneste år tildelt førtidspension til 48 borgere. Fastholder Gribskov Kommune denne udvikling i tilkendelse af førtidspensioner realiseres ministermålet i december 2013.

Af tabel 4 i bilag 1 fremgår, at der i Gribskov Kommune (-53,4 pct.) er tilkendt (betydeligt) færre førtidspensioner aug. 2012 - aug. 2013 end den gennemsnitlige udvikling i Klyngen af sammenlignelige kommuner (-29,8 pct.) og i Østdanmark (-30,7 pct.).

Ministermål 3. Antal langtidsledige personer
Gribskov Kommune har som målsætning, at der maksimalt er 254 langtidsledige i december 2013. Hvis dette antal langtidsledige opnås i december 2013, vil det svare til et fald på 18 pct. set ifh.t. antal ledige i dec. 2012.
I juli 2013 er der i alt 237 langtidsledige på a-dagpenge og kontanthjælp i Gribskov Kommune. Fastholder Gribskov Kommune denne udvikling realiseres ministermålet i december 2013.

Af tabel 6 i bilag 1 fremgår, at Gribskov Kommune (-15,1 pct.) det seneste år har opnået et større fald i antal langtidsledige end den gennemsnitlige udvikling i Klyngen af sammenlignelige kommuner (-13,4 pct.) og i Østdanmark (-3,3 pct.).

Ministermål 4. Virksomhedskontakt
I forbindelse med ministermål 4 fastsatte ministeriet hverken beregningsmetode eller et målbart mål op for ministermålet.

På den baggrund blev der fastsat et lokalt mål i Gribskov Kommune. Resultatmålet vedrørende virksomhedskontakt i 2013 blev fastsat til:

  1. Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats skal øges til 120 arbejdssteder i dec. 2013. Svt. en stigning på 20 pct. pct. fra december 2011 til december 2013.
  2. Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats skal øges til 13 pct. i dec. 2013. Svt. en stigning på 18 pct. pct. fra december 2011 til december 2013.
  3. Målet for Gribskov Kommune er at etablere 20 voksenlærlingeaftaler i 2013.
  4. Målet for Gribskov Kommune er at 50 ledige deltager i et rotationsprojekt i 2013


Tilsvarende ministermålet angående uddannelsesgrad er der en forholdsvis stor forsinkelse på frigivelse af data vedr. virksomhedskontakt i databasen Jobindsats.dk. under Arbejdsmarkedsstyrelsen.

Ad 4.1. og 4.2
Det fremgår af tabel 2, at der i maj måned var 119 arbejdssteder i kommunen med virksomhedsrettet indsats - dvs. med borgere i etableret virksomhedspraktik eller løntilskud.

Dette svarer til en samlet andel på 11, 2 pct. ud af de i alt 1.064 mulige arbejdssteder.

Gribskov Kommune forventer således at realiserer de to mål vedrørende antal og andel af arbejdssteder med virksomhedskontakt.

Tabel 2. Kontanthjælp & A-dagpenge. Antal arbejdssteder med løntilskuds- og virksomhedspraktikpladser

Gribskov
Arbejdssteder med personer i tilbud
Antal arbejdssteder
Antal arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats
Andel arbejdssteder med virksomhedsrettet indsats
Maj 2013
1.064
119
11,2

Kilde: Jobindsats.dk

Ad 4.3
Medio september 2013 er der oprettet 12 voksenlærlingeaftaler i regi af Jobcenter Gribskov. 9 voksenlærlingeaftaler er under oprettelse.

Det forventes derfor, at Gribskov Kommune realiserer målet.

Ad 4.4
Medio september 2013 har 22 ledige i regi af Jobcenter Gribskov deltaget i et rotationsprojekt, alle er etableret i private virksomheder.

Det vurderes, at der resten af 2013 vil være en positiv udvikling i antallet af personer i jobrotation men, at det bliver vanskeligt og nå det ambitiøse mål.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr 731 af 15/06/2010, § 23 og §46,2


Bilag
Bilag 1. Status på ministermål i Beskæftigelsesplan 2013

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at LBR tager orienteringen til efterretning

  Beslutning

Tiltrådt
31. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra januar 2013 til juli 2013; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned ved seneste offentliggjorte data fra Jobindsats.dk.

Af tabel 1 fremgår, at der stabilt har været omkring 60 kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud fra marts 12 til juli 2013.
Antal i virksomhedspraktik er steget fra 105 forløb i januar måned til i alt 128 aktiverede i virksomhedspraktik i juli måned.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Jan 2013
Mar 2013
Maj 2013
Jul 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
226
220
221
170
Ordinære uddannelses forløb
6
4
3
3
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
49
60
64
59
Privat ansættelse med løntilskud
23
25
20
20
Offentlig ansættelse med løntilskud
26
35
44
39
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
105
106
136
128
Privat virksomheds praktik
73
74
112
113
Offentlig virksomheds praktik
33
32
26
15Af tabel 2 fremgår, at der med 69 aktiverede i juli måned, hvilket (bortset fra maj måned) er nogenlunde samme antal modtagere af a-dagpenge i løntilskud sammenlignet med de foregående måneder i 2013.
Antal i virksomhedspraktik er 54 forløb i juli måned. Dette er lidt under niveauet fra i marts & maj - men en stigning fra januar, hvor antal i praktikforløb var på 48 forløb.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Jan 2013
Mar 2013
Maj 2013
Jul 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
114
106
98
46
Ordinære uddannelses forløb
12
12
12
4
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
61
65
84
69
Privat ansættelse med løntilskud
19
30
47
36
Offentlig ansættelse med løntilskud
42
35
37
33
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
48
57
59
54
Privat virksomheds praktik
37
41
49
48
Offentlig virksomheds praktik
11
16
10
7Af tabel 3 fremgår, at der stabilt har været fra 22 til 29 sygedagpengemodtagere i arbejdsprøvning - dvs. i virksomhedspraktik i 2013. I alt 22 borgere var i arbejdsprøvning i juli måned.

Tabel 3. Sygedagpenge. Antal aktiverede

Jan 2013
Mar 2013
Maj 2013
Jul 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
134
111
96
65
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
28
24
29
22
Privat virksomheds praktik
17
17
22
20
Offentlig virksomheds praktik
11
7
7
0Data fra Workbase som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra d. uge 40 august 2013 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Oktober 2013". På baggrund af muligheder for at filtrere data i Workbase, kan nu gives en udførlig oversigt hvoraf fremgår fordeling af anvendte aktive forløbbrancheniveau , navn på de virksomheder hvor der er etableret forløb, placeringsstart- og slutdato - dvs. varigheden af forløb, samt timer pr. uge for det enkelte virksomhedsvendte forløb. Dette er er som efterspurgt af LBR og jf. lovgivningens krav.

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 40 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 150 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 61 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 9 forløb.


Alt i alt 220 forløb

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag
Bilag 1. LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Oktober 2013

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM