Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 29-08-2013

Torsdag den 29-08-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
18 Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014
19 Dialog med de faglige organisationer. 2013.
20 Dialog mellem RBR og LBR
21 LBRs virksomhedspris 2013 - proces


Efterretningssager
22 LBR projektoversigt 2013
23 Anvendte virksomhedspraktikker
24 Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. LBR 2013

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt og behandles efter § 9 i LBRs forretningsorden, idet LBR ikke var beslutningsdygtigt. Beslutninger framødet sendes iht. § 9 til høring blandt alle LBRs medlemmer og er gældende såfremt der ikke gøres indsigelse inden for 8 dage fra mødets afholdelse

Fraværende:
Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO
Karsten Sten Jensen DH
Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer
Ingbritt Thirup A-kasserne


Meddelelser:Åbne

18. Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014
15.20G00 - 2013/01963

Sagsfremstilling
De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen skal under inddragelse af Det lokale beskæftigelsesråd udarbejde en plan for det kommende års (2014) beskæftigelsesindsats.
Beskæftigelsesplanen skal drøftes med Beskæftigelsesregionen forud for planens forelæggelse for kommunalbestyrelsen.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2013 behandles på det ordinære møde . d. 29. august og behandles efterfølgende med både Beskæftigelsesregionens og LBRs bemærkninger på møder i Gribskov Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg og Kommunalbestyrelse.
Beskæftigelsesregionens høringssvar og vurdering af beskæftigelsesplanen er vedlagt i bilag 2.
Som grundlag for arbejdet med Beskæftigelsesplanen for 2014 har Beskæftigelsesministeren
nu udmeldt 4 mål.

Beskæftigelsesministerens mål for 2014
Ministeren har udmeldt 4 beskæftigelsespolitiske mål, som er retningsgivende for jobcentrets planlægning af indsatsen i 2014. Jf. bilag 1 har beskæftigelsesministeren fastholdt de beskæftigelsespolitiske mål fra 2013:

1. Mål: Flere unge skal have en uddannelse
-”Jobcentrene skal sikre, at flere unge uden uddannelse starter på en erhvervskompetence- givende uddannelse.”

2. Mål: Bedre og mere helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet – færre personer på førtidspension
- ”Jobcentrene skal forebygge, at så mange personer førtidspensioneres.

3. Mål: Langtidsledigheden skal bekæmpes
- ”Jobcentrene skal sikre, at antallet af langtidsledige personer begrænses mest muligt.”

4: Mål: En tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder
”Jobcentrene skal styrke samarbejdet med virksomhederne om beskæftigelses- indsatsen.”

Indhold i beskæftigelsesplan 2014
Da der fra ministerens side stilles de samme fordringer til indholdet som i de foregående år, vil Beskæftigelsesplan 2014 i udgangspunktet indeholde følgende fokusområder:

  • Beskæftigelsesministerens mål for 2014
  • De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer
  • Rammebetingelser for arbejdsmarkedsområdet i Gribskov Kommune: erhvervsstruktur, uddannelsesniveau, demografi mv.
  • Strategi og mål for den borgerrettede indsats
  • Strategi og mål for den virksomhedsrettede indsats

Det det har været målet for arbejdet med beskæftigelsesplan 2014, at produktet på et strategisk plan beskriver de indsatser, projekter med mere, der skal anvendes for de enkelte målgrupper, det virksomhedsrettede arbejde, fælles-borger initiativer, ny lovgivning og f.eks synergien i forhold til unge-indsatsen generelt.

Beskæftigelsesplanen er et overordnet arbejdsmarkedspolitisk og strategisk dokument, der ideelt fungerer som et redskab for ledelsen og for det enkelte team, som man kan planlægge ud fra, og hvor der følgende indenfor det enkelte område kan vurderes, hvilken indsats, der skal til for at nå resultaterne. Den konkrete - mere operationelle - indsats for at nå resultaterne beskrives i virksomheds- / handleplaner tæt på det enkelte team

Administrationen har som i de foregående år også indskrevet resultatmål for de lokale målsætninger i beskæftigelsesplanen. De lokale målsætninger vil blandt andet være relateret til de foreløbige budgetforudsætninger for 2014. Hvis disse forudsætninger ændrer sig i det endelige budget, justeres de lokale målsætninger i sammenhæng dermed.

Det fremgår af ministerens skabelon at, de kommunale resultatmål for 2014 først behøver at være fastsat og indarbejdet i beskæftigelsesplanen ved offentliggørelsen i januar 2014.
Dette må siges at være en stor fordel, idet de pågældende mål hermed kan blive mere præcise, dvs. både være ambitiøse, realistiske og afstemt med budgetforudsætninger for 2014. Administrationen forventer at kunne præsentere LBR for resultatmål 2014 på LBR møde d. 12 december.

Udkast til Beskæftigelsesplan 2013 blev sendt til medlemmer af LBR med brevpost d. 9. august.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats §§ 23, 46.2

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Bilag

Bilag 1. Gribskov Kommune. Beskæftigelsesplan 2014
Bilag 2. BP 2014. BHRS høringssvar
Bilag 3. AMS. Notat om de beskæftigelsespolitiske mål for 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstlller :

- at LBR fremkommer med bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2014

Beslutning
LBR anbefaler den foreliggende Beskæftigelsesplan 2014. Høringsvar fra LO og FTF
vedlægges planen
19. Dialog med de faglige organisationer. 2013.
15.00A00 - 2012/65685

Sagsfremstilling
Sekretariatet fremlægger udkast til dagsorden til dialogmødet med de faglige organisationer d. 16. september. Det lokale Beskæftigelsesråd opfordres til at fremkomme med evt. rettelser og yderligere emner.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog på mødet at årets dialogmøder med de faglige organisationer skal holdes d. 11. marts og 16. september kl. 16.30. På dialogmødet i marts måned blev følgende emner drøftet :

 • Opfølgning på akutaftalen
 • Seniorjob i Gribskov kommune
 • Jobrotation i Gribskov Kommune
 • Erhvervs-og beskæftigelsesinitiativer i Gribskov Kommune


Til mødet d. 16 september har administrationen sammensat følgende udkast til program for mødet. :

 • Velkommen - og præsentation af deltagere i mødet
 • Hovedpunkter i Kontanthjælpsreformen - herunder nyttejob til kontanthjælpsmodtagere
 • Forsikrede ledige i Gribskov Kommune

- udfaldstruede ledige
- fra uddannelsesydelse til arbejdsmarkedsydelse
- seniorjob i Gribskov Kommune

 • Uddannelse i Gribskov Kommune

- jobrotation i Gribskov Kommune
- job med uddannelsesperspektiv
- voksenlærlinge

 • Førtidspensions - og fleksjobreform

- ressourceforløb

 • Evt. Næste møde


Sekretariatet sender invitation og dagsorden til de faglige organisationer i senest i uge 34 med en opfordring til at komme med yderligere emner til dagsordenen, hvis der er behov for dette

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15/6 2010.

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

 • at LBR med vedtager program for dialogmøde 16. september med de faglige organisationer - evt med tilføjelser.

  Beslutning

Det foreliggende program sendes til de faglige organisationer med en opfordring til at
komme med yderligere punkter, såfremt der skulle være behov for dette
20. Dialog mellem RBR og LBR
15.20A00 - 2013/25319

Sagsfremstilling
Før sommerferien modtog sekretariatet brev til Det lokale Beskæftigelsesråd fra det Det regionale Beskæftigelsesråd (RBR) med en invitation til fremtidig dialog. I brevet opfordrer RBR LBR til at overveje om der er behov for et besøg/møde med udgangspunkt i LBRs evt. ønsker om temaer.
RBR forestiller sig at tage fat på ny møderunde i 2014, når kommunevalg og konstituering er overstået. For de LBRer, der ikke i indeværende runde har talt med RBR vil et ønske herom blive modtaget positivt.

Det lokale Beskæftigelsesråd I Gribskov Kommune har ikke haft møde med RBR i indeværende periode idet den tidligere henvendelse fra RBR er blevet overset - desværre.

Administrationen henleder opmærksomheden på, at Det lokale Beskæftigelsesråd sammen med Arbejdsmarkedsudvalget i Gribskov Kommune i 2012 indledte dialogmøder med de lokale faglige organisationer herunder med deltagelse af LO Hovedstaden og DA, og det af den grund måske ikke har været det store behov for at mødes særskilt med RBR. Men dette må LBR træffe beslutning om. Se også punkt i denne dagsorden vedr. dialogmøder med de faglige organisationer.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15/6 2010

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR træffer beslutning om behovet for møde med RBR i indeværende runde / valgperiode

Beslutning
Det lokale beskæftigelsesråd ønsker at mødes med Det regionale beskæftigelsesråd (RBR) i den nye møderunde, hvilket meddeles RBR,
21. LBRs virksomhedspris 2013 - proces
15.21K00 - 2013/18208

Sagsfremstilling
LBRs virksomhedsprisoverrækkelse indgår som en del af LBRs virksomhedsplan for 2013.

Sekretariatet ønsker at tilrettelægge en proces, der gør det muligt at finde frem til de virksomheder, der skal indstilles til LBRs virksomhedspriser 2013 og program for selve overrækkelsen af de tre virksomhedspriser. Modtageren vil være en privat virksomhed, en offentlig virksomhed og en virksomhed der i særlig grad har gjort brug af opkvalificering via jobrotation.

Sekretariatet foreslår og anbefaler følgende plan :

Uge 43:
Nedsættelse af et bedømmelsesudvalg til efterfølgende at vurdere modtagne indstillinger - for eksempel formandskollegiet.

Uge 46:
Breve og materiale til lokale erhvervsforeninger, Gribskov Erhvervsråd samt frivillige organisationer som Projekt Grib og Frivillig Forum. Breve og materiale til lokale virksomheder med fem eller flere ansatte.

Uge 47:
Annoncering i Ugeposten og på kommunens hjemmeside.

Uge 48:
Opfølgning overfor frivillige foreninger og lokale virksomheder med henblik på at modtage forslag.

Uge 49:
Frist for indstilling af virksomheder til at modtagelse af priserne. Indstillingerne forelægges bedømmelsesudvalget.

Uge 50:
Prisuddeling - arrangementet afholdes torsdag den 12. december for prismodtagere, indstillede virksomheder og interesserede foreninger og virksomheder i øvrigt.

Arrangementet foreslås afholdt på Uddannelsescentret.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR beslutter ovennævnte proces i forbindelse med uddeling LBRs virksomhedspriser 2013

Beslutning
Den foreslåede proces tiltrådt

Efterretningssager

22. LBR projektoversigt 2013
15.20A00 - 2012/66227

Sagsfremstilling

Det lokale beskæftigelsesråd modtager på hvert møde en oversigt over de projekter og aktiviteter,
der støttes økonomisk af rådet. Opdatering af oversigten foretages enten af de projektansvarlige
eller af

Projekttitel og nummer Dato
mm.åå
Projektstatus
Jobrotation i Gribskov Kommune
Projekt nr.9
Juni 2013


Jan. 2013
EUROSPAR i Vejby startes et projekt op pr. 1. juli hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er pt i virksomhedspraktik hvor det går så godt, at EUROSPAR har valgt at bruge hende i de første 12 mdr som vikar. Vikaren er langtidsledig og overgår til til uddannelsesordningen pr. 16.06.13, og bliver afmeldt som ledig pr. 1. juli 2013 i stedet.

DagliBrugsen i Smidstrup startes et projekt op pr. 1. juli, hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er en kontanthjælpsmodtager, som har været i vores system i mange år. Hun er afprøvet i en længere praktik, og både butikschefen og den ledige er glade for samarbejdet. Hun starter som jobrotationsvikar pr 1. juli og 12 mdr. frem.

I Linimatic i Helsinge afprøves ledig i virksomhedspraktik, der skal fobered pågældende til at kunne indgå som vikar i forbindelse med at en medarbejder skal på et 6 ugers uddannelsesforløb. (der er optag hevr uge)


Aleris i Græsted/Gilleleje skal have 8 medarbejdere på t diplom uddannelse - 15 uger pr. medarbejder med start. august/september og de vil gerne gøre det som jobrotationsprojekt. Jobcentret er i gang med at søge vikarer blandt ledige, der før de ansættes som vikarer skal prøves i virksomhedspraktik.

SuperBrugsen i Blistrup som påtænker at kombinere jobrotation med elevansættelse.
COOP har sendt brev ud til alle deres butikker om at de skal indtænke jobrotation i forbindelse med at de ansætter elever.

En frisør i Helsinge har henvendt sig. Er interesseret i at ansætte en elev og ønskede orientering om jobrotationsordningen. Der er mulighed for at etablere jobrotation, hvis det lykkes at finde en vikar med de rette kompetencer.

Projekt Jobrotation i Gribskov Kommune gennemfører i samarbejde med Projekt Gribskov Roterer, som LBR støttede i 2012, en række møder med virksomheder for at få belyst virksomhedernes behov for efteruddannelse. Dette sker i januar og februar
Erhvervs og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
Projektnr. 10
Juni 2013Jan. 2013
På linie med i 2012 er der ligeledes i 2013 besluttet 10 fælles initiativer mellem ETU/ARB. Indsatserne ønskes påbegyndt eller gennemført i løbet af dette år.Initiativerne bygger på såvel udadvendte erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag , som interne serviceforbedringer hos de fagområder i kommunen, der har bredest kontakt til det lokale erhvervsliv. En række af initiativerne er allerede under gennemførelse eller udarbejdelse. Andre initiativer vil der blive sat fokus på via åbenthus- arrangementer i løbet af det kommende efterår.


Samtlige 10 initiativer er igangsat i løbet af 2012. Flere med konkrete aktiviteter med virksomheder, mens andre endnu er i en indledende fase. Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket – også udenfor de 10 initiativer. Det gælder både på tværs i ledelsen og blandt medarbejdere på de to områder. Herudover har flere andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Under initiativerne deltager Jobcentret sammen med Jobcenter Halsnæs, Region Hovedstaden og en række erhvervsskoler i projektet ”Job med Uddannelsesperspektiv”. Projektet retter sig mod unge i aldersgruppen 15 til 20 år som ikke umiddelbart er motiveret til at på begynde en ungdomsuddannelse. Ideen er at kortlægge den viden og erfaring de unge opnår via ufaglært arbejde blandt andet med det formål at kunne opnå merit for denne viden på en efterfølgende erhvervsuddannelse. "
Aktiviteter. Langtidsledige
Jobcafe.
Projektnr 11
Aug. 2013
Juni 2013
Jan 2013
Blandt ledige borgere spredes viden om jobcafeen og får ledige til af egen vilje at henvende sig til jobcafeen. Deltagere i jobcafeen oplyser, at de får udbytte af cafeen på følgende niveauer :
 • De får konkrete værktøjer i forhold til CV og ansøgninger
 • De får konkrete anvisninger til , hvordan de afsøger jobmarkedet
 • De bliver trænet i at tage kontakt til virksomheder samt trænet i jobsamtaleteknik
 • Jobcafeens virksomhedskonsulent præsenterer konkrete job som deltagerne kan søge
Det er lykkedes at motivere jobcafedeltagere til at søge stillingstyper som de ikke selv havde set som mulighed.

En af intentionerne med caféen var at inspirere til netværksdannelse. Dette har konkret medført at nogle af jobcaféens deltagere i sommerferien etablerede deres egen jobcafé med regelmæssige møder.
Jobcaféen har udviklet en kultur, hvor det nærmere indhold i undervisningen aftales med holdet. Dette betyder, at det faglige input altid bliver oplevet som relevante og caféens brugere er motiverede og oplever medansvar for eget udbytte af jobcaféen.

Jobcafeen er åben tirsdage og torsdage for både nyledige og langtidsledige.
Jobcafeens grundlag er baseret på motivation og frivillighed. Det er lykkedes indenfor disse rammer at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter som undervisning om ansøgningsmateriale og jobsamtale med det formål at forbedre de lediges kommunikative kompetencer. Der har været foredrag ved Øresund Direct for at inspirere enkelte
til også at søge job i Sverige. Enkelte har detaget i kursusforløb hos " job og uddannelse Øresund". Jobcafeen er i dialog om et evt samarbejde.
Jobcafeen har ladet sig inspirere at en arbejdsgang, som anvendes i vikarbureaubranchen med hensyn til at få udarbejdet en kandidatprofil som virksomhedskonsulenten kan tage med sig, når virksomheder besøges.
De aktiviteter der sættes i gang i jobcafeen sker på baggrund af deltagernes ønsker.
Caféen er velbesøgt og har udviklet en kultur som er kendetegnet ved gå på mod. Det er vurderingen, at mange har fået fornyet energi til deres jobsøgning. Der er opstået et spontant netværk blandt caféens brugere og mange af deltagerne giver udtryk for, at det er rart at komme væk fra en socialt isoleret situation og møde andre mennesker.
Forud for deltagelse i caféen ligger der en individuel samtale. Dette ser vi som en god modtagelse og introduktion til caféen og vi ser det som en god start på et samarbejde med den enkelte.
Konsulenterne, som er knyttet til jobcaféen, har en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Dette betyder af caféens brugere får kendskab til jobmuligheder, som ikke er synlige af andre kanaler og konsulenterne har med sit kendskab til både virksomheder og jobsøgere et godt grundlag for at matche de to parter.
Kvinder for fremtiden Der gives orientering på mødet
SIS projekt
JMV
Der gives orientering på mødet
Information : Ungeindsats Der gives orientering på mødet
Virksomhedsrettede
aktiviteter
Virksomhedspris
August 2013


Juni 2013
LBR vedtager proces i forbindelse med Virksomhedspris 2013

Forberedende møde 24.5.
Formål: At udvide kredsen af indstillere til også at omfatte lokale virksomheder og borgere.

Midler: Der skrives breve til alle virksomheder med mere end fem ansatte i regi Jobcenteret, med henblik på at få virksomhederne til indstille kandidater. Ud over brevet kunne det overvejes at med sende materiale til brug for ophængning i for eksempel frokoststuen eller andre relevante steder for at komme i kontakt med de ansatte. Ved kontakt med lokale virksomheder skal arrangement og indstillingsmulighed bemærkes.

Arrangementet skal åbnes for alle virksomheder og ikke kun de nominerede.

Annoncering tænkes primært rettet mod borgere og diverse foreninger. Jobcentervinklen nedtones og LBR-vinklen fremhæves. Der skal tænkes over begrebsforståelse og læsevenlighed.

Diverse foreninger kontaktes om prisuddelingen som erhvervsforeninger, frivilligecentre og andre udvalgte foreninger.

Der skal lige efter sommerferien tages kontakt til:

Projekt Grib ved Christian Wittenkamp,
Erhverv Gribskov ved Lars Marholt / Troels Nørskov.
Ugeposten (Jeanette Haugaard)


Priserne skal findes blandt lokale kunstnere og forskellige alternative overvejes.
DiverseLovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. Lovbekendtgørelse nr. 731 af 15/6 2010

Økonomi

Aktivitet / projektnr Budget 2013 Forbrug Rest til LBRs disp.
Jobrotation / 9 250.000 250.000
Erhvervs - og beskæftigelsesinitiativ.
Udviklingsstilling /10
100.000 100.000
Aktiviteter for ledige
Jobcafe /11
150.000 150.000
Kvinder for fremtiden/ 12 20.000 20.000
Virksomhedsrettet
aktivitet
Virksomhedspris / 2
30.000 12.195
Sis projekt
JMV
25.000
Information Ungeindsats
Diverse udgifter / 100
Forbrug 532.195.
Bevilling 2013
Overført fra 2012
Rammebeløb 2013Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt, dog med forbehold over for den økonomiske del.
23. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra december 2012 til juni 2013; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned ved seneste offentliggjorte data fra Jobindsats.dk.

Af tabel 1 fremgår, at der stabilt har været omkring 23 kontanthjælpsmodtagere i privat løntilskud fra december 12 til juni 2013. I perioden ses et stigende antal i offentlig løntilskud - fra 46 ledige i december 2012 til 43 i løntilskud i juni 2013.
Antal i virksomhedspraktik er steget fra 102 forløb i febraur måned til i alt 142 aktiverede i virksomhedspraktik i juni måned.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Dec 2012
Feb 2013
Apr 2013
Jun 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
201
231
229
207
Ordinære uddannelses forløb
3
6
4
3
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
49
54
68
64
Privat ansættelse med løntilskud
23
25
23
21
Offentlig ansættelse med løntilskud
26
29
45
43
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
116
102
111
142
Privat virksomheds praktik
82
71
82
125
Offentlig virksomheds praktik
35
33
29
17Af tabel 2 fremgår, at der med 69 aktiverede i juni måned, hvilket (bortset fra maj måned) er nogenlunde samme antal modtagere af a-dagpenge i løntilskud i juli 2013 sammenlignet med de foregående måneder i 2013.
Antal i virksomhedspraktik er 54 forløb i juni måned. Dette er lidt under niveauet fra i marts & april - men en stigning fra januar, hvor antal i praktikforløb var på 48 forløb.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Jan 2013
Mar 2013
Maj 2013
Jul 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
114
106
98
46
Ordinære uddannelses forløb
12
12
12
4
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
61
65
84
69
Privat ansættelse med løntilskud
19
30
47
36
Offentlig ansættelse med løntilskud
42
35
37
33
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
48
57
59
54
Privat virksomheds praktik
37
41
49
48
Offentlig virksomheds praktik
11
16
10
7Af tabel 3 fremgår, at der stabilt har været fra 26 til 30 sygedagpengemodtagere i arbejdsprøvning - dvs. i virksomhedspraktik i 2013. I alt 25 borgere var i arbejdsprøvning i juni måned.

Tabel 3. Sygedagpenge. Antal aktiverede

Dec 2012
Feb 2013
Apr 2013
Jun 2013
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
128
122
117
81
Virksomheds praktik Virksomheds praktik
26
30
24
25
Privat virksomheds praktik
15
18
16
21
Offentlig virksomheds praktik
11
12
8
4Data fra Workbase som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra d. uge 33 august 2013 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. august 2013". På baggrund af muligheder for at filtrere data i Workbase, kan nu gives en udførlig oversigt hvoraf fremgår fordeling af anvendte aktive forløbbrancheniveau , navn på de virksomheder hvor der er etableret forløb, placeringsstart- og slutdato - dvs. varigheden af forløb, samt timer pr. uge for det enkelte virksomhedsvendte forløb. Dette er er som efterspurgt af LBR og jf. lovgivningens krav.

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 33 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 146 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 75 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 16 forløb.


Alt i alt 237 forløb
Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag
Bilag 1.
LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. August 2013


Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning


Beslutning
Tiltrådt
24. Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. LBR 2013
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På august-mødet vil der, med udgangspunkt i de udvalgte oversigter i bilag 1, blive redegjort for udviklingen i ledigheden på kontanthjælps- og dagpengeområdet foruden også udviklingen vedr. sygedagpenge og ledighedsydelse. De fire områder er indekseret, således at udviklingen i Gribskov Kommune kan sammenlignes med udviklingen i Klyngen af sammenlignelige kommuner.

Kontanthjælp
Figur 1 & 2. Fra juni 2012 til juni 2013 har der været et stigende antal modtagere af kontanthjælp: fra 803 ledige til 829 ledige samme måned året efter. (Dette inklusiv kontanthjælpsmodtagere omfattet af integrationsprogrammet). Det ses af figur 1, at ledigheden toppede med 864 ledige i marts måned. Det fremgår også, at der i 2013 er et stigende antal (indsatsklare) ledige i matchgruppe 2, mens der modsat i 2013 er et faldende antal jobklare ledige.
I figur 2 indekseres udviklingen, hvorved det fremgår at ledigheden i Gribskov Kommune det seneste år er steget 7 pct., mens den gennemsnitlige stigning i Klyngen er på 9 pct.

A-dagpenge.
Af figur 3 fremgår, at ledigheden for dagpengeberettigede er faldet fra 809 ledige i juni 2012 til 767 ledige i juni 2013. Af figuren fremgår også, at der er 61 borgere der i juni 2013 modtager Særlig Uddannelsesydelse.

I figur 4, 4B & 4C indekseres ledighedsudviklingen hvorved udviklingen i Gribskov Kommune sammenlignes med udviklingen i hhv Klyngen og Nordsjælland.
Af figur 4 fremgår, foruden de relativt store sæsonsvingninger, også at Gribskov Kommune efter en fem-års periode alt i alt har haft en (nogenlunde) tilsvarende ledighedsudvikling, som den gennemsnitlige udvikling i Nordsjælland. Tendensen er, at Gribskov Kommune i 2011 og 2012 ligger under det gennemsnitlige ledighedsniveau i Nordsjælland.
Af figur 4B fremgår, at Gribskov Kommune har haft præcis tilsvarende ledighedudvikling indenfor det seneste år juni 2012 - juni 2013 i benchmark med ledigheden i Nordsjælland.
Når ledighedsudviklingen indenfor det seneste år indekseres ifh.t. Klyngen, ses det af figur 4C, at ledighedsudviklingen i Gribskov Kommune er steget 6 procentpoint mere end gennemnittet i Klyngen.

Sygedagpenge
Af figur 5 fremgår, at der i 2013 har været et faldende antal borgere, der er i sdp-forløb af en varighed fra 9-52 uger: i starten af januar 2013 var der 377 borgere, mens der i starten af august 2013 var 256 sygemeldte borgere i forløb 9-52 uger. Af figuren 5 fremgår også, at der er betydelig færre sdp-modtagere i 2013 sammenlignet med 2012.
I figur 6 indekseres udviklingen, hvorved det fremgår at det færre antal sdp-forløb 9-52 uger, svarer præcis til et tilsvarende gennemsnitligt fald i Klyngen af sammenlignelige kommuner.

Figur 7 viser udviklingen i sygedagpengeforløb over 52 uger. Der har gennem 2013 været et faldende antal sager, hvilket er overordentligt positivt. I juli måned var der 78 sdp-forløb over 52 uger.
I figur 8 indekseres udviklingen, hvorved det fremgår, at det færre antal sdp-forløb over uger 52 uger svarer til et procentvis årligt fald på 22 pct. i Gribskov Kommune. Det gennemsnitlige fald i Klyngen af sammenlignelige kommuner er på 16 pct.

Ledighedsydelse og fleksjob
Af figur 9 fremgår udvikling i ledighed - samt andel ledige af de fleksjobberettigede i Gribskov Kommune. Siden juni 2012 er antal borgere på ledighedsydelse steget fra 100 ledige til 128 borgere på ledighedsydelse i juni 2013.
I juni 2012 var 23 pct. af de fleksjobberettigede uden fleksjob, mens andelen på ledighedsydelse i juni 2013 var på 28 pct.
I figur 10 indekseres udviklingen, hvorved det fremgår, at der i Gribskov Kommune været en stigning i antal borgere på ledighedsydelse svarende til 31 pct. fra juni 2012 til juni 2013. I Klyngen har der gennemsnitlig været en stigning/fald på 0 pct. - svt. til indeks 100 i juni 2013.

Bilag 1. Oversigt. Ledighed og sygedagpenge v. 12 figurer:
Figur 1 Kontanthjælp. Udvikling i ledigheden. 2008-2013
Figur 2.Kontanthjælp. Indekseret udvikling 2012-2013
Figur 3. A-dagpenge. Udvikling i ledigheden 2008 - 2013
Figur 4 - 4C. A-dagpenge. Indekseret udvikling 2012-2013 & 2007 - 2013
Figur 5. Sygedagpengeforløb 9-52 uger. 2012- 2013

Figur 6. Sygedagpengeforløb 9-52 uger. Indekseret udvikling 2012-2013
Figur 7. Sygedagpengeforløb over 52 uger. 2012- 2013
Figur 8. Sygedagpengeforløb over 52 uger. Indekseret udvikling 2012-2013
Figur 9. Ledighedsydelse. Udvikling i ledigheden 2012 - 2013

Figur 10. Ledighedsydelse. Indekseret udvikling 2012-2013


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag
Bilag 1.
Oversigt. Ledighed og sygedagpenge v. 12 figurer
Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller:

- at LBRt tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM