Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 20-06-2013

Torsdag den 20-06-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
11 LBR. Ansøgning om LBR støtte til projekt Sundhed, Integration og Selvforsør
gelse
12 LBR. Ansøgning om støtte til informationsvideo rettet mod unge,der søger om
kontanhjælp.


Efterretningssager
13 LBR. Udfaldstruede Ledige, akutpakken og aftale om midlertidig arbejdsmarke
dsydelse
14 LBR projektoversigt 2013
15 Beskæftigelsesplan 2014. LO og DA fællesudmeldinger vedr. LBR indsatsen i 2
014
16 Anvendte virksomhedspraktikker
17 Resultatoversigt Jobcenter Gribskov 2013.

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Bent Christiansen DA
Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO
Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer


Meddelelser:Åbne

11. LBR. Ansøgning om LBR støtte til projekt Sundhed, Integration og Selvforsørgelse
15.20A00 - 2012/61887

Sagsfremstilling
Administrationen har modtaget ansøgning om LBR støtte til projekt : SIS : Sundhed, Integration, Selvforsørgelse.
Den oprindelige ansøgning skulle der ses bort fra. Der blev via mail fremsendt ny ansøgning til LBRs medlemmer.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi

2013 : 138.125 kr
2014 : 64.678 kr.
2015 : 64.678 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Ansøgning om LBR støtte til projekt SIS

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR træffer beslutning om der skal gives støtte til projekt SIS

Beslutning
LBR gav tilsagn om at støtte SIS- projektet med 25.000 kr.
12. LBR. Ansøgning om støtte til informationsvideo rettet mod unge,der søger om kontanhjælp.
15.20A00 - 2012/61887

Sagsfremstilling
Med det formål at informere unge om vilkår- herunder beskæftigelse- omkring kontanthjælp ønskes fremstillet en video der kan vises på elektroniske medier, der er velegnede i forhold til målgruppen.
Arbejdstitlen er : I Gribskov Kommune er kontanthjælp lig med kontanthjælpsjob.
Videoen skal på kort tid informere den unge om hvor, hvordan og hvilke evt dokumentationskrav der er forbundet med en ansøgning. I videoen skal der lægges vægt på, at præsentere de unge for de beskæftigelseskrav som en evt berettigelse til kontanthjælp skal opfylde. I videoen vises modtagelsen, udfyldelse af ansøgning ,vejledning der gives og der vises rundt på de beskæftigelser/ aktiviteter, som den unge skal deltage i. Heri indgår også mødetidspunktet kl 7.00. Videoen skal kommunikere på et sprog - en blanding af billede, tale og tekst, som unge forstår.
Videoen forsøges at blive produceret i samarbejde med Gribskov Produktionsskole

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styrtingen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Økonomi
13.000 - 15.000 kr

Bilag
Ansøgning eftersendes

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR træffer beslutning om støtte til fremstilling af video til det beskrevne formål

Beslutning
LBR gav tilsagn om at støtte produktion af informationsvideo med 15.000 kr.

Efterretningssager

13. LBR. Udfaldstruede Ledige, akutpakken og aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
15.20A00 - 2012/55712

Sagsfremstilling
Indfasningen af en toårig dagpengeperiode og 1 årig optjeningsperiode
Baggrund
I forbindelse med ændringerne på dagpengeområdet pr. 1. juli 2013 fremlægges ændringer for Det lokale beskæftigelsesråd til orientering samt en status status for indsatsen overfor langtidsledige på arbejdsløshedsdagpenge.

Der redegøres for følgende elementer:

 1. Ændring af dagpengeperiode fra 4 til 2 år og akutpakken
 2. Status på indsatsen overfor langtidsledige i Gribskov Kommune
 3. Seniorjob i Gribskov Kommune
 4. Opslåede akutjobs i Gribskov Kommune
 5. Job-assistance
 6. Orientering om ny arbejdsmarkedsydelse


1. Ændring af dagpengeperioden fra 4 til 2 år og akutpakken
I juli 2010 trådte den nye kortere dagpengeperiode i kraft. I følge de nye regler blev forsikrede personer, der er blevet ledige efter 1. juli 2012 berettiget til 2 års dagpenge mod tidligere 4 år.
Herudover er reglerne for optjening af en ny dagpengeperiode ændret og kræver nu sammenlagt 52 ugers fuldtidsarbejde mod tidligere 26 uger.

I følge den oprindelige aftale ville de første ledige berøres 2 år efter de nye reglers vedtagelse dvs. d. 1. juli 2012. Efterfølgende blev dagpengeperioden dog midlertidigt forlænget, således at forkortelsen trådte i kraft for de første berørte d. 1. januar 2013.

Den forkortede dagpengeperiode og den relativt høje ledighed har betydet, at en stor gruppe ledige står til at opbruge deres dagpengeret i første halvår af 2013, hvis de ikke finder et arbejde. De skal, ligesom de øvrige ledige , hjælpes i jobcentrenes og a-kassernes ordinære beskæftigelsesindsats.

Som et yderligere forsøg på "opblødning" af indfasningen af de nye dagpengeregler aftalte regeringen og arbejdsmarkedets parter i august 2012 den såkaldte "akutpakke" som betyder, at jobcentre og a-kasser skal gennemføre en særlig indsats overfor ledige.

Den særlige indsats består i :

 • at etablere et særligt jobberedskab med personlige jobformidlere, som skal hjælpe ledige i arbejde via et intensivt forløb med støtte til jobhjælp og jobsøgning
 • at deltage i en fælles samtale med den ledige senest en uge efter, at den ledige er sendt til jobcentret af a-kassen - hvis den ledige ønsker det.
 • at hjælpe den ledige med at komme i jobrotation, voksenlærling, praktik eller løntilskud på en privat virksomhed, hvis det er den hurtigste vej til at komme i arbejde

2. Status på indsatsen overfor langtidsledige i Gribskov Kommune

Langtidsledige 1.9.2012 - 31.12.2013 335 personer
Kontaktet af Jobcenteret pr. maj 2013 258 personer
Ønsket personlig jobformidler 151 personer / 58,5 %
Fald i langtidsledighed april 2012 - april 2013 35 %
Fald i langtidsledighed klyngen april 2012 - april 2013 31 %´
Modtagere af uddannelsesydelse i Gribskov Kommune maj 2013 47 personer

Kilde; WorkBase indberetninger fra A-kasser

Som det ses af tabellen ovenfor har Gribskov Kommune haft et større fald i langtidsledigheden end de sammenlignelige kommuner.

Samtidig kan det ses, at Gribskov Kommune ligger pænt over landsgennemsnittet for personer der har fået en personlig jobformidler. 58,5 % i Gribskov Kommune mod 45 % på landsplan.

Enkelte kommuner udmærker sig i særlig grad i brugen af jobformidlere og fald i langtidsledighed. F.eks. Køge og Skive kommuner, hvor anvendelse af den personlige jobformidler har været mest anvendt henholdsvis 93% og 84%. Samtidig er langtidsledigheden i de to kommuner faldet med 42%
Kilde: Ugebrevet A4 21.05.2013

Med støtte fra det lokale beskæftigelsesråd har Center for Arbejdsmarked tillige etableret jobcafe for ledige - et tilbud der er frivilligt for de ledige at deltage. Forsøgsvis sker der ingen registering af de ledige. Fremmødet er vekslende pr. gang alt fra 2 - 8 personer pr. hold.

Som noget nyt tilbydes jobcafeen nu også til nyledige. For at sikre så stærkt netværk som muligt på tværs, går nyledige og langstidsledige på samme hold. I de seneste tre måneder har 25 personer været tilknyttet jobcafeen.

3. Seniorjob i Gribskov Kommune
I Gribskov Kommune er der primo juni 2013 blevet etableret 30 seniorjob. Der ansættes en seniorjobber d. 19.8. 2013 og der har for nuværende været 2 forespørgsler vedr. seniorjobansættelse.

4. Akutjob
Der er blevet opslået 3 akutjob i Gribskov Kommune. Der er ikke blevet ansat personer fra målgruppen (udfaldstruede ledige) i de opslåede akutjob.

5. Job-assistance
Byrådet besluttede på mødet 4. februar 2013 at tiltræde arbejdsmarkedsudvalget anbefaling om at oprette en særlig ordning og målrette den til borgere, som mister dagpengeretten efter 1.juli 2013. Som led i budgetaftalen for 2013 er der afsat 1 million til denne ekstraordinære indsats.

Arbejdsmarkedsudvalget vedtog d. 20. februar 2013 inden for rammen af denne aftale følgende model for den særlige indsats.:
"Center for arbejdsmarked ansætter 1 virksomhedskonsulent /jobkonsulent og fokuserer delvist på vejledingsindsats - coaching og sparring i forhold til jobsøgning, ansøgninger, cv, gennemførelse af jobsamtaler, bredere jobsøgning, brancheskift m.m. - og bruger de resterende midler til ansættelse med løntilskud ".

Forudsætningerne for Arbejdsmarkedsudvalgets beslutning d. 20. februar 2013 har ændret sig grundet forlængelsen af uddannelsesydelsen og indførelsen af den nye arbejdsmarkedsydelse. På sit møde d. 19. juni 2013 behandler Arbejdsmarkedsudvalget oplæg fra administrationen om ændret strategi på bagrund af forlængelsen af uddannelsesydelsesordningen frem til 31.12.2013 og indførelsen af midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra 1.1. 2014

6. Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse
Regeringen og Enhedslisten er blevet enige om at videreføre den særlige uddannelsesordning for resten af 2013 og tage yderligere nye initiativer, som sikrer forsørgelsesgrundlaget for den gruppe af ledige der mister retten til dagpenge de kommende år.

Aftalen indeholder følgende hovedelementer:

 • Forlængelse af den særlige uddannelsesordning

- Den særlige uddannelsesordning bliver forlænget med et halvt år, så den gælder hele 2. halvår af 2013
- Forlængelsen omfatter de ledige, som har ret til uddannelsesordningen i 1. halvår 2013 og ledige, som opbruger retten til dagpenge i 2. halvår 2013

 • Ny arbejdsmarkedsydelse

- Der indføres ny midlertidig arbejdsmarkedsydelse 1. januar 2014
- For ikke-forsørgere udgør ydelsen 60% af det maksimale dagpengeniveau
- For forsørgere udgør ydelsen 80% af det maksimale dagpengeniveau
- Ydelsen er ikke afhængig af ægtefælleindkomst og formue
- Ændringen gælder for de ledige der opbruger dagpengeretten og/eller den særlige uddannelsesordning efter d. 1. januar 2014

Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. halvår 2014, får mulighed for at modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelsen i op til 1 og et kvart år. Personer der opbruger dagpengeretten frem mod i 2. halvår 2016 eller derefter kan ikke længere modtage den midlertidige arbejdsmarkedsydelse.

Den samlede periode med dagpenge, særlig uddannelsesydelse og den midlertidige arbejdsmarkedsydelse kan højst udgøre 4 år.


Den to-årige dagpengepriode er fuldt indfaset for ledige, hvis dagpengeperiode udløber i 2017 eller senere.


Administration af ordningen

 • Arbejdsmarkedsydelsen er en arbejdsløshedsforskringsydelse som a-kasserne skal administrere
 • Alle modtagere af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse har ret og pligt til ét virksomhedsrettet tilbud efter senest en måned på midlertidig ydelse
 • Ledige der modtager arbejdsmarkedsydelsen og ikke har en uddannelse, får ret til læse, skrive - og regne kurser, hvis test viser behov herfor.
 • Ledige ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse på arbejdsmarkedsydelse får ret til 8 ugers uddannelse

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Aftale om akutpakke
Aftale om akut job
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
14. LBR projektoversigt 2013
15.20A00 - 2012/66227

Sagsfremstilling

Projekttitel og nummer Dato
mm.åå
Projektstatus
Jobrotation i Gribskov Kommune
Projekt nr.9
Juni 2013


Jan. 2013
EUROSPAR i Vejby startes et projekt op pr. 1. juli hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er pt i virksomhedspraktik hvor det går så godt, at EUROSPAR har valgt at bruge hende i de første 12 mdr som vikar. Vikaren er langtidsledig og overgår til til uddannelsesordningen pr. 16.06.13, og bliver afmeldt som ledig pr. 1. juli 2013 i stedet.

DagliBrugsen i Smidstrup startes et projekt op pr. 1. juli, hvor en af deres ansatte går i uddannelse (2 årig butiksuddannelse).
Vikaren er en kontanthjælpsmodtager, som har været i vores system i mange år. Hun er afprøvet i en længere praktik, og både butikschefen og den ledige er glade for samarbejdet. Hun starter som jobrotationsvikar pr 1. juli og 12 mdr. frem.

I Linimatic i Helsinge afprøves ledig i virksomhedspraktik, der skal fobered pågældende til at kunne indgå som vikar i forbindelse med at en medarbejder skal på et 6 ugers uddannelsesforløb. (der er optag hevr uge)


Aleris i Græsted/Gilleleje skal have 8 medarbejdere på t diplom uddannelse - 15 uger pr. medarbejder med start. august/september og de vil gerne gøre det som jobrotationsprojekt. Jobcentret er i gang med at søge vikarer blandt ledige, der før de ansættes som vikarer skal prøves i virksomhedspraktik.

SuperBrugsen i Blistrup som påtænker at kombinere jobrotation med elevansættelse.
COOP har sendt brev ud til alle deres butikker om at de skal indtænke jobrotation i forbindelse med at de ansætter elever.

En frisør i Helsinge har henvendt sig. Er interesseret i at ansætte en elev og ønskede orientering om jobrotationsordningen. Der er mulighed for at etablere jobrotation, hvis det lykkes at finde en vikar med de rette kompetencer.

Projekt Jobrotation i Gribskov Kommune gennemfører i samarbejde med Projekt Gribskov Roterer, som LBR støttede i 2012, en række møder med virksomheder for at få belyst virksomhedernes behov for efteruddannelse. Dette sker i januar og februar
Erhvervs og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
Projektnr. 10
Juni 2013Jan. 2013
På linie med i 2012 er der ligeledes i 2013 besluttet 10 fælles initiativer mellem ETU/ARB. Indsatserne ønskes påbegyndt eller gennemført i løbet af dette år.Initiativerne bygger på såvel udadvendte erhvervs- og beskæftigelsesmæssige tiltag , som interne serviceforbedringer hos de fagområder i kommunen, der har bredest kontakt til det lokale erhvervsliv. En række af initiativerne er allerede under gennemførelse eller udarbejdelse. Andre initiativer vil der blive sat fokus på via åbenthus- arrangementer i løbet af det kommende efterår.


Samtlige 10 initiativer er igangsat i løbet af 2012. Flere med konkrete aktiviteter med virksomheder, mens andre endnu er i en indledende fase. Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket – også udenfor de 10 initiativer. Det gælder både på tværs i ledelsen og blandt medarbejdere på de to områder. Herudover har flere andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Under initiativerne deltager Jobcentret sammen med Jobcenter Halsnæs, Region Hovedstaden og en række erhvervsskoler i projektet ”Job med Uddannelsesperspektiv”. Projektet retter sig mod unge i aldersgruppen 15 til 20 år som ikke umiddelbart er motiveret til at på begynde en ungdomsuddannelse. Ideen er at kortlægge den viden og erfaring de unge opnår via ufaglært arbejde blandt andet med det formål at kunne opnå merit for denne viden på en efterfølgende erhvervsuddannelse. "
Aktiviteter. Langtidsledige
Jobcafe.
Projektnr 11
Juni 2013
Jan 2013
Jobcafeen er åben tirsdage og torsdage for både nyledige og langtidsledige.
Jobcafeens grundlag er baseret på motivation og frivillighed. Det er lykkedes indenfor disse rammer at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter som undervisning om ansøgningsmateriale og jobsamtale med det formål at forbedre de lediges kommunikative kompetencer. Der har været foredrag ved Øresund Direct for at inspirere enkelte
til også at søge job i Sverige. Enkelte har detaget i kursusforløb hos " job og uddannelse Øresund". Jobcafeen er i dialog om et evt samarbejde.
Jobcafeen har ladet sig inspirere at en arbejdsgang, som anvendes i vikarbureaubranchen med hensyn til at få udarbejdet en kandidatprofil som virksomhedskonsulenten kan tage med sig, når virksomheder besøges.
De aktiviteter der sættes i gang i jobcafeen sker på baggrund af deltagernes ønsker.
Caféen er velbesøgt og har udviklet en kultur som er kendetegnet ved gå på mod. Det er vurderingen, at mange har fået fornyet energi til deres jobsøgning. Der er opstået et spontant netværk blandt caféens brugere og mange af deltagerne giver udtryk for, at det er rart at komme væk fra en socialt isoleret situation og møde andre mennesker.
Forud for deltagelse i caféen ligger der en individuel samtale. Dette ser vi som en god modtagelse og introduktion til caféen og vi ser det som en god start på et samarbejde med den enkelte.
Konsulenterne, som er knyttet til jobcaféen, har en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Dette betyder af caféens brugere får kendskab til jobmuligheder, som ikke er synlige af andre kanaler og konsulenterne har med sit kendskab til både virksomheder og jobsøgere et godt grundlag for at matche de to parter.
Virksomhedsrettede
aktiviteter
Virksomhedspris
Juni 2013 Forberedende møde 24.5.
Formål: At udvide kredsen af indstillere til også at omfatte lokale virksomheder og borgere.

Midler: Der skrives breve til alle virksomheder med mere end fem ansatte i regi Jobcenteret, med henblik på at få virksomhederne til indstille kandidater. Ud over brevet kunne det overvejes at med sende materiale til brug for ophængning i for eksempel frokoststuen eller andre relevante steder for at komme i kontakt med de ansatte. Ved kontakt med lokale virksomheder skal arrangement og indstillingsmulighed bemærkes.

Arrangementet skal åbnes for alle virksomheder og ikke kun de nominerede.

Annoncering tænkes primært rettet mod borgere og diverse foreninger. Jobcentervinklen nedtones og LBR-vinklen fremhæves. Der skal tænkes over begrebsforståelse og læsevenlighed.

Diverse foreninger kontaktes om prisuddelingen som erhvervsforeninger, frivilligecentre og andre udvalgte foreninger.

Der skal lige efter sommerferien tages kontakt til:

Projekt Grib ved Christian Wittenkamp,
Erhverv Gribskov ved Lars Marholt / Troels Nørskov.
Ugeposten (Jeanette Haugaard)


Priserne skal findes blandt lokale kunstnere og forskellige alternative overvejes.
DiverseLovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæfteigelsesindsats. LBK

Økonomi

Aktivitet Projektnr. Budget 2013 Forbrug Rest til LBRs disposition
Jobrotation i
Gribskov Kommune
9 250.000 250.000
Erhvervs - og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
10 100.000 100.000
Aktiviteter. Langtidsledige
jobcafe
11 150.000 150.000
Kvinder for fremtiden 12 20.000 20.000
Virksomhedsrettet
aktivitet
Virksomhedspris
2 30.000 12.195
Diverse 100
Foreløbigt forbrugt 532.195
Foreløbigt disponeret
i 2013
550.000
Bevilling 2013 440.942
Overført fra 2012 148.264
Rammebeløb 2013 589.206 39.206Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller:

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
15. Beskæftigelsesplan 2014. LO og DA fællesudmeldinger vedr. LBR indsatsen i 2014
15.00P00 - 2013/02192

Sagsfremstilling

LO og DA har som tidligere år sendt deres fælles prioriteringer for de lokale beskæftigelsesplaner 2014 til kommunerne. De fælles proriteringer vil indgå i arbejdet med Gribskov Kommunes / Jobcenter Gribskov beskæftigelsesplan 2014.
LO og DA har i deres fælles prioriteringer fokus på følgende temaer

 • virksomhedskontakt
 • langtidsledighed
 • unge i uddannelseLovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
LO og Da fælles udmeldinger

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
16. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra januar 2012 til april 2013; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned ved seneste offentliggjorte data fra Jobindsats.dk.

Af tabel 1 fremgår, et stigende antal kontanthjælpsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering fra januar til april 2013.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering
225
230
221
222
Ordinære uddannelsesforløb
6
6
4
4
Ansættelse med løntilskud
50
55
61
66
Privat ansættelse med løntilskud
24
26
26
24
Offentlig ansættelse med løntilskud
26
29
35
42
Virksomhedspraktik
106
104
108
111
Privat virksomhedspraktik
74
72
74
82
Offentlig virksomhedspraktik
34
34
34
29Af tabel 2 fremgår, et stigende antal modtagere af a-dagpenge i virksomhedsrettet aktivering fra januar til april 2013.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

jan-13
feb-13
mar-13
apr-13
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering
114
112
104
87
Ordinære uddannelsesforløb
12
14
13
12
Ansættelse med løntilskud
61
62
67
75
Privat ansættelse med løntilskud
19
23
30
39
Offentlig ansættelse med løntilskud
42
39
37
36
Virksomhedspraktik
47
56
55
54
Privat virksomhedspraktik
36
39
40
42
Offentlig virksomhedspraktik
11
18
15
12Af tabel 3 fremgår, at der stabilt har været fra 26 til 32 sygedagpengemodtagere i arbejdsprøvning - dvs. i virksomhedspraktik.

Tabel 3. Sygedagpenge. Antal aktiverede

dec-12
jan-13
feb-13
mar-13
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering
128
133
120
105
Virksomhedspraktik
26
29
32
26
Privat virksomhedspraktik
15
18
20
19
Offentlig virksomhedspraktik
11
11
12
7


Data fra Workbase som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra d. uge 23 juni 2013 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. juni 2013".

På baggrund af nye muligheder for at filtrere data i Workbase, kan nu gives en udførlig oversigt hvoraf fremgår fordeling af anvendte aktive forløbbrancheniveau , navn på de virksomheder hvor der er etableret forløb, placeringsstart- og slutdato - dvs. varigheden af forløb, samt timer pr. uge for det enkelte virksomhedsvendte forløb. Dette er er som efterspurgt af LBR og jf. lovgivningens krav.

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
i uge 14 udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 172 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 83 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 17 forløb.


Alt i alt 272 forløb

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag
LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Juni 2013

Administrationens indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretningBeslutning
Tiltrådt
17. Resultatoversigt Jobcenter Gribskov 2013.
15.00.00A00 - 2011/00493

Sagsfremstilling
På juni-mødet vil der, med udgangspunkt i de udvalgte oversigter i bilag 1, blive redegjort for udviklingen i ledigheden på kontanthjælps- og dagpengeområdet. Et særligt tema vil i den forbindelse være udviklingen i langtidsledigheden

Af figur 1. fremgår, at der var 887 ledige på dagpenge i april 2013. I april 2012 var der 937 ledige på dagpenge. Siden april 13 er ledigheden faldet til 764 i starten af juni 2013.

Ledighedsudviklingen for de forsikrede er i Gribskov Kommune præget af sæsonsvingninger. Ledigheden toppede i februar 2013 med 1.018 ledige.

Af figur 1 B fremgår, at der var 853 ledige på kontanthjælp i april 2013. I april 2012 var der 800 ledige på kontanthjælp.
Jf. data fra Workbase er der i starten af juni måned godt 900 ledige på kontanthjælp.


A-dagpenge. Procentvis stigning i Nordsjælland dec. 2007 – januar 2013

I figur 2 er ledighedsudviklingen i Gribskov Kommune sammenlignet med udviklingen i Nordsjælland ved i alt 11 kommuner. Dette svarende til det gl. Fredensborg Amt.
Med en indekseret udvikling tages i figuren december 2007 som udgangspunkt/nulpunkt.
Af figuren fremgår, foruden de relativt store sæsonsvingninger, også at Gribskov Kommune efter en fem-års periode alt i alt har haft en tilsvarende ledighedsudvikling, som den gennemsnitlige udvikling i Nordsjælland.

Af tabel 1 nedenfor ses den procentvise stigning i ledigheden (a-dagpenge) i Nordsjælland dec. 2007 – april 2013. i de 11 kommuner.

4 kommuner - Allerød, Hørsholm, Rudersdal og Furesø - ligger noget under den procentvise stigning i Gribskov Kommune, mens 3 kommuner har haft en ledighedsudvikling på niveau med Gribskov Kommune.
3 kommuner - Halsnæs, Egedal & Frederikssund - har haft en betydelig højere stigning i ledigheden, sammenlignet med Gribskov Kommune

Tabel 1. A-dagpenge. Procentvis stigning i Nordsjælland dec. 2007 – april 2013

Allerød
Hørsholm
Ruders
dal
Furesø
Hillerød
dec-07
146
159
413
315
494
apr.-13
252
250
552
649
984
Procentvis stigning
73%
57%
54%
106%
99%

 

Fredensborg
Gribskov
Halsnæs
Egedal
Frederikssund
dec-07
280
312
208
219
272
apr.-13
592
677
616
567
704
Procentvis stigning
111%
117%
196%
159%
159%Langtidsledighed
Af figur 3 fremgår udviklingen i antal langtidsledige 2009 – 2013. Der var i april 2012 i alt 300 langtidsledige, der havde været ledige i mindst 80 pct. af tiden det seneste år. Dette antal er i april 2013 faldet til i alt 265 langtidsledige.

Når udviklingen i antal langtidsledige i figur 4 sammenlignes med den gennemsnitlige udvikling i Klyngen af sammenlignelige kommuner, ses det, at Gribskov Kommune har flere flere langtidsledige jobklare på kontanthjælp, set ifh.t. april 2012. Dette svarende til en stigning på 43 pct. Derimod er antallet af langtidsledige som gennemsnit steget med hele 109 pct. i Klyngen, svt. til indeks 209.

I figur 5 indekseres udviklingen for langtidsledige på a-dagpenge. Heraf fremgår, at antal langtidsledige er faldet med 35 pct. i Gribskov Kommune i fra apr. 2012 til apr. 2013. Langtidsledige er faldet tilsvarende i Klyngen.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats LBK 522 af 24.06.2005

Økonomi
-

Bilag

Oversigt vedr. ledighed og langtidsledighed v. 6 figurer


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:45 PM