Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 08-05-2013

Onsdag den 08-05-2013 kl. 15:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
10 Jobcenter Gribskov. Resultatrevisionen 2012.

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Dagsorden godkendt.
Behandling af dagsordenen sker i henhold til LBRs forretningsorden §9. Det lokale beskæftigelsesråd er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Såfremt der enighed herom kan et møde gennemføresmed mindre end halvdelen af medlemmerne.Beslutninger fra et sådant møde udsendes til høring blandt alle rådets medlemmer og er gældende såfremt der ikke gøres indsigelse inden for 8 dage fra mødets afholdelse. Ved indsigelse bortfalder beslutningen.


Fraværende:
Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO
Karsten Sten Jensen DH
Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer
Ingbritt Thirup A-kasserne


Meddelelser:Åbne

10. Jobcenter Gribskov. Resultatrevisionen 2012.
15.20G00 - 2013/01965

Sagsfremstilling
Jobcenter Gribskov udarbejder årligt resultatrevision.

Resultatrevisionen skal vise resultater og effekter af den samlede beskæftigelsesindsats i Gribskov Kommune 2012 og forholder sig til både positive resultater og hvor udfordringerne for kommunens indsats ligger.
Udgangspunktet for resultatrevisionen er udviklingen i Gribskov Kommune sat i forhold til udviklingen i sammenlignelige 8 kommuner (klyngen) og i forhold til resten af Østdanmark.

Resultatrevisionen indgår i den politiske behandling med evaluering af resultatrevisionen i Arbejdsmarkedsudvalget og i Det Lokale Beskæftigelsesråd. Resultatrevisionen udgør hermed også en del af beslutningsgrundlaget for de prioriteringer, der anvises i Beskæftigelsesplan 2014.

Resultatrevisionen laves med udgangspunkt i Arbejdsmarkedsstyrelsens faste skabelon der findes i databasen Jobindsats.dk. Resultatrevisionen er bygget op om følgende 3 kapitler:

Kap. 1. Beskæftigelsesministerens mål & sygedagpengeområdet
Kap 2. Indsatsen: aktiveringsgrad & indsats til tiden
Kap. 3. Besparelsespotentiale

Jævnfør arbejdsmarkedsstyrelsens anbefalinger forholder beskrivelsen sig uddybende til de væsentligste problemstillinger hvor:

I. Resultaterne i indsatsåret er blevet forringet i forhold til året før i Gribskov Kommune
II. Resultaterne i kommunen er mindre gode end sammenligningsgrundlagets
III. Resultaterne i kommunen kan forbedres set i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet


På den baggrund er følgende tre-trins model valgt, når administrationen i de senere år har udarbejdet resultatrevision.

  1. Først beskrives (ganske kort) de væsentligste udviklingstendenser i jobcenteret/ kommunen indenfor pågældende område.
  2. Dernæst laves en kort analyse vedr. de resultater, som jobcenteret kan/bør forbedre. Der identificeres i den forbindelse hvilke dele af indsatsen, der kan være skyld i mindre gode resultater.
  3. Endelig har administrationen kort udvirket forslag til, hvordan indsatsen kunne ændres med henblik på at forbedre resultaterne. Dette ved beskrivelse af initiativer bagud- og fremadrettet. Hvilke initiativer påtænker jobcentret eksempelvis at begrænse unge på off. forsørgelse.


Der er i Resultatrevision 2012 lagt vægt på kapitlet vedr. besparelsespotentialet. Dette blandt andet på baggrund den stramme kommunale økonomi. Kapitlet opgør samlet og for de enkelte forsørgelsesydelser, ”overskud” og ”underskud” for forbruget på ydelserne til kontanthjælp, a-dagpenge, førtidspension m.fl. Dette i forhold til den gennemsnitlige udgift i klyngen af sammenlignelige jobcentre.

Kort resume af resultatrevisionen
Som det fremgår af resultatrevisionen, er Gribskov Kommune den kommune der i den landsdækkende klynge samlet har den laveste score på de fire ministermål. Dette når disse mål vejes i arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse. Den lave placering har sin baggrund i udviklingen på unge-området og gruppen af ikke vestlige indvandrere.

Det er ikke muligt, at få data på andele i klyngen, hvorfor det i nedenstående tabeller er markeret med "x".

Ministermål. Arbejdskraftreserven
(Jobklare borgere, ledige i mere end 3 mrd.)

Ministermålet er med 682 ledige i arbejdskraftreserven i dec. 2012 nået. Det er tilfredsstillende, at Gribskov Kommune har formået at begrænse stigningen i arbejdskraftsreserven og den længerevarende ledighed.

Området har i Gribskov Kommune udviklet sig positivt i sammenligning med den generelle udvikling i klyngen og Østdanmark, hvilket fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 1: Arbejdskraftsreserven

Arbejdskraftreserven Udvikling dec. 11 til dec. 12. Procent Andel af d. samlede arbejdsstyrke
Gribskov Kommune
-4,5 pct.
3,6 pct.
Klyngen - gennemsnit
-3,7 pct.
x
Østdanmark
+ 2,1 pct.
4,9 pct.


Ministermål. Personer på permanent forsørgelse
(Borgere på førtidspension, fleksjob & ledighedsydelse).

Ministermålet er med 1844 på permanent forsørgelse i dec. 2012 opfyldt.
Gribskov Kommune har i 2012 oplevet et fald i tilgangen på personer på permanente forsørgelsesordninger og samtidig er antallet af personer på permanent forsørgelse faldet relativt meget i Gribskov Kommune.
Området har i Gribskov Kommune udviklet sig positivt i sammenligning med klyngen, hvor kommunen har oplevet det største relative fald i 2012 blandt sammenligningskommunerne. En positiv udvikling, der endvidere forventes yderligere understøttet i 2013 på baggrund af førtidspensionsreformen.

Udvikling og andel på forsørgelse i 2012 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 2: Personer på permanent forsørgelse

Tilgang til permanent
forsørgelse
Udvikling dec. 11 til dec. 12. Procent Andel af d. samlede arbejdsstyrke på off, forsørgelse
Gribskov Kommune
-19,8 pct.
7,6 pct.
Klyngen - gennemsnit
-1,3 pct.
x
Østdanmark
- 1,9 pct.
7,2 pct.Ministermål. Unge på offentlig forsørgelse
(Unge i samtlige forsørgelses kategorier).

Antallet af unge på offentlig forsørgelse er steget markant i Gribskov Kommune i 2012, og ministermålet om færre unge på offentlig forsørgelse er således ikke opfyldt.

Gribskov Kommune har i 2012 oplevet en stigning fra 459 til 507 unge på offentlig forsørgelse, svarende til en stigning på 10,5 procent. Kommunen har således oplevet den største relative stigning i klyngen i 2012.

Udvikling og andel unge på forsørgelse i 2012 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 3: Unge på offentlig forsørgelse

Unge på under 30 år på off. forsørgelse Udvikling dec. 11 til dec. 12. Procent Andel af samtlige unge
Gribskov Kommune
10,5 pct.
10,8 pct.
Klyngen - gennemsnit
3,6 pct.
x
Østdanmark
1,3 pct.
9,8 pct.


Udviklingen på ungeområdet har – når Gribskov Kommune sammenlignes med kommunerne i klyngen - været meget svingende. Gribskov Kommune opnåede eksempelvis det største relative fald i klyngen i 2011.

Hvis udviklingen indekseres - med januar 2007 som nulpunkt og frem til til december 2012, har Gribskov Kommune haft en lidt lavere stigning i unge på off. forsørgelse end klyngen.

Endvidere fremgår det, at der i Gribskov Kommune er færre unge end i resten af Østdanmark. Årsagen til dette er bl.a., at en del ressource stærke unge fraflytter kommunen til større byer for at videreuddanne sig. Jf. nedenstående tabel:

Tabel 4: Andel af unge i befolkningen

Unges andel af befolkningen i Gribskov
19 pct.
Unges andel af befolkningen i Østdanmark
27 pct.Ministermål. Ikke vestlige indvandrere på off. forsørgelse:
Der er i 2012 kommet 28 flere ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse, svarende til en stigning på 12,5 procent. Målet om færre ikke-vestlige indvandrere på offentlig forsørgelse er således ikke opfyldt

Der er 252 nydanskere på offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune. De forholdsvis få nydanskere i kommunen betyder, at lille numerisk stigning på 28 borgere giver en stor procentvis stigningstakt, hvilket er væsentligt når resultatet skal fortolkes.

Udvikling og andel nydanskere på forsørgelse i 2012 fremgår af nedenstående tabel:

Tabel 5: Nydanskere på offentlig forsørgelse

Nydanskere på off. forsørgelse Udvikling dec. 11 til dec. 12. Procent Andel af samtlige nydanskere
Gribskov Kommune
12,5 pct.
29.8 pct.
Klyngen - gennemsnit
3,6 pct.
x
Østdanmark
4,8 pct.
28,9 pct.


Nedenstående tabel 6 viser, at der er en lav andel af nydanskere bosat i Gribskov Kommune, hvilket understreger, at selv mindre udsving vil give en procentvis stor stigning / fald.

Tabel 6: Nydanskere bosat i Gribskov Kommune

Nydanskeres andel af alle indbyggere i Gribskov
3,5 pct.
Nydanskeres andel af alle indbyggere i Østdanmark
10,5 pct.Rettidighed i indsatsen
Jobcenter Gribskov har siden genkommunalisering af jobcentret arbejdet på, at sikre rettidighed for samtaler og aktivering. Dette tema er problematisk, idet rettidighed er udtryk for overholdelse af borgerens retssikkerhed og endvidere har manglende rettidighed i 2012 indebåret en økonomisk sanktion.

Der har igennem 2012 været et øget ledelsesmæssig fokus på at sikre rettidighed, hvor der via ledelsestilsynet følges op på rettidig indsats. Fra 2013 har jobcentret fået forbedret adgang til it-understøttelse, som er en vigtig forudsætning for et tilstrækkeligt ledelsestilsyn.

I gennem 2012 er rettidigheden for kontaktforløb (samtaler) forbedret, hvorefter Jobcenter Gribskov i december 2012 havde en højere (bedre) rettidighed end landsgennemsnittet. Dette både mht. modtagere af kontanthjælp og a-dagpenge.

Med hensyn til rettidig aktivering havde jobcentret i december 2012 opnået en noget ringere rettidighed end landsgennemsnittet på kontanthjælpsområdet, svarende til 3 procentpoint.

På området a-dagpenge findes der ikke data (Jobindsats.dk.) vedr. rettidig aktivering siden juni 2012.

Jobcentret pålægges ikke økonomisk sanktion for manglende rettidighed aktivering eller samtaler i 2013.

Beskæftigelsesregionens høringssvar på jobcentrets resultatrevision 2012 fremgår af bilag 2.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
Besparelsespotentiale - Gribskov i resultatrevisionen viser, hvorvidt kommunen potentielt kan spare på udgifterne til forsørgelse.

Formålet med tabellerne er at belyse, hvor meget det ved arbejdsmarkeds- styrelsens tilgang til opgørelse, er muligt at spare på de enkelte forsørgelsesydelser , ved at gennemføre en målrettet indsats for at afkorte forløbsvarigheden.

Konklusion
Tabel 7 nedenfor viser, at Gribskov Kommune samlet set har præsteret kr. 9,9 mio. bedre end klyngen (de sammenlignelige kommuner).

Tabel 7: Samlet opgørelse

Besparelse – Gribskov Kommune
26,6 mio. kr
Besparelsespotentiale – Gribskov Kommune
16,7 mio. kr
Samlet opnået besparelse
9,9 mio.kr


Havde Gribskov Kommune præsteret fuldkommen på niveau med klyngen, havde indsatsen i 2012 således kostet kommunen kr. 9,9 mio. yderligere.

Den samlede opnået besparelse er sammenfattet ud fra 2 elementer henholdsvis; områder hvor Gribskov Kommune præsterer økonomisk bedre (tabel 8) og områder hvor Gribskov Kommune præsterer økonomisk ringere (tabel 9)

Områder hvor Gribskov Kommune har opnået en besparelse
Arbejdsmarkedsstyrelsens opgørelse viser i tabel 8, at Gribskov Kommune i 2012 på områderne a-dagpenge, revalidering, sygedagpenge, ledighedsydelse og fleksjob i alt havde en besparelse på i alt 26,6 millioner kr. i forhold til det gennemsnitlige forbrug i klyngen af sammenlignelig kommuner.

Dette svarer i opgørelsen til, at der er 283 færre fuldtidspersoner på offentlig forsørgelse i Gribskov Kommune - dette set i forhold til det gennemsnitlige niveau i klyngen af sammenlignelige kommuner

Tabel 8. Besparelse – Gribskov Kommune

Forsørgelsesydelse
1. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012
Antal færre fuldtids-personer ift. klyngens gennemsnit Besparelse
(i mio. kr.)
A-dagpenge
Revalidering,
Sygedagpenge
Ledighedsydelse
Fleksjob
-47
-52
-3
-25
-156
-5.0
-5,1
-0,3
-3,7
-12,5
I alt
283
26,6


Områder hvor Gribskov Kommune har et besparelsespotentiale
Ser man på besparelsespotentialet som helhed, viser tabel 9, at Gribskov Kommune kan spare 16,7 millioner kr., hvis forbruget på ydelserne til kontanthjælp (14,3 mio. kr) og førtidspension (2,4 mio kr.) kom ned på samme gennemsnitlige omkostning som i klyngen af sammenlignelige kommuner.

Af tabellen fremgår bl.a., at Gribskov Kommune i 2012 har en merledighed på 175 borgere på kontanthjælp.

Tabel 9. Besparelsespotentiale – Gribskov Kommune

Forsørgelsesydelse
1. kvartal 2012 - 4. kvartal 2012
Antal flere fuldtids-personer ift. klyngens gennemsnit Besparelses-potentiale
(i mio. kr.)
Kontanthjælp
Førtidspension
175
27
14,3
2,4
I alt
202
16,7


Administrationen gør opmærksom på, at Arbejdsmarkedsstyrelsen opgørelse skal ses samlet og som en overordnet indikation på hvilke områder hvor Gribskov Kommune har et forbedringspotentiale.

Endvidere gøres opmærksom på de "forbundne kar" mellem de forskellige forsørgelsesudgifter. Eksempelvis kunne en lavere bestand af borgere på kontanthjælp sandsynligvis betyde, at der ville være flere borgere på ledighedsydelse og / eller fleksjob.


Bilag
Bilag 1 Resultatrevision 2012. Gribskov Kommune
Bilag 2 BRHS høringssvar på jobcentrets resultatrevision


Administrationens indstilling
Jobcenterledelsen indstiller:

- at LBR drøfter resultatrevision 2012 og fremkommer med bemærkninger, der kan indgå i Resultarevision 2012 og således kan indgå som LBRs indstilling til ændring og forbedring af beskæftigelsesindsatsen

Beslutning
LBR anbefaler følgende tilføjelser til Resultatrevision 2012:

  • fortsat tæt samarbejde med de faglige organisationer og a-kasser
  • fremadrettet øget fokus på revalidering
  • fortsat fokus på det rummelige arbejdsmarked

Mødet startet:
03:00 PM

Mødet hævet:
03:30 PM