Lokalt Beskæftigelses Råd

Publiceret 28-01-2013

Mandag den 28-01-2013 kl. 16:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
2 Ansøgninger om LBR støtte til projekter i 2013
3 LBR Virksomhedspris 2012. Evaluering af forløb og prisoverrækkelse
4 Møder med de faglige organisationer. 2013.


Efterretningssager
1 LBR. 2013 Bevilling § 47
5 LBR. §47 Forventet regnskab 2012
6 LBR projektoversigt 2013
7 Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. LBR 2013
8 Status på akutpakken
9 Anvendte virksomhedspraktikker

Medlemmer:

Jørgen Simonsen DA Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO Poul Erik Andersen LO
Winnie Axelsen LO Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH Camilla Lund DA
ElseMarie Olsen FTF Lone Birgit Halskov Møller
Carl Bruun Landbrug og Fødevarer Ingbritt Thirup A-kasserne
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt

Fraværende:
Bent Christiansen DA
Ole Jensen LO
Poul Erik Andersen LO
Karsten Sten Jensen DH
Steen Nielsen DH
ElseMarie Olsen FTF


Meddelelser:Åbne

2. Ansøgninger om LBR støtte til projekter i 2013
15.20A00 - 2012/61887

Sagsfremstilling
Der er modtaget 2 ansøgninger om støtte fra LBR.

1. ansøgning om støtte fra Ressourcespejderne med forslag om rehabiliteringsforløb
Målgruppen er borgere, der er længst fra arbejdsmarkedet: Modtagere af sygedagpenge, kontanthjælp og ledighedsydelse.

2. ansøgning om støtte til mentor / vejlederstøtte til unge på ungdomsuddannelser. Formålet med den fremskudte mentor/vejledning er at fastholde unge i uddannelse, støtte unge i et evt omvalg og støtte unge i at gennemføre uddannelsesforløb

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
For nuværende er der ikke flere midler til LBRs disposition. Se punkt vedr § 47 bevilling 2013

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Ansøgning om støtte til rehabiliteringsforløb

Ansøgning m støtte til fremskudt mentorordning

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR med henvisning til færre tildelte midler, må give afslag på ansøgningerne

Beslutning
1. Ansøgning om støtte til til rehabiliteringsforløb gives der afslag til støtte

2. LBR er positivt indstillet over for ansøgningen, men har pt ingen midler til at give støtte, idet AMS tilbageholder ca. 112.000 kr. Ansøger anbefales derfor at revurdere ansøgningen mht. støttens størrelse og at undersøge samarbejdsmuligheder med andre kommuner i regionen samt at sikre samarbejde med jobcentret og Erhvervsskolen Nordsjælland - og herefter af fremkomme med ny ansøgning
3. LBR Virksomhedspris 2012. Evaluering af forløb og prisoverrækkelse
15.00A00 - 2012/50056

Sagsfremstilling
På mødet d. 28 august besluttede LBR følgende proces i forbindelse med LBRs virksomhedspris 2012
Annoncering;
Ugeposten i ugerne 44, 45, og 46, Gribskov Kommunens hjemmeside, Nordkysten evt. andet medie.

Sidste frist for indstilling af virksomheder til virksomhedspris 2012:
Fredag d. 16. november kl. 12.

LBRs formandskollegium havde formøde d. 19. november, her blev indstillinger forelagt i overskuelig form således, at formandskollegiet på LBRs vegne kunne træffe beslutning om hvilken privat og hvilken kommunal virksomhed, der skullel have overrakt prisen d. 11. december 2012 ved virksomhedsoverrækkelsesarrangementet
Sag på mødet d. 23. 10. hvor LBR skulle nedsætte et udvalg - gerne være formandskollegiet - til bedømmelse af indkomne indstillinger.
Efterfølgende annoncering i Ugeposten om resultat af indstillinger og udpegning af modtagere.
Evaluering:
Antallet af indstillinger vurderes at være for lavt i forhold til annoncering. Der blev indstillet 9 virksomheder, 3 kommunale og 6 private virksomheder.
Alle virksomhederne blev indstillet af Jobcentrets virksomhedskonsulenter. På den baggrund har annonceringen ikke virket efter hensigten, idet der ikke kom en eneste indstilling fra borgere i kommunen eller ansatte i virksomheder beliggende i Gribskov Kommune.
Annoncering / offentliggørelse af virksomhedspris 2013 skal "spidses" til i for at forbedre dette forhold.
De øvrige dele af processen og selve virksomhedsprisoverrækkelse skal "hæves" således at "virksomhedernes sociale ansvarlighed" i højere grad tilstræbes at blive dækket af begrebet Corporate Social Responsability (CSR) og i øvrigt samordnes med tilsvarende aktiviteter i Gribskov kommune.


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
se projektoversigt for 2012

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR vurderer proces og overrækkelse af LBR virksomhedspris 2012

Beslutning
LBR tilslutter sig sekretariatets notat og ønsker at sekretariatet fremkommer med yderligere forslag til at forbedre bredden og kvaliteten i indstillingerne
4. Møder med de faglige organisationer. 2013.
15.00A00 - 2012/65685

Sagsfremstilling
Gribskov Kommunes Arbejdsmarkedsudvalg har tidligere besluttet, at der 2 gange om året skulle holdes møde med de faglige organisationer. Mødet d. 23.10 blev aflyst og de faglige organisationer blev stillet i udsigt, at der tidligt i året 2013 ville blive fastlagt 2 møder i 2013.
Årets første møde kan tidligst blive i februar.
Efter at have kontaktet et par a-kasser anbefaler administrationen, at Arbejdsmarkedsudvalget fastlægger mødedatoer, der ligger midt i en måned - helst ikke i starten og i slutningen af en måned. Første møde kunne være i februar uge 8 eller i
marts uge 11.
Andet møde kunne være i september uge 38
Emnerne i årets første møde kunne være opfølgning på akutaftalen, akutjob, uddannelsesaftale og uddannelsesstøtte, seniorjob og jobrotation.

Tidligere deltagerkreds var :

 • Arbejdsmarkedsudvalget
 • LBR
 • Center for Arbejdsmarkeds ledelse og medarbejderrepræsentanter.
 • LO-Storkøbenhavn, DS, DA, 3F, FOA , A-kasser, HK, Dansk Metal og DI.


Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på møde 9. 1. 2013, at invitere de faglige organisationer
til møder
mandag d.11. marts fra kl 16.30
og
mandag d.16. september fra kl. 16.30
Møderne holdes i jobcentret • Lovgrundlag

Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning og noterer møderne i kalenderen

Beslutning
Tiltrådt med anbefaling af, at FTF også inviteres til dialogmøderne

Efterretningssager

1. LBR. 2013 Bevilling § 47
15.20S00 - 2013/00733

Sagsfremstilling
Efter § 47 i lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats afsættes der årligt et beløb til de lokale beskæftigelsesråd til fremme af særlige virksomhedsrettede lokale initiativer.
Arbejdsmarkedsstyrelsen har udmeldt fordeling af §47 bevillingen i 2013 og oplyser om, at bevillingsniveauet efter afslutningen af finanslovsforhandlingerne er fastsat til ca. 77.3 mio i 2013.
Som følge af vedtagelsen af budgetloven tidligere i 2012 og den deraf følgende strammere økoniomistyring i staten udmeldes op til 16 mio. først senere på året. Det samlede beløb til fordeling primo januar 2013 udgør på nuværende tidspunkt ca 61.3 mio. En resterende bevilling vil blive udmeldt på et senere tidspunkt i 2013.
Den samlede bevilling er fordelt efter samme fordelingsnøgle, som anvendes ved på opgørelse af det kommunale bloktilskud.

Udmeldt til LBR Gribskov primo januar 2013 : 440.942 kr.

Størrelsen af det tilbageholdte beløb, der vil blive udmeldt senere udgør 112.000 kr. Informationen videregives med forbehold over for, at Beskæftigelsesministeriet /AMS kan ændre på dette.

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
Se sagsfremstilling

Miljøforhold
-

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
LBR er forundret over den prioritering af LBRs aktiviteter, som den endnu en gang reducerede tildeling af midler er et udtryk for. LBr vil overfor Beskæftigelsesministeriet / AMS klage over den reducerede tildeling og tilbageholdelsen af midler
5. LBR. §47 Forventet regnskab 2012
15.20S00 - 2013/00731

Sagsfremstilling
De midler LBR har haft til rådighed til støtte af aktiviteter i 2012 er opstillet nedenfor.
Bevillingen fra Arbejdsmarkedsstyrelsen var 747.220 kr. Et merforbrug i 2011 reducerede
LBRs dispostionsramme med 92.270 kr, således at LBR i 2012 kunne støtte aktiviteter med
654.950kr.

Midler til LBRs disposition i 2012 Beløb i kr.
Tildeling af §47 midler i 2012 747.220
Merforbrug overført fra 2011 - 92.270
Samlet rammebeløb til LBRs disposition i 2012 654.950


Det forventede regnskab for 2012:

Indsats Projektnr. Oprindeligt
Budget 2012
Budget 2013 Korigeret
budget 2012
Bogført
2012
Virksomhedspris
Virksomhedskonference / virksomheds-
netværk
2 125.000 125.000 75.000 53.797

(5.398,29)
Note 1
Fælleskommunale indsatser 3 50.000 0 Note 2
Dygtige Unge / Ungementornetværk 7 116.705 116.705 116.705
Rotationsprojekt 9 200.000 100.000 100.000

Note 3
Erhvervs - og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
10 100.000 100.000 100.000 100.000


Note 4
Gribskov Roterer
-regulering
11 86.000 86.000 86.000
Kvinder for fremtiden 12 25.000 25.000
(25.000 i 2014)
25.000 25.000
Diverse 100 0 0 0 22.627
Ialt 2012 694.705 504.129
Rammebeløb 2012 654.950 654.950
Overføres til 2013 150.821
(145.422,71)


Note 1. Forbruget i 2012 vil højst andrage 75.000. Dels vil der være udgifter til selve virksomhedsprisarrangementet og dels vil der i forhold til tidligere år blive gjort mere ud af profileringen af de indstillede virksomheder - dette vil give en lidt større udgift end tidligere.
Der mangler stadig at blive bogført 5.398,29 kr for annoncering

Note 2. Der har ikke været udgifter til fælleskommunale indsatser, idet, der ikke har været anden aktivitet end netværksmøder, hvor kommunerne i netværket har orienteret sig om jobrotation og hvordan et evt samarbejde kan etableres.

Note 3. Etableringen og gennemførsel af jobrotationsprojekt i Gribskov Kommune i 2012 sikres med 100.000 kr og forbruges.

Note 4 100.000 kr. Beløbet blev bevilget på det ekstraordinære møde d. 20. juni. Bliver forbrugt i år.

Note 5..Der kan max overføres(747.220 x 25% )= 186.805 fra 2012 til 2013

LBR regnskabet revideres af BDO/Kommunernes Revision i april /maj 2013. Såfremt revisionen giver anledning til ændringer vil sagen blive genoptaget på efterfølgende mødeLovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
se sagsfremstilling

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR godkender regnskab 2012 med de nævnte forbehold

Beslutning
Tiltrådt
6. LBR projektoversigt 2013
15.20A00 - 2012/66227

Sagsfremstilling

Projekttitel og nummer Dato
mm.åå
Projektstatus
Jobrotation i Gribskov Kommune
Projekt nr.9
Jan. 2013 Projekt Jobrotation i Gribskov Kommune gennemfører i samarbejde med Projekt Gribskov Roterer, som LBR støttede i 2012, en række møder med virksomheder for at få belyst virksomhedernes behov for efteruddannelse. Dette sker i januar og februar
Erhvervs og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
Projektnr. 10
Jan. 2013 Samtlige 10 initiativer er igangsat i løbet af 2012. Flere med konkrete aktiviteter med virksomheder, mens andre endnu er i en indledende fase. Samlet set har arbejdet med de fælles initiativer betydet at erhvervsfremmeindsatser og beskæftigelsesindsatser generelt er tænkt betydeligt mere sammen end det ellers ville være sket – også udenfor de 10 initiativer. Det gælder både på tværs i ledelsen og blandt medarbejdere på de to områder. Herudover har flere andre kommuner og eksterne samarbejdspartnere vist interesse for arbejdet med de 10 initiativer.

Under initiativerne deltager Jobcentret sammen med Jobcenter Halsnæs, Region Hovedstaden og en række erhvervsskoler i projektet ”Job med Uddannelsesperspektiv”. Projektet retter sig mod unge i aldersgruppen 15 til 20 år som ikke umiddelbart er motiveret til at på begynde en ungdomsuddannelse. Ideen er at kortlægge den viden og erfaring de unge opnår via ufaglært arbejde blandt andet med det formål at kunne opnå merit for denne viden på en efterfølgende erhvervsuddannelse. "
Aktiviteter. Langtidsledige
Jobcafe.
Projektnr 11
Jan 2013 Caféen er velbesøgt og har udviklet en kultur som er kendetegnet ved gå på mod. Det er vurderingen, at mange har fået fornyet energi til deres jobsøgning. Der er opstået et spontant netværk blandt caféens brugere og mange af deltagerne giver udtryk for, at det er rart at komme væk fra en socialt isoleret situation og møde andre mennesker.
Forud for deltagelse i caféen ligger der en individuel samtale. Dette ser vi som en god modtagelse og introduktion til caféen og vi ser det som en god start på et samarbejde med den enkelte.
Konsulenterne, som er knyttet til jobcaféen, har en tæt kontakt til det lokale erhvervsliv. Dette betyder af caféens brugere får kendskab til jobmuligheder, som ikke er synlige af andre kanaler og konsulenterne har med sit kendskab til både virksomheder og jobsøgere et godt grundlag for at matche de to parter.
Unge og Uddannelse Jan 2013
Virksomhedsrettede
aktiviteter
Virksomhedspris
DiverseØkonomi

Aktivitet Projektnr. Budget 2013 Forbrug Rest til LBRs disposition
Jobrotation i
Gribskov Kommune
9 250.000
Erhvervs - og beskæftigelsesinitiativer.
Udviklingsstilling
10 100.000
Aktiviteter. Langtidsledige
jobcafe
11 150.000
Kvinder for fremtiden 12 25.000
Virksomhedsrettet
aktivitet
Virksomhedspris
2
Diverse 100
Foreløbigt disponeret
i 2013
525.000
Bevilling 2013 440.942
Overført fra 2012 148.264
Rammebeløb 2013 589.206 64.206Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at udvalget tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
7. Resultatoversigt. Jobcenter Gribskov. LBR 2013
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På januar-mødet vil der med udgangspunkt i de udvalgte oversigter i bilag 1 blive redegjort for udviklingen i ledigheden og længerevarende sygedagpengeforløb over 52 uger.
Som det fremgår er de forskellige oversigter søgt relateret til de mål- og resultatkrav, der kan udledes af jobcentrets beskæftigelsesplan og/eller budget 2012. Forklaring på de indekserede figurer gives på mødet.

Arbejdsmarkedet i Gribskov Kommune er både relativt konjunkturfølsomt samt stærkt præget af sæsonsvingninger.
Figur 1. Ledigheden for forsikrede på a-dagpenge i Gribskov Kommune toppede i februar 2012 med 1.043 ledige, hvorefter ledigheden udviser et sæsonbetinget fald til 793 ledige i november 2012. Efterfølgende er ledigheden ifølge data fra Workbase steget til 1003 ledige pr. d. 7. januar.
Af figur 6 fremgår også, ledigheden for seniorer i februar 2012 var på 371 ledige, hvorefter antal ledige seniorer er faldet til 285 ledige i november 2012 - et positivt fald på 23 pct.

Figur 3. Fra november 2011 til november 2012 har der været et stigende antal modtagere af kontanthjælp: fra 696 ledige til 823 ledige samme måned året efter. Antal ledige på kontanthjælp er i januar på i alt 803 ledige.
Ledighedsudviklingen på kontanthjælps- området har ikke været så springende og

Figur 5. viser ledighedsudviklingen på ungeområdet. I november 2011 var 339 unge ledige, mens der i november 2012 var 400 ledige. Dette er en stigning svarende til 17 pct. I janaur 2013 var der i alt 424 unge under 30 år ramt af ledighed. Som det fremgår af figur 5, har der i 2012 ikke været et tilsvarende fald i ungdomsledigheden som i 2011.

Af figur 8 fremgår udviklingen i antal langtidsledige i Gribskov Kommune. Langtidsledige er borgere som inden for det seneste år har været ledige i min. 80 pct. af tiden i de seneste 12 måneder.
Som det fremgår af figur 6B steg langtidsledigheden markant fra januar 2009 frem til maj 2011 - dette fra 85 langtidsledige til 355 ledige. Siden maj 2011 har antal langtidsledige været på et niveau omkring de 330 langtidsledige, faldende til 293 i november 2012.
Gribskov Kommune har, med en samlet andel på 30,4 pct. langtidsledige, dette tilsvarende den andel langtidsledige ( ifh.t. alle ledige) er i Danmark er på 30,5 pct.
Ved figur 9 ses udviklingen i anatl ledige i arbejdskraftreserven - dvs. arbejdsmarkedsparate ledige med et ledighedsforløb længere end 3 mrd. Gribskov Kommune har mht. denne gruppe en andel der er lidt lavere end gennemsnittet på landsplan.

Status på sygedagpengeområdet
Af figur 10 fremgår, at der i 2012 i gennemsnit være 87 sygedagpengeforløb over 52 uger. Der har gennem 2012 været et faldende antal sager, hvilket er overordentligt positivt. I december måned var der 78 sdp-forløb over 52 uger, hvilket er det laveste antal, når der sammenlignes med antal langvarige sygedagpengeforløb år 2007-2012.


Bilag 1. Oversigt over ledighed og sygedagpenge v. 10 figurer:
Figur 10. Sygedagpengeforløn over 52 uger. 2011- 2012.pdf
Figur 1. A-dagpenge. Udvikling i ledigheden 2008 - 2013.pdf
Figur 2. A-dagpenge. Indekseret udvikling 2011-2012.pdf
Figur 3 Kontanthjælp. Udvikling i ledigheden. 2008-2012.pdf
Figur 4.Kontanthjælp. Indekseret udvikling 2011-2012.pdf
Figur 5. Unge under 30 år. Ledighedsudvikling 2008-2013.pdf
Figur 6.Unge. Kontanthjælp. Indekseret udvikling 2011 - 2012.pdf
Figur 7. Unge. A-dagpenge. Indekseret udvikling 2011-2012.pdf
Figur 8. Udvikling i langtidsledigheden 2010 - 2012.pdf
Figur 9. Udvikling i arbejdskraftreserven 2010 - 2012.pdf


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag
Oversigt vedr. ledighed og sygedagpenge v. 10 figurer

Indstilling
Sekretariatet indstiller:

- at LBRt tager orienteringen til efterretning.

Beslutning
Tiltrådt
8. Status på akutpakken
15.00A00 - 2012/26755

Sagsfremstilling
På møde i LBR d. 23. oktober blev orienteret om de initiativer der følger direkte af akutpakken, der retter sig imod ledige med risiko for at opbruge deres dagpengeret inden udgangen af 1. halvår 2013.

Initiativerne i akutpakken har fokus på jobformidling, jobstøtte samt nye rettigheder til ledige, hvilket skal sikre, at flest mulige af de ledige, der risikerer at opbruge retten til dagpenge, kommer i arbejde, og at gruppen, der opbruger retten til dagpenge, bliver så lille som mulig.

Pakken består af følgende initiativer:

 • Jobberedskab og hurtig kontakt til alle ledige sidst i dagpengeperioden. Der etableres et særligt jobberedskab i a-kasser og jobcentre, som har til opgave at kontakte og hjælpe ledige, som har et halvt år eller mindre tilbage af deres dagpengeperiode.
 • Jobhjælp og jobsøgningsstøtte. Alle ledige, der kontakter jobberedskabet får ret til jobhjælp, bestående af jobformidling og jobsøgningsstøtte, bl.a ved en hurtigt visitation til virksomhedspraktik eller løntilskudsjob. Dette kan suppleres med jobrotation, voksenlærlingeforløb og tilskud til opkvalificering ved ansættelse uden løntilskud (opkvalificeringsjob).
 • Intensivt jobformidlings-forløb. Ledige, der har behov for yderligere jobhjælp, får ret til en personlig jobformidler, som hjælper den ledige med at opsøge relevante virksomheder og finde nye job, herunder vikariater, voksenlærlingepladser og løntilskudsjob m.v. som introduktion til ordinær beskæftigelse.


Nedenfor redegøres ved data fra Jobindsats.dk for gennemførelse af initiativer under akutpakken i Jobcenter Gribskov.

Tabel 1.De ledige dagpengemodtagere der er i risiko for at opbruge retten til dagpenge inden udgangen af 1. halvår 2013, skal i forbindelse med akutpakken kontaktes af a-kasserne. A-kasserne skal afsende et brev til alle ledige i risikogruppen, hvor den ledige opfordres til at henvende sig jobcentret for at få hjælp til at komme i arbejde. I det videre forløb har den ledige, jf. ovenfor, ret til ekstra jobhjælp i form af jobformidling og jobsøgningsstøtte.

Af tabel 1 fremgår, at a-kasserne har sendt brev til 283 borgere, samt at at jobcentret har haft kontakt med 228 borgere. Dette enten fordi borgeren selv har henvendt sig til jobcenteret, eller fordi jobcenteret har henvendt sig til disse personer - det være sig telefonisk, pr. mail eller ved samtaler. De 228 borgere svarer til en andel på godt 80 pct. af den samlede gruppe, der er kontaktet fra a-kassen.
Det er i fortolkning af disse data vigtigt, at en større del af disse 283 borgere som a-kasserne har skrevet til, allerede er i arbejde - men alligevel befinder sig i risikogruppen. Dette hvis de pågældende borgere inden for perioden ophører/mister deres arbejde, idet de ikke har nok timer sparet op. Dette er med andre ord baggrunden for at godt 50 borgere ikke er kontaktet af jobcentret.

Tabel 1. Akutpakken. Antal personer der har modtaget brev samt antal og andel personer der har haft kontakt med jobcenteret 2012/2013 (uge 2)

Antal personer der har modtaget brev ifm. akutpakken
Antal personer der har haft kontakt med jobcenteret
Andel personer der har haft kontakt med jobcenteret
283
228
80,6

Kilde: Jobindsats.dk

I tabel 2 ses de 228 borgere som jobcentret har haft kontakt med fordelt på de største a-kasser. De 6 viste a-kasser dækker i alt 160 personer.

Tabel 2. Akutpakken. Antal personer der har haft kontakt med jobcenteret

2012/2013(uge 2)
Antal personer der har haft kontakt med jobcenteret
A-kasse i alt
228
FOA - Fag og Arbejdes A-kasse
9
FTF- A-kasse
9
Faglig Fælles (3F) A-kasse
66
HK /Danmarks A-kasse
31
Kristelig A-Kasse
36
Metalarbejdernes A-Kasse
9

Kilde: Jobindsats.dk

Tabel 3. viser antal personer omfattet af akutpakken, som i den valgte periode har fået tilknyttet en personlig jobformidler - i alt 116 borgere.

 

Tabel 3. Akutpakken. Antal personer der har modtaget brev samt antal og andel personer der har fået en personlig jobformidler. 2012/2013(uge 2)

Antal personer der har modtaget brev ifm. akutpakken
Antal personer der har fået en personlig jobformidler
Andel personer der har fået en personlig jobformidler
283
116
41,0

Kilde: Jobindsats.dk

 

Tabel 4 viser andelen af personer omfattet af akutpakken, som i den valgte periode har fået tilknyttet en personlig jobformidler. Det ses, at en andel på 41 pct. har fået en personlig jobformidler i Gribskov Kommune- Dette er en højere andel end gennemsnittet på landsplan, hvor andelen er på 36,9 pct.

Akutpakken. Andel personer der har fået en personlig jobformidler

Andel personer der har fået en personlig jobformidler
Gribskov 2012/2013
41,0
Hele landet 2012/2013
36,9Tabel 5 viser antal opslåede akutjob på Jobnet.dk i Gribskov Kommune siden den 20. oktober 2012 og frem til og med den 9. januar 2013.
Der er i alt slået 11 akutjob op. Heraf er de 9 i den kommunale sektor.

Tabel 5. Akutpakken. Antal opslåede akutjob

2012/2013

(uge 2)

Antal opslåede akutjob
Sektor i alt Sektor i alt
11
Privat sektor Privat sektor
1
Offentlig sektor Offentlig sektor
10
Statslig sektor
1
Kommunal sektor
9

Kilde: Jobindsats.dk


Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats


Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt
9. Anvendte virksomhedspraktikker
15.00A00 - 2012/26126

Sagsfremstilling
Sag til orientering/ efterretning.
Det lokale beskæftigelsesråd modtager på mødet orientering om Jobcenter Gribskovs anvendelse af virksomhedspraktik efter Lov om aktiv beskæftigelsesindsats, kap. 11.

Af tabel 1-3 ses for hhv. modtagere af kontanthjælp, a-dagpenge og sygedagpenge udvikling i aktivering fra august 2012 til november 2012; samt redskabsfordeling. De tre tabeller giver et overblik over udviklingen fra måned til måned ved seneste offentliggjorte data fra Jobindsats.dk.

Af tabel 1 fremgår, at der stabilt har været knapt 50 kontanthjælpsmodtagere i løntilskud fra august til november 2012.
Antal i virksomhedspraktik er steget fra 115 forløb i oktober måned til i alt 129 aktiverede i virksomhedspraktik i november måned.

Tabel 1. Kontanthjælp. Antal aktiverede

Aug 2012
Sep 2012
Okt 2012
Nov 2012
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
242
237
247
234
Ordinære uddannelsesforløb
6
3
4
.
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
48
48
48
49
Privat ansættelse med løntilskud
27
26
25
27
Offentlig ansættelse med løntilskud
21
22
23
22
Virksomheds-

praktik

Virksomhedspraktik
123
114
115
129
Privat virksomhedspraktik
102
83
86
93
Offentlig virksomhedspraktik
22
32
31
37Af tabel 2 fremgår, at der med 57 aktiverede, er færre modtagere af a-dagpenge i løntilskud i november 2012 sammenlignet med de foregående 3 måneder.
Antal i virksomhedspraktik udviser derimod en signifikant stigning til i alt 54 forløb i november måned. Dette er noget over niveauer i de foregående 3 måneder, hvor antal i praktikforløb var omkring 35 forløb.

Tabel 2. A-dagpenge. Antal aktiverede

Aug 2012
Sep 2012
Okt 2012
Nov 2012
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
80
117
110
97
Ordinære uddannelsesforløb
11
16
13
12
Ansættelse med løntilskud Ansættelse med løntilskud
68
67
64
57
Privat ansættelse med løntilskud
32
34
33
29
Offentlig ansættelse med løntilskud
36
33
31
28
Virksomheds-

praktik

Virksomhedspraktik
34
36
35
54
Privat virksomhedspraktik
33
34
31
45
Offentlig virksomhedspraktik
.
.
4
9Af tabel 3 fremgår, at der stabilt har været fra 29 til 35 sygedagpengemodtagere i arbejdsprøvning - dvs. i virksomhedspraktik. I alt 32 borgere var i arbejdsprøvning i november måned.

Tabel 3. Sygedagpenge. Antal aktiverede

Aug 2012
Sep 2012
Okt 2012
Nov 2012
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Antal aktiverede
Vejledning og opkvalificering Vejledning og opkvalificering
101
109
119
129
Virksomheds-

praktik

Virksomhedspraktik
29
30
35
32
Privat virksomhedspraktik
18
20
19
18
Offentlig virksomhedspraktik
12
10
16
14Data fra Workbase som tager udgangspunkt i et øjebliksbillede fra d. 17. januar 2013 og findes i bilaget "LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Januar 2013".
På baggrund af nye muligheder for at filtrere data i Workbase, kan nu gives en udførlig oversigt hvoraf fremgår fordeling af anvendte aktive forløbbrancheniveau , navn på de virksomheder hvor der er etableret forløb, placeringsstart- og slutdato - dvs. varigheden af forløb, samt timer pr. uge for det enkelte virksomhedsvendte forløb. Dette er er som efterspurgt af LBR og jf. lovgivningens krav.

Af bilag fremgår, at anvendte virksomhedspraktikker, løntilskud og arbejdsprøvnings-forløb
d. 17. januar udgør:

   • Kontanthjælp.Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 114 forløb.
   • A-dagpenge. Virksomhedspraktik og løntilskud. I alt 51 forløb.
   • Arbejdsprøvning (Sygedagpenge). I alt 9 forløb.


Alt i alt 174 forløb

Lovgrundlag
Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
LBR. Virksomhedsvendt aktivitet. Januar 2013

Indstilling
Sekretariatet indstiller :

- at LBR tager orienteringen til efterretning

Beslutning
Tiltrådt


Mødet startet:
04:00 PM

Mødet hævet:
05:30 PM