Kunstrådet

Publiceret 15-06-2013

Lørdag den 15-06-2013 kl. 08:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
7 Kunstråd 15-06-13, meddelelser
8 Kunstrådet Dagsorden15-6-13, Udlån til Vejby-Tibirke selskabet
9 Skulptur af Michel Malfilatre
10 Kunstrådet, dagsorden 15-6-13, malerier af Mette Holmskov
11 Kunstråd, Dagsorden 15-6-13, Niels Christian Frandsens skulpturer
12 Ansøgning om 80.000 kr til støtte til 7 mindeplader.
13 Dagsordenspunkt, Kunstrådet 15-6-13, Økonomi

Medlemmer:

Ulla Dræbye Svend Gottlieb
Ruth Høgh Gitte Romme
Inge Walmar Hanne Scharff Andreasen
Kirsten Sommer Aage Schmidt
Jeanette Nina De Mailly  
   

Godkendelse af dagsorden:

Fraværende:
Ulla Dræbye
Inge Walmar
Jeanette Nina De Mailly


Meddelelser:
Åbne

7. Kunstråd 15-06-13, meddelelser
85.00G00 - 2013/19421

Sagsfremstilling
Kunstrådet har modtaget følgende invitationer og meddelelser siden sidste møde:
- Invitation til Galleri NB 7.3 - 27.4, Frederik Lindskov
- Munkeruphus 23.3 - 28.4, Marlene og Ole Schjøll
- Pyramidesalen 6.4 - 8.5, Mette og Helge Holmskov
- Tegners museum 20.4, No Mans Land
- Teksas, Årsprogram 2013
- Galleri NB kbh 2.5 - 22.6, Christina Blaabjerg og Frode Steincke
- Munkeruphus 11.5 - 16.6, Forunderlige virkelighed
- Annaborg 31.5 - 23.6 Mod lyset - Modlyset
- Gjethuset i Frederiksværk 21.6 - 28.6, Gerda Thune Andersen

Jens Peters vil gerne gennemgå bygningerne i løbet af efteråret, for at registrere kunsten der befinder sig de pågældende steder. Registreringen skal foregå i samarbejde med medlemmer fra Kunstrådet. Ruth Høgh, Kirsten Sommer og Hanne Andreasen har sagt ja til at deltage i dette arbejde.


Agnethe Jørgensens gibsskulpturer er besigtiget. De er store og trænger til reperationer. Der har ikke været nogen interessenter endnu, til at overtage disse.

Svend Gottlieb, der ikke længere er medlem af Byrådet, er af Byrådet på mødet d 18.3.13 udpeget til at fortsætte året ud som formand.

Træskulpturen af en fugl fra Gilleleje Menighedsbørnehave som Ulla Dræbye har haft i varetægt, er nu flyttet til Jobcentret.

Svømmehallen. Anette Sørensen er forespurgt om forventningerne til Kunstrådets medvirken til løsning af strømskinneproblematikken ved mosaikkerne i svømmehallen. Det forventes ikke at Kunstrådet skal involveres økonomisk.

Forespørgsel til Anette Sørensen om Kunstrådets kompetancer i forhold til udlån af malerier. Kunstrådet har beføjelserne til udlån.
Det er lånerne der skal sørge for forsikringer, når kunsten er udenfor Gribskov Kommunes ejendom.

Kunstrådet har fået en henvendelse fra Genoptræningscenter Gribskov, med ønske om kunst til væggene i deres nye center i jobcentret.


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1.at Kunstrådet tager meddelelserne til efterretning.Beslutning
Meddelelserne blev taget til efterretning.


8. Kunstrådet Dagsorden 15-6-13, Udlån til Vejby-Tibirke selskabet
85.00G00 - 2013/19437

Sagsfremstilling
Vejby-Tibirke selskabet har forespurgt om udlån af 3 malerier til deres sommerudstilling på Haarlandsgården i Tisvilde 2013. Det drejer sig om 2 malerier af Carl Jensen og 1 af Christine Svane med numrene H023, H035 og T004


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til udlånet


Beslutning
Udlånet til Vejby-Tibirkeselskabet blev godkendt
9. Skulptur af Michel Malfilatre
85.00G00 - 2013/18059

Sagsfremstilling
Borgmester Jan Ferdinansen har modtaget et forslag fra kunstneren Michel Malfilatre, Sommerlystvej 21, Gilleleje, om en bronze skulptur kaldet Søhesten i en størrelse på 2 meter.


Økonomi
Opbygning og formgivning beløber sig til 185.000 kr
Afformning og støbning koster 385.000 kr
Transport og diverse 12.000 kr


Bilag
Tilbud på bronzefigur

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller:
1. at kunstrådet tager stilling til forslaget.Beslutning
Kunstrådet lagde vægt på følgende i deres afslag.
Økonomien ligger langt over Kunstrådets råderum.
Skulpturen har ikke været et ønske fra Kunstrådets side.
10. Kunstrådet, dagsorden 15-6-13, malerier af Mette Holmskov
85.00G00 - 2013/19467

Sagsfremstilling
Flere af Kunstrådets medlemmer har besøgt udstillingen i Pyramiden af Helge og Mette Holmskov. Der er ønske om at erhverve nogle af malerierne.


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til indkøb af malerier.Beslutning
Et udvalg af Kunstrådets medlemmer vil besøge Mette Holmskov og erhverve billeder for ca 15.000 kr

11. Kunstråd, Dagsorden 15-6-13, Niels Christian Frandsens skulpturer
85.00G00 - 2013/19471

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune ansøger kunstrådet om 23.667 kr til dækning af udgifter i forbindelse med placeringen af Niels Christian Frandsens 7 skulpturer i Helsinge og 1 i Anisse.

Billedhuggeren Niels Christian Frandsen, der har boet og arbejdet i Ørby i mange år, har doneret
14 skulpturer til Gribskov Kommune.
Niels Christian Frandsen er medlem af billedkunstnernes Forbund (BKF) uddannet klejnsmed og
efterfølgende på Det Kgl. Danske Kunstakademi og har derefter en lang årrække med anerkendte
udstillinger i ind og udland.
Mest kendt fra hans mange aktiviteter her i Nordsjælland er Nordisk Billedhuggersymposium fra
kulturåret 2000.
Der tegner sig nu et billede af, hvor skulpturene kan placeres. Skulpturene har hidtil stået i haven i
Ørby og er derfor kendte af folk, der færdes her.
Administrationen i Kultur, Idræt og Turisme har været i tæt dialog med Niels Christian Frandsen om
at finde frem til placeringerne og udover den store ved Nordstjerneskolen, som Kunstrådet har
bekostet, så er næste skridt at placere 6 skulpturer på Møllebakken i Helsinge og en ved
forsamlingshuset i Anisse.
En stor gruppe skal senere placeres ved stranden i Tisvildeleje i forbindelse med et større tiltag til
forskønnelse af området her.

Bilag

Tilbud fra Nordkysten

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller
1. at Kunstrådet tager stilling til ansøgningen


Beslutning
Kunstrådet ønsker at donere de 23.667 kr, til opsætning af Niels Christian Frandsens skulpturer i Helsinge og Anisse12. Ansøgning om 80.000 kr til støtte til 7 mindeplader.
85.00G00 - 2013/19477

Sagsfremstilling

I forbindelse med markeringen af 70 året for Gilleleje oktober 1943
ansøges Kunstrådet om 80.000 kr. i støtte til etableringen af 7 mindeplader i Gilleleje,
På baggrund af ønske fra både borgere, politikere, Gilleleje Museum og Museumsforening
arbejdes der på at etablere 7 mindeplader i bronze, der med tekst og symboler fortæller historierne
om hjælpen til de mange jødiske flygtninge i oktoberdagene i 1943 i Gilleleje.
Det er historier som mange af Gillelejes borgere har kendt til, men som man af mange grunde,
herunder beskedenhed, ikke altid har talt så meget om.
Vi ved at særlig turister fra ind- og udland, efterkommere og pårørende til jøder, der blev hjulpet,
efterspørger disse historier.
Den efterspørgsel ønsker vi at komme i møde med forskellige permanente tiltag, der blandt
omfatter formidling i en publikation og etablering af 7 mindeplader, der som markører i bybilledet
skal lede tanke og opmærksomhed på den unikke historie, som Gilleleje bærer på.
Vi ønsker at disse mindeplader ikke blot fortæller historierne, men de skal også være visuelt
smukke og med et tydeligt og enkelt billedsprog fremstå markante og diskrete på en og samme tid.
Derfor har vi bedt billedhugger Gerda Thune Andersen om at uføre de 7 mindeplader.
Gerda Thune Andersen har i mange år arbejdet med begrebet flugt og gjort brug af symboler og
ikonografien i skriftsprog.
Mindepladerne skabes i tæt samarbejde med Gilleleje Museum og på baggrund af de
begivenheder, der fandt sted i de skæbnesvangre oktoberdage i 1943.
Det er også museet, der har valgt stederne og dette er i høj grad med udgangspunkt i Christian
Tortzens bog Gilleleje Oktober 1943.
Bag projektet står Gribskov Kommune i samarbejde med både Gilleleje Kirke, Gilleleje bibliotek og
Museum, lokale ildsjæle og foreninger. Projektet har desuden involveret Dansk Jødisk Museum,
Dansk Institut for Internationale Studier, Folkeuniversitetet Nordsjælland, samt den kreds, der på
nationalt plan også arbejder med markeringen med Anders Jerichow i spidsen.


Bilag

Budget samlet


Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kultur og Fritid anbefaler
1. at Kunstrådet tager stilling til ansøgningen

Beslutning
Kunstrådet ønsker at godkende ansøgningen, under forudsætning af at de øvrige penge kan anskaffes.

13. Dagsordenspunkt, Kunstrådet 15-6-13, Økonomi
85.00G00 - 2013/19455

Sagsfremstilling
Kunstrådet fik overført 120.000 kr fra 2012, så det samlede budget i 2013 er 306.000 kr. Der er indtil nu brugt ca 8.000 kr. Kunstrådet skal prioritere ønskerne til budgettet for 2013, og evt fremkomme med flere budgetønsker..


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller.
1. at Kunstrådet prioriterer ønskerne til budgettet for 2013
2. at Kunstrådet fremkommer med nye budgetønskerBeslutning
Orienteringen blev taget til efterretning.
Kunstrådet ønsker udover de i dagsoordnen vedtagne budgetønsker, at donere kunst til Gribskov genoptræningscenter.


Mødet startet:
09:45 AM

Mødet hævet:
10:15 AM