Kulturrådet

Publiceret 25-11-2013

Mandag den 25-11-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
52 Godkendelse af protokol
53 Ansøgning om støtte til ny projektor i Datastuen i Helsinge
54 Udvidet samarbejde på IT området i forbindelse med projekt Digital Borger
55 Voksenundervisning 2014
56 Lokaletilskud 2014
57 Lokaletilskud voksenundervisning 2014
58 Valg af medlem samt suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse
2014-2017
59 Valg til Kulturrådet 2014-2017
60 Ansøgning om støtte til koncerter - Gilleleje Byorkester
61 Ansøgning om tilskud til julearrangement fra Lokalgruppen Blistrup
62 Ansøgning om støtte til julefest - Integrationsgruppen Helsinge
63 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
64 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Formanden oplyste, at Henrik Kruckow har ønsket at udtræde af Kulturrådet.

Herefter blev dagsordenen godkendt.


Fraværende:
Henrik Kruckow

Meddelelser:

Åbne

52. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 23. september 2013.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 23. september 2013Beslutning

 1. Godkendt.53. Ansøgning om støtte til ny projektor i Datastuen i Helsinge
18.00G00 - 2013/33784

Sagsfremstilling
LOF fremsender ansøgning om tilskud til køb af ny projektor til Datastuen i Helsinge.

Den nuværende projektor i datastuen kan ikke følge med udviklingen, da den ikke er tilstrækkelig lysstærk og har for ringe opløsning, hvilket medfører at billederne fremtræder noget uldne på lærredet.

LOF ansøger derfor om, at der til datalokalet i Helsinge indkøbes en ny og bedre projektor med fuld HD opløsning og større lysstyrke, hvilket vil være en stor gevinst for undervisningen.

Info om en ny projektor er vedhæftet som bilag. Kunne være en mulighed, men der findes også andre muligheder.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Finansieres af konto afsat til IT udstyr til datastuerne

Bilag
Bilag: Ansøgning om tilskud til ny projektor i Datastuen i Helsinge

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at der godkendes et tilskud til køb af ny projektor til Datastuen i HelsingeBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte tilskud til køb af ny projektor til Datastuen i Helsinge.


54. Udvidet samarbejde på IT området i forbindelse med projekt Digital Borger
18.00G00 - 2013/37058

Sagsfremstilling
Loven foreskriver, at alle borgere over 15 år inden 1. november 2014 skal have en digital postkasse og kunne bruge selvbetjeningsløsninger på borger.dk og gribskov.dk samt at Gribskov Kommune skal yde hjælp til de borgere, der ikke umiddelbart kan blive digitale borgere.

På baggrund heraf, fremsender LOF et oplæg til at indgå i et samarbejde med kommunen i forbindelse med projekt Digital Borger.

Frivilligcentre, Gribskov Seniorcenter og Oplysningsforbundene tilbyder en bred vifte af IT kurser, herunder grundkurser indeholdende digital borger komponenter. Biblioteket tilbyder borgere gratis introduktion til borger.dk via digitale ambassadører. Hver af disse institutioner har deres egen måde at tilbyde og formidle undervisning på, og det er op til borgerne selv at vælge.

Ressourcer til uddannelse i form af kursusadministration og levering af lærere, kan LOF i tæt samarbejde med Gribskov Kommune tilbyde kurser efter nærmere aftale. Herunder aftale om brugernes egenbetaling og kommunalt tilskud til den enkelte deltager.

LOF kan til dette formål udvikle et kort og målrettet grundkursus for borgere, der har vanskeligt ved at anvende en PC. Et grundkursus med særlig vægt på det helt grundlæggende, hvad angår brug af en computer. Tænde/slukke for computeren, brug af tastatur og mus, forståelse af skærmbilledet, etablere adgang til Internettet og e-mail samt digital post til det offentlige og selvbetjeningsløsninger på www.borger.dk og www.gribskov.dk.

Markedsføring af Digital Borger varetages af kommunen ad de kanaler kommunen vælger.

Gribskov Kommune har mange ældre borgere med behov for specialundervisning, hvis de fremover skal kunne betjene sig selv som digitale borgere. Det er dette ekstra behov for undervisning LOF foreslår et samarbejde omkring.

Administrationen har den 30. oktober 2013 afholdt møde med LOF med baggrund i fællesmøde, som blev afholdt den 16. maj 2013 med repræsentanter fra kommunen og fra voksenundervisning om et samarbejde om bl.a. gennemførelse af kurser og arrangementer indenfor digitalisering.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet godkender, at der afsættes et tilskud til IT undervisning - samarbejde på tværs fra puljen folkeoplysende voksenundervisning 2014.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at der afsættes et tilskud til IT undervisning - samarbejde på tværs fra puljen folkeoplysende voksenundervisning 2014Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte, at der afsættes et beløb på 20.000 kr. i budget 2014 til IT-undervisning, målrettet grundkurser for borgere, der har vanskeligt ved at anvende en PC.55. Voksenundervisning 2014
18.15G00 - 2013/31595

Sagsfremstilling
Center for Kultur og Fritid har udarbejdet en oversigt over fordeling af budget 2014 vedrørende tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning. Tilskud til foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, kan søges en gang årligt og omfatter perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014.

Foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, har fremsendt ansøgning om tilskud på baggrund af regnskabsåret 2012 og forventet regnskab 2013.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området voksenundervisning til Kulturrådet.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven §8


Økonomi
Den samlede ramme for voksenundervisning 2014 er 2.160.000 kr.

Forslag til fordeling:

Datastuerne: 20.000 kr.
Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning: 1.680.000 kr.
Rådighedsbeløb: 30.000 kr.
Pensionistilskud til IT undervisning 50.000 kr.
Aftenskole.nu. 30.000 kr.
Mellemkommunale refusion: 350.000 kr.


Bilag
Fordeling af tilskud 2014

Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014


Beslutning
1. Kulturrådet godkendte fordeling af tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014. Herudover besluttede Kulturrådet følgende ændring:
Pensionisttilskud til IT undervisning ændres fra 50.000 kr. til 30.000 kr. Herudover afsættes 20.000 kr. til IT-undervisning, målrettet grundkurser for borgere, der har vanskeligt ved at anvende en PC.56. Lokaletilskud 2014
18.15G00 - 2013/31649

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2014.

Budget for lokaletilskud til både Kultur- og Idrætsforeninger i 2014 er 6.915.168 kr (netto). Budgettet er incl. budget for de selvejende haller som får lokaletilskud (Gilleleje og Gribskovhallen), distriksforeninger og Helsinge Ridecenter.

Der ydes tilskud til driftsudgifterne til lokaler, herunder haller samt lejrpladser, der ejes eller lejes af foreninger.

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til Kulturådet.

Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven § 25

Økonomi
-

Bilag
Lokaletilskud 2014 - oplæg til Kulturråd og Idrætsråd

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud for 2014.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte fordelingen af lokaletilskud for 2014 samt reducering af Aktivitetstilskud med 60.000 kr. og børn og ungepuljen med 30.000 kr.
57. Lokaletilskud voksenundervisning 2014
18.15G00 - 2013/33800

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme har foretaget beregning af lokaletilskud til foreninger der tilbyder voksenundervisning efter ansøgninger fra foreningerne til budgetåret 2014.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har modtaget 4 ansøgninger fra foreninger, som tilbyder voksenundervisning, hvoraf alle søger om tilskud til andre lokaler (ikke almindelige klasselokaler).

Fordeling af tilskud sker efter retningslinier, udarbejdet i overensstemmelse med folkeoplysningsloven.

De tidligere år har der været givet tilskud til mindre træningslokaler til bevægelse og varmtvandsbassiner.

Kultur- og Idrætsudvalget har delegeret beslutningskompetencen på området lokaletilskud til voksenundervisning til Kulturrådet.


Lovgrundlag
Folkeoplysningsloven, kapitel 7, § 23.

Økonomi
Budget 303.000 kr. (brutto)


Bilag
Lokaletilskud voksenundervisning 2014

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte fordeling af lokaletilskud til den folkeoplysende voksenundervisning for 2014 efter forslag 2.


58. Valg af medlem samt suppleant til Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse 2014-2017
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Jf. Gribskov Ungdomsskoles vedtægter skal der blandt Kulturrådets medlemmer udpeges 1 bestyrelsesmedlem samt 1 suppleant til Gribskov Ungdomsskole for valgperioden 2014-2017.

For perioden 2010-2013 er Steffen Kristiansen valgt som medlem. Kulturrådet har ikke udpeget en suppleant.

Det er byrådet, der på baggrund af indstilling fra Kulturrådet, beslutter sammensætningen af Gribskov Ungdomsskoles bestyrelse. Denne beslutning træffes i forbindelse med byrådets konstituerende møde efter kommunalvalget.

Kulturrådet skal derfor indstille 1 medlem til bestyrelsen samt 1 medlem som suppleant til bestyrelsen. Forslaget skal være Ungdomsskolelederen i hænde senest den 16. oktober 2013.

Da der først er valg til Kulturrådet i januar 2014, foreslås det, at Steffen Kristiansen, som er Kulturrådets repræsentant i Ungdomsskolebestyrelsen genvælges samt at Kulturrådet udpeger en suppleant.

Efter valget til Kulturrådet i januar måned 2014, genbehandles valg til Ungdomsskolebestyrelsen og ny udpegning finder sted.


Lovgrundlag
Lovbekendtgørelse om ungdomsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 886 af 13. september 2000, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 274 af 8. maj 2002, § 5 i lov nr. 1043 af 17. december 2002 og § 2 i lov nr. 1224 af 27. december 2003. - § 7

Økonomi
-

Bilag
-


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage til efterretning, at der er truffet formandsbeslutning om at genvælge Steffen Kristiansen som medlem til Ungdomsskolens bestyrelse
 2. at tage til efterretning, at der er truffet formandsbeslutning om valg af Niels Henriksen som suppleant til Ungdomsskolens bestyrelse
 3. at sagen genbehandles, når der har været afholdt valg til Kulturrådet i januar 2014 for perioden 2014-2017.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådet har pr. mail tilkendegivet, at der træffes formandsbeslutning med følgende beslutning: Steffen Kristiansen vælges som medlem og Niels Henriksen som suppleant til Ungdomsskolebestyrelsen.


Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Taget til efterretning.
 3. Tiltrådt.
59. Valg til Kulturrådet 2014-2017
18.00A00 - 2013/33809

Sagsfremstilling
Center for Kultur, Fritid og Turisme - Idræt og Folkeoplysning har foreslået Kultur- og Idrætsudvalget, at valget finder sted samme aften, som valg til Idrætsrådet. Det forventes, at datoen bliver i midten af januar måned 2014 (Ex. onsdag den 15. januar 2014) med følgende program:
Program:
kl. 17.30: Velkomst til Kulturrådets valgaften
kl. 18:30: Fælles oplæg omkring læringsreform (folkeskolereform)
kl. 18:55: Fælles spisning (fælles med repræsentanter fra de kulturelle foreninger)
kl. 19:30: Velkomst til Idrætsrådes valgaften

Den nye rådstruktur, kaldet "Gribskov modellen" er på landsplan blevet kaldt en af de bedste modeller, som erstatning for det nedlagte Folkeoplysningsudvalg. Årsagen er, at den fastholder stor borger-og brugerinvolvering.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. tager stilling til om man ønsker at genopstille til valg for 2014-2017


Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Kulturrådet drøftede evt. genopstilling til valg for 2014-2017.
60. Ansøgning om støtte til koncerter - Gilleleje Byorkester
18.00G00 - 2013/37262

Sagsfremstilling
Gilleleje Byorkester fremsender ansøgning om støtte til koncerter, som afholdes for beboerne på nogle af kommunens omsorgscentre. I 2013 har Byorkestret afholdt koncerter på Helsingegården, Skovsminde og Trongården. Ved juletid afholdes koncert på Helsingegården, Skovsminde og Bakkebo.

Koncerterne gennemføres uden honorar, og der tages ingen entre.

Gilleleje Byorkester søger om 2.000 kr. pr. koncert ialt 12.000 kr. til dækning af deres udgifter.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Finansiering via Kulturrådets pulje

Bilag
Ansøgning om støtte til koncerter

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til afholdelse af koncerterBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 12.000 kr.


61. Ansøgning om tilskud til julearrangement fra Lokalgruppen Blistrup
18.00G00 - 2013/36122

Sagsfremstilling
Lokalgruppen Blistrup fremsender ansøgning om tilskud til julearrangement den 1. december 2013.

Første søndag i advent holdes der arrangement for alle børn og voksne i Blistrup. Julemanden kommer med godter til børnene og der danses om juletræ m.m.

Der ansøges om 15.000 kr. til arrangementet.

Økonomi
Finansiering via Kulturrådets pulje

Bilag
Ansøgning om støtte

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til afholdelse af arrangementetBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 10.000 kr. til arrangementet.62. Ansøgning om støtte til julefest - Integrationsgruppen Helsinge
18.00G00 - 2013/37475

Sagsfremstilling
Frivilligcentret i Helsinge fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af julefest i Tisvilde Bio for børn og deres forældre den 7. december 2013.

Festen er for alle nationaliteter i den multi-kulturelle tradition. Der startes med at lave juledekorationer, synge julesange og spise risengrød m.m.

Der søges om et tilskud på 7.500,00 kr.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Finansiering via Kulturrådets pulje

Bilag
Ansøgning om støtte til afholdelse af julefest i Tisvilde

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til afholdelse af arrangementetBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 7.500 kr. til arrangementet.63. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Økonomisk oversigt
 • Takkekort fra Centerchef for Kultur, Fritid og Turisme
 • Referat fra generalforsamling i Kulturelle Samråd i Danmark
 • Næste møde holdes kl. 19.00 på Turisten, HelsingeAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
  Kulturrådets møde den 9. december 2013 starter kl. 18.30.
  Administrationen orienterede om, at der stadig er ledige pladser til kurset "Ny eller gammel i bestyrelsen" den 3. december 2013.64. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092


Intet.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
09:20 PM