Kulturrådet

Publiceret 23-09-2013

Mandag den 23-09-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
46 Godkendelse af protokol
47 Foreningskurser efteråret 2013
48 Ansøgning om støtte til leje af lydanlæg - Tisvilde Festival 2013
49 Genbehandling af ansøgning om tilskud til Syg Fest i Helsinge
50 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
51 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Lis Glidal
Kristian Grauengaard
Henrik Kruckow
Steffen R. Kristiansen


Meddelelser:
Erling Bevensee var indbudt til mødet og orienterede om debat om dansk musik i forbindelse med SpilDanskDagen. Indhold og tema er lokalt forankret og vil blive planlagt i tæt samarbejde mellem de lokale arrangører og Spil Dansk sekretariatet.
Kulturrådet var enige om, at det var en god idé med et temamøde. Kulturrådet vil værter ved arrangementet og Erling Bevensee vil arbejde videre med et oplæg. En aften i uge 44 blev aftalt.


Åbne

46. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 26. august 2013.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 26. august 2013Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Steffen Kristiansen, Kristian Grauengaard, Henrik Kruckow og Lis Glidal.

47. Foreningskurser efteråret 2013
18.14G00 - 2012/65828

Sagsfremstilling
Kulturrådet besluttede på sidste møde, at afholde et kursus i efteråret med titlen: Den lovlige forening - få styr på reglerne med DGI som udbyder.

Kurserne tilbydes til både idrætforeninger og kulturelle foreninger.

DGI foreslår følgende kursus: "Ny eller gammel i bestyrelsen".
Beskrivelse / indhold:
Målgruppen: Bestyrelsesmedlemmer i foreninger og interesserede, som har planer om at gå ind i bestyrelsesarbejdet. Formål: At give deltagerne et indblik i de arbejds- og ansvarsområder en bestyrelse har i foreningen.
Forslag til dato for afholdelse af kurset vil foreligge til mødet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende dato for afholdelse af kursus - efterår 2013Beslutning

 1. Oplæg fra DGI blev uddelt til mødet. Kulturrådet godkendte, at der afholdes kursus "Ny gammel i bestyrelsen" den 3. december 2013. Idræt- og kulturelle foreninger indbydes.

Fraværende: Steffen Kristiansen, Kristian Grauengaard, Henrik Kruckow og Lis Glidal.48. Ansøgning om støtte til leje af lydanlæg - Tisvilde Festival 2013
18.00G00 - 2013/29424

Sagsfremstilling
Tisvilde Festival, v. Christina Krönlein og Dan Bygholm har fremsendt ansøgning om yderligere underskudsgaranti til leje af lydanlæg på 17.000 kr. til Tisvilde Festival 6.-7.-8. september 2013.

Kulturrådet har pr. mail tilkendegivet, at der træffes formandsbeslutning om at yde underskudsgaranti på 17.000 kr. til leje af lydanlæg. Regnskab vil foreligge til mødet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Lyddokument
Tilbud
Budget

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende underskudsgaranti til leje af lydanlæg til Tisvilde FestivalBeslutning

 1. Godkendt underskudsgaranti på 17.000 kr.

Fraværende: Steffen Kristiansen, Kristian Grauengaard, Henrik Kruckow og Lis Glidal.


49. Genbehandling af ansøgning om tilskud til Syg Fest i Helsinge
18.00G00 - 2013/26322

Sagsfremstilling
Kulturrådet besluttede på sit møde den 26. august 2013 at genbehandle ansøgning fra Ungdomsrådet om tilskud til Syg Fest i Helsinge, vol.2. den 17. august 2013 i Gribskov Kultursal. Ungdomsrådet er bedt om at fremsende regnskab samt oplysning om, hvem der eventuelt dækker et underskud, såfremt Kulturrådet beslutter at støtte arrangementet.

Ungdomsrådet forsøger via festivalen at brande og skaffe nye unge til Rådet. Rådet har via forarbejdet til denne festival haft held til at engagere et par nye unge, som ikke er brugere af foreningstilbud, eller er gammelkendte ansigter fra den typiske kreds af aktive involverede unge.

I 2012 satte Rådet sig for på den årlige arbejdsweekend, at lave et stort tiltag i 2013 og overførte som en konsekvens heraf opsparede midler til indeværende år. Foruden 4 landskendte musikgrupper, som skal spille om aftenen i Gribskov Kultursal, skal flere band fra Gribskov USs musikcontainer, som er placeret ved Helsinge Ungdomshus, spille i dagtimerne på en udendørs scene.

Ungdomsrådet ønsker via dette tiltag, fortsat at være en del af den aktive medskabende ungdomskultur og gøre Gribskov Kommune til et spændende og levende sted.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
5.000 kr. til dækning af leje af Kultursalen.
25.000 kr. til dækning af et eventuelt underskudBilag
Regnskab vil foreligge til mødet.

Syg Fest i Helsinge. Underskudsgaranti
Syg fest i Helsinge. Leje af salen
Syg Fest i Helsinge. Projektbeskrivelse
Obs! Medbring venligst bilag fra sidste møde


Administrationens indstilling

Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at genbehandle ansøgningen om underskudsgaranti til arrangementetUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådet den 26-08-2013:

 1. Kulturrådet besluttede at udsætte behandling af punktet indtil endeligt regnskab er fremsendt. Kulturrådet ønsker oplyst, hvem der skal dække et eventuelt underskud, såfremt Kulturrådet beslutter at støtte arrangementet.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.

Beslutning

 1. Godkendt underskudsgaranti på 25.000 kr.

Fraværende: Steffen Kristiansen, Kristian Grauengaard, Henrik Kruckow og Lis Glidal.50. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Økonomisk oversigt
 • Kulturrådets møde den 9. december 2013 - afventer tilbagemelding fra Esrum KlosterAdministrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Kultur og Fritid nr. 2 blev uddelt på mødet.
Generalforsamling i Kulturelle Samråd den blev uddelt på mødet.
Kulturprisen overrækkes på Byrådets møde den 4. november 2013
Centerchef Annette Sørensen har fået nyt arbejde som direktør i Visit Nordsjælland.

Taget til efterretning.
Fraværende: Steffen Kristiansen, Kristian Grauengaard, Henrik Kruckow og Lis Glidal.
51. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092

Administrationen undersøger om mødet i december kan holdes på Remisen, Gilleleje.
Kaj Rafn oplyste, at der var stor tilslutning til arrangementet med Kim Sjøgren og får ikke brug for underskudsgaranti.


Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:45 PM