Kulturrådet

Publiceret 26-08-2013

Mandag den 26-08-2013 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
36 Godkendelse af protokol
37 Evaluering af foreningskurser - Kulturrådet 2013
38 Svindel med støtte til frivillige foreninger
39 Kulturprisen 2013
40 Ansøgning om tilskud i forbindelse med arrangementet Veterantog for Børn
41 Ansøgning om tilskud til Syg Fest i Helsinge
42 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
43 Eventuelt
45 Ansøgning om støtte til Børnedyrskuet på Sankt Helene


Efterretningssager
44 Ansøgning fra Kanonhalløj 2013

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Tillægsdagsorden til dagsordenen godkendt.

Fraværende:
Chr. Friis
Kristian Grauengaard
Henrik Kruckow
Niels Henriksen


Meddelelser:

Åbne

36. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 10. juni 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 2. april 2013Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.
37. Evaluering af foreningskurser - Kulturrådet 2013
18.14G00 - 2012/65828

Sagsfremstilling
Kulturrådet har afholdt en kursusrække i 2013 med DGI som kursusudbyder.
Kurserne blev afholdt i Uddannelsescentret, Skolegade 43, Helsinge. Der blev gennemført 3 kurser med flg. temaer:
Fundraising
Pressemeddelelser og pressekontakt
Praktiske planlægningsværktøjer

Kulturrådet bedes overveje temaer til kursusrække for 2014, som anbefales det nye Kulturråd 2014.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at fremkomme med forslag til temaer til kursusrække for 2014Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådets beslutning den 27-05-2013:

 1. Tiltrådt.
 2. Genbehandles på næste møde. KR bedes overveje temaer til kursusrække for 2014.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik KruckowBeslutning

 1. Kulturrådet fremkom med forslag til en kursusrække i 2014, som anbefales det nye Kulturråd: Kasser kursus, Bestyrelsesarbejde, Den lovlige forening – få styr på reglerne med DGI som kursusudbyder.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.
38. Svindel med støtte til frivillige foreninger
18.00G00 - 2013/19773

Sagsfremstilling
På baggrund af en henvendelse fra TV 2 vedr. svindel med støtte til frivillige foreninger anbefaler administrationen, at Kulturrådet udtager en af aftenskolerne til yderligere gennemgang. Kulturrådet har senest den 8. maj 2012 udpeget "Aftenskolen ved Egedammen" til nærmere gennemgang. Denne gennemgang gav ikke anledning til yderligere tiltag.

Spørgsmål fra TV 2:
1. Har kommunen siden 1.1.2010 haft sager om foreninger, der uberettiget har modtaget tilskudsmidler?
2. Har kommunen rettet tilbagebetalingskrav mod nogle af sine foreninger siden 1.1.2010? Og i så fald hvor meget er krævet tilbagebetalt?
3. Fører kommunen tilsyn med de frivillige foreninger, der modtager støtte? I så fald, hvordan udføres tilsynet?
4. Besøger kommunens repræsentanter de frivillige foreninger som led i sit tilsyn?

Svar fra administrationen til TV 2:
Gribskov Kommune har vi ikke siden 1. januar 2010 haft sager , hvor foreninger har modtaget tilskudsmidler uberettiget. Kommunen har derfor ikke rettet tilbagebetalingskrav mod nogle af sine foreninger. Vi har haft foreninger, som har modtaget for meget a conto tilskud og reguleret i efterfølgende år, men jeg går ud fra, at det ikke er tilfælde som disse i er interesseret i.

Gribskov Kommune fører tilsyn med de frivillige foreninger ved stikprøvekontroller på foreningernes indsendte medlemstal. Medlemstallene sammenlignes med tidligere år og foreningernes regnskaber gennemgås. Giver dette anledning til yderligere spørgsmål, kontaktes foreningen og kommunen beder om at se medlemslister, yderligere dokumentation for regnskabet i form af bilag eller kontokort.

På aftenskoleområdet tages der ligeledes stikprøvekontroller på enkelte aftenskoler. Aftenskolerne bliver bedt om at fremsende dokumentation for deres lønudgifter, hvilke hold der er taget med i undervisningsregnskabet og hvor mange deltagere, der er på de enkelte hold.

Gribskov Kommune besøger på nuværende tidspunkt ikke de frivillige foreninger, som et led i vores tilsyn. Vi er dog i løbende i kontakt med vores foreninger i henvendelser om lokaleudlån, tilskud og meget mere. Derudover har vi nedsat to §35, stk. 2 udvalg. Et Kulturråd og et Idrætsråd, som består af repræsentanter valgt af foreningerne. Disse foreninger er god sparring til forvaltningen og har et rigtigt godt kendskab til kommunens foreninger.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage orienteringen til efterretning.
 2. at udpege en af aftenskolerne til yderligere gennemgangBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Kulturrådet besluttede at udpege LOF til yderligere gennemgang.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.

39. Kulturprisen 2013
18.15G00 - 2013/00096

Sagsfremstilling
Fremlæggelse og drøftelse af indkomne forslag til modtagelse af kulturprisen 2012 og beslutning om indstilling af kandidat til Kultur- og Idrætsudvalget.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Annoncering om prisen sker i dagspressen og kulturrådet, foreninger, grupper og personer har således mulighed for at fremsende motiverede forslag til at modtage prisen. Frist for indsendelse af kandidater er 6. august 2012.

Navnet på prismodtageren offentliggøres på Byrådets møde den 4. november 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Oversigt over tidligere prismodtagere

Bilag fortroligt.
Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.
2013/00096 dok.nr. 008
2013/00096 dok.nr. 009
2013/00096 dok.nr. 010
2013/00096 dok.nr. 011


Administrationens indstilling
Kultur og Fritid indstiller til Kulturrådet :

 1. at Kulturrådet kommer til enighed om en kandidat, der kan indstilles til Kultur og Idrætsudvalget.

Beslutning

 1. Et enigt Kulturråd indstiller en kandidat til Kultur og Idrætsudvalget. Kulturprisen overrækkes på byrådets møde den 4. november 2013.
  Steffen Kristiansen deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.

40. Ansøgning om tilskud i forbindelse med arrangementet Veterantog for Børn
18.00G00 - 2013/24500

Sagsfremstilling
Nordsjællands Veterantog fremsender ansøgning om tilskud til køb af et TV i forbindelse med afholdelse af "Veterantog for børn".

I forbindelse med Nordsjællands Veterantogs årlige arrangement ”Veterantog for børn” har foreningen gennem flere år vist videofilm for børnene, og nu trænger foreningen til at få et nyt og mere tidssvarende TV, og til det, ansøges om et tilskud på 5.500,00 kr., da det er i det leje et nyt 46” fladskærms TV med kabler og ophæng kommer til at ligge.

Det årlige ”Veterantog for børn” som ligger i anden weekend i september, tiltrækker et sted mellem 4 og 5.000 gæster, og målgruppen er børn i alderen 3 – 12 år.

Læs her om veterantog for børn på
http: veterantoget.dk/skildpaddeklubben/veterantog-for-boern.aspx:

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
Finansiering via Børne og ungepuljen.

Bilag
Ansøgning om tilskud til køb af et TV i forbindelse med afholdelse af "Veterantog for børn".


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende et tilskud til køb af TVBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.500 kr. fra Børne ungepuljen.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.
41. Ansøgning om tilskud til Syg Fest i Helsinge
18.00G00 - 2013/26322

Sagsfremstilling
Gribskov Ungdomsråd fremsender ansøgning om underskudsgaranti samt støtte til dækning af leje af kultursalen i forbindelse med ungdomsrådets afholdelse af éndagsfestival Syg Fest i Helsinge, vol.2. den 17. august 2013 i Gribskov Kultursal.

Ungdomsrådet forsøger via festivalen at brande og skaffe nye unge til Rådet. Rådet har via forarbejdet til denne festival haft held til at engagere et par nye unge, som ikke er brugere af foreningstilbud, eller er gammelkendte ansigter fra den typiske kreds af aktive involverede unge.

I 2012 satte Rådet sig for på den årlige arbejdsweekend, at lave et stort tiltag i 2013 og overførte som en konsekvens heraf opsparede midler til indeværende år. Foruden 4 landskendte musikgrupper, som skal spille om aftenen i Gribskov Kultursal, skal flere band fra Gribskov USs musikcontainer, som er placeret ved Helsinge Ungdomshus, spille i dagtimerne på en udendørs scene.

Ungdomsrådet ønsker via dette tiltag, fortsat at være en del af den aktive medskabende ungdomskultur og gøre Gribskov Kommune til et spændende og levende sted.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
5.000 kr. til dækning af leje af Kultursalen.
25.000 kr. til dækning af et eventuelt underskudBilag
Syg Fest i Helsinge. Underskudsgaranti
Syg fest i Helsinge. Leje af salen
Syg Fest i Helsinge. Projektbeskrivelse

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende en underskudsgaranti til arrangementet
 2. at godkende et beløb til leje af kultursalenBeslutning

 1. Kulturrådet besluttede at udsætte behandling af punktet indtil endeligt regnskab er fremsendt. Kulturrådet ønsker oplyst, hvem der skal dække et eventuelt underskud, såfremt Kulturrådet beslutter at støtte arrangementet.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.
42. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Økonomisk oversigt.
 • Dialog- og høringsproces af budget 2014-2017 den 28. august 2913. Udsendt i særskilt mail til Kulturrådet.
 • Ændringsforslag til Kulturrådets styrelsesvedtægter godkendt af Byrådet 17. juni 2013. Vedlagt.
 • Samarbejde med aftenskolerne. Til efterretning på Social- og Sundhedsudvalgets møde den 27. juni 2013. Protokoludskrift vedlagt
 • Toiletvogn, som bruges i Mårum ved hundeklubberne er købt til Laugø Smedie og udlånt til hundeklubberne uden for højsæson. Toiletvognen er placeret ved Laugø Smedie i sommerperioden.
 • Aftenskolen ved Egedammen har udbedt om udsættelse for indsendelse af regnskab 2012 pga. sygdom.
 • Tidsskriftet Kultur.dk, nr. 8. Udsendt i særskilt mail til Kulturrådet.

  Lovgrundlag

Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.
  Formanden deltager i høringsproces af budget 2014-2017.
  Formanden deltager i fokusinterview den 24. september 2013.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.

43. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Kulturrådet er meget positiv overfor, at møderne holdes i kulturelle institutioner i kommunen. Administrationen undersøger om Kulturrådets sidste møde kan holdes på Esrum Kloster.
Afbud fra Steffen Kristiansen til mødet den 23. september 2013. Steffen Kristiansen takkede for fremmødet til Dramaternes forestilling.
Næste møde 23. september 2013 holdes i Kulturhuset kl. 19.00.
Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
-

Beslutning
-

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.


45. Ansøgning om støtte til Børnedyrskuet på Sankt Helene
18.00G00 - 2013/27337

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Arbejdsgruppen Sankt Helene og 4H fremsende ansøgning om sponsorstøtte til Børnedyrskuet Sankt Helene.

I år bliver det 10. gang Børnedyrskuet afvikles på Sankt Helene i et samarbejde mellem 4H og Sankt Helenes arbejdsgruppe, som er frivillige kræfter, der skaber denne event til glæde og gavn for mange børn og deres familier.

Ud over det almindelige program for dyrskuet (sidste års program vedlagt), vil der være særligt fokus på aktiviteter til: Ridning for handicappede, Find vej - et motions O løbs projekt, som giver børn lyst til at røre sig m.v.

Program for 2012 samt projektbeskrivelse er vedlagt som bilag.

Arbejdsgruppen Sankt Helene og 4H håber, at Kulturrådet vil være med til at sikre, at Børnedyrskuet i børnenes efterårsferie fortsat kan være en oplevelse og en aktivitet, som alle børn med forældre / og/eller bedsteforældre kan få stor gavn og glæde af at deltage i, fordi de ud over samvær med deres elskede husdyr også kan komme ud af social isolation eller være sammen med ligesindede børn om aktiviteter særligt lagt til rette med udfordringer af forskellig karakter.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om støtte til Børnedyrskuet på Sankt Helene

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at godkende støtte til Børnedyrskuet på Sankt HeleneBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.000 kr. fra Børne ungepuljen.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.

Efterretningssager

44. Ansøgning fra Kanonhalløj 2013
18.00G00 - 2013/00099

Sagsfremstilling
Kulturforeningen Kanonhalløj, ved Nicolai Wichmann fremsender ansøgning om tilskud til afholdelse af arrangement ved Kulturtoget og Pakhuset, Banevej 8, 3220 Tisvildeleje fra den 19. juli til den 27. juli 2013.

Det er 10. år Kulturforeningen Kanonhalløj holder kulturfestival. I den anledning stiler foreningen mod et program, som vil inkludere nogle af de stærkeste navne, som der har optrådt i foreningens regi i de forgangne 10 år.

De vil være teater i togvognen med forestillingen "Hvor er du grim, når du er liderlig". En nyskrevet dansk satire med kommende stjerner som Ole Boisen, Mia Sylvester og Vickie Bak Laursen.

Kulturforeningen Kanonhalløj gør opmærksom på, at de som tidligere år vil afholde to privatfester for deres frivillige medarbejdere, for at belønne for deres store engagement.

Kulturforeningen Kanonhalløj oplyser, at de er indforstået med, at der udøves respekt for naboer i dialogen med dem og med hensyn til, hvornår festerne lukker.

Administrationen har bedt Kulturforeningen Kanonhalløj om at fremsende et budget / program for arrangementet. Dette er modtaget den 1. juli 2013.

På evalueringsmøde med Kulturforeningen Kanonhalløj blev klager fra naboerne over støj til langt ud på natten drøftet. Administrationen gjorde opmærksom på, at man ikke fandt det acceptabelt, at klagerne ikke er blevet imødekommet på en ordentlig måde og administrationen kan ikke acceptere, at der holdes "privat" fest til langt ud på natten, som er til gene for naboerne. Klagere skal imødekommes og tages alvorligt.

Kulturforeningen Kanonhalløj mente, at det var rimeligt at afholde en afslutningsfest og takke de frivillige. Sluttidspunktet for en afslutningsfest blev diskuteret. Foreningen og Administrationen kunne ikke komme til enighed om et sluttidspunkt.

Administrationen foreslog på evalueringsmøde med Kulturforeningen Kanonhalløj, at man lejede sig ind i andre lokaler i Tisvildeleje, evt. i TGIs lokaler og holdt festen der.

Administrationen fastholder dette forslag og anbefaler Kulturrådet, at tage stilling til om Kulturforeningen Kanonhalløj skal afholde fest ved Pakhuset ved Stationen eller i lejede lokaler ved TGF.

Kulturforeningen Kanonhalløj takker i mail af 5. august 2013 Kulturrådets behandling af ansøgning om underskudsdækning til arrangementet i juli måned. Kulturforeningen takker imidlertid nej til støtten, da foreningen, som tidligere nævnt har brug for at afholde de to privatfester for at kunne eksistere. Foreningen oplyser, at det er en afgørende del af frivilligplejen og ånden i Kanonhalløj. Foreningen har i år været i dialog med politiet om festerne og politiet besøgte afslutningsfesten i kontroløjemed og fandt intet at påtale. Foreningen oplyser endvidere under henvisning til møde afholdt med administrationen sidste år og af respekt for naboerne, at lukke festerne væsentlig tidligere end tidligere års fester.

Administrationen har modtaget en del naboklager over Kulturforeningen Kanonhalløjs arrangementer.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011

Bilag
Ansøgning om støtte Kulturforeningen Kanonhalløj
Budget: Kulturforeningen Kanonhalløj


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet at der træffes formandsbeslutning om:

 1. at tage sagen til efterretning.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
1.-2: Kulturrådet har pr. mail tilkendegivet, at der træffes formandsbeslutning med følgende beslutning: Der godkendes en underskudsdækning på max. 10.000 kr. under forudsætning af, at afslutningsfesten ikke holdes i og omkring togvognen.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Christian Friis, Henrik Kruckow, Niels Henriksen og Kristian Grauengaard.
Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
09:00 PM