Kulturrådet

Publiceret 27-05-2013

Mandag den 27-05-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
22 Godkendelse af protokol
23 Evaluering af foreningskurser - Kulturrådet 2013
24 Ansøgning om tilskud til Skt. Hans arrangement Søborg Bylaug
25 Høring af budget 2014 KIU område
26 Voksenundervisning afregning af tilskud 2012
27 Børne og Unge Puljen 2013
28 Godkendelse af foreninger
29 DDS Holbo Gruppe ansøger om lokaletilskud
30 Sæsonbooking 2013 - 2014
31 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
32 Eventuelt

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Steffen R. Kristiansen
Henrik Kruckow


Meddelelser:

Åbne

22. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 2. april 2013.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 2. april 2013Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow23. Evaluering af foreningskurser - Kulturrådet 2013
18.14G00 - 2012/65828

Sagsfremstilling
Kulturrådet har afholdt en kursusrække i 2013 med DGI som kursusudbyder.
Kurserne blev afholdt i Uddannelsescentret, Skolegade 43, Helsinge.

Der blev gennemført følgende 3 kurser:

 1. Fundraising blev afholdt den 14. marts 2013. I dette kursus deltog 28 personer.
 2. Praktiske planlægningsværktøjer blev afholdt den 11. april 2013. Her deltog 22 personer.
 3. Pressemeddelelser og pressekontakt blev afholdt den 22. april 2013. Her deltog 5 personer (3 afbud i sidste øjeblik). Kurset blev gennemført trods den lille tilmelding.

Administrationen har modtaget positive tilbagemeldinger på alle kurserne, specielt kurset omhandlende Fundraising.

Administrationen anbefaler, at Kulturrådet evaluerer afholdelse af kursusrækken i 2013.Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at evaluere afholdelse af kursusrækken 2013
 2. at afholde kursusrække i 2014Beslutning

 1. Tiltrådt.
 2. Genbehandles på næste møde. KR bedes overveje temaer til kursusrække for 2014.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow
24. Ansøgning om tilskud til Skt. Hans arrangement Søborg Bylaug
18.00G00 - 2013/14309

Sagsfremstilling
Søborg Bylaug fremsender ansøgning om hel eller delvis dækning af det forventede underskud i forbindelse med afholdelse af Sankt Hansaften den 23. juni 2013 ved Søborg Slotsruin.

Alle interesserede har mulighed for at mødes ved Søborg Kirke, hvor der udleveres fakler og er fælles gåtur gennem byen til slotsruinen. Der er levende musik v. Gilleleje Spillemandsorkester. Båltaler ved båles samt gratis snobrødsbagning m.v.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om hel eller delvis dækning af det forventede underskud på 4.400,00 kr.

Bilag
Ansøgning om støtte til Sankt Hans arrangement


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at der bevilges støtte til det ansøgteBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte en underskudsgaranti på 4.400,00 kr. til arrangementet.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow25. Høring af budget 2014 KIU område
00.30G00 - 2013/16501

Sagsfremstilling
Gribskov Kommune sender hermed budget 2014-2017 i høring.

Høringsproces på rammenotatet for Kultur- og Idrætsudvalget forelægges hermed i høring for Kulturrådet.

Der er ikke pålagt besparelser på kultur- og fritidsområdet, derfor er der ingen besparelser i høringsnotatet og dermed er der ikke udarbejdet prioriteringskatalog.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
http://www.gribskov.dk/gribskov/web.nsf/Vindue?ReadForm&db=C1257258002FD751&iD=E17ED194C9CCC3A2C1257B6C002F8E28
Rammenotatet vil være tilgængeligt på kommunens hjemmeside fra den 24. maj 2013.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at afgive høringssvar til budget 2014-2017

Beslutning

 1. Mette Larsen deltog i punktet og oplyste, at rammenotat og prioriteringskataloger kan ses på kommunens hjemmeside. Rammenotat til hørings- og dialogproces blev uddelt til mødet. Evt. høring af budget 2014 ønskes behandlet i Kulturrådet alene og ikke i fællesmøde med Idrætsrådet, som tidligere år.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow26. Voksenundervisning afregning af tilskud 2012
18.15G00 - 2013/01520

Sagsfremstilling
I henhold til retningslinier for tilskud til den folkeoplysende voksenundervisning skal foreninger der tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, indsende revideret regnskab for den, i det foregående kalenderår, afholdte undervisning senest d. 25. marts.

Kultur og Fritid har udarbejdet opgørelse over foreningernes regnskaber for 2012. Regnskaberne beror i sagen.

Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
-

Bilag
Oversigt vedlagt som bilag.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende regnskabet 2012 for den folkeoplysende voksenundervisningBeslutning
Mette Larsen deltog i punktet. Revideret regnskab blev uddelt til mødet.
Regnskab 2012 for den folkeoplysende voksenundervisning blev godkendt.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow


27. Børne og Unge Puljen 2013
18.00G00 - 2013/05760

Sagsfremstilling
Børne- og Ungepuljen kan søges af alle kulturelle børne og ungdoms foreninger. Der er modtaget ansøgninger for 2012.

Der er 150.200,00 kr i puljen for 2013 og der kan max søges 15.000,- pr. forening.

Ansøgninger er i sagen og oversigt over årets ansøgninger vil foreligge til mødet.


Lovgrundlag
-

Økonomi
150.200,- kr i puljen for 2012

Bilag
B&U puljen 2013 oversigt vil foreligge til mødet
Retningslinier for Børn og ungepuljen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende oversigten over fordeling af indkomne ansøgningerBeslutning
Kulturrådet besluttede, at puljen kan søges hele året. Erindringsskrivelse om børne- og ungepuljen sendes ud til børne- og ungeforeningerne.
Oversigten over fordeling af indkomne ansøgninger blev godkendt
Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow


28. Godkendelse af foreninger
18.00G00 - 2012/50062

Sagsfremstilling
Følgende foreninger har ansøgning om godkendelse som forening:

 • Foreningen Ramløse Annisse Fødevarefællesskab (RAFØ). Foreningens formål er bl.a. at formidle og fremme oplysning om økologi, fødevarer og viden om tilberedning af sund mad.


Foreningen opfylder betingelserne for at blive godkendt som forening og ovenstående forening er godkendt som forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Foreningen Ramløse Annisse Fødevarefællesskab

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orientering til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow29. DDS Holbo Gruppe ansøger om lokaletilskud
18.00G00 - 2012/53852

Sagsfremstilling
DDS Holbo Gruppe fremsender hermed ansøgning om støtte på 3.500 kr. til lokaleudgifter i forbindelse med sommerlejr.

Grundet yderomstændigheder holder deres budget for den årlige sommerlejr  for Troppen hos DDS Holbo desværre ikke.

Troppen skal til Värmland country, i det østlige Sverige på deres sommerlejr, men er kommet i den uheldige situation de variable udgifter til ophold m.m. desværre er steget siden ansøgning til lokaletilskud 2013 blev bevilget.

Dette gør, at DDS Holbo Gruppe står med et underskud på 5.000 kr.

DDS Holbo Gruppe har fået tilsagn om støtte fra private erhvervsdrivende for ca. 1.500 kr.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der ansøges om 3.500 kr.
Finansiering via Lokaletilskud

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at der bevilges støtte til det ansøgte

Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 3.500,00 kr. til sommerlejr. Finansiering via lokaletilskud.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow30. Sæsonbooking 2013 - 2014
18.14G00 - 2013/13447

Sagsfremstilling
Foreningerne er tilskrevet om ansøgning om lokaleønsker for sæson 2013/2014 og ansøgningsfristen er 1. maj. Alle foreninger der ønsker lokaler, haller og anlæg i sæson 2013/2014, skal indgive ønsker om lokaler via Interbook på www.booking.gribskov.dk.

Nye lokaler er kommet til: Der er nye lokaler i til rådighed i Uddannelsescentret og Nordstjerneskolen, Helsinge og Blistrup Gl. Skole, Gymnastiksal kan bookes via Interbook. I Kulturhuset kan den gamle skoles gymnastiksal nu bookes i dagtimerne, den har permanent blødt gulv og er god til gymnastik, pilates, yoga mv. Fodtøj på ikke benyttes.

Pyramidens lokaler bookes for sæson 2013/2014 som hidtil. Såfremt der sker ændringer vil brugerne blive informeret og administrationen vil genhuse brugerne i andre ledige egnede lokaler.

Administrationen godkender indkomne ansøgninger for sæson bookinger for 2013/2014. På grund af nedbrud i Interbook har det været nødvendigt at udvide ansøgningsfristen mht sæsonbookinger til medio maj. Administrationen forventer, at fordelingen af lokaler er på plads primo juni.

Der har været afholdt møde med aftenskolerne den 23. april 2013 om fordeling af tider i Datastuerne. På mødet var der enighed om fordeling af tider i datastuerne i hhv. Gilleleje og Helsinge. Brug af E-tavler på skolerne blev drøftet og det undersøges om der evt. kan udbydes kurser i brug heraf.


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011.

Økonomi
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.

Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow31. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Rundvisning på Nordstjerneskolen efter afholdelse af Kulturrådets møde
 • Nyhedsmail fra Kulturelle Samråd 11.4. (udsendt til KR via mail)
 • Kultur & Fritid nr. 3. Vedlagt som bilag.
 • Kulturrådets møde den 26. august holdes på Tegners Museum.
 • Økonomisk oversigt Kulturråd 2013 (rev. oversigt vil blive uddelt til mødet)
 • Kulturrådets møde 10. juni aflyses.
 • Orientering om møde med aftenskolerne og repræsentanter fra kommunen om samarbejde om kurserBilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Næste møde den 26. august 2013 holdes på Tegners Museum. Mødetidspunkt kl. 18.30 og der startes med en rundvisning. Afbud fra Christian Friis.
Økonomisk oversigt udsendes med protokol.
Der var enighed om at aflyse mødet den 10. juni 2013. Såfremt der indkommer ansøgninger blev det vedtaget, at disse udsendes pr. mail til KR og efterfølgende godkendes som formandsbeslutning.
Formanden orienterede fra fællesmøde med aftenskolerne og repræsentanter fra kommunen.
Næste møde den 26. august 2013 holdes på Tegners Museum. Mødetidspunkt kl. 18.30 og der startes med en rundvisning. Afbud fra Christian Friis.
Økonomisk oversigt udsendes med protokol.
Der var enighed om at aflyse mødet den 10. juni 2013. Såfremt der indkommer ansøgninger blev det vedtaget, at disse udsendes pr. mail til KR og efterfølgende godkendes som formandsbeslutning.
Formanden orienterede fra fællesmøde med aftenskolerne og repræsentanter fra kommunen. Afventer nærmere fra Sund.
Fraværende: Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik Kruckow32. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092

Peter Kalko orienterede om IT lokale i Biblioteket, som kan benyttes af alle borgere. Bookes via Biblioteket.
Christian Friis påtalte, at Foreningsværkstedet er i en ringe forfatning. Administrationens informeres herom.
Kaj Rafn oplyste, at Cafe Classic har arrangement med Kim Sjøgren den 19. september. Cafe Classic ønsker at blive godkendt som en selvstændig forening.
Kristian Grauengaard fortalte, at Musik i Lejet har succes med salg af billetter til musikfestivalen i Tisvildeleje.
Mødet sluttede med rundvisning i komplekset (Nordstjerneskolen og Uddannelsescentret).
Fraværende: Fraværende: Steffen R. Kristiansen og Henrik KruckowMødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:30 PM