Kulturrådet

Publiceret 02-04-2013

Tirsdag den 02-04-2013 kl. 18:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
13 Godkendelse af protokol
14 Fornyet ansøgning til opførelse af korværk med Ramløse Koret
15 Genbehandling af ansøgning om tilskud til temadag om forbrug genbrug
reparation. Klima- og miljøstudiegruppen i GK
16 Ansøgning om tilskud til fremstilling af dragter til børneforestilling
17 Aktivitetstilskud 2013
18 Henvendelse fra LOF vedr. samarbejde med GK om særlige kurser vedr.

sundhed, integration, IT mm
19 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
20 Eventuelt
21 Ansøgning om tilskud til køb af pagodetelte

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Kristian Grauengaard med afbud.
Henrik Kruckow med afbud.


Meddelelser:

Åbne

13. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 18. februar 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 18. februar 2013


Beslutning
Godkendt.
Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.


14. Fornyet ansøgning til opførelse af korværk med Ramløse Koret
18.00G00 - 2013/01617

Sagsfremstilling
Ramløse Koret fremsender hermed ny ansøgning om yderligere tilskud. Ramløse Koret takker for det tildelte beløb på 5.000 kr., som Kulturrådet godkendte den 18. februar 2013 til deres projekt. Ramløse Koret er dog stadig i bekneb med at kunne få projektet op at stå og ansøger derfor om yderligere bevilling.´

Projektbeskrivelse:
Ramløse Koret har i samarbejde med Thisted Rytmisk Kor planlagt en opførelsen af korværket Songs of Sanctuary af den nulevende engelske komponist, Karl Jenkins i foråret 2013. Samarbejdet består i, at de to kor sammen vil opføre værket i alt to gange, en gang på Sjælland og en gang i Jylland. De to dirigenter samarbejder mht. udarbejdelse af orkesterdelen og praktisk organisering af de to opførelsen inkl. kor-weekender. Det er planen at musikere hyres separat i Jylland og på Sjælland, samt at solister også søges lokalt. Vi har kontakt med to unge piger fra Gribskov gymnasium til at synge solopartierne.

Opførelserne vil være offentlige med en beskeden entré. Opførelserne er d. 2. Juni i Thisted samt d. 16. Juni i Helsinge.

Foruden Ramløse Kor og Thisted Rytmisk Kor vil der medvirke sangere fra Side By Side, Struer, og Vokalis, Grindsted, ialt ca. 80 korsangere, solister og orkester.

Indkvartering og forplejning indgår ikke i budgettet, da sangerne sover hos hinanden og vi laver selv mad til hinanden.

Dette arrangement er langt det største, vi nogensinde har givet os i kast med.
Vi søger også tilskud fra Ramløse Sogneråd, Det grønne Hus, Kildemarkedet i Tisvilde og afventer svar. Vi søger også tilskud fra Udviklingspuljen.
Vi har fået afslag fra kor72, Koda og Musikerforbundet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag

Ny ansøgning Ramløse Koret


Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på yderligere 10.000,00 kr. til arrangementet.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.15. Genbehandling af ansøgning om tilskud til temadag om forbrug genbrug reparation. Klima- og miljøstudiegruppen i GK
18.00G00 - 2013/05482

Sagsfremstilling
Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune fremsender på baggrund af Kulturrådets beslutning den 18. februar 2013 uddybende projektbeskrivelse for Temadag om forbrug, genbrug og reparation. Budgetforslaget er samtidig revideret, idet et par af posterne er reduceret. Det samlede budget er dog uændret.

Klima- og Miljøgruppen arbejder med 5 temaer:

 • Vand
 • Fødevarer
 • Forbrug/genbrug
 • Mobilitet/trafik
 • Energi/bygninger


Med projektet forsøges det, at motivere borgere og kommune til fortsat interesse og udvikling omkring klima- og miljøforhold.

Målgruppen er både borgere, der ikke er organiseret i lokale foreninger og sammenslutningen, som kommunen allerede er i dialog med omkring klima- og miljøsammenhænge, og borgere, der er menige medlemmer i de lokale foreninger, som er direkte eller indirekte involveret i dialog med kommunen. Klima- og Miljøstudiegruppen vil gerne medvirke til at videreudvikle dialog og samarbejde på tværs af foreningerne omkring erfaringer og innovation indsats på klima- og miljøområdet.

Kommunen stiller lokaler til rådighed og der arbejdes pt med detailplanlægning, invitationer til lokale og eksterne oplægsholdere, temaindslag, udstillinger og workshops samt udskrivning af en konkurrence, der matcher projektet interaktivt.

Det er en del af projektet, at temadagen følges op med uddybende møder. Indlæg, input og andet materiale fra dagen samles i et "temahæfte", som deltagerne kan bruge på videre sigt.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning tilskud temadag 5.10.

Projektbeskrivelse samt revideret budget


Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at genbehandle ansøgningenTidligere udvalgsbeslutninger
Kulturrådet den 18-02-2013:

 1. Kulturrådet ønsker at foreningen fremsender en ny og mere konkretiseret ansøgning omhandlende områder man mener, at Kulturrådet eventuelt kan yde tilskud til.
  Sagen genbehandles på næste møde.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 6.000 kr. til projektet til dækning af annoncering, trykning mm.
  I svarbrev opfordres ansøger til at søge sponsorstøtte i Erhvervslivet.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.


16. Ansøgning om tilskud til fremstilling af dragter til børneforestilling
18.00G00 - 2013/10551

Sagsfremstilling
Foreningen Consensus samarbejder med Blistrup Skytte- og Idrætsforening ansøgning om en cirkus forestilling i forbindelse med BSI Gymnastikafdelings - cirkusholds afslutningsopvisning den 7. april 2013.

Børnene i cirkusholdet forbereder et eventyr "Snehvide og de syv små dværge". Cirkusholdet planlægger en række opvisninger med dette eventyr i løbet af 2013 på forskellige institutioner i Gribskov Kommune, som de også gjorde i 2012.

Der søges om tilskud til fremstilling af dragterne på 2.000 kr.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om tilskud til fremstilling af dragter til børneforestilling

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 2.000 kr. til fremstilling af dragter.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.


17. Aktivitetstilskud 2013
18.00G00 - 2013/00369

Sagsfremstilling
Kultur og Fritid har foretaget beregninger for aktivitetstilskud til unge under 25 år efter ansøgninger fra foreningerne.

Aktivitetstilskud er sat til 220 kr. pr. medlem under 25 år, såfremt kontingentet på årsbasis er 220 kr. eller mere. Der er foretaget fradrag hos de foreninger, hvor kontingentet er under 220 kr. pr. medlem.

Den endelige oversigt over aktivitetstilskud fremlægges og gennemgås på mødet.

Udbetaling af aktivitetstilskud vil finde sted i starten af maj måned 2013.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-


Indstilling
Administrationen indstiller:

 1. at Kulturrådet godkender det fremlagte materiale samt giver administrationen mandat til at foretage beregning og udbetaling af medlemstilskud til de foreninger, der ikke har indsendt ansøgning rettidigt. Administrationen vil på næste Kulturrådsmøde orientere om udbetalte aktivitetstilskud.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte at oversigt over fordeling af aktivitetstilskud udsendes med protokol.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.18. Henvendelse fra LOF vedr. samarbejde med GK om særlige kurser vedr. sundhed, integration, IT mm
18.00G00 - 2013/10567

Sagsfremstilling
Folketinget vedtog den 1. juni 2011 en række ændringer af Folkeoplysningsloven.
Formålet med ændringerne er en generel modernisering af Folkeoplysningsloven
med fokus på mindre bureaukrati, demokratisk medborgerskab og en styrkelse af folkeoplysningens lokale forankring.

Lovændringerne indebærer en ændring af lovens formålsbestemmelser således,
at demokratiforståelse og aktivt medborgerskab indgår direkte i lovteksten.

Byrådet har den 30. januar 2012 godkendt Folkeoplysningspolitikken 2012 og i den forbindelse blev det bl.a. anført, at kommunen ønsker at samarbejde med aftenskolerne om gennemførelse af kurser af arrangementer f.eks. inden for sundhed, integration og digitalisering. I den anledning har LOF, v. Erik Møller taget kontakt til Gribskov Kommune for at høre om der er interesse for at indlede et samarbejde mellem aftenskolerne og sundhedsområdet med henblik på at tilbyde kurser, målrettet sundhed, IT mm.

På baggrund af henvendelsen fra Erik Møller skal Administrationen hermed bede Kulturrådet om at tage stilling til, om der skal indkaldes til et møde med aftenskolerne i Gribskov Kommune for at høre om der er interesse for afholdelse af kurser i samarbejde med kommunen.

Såfremt der er interesse for indgåelse af et eventuelt samarbejde på området inden for Voksenundervisning vil Administrationen tage kontakt til Jobcentret og Center for Sundhed for en videre dialog og efterfølgende indkalde aftenskolerne til et møde, hvis der er basis for et videre samarbejde.

Lovgrundlag
Folkeoplysningspolitik

Økonomi
-

Bilag
Folkeoplysningspolitikken
http://www.gribskov.dk/Gribskov/Serviceydelser.nsf/0/358eaf975a6b8ff9c125730e00369dc5/$FILE/Folkeoplysningspolitik%20%202012.pdf

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til om administrationen skal arbejde videre med sagenBeslutning

 1. Kulturrådet besluttede, at formanden og administrationen arbejder videre med sagen og indkalder voksenundervisningen samt repræsentanter fra Sund til et fællesmøde.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.
19. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Ansøgning om tilskud fra Børne- og Ungepuljen 2013 - ansøgningsfrist 1.5. Der kan max. søges 15.000 kr. Sendt ud til børne- og ungeforeninger den 13. marts 2013 via www.booking.gribskov.dk.
 • Kulturelle Samråd i Danmark. 21.3.13
 • Nyhed: Gillelejes gamle rådhus ved Pyramiden
 • Kursus Fundraising d. 14.3.2013.
 • Kurser 11.4 og 22.4. deltagere pt:Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringssager til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.

20. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Cafe Classic, v. Kaj Rafn oplyste, at koncert med Michaela Petri og Lars Hannibal i Gillelejehallen torsdag den 21. marts 2013, kl. 19-21 gav overskud.

Næste møde afholdes på Tegners Museum.21. Ansøgning om tilskud til køb af pagodetelte
18.00G00 - 2013/11613

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Musik i Lejet fremsender ansøgning om tilskud til køb af 2 pagode telte med tilhørende tagrender à 40.550 kr.

Denne ansøgning er et led i et større arbejde som Musik i Lejet har sat i værk for at få materialebanken på benene. Lige nu afventes svar fra Trygfonden, som er ansøgt om en hjertestarter og fra Musik i Lejets side er der allerede stillet brandslukningsmateriel til rådighed.

Musik i Lejet håber Kulturrådet støtter de lokale frivillige foreninger i Tisvilde og på sigt etableringen af grejbanken til gavn for alle i kommunen. De håber derfor Kulturrådet vil se positivt på ansøgningen.

Kulturrådet kan støtte udviklingen af en kommunal grejbank. For mange kommunale begivenheder, både nystartede og etablerede, er det besværligt og dyrt at leje udstyr til afvikling af arrangementer. Når materialer endelig købes er belægningen ikke særlig stor, fordi materialerne kun tilhører en enkelt forening. Afhjælp problemet og gør det lettere at være frivillig forening med en fælles kommunal materialebank, hvor materialer udlånes på tværs af kommunale arrangementer.
Det er aktuelt at prioritere en kommunal grejbank, da udstyret i banken vil komme flest mulige arrangementer til gode. Samtidig følger idéen om en materialebank en dele-tankegang, hvor de kommunale støttemidler giver mest mulig nytte.
Teltene, som der er ansøgt om tilskud til, er holdbare 6x6meter af aluminiumsstel og pvc-dug. De er lette at opstille, brandsikre og modstår vind og vejr. Det er altså en langtidsinvestering. (Se indhentet tilbud i vedlagte bilag.) Dertil er teltene lette at opsætte og mindre tidskrævende, hvilket betyder meget for de frivillige foreninger.
Blandt de arrangementer, som Kulturrådet støtter direkte ved en bevilling i løbet af denne sæson, er: Nissevilde, Tisvilde Lokalråd (Loppemarkeder), Opera og Kildemarked, Tisvildeleje går i Fisk, Tisvilde Festival og Musik i Lejet - Og med etablering af materialebanken kommer teltene alle arrangementer i Gribskov Kommune til gavn. Her påtænkes Græsted Veterantræf og Gribskov Eventplads at være omdrejningspunkt for materialebanken.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om tilskud til Pagodetelte

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen.Beslutning

 1. Kulturrådet kunne ikke imødekomme det ansøgte. Kommunen yder støtte til Musik i Lejets arrangement via Kulturkontrakt.

Fraværende: Henrik Kruckow og Kristian Grauengaard.


Mødet startet:
06:30 PM

Mødet hævet:
08:00 PM