Kulturrådet

Publiceret 18-02-2013

Mandag den 18-02-2013 kl. 19:00

Indholdsfortegnelse:

Åbne
1 Godkendelse af protokol
2 Ændringer til Kulturrådets Styrelsesvedtægt
3 Idrætspolitik - høring
4 Ansøgning - Opførelse af korværk med Ramløse Koret
5 Ansøgning om tilskud til lokaler - Semerkand Ungdom Gribskov
6 Foreningskurser - Kulturrådet 2013
7 Godkendelse af foreninger
8 Kulturpas
9 Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
10 Ansøgning om tilskud til temadag om forbrug genbrug reparation. Klima- og m
iljøstudiegruppen i GK
11 Eventuelt
12 Ansøgning om tilskud til arrangement ved Asserbo Slotsruin

Medlemmer:

Ole M. Jørgensen Kaj Rafn
Chr. Friis Lis Glidal
Kristian Grauengaard Henrik Kruckow
Lotte Starck Peter Kalko
Niels Henriksen Steffen R. Kristiansen
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
x
Åbne

1. Godkendelse af protokol
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling
Godkendelse af protokol fra Kulturrådets møde den 10. december 2012.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at godkende protokollen fra den 10. december 2012

  Beslutning

Protokol godkendt.

2. Ændringer til Kulturrådets Styrelsesvedtægt
18.14G00 - 2012/39087

Sagsfremstilling
I stedet for at opretholde et råd for biblioteket alene, foreslås det, at biblioteket optages i kulturrådet med en repræsentant, der vil arbejde for biblioteksudvikling.

Biblioteksrådets formand er indbudt til kulturrådets møde og deltager under behandling af punktet.

Biblioteksrådet har i løbet af 2012 drøftet en fremtidig måde at involvere borgerne i bibliotekernes hverdag i Gribskov kommune.

Der er afholdt borgermøde i Græsted og Helsinge, hvor der blev nedsat lokale grupper af biblioteksvenner. Et tilsvarende møde holdes i Gilleleje i maj 2013.
Biblioteksrådets direkte dialog med borgerne ønskes erstattet af disse lokale grupper.

Kulturrådet består i dag af 10 medlemmer. Kulturrådets medlemmer vælges ved en samlet valghandling, hvor alle godkendte foreninger (minus idrætsforeninger), Kulturinstitutioner og aftenskoler deltager.

Kulturrådets nuværende sammensætning er:

   • Voksenundervisning (aftenskoler) 3 repræsentanter
   • Børne og ungeforeninger 2 repræsentant
   • Kulturelle foreninger 4 repræsentanter
   • Kulturelle institutioner (HHKC m.fl.) 1 repræsentant

Det foreslås, at styrelsesvedtægten for Kulturrådet ændres på følgende måde:

"Kapitel 7, § 7 stk. 1:
"Kulturrådets sammensætning ændres til: "består af 11 medlemmer .." En repræsentant fra bibliotekerne tilføjes.

Kulturrådets sammensætning ændret til:

   • Voksenundervisning (aftenskoler) 3 repræsentanter
   • Børne og ungeforeninger 2 repræsentant
   • Kulturelle foreninger 4 repræsentanter
   • Kulturelle institutioner (HHKC m.fl.) 1 repræsentant
   • Bibliotekerne i GK 1 repræsentant


På baggrund af ovenstående anbefaler Administrationen, at Kulturrådets sammensætning ændres således, at Kulturrådet består af 11 medlemmer og med tilføjelse af en repræsentant der repræsenterer bibliotekerne.

Administrationen har modtaget en henvendelse om, at Ældrerådet får en repræsentant i Kulturrådet fra 2014. Kulturrådet bedes tage stilling til repræsentation fra Ældrerådet i Kulturrådet.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ændring til Styrelsesvedtægten for Kulturrådet -


Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkendte ændring til Styrelsesvedtægten for Kulturrådet vedrørende sammensætning og repræsentation fra bibliotekerne i Kulturrådet
 2. at tage stilling til repræsentation fra Ældre Rådet i Kulturrådet
Beslutning

 1. Formanden bød Bodil Jørgensen, formand for Biblioteksrådet velkommen til mødet.
  Bodil Jørgensen orienterede om baggrunden for, hvorfor Biblioteksrådet ønsker at blive repræsenteret i Kulturrådet med et medlem, der vil arbejde for biblioteksudvikling. Bodil Jørgensen oplyste, at Biblioteket opfatter sig som en kulturinstitution og biblioteket opfattes som det samlende punkt for bibliotekernes fremtid, og ses som et kulturelt samlingssted. Valgprocedure m.m. blev drøftet.
  Kulturrådet finder det nærliggende, at der indgår en repræsentant fra Bibliotekerne i Kulturrådet fra 2014 og anbefaler til Kultur- og Idrætsudvalget at godkende vedtægtsændring til Styrelsesvedtægten for Kulturrådet.
 2. Iflg lov om Ældreråd er disse alene rådgivende overfor byrådet, derfor kan Kulturrådet ikke se, at det er berettiget til en repræsentant i Kulturrådet.3. Idrætspolitik - høring
18.20G00 - 2013/02161

Sagsfremstilling
Idrætspolitikken er nu klar til høring i relevante udvalg og råd. Høringssvar fremlægges i Kultur- og Idrætsudvalget inden endelig godkendelse i foråret 2013.

I foråret 2013 pågår der en proces med udarbejdelse af handleplaner og bearbejdning af høringssvar, såledet af det samlede arbejde fremlægges for Kultur- og Idrætsudvalget inden godkendelse i Byrådet.

Plan for høringsproces og beslutningsproces pågår fra 29. januar til 29. april 2013.
Høring:

Politiske udvalg:

Børneudvalget den 19. februar 2013
Arbejdsmarkedsudvalget og
Plan- og Miljøudvalget
den 20. februar 2013
Social- og Sundhedsudvalget og
Teknisk udvalg
den 27. februar 2013
Erhvervs- og Turistudvalget den 05. marts 2013


Råd og foreninger:

Idrætsrådet den 29. januar 2013
Handicaprådet den 13. februar 2013
Kulturrådet den 18. februar 2013
Ældrerådet ikke datofastsat; men førstkommende møde efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde 15. januar 2013.


Idrætspolitikken er udsendt til alle idrætsforeninger efter Kultur- og Idrætsudvalgets møde den 15. januar 2013. Der indkaldes til fællesmøde for samtlige idrætsforeninger i starten af februar. Borgerhøring sikres gennem borgerpanelet. Og administrativt sker det via nyhedsportalen.

Beslutning
Idrætspolitikken besluttes endeligt således:

Kultur- og Idrætsudvalget den 09. april 2013
Økonomiudvalget den 15. april 2013
Byrådet den 29. april 2013Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Forslag til ny Idrætspolitik - januar 2013 efter KIU 15.1.2013

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at afgive høringsvar.Beslutning

 1. Kulturrådet har ingen bemærkninger.
  Taget til efterretning.


4. Ansøgning - Opførelse af korværk med Ramløse Koret
18.00G00 - 2013/01617

Sagsfremstilling
Ramløse Koret har i samarbejde med Thisted Rytmisk Kor planlagt en opførelse af korværket Songs of Sanctuary af den nulevende engelske komponist, Karl Jenkins i foråret 2013.

Samarbejdet består i, at de to kor sammen vil opføre værket i alt to gange, en gang på Sjælland og en gang i Jylland. De to dirigenter samarbejder mht udarbejdelse af orkester delen og praktisk organisering af de to opførelser inkl. korweekender.

Opførelserne vil være med offentlig adgang den 2. juni i Thisted samt den 16. juni i Helsinge. Foruden Ramløse Kor og Thisted Rytmisk Kor vil der medvirke sangere fra Side By Side, Struer og Vokalis, Grindsted, ialt 80 sangere med orkester.

Der søges om 5.000 kr. i tilskud til leje af Gribskovhallen, inkl. lyd og lysmand. Da der ikke ydes tilskud til lokaleleje anbefaler Administrationen, at Kulturrådet tager stilling til om der kan ydes støtte til arrangementet i øvrigt.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 5.000 kr. i tilskud til leje af Gribskovhallen, inkl. lyd og lysmand.Bilag

Ansøgning og budget Ramløse Koret - KR

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen.Beslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.000 kr. til dækning af udgifter til lyd- og lysmand.


5. Ansøgning om tilskud til lokaler - Semerkand Ungdom Gribskov
18.00G00 - 2013/05177

Sagsfremstilling
Foreningen Semerkand Ungdom Gribskov fremsender ansøgning om tilskud til leje af lokaler mm, der skal anvendes til bl.a. lektiehjælp til de unge og modersmål undervisning, kulturel undervisning og sociale komsammen, møder m.m.

Foreningen Semerkand Ungdom ønsker at skabe et stærkt netværk for unge med det formål, at engagere unge i frivillig samfundsnyttigt arbejde. I det frivillige arbejde skal der tages hensyn til de unges kulturelle baggrund og værdier, og når nødvendigt tage emner op for at fremme den tværkulturelle forståelse.

Administrationen kan oplyse, at der ifølge folkeoplysningsloven, jf. kapitel 7 kan ydes tilskud til lokaler, der ejes eller lejes af foreninger til aktiviteter til børn og unge under 25 år. Kommunalbestyrelsen kan undlade at imødekomme nye ansøgninger om lokaletilskud, såfremt der kan anvises et egnet offentligt lokale.

Foreningen er oplyst om, at ansøgningsfrist for ansøgning om lokaletilskud til egne eller lejede lokaler er 1. oktober, så ansøgningen er modtaget efter fristens udløb. Ansøgningsfrist for lokaletilskud for 2014 er 1. oktober 2013


Lovgrundlag
Lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitet (folkeoplysningsloven) jf lovbekendtgørelse nr. 854 af 11. juli 2011, kap. 7.

Økonomi
Udgifter til husleje er 5000 kr. + forbrug

Bilag
Ansøgning om tilskud til lokaler

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningen.
Beslutning

 1. Kulturrådet kunne ikke imødekomme det ansøgte, da ansøgningen er modtaget efter ansøgningsfristens udløb.
  Kulturrådet gør opmærksom på, at det er muligt at anvise kommunale lokaler til foreningens aktiviteter.


6. Foreningskurser - Kulturrådet 2013
18.14G00 - 2012/65828

Sagsfremstilling
Administrationen har udsendt tilbud til foreningerne om deltagelse i kurser, som Kulturrådet besluttede på mødet den 26. november 2012.

Følgende kurser tilbydes:

 1. Fra idé til projekt - afholdes den 26. februar 2013
  Optakt til fundraising kurset. Har din forening en idé til et projekt og har din forening brug for hjælp?
 2. Fundraising - afholdes den 14. marts 2013
  At give kursusdeltagerne redskaber og viden til at arbejde med fundraising i sin forening
 3. Pressemeddelelser og pressekontakt - afholdes den 11. april 2013
  Kurset henvender sig til foreningens pr-ansvarlige
 4. Praktiske planlægningsværktøjer - afholdes den 22. april 2013
  Kurset sætter fokus på en værktøjskasse, som foreningen kan gøre brug af til tilrettelæggelse af sæsonens aktiviteter


Kurserne afholdes på hverdagsaftener fra kl. 19.00-22.00. Min. 10 deltagere og max 40 deltagere pr. kursus. Kurserne afholdes i lokale 5 i Uddannelsescentret, Skolegade 43, Helsinge. Kurserne tilbydes til idræts- og kulturelle foreninger og udsendes via www.booking.gribskov.dk. Tilmelding sker direkte til DGI.

Kurserne udbydes af DGI Nordsjælland, ved Rikke Hedensted, e-mail: rikke.hedensted@dgi.dk.

Beskrivelse og links til kurserne:
www.dgi.dk/201318993015
www.dgi.dk/201318993016
www.dgi.dk/201318993017
www.dgi.dk/201318993018

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.
Beslutning
Kulturrådet ønsker, at tilbud om kurserne annonceres separat, således at hvert enkelt kursus udsendes til foreningerne via booking.gribskov.dk. Endvidere skal det synliggøres, at det er gratis at deltage.
Taget til efterretning.


7. Godkendelse af foreninger
18.00G00 - 2012/50062

Sagsfremstilling
Følgende foreninger har ansøgning om godkendelse som forening:

 • Brown Owls Helsinge. Foreningen har fremsendt foreningsvedtægt, som er blevet godkendt i Kultur og Fritid. Foreningens formål er at understøtte kreativt samværd. Foreningen er et netværk af kreative foreninger, Brown Owls, der er startet i Australien. Foreningen er ramme for møder mellem kreative aktiviteter, særligt håndarbejde. Foreningen ønsker at låne et egnet lokale.


Foreningen opfylder betingelserne for at blive godkendt som forening og ovenstående forening er godkendt som forening, der tilbyder frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Forening Brown Owls Helsinge ansøgning om godkendelse

Indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Fritid

 1. at tage orientering til efterretning

  Beslutning
 2. Taget til efterretning.
  Foreningen anmodes om at indsende reviderede vedtægter med tilføjelse:
  "En folkeoplysende forening må ikke oprettes eller drives i kommercielt øjemed. Eventuelt overskud, der opstår gennem deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov,skal tilfalde den folkeoplysende forening til anvendelse indenfor lovens område. Ved en folkeoplysende forenings opløsning skal et eventuelt overskud der er opstået ved deltagerbetaling ved foreningens virksomhed efter denne lov, tilfalde almennyttige formål.


8. Kulturpas
18.00G00 - 2013/03089

Sagsfremstilling
Under henvisning til artikel i Amtsavisen om Kulturpas-idé har en repræsentant fra administrationen i Center for kultur, fritid og turisme været til møde i Frederikssund kommune, som har udviklet idéen med kulturpas.

Frederikssund Kommune har startet projektet op i 2007. En projektmedarbejder samt en arbejdsgruppe var tilknyttet arbejdet med opstart af projektet. En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra administrationen og skole- og biblioteksområdet, arbejder i dag videre med projektet "Kulturpas". Hjemmesiden opdateres af en administrativ medarbejder. Der afholdes ca. 4 møder årligt. Herudover holdes en konference én gang om året, hvor interessenter / kulturinstitutioner indbydes. Der udarbejdes en projektbeskrivelse og en samarbejdsaftale med interessenterne om, hvilke steder der indgår i kulturpasset.

Kulturpasset er målrettet til 4. klasser i kommunen. Alle elever i 4. klasse i Frederikssund Kommune får i september måned et kulturpas. Med passet er de klar til at gå på opdagelse og ved hvert sted er opstillet en stander, hvor eleverne får et stempel i deres pas, som bevis på deres indsats. Kulturpasset gælder i hele skoleåret og eleverne udnævnes: kulturpassere. Tilmelding og aktivering af kulturpasset sker på kommunens hjemmeside under "Kulturpas". I 2012 var ca. 70% af alle kulturpas aktiveret. Der er mange spændende kulturpassteder i Frederikssund kommune.

Kulturrådet bedes tage stilling til, om administrationen skal arbejde videre med ideen om indførelse af projekt "Kulturpas" i Gribskov Kommune.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Udgifter til opstart af projektet er i størrelsesordenen 100.000-150.000 kr.
Kulturudvalget i Frederikssund har i 2012 bevilget 75.000 kr. til projekt Kulturpas.


Bilag
Artikel - Kulturpas

Kulturpas Frederikssund Kommune

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget at administrationen arbejder videre med projektet i Gribskov KommuneBeslutning
Kirsten Drefeld orienterede fra møde med projektgruppen i Frederikssund Kommune. Kulturrådet syntes det er et spændende projekt og anbefaler Administrationen at informere Chefgruppen i Gribskov Kommune om projektet før yderligere foretages.
9. Nyt fra Kultur, Fritid og Turisme
18.14G00 - 2013/00092

Sagsfremstilling

 • Kultur & Fritid nr. 3. Udleveres på mødet.
 • Udviklingspuljen 2013
 • Årsrapport fra KFUM spejderne
 • Artikel: Millioner til forskning i folkeoplysning og voksenundervisning
 • Kulturelle Samråd i Danmark. Temamøde 16.3.2013. Program vedlagt.
 • Grejbank. Administrationen har skrevet til kulturkontraktindehavere ang. grejbank.
 • Næste møde den 2. april holdes i Gribskov Kultursal, Gymnasiet, Østergade 56, 3200 Helsinge.Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage orienteringen til efterretning.Beslutning
Lotte Starck vil gerne deltage i Temamøde 16. marts 2013 i Kulturelle Samråd i Danmark.
Kaj Rafn orienterede om Cafe Classic's arrangement med Michaeli Petri og Lars Hannibal i Gillelejehallen torsdag den 21. marts 2013, kl. 19-21.
Formanden orienterede fra deltagelse i indvielse af Nordstjerneskolen og Svømmehallen.
Taget til efterretning.
10. Ansøgning om tilskud til temadag om forbrug genbrug reparation. Klima- og miljøstudiegruppen i GK
18.00G00 - 2013/05482

Sagsfremstilling
Klima- og Miljøstudiegruppen i Gribskov Kommune ansøger om tilskud til afholdelse af temadag den 5. oktober 2013 om forbrug - genbrug - reparation.

Klima- og Miljøgruppen arbejder med 5 temaer:

 • Vand
 • Fødevarer
 • Forbrug/genbrug
 • Mobilitet/trafik
 • Energi/bygninger


Med projektet forsøges det, at motivere borgere og kommune til fortsat interesse og udvikling omkring klima- og miljøforhold.

Målgruppen er både borgere, der ikke er organiseret i lokale foreninger og sammenslutningen, som kommunen allerede er i dialog med omkring klima- og miljøsammenhænge, og borgere, der er menige medlemmer i de lokale foreninger, som er direkte eller indirekte involveret i dialog med kommunen. Klima- og Miljøstudiegruppen vil gerne medvirke til at videreudvikle dialog og samarbejde på tværs af foreningerne omkring erfaringer og innovation indsats på klima- og miljøområdet.

Kommunen stiller lokaler til rådighed og der arbejdes pt med detailplanlægning, invitationer til lokale og eksterne oplægsholdere, temaindslag, udstillinger og workshops samt udskrivning af en konkurrence, der matcher projektet interaktivt.

Det er en del af projektet, at temadagen følges op med uddybende møder. Indlæg, input og andet materiale fra dagen samles i et "temahæfte", som deltagerne kan bruge på videre sigt.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning tilskud temadag 5.10.

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kulturrådet ønsker at foreningen fremsender en ny og mere konkretiseret ansøgning omhandlende områder man mener, at Kulturrådet eventuelt kan yde tilskud til.
  Sagen genbehandles på næste møde.


11. Eventuelt
18.14G00 - 2013/00092

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
-

Indstilling
-

Beslutning
Intet.
12. Ansøgning om tilskud til arrangement ved Asserbo Slotsruin
18.00G00 - 2013/05835

Sagsfremstilling
TILLÆGSDAGSORDEN

Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde fremsender ansøgning om støtte til afholdelse af koncert på Asserbo Slotsruin tirsdag den 2. juli 2013 kl. 18.30-21.00.

Jazzbandet JAZZANOVA med sangerinden Pernille Schrøder kommer og underholder med deres herlige svingende jazz og Pernille Schrøders fortolkning af sangene.

Der søges om et tilskud på 10.000 kr.

Foreningen Kildemarked og Opera i Tisvilde har drøftet muligheden for at tage entre i forbindelse med arrangementet. Foreningen finder det ikke muligt, da der er tale om et stort åbent areal, og finder det umuligt at lave en afgrænsning heraf.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om 10.000 kr.

Bilag
Ans om støtte til arr. ved Asserbo Slotsruin

Indstilling
Administrationen indstiller til Kulturrådet:

 1. at tage stilling til ansøgningenBeslutning

 1. Kulturrådet godkendte et tilskud på 5.000 kr. til arrangementet.
  Kulturrådet fastholder tidligere beslutning om, at der bør tages entré til arrangementet.
Mødet startet:
07:00 PM

Mødet hævet:
08:55 PM