Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 12-11-2013

Tirsdag den 12-11-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
85 Kulturkontrakter 2014 - 2015 politisk behandling
86 Resultatstatus 4 2013 Kultur- og idrætsudvalget
87 Idrætsværesteder statistik / status
88 Kontrakt Helsinge Hallerne
89 Vejby Forsamlingshus. Ansøgning om udvendig vedligehold
90 Sommerarrangementer i Tisvildeleje
91 Ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Ramløse


Efterretningssager
92 Kunstgræsbaner Græsted og Gilleleje - Drift.
93 Petanque i Gribskov Kommune
94 Status på investeringspulje og turismesatsning for 2013

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:

Meddelelser:
Status Gribskov Svømmehal. Alice Ballin og John Heine Mogensen var indbud og gav status på svømmehallen omkring rengøring m.v. Behandles på fagudvalgsmøde i begyndelsen af 2014.

Pia Fogh deltog fra kl. 15.55 under meddelser og deltog i behandling af pkt. 85-94.
Anders Gerner Frost forlod mødet mellem kl. 16.15-17.00 under behandling af pkt. 85 og deltog efterfølgende i behandling af pkt. 87-94.
Poul-Erik Høyer forlod mødet kl. 17.30 og deltog i behandling af pkt. 85-92.Åbne

85. Kulturkontrakter 2014 - 2015 politisk behandling
20.00Ø00 - 2013/35647

Sagsfremstilling
Denne sag forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at få godkendt Kulturkontrakter for 2014 - 2015.

Kultur- og Idrætsudvalget benytter kulturkontrakter med kulturinstitutioner og enkelte foreninger til at skabe udvikling, sammenhæng og synergi på kulturområdet i Gribskov Kommune.

I Kulturkontrakternes indhold har der dels været tilsagn om økonomisk støtte fra Kultur- og Idrætsudvalgets midler, såvel som støtte til administrativ hjælp og markedsføring.

Målsætningen har været, at tydeliggøre kommunens kulturelle værdier og understøtte den kulturstrategi 2008- 2020, der blev vedtaget i 2007.

Der formuleres en ny indledende tekst til samtlige Kulturkontrakter, hvori indarbejdes ønsker om opmærksomhed på synergier mellem Kulturkontraktindehavere og projekthavere, der har modtaget tilsagn om tilskud via Investeringspuljen.

Et udsnit af den generelle formulering vil indeholde nedenstående:

Med kontraktens indgåelse forpligter xx sig til at forholde sig til Gribskov kommunes samarbejdspartnere og indsatsområder på det kulturelle område:

 • Visit Nordsjælland - branding af Nordsjællands turismeattraktioner
 • Velfærdspartnerskaber - understøttelse af det frivillige arbejde
 • Nye formidlingsformer - digital formidling af kulturarv
 • Tværgående samarbejde - musikskole og museer/attraktioner
 • Initiativer under Investeringspuljen, som skal være med til at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og
  erhvervsområdet.

Ny indledning vil derfor blive indarbejdet i samtlige Kulturkontrakter, der på baggrund af Kultur- og Idrætsudvalgets (KIU) godkendelse af de økonomiske rammer efterfølgende vil blive udsendt til underskrift, således at de pågældende "Kulturkontraktindehavere" med udgangen af 2013,vil kende deres økonomiske og øvrige samarbejdsramme for 2014 og 2015

På denne baggrund fremlægges derfor den økonomiske ramme for den samlede mængde Kulturkontrakter for 2014 - 2015 til godkendelse i KIU.

Det vil ikke været muligt at færdiggøre Kulturkontrakt med Musik i Lejet og Græsted Veterantræf til godkendelse i 2013, idet disse Kulturkontrakters økonomiske og indholdsmæssige karakter er afhængig af beslutninger i forhold til en kommende "Investeringspulje".


Kulturkontrakter for henholdsvis Musik i lejet og Græsted Veterantræf vil blive fremlagt for udvalget i et af de første planlagte møder i 2014.


Lovgrundlag
-

Økonomi
Økonomisk oversigt 2014:
Beløbsramme indenfor de til formålet afsatte midler i budgetår 2014.

Institution / Forening
Tilskud 2014
Derudover mulig
underskuds garanti
Bemærkninger
Fonden Esrum Kloster & Møllegaard
131.500
Beløbet foreslås fremskrevet fra 2013
Gribskov Event
10.200
Nordsjællands Jernbaneklub
245.600
Græsted Veterantræf Godkendt 27-09-11 for en tre-årig periode med 300.000 pr. år
BY har besluttet at såfremt Græsted Veterantræf skal tilføres midler skal disse udmøntes fra Investeringspuljen, jvf. budgetaftalen og BY 7.10.13
Ramløse Scenen
27.000
MC-klubben
37.600
Gribskov Teaterforening
205.000
Heraf 75.000 i lokaletilskud
N.P. Wieths Observatorium
37.700
Tisvilde Musikfestival
15.000
10.000
Munkeruphus
342.400
Byrådet har ud over kulturkontrakten bevilliget midler fra Investeringspuljen på op til 750.000 kr. jvf. budgetaftalen og BY 7.10.13
Tegners Museum
443.900
Beløbet foreslås fremskrevet fra 2013
Holbo Herreds kUlturhistoriske Centre
2.380.000
Til udbetaling til Museum Nordsjælland, såfremt arkivet også overgår til Museum Nordsjælland.
Tisvilde Bio 0
Musik i Lejet
150.000
Kontrakten behandles i selvstændig punkt i 2014
50.000 kr. finansieres fra kulturrådet og kulturkontraktpulje.
100.000 kr. foreslås finansieret fra investeringspulje - Kultur og Idræt samt Turist og Erhverv.
Gilleleje Hallen
20.000
Kulturkontrakt indgået for 2013 og 2014
Gribskov Kunstforening
27.900
Gribskov Kommune modtager værker for 8000 kr. pr. år.
Dramaterne
25.400
15.000
lokaletilskud
Gribskov Kultursal
I alt:
4.099.200
25.000Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at orienteringen tages til efterretning,
 2. at godkende den økonomiske rammes fordeling af tilskud og underskudsgaranti til Kulturkontraktindehavere for 2014 og 2015
 3. at godkende den økonomiske ramme for tilskud i 2014 på 4.099.200 kr.,
 4. at godkende den økonomiske ramme for underskudsgaranti for 2014 på 25.000 kr.
 5. at bemyndige formanden til at underskrive endelige kontrakter inden udgangen af 2013
 6. at Kulturkontrakter for Musik i Lejet og Græsted Veterantræf behandles på først kommende møde i 2014Beslutning
1.-6. Anbefalingerne tiltrådt.
86. Resultatstatus 4 2013 Kultur- og idrætsudvalget
00.32Ø00 - 2013/30003

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus (RS).

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres. Ligeledes præsenteres ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne fjerde resultatstatus indeholder:

 • Ansøgninger om tillægsbevillinger og omplaceringer
 • Opfølgning på kvalitet


Fokus i denne fjerde resultatstatus er Bevillingsstyring. Der skal søges tillægsbevillinger/omplaceringer for de områder, hvor der forventes afvigelser til det korrigerede budget.

Den fjerde resultatstatus er desuden en "Stor" resultatstatus. Det betyder, at rapporteringen skal give mulighed for, ud over økonomiske data, at orientere sig om data vedr. mængder, kvalitetsdata, vurderinger af effektiviseringsindsatser m.m.

Kultur- og IdrætsudvalgetTotalt set forventes der et mindreforbrug på Kultur- og Idrætsudvalgets budget på 0,3 mio. kr, som er en afvigelse på 0,5%. Mindreforbruget skyldes primært en mindreindtægt på leje og depositum for produktionsskolen på 936.000 kr., et merforbrug på idrætsrammen på 370.000 kr. som er underskudsdækning i forbindelse med lukning af Helsingebadet samt et merforbrug på gartnerentreprisen og på ejendomsskat.

Resume

Investeringspuljen
På kultur- og Idrætsområdet samt erhvervs- og turistområdet har der i 2013 været arbejdet med investeringspuljen, og der er givet midler til understøttelse af en række borgerdrevne initiativer der understøtter udviklingen strategisk og lokalt. Til følgende projekter:
Gilleleje Strand
Esrum Klosterby - pilgrimsdestination
Græsted Folkepark
Danmarks største Netbutik
Legeplads på Bytorv - Helsinge
Proaktiv tiltrækning af virksomheder
Multibane i Vejby
Tisvildeleje Strandpromanade
Græsted Kro - Græsted Revyen
Overdækning af Helsinge Bytorv
GymHelsinge - Glade spring
Musik i lejet
Munkeruphus - driftstilskud
Oktober 43 er markeret ved et masse arrangementer i Gilleleje

Idrætspolitik
Idrætspolitik og handleplaner er vedtaget den 2. september 2013 af Byrådet. Arbejdet med at få lavet et trykt og digital version layoutet version er under udarbejdelse. Center for Kultur, Fritid og Turisme påbegynder arbejdet med udmøntning af handleplanerne.

Det digitale bibliotek
Bibliotekerne har tilmeldt sig Danskernes Digitale bibliotek, som på sigt, betyder en fællesadgang til bibliotekernes digitale tilbud for borgerne. Det bliver muligt i én søgning af søge i såvel bibliotekernes fysiske samlinger som i alle de databaser som biblioteket køber licenser til. Perspektiverne er store, da det øger tilgængeligheden af informationer til borgerne.

Optimering af bygningsmassen

De endelige konsekvenser af arbejdet med optimering af kommunens bygningsmasse, herunder køb og salg samt ændret anvendelse af ejendommene, arbejdes der fortsat med, hvorfor det ikke er indarbejdet i vurderingen i RS 4. Administrationen er i gang med, at udarbejde en redegørelse af hvorledes disse ændringer i bygningsmassen vil påvirke forbrug og budget på området i 2013. Dette vil danne grundlag for budgetmæssige ændringer i 2014.Lovgrundlag
LBK nr 971 af 25/07/2013 GældendeØkonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

 • Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
 • ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillingerBilag
BILAG KIU Økonomioversigt RS4

BILAG KIU Resultatstatus 4 - oktober 2013

BILAG KIU Tillægsbevillinger og omplaceringer RS4

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende resultatstatus for Kultur- og Idrætsudvalgets område.
 2. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer
  i kr.
  Tillægsbe- villinger
  i kr.
  Ejendomsudgifter (38810)
  -815.000
  Ejendomsudgifter (38811)
  100.000
  Idræt (38050)
  370.000Beslutning
1.-2. Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Anders Gerner Frost.87. Idrætsværesteder statistik / status
18.00G00 - 2012/54908

Sagsfremstilling
Sagen forlægges Kultur- og Idrætsudvalget for en beslutning om tilskud for 2014.
Idrætsværestederne i de fire selvejende haller (Ramløse Hallen, Helsinge Hallerne, Gribskov Hallen og Gilleleje Hallen) så dagens lys i 2009.

Idrætsværestederne ved de selvejende haller var primært tænkt for børn i 6.-9. klasse.
Konceptet for idrætsværestederne har gennem årene ændret sig på de 4 steder i forhold til de skiftende målgrupper.

Der har været mange børn og unge, der har gjort brug af idrætsværestederne og der har været stor tilfredshed med tilbuddene.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har gennem årene fulgt de fire idrætsværesteder tæt - og har jævnligt været på besøg. Idrætsværestederne har ført statistik over antal børn og unge, der har benyttet idrætsværestedernes tilbud.

I slutningen af august måned 2013 har administrationen indhentet oplysninger på de fire idrætsværesteder, og der er ud fra oplysningerne udarbejdet en status for hvert enkelt idrætsværested.

Ramløse Hallen Idrætsværested Helsinge Hallerne
Idrætsværested
Gribskov Hallen
Idrætsværested
Gilleleje Hallen
Idrætsværested
Ændringer i årgange/
børnenes alder i forhold til tidligere år
Ændret i forhold til tid.
år, så børn fra 3. kl.
er med
Uændret i forhold til tidligere år.
10-18 år
Uændret i forhold til tidligere år.
12-16 år
Årgangene har været 6.- 9. klasse
Ændringer i åbne- /
lukketider
Åbningstid er ændret fra kl. 13:00 til 14:00 Åbningstid er uændret kl. 13:00-17:00 Ma-To: 14:00-17:00
Fr.: 13:30-16:30
Åbningstid er uændret
Antallet af børn de seneste måneder Januar: Ca 356 -
Februar: Ca. 215
Marts: Ca. 279
April: Ca. 151
Maj: Ca 263
Juni: Ca 248
Ca. 475 pr. måned. Ca. 350 pr. måned. Ca. 500 pr. måned
Antal børn de nærmeste dage (forventet) Efter 7.-9 kl. er flyttet til Helsinge, er det oplevelsen, at der er en stigning af antallet af børn. 3.-6. klas-
serne er interesseret
i Idrætsværestedet. 7.-9 kl. ikke så interesserede, når de "små" er der.
Ingen ændringer forventet. Ca. 350 pr. måned - evt. flere p.g.a sammenlægning mellem skolerne i Esrum og Græsted efter 7. klasse. Formentlig uændret, dog lidt til- og fra af de større børn/unge, når de mindre børn kommer til.
Beskrivelse af, hvilke børn/unge, der kommer i Idrætsværestedet En god blanding af piger og drenge.
FO-børn. Mange kommer direkte fra skole - og nogle går videre til idræt.
Børn og unge i alderen 10-18 år. Børnene kommer fra nærliggende skoler i området. De kommer direkte fra skole. Børn og unge i alderen 13-14 år fra Græsted området.
Også mange i alderen 15-16 år.
Overvejelser og tiltag, idrætsværestedet har gjort sig i forbindelse med ny skolereform Dialog med skolen for at se muligheden for et endnu tættere samarbejde.
Ny skolestruktur får naturlige konsekvenser. Idræts-
værestedet skal komme med gode tilbud til børnene, så de bliver i Ramløse-
området. Der er ønske om at styrke de nuværende lokaler/rammer.
Tættere samarbejde med skolerne og FO. Overvejer at ændre åbningstiden til 14:45-17:30. Muligvis vil det betyde en stigning i antallet af børn/unge, da de ikke skal hjem og lave lektier først, men har mulighed for at komme fra skole til Idrætsværestedet. Forventeligt tættere samarbejde med skole og FO.


Ud fra ovenstående status ønsker Center for Kultur, Fritid og Turisme, at Kultur- og Idrætsudvalget drøfter følgende:

 • Fremtiden for de 4 idrætsværesteder
 • Fordeling af et evt tilskud til de 4 idrætsværestederLovgrundlag
-


Økonomi
Tilskud til idrætsværestederne i 2013:
Ramløse Hallen: 124.236 kr.
Helsinge Hallerne: 281.602 kr.
Gribskov Hallen: 143.907 kr.
Gilleleje Hallen: 143.907 kr

Budget til Idrætsværesteder for 2014: 707.570 kr.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage status over de fire idrætsværesteder til efterretning.
 2. at tage stilling til fremtid for idrætsværestederne i 2014
 3. at tage stilling til et eventuelt tilskud til idrætsværestederne i 2014.Beslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at ordningen fortsætter indtil skolernes sommerferie 2014. Evalueres på et fagudvalgsmøde i maj 2014.
 3. Hallerne bevilges det halve i tilskud i forhold til 2013.
88. Kontrakt Helsinge Hallerne
18.20G00 - 2012/35046

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at godkende drifts- og samarbejdsaftalen mellem den selvejende institution Helsinge Hallerne og Gribskov Kommune.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har sammen med den selvejende institution Helsinge Hallerne arbejdet på en drifts- og samarbejdsaftale mellem den selvejende institution Helsinge Hallerne og Gribskov Kommune.

Bestyrelsen for Helsinge Hallerne har været inddraget i processen, og de har haft drifts- og samarbejdsaftalen til gennemsyn og er kommet med ændringer. Disse ændringer er indarbejdet i drifts- og samarbejdsaftalen.

Center for Kultur, Fritid og Turisme er ikke enige med Helsinge Hallerne omkring anvendelsen af bookingsystem. Helsinge Hallerne ønsker fortsat at benytte Planbook, hvorimod Center for Kultur, Fritid og Turisme mener, at også Helsinge Hallerne skal gøre brug af Interbook, som benyttes til de øvrige lokaler, der udlånes i Gribskov Kommune. Dette således at alle brugere kun skal gå ind i et system for at se ledige timer i alle idrætsfaciliteter i kommunen.

Drifts- og samarbejdsaftalen er nu klar til godkendelse i Kultur- og Idrætsudvalget, således at den kan skrives under af Gribskov Kommune og Helsinge Hallerne.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
Drifts- og samarbejdsaftale mellem den selvejende institution Helsinge Hallerne og Gribskov Kommune
Bilag 1: Retningslinier for udlån af kommunale lokaler og haller, godkendt ØU 05-05-08
Bilag 2: Særlig arbejdsbeskrivelse for gartnerdrift II
Bilag 3: Oversigtskort Idrætsvej 21Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til, om Helsinge Hallerne fortsat må bruge Planbook eller om Helsinge Hallerne skal pålægges at bruge Interbook, som der benyttes til øvrige lokaler, der udlånes i Gribskov Kommune.
 2. at godkende drifts- og samarbejdsaftale mellem den selvejende institution Helsinge Hallerne og Gribskov KommuneBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at Helsinge Hallerne skal overgå til Interbook senest 1. august 2015. Hvis Helsinge Hallerne skifter system inden 1. august 2015 skal det være til Interbook.
 2. Godkendt. Drifts- og samarbejdsaftale tilrettes.

89. Vejby Forsamlingshus. Ansøgning om udvendig vedligehold
20.10G00 - 2013/06236

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget til genbehandling.

Kultur- og Idrætsudvalget har den 21. maj 2013 behandlet ansøgning fra bestyrelsen for Vejby Forsamlingshus, stilet til Økonomiudvalget og Byrådet, om støtte til en udvendig renovering af Vejby Forsamlingshus og besluttede, at ansøgningen indgår i analysen af forsamlingshuse i efteråret 2013.

Vejby Forsamlingshus er blevet vedligeholdt, mest indvendigt og fremtræder i dag som et dejligt sted, med en velfungerende scene. Huset bruges til utallige formål og er i dag en vigtig del af kulturlivet i Vejby og omegn.

Forsamlingshuset oplyser, at der er brug for en udvendig renovering og husets økonomi er sådan, at Forsamlingshuset ikke har midler til at udføre en sådan opgave.

Der er indhentet tilbud på en total istandsættelse til i alt 605.000 kr. excl. moms og Forsamlingshuset søger om støtte hertil. Istandsættelsen kan uden de store merudgifter fordeles over nogle år.

Forsamlingshuset modtager et årligt driftstilskud i lighed med øvrige forsamlingshuse i kommunen.

Forsamlingshusets bestyrelse oplyser, at de har søgt diverse fonde via Kulturens Kontanter. Efter en nøje gennemgang af mulighederne her, er der desværre ikke en eneste fond, der støtter bygningsbevaring / renovering.

Oversigt over Vejby Forsamlingshus aktivitetsniveau er vedlagt som bilag.

På baggrund af et ønske fra Kultur- og Idrætsudvalget har administrationen udarbejdet en analyse over forsamlings- og medborgerhuse i Gribskov Kommune. Udvalget blev præsenteret for analysen den 10. september 2013.

Analysen indeholder en kortlægning af antal forsamlings- og medborgerhuse.

Der er i alt 6 forsamlingshuse og 2 medborgerhuse i Gribskov Kommune, fordelt i lokalsamfundene: Annisse, Blistrup, Dronningmølle, Græsted, Gilleleje, Ramløse, Valby, Vejby. De 6 forsamlingshuse modtager et driftstilskud. De 2 medborgerhuse modtager ikke tilskud. Men da Blistrup holder til i en kommunal bygning, hvor de lejer sig ind i, er der fastsat en leje, således at de indirekte modtager tilskud.

Husenes umiddelbare bekymringer involverer den daglige økonomi, fordi omkostningsniveauet er stigende. Det er dyrt at vedligeholde husene, og uden øget tilskud fra kommunen bliver der ikke vedligeholdt nok. Indtægter fra udlejning kan ikke dække større udgifter til ex. renovering af tag og lign.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med analysen, og med de input, der kom frem på mødet. Analysen vil blive behandlet på et senere møde.

I forlængelse af analysen for forsamlingshuse, anbefaler administrationen, at der konkret arbejdes videre med at sikre en bredere brug af Vejby forsamlingshus.

Da der ikke er lokaleudfordringer i Vejby området, anbefaler administrationen, at anbefale et tættere samarbejde mellem bestyrelsen for etablering af Vejby Kulturhus og Vejby Forsamlingshus. Det kunne være med til, at sikre en bedre udnyttelse af Vejby forsamlingshus, samt at de indholdsmæssige ideer der arbejdes med i Vejby Kulturhus, hvis det integreres i den daglige drift af Vejby Forsamlingshus, kan være med til at give et bredere indhold til, at søge fonde om midler til en nyudvikling af forsamlings og kulturhustanken i Vejby.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Der søges om støtte på 605.000 kr. til udvendig renovering.
Forsamlingshuset modtager et tilskud på 80.900 kr. årligt (fordelt således: 48.800 kr. til drift og 32.100 kr. nyt tag).
Takster for leje af forsamlingshuset:
Der er flere forskellige takster. Den almindelige leje for private er 4000 kr. for hele huset, incl. depositum på 500 kr. (Betales tilbage, hvis alt er i orden).
Det er også muligt at leje bare den lille sal for 2000 kr. incl. depositum.
Foreninger, som grundejerforeninger, vandværker mm. lejer huset for 1500 kr. og de betaler ikke depositum.


Bilag
Ansøgning om støtte til udvendig vedligehold.
Vejby Forsamlingshus. Årsregnskab for 2012
Vejby forsamlingshus. Aktivitetsbeskrivelse.

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage stilling til støtte til udvendig renovering i Vejby Forsamlingshus
 2. at anbefale et tættere samarbejde mellem bestyrelsen for Vejby Kulturhus og Vejby forsamlingshusBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget kan ikke anvise finansiering til udvendig renovering.
 2. Kultur- og Idrætsudvalget anbefaler, at Vejby Forsamlingshus indgår i et samarbejde med Vejby Kulturhus.

Genoptages i fagudvalg i 2014.


90. Sommerarrangementer i Tisvildeleje
20.20G00 - 2013/27146

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Erhvervs- og Turismeudvalget, Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Kommunen har modtaget klager over flere af sommerens arrangementer i Tisvildeleje. Denne dagsorden samler sig om klagerne over tre større arrangementer, der blev afviklet omkring uge 29:

 • Musik i Lejet
 • Tisvilde Bio Bistro/Tisvilde29
 • Kanonhalløj


1. Musik i Lejet
Musikfestivallen Musik i Lejet blev afholdt 18.-20. juli 2013. Festivallen blev i år afholdt på grusparkeringspladsen for enden af den store parkeringsplads ved stranden. Naturstyrelsen gav som ejer af arealerne tilladelse til arrangementet. Også Nordsjællands Politi godkendte arrangementet.

I overensstemmelse med Byrådets beslutning den 29. april 2013 (dagsordenspunkt nr. 83) var lukketiden kl. 06. Kommunen var alene myndighed i forhold til tilladelsen til udskænkning af alkohol og lukketiden. Da der var tale om et ikke-erhvervsmæssigt arrangement på frivillig basis og ikke organiseret under faste former, var det efter gældende praksis ikke omfattet af kommunens tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven. Men kommunen bidrog på det beredskabsmæssige område og støttede endvidere arrangementet økonomisk.

Ejeren af en fritidsbolig i den vestlige ende af Hovedgaden indsendte den 5. august 2013 en klage til kommunen. Klagen, der er vedhæftet denne dagsorden som lukket bilag er tilgængelig for politikere i POLAR systemet, sag nr. 2013/27146 dokument nr. 011, omhandlede navnlig:

 • lydniveauet for musikken
 • råben
 • lugt af urin
 • affald i form af dåser, plastikkrus, knuste ølglas m.v.
 • trafikkaos
 • udskænkning af alkohol til mindreårige
 • manglende kontrol med menneskemængden (2.500 solgte billetter med gratis entre fra kl. 23 gav snarere 4.-5.000 gæster)
 • arrangementets manglende indpasning i kulturen i Tisvilde


Repræsentanter for kommunens administration afholdt den 5. september 2013 et møde med arrangørerne, hvor klagen blev forelagt og drøftet. Arrangørernes synspunkter var i hovedtræk følgende:

 • de støjmæssige gener var formindsket, da festivallen var flyttet længere væk fra bymidten
 • toiletkapaciteten (1 toilet pr. 100 mennesker) var på linie med f.eks. Roskilde-festivallen og burde være tilstrækkelig, men arrangørerne ville gerne overveje at udvide kapaciteten på festivallen til næste år samtidig med at de var rede til at drøfte løsninger i samarbejde med kommunen og andre arrangører f.eks. med placering af toiletter strategiske steder i byen
 • udfordringerne med affald var ret omfattende både under festivallen og efterfølgende med langsom oprydning af f.eks. overskydende træ, og arrangørerne var enige i, at det burde gribes bedre an i fremtiden, bl.a. ved placering af containere på udvalgte steder gennem gaden til festivalpladsen, eventuelt i samarbejde med Lokalrådet om Ren By-konceptet, samarbejde med kommunen osv.
 • de trafikmæssige forhold var problematiske og gav anledning til overvejelser om bl.a. trafikregulering, parkering på en mark i udkanten af byen osv.
 • arrangørerne kunne ikke genkende klagerens synspunkter om udskænkning til mindreårige og manglende kontrol med menneskemængden, alle fik udleveret armbånd og kun personer over 60 år og under 12 år fik gratis adgang

Kommunen holdt et møde den 24. september 2013 med Nordsjællands Politi, som oplyste, at der var registreret 7 forhold af ordensmæssig karakter (råben og skrigen, slagsmål, vold, udskænkning til mindreårige, euforiserende stoffer, urinering på offentligt sted, manglende oprydning osv.). Disse forhold kunne dog karakteriseres som værende inden for det forventelige niveau for et så omfattende arrangement.

Politiet var villig til at deltage i drøftelser frem mod næste års arrangement for at tilstræbe en bedre afvikling.

2. Tisvilde Bio Bistro/Tisvilde29
Tisvilde Bio Bistro beliggende Hovedgaden 38 er en restauration og bar, der drives i overensstemmelse med restaurations- og fødevarelovgivningen m.v. Stedet har nattilladelse til kl. 05 ifølge kommunens spiritusbevilling meddelt ifølge Byrådets beslutning på sit møde den 5. november 2012 (dagsordenspunkt nr. 177). Bevillingen er gældende for 2 år og udløber således i november 2014.

Kommunen har tilsynspligt over for restauranten med hensyn til overholdelsen af miljølovgivningens støjgrænsekrav m.v.

Kommunen modtog den 22. juli 2013 en klage over Tisvilde Bio Bistro fra beboere omkring restauranten. Klagen var navnlig rettet mod Tisvilde29-arrangementet, men klagen angik også generelt aktiviteterne på stedet. Klagen, der er vedhæftet denne dagsorden som lukket bilag, er tilgængelig for politikere i POLAR systemet, sag nr. 2013/27146 dokument nr. 009.

Der var navnlig klaget over følgende forhold:

 • lydniveauet
 • toiletforhold
 • affald
 • udskænkningsfaciliteterne, der ikke passede til antallet af gæster og gav anledning til problemer med affald, svineri og hærværk

Kommunens administration afholdt et møde med restauratøren den 5. september 2013, hvor klagen blev forelagt og drøftet. Restauratørens synspunkter var i hovedtræk følgende:

 • der blev kun spillet høj musik indendørs, kun for lukkede døre og vinduer og kun indtil kl. 04; der var dørpumper i alle døre og lydisolerende kasser i vinduerne, ligesom der var personale til at åbne og lukke dørene, så der kunne tages hensyn til naboerne
 • udendørs musik var dæmpet og sluttede senest kl. 24
 • der var toiletter i restauranten og indgået aftale med Tyrs Væld om brug af toiletterne ved foyeren, toiletforholdene var efter almindelige beregningsmetoder fuldt tilstrækkelige i forhold til antallet af gæster; restauratøren ville dog gerne bidrage til opstilling af toiletter i byen i uge 29, selvom der ikke var det store problem i selve restauranten
 • restauratøren ville gerne bidrage til fremtidige fællesløsninger af affaldsproblemerne i uge 29 ved opstilling af containere i samarbejde med øvrige arrangører
 • gæsterne til større musikarrangementer var inviteret og i aldersgruppen 30 år og derover, der var ansat sikkerhedsfolk, ligesom der var opsat hegn omkring arealet, således at der maksimalt kunne være 300 personer
 • restauratøren mente ikke, at der var parkeringsproblemer omkring selve bistroen

På kommunens møde den 24. september 2013 med Nordsjællands Politi oplyste politiet, at der for hele 2013 kun var registreret et ordensmæssigt forhold vedr. høj musik til den lyse morgen samt urinering i nabohaverne. Desuden var der rapporter om lommetyverier m.v.

3. Kanonhalløj
Kanonhalløj afholdt sine arrangementer i perioden 18.-27. juli 2013 på arealerne ved stationen efter aftale med Lokalbanen. Politiet havde givet tilladelse til udskænkning af alkohol til kl. 24. Der indgik i Kanonhalløjs aktiviteter en åbningsfest og en lukkefest med gratis udskænkning til de inviterede frivillige kræfter.

Da der var tale om et ikke-erhvervsmæssigt arrangement på frivillig basis og ikke organiseret under faste former, var det efter gældende praksis ikke omfattet af kommunens tilsynspligt efter miljøbeskyttelsesloven, ligesom kommunen ikke i anden henseende havde myndighedsopgaver over for Kanonhalløj. Kommunen havde ydet Kanonhalløj en underskudsdækning, som dog ikke blev aktuel for 2013-arrangementet.

Kommunen modtog den 5. august 2013 en klage over Kanonhalløj. Klagen, der var underskrevet af ejerne af 12 ejendomme omkring restaurationen er vedhæftet denne dagsorden som lukket bilag men er tilgængelig for politikere i POLAR systemet, sag nr. 2013/27146 dokument nr. 010, omhandlede navnlig:

 • udskænkning af alkohol uden for åbningstiden
 • gener fra høj udendørs musik

Repræsentanter for kommunens administration afholdt den 5. september 2013 et møde med arrangørerne, hvor klagen blev forelagt og drøftet. Arrangørernes synspunkter var i hovedtræk følgende:

 • der deltog 100-150 personer i de almindelige arrangementer, som alle var afsluttet kl. 24
 • start- og lukkefesterne var lukkede private arrangementer med ca. 200 gæster og de kunne fortsætte efter kl. 24 efter særlig aftale med Nordsjællands Politi
 • arrangørerne var positive med hensyn til at deltage i fælles løsninger omkring trafik, affald og toiletter, men økonomien var spinkel
 • arrangørerne gjorde i øvrigt rede for deres synspunkter på Kulturrådets indstilling til ansøgningen om økonomisk støtte og ønskerne om at indgå en kulturkontrakt med kommunen

På kommunens møde den 24. september 2013 med Nordsjællands Politi oplyste politiet, at der var registreret 8 forhold af ordensmæssig karakter, som drejede sig om udskænkning efter lukketid, udendørs musik m.v. Politiet anførte, at der var et åbenbart misforhold mellem de ansøgte forhold og de faktiske forhold på stedet. Der var således blevet udskænket alkohol udendørs, selvom der var søgt om indendørs servering, ligesom der var udskænket alkohol efter kl. 24, selvom lejlighedstilladelsen kun gik til dette tidspunkt. Lokalerne var godkendt til 80 personer, men der kom helt op til 1000-2000 personer. Politiet var ikke informeret om afholdelse af åbnings- og lukkefester. De pågældende fester var ikke lukkede for offentligheden og kunne derfor ikke fortsætte efter kl. 24. Arrangørerne havde ikke udvist vilje til at overholde den fremsendte ansøgning og havde efterfølgende ikke udvist vilje til at samarbejde med myndighederne om begrænsning af de ordensmæssige problemer. Arrangementet havde udviklet sig i modstrid med de omkringboendes forventninger og ønsker.


4. Administrationens konklusioner:
Det er administrationens konklusion:

 • at Musik i Lejet-festivallen i 2013 blev afviklet i overensstemmelse med kommunens tilladelse til udskænkning af alkohol og anvisninger vedr. de beredskabsmæssige forhold m.v.
 • at Tisvilde Bio Bistros aktiviteter i sommeren 2013 blev afviklet i overensstemmelse med kommunens alkoholbevilling og at kommunen ikke har konkret grundlag for at fastslå, at miljølovgivningens grænseværdier for støj blev overskredet, samt
 • at Kanonhalløjs aktiviteter i sommeren 2013 var uden for kommunens myndighedsområder og at det er op til politiet at afgøre, om de ovenfor beskrevne grove tilsidesættelser af tilladelsen til udskænkning af alkohol skal have konsekvenser for arrangørerne.


Det er imidlertid utvivlsomt, at de pågældende store arrangementer omkring uge 29 i Tisvilde gav anledning til ganske betydelige gener i byen i relation til navnlig toiletforhold, affald og trafik. Dette er også erkendt af arrangørerne på evalueringsmøderne.

Arrangørerne har på disse møder givet tilsagn om at ville medvirke til at finde løsninger til næste års arrangementer med henblik på en bedre afvikling, bl.a. ved opstilling af mobile toiletter og affaldscontainere i byen og undersøgelse af mulighederne for en bedre trafikafvikling.

Der bør gennemføres en koordineret planlægning af arrangementerne i god tid. Administrationen agter at deltage i denne koordinering sammen med blandt andre Nordsjællands Politi. Administrationen har en forventning om, at det vil føre til væsentligt færre gener næste år, såfremt arrangørerne lever op til deres tilsagn om at arbejde for fælles løsninger og vil påtage sig gennemførelsen og betalingen.

5. Administrationens anbefalinger:
For det tilfælde at Byrådet vurderer, at klagerne giver anledning til, at administrationen skal arbejde for yderligere foranstaltninger til at nedbringe generne for byens beboere end de tiltag, som administrationen vil søge at gennemføre i samarbejde med arrangørerne og som er nævnt ovenfor i punkt 4, kan administrationen pege på eksempelvis:

 1. fastsættelse af lukketiden for Musik i Lejet-arrangementet til f.eks. kl. 04 eller 02, idet det bemærkes, at der skal gennemføres høring af arrangørerne forud for en eventuel konkret beslutning om ændret lukketid i forbindelse med Byrådets behandling af ansøgningen til 2014-festivallen
 2. en indskrænkning af åbningstiden for Tisvilde Bio Bistro til f.eks. kl. 02, eventuelt kombineret med vilkår for musik i forbindelse med udendørs servering, idet det bemærkes, at en sådan indskrænkning først vil kunne få effekt i forbindelse med fornyelse af alkoholbevillingen i november 2014 og vil forudsætte, at der gennemføres høring af bevillingshaveren
 3. en afspærring af byen for udefra kommende trafik

Det bemærkes, at administrationen ikke har mulighed for fremsætte forslag til afhjælpning af generne ved Kanonhalløjs arrangementer, idet kommunen ikke har nogen myndighedsopgaver i forhold til Kanonhalløj.

Lovgrundlag
Lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. § 22 og § 28, jf. lovbekendtgørelse nr. 135 af 18. januar 2010 med senere ændringer.
Lov om miljøbeskyttelse, § 42, jf. lovbekendtgørelse nr. 879 af 9. juli 2010 med senere ændringer.

Økonomi
Der er ingen særskilt økonomi knyttet til kommunens administration af sommerarrangementerne beskrevet i denne dagsorden.

Miljøforhold
Miljøforholdene er beskrevet i sagsfremstillingen.

Høring
Der er gennemført evalueringsmøder med arrangørerne, som beskrevet i sagsfremstillingen. Eventuelle konkrete beslutninger om indskrænkning af åbningstid, ændrede vilkår m.v. vil kræve gennemførelse af høringer.

Bilag
Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.

Sag nr. 2013/27146 dok. nr. 011 Klage - Musik i Lejet
Sag nr. 2013/27146 dok. nr. 009 Klage - Tisvilde Bio og Bistro
Sag nr. 2013/27146 dok. nr. 010 Klage - Kanonhalløj

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget, at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet

 1. at beslutte om administrationen skal arbejde for nogen af de forslag til afhjælpning af gener for byens beboere, der er fremsat i underpunkterne 1-3 i afsnit 5
 2. at beslutte om administrationen skal arbejde for andre tiltag til afhjælpning af gener for byens beboere end foreslået i indstillingspunkt 1 ovenforUdvalgenes anbefalinger/indstillinger
Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning den 22-10-2013:

 1. Ikke tiltrådt.
 2. Ikke tiltrådt, Erhvervs og Turismeudvalget indstiller , at forvaltningen fortsat skal arbejde på, at skabe de bedst mulige forhold for afvikling af arrangementer i Gribskov Kommune.Beslutning
Kultur- og Idrætsudvalget besluttede at følge Erhvervs- og Turismeudvalgets beslutning.

 1. Ikke tiltrådt.
 2. Ikke tiltrådt, Kultur- og Idrætsudvalget indstiller, at forvaltningen fortsat skal arbejde på, at skabe de bedst mulige forhold for afvikling af arrangementer i Gribskov Kommune.
91. Ansøgning om støtte til udgivelse af bog om Ramløse
18.20G00 - 2013/32487

Sagsfremstilling
Ramløse Guiden udgiver en bog om Ramløse og der søges om støtte til udgivelse af bogen. Bogen bliver på 10 kapitler. I de første syv kapitler redegøres for landskabets opståen, de første beboelser, skattefund i jorden og vikingetid.'

Der fortælles om landsbyen og den totale forandring ved udskiftningen i 1781, og det moderne Ramløse opstår i tiden efter 1958, hvor den første systematiske udstykning finder sted. Herefter følges byens udvikling op til 2013.

De sidste 3 kapitler i bogen har også et kulturelt indhold. Byens ildsjæle har skabt en enestående idrætshal og et utal af foreninger. Kirken får også en særlig omtale.

Der ydes ikke honorar til lay-out eller de 2 forfattere, som skriver bogen.

Et eventuelt overskud af bogen vil gå til sociale eller kulturelle tiltage i Ramløse.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Bilag
Ansøgning om støtte til udg af bog om Ramløse


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til udgivelse af bogen om RamløseBeslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af bogen om Ramløse.
Efterretningssager

92. Kunstgræsbaner Græsted og Gilleleje - Drift.
18.20G00 - 2013/16268

Sagsfremstilling
Denne efterretningssag forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget til efterretning med henblik på, at orientere om indgåelse af driftskontrakter for kommunens to nye kunstgræsbaner i henholdsvis Græsted og Gilleleje.

Sagen er en opfølgning på sag forelagt Kultur- og Idrætsudvalget på møde d. 09.10.2013 (2013/16268 - sagnr. 80), om arbejdet med aftalegrundlaget for drift og vedligeholdelse af de to nye kunstgræsbaner. Der er i forlængelse heraf indgået aftale med den selvejende institution Gribskovhallen om drift og vedligeholdelse af begge nye kunstgræsbaner.

Driftsansvar
Gribskovhallen er således ansvarlig for den fulde drift og vedligeholdelse af begge de nye baner. Driften skal udføres i henhold til leverandørens vejledning til drift og vedligeholdelse af den anlagte kunstgræsbelægning.

Driftsopgaverne er overordnet:

 • daglig drift og vedligeholdelse af kunstgræsbelægningen
 • snerydning og vinterbekæmpelse
 • renholdelse af og opsyn med anlæggene
 • rensning af afløbs- og sandfangsbrønde og beskæring af beplantning
 • styring af lysanlæg
 • styring og administration af adgang til anlægget (åbne og låse port og låger)
 • løbende brugerinformation og -vejledning


Driftskontrakterne indeholder endvidere bestemmelser om brugen og anvendelsen af banerne.

Kontraktperioder
Kontraktperioden for Græsted-banen er 01.11.2013 til 31.10.2018. Jf. bilag 1.
Kontraktperioden for Gilleleje-banen er 01.11.2013 til 31.03.2015. Jf. bilag 2.

Kvalitetssikring og opfølgning
Den løbende kvalitetssikring af og opfølgning på såvel driften som banernes stand er organiseret via løbende møder og tæt dialog med repræsentanter fra såvel brugerne som kommunen.

For Gilleleje-banen har Gribskovhallen indgået et nærmere samarbejde med Gilleleje Boldklub (fodbold) om daglig renholdelse, aflåsning af låger, opsyn m.v.

Driftsmateriel
Gribskovhallen har anskaffet det fornødne driftsmateriel til at vedligeholde begge baner.
Dog har kommunen anskaffet materiel (strigle/børste, rensemaskine og sneblad) til Gilleleje-banen. Materiellet opbevares i container ved Gilleleje-banen, og vil indgå i ny driftskontrakt efter 31.03.2015.


Driftsøkonomi
Gribskov kommune yder årligt et rammebeløb til Gribskovhallen for driften på i
alt kr. 250.000,- pr. kunstgræsbane.

Rammeløbet dækker udover de ovenfor nævnte driftsopgaver desuden følgende afledte driftsudgifter:
vand og vandafledning
renovation
indkøb af materialer som granulat, salt/icebreaker
service og vedligehold af maskiner og materiel
anden afledt drift og renholdelse mv. (fx renholdelse af omklædningsrum,
opholdsarealer, el-, vand- og varmeforbrug)

Udgifter til el-forbrug afholdes fortsat af Gribskov Kommune.

De to driftskontrakter inkl. kontraktbilag fremgår af bilag 1, 2 og 3.

Optimering af anvendelsen
Indtil der er opnået en vis erfaring med brugen og driften af kunstgræsbanerne, er det i første omgang kun de anviste fodboldklubber der må benytte banerne - i henhold til kommunens retningslinier for brug af fodboldbaner. Men for at udnytte og optimere brugen af de nye faciliteter mest muligt arbejdes der på at inddrage andre foreninger, skoler m.v. Anvendelsen og aktiviteterne på banerne skal naturligvis ligge inden for rammerne af en kunstgræsbane.

Politisk og økonomisk opfølgning
En gang årligt forelægges sag for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med
statusrapport på banens kvalitet og stand, spilletider, udførelse af driftsopgaven og med driftsøkonomisk opgørelse.

Idrætsrådet
Idrætsrådet orienteres nærmere om driftsplanlægningen, driftskontrakterne og om anlægsprojekterne som helhed på deres møde d. 02.12.2013.

Stormskader
Den 28.10.2013 blev begge de færdige baner/anlæg desværre beskadiget af stormen. Der er igangsat en proces således, at skaderne (fortrinsvis på hegn) kan udbedres hurtigst muligt. Det vurderes pt., at skaderne ikke får konsekvenser for brugen af banerne. Udvalget orienteres mundtligt på mødet om seneste status på udbedringen af skaderne.

Drift og vedligehold efter april 2015/18
I henhold til tidligere beslutning igangsættes en proces der forbereder den for kommunen mest optimale organisering og udførelse af den samlede drifts- og vedligeholdelsesopgave på de kommunale idrætsanlæg fra april 2015 og frem, når de gældende gartnerentrepriseaftaler på idrætsanlæggene ophører (gælder ikke driftskontrakt for Græsted-banen der ophører 31.10.2018). Erfaringer fra Gribskovhallens og Gilleleje Boldklubs nye og mere lokale driftsvaretagelse af kunstgræsbanerne vil indgå i denne proces.


Lovgrundlag
-

Økonomi

Det afsatte årlige driftsbudget er samlet på 0,5 mio. kr. årligt for begge baner.
Eventuelle øgede udgifter til el-forbrug (lysanlæg) forventes dækket af besparelser i eksisterende Gartnerentreprise på driften af de tidligere grusbaner.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

Bilag 1. Driftskontrakt Kunstgræsbane Græsted

Bilag 2. Driftskontrakt Kunstgræsbane Gilleleje

Bilag 3. Diverse bilag til kontrakterne.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget, at anbefale Økonomiudvalget

 1. at tage orienteringen om driften af de to nye kunstgræsbaner til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.93. Petanque i Gribskov Kommune
18.20G00 - 2013/19258

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget til efterretning.

Formanden for Gribskov Petanque, Johnny Horn har den 7. oktober 2013 fremsendt mail til medlemmerne i Kultur- og Idrætsudvalget.

Henvendelsen er på foranledning af udvalgets behandling på møde den 1. oktober 2013 af punkt 82, som handlede om petanquebaner på GB's idrætsanlæg og primært til brugerne i Aktive Gilleleje Seniorer og Ældresagen. Overskriften i punktet hed: "Petanque i Gribskov Kommune".
Punktet havde ikke noget at gøre med petanqueklubben i Græsted, altså Gribskov Petanque.

Johnny Horn har i mailen lavet en større beskrivelse af Gribskov Petanque's aktiviteter og faciliteter, hvilket naturligvis er fint for udvalget at have kendskab til.

Kultur- og Idrætsudvalgets formand, Ulla Dræbye har givet Johnny Horn et skriftligt svar, hvori det meddeles, at der ikke var tale om den petanqueklub, Johnny Horn er formand for. Men punktet udelukkende handlede om petanqueaktiviteter, som tidligere har foregået på GB's idrætsanlæg, hvor Aktive Gilleleje Seniorer og Ældresagen har haft deres aktiviteter på grusbanen - og hvor der nu er anlagt kunstgræsbane.

Samtidig har Ulla Dræbye meddelt Johnny Horn, at Kultur- og Idrætsudvalget i sit møde den 12. november 2013 vil blive orienteret om henvendelsen i et efterretningspunkt, og at han efterfølgende vil få en tilbagemelding fra udvalget.

Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage sagen til efterretning.Beslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.
94. Status på investeringspulje og turismesatsning for 2013
20.00G00 - 2013/02299

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Erhvervs- og Turismeudvalget som efterretningssag. Sagen forelægges efterfølgende for Kultur- og Idrætsudvalget.

Status på investeringspulje 2013 for kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet
I forbindelse med budget 2013 afsatte Økonomiudvalget en investeringspulje på 4 mio for at styrke Gribskov som en attraktiv kommune. Puljen havde til hensigt at skabe rum til at foretage en række strategiske investeringer på kultur- og idrætsområdet samt turist- og erhvervsområdet med fokus på at understøtte lokale initiativer og indsatser.

Vejledende retningslinjer og rammekriterier for udmøntning af puljemidler blev vedtaget politisk i marts 2013. Gribskov Kommune modtog i alt 19 ansøgninger svarende til et beløb på i alt 13.595.000 kr. (brutto). Kultur- og Idrætsudvalget og Erhverv- og Turismeudvalget valgte at støtte 13 projekter, som alle er blevet igangsat.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har haft en overordnet og koordinerende rolle i forhold til at facillitere og understøtte fremdrift og realisering af projekterne med fokus på en tværfaglig opgaveløsning. Nogle projekter har været forholdsvis selvkørende, mens andre har krævet en høj grad af administrativ involvering.

Puljen har skabt mulighed for at understøtte og realisere en række konkrete borgerdeltagende indsatser og skabt et stort engagement blandt borgere og erhvervsliv omkring udviklingen af Gribskovs lokalsamfund. Erfaringerne fra arbejdet med pulje-projekterne har vist, at der skabes vækst og sammenhængskraft lokalt, når kommunen går i dialog med borgere og erhvervsliv om at styrke og virkeliggøre de lokales drømme og visioner. Samtidig har processen vist, at kommunen har en væsentlig rolle i at sikre et helhedsorienteret og strategisk blik på projekternes relation til byudvikling, kultur-, turisme- og erhvervsudvikling. Det har betydet, at flere af projekterne har måtte operere med en todelt tidshorisont - realiserbare på kort sigt og på lang sigt.

Det forventes, at et flertal af projekterne er realiseret i indeværende år. Enkelte projekter videreføres eller afsluttes i 2014. Den samlede investeringspulje 2013 forventes således opbrugt.

På mødet gives en status på igangsatte projekter under Investeringspuljen 2013. Tillige peges strategisk på videreudvikling af kendte projekter med blik på en fremadrettet indsats.

Økonomi
Den samlede Investeringspulje er på 4.000.000 kr. netto fordelt på 13 projekter og et tilskud til Munkeruphus.
Investeringspuljen 2013 forventes opbrugt ved årets udgang, dog vil en del af puljemidlerne først blive udbetalt 2014 i takt med realiseringen af udvalgte projekter (fremgår af bilag).

Bilag


Status på projekter under Investeringspuljen 2013


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Erhvervs- og Turismeudvalget at anbefale Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at godkende, at en del af puljemidlerne først vil blive udbetalt 2014 i takt med realiseringen af udvalgte projekterBeslutning

 1. Taget til efterretning.
 2. Godkendt.

Fraværende: Poul-Erik Høyer.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:15 PM