Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 01-10-2013

Tirsdag den 01-10-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
82 Petanque i Gribskov Kommune
83 Ansøgning om midler i forbindelse med etablering af Museum Nordsjælland
84 Udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen for Helsinge
Ridecenter

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Flemming Valdemar Trojel

Meddelelser:
Idrætskonsulent Susanne Jørgensen var indbudt til mødet og orienterede fra møde med Helsinge Rideklub om Ridehusbund samt orienterede om, at der er sendt ansøgning fra Gribskov Kommune til Kulturministeriet om at blive breddeidrætskommune - projektnavn: "Mobile idrætsaktiviteter for alle i Gribskov Kommune".
Formanden orienterede fra åbning af udstillingen "Sophies Choise" - i forbindelse med markeringen af Gilleleje Oktober 43.
Bogen "Haabet" der er blevet til i forbindelse med 70 års markeringen af Gilleleje Oktober 43 blev uddelt på mødet.
Centerchefen orienterede om projekt "Pop Up stores" på Helsinge Bytorv, som er installeret på torbet i forbindelse med investeringspuljen.
Indbydelse til kulturkonference Medier og Magt den 5. november 2013 blev uddelt til mødet.Åbne

82. Petanque i Gribskov Kommune
18.20G00 - 2013/19258

Sagsfremstilling
I forbindelse med etableringen af kunstgræsbanen på idrætsanlægget i Gilleleje er der ikke længere mulighed for at tilbyde aktiviteten petanque på området. Aktive Gilleleje Seniorer (AGS), som er en del af Gilleleje Boldklub (GB) samt Ældresagen har gennem en årrække spillet petanque på grusbanen i Gilleleje i dagtimerne flere gange ugentligt.
I AGS er der langt over 100 medlemmer, heraf er der ca. 40 petanqespillere.
Hos Ældresagen er det lidt færre.

Nu står de to foreninger uden at have et sted at dyrke deres petanqueaktivitet.

Der er en generel udfordring, når man erstatter grusbaner med kunstgræsbaner, idet petanque ikke kan spilles på en kunstgræsbane. Derfor er der behov for særskilte petanquebaner.

GB ved formand, Erling Bertrand har rettet henvendelse til Center for Kultur, Fritid og Turisme for en drøftelse af evt. etablering af op til 8 petanquebaner på idrætsarealet.

Der har den 21. august 2013 været en besigtigelse af området. I besigtigelsen var der repræsentanter fra forretningsudvalget i GB, repræsentanter fra AGS samt Center for Kultur, Fritid og Turisme. Ved besigtigelsen var der flere muligheder for placering af 8 petanquebaner. Der er p.t. ikke taget endelig stilling til placeringen, men det vil blive afklaret i løbet af oktober måned.

Der vil i det daglige ikke være ret store vedligeholds- og driftsudgifter forbundet med petanquebanerne, idet medlemmerne selv vil kunne den vedligeholdelse, der kræves. Det er blot at rive banerne over jævnligt. Der skal påregnes en vis opfyldning af grus og sand; men der kan gå år imellem, at dette skal påføres.

Det vil være en besparelse på overtrækninger og snerydning fra den gamle grusbane, som evt. vil kunne konverteres til den minimale drift og vedligehold, der vil være på petanque-
banerne.

Center for Kultur, Fritid og Turisme har indhentet tilbud på etablering af 8 petanquebaner.

Lovgrundlag
-

Økonomi
100.000 kr. Finansieres fra Halpuljen.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

  1. at der afsættes 100.000 kr. fra Halpuljen til etablering af 8 petanquebaner på idrætsanlægget i GillelejeBeslutning

  1. Tiltrådt.

Fraværende: Flemming Trojel.83. Ansøgning om midler i forbindelse med etablering af Museum Nordsjælland
19.00G00 - 2012/48825

Sagsfremstilling
Sagen forelægges Kultur- og Idrætsudvalget, som skal tage stilling til fusionsomkostninger i forbindelse med museumssammenlægningen. Sagen forelægges også i Hørsholm og Hillerød Kommuner.

Ved årsskiftet 2013/2014 fusioneres Folkemuseet, Holbo Herreds Kulturhistoriske Centre og Hørsholm Egns Museum i det nye Museum Nordsjælland.

Visionen med det nye museum er, at det kommer til at danne ramme om museumsarbejde af høj kvalitet samt danne ramme for gode oplevelser for brugerne og et professionelt samarbejde med kommuner og andre myndigheder.

Det forventes, at der på sigt bliver tale om stordriftsfordele, især på det administrative område.

I opstartsfasen er der nødvendige investeringer til de basale rammer omkring museets drift. Der skal for eksempel etableres en fælles administration, med løn- og økonomisystemer, fælles IT og telefoni. Indretning af arbejdspladser til de medarbejdere, der skal flyttes og der er ændring i skiltning og så videre.

Museerne anmoder om, at såfremt ansøgningen bliver positivt modtaget, at den nye ledelse gives en vis frihed til, at prioritere anvendelsen af de bevilgede midler i forhold til de nødvendige etableringsinvesteringer. Der aflægges efterfølgende et præcist regnskab.

Lovgrundlag

Lov om ændring af museumsloven, nr. 1391 af 23.12.2012

Økonomi


De tre kommuner; Hillerød, Hørsholm og Gribskov ansøges hver om 60.000 kr. Beløbet
finansieres af pulje for Kultur- og Fritidspolitikken.

Bilag

Bilag: Ansøgning Museumsfusion. Etableringsomkostninger.


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget;

  1. at behandle ansøgning om 60.000 kr om etablerings omkostninger til sammenlægningsprocessen og finansieres af Kultur- og FritidspolitikkenBeslutning

  1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 60.000 kr. til etableringsomkostninger til sammenlægningsprocessen.

Fraværende: Flemming Trojel.84. Udpegning af bestyrelsesmedlem og suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter
18.00G00 - 2013/10802

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget og Økonomiudvalget med henblik på beslutning i Byrådet.

Udpegning af et medlem og en suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter.

Den selvejende institution Helsinge Ridecenter ønsker, at Gribskov Kommune udpeger et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for Helsinge Ridecenter.

Det fremgår af vedtægten for Helsinge Ridecenter, at medlemmer ikke modtager honorar. Såfremt Byrådet beslutter, at der skal udpeges et medlem til bestyrelsen af Helsinge Ridecenter vil medlemmet ikke være berettiget til at modtage anden godtgørelse, jf. Kommunernes Styrelseslov § 16 a.

Administrationen indstiller, at der i forbindelse med Byrådets konstituering udpeges et medlem samt en suppleant til bestyrelsen for den selvejende institution Helsinge Ridecenter. Det anbefales, at udpegning af et medlem og en suppleant sker blandt ikke byrådsmedlemmer.

Administrationen anbefaler, at den selvejende institution Helsinge Ridecenter informerer kommunen om bestyrelsesbeslutninger, der vedrører vedtægtsændringer.

Lovgrundlag
Konstituering sker efter styrelseslovens § 17 og godtgørelse efter styrelseslovens § 16a
(LBK nr. 971 af 25.7.2013 )


Økonomi
-

Bilag
Bilag: Vedtægt for Helsinge Ridecenter (gældende)


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

  1. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet i forbindelse med konstitueringen, at udpege et bestyrelsesmedlem og en suppleant, som ikke er medlem af Byrådet, til bestyrelsen for den selvejende institution Helsinge Ridecenter
  2. at anbefale Økonomiudvalget og Byrådet at anmode den selvejende institution Helsinge Ridecenter om, at kommunen orienteres ved vedtægtsændringerBeslutning
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Flemming Trojel.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
04:45 PM