Kultur- og Idrætsudvalget

Publiceret 10-09-2013

Tirsdag den 10-09-2013 kl. 15:30

Indholdsfortegnelse:

Åbne
71 RS3 2013 Kultur- og Idrætsudvalg
72 1. behandling af budget 2014-2017
73 Invitation til at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
74 Samtænkning af skole- og folkebibliotek
75 Ansøgning om midler til etablering af handicaptoilet på Tegners Museum og
Statuepark.
76 Ekstraordinære ansøgninger om tilskud til Alsang den 4. oktober, samt frems
tilling af en prototype til projekt Gilleleje Lyset - 86 lamper til

Gilleleje kirkeloft.
77 Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Esrum Studier"
78 Kulturprisen 2013
79 Analyse af forsamlings- og medborgerhuse i Gribskov Kommune


Efterretningssager
80 Kunstgræsbaner Græsted og Gilleleje - status på anlæg og drift
81 Status på 70 års markering af Gilleleje Oktober '43

Medlemmer:

Ulla Dræbye Susan Kjeldgaard
Pia Foght Anders Gerner Frost
Poul-Erik Engel Høyer Peter Jarl Sahlberg
Flemming Valdemar Trojel  
   

Godkendelse af dagsorden:
Godkendt.

Fraværende:
Poul-Erik Engel Høyer
Flemming Trojel forlod mødet kl. 16.35 og deltog i behandling af punkterne, 73, 76 og 81.


Meddelelser:
Invitation til Idrætskonference den 22.10.2013 blev uddelt til mødet.
Formanden orienterede om:
Placering af skulpturer i Gribskov Kommune doneret af Niels Christian Frandsen.
Henvendelse fra Helsinge Rideklub om ny ridebund. Behandles på et kommende møde.
Henvendelse fra Svend Erik Jacobsen, Net Avisen om uddeling af en musikprisÅbne

71. RS3 2013 Kultur- og Idrætsudvalg
00.32Ø00 - 2013/17281

Sagsfremstilling
Som et led i at skabe et godt og sikkert styringsgrundlag på såvel det politiske som det administrative niveau arbejdes der i Gribskov Kommune med en fælles ramme for resultatrapportering, kaldet resultatstatus.

Formålet med resultatstatus er at præsentere en samlet fremstilling og vurdering af, hvordan det går i den enkelte resultatansvarlige enhed/område i Gribskov Kommune. Resultatstatus formidler således udvalgte resultatindikatorer, dvs. indikatorer på om givne økonomiske og faglige/kvalitetsmæssige forudsætninger, målsætninger og resultatkrav realiseres og præsenterer ledelsens vurdering af, hvad indikatorerne er udtryk for, herunder hvilke evt. korrigerende handlinger der er iværksat eller bør iværksættes.

Fra og med 2013 udarbejdes 4 årlige resultatstatus på følgende tidspunkter:

1. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i februar (lille)
2. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i maj (stor)
3. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i september (lille)
4. resultatstatus forelægges på fagudvalgsmøder i november (stor)

Resultatstatus markeret med (lille) indeholder primært en økonomiopfølgning, mens Resultatstatus markeret med (stor) tillige indeholder en opfølgning på en række andre parametre.

Denne fjerde resultatstatus er en "lille" resultatstatus, dvs. det primært er en opfølgning på økonomien.

Denne resultatstatus er den sidste før budgetvedtagelsen, derfor skal der ved resultatopfølgningen også vurderes, om der er forhold, der kan tænkes videreført ind i 2014-2017.

Kultur- og IdrætsudvalgetTotalt set forventes der et mindreforbrug på Kultur- og Idrætsudvalgets budget, som primært skyldes en merindtægt på lejeindtægt og depositum for produktionsskolen på 936.000 kr. samt et merforbrug på idrætrammen på 370.000 kr., som er underskudsdækning til Helsingebadet.

Derudover flyttes der 167.000 kr. i 2013 fra skolebudgettet til idrætsbudgettet, da svømmehallen fremover varetager skolesvømmeundervisningen. i 2014 og fremover er beløbet 400.000 kr. Derudover lægges der 41.000 kr. i kassen, som er for meget tildelt budget i forbindelse med harmonisering af ejendomsskatter samt beslutning i ØU om at projektet Naturen der Bevæger forankres i Kultur- og Idrætsudvalget med 160.000 kr. i hvert af årene 2013, 2014 og 2015.

Det skal dog nævnes at der på nuværende tidspunkt er en vis usikkerhed om svømmehallen kan overholde deres budget. I opstartsfasen har der været en del ekstra udgifter til rengøringsmateriel, ekstra rengøring, skohylder, udfordringer med billetautomat og indgangsmølle samt diverse opstartsvanskeligheder. Indtægterne tegner til at blive væsentlig større end budgetlagt, men det kræver at besøgstallet fortsætter på nuværende niveau og kan således være med til at dække opstartsudgifterne. I RS4 har vi et mere kvalificeret billede af svømmehallens forventet regnskab for 2013.


Lovgrundlag
Lov om kommunernes styrelse, LBK nr. 885 af 29/08/2012, §40.

Økonomi
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune:

Fagudvalg: Omplaceringer mellem delrammer indenfor samme ramme
Bevillingsniveauer i Gribskov Kommune: ØU/BY: Omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger

Bilag
KIU Økonomioversigt RS 3 - 2013
KIU RS3 Tillægsbevillinger og omplaceringer

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller, at Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende resultatstatus for Kultur og Idrætsudvalgets område.
 2. anbefaler Økonomiudvalget at anbefale Byrådet at godkende de foreslåede omplaceringer mellem rammer og tillægsbevillinger jf. nedenstående tabel.
  Delramme
  Omplace- ringer i kr.
  Tillægsbe- villinger i kr.
  Idræt (svømmehal) 38050
  167.000 kr.
  Idræt 38050
  -41.000 kr.
  Kultur- og Idrætsudvalg (38050)
  160.000 kr.
  Kultur- og Idrætsudvalg (38050)
  -6.000 kr.

Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.
72. 1. behandling af budget 2014-2017
00.30S00 - 2013/10574

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for alle fagudvalg og samles til beslutning i Økonomiudvalg og byråd.

Økonomiudvalget har den 26. august 2013 foretaget 1. behandling af budget 2014 med overslagsår.

Budgettet for 2014-2017 tager udgangspunkt i det vedtagne budget, men er tilrettet med ny lovgivning, ændrede pl-reguleringer, nye indtægtsskøn og andre ændringer af teknisk karakter, ændringerne fremgår af bilaget "Teknisk budgetoplæg".

Med udgangspunkt i det tekniske budgetoplæg foreslår administrationen, at der indarbejdes et større anlægsbudget samt at der foretages investeringer i udvikling af en række driftsområder, investeringerne finansieres af effektiviserings- og produktivitetsstigninger. Dette budgetoplæg kaldes "Administrationens oplæg til budget i balance".

I hovedtræk kan administrationens oplæg til budget i balance sammenfattes i nedenstående hovedoversigt.


Budgetoplægget uddybes i bilaget "Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2017 - august 2013", i "Administrationens oplæg til budget i balance" samt i "Anlægsprogram i administrationens budget i balance".

Som det fremgår af hovedoversigten er der samlet set balance i administrationens budgetoplæg. Således vil der med de anvendte forudsætninger i budgetoplægget ske en marginal kasseopbygning i størrelsesorden 13-14 mio. kr. over den fireårige budgetperiode.

Den væsentligste ændring i forhold til administrationens første udkast til budget i balance, som forelå før sommerferien, er, at der er sket en forskydning i årets resultat, således at der i det foreliggende oplæg prognosticeres med et likviditetsforbrug i størrelsesorden 23-24 mio. kr. i 2014-2015 mens der over for det forventes en likviditetsopbygning i størrelsesorden 37-38 mio. kr. i 2016-2017.

Det er administrationens vurdering, at dette "likviditets-flow" er acceptabelt, kommunens aktuelle likviditet taget i betragtning. Således forventes den gennemsnitlige likviditet ultimo 2013 at være i niveau 200-250 mio. kr.

Den videre budgetproces i budgetarbejdet 2013

I det videre arbejde frem mod vedtagelsen af budget 2014-2017 er der planlagt følgende politiske forløb:

03. - 11. september Budgetbehandling i fagudvalg
23. september 2. behandling i Økonomiudvalget
07. oktober 2. behandling i ByrådetBudget for Kultur- og Idrætsudvalget

Økonomiudvalget har godkendt administrationens oplæg til budget i balance og har dermed ikke udmeldt en ny budgetramme for Kultur- og idrætsudvalget.

Tekniske ændringer
Ændringer vedr. RS3 beskrives i punkt "RS3 2013" på samme møde

 • Svømmeundervisning fra Børneudvalget til Kultur- og Idrætsudvalget, 405.000 kr. årligt fra 2014 og frem
 • Natur der bevæger, 160.000 kr. Når temaudvalget nedlægges flyttes opgaven til Kultur- og Idrætsudvalget og opgaven finansieres af flere udvalg. Kultur- og Idrætsudvalgets andel er 6.000 kr.
 • Harmonisering af ejendomsskatter 42.000 kr. lægges i kassenLovgrundlag
Budgetlov nr. 174, §1-§23. Gældende fra 1. oktober 2012.

Økonomi
-

Bilag
Bilag 1: Administrationens budgetvurdering, budget 2014-2014 - august 2013
Bilag 2: Teknisk Budgetoplæg
Bilag 3: Administrationens oplæg til budget i balance
Bilag 4: Anlægsprogram i administrationens oplæg til budget i balance

Prioriteringskataloger og høringssvar:
Bilag 5: DTO samlet oversigt
Bilag 6: BØR samlet oversigt
Bilag 7: SSU samlet oversigt
Bilag 8: ARB samlet oversigt
Bilag 9: ØU samlet oversigt
Bilag 10: Takstblad
KIU: bilag 10 reviderede takster 2014Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget at

 1. anbefale budgetforslag til Økonomiudvalg og Byråd jf. bilag 1-4
 2. anbefale Økonomiudvalg og Byråd at godkende takster for Kultur- og Idrætsudvalgets område jf. bilag.Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.73. Invitation til at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016
18.13A00 - 2013/26859

Sagsfremstilling
Kulturministeriet og Nordea-fonden iværksætter en ny treårig landsdækkende indsats, for at få flere til at motionere. Med en breddeidrætspulje på 20 mio. kr. inviterer Kulturministeriet og Nordea-fonden kommunerne til at søge om støtte til udvikling og gennemførelse af nye breddeidrætsaktiviteter, som vil øge borgernes mulighed for at være fysisk aktive.

Alle kommuner kan søge om at blive breddeidrætskommune for perioden 2014-2016 under det nye breddeidrætsinitiativ "Idræt for alle".

Målet er at få fremmet den brede idrætsdeltagelse på ny og kreativ vis, så projekterne kan tjene som inspiration for andre kommuner. Projekterne vil derfor blive evalueret, og erfaringerne stillet til rådighed for alle landets kommuner. Kommunerne vil således skulle stå til rådighed for gensidig erfaringsudveksling og evaluering.
Ordningen løber fra den 1. januar 2014 til den 31. december 2016.

I udvælgelsen af breddeidrætskommuner vil der især blive lagt vægt på:

 • At kommunens initiativer direkte fremmer idrætsdeltagelsen i kommunen
 • At projekterne bidrager til at adressere de udfordringer, som Breddeidrætsudvalget identificerede i 2009
 • At der reelt er tale om nye initiativer i kommunen
 • At kommunen indgår samarbejde /partnerskaber med andre aktører - f. eks. samarbejde mellem skolen og de lokale idrætsforeninger/organisationer
 • At kommunen yder medfinansiering - minimum 50% af den samlede udgift.
 • At projektet indeholder præcise mål og succeskriterier, herunder hvilken effekt projektet forventes at have.
 • At der er lagt en plan for, hvordan de enkelte delprojekter forankres i driften efter ophøret af breddeidrætskommuneindsatsen
 • At der er et lærings- eller inspirationspotientiale for andre kommuner.


Gribskov Kommune har modtaget ansøgningsskema. Ansøgningsfristen er den 1. oktober 2013.

Idrætsrådet har på sit møde den 27. august 2013 behandlet invitation til at blive bredde-
idrætskommune, og gav udtryk for, at det er et rigtig godt initiativ, som falder fint i tråd med Gribskov Kommunes idrætspolitik. Rådet vil gerne arbejde videre med udarbejdelse af en ansøgning; men har brug for en tilkendegivelse fra Kultur- og Idrætsudvalget omkring økonomien, da Gribskov Kommune skal yde medfinansiering på minimum 50%, såfremt Gribskov Kommune bliver valgt.

Såfremt Kultur- og Idrætsudvalget kan anvise finansiering på minimum 50% i perioden 2014-2016, vil Idrætsrådet med en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe udarbejde ansøgning og indsende til Kulturministeriet inden 1. oktober 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Medfinansiering fra Gribskov Kommune - minimum 50% af den samlede udgift.

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at Kultur- og Idrætsudvalget tager stilling til Idrætsrådet anbefaling om, at søge om, at blive breddeidrætskommune i 2014 - 2016
 2. at godkende finansiering på minimum 50% fra Gribskov Kommune for projektperioden.
 3. at ansøgningen fremlægges på kommende møde i Kultur- og IdrætsudvalgetBeslutning
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.74. Samtænkning af skole- og folkebibliotek
21.00G00 - 2013/23113

Sagsfremstilling
Sagen forelægges parallelt for Kultur og Idrætsudvalget og Børneudvalget med henblik på, at udvalgene igangsætter et udviklingsprojekt ift. samtænkning af skole- og folkebiblioteker i Gribskov Kommune, godkender udviklingsprojektets organisering og procesplan samt giver input til retning for det videre arbejde.

Kultur og Idrætsudvalgets beslutning forelægges Børneudvalget i forbindelse med behandling af punktet på Børneudvalgsmødet den 24. september 2013.

Baggrund
Skole- og folkebibliotekerne i Gribskov Kommune har samarbejdet i mange år. Et samarbejde der er enestående i Danmark. Igennem arbejdet med børnebyer og det nyetablerede integrerede bibliotek i Helsinge, er der nu behov for en mere langsigtet strategi på området.

Status på samarbejdet mellem skole- og folkebibliotek
Det er i dag muligt for alle skolebiblioteker at bestille materialer fra folkebibliotekerne. Der er etableret kørselsordning én gang om ugen mellem alle biblioteker, der sikrer at materialerne kan komme rundt.

Derudover er der:

 • Én fælles database med samling af alle materialer mellem skole- og folkebiblioteker.
 • Ét fælles register af lånere mellem skole- og folkebiblioteker. Det betyder,, at børn anvender samme lånerkort på skole- og folkebiblioteker. En politisk beslutning har gjort det muligt, at børn er bødefri uanset hvilket bibliotek de låner på.
 • Ét fælles personale på vores integrerede biblioteker - BLIK og Helsinge Bibliotek.
 • Én ledelse på de eksisterende integrerede biblioteker.Biblioteksmodeller i Gribskov Kommune
Gribskov Kommune har i dag 5 former for biblioteker (se figur nedenfor):

 • To integrerede biblioteker på Gribskolen og Nordstjerneskolen. Helsinge og Græsted afdelinger er desuden "åbne biblioteker", hvilke vil sige at der er adgang for borgere over 16 år fra kl. 8.00-22.00.
 • Skolebiblioteket Skt. Helene Skole Tisvilde er et "åbent bibliotek", hvilket vil sige, at der er adgang for borgere over 16 år fra kl. 8.00-22.00.
 • Et "rent" folkebibliotek i Gilleleje. Dette bibliotek er under udvikling og skal flytte ind i Kulturhavnen.
 • Fire "rene" skolebiblioteker på Gilbjergskolen Parkvej og Rostgårdsvej, Bjørnehøjskolen og Skt. Helene skole, Vejby
 • Tre Børnebyer (Blistrup, Esrum og Ramløse), hvor der er mulighed for et udvidet kultur- og bibliotekstilbud.Mål og Vision
Det overordnede mål med en øget samtænkning af skole- og folkebibliotekerne er, at understøtte børn og unges læreprocesser og dermed implementeringen af den nye læringsreform på børne- og ungeområdet.

På folkebiblioteksområdet er der besluttet en overordnet strategi om et større fokus på den kommende generation. Med det afsæt er det afgørende, at børn og unge i alle dele af kommunen i højere grad får adgang til brug af folkebibliotekets mangeartede tilbud og muligheder.

Det politiske fokus på udvikling af børnebyer skaber nye rammer og muligheder for samtænkning af skole- og folkebibliotek i flere af de mindre bysamfund. Denne nye strukturelle ramme kan være understøttende for det overordnede mål.

Ved samtænkning af skole- og folkebibliotekerne i Gribskov Kommune åbnes mulighederne for et kvalitetsløft samt en effektivisering af både skole- og folkebibliotekerne. Samtænkningen understøtter, at alle børn i Gribskov Kommune får lige muligheder for at få del i bibliotekernes tilbud.

Organisering
Formålet med at igangsætte udviklingsprojektet er at udvikle og beskrive forskellige modeller for samtænkning af skole- og folkebiblioteker, der kan understøtte ovenstående mål.
Udviklingsarbejdet projektorganiseres. Der nedsættes en projektgruppe, hvis præmis er et kvalitetsløft inden for eksisterende ramme.

Styregruppe
I styregruppen indgå Centerchef for Center for Kultur, Idræt og Turisme, Centerchef for Center for Børn og Unge, Bibliotekschef samt proceskonsulent fra Center for Børn og Unge.

Projektgruppe
Projektgruppen sammensættes, så der sikres bred repræsentation af ledelse fra skole- og daginstitutionsområdet. Derudover indgår Bibliotekschef samt proceskonsulent fra Center for Børn og Unge.

Prosesplan

Tidsplan Opgave
3. kvartal 2013 Nedsættelse af projektgruppe
4 kvartal 2013 - 2. kvartal 2014 Projektgruppe udarbejder modeller for samtænkning af skole- og folkebibliotek, med udgangspunkt i Folkeskolens læringsreform samt folkebibliotekets strategi om fokus på den kommende generation.
2. kvartal 2014 Politisk introduktion til samtænkning af skole- og folkebibliotek
2. halvår 2014 Politisk behandling af mulige modeller for samtænkning af skole- og folkebibliotekerLovgrundlag

LBK nr 521 af 27/05/2013 Kapitel 2 § 19, stk. 2 (Folkeskoleloven)
LBK nr 100 af 30/01/2013 Kap. 1, § 1 (Biblioteksloven)

Økonomi
Projektet holdes inden for eksisterende driftsramme.

Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at beslutte at igangsætte udviklingsprojektet om samtænkning af skole- og folkebibliotek under forudsætning af, at Børneudvalget tiltræder indstillingen på sit udvalgsmøde den 24. september 2013
 2. at give input til retning for det videre udviklingsarbejde
 3. at godkende organisering og procesplan for udviklingsprojektet under forudsætning af, at Børneudvalget tiltræder indstillingen på sit møde den 24. september 2013Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.


75. Ansøgning om midler til etablering af handicaptoilet på Tegners Museum og Statuepark.
19.03G00 - 2013/27694

Sagsfremstilling

Tegners Museum og Statuepark ønsker at etablere handicaptoilet på museet i forbindelse med de nuværende toiletter.

Museet ønsker at forbedre tilgængeligheden for folk med kørestole til museet.
Der er etableret en rampe, der giver adgang til museet og man ønsker i forlængelse heraf,
at kunne tilbyde handicaptoilet, så alle får lige muligheder for at besøge museet.

Der er fundet en lavpraktisk og funktionel løsning, som består i at omdanne et depot i forlængelse af de nuværende toiletter og omdanne dette til handicaptoilet.
Rummets størrelse er lige lidt under det som er anbefalet af dansk handicap standard,
men museet har fået tilsagn af Jens Petersen fra Dansk Handicapunion om, at toilettet vil være anvendeligt for brugere af kørestole, såfremt der opsættes en håndvask, der er lidt mindre end den anbefalede model.

Byggetilladelse er givet fra Gribskov Kommune og museet mangler nu økonomi til at komme i gang.

Byggeriet forventes at vare ca. 4 uger og vil foregå, mens museet er lukket for vinteren
og dermed ikke være til gene for gæsterne.

De nye toiletforhold skulle gerne være tilgængelige, når museet åbner i april 2014.
Byggeriet vil blive overvåget af museumsdirektør Luise Gomard og bygningsrådgiver Ole Willerup.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Det samlede beløb er 185.000 kr.

Der ansøges om hele beløbet eller et tilskud til dette.
Beløbet omfatter etablering af toilet og sanitet, nye depotfaciliteter, udvidelse og renovering af nuværende septiktank samt udgifter til godkendelser hos Gribskov Kommunes plan og byg.

Entreprise, Erikbyg cvr. 27472192 120.000 kr. inkl. moms
Etablering af nyt depot 30.000 kr. inkl. moms
Udvidelse og renovering af septiktank 15.000 kr.
Gribskov Kommune 10.000 kr.
Uforudsete ca. 5% 10.000 kr.
I alt 185.000 kr. inkl. moms

Administrationen kan ikke anvise finansiering.


Bilag

1. Ansøgning om handicaptoiletter
2. Byggetilladelse fra Gribskov Kommune

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget;
1. at behandle ansøgning om etablering af handicaptoilet og sanitet på Tegners Museum

Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget kan ikke anvise finansiering. Udvalget besluttede at videresende ansøgningen med anbefaling til Økonomiudvalget, om at godkende et tilskud til etablering af handicaptoilet og sanitet på Tegners Museum.

Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.76. Ekstraordinære ansøgninger om tilskud til Alsang den 4. oktober, samt fremstilling af en prototype til projekt Gilleleje Lyset - 86 lamper til Gilleleje kirkeloft.
20.00G00 - 2013/28559

Sagsfremstilling
Der er mange gode projekter, der har ønsket at være med i 70 års markeringen af Gilleleje 43. To projekter, der er kommet efter at bevillingen på de 300.000 kr. er uddelt, ansøger hermed om ekstraordinære tilskud.

Det drejer sig om Alsang på Gilleleje Havn den 4. oktober, samt om tilskud til en prototype på en lampe til Gilleleje Kirkeloft under navnet Gilleleje Lyset af designere fra GYS ARK.

1. I forbindelse med et stort konfirmandarrangement på Gilleleje Havn har Gilleleje Kirke ansøgt om 10.000 kr. til vand og fakler.

Begivenheden bliver en af de større arrangementer i markeringen af 70 året for Oktober '43, hvor 400 konfirmander fra hele Gribskov Kommune går ind i Gilleleje fra de store indfaldsveje, for at mødes på Stejlepladsen ved 18.30-tiden. Her vil spejdere uddele fakler til alle, som derefter fordeler sig rundt om hele havneanlægget.

Borgmester Jan Ferdinandsen holder en kort tale og derefter synger alle - inklusive de mange gæster tre omdelte sange. Der vil være tre sangere, som synger for på midtermolen.
Det forventes, at blive en markant og meget rørende begivenhed.

2. Gilleleje Kirke har fået tilbudt Gilleleje Lyset i form af 86 lamper til Gilleleje Kirkeloft som en permanent lysinstallation.
Hertil ansøges om 10.000 kr. til fremstilling af en prototype.

Selve lampens idé er, at skabe en elektrisk lyskilde, en håndbåren lampe, som nyt ’kirkesølv’ til Gilleleje Kirke. Der udføres i alt 86 lamper. Lampen og lyset bliver et symbolsk element, der repræsenterer de 86 jødiske flygtninge, der gemte sig på loftet i oktober ’43. Det skal kunne bæres op på loftet og tages med derfra, således at lofts rummet fremover fremstår intakt med sin karakteristiske bjælkekonstruktion, tømt for genstande, som det stærkt ladede historiske rum i Gilleleje by, som så mange mennesker fra hele verden kommer for at se.

Lampen er på nuværende tidspunkt på modelstadiet og kan bedst beskrives som en lille kogle – et ”sølv” korpus med reflekterende flader. Lyskilden er LED, der er placeret på en konsol med batteri inde i lampen.
I slutningen af august/primo september vil lampen blive lavet som en prototype i metal på Statens Værksteder for Kunst og Håndværk. Det er tanken at præsentere prototypen i Gilleleje Kirke i oktober.
Til prototypen søges om et tilskud på 10.000 kr. til at dække arbejdsløn og materialer under arbejdet på Statens Værksteder for Kunst i august/september måned 2013.Lovgrundlag
-


Økonomi

Der søges om;

1. 10.000 kr. til fakler og vand i underskudsdækning
2. 10.000 kr. til prototype på lampe til Gilleleje Kirkeloft
Projektet ved GYS ARK er selv ansvarlig til den videre fundraising af den endelige produktion af de 86 lamper.

Ansøgningerne er kommet efter at ansøgninger til pulje til Projekt Oktober 43 pulje på 300.000 er uddelt, der er bevilliget fra Investeringspuljen.
Begge beløb finansieres af Kultur - og Fritidspuljen.Bilag
-

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget;

 1. at godkende en underskudsdækning til vand og fakler til Alsang den 4. oktober på 10.000 kr.
 2. at godkende en underskudsdækning til fremstilling af en prototype på en lampe til Gilleleje kirkeloft på 10.000 kr.Beslutning
Anbefalingerne tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.77. Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog med arbejdstitlen "Esrum Studier"
18.20G00 - 2013/21281

Sagsfremstilling
Jens Anker Jørgensen fremsender ansøgning på vegne af redaktionen om tilskud til udgivelse af en bog med arbejdstitlen "Esrum Studier".

Bogen udgives af Esrum Kloster og redigeres af Bente Thomsen og Jens Anker Jørgensen.

Cistercienserklostret i Esrum blev grundlagt i 1151 og var frem til reformationen den vigtigste gejstlige institution i det østlige Nordsjælland. Klostret var en stor godsbesidder, så udover den religiøse position spillede klostret en vigtig økonomisk rolle. Ved reformationen blev klostret nedlagt og de sidste munke forlod stedet i 1559, men stedet mistede ikke sin betydning. Det gamle kloster blev en magtposition for kongemagten og lokaleadministrationen, og denne betydning fortsatte langt op i det 20. århundrede. Klostrets historie er i store træk velbelyst, men en del væsentlige sider af klostrets liv er endnu ikke undersøgt, og det ønsker man at råde bod på med denne bog. En liste over emner og forfattere er vedlagt som bilag 1.

Bogen udgives i 2014 i et oplag på 500 eksemplarer. Bogens pris, er afhængigt af resultatet af ansøgningerne, sat til 195. kr. Der er indhentet tilbud på layout og tryk, der er vedlagt som bilag 2. Forfattere og redaktion modtager ikke honorar.

Til projektet er der søgt støtte hos følgende fonde: Augustinusfonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Gribskov Kommune, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck's Fond, Landsdommer V. Gieses Legat, Lilian og Dan Finks Fond, Nordea Fonden samt Veluxfonden.

Lovgrundlag
-

Økonomi
Budget:
Layout og tryk iflg. tilbud: 110.000 kr.
Copyright på billeder, ca. 15.000 kr.
I alt: 125.000 kr.
Bogen udgives i et oplag på 500 eksemplarer og bogens pris er: 195 kr.
Finansiering anvises via Kultur- og Idrætspuljen

Bilag
Ansøgning om tilskud til udgivelse af bog
Bilag 1. Esrum Studier - Indholdsoversigt
Bilag 2. Budget layout og tryk

Lukket bilag: Tilgængeligt for politikere i POLAR
CV for redaktører 2013/21281 dokument nr. 006 og 007Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at godkende et tilskud til udgivelse af bogen med arbejdstitlen "Esrum Studier"Beslutning

 1. Kultur- og Idrætsudvalget godkendte et tilskud på 5.000 kr. til udgivelse af bogen med arbejdstitlen "Esrum Studier".

Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.


78. Kulturprisen 2013
18.15G00 - 2013/00096

Sagsfremstilling
Sagen forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på beslutning om prismodtager. Sagen sættes på Byrådets dagsorden den 4. november 2013 med henblik på overrækkelse af Kulturprisen 2013.

Kulturrådet har den 26. august 2013 behandlet de indkomne indstillinger til kandidat til kulturprisen og indstiller hermed i enighed en kandidat til modtagelse af årets Kulturpris 2013.

Kulturprisen gives til en person, en forening eller en gruppe, som i det forløbne år har været med til at udvikle, præge og tage initiativ til et rigere kulturliv i Gribskov Kommune og som har betydning for både borgere, erhvervsliv og turister.

Annoncering om prisen er sket i dagspressen samt på kommunens hjemmeside og kulturrådet, foreninger, grupper og personer har således haft mulighed for at fremsende motiverede forslag til en kandidat. Frist for indsendelse af kandidater var 9. august 2013.

Lovgrundlag
-

Økonomi
5.000 kr. Finansiering via Kultur- og Fritidspolitikken.


Bilag
Oversigt over tidligere prismodtagere
Lukkede bilag:
Dokumenter er tilgængelige for politikere i POLAR:
2013/00096 dok. nr. 009
2013/00096 dok. nr. 010
2013/00096 dok. nr. 011
2013/00096 dok. nr. 013
2013/00096 dok. nr. 015


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget:

 1. at godkende den af Kulturrådet indstillede kandidat til modtagelse af Kulturprisen 2013.Udvalgenes anbefalinger/indstillinger
Kulturrådet den 26. august 2013:
Et enigt Kulturråd indstiller en kandidat til Kultur og Idrætsudvalget. Kulturprisen overrækkes på byrådets møde den 4. november 2013.
Steffen Kristiansen deltog ikke i behandling af punktet pga. inhabilitet


Beslutning
Anbefaling tiltrådt.
Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.79. Analyse af forsamlings- og medborgerhuse i Gribskov Kommune
18.00G00 - 2013/18283

Sagsfremstilling
På baggrund af et ønske fra Kultur- og Idrætsudvalget har administrationen udarbejdet en analyse over forsamlings- og medborgerhuse i Gribskov Kommune.

Analysen indeholder en kortlægning af antal forsamlings- og medborgerhuse, med oplysning om:

 • Kommunalt tilskud
 • Indtægter ved udlejning
 • Vedligeholdelsesstandard
 • Funktion i lokalsamfundene
 • Aktiviteter
 • Brugere
 • Tilgængelighed
 • Samarbejde med kommunen
 • Vision for fremtiden


Der er i alt 6 forsamlingshuse og 2 medborgerhuse i Gribskov Kommune, fordelt i lokalsamfundene: Annisse, Blistrup, Dronningmølle, Græsted, Gilleleje, Ramløse, Valby, Vejby.

De 6 forsamlingshuse modtager et driftstilskud. De 2 medborgerhuse modtager ikke tilskud. Men da Blistrup holder til i kommunal bygning, hvor de lejer sig ind i, er der fastsat en leje, således at de indirekte modtager tilskud.

Husenes umiddelbare bekymringer involverer den daglige økonomi, fordi omkostningsniveauet er stigende. Det er dyrt at vedligeholde husene, og uden tilskud fra kommunen bliver der ikke vedligeholdt nok. Indtægter fra udlejning kan ikke dække større udgifter til ex. renovering af tag og lign.

Husenes vedligeholdelsesstandard er generelt i god stand. Dog trænger enkelte af forsamlingshusene til en større renovering indvendig som udvendig. Her kan nævnes Mårum Forsamlingshus, som fremstår meget slidt (tag, facader, vinduer mm). Blistrup medborgerhus har meget slidte gulve og trænger til en indvendig renovering og Vejby Forsamlingshus har behov for udskiftning af tag.

Husene drives som et lokalt kultur- og forsamlingshus, der fungerer som samlingspunkt for lokalsamfundet. Husene er til for at borgerne i lokalsamfundet har et sted at samles. Idéen er, at skabe en god ramme for de lokale borgere.

Som regel er husene det eneste sted, hvor der kan afholdes større fester o.lign. De bruges til alt lige fra barnedåb, konfirmationer og bryllupper til begravelser samt fritidsaktiviteter.

Brugere af husene er fortrinsvis foreninger og private (familier og voksne over 18 år)
Ud fra de oplysninger administrationen har fået ind, er der tale om ca. 1000 til 2000 arrangementer på årsbasis i de enkelte huse. Nogle har faste aftaler ugentlig om lokaleudlejning med kulturelle foreninger og idrætsforeninger.

Husene benyttes til mange forskellige aktiviteter, som f.eks:

 • Udlejning til private fester
 • Udlejning til foreningsmøder
 • Højtidsfester
 • Bankospil
 • Lokale aktiviteter med dans, velvære og
 • Idrætsaktiviteter m.m.


De fleste huse ligger centralt i lokalsamfundenes byer, eller i landsbyer tæt ved. Det er muligt at komme med offentlige transportmidler til husene. Det er let for personbiler, at finde parkeringspladser.

Flertallet af forsamlings- og medborgerhusene melder tilbage, at der er et fint samarbejde med Gribskov Kommune.

Husenes visioner for fremtiden er, at de vil være et samlingspunkt for lokalsamfundet, hvor alle kan lide at komme. De vil fortsætte med at udleje lokaler til fester, møder, underholdning m.v. og fremme kulturelle aktiviteter i lokalområdet. Derudover håber alle, at husene med tiden kan blive renoveret, så de i mange år fremover fortsat kan være en vigtig del af lokalsamfundets liv.

Der findes ikke konkret lovgivning om specifikt forsamlingshuse i Danmark. Forsamlingshuse er dog nævnt i en lang række love og bekendtgørelser, b.a. inden for byggeri, skat og miljøområder. Inden for Kulturministeriets ressortområde findes der ingen konkret lovgivning, der regulerer forsamlingshuse.

Jf. kommunalfuldmagten, kan kommunen yde tilskud til opgaver / aktiviteter, som den selv kan løse. Der skal være tale om almennyttige formål, typisk inden for kultur og idræt. Støtte til f.eks. forsamlingshuse er dog begrænset af, at det dels ikke er en kommunal opgave, at drive restaurationsvirksomhed, og dels ikke lovligt, at yde tilskud til enkeltpersoner. Det er således en forudsætning, at hvis der udover almennyttige aktiviteter, f.eks. sker udlejning til privat selskabelighed, skal dette drives på en sådan måde, at det ikke indebærer kommunal støtte. Dvs. at udlejningen skal dække alle de reelle udgifter.

Det er dyrt at vedligeholde husene og indtægter fra udlejning kan ikke dække udgifter til ex. renovering af tag og lign., så husene vil fortsat have behov for offentligt tilskud til drift.

Ud fra analysen af forsamlings- og medborgerhuse i Gribskov Kommune finder administrationen, at husene har en berettigelse for lokalsamfundet og dets borgere, idet de er med til at fastholde et rigt kultur og fritidstilbud i nærmiljøet.

Administrationen vil gennemgå analysen på mødet.

Lovgrundlag
Kommunalfuldmagten.

Økonomi
-

Bilag
Bilag i denne sag er tilgængelige for politikere i POLAR systemet.
Bilag: Forsamlingshusanalyse - oversigt over de enkelte forsamlingshuse 2013/18283 dokument nr. 008

Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretning
 2. at tage stilling til om forsamlings- og medborgerhusene har sin berettigelse i lokalsamfundet
 3. at tage stilling til om der fortsat skal ydes driftstilskud til huseneBeslutning

 1. Taget til efterretning.

2.-3. Kultur- og Idrætsudvalget besluttede, at administrationen arbejder videre med analysen, og med de input, der kom frem på mødet. Sagen behandles på et senere møde.
Fraværende: Poul-Høyer og Flemming Trojel.


Efterretningssager

80. Kunstgræsbaner Græsted og Gilleleje - status på anlæg og drift
18.20G00 - 2013/16268

Sagsfremstilling

Denne efterretningssag forelægges for Kultur- og Idrætsudvalget med henblik på at orientere om status på anlæg af de to nye kunstgræsbaner i henholdsvis Græsted og Gilleleje samt at orientere om den aktuelle proces med organisering og udførelse af den afledte drift og vedligeholdelse.

Politisk beslutninger
Byrådet har senest på møde d. 17. juni 2013 bevilliget samlet 8.260 mio. kr. til anlæg af to nye kunstgræsbaner i henholdsvis Græsted og i Gilleleje. Beslutningen indebar at der skulle etableres så meget højkvalitets kunstgræsbane/-anlæg som muligt med fokus på høje spilleegenskaber, brugerbehov og optimering af den afledte drift. Banerne skulle være færdige og klar til vinterhalvåret 2013/14. I forbindelse med anlægsbevillingen blev afsat 0,5 mio. kr. årligt til drift og vedligehold af begge kunstgræsbaner.

Det skal fremhæves, at de nye kunstgræsbaner er beregnet til træning og kampe for alle kommunens fodboldklubber, og derved understøtter de nye baner Idrætsstrategiens fokus på forbedring af idrætsfaciliteterne.

Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på møde d. 25. juni 2013 og Økonomiudvalget på møde d. 27. juni 2013, at driften af de to nye kunstgræsbaner skulle konkurrenceudsættes.

Projektindhold
Der anlægges 2 stk. kunstgræsbaner FIFA STAR ** 3. generations kunstgræsbelægning - (nyeste teknologi) med nyt drænsystem, hegn og belysningsanlæg. Dertil udføres mindre tiltag og forbedring på de tilstødende arealer og adgangsveje. Blandt andet arbejdes på en samlet sikrings- og overvågningsplan for såvel kunstgræsbaner som for de pågældende idrætsanlæg.

Banen i Græsted bliver 75 x 125 m. inkl. 1½ m. flisebelægning og 1½ m. ekstra kunstgræs på langsiderne (udover de 2 m. sikkerhedszone) til placering 7-mandsmål og oplag af sne.

Banen i Gilleleje bliver 74 x 111 m. inkl. ½ m. flisebelægning og 1½ m. ekstra kunstgræs på langsiderne (udover de 2 m. sikkerhedszone) til placering 7-mandsmål og oplag af sne.

I Bilag 1 er en illustration af kunstgræsbelægningen (ekskl. 1½ m. flisebelægning på langsiden) i Græsted.

I Bilag 2 er en illustration af kunstgræsbelægningen (ekskl. ½ m. flisebelægning på langsiden) i Gilleleje.

På mødet i Kultur- og Idrætsudvalget d. 10. september 2013 præsenteres og vises seneste status fra de to anlægsprojekter.

Tidsplan
De to sideløbende anlægsprojekter udføres stort set efter projektplanen og de nye kunstgræsbaner forventes fortsat færdige og klar til ibrugtagning og drift til ultimo oktober 2013.

Der har været mindre udfordringer med jordbundsforhold på Græsted-banen og med placering af eksisterende el-kabler ved Gilleleje-banen (Idrætsvej).

Dato for indvielse tilgår på senere møde.

Dialog og inddragelse
Brugerepræsentanter og andre væsentlige interessenter og fora er løbende blevet inddraget og orienteret. Spilletider for de samlet 3 stk. kunstgræsbaner i kommunen planlægger administration pt. i dialog med fodboldklubberne.

Økonomi, medfinansiering og frivillighed
Anlægsbudgettet forventes overordnet at blive overholdt.

Da størstedel af anlægsbudgettet er afsat og prioriteret til de centrale og nødvendige anlægsarbejder og baneudvidelser, har flere lokale virksomheder flot tilkendegivet økonomisk støtte til projektet med midler til blandt andet ekstra flisebelægning, indkøb af højkvalitets spillerbokse og rekvisitter. Udvalget orienteres mere herom når endelige tilsagn foreligger.

Drift og vedligehold (frem til april 2015)
Økonomiudvalget besluttede på møde d. 26. august 2013 (uden for dagsorden), at stoppe den igangværende proces med udbud af driftsopgaven for de to nye kunstgræsbaner. Udbudsmaterialet var ikke udsendt, og kommunen er ikke forpligtet til at udbyde denne type driftsopgave.

Beslutning tog udgangspunkt i, at administrationen samme dag havde modtaget et skriftligt oplæg fra Gribskovhallen om varetagelse af driften af begge nye kunstgræsbaner frem til april 2015. Et oplæg med en god praktisk og teknisk løsning af driftsopgaven i henhold til driftsvejledningen og i overensstemmelse med den kvalitet og driftssikkerhed kommunen ønsker. Gribskovhallen indkøber selv fornødent driftsmateriel.

Gribskovhallen vil være hovedansvarlig for driften, men vil udføre driften i tæt og løbende samarbejde med Gilleleje Boldklub og Helsingehallerne. Det gælder driftsplanlægning, driftsudførelse, erfaringsudveksling, indkøb af materialer, udlåning af driftsmateriel samt afklaring af servicemål.

Det vurderes, at en lokal varetagelse af driftsopgaven vil fordre et nyt og godt samarbejde mellem såvel klubberne som de selvejende institutioner, og at det lokale ejerskab og ansvar vil højne kvaliteten og fleksibiliteten af den løbende drift.

Oplægget fra Gribskovhallen vurderes samtidig at ligge indenfor det afsatte årlige driftsbudget på 0,5 mio. kr. årligt. Dog er driftsudgiften for kunstgræsbaner generelt meget afhængig af vejrforhold (sne) og antal spillertimer. Der skal føres Logbog for alle drifts- og vedligeholdelsesopgaver på begge baner.

Da samtidig antallet af mulige tilbudsgivere ved et udbud af driftsentreprisen var meget begrænset vurderedes det, at det ikke gav mening at udbyde opgaven, da en reel konkurrenceudsættelse ikke er muligt.

Gilleleje Boldklub støtter op om Gribskovhallens oplæg til driftsplan, og såvel Gilleleje Boldklub som Helsingehallerne indgår sammen Gribskov Kommune, brugerne og leverandøren af kunstgræsbelægningen i det videre arbejde med at præcisere, implementere og forventningsafstemme en egnet og kvalitetssikker driftsplan med opstart primo november 2013.

Kultur- og idrætsudvalget orienteres på mødet nærmere om oplægget fra Gribskovhallen.

Driftsbudget
Der er afsat 0.5 mio. kr. årligt til drift af de to nye kunstgræsbaner, hvilket er et stramt driftsbudget, særligt hvis vinteren bliver hård. Det vil være muligt for kommunen at opnå indtægter til driften via udlejning af de attraktive højkvalitets kunstgræsbaner til andre klubber og foreninger udenfor kommunen.

Drift og vedligehold (efter april 2015)
Samtidig med beslutningen om at driften af de nye kunstgræsbaner frem til april 2015 skal varetages lokalt af Gribskovhallen - i tæt samarbejde med foreningerne -, blev det besluttet, at der allerede nu igangsættes en proces der forbereder den for kommunen mest optimale organisering og udførelse af den samlede drifts- og vedligeholdelsesopgave på idrætsanlæggene fra april 2015 og frem, når de gældende gartnerentrepriseaftaler på idrætsanlæggene ophører.


Lovgrundlag
-

Økonomi
-

Miljøforhold
-

Høring
-

Bilag

Bilag 1. Kunstgræsbelægning på Græsted-banen
Bilag 2. Kunstgræsbelægning på Gilleleje-banen


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur- og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen til efterretningBeslutning

 1. Taget til efterretning.

Fraværende: Poul-Erik Høyer og Flemming Trojel.81. Status på 70 års markering af Gilleleje Oktober '43
20.00G00 - 2013/03773

Sagsfremstilling
Status på markeringen af 70 året for Gilleleje Oktober '43 er, at omkring mere end 25 arrangementer indenfor foredrag, teater, begivenheder, koncerter og udstillinger er løbet af stablen fra juni og fortsætter til og med 31. oktober 2013 i Gilleleje.

Arrangementerne er skrevet ind i en Kalender, der bringes i Frederiksborg Amtsavis' Kulturlivstillæg på midtersiderne både i september og i oktober. Kalenderen er lavet i samarbejde med Helsingør, der også markerer 70 året, hvilket gør at det samlede udbud af arrangementer, der hægter sig op på Oktober 43 er mere end 45 i de to kommuner.

Kalenderen sendes ud digitalt, hænges op som plakat og lægges så mange steder som muligt både i de to kommuner.

Status er, at det politiske ønske om, at skabe en række markante begivenheder med teater og udstillinger, permanente markeringer i Gilleleje by, formidlingsmateriale og inddragelse af frivillige ildsjæle, samt markedsføre og synliggøre Gilleleje er opfyldt langt hen ad vejen.

Der er tilmed skabt en række nye samarbejdsflader, der har positiv betydning for etableringen af det kommende museumsområde i Gilleleje. Det er både lokalt med særlig Gilleleje Kirke og Gilleleje Museum og Omegns forening og nationalt med Dansk Jødisk Museum, DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier, en række enkeltpersoner og forskere på området og endelig KKL - den jødiske nationalfond, der har doneret 100.000 kr. til etablering af 7 mindeplader, der placeres som fliser på fortove m.v., 7 forskellige steder i Gilleleje by. Mindepladerne bliver skabt af billedhugger Gerda Thune Andersen og bliver indviet den 3. oktober 2013 kl. 16.00 foran Gilleleje Kirke.

Teaterstykket Gilleleje '43 bliver genopført i Gilleleje Kirke i efterårsferien og en officiel Mindegudstjeneste finder sted den 6. oktober 2013.

Udstillingen Og kodeordet var Håbet i Pyramiden er blevet set af 13.000 gæster siden åbningen den 28. juni 2013.


Lovgrundlag
-

Økonomi

Erhvervs- og Turismeudvalget og Kultur og Idrætsudvalget har bevilliget 300.000 kr. via Investeringspuljen.
Gribskov Kunstråd har bevilliget 80.000 kr til Mindepladerne og den jødiske fond KKL har donereret yderligere 100.000 til Mindepladerne.

Bilag
Arrangementskalender oktober '43 Final


Administrationens indstilling
Administrationen indstiller til Kultur og Idrætsudvalget

 1. at tage orienteringen om status på oktober '43 til efterretningBeslutning
Taget til efterretning.
Fraværende: Poul-Erik Høyer.


Mødet startet:
03:30 PM

Mødet hævet:
06:30 PM